Page 1

Bywyd Newyddlen Hosbis Dewi Sant Gwanwyn/Haf 2018 Digwyddiadau newydd ar gyfer 2018

Datblygu Therapi Dydd

Ffotograffiaeth gan Mike Shields

Cadw mewn cysylltiad – chi sydd i reoli

Fis Medi diwethaf, gwelodd yr Hosbis fwy na 300 o ferched yn cymryd rhan yn Nhaith Gerdded Atgofion Golau Lleuad gyntaf erioed Llandudno gan godi dros £27,000 rhyngddynt. Roedd hyn yn ddigon i ariannu 77 awr o ofal, i gleifion a’u teuluoedd pan oeddynt ar eu mwyaf bregus. Gweler tudalen 3 am fwy o fanylion.

01492 879058 enquiries@stdavidshospice.org.uk Elusen Gofrestredig rhif: 1038543

www.stdavidshospice.org.uk


WYDDECH CHI?

Mae Hosbis Dewi Sant a Hosbis yn y Cartref, Gwynedd ac Ynys Môn wedi uno i ddod yn un elusen Hosbis. Bydd hyn yn sicrhau bod pobl Gogledd-Orllewin Cymru yn derbyn y gofal lliniarol a’r gofal diwedd oes gorau un, yn y man sydd orau ganddynt.

Croeso i rifyn y gwanwyn/yr haf o ‘Bywyd’ Mae’n bleser llwyr eich croesawu i’r rhifyn diweddaraf o’n newyddlen.

drawma neu broblem y buont drwyddo, mae’n gallu helpu.

Mae Hosbis Dewi Sant bob amser yn ymdrechu i ddarparu’r gofal arbenigol gorau un ar gyfer ein cleifion. Wrth inni dyfu, rydym yn dal i edrych ar ddulliau arloesol o weithredu o ran y therapïau yr ydym yn eu darparu.

Mae ein campfa ffisiotherapi i gleifion mewn defnydd yn awr, gan ein galluogi i hybu lles trwy ymarfer corff. Diolch i’ch rhoddion, mae ein campfa bellach wedi’i chyfarparu â melin droedlath, beic ymarfer a barrau cyflin, yn ogystal ag arwynebedd llawr ar gyfer gweithgareddau fel tai chi. Trwy fynychu ein campfa dan oruchwyliaeth, ynghyd â chael cyngor gan ein ffisiotherapydd, rydym yn gallu helpu pobl yn awr gyda’u namau neu gyfyngiadau corfforol a helpu i gyflawni nodau seicolegol.

I gleifion sy’n mynychu ein Huned Therapi Dydd, rydym yn gobeithio y gallwn alluogi pobl i addasu i’w cyflwr bod newydd gydag urddas, a darparu systemau cymorth i’w helpu i ragweld ac ymdopi’n adeiladol â cholled iechyd sy’n dirywio. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi cyflwyno sesiynau therapiwtig newydd i gyd-fynd â’n gwasanaethau presennol. Mae Garddwriaeth Gymdeithasol a Therapiwtig yn un o’r rhain ac yn broses o ddefnyddio planhigion a gerddi i wella iechyd corfforol ac iechyd meddwl, yn ogystal â sgiliau cyfathrebu a meddwl. Ystyrir bod i therapi garddwriaethol fuddion iechyd corfforol, seicolegol a seicogymdeithasol a’i fod yn gwella lles y claf. Mae gardd yr Hosbis yn lle diogel a saff i ddatblygu gallu rhywun i gymysgu’n gymdeithasol, i wneud ffrindiau ac i ddysgu sgiliau ymarferol a fydd yn eu helpu i fod yn fwy annibynnol ac i hybu ailsefydlu ble mae’n briodol.

