Page 1

U, CEFNOGI, E

MP A

D

SAN

Y

IB

AL OF

T YN HAF AN

W

GWANWYN/HAF

YMDDIRIED B YD

I EW

taflen newyddion

AC

D

ILL BE A HAV E

Hosbis Dewi Sant

I TH

TR

N , SUPPO RT ,E RING

CA

H

G

TH RO U

Miri’r Môr-ladron

Gall gweithio’n wirfoddol mewn hosbis roi lawer o foddhad. Mae hosbisau angen gwirfoddolwyr sydd ag amrywiaeth eang o ddoniau a galluoedd. Rydym angen pobl trin gwallt, garddwyr, gyrrwyr, pobl i weithio ar y dderbynfa, rhai i weithio yn y siop, a phobl i gynnig cwmnïaeth i gleifion dydd a phreswyl. A bellach, gan y bydd y Caffi’n agor ymhen wythnosau, rydym yn awyddus iawn i glywed gan unrhyw un sy’n teimlo y gallent neilltuo ychydig o oriau’r wythnos er mwyn helpu i roi’r prosiect hwn ar ei draed.

Gwawriodd fore Sul, Ebrill 20, yn llwm ac yn law mân, ac roeddem ni’n ofni’r gwaethaf. Does neb yn debygol o droi allan yn y tywydd yma! medden ni. Ond roedden ni’n hollol anghywir. Ar wahân i’n gwirfoddolwyr gwych sy’n troi allan waeth beth, penderfynodd chwe deg pump o unigolion gwydn nad oedd y tywydd yn ddigon i’w hatal rhag cymryd rhan mewn taith gerdded noddedig tra wahanol. Daeth nifer yno wedi gwisgo o’u corun i’w sawdl mewn dillad môrladron, parotiaid a chwbl.

Cysylltwch â ni os am gael rhagor o wybodaeth am wirfoddoli os gwelwch yn dda.

Mae’n rhy fuan i ni ddweud faint yn union o arian a godwyd yn y digwyddiad hwn, gan fod yr arian yn dal i ddod i mewn, ond gallwn ddweud yn gwbl bendant ein bod i gyd wedi cael diwrnod wrth ein bodd, er yn un blinedig.

Janet Magill Gweinyddydd yr Hosbis

L AL

L AL

Rydym angen Gwirfoddolwyr

R

Diolch Gladys Harrison

O

R

Yn ogystal â Chaffi Dewi, rydym yn y broses o ailwampio’r holl ran o gwmpas y dderbynfa. Bellach bydd man siopa mwy diffiniedig, a bydd gwybodaeth am wasanaethau’r Hosbis, digwyddiadau codi arian ac ati, i’w gweld yno.

wyddion yr nes iawn i Daflen Ne Helo, a chroeso cyn gymunedol liad â’r orsaf radio Hosbis. Mewn cyfwe canlynol iwn est cw y ’ fe ofynnwyd newydd ‘Tudno Radio eir ydd yn ei wneud?’ imi, ‘Beth y mae’r cad yn ei ofyn yn gwestiwn y mae pobl Rhaid dweud ei fod yn hefyd fod yn dwl y gallech chithau aml imi, felly dyma fed ddweud yw ei lwn dy y Y peth cyntaf pendroni yn ei gylch. gadeirydd y’n Rw n. hu fy en mh ar fy nad wyf yn gweithio lwyr, pob do irie dd ym un ar ddeg o bwrdd sy’n cynnwys arf cyf od bob gwahanol. Byddwn yn un ohonynt â sgiliau â’r hosbis; dig ltie syl erion sy’n gy mis i drafod yr holl fat yllfa ariannol sef y d bo siŵr yn d neu ymhlith y rhain mae gw n elusennau lisïau y mae’r comisiw yn iach a sefydlu’r po ych ymlaen edr yn yd hef m Rydy eu hangen gennym. naethau y asa gw mwyn datblygu’r gydol yr amser er mor dda, gi no cef ein n sy’ l, ned leo oeddus credwn y bydd y gymu cyh an ari u dogaeth yw diogel eu hangen. Ein swyd gall. ’n rio wa ei l cae yn yr arian a gwneud yn siŵr bod ydym ni chi, gwirfoddolwyr Fel cynifer ohonoch d ac am rha yn er ms ha ein rhoi onnau. ymddiriedolwyr sy’n cal ein at os gi achos sy’n ag ddim er mwyn cefno ddigon yw o d yd eir cad us ser af ple Ond swyddogaeth fwy i ni. Felly hyfryd sy’n codi arian cyfarfod â’r holl bobl h i chi i iolc dd mi i e cyfl i’r n yn rho mae’r cylchlythyr hw er mwy llaw od arf o y byddaf yn cyf gyd, ac rwy’n gobeithi ar gyfer y iau llun cyn ein ir n wiredd o’n gwirfoddolwyr pa sbis yr haf hwn. caffi bychan yn yr ho