Mae yna gynlluniau cyffrous yn yr arfaeth hefyd i ddatblygu gwasanaeth allgymorth. Y gobaith ydy y bydd ein nyrsys arbenigol yn ymweld â chleifion sydd heb bod yn ddigon da i fynychu’r Therapi Dydd, yn eu cartref. Y nod ydy caniatáu i gleifion sy’n hysbys i Therapi Dydd aros yn amgylchedd eu cartref os dymunant, am gyhyd ag sy’n ymarferol bosibl. I orffen, hoffwn gymryd y cyfle hwn i ddweud diolch yn fawr iawn am y cyfan yr ydych wedi’i wneud ac yn dal i’w wneud i gefnogi gwaith Hosbis Dewi Sant. Mae’ch caredigrwydd, eich cefnogaeth a’ch haelioni yn sicrhau bod ein cleifion, eu teuluoedd a’u gofalwyr yn derbyn y safon uchaf o ofal.

Ar brynhawniau Gwener, rydym wedi cyflwyno Therapi Cerdd ar y cyd â Nordoff Robbins. Gyda chasgliad trawiadol o offerynnau i ddewis ohonynt, mae lolfa Therapi Dydd yr Hosbis yn llawn o seiniau cerddoriaeth a lleisiau’n canu wrth i’r cleifion ryngweithio. Mae therapi cerdd yn dod â phobl yn fyw, dim ond trwy godi offeryn ac ymuno â’i gilydd mewn cerddoriaeth mae’n helpu i wella pobl, pa bynnag boen neu

Diolch ichi,

Glenys Sullivan Metron

Therapi Cerdd Yn eistedd yn wên o glust i glust ar ôl ei sesiwn therapi cerdd, mae Brenda Pritchard o Landudno, sy’n glaf Therapi Cerdd, yn sôn wrthym am ei phrofiad

Rwy’n wirioneddol fwynhau’r sesiynau therapi cerdd. Roeddwn yn arfer bod yn aelod o gôr y Trinity Players ac yn teithio o gwmpas y byd i gyd yn canu. Mae fy afiechyd wedi fy atal rhag gwneud y pethau rwyf yn eu mwynhau. Nid wyf yn medru symud fawr, rwyf yn ^ eistedd gormod rwan ond gallaf ymuno yn y therapi cerdd. Mae Charlotte, therapydd cerdd yr Hosbis yn ddawnus iawn. Efallai nad wyf yn bersain iawn ond rwyf yn ei fwynhau!

“Rwyf wedi bod yn dod i Hosbis Dewi Sant am y chwe wythnos ddiwethaf ac mae wedi gwneud y fath wahaniaeth imi. Mae Sglerosis Ymledol a phoen coes arnaf sy’n teimlo fel danno’dd barhaus. Rwyf yn syrthio’n aml. Mae’r Hosbis yn wych; does dim arall tebyg iddi yn wir. Mae’r staff yn garedig a pharod eu cymwynas, eto nid fi ^ ydy fy ngofalwr, ydy’r unig un sy’n elwa ar y gofal. Fy ngwr felly pan wyf i’n mynd i Therapi Dydd mae’n golygu ei fod ef yn gallu cael egwyl a chael rhywfaint o amser i orffwys.

2

Claf o’r enw Matt Stanley yn mwynhau’r drwm tannau am y tro cyntaf gyda Therapydd Cerdd Nordoff Robbins, Charlotte Bailey.


Ar 30ain Medi 2017, cymerodd mwy na 300 o ferched ran yn Nhaith Gerdded Atgofion Golau Lleuad 10km gyntaf erioed yr Hosbis i ferched yn unig, a gododd dros £27,000 i gyd. Taith Gerdded Atgofion Golau Lleuad 2018 Mae’r Daith Gerdded Atgofion Golau Lleuad yn daith liw nos, i ferched yn unig sy’n cychwyn ac yn gorffen yn Ysgol John Bright, Llandudno am 10 yr hwyr ar nos Sadwrn 23 Mehefin. ^ o ffrindiau lleol o Aeth Ellen Crummie ymlaen: “Erbyn inni Y llynedd, fe wnaeth grwp gyrraedd yr Hosbis ar ôl 5km cyntaf y Landudno, yn cynnwys Stacie Flanagan, daith, roedd y paned o de a chacen yn Helen, Hince, Ellen Crummie a Joanne dderbyniol iawn ond doedden ni ddim yn Ridler gymryd rhan yn y daith gerdded i disgwyl y byddai hanner yr Hosbis wedi’i godi arian er cof am ffrind annwyl, Jackie McQueeny a dderbyniodd ofal yn yr hosbis goleuo ar gyfer gardd yr Atgofion Golau Lleuad. Roedd yn gwbl wych! cyn y bu iddi, trist dweud, farw ym Mehefin 2017, yn 52 oed. Cododd y ‘Witches & Co’ y swm enfawr o £4,500 trwy nawdd er cof am Jackie, ac Roedd ar ffrindiau a theulu Jackie eisiau mae’r cyfan ohono wedi cyfrannu at fod yr dangos eu gwerthfawrogiad am y hosbis yn gallu cynnig gofal i gleifion eraill caredigrwydd y gwnaethant ei dderbyn. a’u teuluoedd. Gyda’r llysenw ‘Witches & Co’ fe wnaeth y Fe wnaeth Joanne Ridler, orffen trwy ^ o ddeuddeg o ferched wisgo’u hetiau grwp gwrach a herio’r 10km o amgylch Llandudno. ddweud: “Roeddem yn teimlo, yn ennyd y digwyddiad fod y cyfan er mwyn Jackie ac Meddai Stacie Flanagan ffrind i’r teulu: roedd mynd i mewn i ardd atgofion yr “Roedd arnom eisiau codi arian at Hosbis Hosbis yn codi rhywun mewn gwirionedd. Dewi Sant i ddiolch iddyn nhw am y gofal Fe roddodd ymdeimlad gwirioneddol o a’r gefnogaeth anhygoel a roeson nhw i bwrpas ac o berthyn inni. Jackie tra oedd hi yno. Fe wnaethon nhw Byddai Jackie wedi teimlo gwefr wrth ein bethau’n fwy cysurus iddi hi a’i bechgyn gweld ni i gyd yn chwerthin a dawnsio, yn trwy amser torcalonnus.” chwythu fel morfil yn ystod y cynhesu cyn inni “Roedd y daith gerdded yma’n caniatáu i’r gychwyn. Ymunodd grwpiau o deuluoedd a ‘Witches & Co’ hel atgofion hapus am Jackie. chodwyr arian fel ei gilydd yn y daith ac Mae ganddi le arbennig yng nghalonnau roedd yna ddealltwriaeth gyffredin go iawn o pob un ohonom ac fe fydd ganddi byth.” baham yr oeddem yn cymryd rhan”.

YMUNWCH Â NI: Mae’r tâl mynediad yn £15 y pen (rhaid i’r rhai sy’n cymryd rhan fod yn 8 oed neu hŷn) ac mae’r tâl cofrestru yn cynnwys crys t, lluniaeth hanner ffordd a medal ar ôl gorffen yn ogystal â thag glöyn byw arbennig i ysgrifennu negeseuon arno a’i roi yn yr ardd Atgofion Golau Lleuad ar y noson. I gofrestru ewch i www.stdavidshospice.org.uk neu e-bostiwch daisy.magill@ stdavidshospice.org.uk ffoniwch 01492 873664

Mae rhoi’ch eitemau diangen i Hosbis Dewi Sant yn hawdd dros ben! Yn niwedd 2017, fe wnaethom agor ein hail Ganolfan Roddion ym Mochdre, gan ei gwneud yn llawer haws i bobl roddi nwyddau ar gyfer siopau’r Hosbis.

Mae yna ddigonedd o le parcio am ddim y tu allan, gellwch ddreifio’n union at y drws i ollwng pethau; bydd ein tîm cyfeillgar yno hefyd i’ch helpu i ddadlwytho’ch car. Mae rhoi’ch eitemau diangen yn ffordd wych o gefnogi’r Hosbis, helpwch ni i godi arian a chael gwared ar y pethau sy’n gwneud eich cartref yn flêr yr un pryd. Rydym yn dibynnu ar eich rhoddion i godi arian hanfodol i ofalu am ein cleifion a’u teuluoedd. Mae’r ganolfan ar agor i’r cyhoedd hefyd. Dewch draw a gweld ein dewis eang o ddodrefn rhoddedig o ansawdd uchel. Mae yna wasanaeth danfon ar gael ar gyfer eitemau mawr sy’n cael eu prynu