F

Bydd y caffi’n cael ei staffio gan wirfoddolwyr, dan lygaid barcud y staff arlwyo, a fydd yn gwneud y brechdanau a’r cacennau. Ar y dechrau bydd ar agor rhwng Dydd Llun a Dydd Gwener - rhwng 10.00 am a 4.00 pm, ond gobeithiwn y bydd ar agor ar ddyddiau Sadwrn a Sul yn fuan os cawn ddigon o wirfoddolwyr.

deirydd Llythyr oddi wrth y Ca

EN

Meddai’r Prif Weithredwr, Alun Davies ‘Yn rhy aml o lawer fe fydd pobl yn cysylltu’r gair Hosbis â marwolaeth, a bydd hynny’n creu teimlad anesmwyth mewn pobl sydd eisiau gwybod mwy, hyd nes y bydd aelod o’u teulu’n wynebu sefyllfa gofal ar ddiwedd oes. Rydym eisiau rhoi cyfle i bobl daro heibio mewn modd nad yw’n tynnu sylw a chael rhagor o wybodaeth am y gofal holistig y mae’r Hosbis yn ei gynnig.’

AND TRUST, S t. D A

ILL BE A HAV

Bydd tincial y cwpanau coffi i’w clywed cyn bo hir iawn yng Nghaffi Dewi. Bydd y datblygiad hirddisgwyliedig hwn yn yr Hosbis yn Ffordd yr Abaty yn darparu cyfleuster ychwanegol ar gyfer cleifion, eu teuluoedd ac ymwelwyr, a bydd yn fodd hefyd i gyfeillion yr Hosbis daro heibio a chael rhagor o wybodaeth am y gwasanaethau rydym yn eu darparu, wrth fwynhau paned o goffi o’r radd flaenaf a chacennau cartref.

Y TH PA

SW D’ VI

CAFFI DEWI – Ar Agor yn Fuan

M

F

O

T H RO U

M

St. DA

B

UST,

AW

AN

SW D’ VI

Y TH A P


Yr Hyn a Wnawn

Gofal i Gleifion Preswyl

Gwasanaeth 5 diwrnod yr wythnos wedi’i arwain gan nyrsys yw Gofal Dydd yn Hosbis Dewi Sant. Mae staff yn cydweithio’n agos â’r ysbytai lleol, Meddygon Teulu, Nyrsys Macmillan a Nyrsys Ardal - yn wir â phob gweithiwr iechyd proffesiynol sy’n ymwneud â gofal y claf. Rydym yn helpu pobl i fyw â’u hafiechyd, yn gwneud popeth a allwn ni i wella ansawdd bywyd, a darparu cefnogaeth i gleifion a’u hanwyliaid. Mae dydd Llun wedi’i neilltuo ar gyfer apwyntiadau unigol ar gyfer therapi, cefnogaeth i ofalwyr, cymorth profedigaeth, a chefnogaeth unigol i gleifion (cyflwyniad i ofal dydd, neu gymorth achlysurol ar ôl iddynt gael eu rhyddhau). Mae croeso i deuluoedd cleifion gysylltu â’r uned Gofal Dydd i gael gwybodaeth am y gwasanaeth a sut i gael gafael arno. Bydd cleifion yn cael cynnig lle unwaith yr wythnos am 8 wythnos ac yna’n cael eu hailasesu. Bydd modd cynyddu hyn i ddwywaith yr wythnos os oes angen. Gall cleifion Gofal Dydd fwynhau : * * * * * * *

Asesiad a gofal parhaus gan nyrs wedi’i hyfforddi Asesiad gan feddyg a rheoli symptomau Aromatherapi a thylino gan therapyddion wedi’u hyfforddi Therapi dargyfeirio Ymweliadau dyddiol gan glerigwr Ffisiotherapi (os yw’n addas) Cysylltiad â’n gwirfoddolwyr cyfeillgar a chyd-gleifion sydd â phrofiadau tebyg.