3

Ein Canolfannau Rhoddion: MOCHDRE: Uned 1C, Parc Menter Quinton Hazell, Ffordd Glan y Wern, Mochdre, Bae Colwyn, LL28 5BS Amseroedd Agor: Llun – Gwener 8.30yb - 4.30yp LLANDUDNO: Canolfan Roddion Hosbis Dewi Sant, Uned 8, Cwrt Roger Mostyn, Builder Street, Llandudno, LL30 1DR Amseroedd Agor: Llun – Gwener 8.30yb - 4.30yp Sadwrn 9yb – 12yp I drefnu i eitemau mawr gael eu casglu am ddim yn uniongyrchol o’ch cartref, ffoniwch 01492 878935.


Eleni bydd yn costio mwy na £3 miliwn i ariannu’r hosbis a dim ond 14% o’r ffigur hwn sy’n cael ei ariannu gan y Bwrdd Iechyd Lleol. Mae hyn yn golygu ei bod yn rhaid inni godi mwy na £2.5 miliwn y flwyddyn trwy godi arian yn y gymuned ac yn ein siopau er mwyn cadw ein gwasanaethau ar agor.

Mis Ymwybyddiaeth Hosbis 2018 Fis Mehefin yma, bydd Hosbis Dewi Sant yn dathlu Mis Ymwybyddiaeth Hosbis, sy’n ymgyrch mis o hyd i godi ymwybyddiaeth o’r gofal hosbis amhrisiadwy yr ydym yn ei ddarparu’n lleol yng Ngogledd-Orllewin Cymru.

Sut allaf i gymryd rhan yn y Mis Ymwybyddiaeth Hosbis?

A oeddech chi’n gwybod? • Bod Hosbis Dewi Sant ar hyn o bryd yn cefnogi dros 1000 o gleifion sy’n byw gydag afiechydon datblygedig megis canser a Chlefyd Motor Niwron bob blwyddyn. • Ar y cyd â Hosbis yn y Cartref, Gwynedd ac Ynys Môn rydym yn sicrhau bod cleifion yr hosbis yn dal i fod â rheolaeth ar eu dewisiadau gofal yng NgogleddOrllewin Cymru. Mae ein gofal yn wasanaeth hollol holistaidd nad yw’n • cael ei ddarparu gan y GIG ac nad yw’n cael ei ddarparu gan unrhyw un arall yng Ngogledd Cymru.

Y ffordd hawsaf y gellwch gefnogi’r Hosbis fis Mehefin yma yw ymuno â’n hymgyrch Bore Coffi a dod at eich gilydd gyda ffrindiau, teulu a chydweithwyr i godi arian at yr Hosbis. Allai trefnu’ch digwyddiad ddim bod yn haws. Unwaith y byddwch wedi dewis man cyfarfod, dyddiad ac amser cychwyn, bydd y tîm codi arian yn eich cyflenwi â phecyn Bore Coffi yn llawn posteri, gwahoddiadau, awgrymiadau a thips defnyddiol i godi cymaint o arian ag sy’n bosib, yn ogystal â ryseitiau cartref blasus. I gofrestru’ch Bore Coffi neu i gael mwy o wybodaeth, cysylltwch ag Andrew Everley: andrew.everley@stdavidshospice.org.uk neu ffoniwch y swyddfa codi arian ar 01492 873664.

Digwyddiadau Her yr Hosbis 2018 A ydych chi wedi meddwl am dderbyn her newydd i chi’ch hun yn 2018? A oes angen rhywfaint o ysbrydoliaeth a syniadau arnoch? Chwiliwch am yr herfeiddiwr ynoch yn 2018 a chysylltu’ch digwyddiad â chodi arian i’r Hosbis. ’Does yna ddim byd mwy gorfoleddus na chroesi llinell derfyn gan wybod y bydd pob ceiniog a godwch chi yn helpu rhywun arall sy’n byw gyda gwaeledd datblygedig yn lleol. Mae’r Hosbis yn falch iawn o gynnig nifer o heriau ym myd chwaraeon eleni, gyda phrisiau cofrestru gostyngedig i gefnogwyr yr Hosbis.

Digwyddiad a math Nenblymiad Nenblymio / cwympo’n rhydd

Pellter

Dyddiad

Pris cofrestru cefnogwyr Hosbis Dewi Sant

Lleiafswm nawdd

Dydd Gwener 1 Mehefin

10,000 troedfedd

£70

£430

Dydd Sadwrn 21 Gorffennaf

13 milltir

£20

£50

Tour De Mon (Bach) Seiclo

Dydd Sul 19 Awst

46 milltir

£20 – Oedolion £15 – Plant

£80 £60

10km Bangor Rhedeg

Dydd Sadwrn 6 Hydref

10 km

£15

£50

Hanner Marathon Conwy Rhedeg

Dydd Sul 18 Tachwedd

13milltir

£20

£50

Hanner Marathon Gogledd Cymru

Rhedeg

Yn gyfnewid am ymgofrestru ar gyfer un o heriau’r Hosbis, neu greu eich un eich hun, byddwch yn derbyn y buddion canlynol: • Buff â brand yr hosbis arno • Crys t yr hosbis • Help a chefnogaeth barhaol gan y tîm codi arian i gyflawni’ch nod • Pecyn codi arian gydag awgrymiadau a thips ar sut i godi cymaint ag sy’n bosib o arian • Y wybodaeth y bydd pob ceiniog a godwch yn cael ei gwario’n lleol, ar y safon uchaf o ofal clinigol i gleifion, eu teuluoedd a’u gofalwyr •

I gofrestru ar gyfer eich lle, ewch i’r wefan www.stdavidshospice.org.uk neu cysylltwch â James Wilde, Codwr Arian Cymunedol: james.wilde@stdavidshospice.org.uk - 01492 873664 *Sylwch os gwelwch yn dda fod lleoedd yn gyfyngedig felly i osgoi siom, cysylltwch heddiw.

4


LLANDUDNO: 9 Stryd Lloyd - 01492 871751

SIOPAU HOSBIS BEAUMARIS: 8 Stryd y Castell - 01248 810536

LLANDUDNO: 23 Stryd Madoc LL30 2TL

BAE COLWYN: 34 Ffordd Penrhyn - 01492 533166

CYFFORDD LLANDUDNO: 155 Ffordd Conway - 01492 573917

BAE COLWYN: 15/19 Ffordd yr Orsaf - 01492 530471

LLANRWST: 3 Stryd Watling - 01492 641516

CONWY: 23 Stryd Fawr - 01492 573628

PORTHMADOG: 142 Stryd Fawr - 01766 513155

CRAIG Y DON: 14 Ffordd y Frenhines - 01492 870662

PWLLHELI: 84 Stryd Fawr - 01758 703105

CRAIG Y DON: 21 Ffordd y Frenhines - 01492 860192

RHOS ON SEA: 31 Rhodfa Penrhyn - 01492 544569

Gwirfoddoli Mae yna lawer o wahanol resymau paham y mae pobl o bob cwr o Ogledd-Orllewin Cymru gyfan yn dod yn wirfoddolwyr i

Hosbis Dewi Sant. Gwelodd Mally Edwards o Landrillo-yn-Rhos fod manteision ei waith gwirfoddol yn driphlyg: cadw’n brysur, gwneud defnydd o’i sgiliau oes a chefnogi elusen leol.

“Mae tîm y Ganolfan Roddion yn wych, yn wirioneddol gyfeillgar. Mae’n bleser gwirfoddoli ac rwyf yn cael boddhad mawr o’r gwaith. Rwyf wrth fy modd yn gadael ar ddiwedd y dydd a bod yn gallu dweud ei fod yn edrych yn dda ac wrth gwrs, yn gwybod hefyd fod yr arian a godir yn wir wneud gwahaniaeth.”

Ar ôl blwyddyn o fywyd wedi ymddeol, sylweddolodd Mally nad dyna’r peth iddo fo. Ymunodd â thîm gwirfoddoli’r Hosbis yn 2014 fel gyrrwr fan, yn casglu eitemau rhoddedig a’u danfon i’r ganolfan roddion. Yn haf 2017, agorwyd yr ail Ganolfan Roddion ym Mochdre a chynyddodd y rhoddion dodrefn. Fel saer wedi ymddeol, gwelodd Mally y posibiliadau o roi bywyd yn ôl yn yr eitemau a allai fod wedi’u hystyried yn amherffaith, wedi torri neu â nam arnynt a gwyddai mai fo oedd y dyn ar gyfer y gwaith!