Yn Hosbis Dewi Sant rydym yn ymdrechu i edrych ar ôl y claf ar lefel emosiynol, corfforol, ysbrydol a chymdeithasol, a byddwn yn gwneud popeth a allwn i gynorthwyo’r teulu, cyn y farwolaeth ac wedi hynny. Mae gan yr Hosbis dimau o nyrsys a meddygon cymwys a medrus sydd â phrofiad helaeth iawn yn y maes gofal ar ddiwedd oes. Rydym yn credu mewn gweithio mewn modd amlbroffesiynol ac mae gennym Therapyddion Cyflenwol, Therapydd Dargyfeirio a Ffisiotherapydd a bydd Caplan a Fferyllydd yn ymweld. Rydym yn cynnig gofal proffesiynol 24 awr yn ein cyfleuster 10 gwely i gleifion preswyl. Bydd cleifion yn cael eu cyfeirio i’r uned cleifion preswyl oherwydd: •E  u bod wedi rhoi’r gorau i’r driniaeth i geisio dod o hyd i wellhad i’w salwch, ond maen nhw’n parhau i fod angen help â’u symptomau cyffredinol (e.e. poen a chyfog) er mwyn eu cadw’n gyfforddus. • Eu bod wedi dewis treulio dyddiau olaf eu bywyd yn Dewi Sant. • Eu bod angen seibiant ac asesiad arbenigol Gair byr gan Nia Rosser-Hughes (Metron) Mae gweithio yn y maes gofal lliniarol yn alwedigaeth ac yn fraint, ac yn sicr nid yw’n rhywbeth a wnewch gan ddisgwyl derbyn diolch. Fodd bynnag, byddwn yn derbyn llawer o lythyrau hyfryd, a dyma ddetholiad o un llythyr sy’n crynhoi i’r dim pam ein bod yn gwneud yr hyn a wnawn ni ‘Mae’n cymryd pobl arbennig iawn i wneud eich gwaith a byddwn bob amser yn cofio amdanoch yn annwyl a gyda diolchgarwch. Diolch i chi am edrych ar ein holau ni i gyd ac am deithio gyda ni ar y siwrnai honno. Mi wnes i ddysgu llawer iawn gan fy chwaer yn ystod pedwar diwrnod olaf ei bywyd, ond roeddwn i mor falch eich bod chi yno yn gymdeithion ar y daith.’

Nid Jig-so a The yn Unig Ambell brynhawn byddwn yn chwarae bingo. Rhoddion yw llawer o’r gwobrau, ac y maen nhw’n amrywio o lyfrau i golur. Mae ‘na rai pobl rwy’n eu hadnabod nad ydyn nhw erioed wedi chwarae bingo o’r blaen, ac yn fuan iawn fe fyddan nhw’n troi’n frwdfrydig ac yn mwynhau’r hwyl. Mae ‘na bob amser bryfocio chwareus a thynnu coes ysgafn. Byddwn

yn cael sesiynau darllen barddoniaeth hefyd. Fe fydda’i’n gwahodd pawb i ddod â cherdd gyda nhw ar gyfer yr wythnos ganlynol, a bydd rhai pobl yn dod â nifer (rwy’n cofio un wraig yn dod â dau lyfr ac roedd ganddi gerdd yn y ddau). Byddwn yn darllen pob cerdd yn uchel yn eu tro ac weithiau bydd yn arwain at drafodaeth all ychwanegu cryn dipyn o

ddiddordeb at y prynhawn. Gall cerddi fod yn ddoniol, yn drist, yn ffraeth… allwch chi byth fod yn siŵr i ba gyfeiriad y byddan nhw’n eich arwain. Yna mae gennym ni’r cwisiau! Fe fydda’i’n dewis cwestiynau o Lyfr Cwis Tafarn ac yn smalio rhoi ffrae iddyn nhw os fyddan nhw’n trafod â’i gilydd. Fe fyddwn ni i gyd yn chwerthin llond bol.