Mae ein gwirfoddolwyr yn hollbwysig i waith Hosbis Dewi Sant. Maen nhw’n helpu i godi arian, yn croesawu ymwelwyr, yn gweini lluniaeth, yn cynorthwyo staff nyrsio, yn amlygu ein gwaith ac yn helpu i gadw popeth yn rhedeg yn esmwyth.

Fel yr eglura Mally: “Rwyf wrth fy modd yn adfer ac atgyweirio’r dodrefn rhoddedig, yn arbennig gwaith coed. Pan welwch chi rai eitemau’n dod i mewn, fyddech chi byth yn breuddwydio y byddech yn gallu eu gwerthu am bris da. “Fe all gymryd diwrnod neu ddau i adfer darn. Rwyf yn ei sandio, yn cael ^ a chylchoedd cwpanau, ac yn trwsio gwared â sgriffiniadau, marciau dwr

Dywedwch

unrhyw beth sydd wedi torri. Yna rhoddir cwyr Ffrengig neu staen pren neu oel arno, yn dibynnu ar beth sydd ei angen arno.

Os hoffech chi gael gwybod mwy am ddyletswyddau gwirfoddolwr i’r Hosbis a chofrestru eich diddordeb ewch i www.stdavidshospice.org.uk/support-us/volunteering neu ffoniwch 01492 879058 os gwelwch yn dda.

NA wrth bost sothach elusennau unwaith ac am byth – eich dewis CHI ydi o!

Ar 25 Mai 2018, bydd y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) yn cael ei orfodi yn yr Undeb Ewropeaidd. Bydd y fframwaith cyfreithiol newydd yn gosod canllawiau ar gyfer sut y mae eich data personol yn cael ei gasglu, ei storio a’i ddefnyddio at ddibenion marchnata a chyfathrebu.

Diweddarwch fy newisiadau cyfathrebu Enw _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cyfeiriad _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mae hyn yn gysur gwirioneddol i gefnogwyr Hosbis Dewi Sant oherwydd: • Mae’n golygu mai CHI sydd â rheolaeth ar eich dewisiadau cyfathrebu gyda’r Hosbis • Bydd yn arbed arian i’r Hosbis, os digwydd na fyddwch yn dymuno derbyn cyfathrebiadau drwy’r post gennym (ar yr amod eich bod yn dweud wrthym) • Mae’n golygu y gellwch CHI gael perthynas mwy cadarnhaol gyda’r hosbis, a’r elusennau hynny y mae arnoch eisiau eu cefnogi, heb y baich o fynd trwy bost sothach nad oes gennych ddiddordeb ynddo.

Côd Post

________________________________________________

Rhif Ffôn

________________________________________________

Cyfeiriad E-bost

__________________________________________

Hoffwn dderbyn / Nid wyf yn dymuno derbyn (dewiswch) cyfathrebiadau marchnata a diweddariadau gan Hosbis Dewi Sant trwy’r: Post

E-bost

Ffôn

SMS

Iaith sydd orau gennych - Cymraeg / Saesneg Os ydych yn dymuno newid eich dewisiadau cyfathrebu ar unrhyw adeg, gellwch wneud hynny trwy ffonio’r Swyddfa Codi Arian ar 01492 873664.

Os ydych chi wedi derbyn y newyddlen hon drwy’r post, mae’n golygu ein bod wedi cofnodi eich data personol am eich bod wedi cefnogi’r Hosbis mewn un o’r ffyrdd canlynol: 1. Rydych wedi rhoi rhodd yn y tair blynedd ddiwethaf 2. Rydych yn aelod o loteri’r Hosbis 3. Rydych yn wirfoddolwr i’r Hosbis 4. Rydych wedi rhoi caniatâd datganedig inni gysylltu â chi

Beth fyddech chi’n ei wneud gyda’r £1,000 o arian gwobrwyo? Loteri’r Hosbis yw un o’r ffyrdd hawsaf a mwyaf rheolaidd y gellwch chi gefnogi Hosbis Dewi Sant. Am £1 yr wythnos yn unig, gallech fod â chyfle i ennill £1,000 bob dydd Gwener. I gofrestru ar-lein, ewch i’r wefan: lottery.stdavidshospice.org.uk neu er mwyn i ffurflen bapur gael ei hanfon atoch, ffoniwch Swyddfa’r Loteri ar 01492 877999 os gwelwch yn dda.

Mae’n bwysig i’r Hosbis fod yr hyn sydd orau gennych chi o ran cyfathrebu yn cael ei barhau oherwydd y parch sydd gennym atoch a bod arnom eisiau i chi gael y dewis o sut ydych yn dymuno inni gysylltu â chi yn y dyfodol.

Mae’r holl enillion o Loteri’r Hosbis yn mynd yn uniongyrchol tuag at ariannu gofal cleifion yn Hosbis Dewi Sant. Am bob £1 a roddwch chi, mae 59c yn cael ei wario’n uniongyrchol ar y cleifion. Caiff y gweddill ei fuddsoddi’n ddoeth i gynyddu ein sylfaen aelodaeth yn ogystal â thalu’r arian gwobrau wythnosol allan.

Bydd tic syml gennych CHI yn sicrhau bod yr Hosbis yn cydymffurfio â’i dyletswyddau ac yn golygu mai chi sydd â rheolaeth. I ddiweddaru’ch dewisiadau cyfathrebu gellwch ddefnyddio cefn yr amlen allanol a ddarparwyd gyda’r newyddlen hon neu lenwi’r ffurflen a’i hanfon yn ôl i Hosbis Dewi Sant, Ffordd yr Abaty, Llandudno, LL30 2EN.

Mae Hosbis Dewi Sant yn hyrwyddo gamblo cyfrifol ac mae wedi’i chofrestru â’r Comisiwn Hapchwarae. I gael mwy o wybodaeth ewch i www.gamblingcommission.gov.uk

5


Am bob £1 a roddwch chi i Hosbis Dewi Sant, mae 88c yn cael ei wario’n uniongyrchol ar ofal clinigol ac ar gynnal adeilad yr Hosbis. Caiff 12c arall ei fuddsoddi’n ddoeth yn ein tîm cynhyrchu incwm a’n siopau i sicrhau y gallwn gwrdd â galwadau ein gwasanaethau clinigol at y dyfodol.

I gael mwy o wybodaeth am unrhyw ddigwyddiad codi arian Hosbis Dewi Sant, i archebu tocynnau neu gofrestru, ewch i wefan yr Hosbis: www.stdavidshospice.org.uk/events_ calendar neu ffoniwch y swyddfa codi arian ar 01492 879058

Calendr Digwyddiadau Gwanwyn / Haf 2018

Her Codiad Haul Yr Wyddfa Dydd Sul 13 Mai Cychwyn 1 y bore - Cerddwch i fyny mynydd uchaf Cymru drwy’r nos i gyfarfod ar y copa ar doriad dydd gyda’r cyfle unigryw hwn, sy’n cael ei dywys yn llawn. Mynediad - £25 y person, lleiafswm nawdd £100 Cyfarfod yn Llanberis

Taith Gerdded Atgofion Golau Lleuad Dydd Sadwrn 23 Mehefin 10 yr hwyr - Mae’r her 10km liw nos yma, i ferched yn unig, yn addas i bob gallu ac yn eich gwahodd i gerdded er cof am anwyliaid. Mynediad - £15 y person

Ffair Haf Dydd Sadwrn 28 Gorffennaf 1 yp - 4 yp - Hosbis Dewi Sant, Ffordd yr Abaty, Llandudno, LL30 2EN Mynediad - £1 oedolyn, 50c plentyn (dan 16 oed)

Profi’r Tîm, Noson Cwis Corfforaethol Dydd Iau 17 Mai Gyda’r cwisfeistr, Rupert Moon - Venue Cymru, Llandudno - 6 yr hwyr. Mynediad - £100 y tîm o bedwar, yn cynnwys diod i’ch croesawu a swper bwffe