MEHEFIN

1 Dydd Dydd Dydd Dydd Dydd Dydd

Calendr Digwyddiadau Sul, Mehefin 1 Taith Gerdded Noddedig Dwy Raeadr Abergwyngregyn (newydd ar gyfer 2008) Gwener, Mehefin 27 Dawns Haf yng ngerddi Fugro Robertson Mae’n Sul, Gorffennaf 6 Ras Llundain 10 cilomedr Prydain (6 lle ar gael) gwasanaethau’n Sadwrn, Gorffennaf 26 Garddwest Haf yn yr Hosbis cael eu rhoi’n Sadwrn, Awst 9 Ras Hwyaid Flynyddol, Cei Conwy Sadwrn, Awst 16 Cerdded gyda’r Wawr, 4am o Ysgol Aberconwy i’r Hosbis ac yn ôl rhad ac (Taith gerdded noddedig i ferched yn unig)

am ddim

Am ragor o wybodaeth am unrhyw un o’r digwyddiadau hyn cysylltwch â Beth neu Marie ar 01492 879058.

Taflen Newyddion Hosbis Dewi Sant - Gwanwyn/Haf 2008


Pytiau a Ffeithiau Anhysbys.

Ar y gweill... Nid Caffi Dewi yw’r unig ddatblygiad newydd arloesol sydd ar y gweill. Penderfynwyd bod yr hosbis angen ystafelloedd sy’n gweddu’n well i anghenion cleifion iau, y rhai hynny sydd â theuluoedd ifanc, a chleifion ag anghenion arbennig. Gwnaed cais am grant i’r Sefydliad Ellerman a derbyniwyd £15,000.00.

•Y  n 2007 derbyniwyd 160 i’r Uned Cleifion Preswyl. •M  ynychodd 98 o gleifion yr uned Gofal Dydd, a chafwyd cyfanswm o 1,181 o ymweliadau.

O ganlyniad mae’r cynlluniau bellach wedi hen sefydlu, a’r gobaith yw y bydd gennym ystafell a chyfleusterau en suite erbyn diwedd yr haf, yn ogystal ag ystafell gyfagos lle gall teuluoedd aros. Bydd yr ystafelloedd yn cael eu haddurno a’u dodrefnu gan gadw myfyrdod a symbyliad mewn cof. Bydd goleuo awyrgylch a system adloniant yno hefyd. Byddwn yn gwneud pob ymdrech i greu lle ar gyfer myfyrio, normaleiddio, a phreifatrwydd ynghyd â chefnogaeth.

• Rhoddwyd  cymorth profedigaeth i 280 o unigolion. •C  ostiodd gwasanaethau clinigol £1.4 miliwn yn ystod 2007 a dim ond 13 y cant ddaeth o’r Bwrdd Iechyd Lleol neu Gynulliad Cymru.

Derrick Horton ar ben y byd

Ar ôl cael tynnu tyfiant ar yr ymennydd yn 2005, a chwrs helaeth o radiotherapi a chemotherapi wedi hynny, bu Derrick yn mynychu’r Ganolfan Ddydd yn Hosbis Dewi Sant. Ers hynny mae Derrick wedi bod yn brysur tu hwnt yn codi arian ar gyfer yr Hosbis. Ar wahân i fod yn un o’r tîm a gymrodd ran yn y Diwrnod Plymio o’r Awyr ym mis Medi’r llynedd, a gododd £4,115.02 ar gyfer yr hosbis, cymrodd ran yn y Tro Tân a gododd £5,414.07. Ymlaen â chi Derrick! Yn ei eiriau ei hun... Ar dân i gymryd rhan yn y Sesiwn Plymio

o’r Awyr Tandem rwy’n cyrraedd Maes Awyr Tilstock, Whitchurch am 9am. Mae fy naid wedi’i drefnu ar gyfer 10am ond mae’n rhaid inni ddisgwyl i’r cymylau godi. Mae’r nerfau’n dechrau mynd yn frau! Mwy o ddisgwyl… mwy o nerfusrwydd. Mae 11 o gloch yn dod ac yn mynd, yna 12 o’r gloch , yna 1 o’r gloch…fy nghalon yn curo’n gyflymach ac rwy’n yfed paned arall o de. Rhwng 2pm a 3pm rwy’n ymweld â’r tŷ bach chwe gwaith, ac mae gen i amheuon mawr, heb sôn am bengliniau crynedig. Mae’r cymylau’n codi am 4 o’r gloch. Does dim troi’n ôl rŵan! Mae fy nghyd-neidwyr i gyd yn ymddangos yn llonydd ac yn ddigynnwrf (celwyddgwn!). Dringo i mewn i’r awyren ac i fyny â ni . Mae’n rhy hwyr i newid fy meddwl rŵan! Mae’r awyren yn cymryd 15 munud i gyrraedd 10,000…rwy’n symud yn araf bach at y drws agored, fy nhraed yn hongian allan. Mae fy mhartneriaid tandem yn holi a ydw i’n iawn. ‘Naaaa!’ Y funud nesaf rydym allan ar 120mya, yn syrthio drwy’r cymylau. Rwy’n cwympo’n rhydd am yr hyn sy’n teimlo fel oes. Gwefr anhygoel! Mae’r parasiwt yn agor ac rydym yn disgyn yn dawel ac yn dangnefeddus tua’r ddaear. Diwrnod ffantastig. Fyddwn i yn ei wneud eto? Wrth gwrs y byddwn i.’

•P  e bai ein holl Wirfoddolwyr yn cael eu talu byddai’n ychwanegu mwy na £230,000 at ein costau cyflogau, ar y gyfradd isaf yr awr. Ond mae eu hymrwymiad a’u hymroddiad yn amhrisiadwy. •B  u’r Hosbis yn cryfhau’r Tîm Clinigol, gan ychwanegu Gweithiwr Cymdeithasol Amser Llawn, Ffisiotherapydd Rhan-amser a Therapydd Galwedigaethol Rhan-amser ato. •O  Awst ymlaen byddwn yn cyflogi Ymgynghorydd Gofal Lliniarol Arbenigol am un diwrnod yr wythnos, a gobeithiwn ymestyn y gefnogaeth feddygol ymhellach. •R  ydym yn edrych am siop newydd yn Llandudno ac yn dechrau ail-addasu rhai o’n siopau eraill.

Rydym yn cynnal rhaglen barhaus o sesiynau plymio o’r awyr noddedig gydol y flwyddyn. Am ragor o fanylion cysylltwch â Beth neu Marie ar 01492 879058

•C  yfrannodd ein siopau £330,000 i’r Hosbis yn 2007.

Lotri’r Hosbis Fe wnaethom ni ddathlu ein pen-blwydd yn 10 oed yn 2007, ac rydym yn mynd o nerth i nerth! Yn ystod ei deg mlynedd cyntaf cyflwynodd Lotri’r Hosbis dros £3 miliwn i’r Hosbis. Roedd elw’r llynedd yn £1000 y dydd, ac y mae Lotri’r Hosbis bellach yn talu am 25 y cant o gostau clinigol yr Hosbis. Os hoffech CHI ymuno â

Lotri’r Hosbis, neu os hoffech ailymuno, y cyfan sy’n rhaid i chi ei wneud yw ffonio Llinell Gymorth Lotri’r Hosbis ar 0800 970 6242, neu ewch i www.stdavidshospice.org.uk Os ydych chi’n talu £52 am flwyddyn lawn, gallwch hawlio eich DEWI eich hun, sef Arth Gofalgar yr Hosbis, ac mae gennym ambell Ddewi o’r flwyddyn 2007 ar gael am £10

yr un. Ond peidiwch ag oedi – dim ond ychydig sydd ar ôl! Bydd tocynnau ar gyfer RAFFL FAWR yr Haf Lotri’r Hosbis ar werth cyn bo hir iawn. Am £2 y tocyn bydd gennych gyfle i ennill un o dair gwobr ariannol wych - cyfanswm o £5000 - a’r brif wobr yw £3000, ac mae pob ceiniog o’r elw yn mynd yn uniongyrchol i’ch Hosbis CHI! Bydd pawb sy’n chwarae Lotri’r Hosbis yn ogystal â chyfeillion yr Hosbis yn derbyn eu tocynnau personol eu hunain yn fuan iawn, ond os am ragor o wybodaeth ffoniwch 0800 9706242 neu ewch i www.stdavidshospice. org.uk.