Her Cychod Draig Dydd Sadwrn 30 Mehefin Llyn Padarn, Llanberis - Cychwyn 10 y bore Ymarferiad meithrin tîm ardderchog! Mynediad - £250 y tîm o 20

Y Ras Liwiau Dydd Sul 9 Medi 1 yp - Pen Morfa, Llandudno - Ras hwyl 5km wahanol iawn ydi hon wrth ichi gael eich trochi â phaent lliw yr holl ffordd o gwmpas. Mae mynediad yn cynnwys sbectols haul ffynci, medal a chwdyn paent. Mynediad - Oedolion: £15, Plant £10, teulu o ddau oedolyn a dau blentyn: £45

Nenblymiad Hosbis Dewi Sant Dydd Gwener 1 Mehefin Maes Awyr Tilstock, Whitchurch - Cychwyn 8 y bore. Cymerwch olwg ar y byd oddi fry wrth ichi gwympo’n rhydd o’r awyr yn y nenblymiad 10,000 troedfedd gwefreiddiol yma. Mynediad - £70 o flaendal, lleiafswm nawdd £430

Y Ras Hwyaid, Conwy Dydd Sadwrn 14 Gorffennaf Cei Conwy - Cymerwch hwyaden gorfforaethol yn nigwyddiad eleni a’i haddurno fel y dymunwch i fod â chyfle i ennill gwobr wych. Mynediad - £1 yr hwyaden, hwyaid corfforaethol ar gael am £50

Te Prynhawn i’r Merched Dydd Mercher 26 Medi 11:30 y bore - The Wolfe Room, Eaton Park, Eccleston, Ger Caer - Trwy ganiatâd caredig Eu Gras Dug a Duges Westminster, mae’r digwyddiad hwn i ferched yn unig yn cynnwys siopa moethus a the prynhawn, a sgwrs gan y siaradwraig wadd Julie Summers, awdur y llyfr llwyddiannus Jambusters. Tocynnau - £32.50 y tocyn *cludiant bws ar gael am £10 y pen ychwanegol

^ Digwyddiad her cerdded newydd ar gyfer 2018 - Her Dridiau Llyn Mae’r hosbis yn falch o gyhoeddi her cerdded noddedig newydd sbon tridiau o hyd ar ddydd Iau 5ed, dydd Gwener 6ed a dydd Sadwrn 7fed Gorffennaf. Dyw’r digwyddiad hwn ddim ar gyfer y gwangalon gan fod disgwyl i bob diwrnod o gerdded fod yn tua 8 awr ar dir garw. Am y rheswm hwn, cynghorir ichi ymarfer. Mae’r digwyddiad hwn yn agored i bawb dros 16 oed ond yn anffodus oherwydd natur y llwybrau, ni chaniateir i gŵn gymryd rhan. Mae’r teithiau’n dilyn Llwybr Arfordir Cymru gyda golygfeydd panoramig o Benrhyn Llŷn a thu hwnt. Bydd yr holl arian a godir yn cefnogi prosiectau lleol Hosbis Dewi Sant. £30 am y tridiau cyfan, £15 am un diwrnod. I gael gwybodaeth ewch i wefan yr Hosbis: www.stdavidshospice.org.uk, ffoniwch Siop Pwllheli’r Hosbis ar 01758 703105 neu e-bostiwch sioned.w@stdavidshospice.org.uk.

6

Newyddlen Hosbis Dewi Sant - 'Bywyd' - Gwanwyn/Haf 2018  

Newyddlen Hosbis Dewi Sant - 'Bywyd' - Gwanwyn/Haf 2018 Mae Hosbis Dewi Sant yn elusen leol sy’n darparu gofal hosbis i oedolion o siroedd C...

Newyddlen Hosbis Dewi Sant - 'Bywyd' - Gwanwyn/Haf 2018  

Newyddlen Hosbis Dewi Sant - 'Bywyd' - Gwanwyn/Haf 2018 Mae Hosbis Dewi Sant yn elusen leol sy’n darparu gofal hosbis i oedolion o siroedd C...

Advertisement