Bydd y tocyn buddugol yn cael ei dynnu ar 1 Awst 2008, yma yn yr Hosbis. William Roache, ein llywydd, a dynnodd y tocynnau llynedd. Ef hefyd fydd yn agor yr Arddwest Haf Flynyddol ddydd Sadwrn, Gorffennaf 26.

Taflen Newyddion Hosbis Dewi Sant - Gwanwyn/Haf 2008


#

Prysur yn Builder Street

Street ond mae’n rhoi llawer o foddhad. Mae cyflenwi ein wyth siop ag eitemau gwerthadwy angen ymroddiad ac egni. Yn ffodus does dim prinder y nodweddion hyn o ran ein gwirfoddolwyr!’ meddai Heather.

Bu’r Ganolfan Ddosbarthu’n weithredol am dros flwyddyn bellach, ac mae’n deg dweud na fu munud tawel – mae’r nwyddau’n llifo i mewn. Tasg Heather Magill (Arweinydd y Tîm), Margaret Roberts (Cynorthwy-ydd Dosbarthu) a thîm o wirfoddolwyr yw cadw llun o drefn ar yr hyn allai droi’n anhrefn yn rhwydd iawn.

Cerdded gyda’r Wawr

Yn y lle prysur hwn, bydd dillad yn cael eu stemio, eu didoli a’u hanfon i le bynnag y mae’r angen fwyaf. Mae angen didoli bric a brac, llyfrau a nwyddau amrywiol hefyd, a bydd Heather yn cadw llygad barcud ar unrhyw beth allai fod angen eu prisio’n broffesiynol. ‘Mae’n waith caled yn Builder

Yma yn y Swyddfa Codi Arian rydym o hyd yn trio meddwl am syniadau newydd, a’r tro hwn rydym yn meddwl efallai ein bod wedi taro’r hoelen ar ei phen – Cerdded Gyda’r Wawr. Iawn, efallai nad yw codi cyn i’r wawr dorri yn rhywbeth sy’n apelio at bawb, ond dychmygwch hyn – golau’n treiddio i mewn i’r awyr, aber

FFURFLEN RHODD REOLAIDD LLENWCH Y FFURFLEN HON AʼI HANFON I: HOSBIS DEWI SANT, FFORDD ABATY, LLANDUDNO LL30 2EN PEIDIWCH AG ANFON Y FFURFLEN HON IʼCH BANC At: Y Rheolwr (Enw a Chyfeiriad y Gangen) __________________________________________________ __________________________________________________ Talwch Hosbis Dewi Sant: £ ________ bob mis / chwarter / blwyddyn (nes i mi ddweud yn wahanol) gan ddechrau ar unwaith Deiliad y cyfrif:

____________________________________

Rhif fy nghyfrif:

____________________________________

‘Mae pob un o’n gyrwyr yn wirfoddolwyr hefyd, ac allwn ni fyth gael gormod o wirfoddolwyr yn yr adran hon. Y cyfan sydd ei angen yw trwydded yrru lân, cefn cryf, a synnwyr cyfeiriad rhesymol…a’r amser sbâr wrth gwrs.’

Cod didoli’r banc: ____________________________________

Datblygiad arall o ran siop fu Siop Llanrwst. Mae hon, y ddiweddaraf o Siopau’r Hosbis, yn cael ei rhedeg yn gyfan gwbl gan wirfoddolwyr, ac y mae’n llwyddiant mawr a’r tîm yn gweithio fel wats. Mae Irene Clarke wedi cymryd y cyfrifoldeb o fod yn gydgysylltydd, a rhwng Irene ac ugain gwirfoddolwr arall, maen nhw’n llwyddo i gadw’r til yn brysur. Mae’r siop hon, â’r blaen hen ffasiwn hyfryd, ar Stryd Watling.

Oddi wrth: Mr/Mrs/Miss/Ms: ______ Blaenlythrennau: _______

Sefydlwyd y Ganolfan Ddosbarthu i weithredu fel uned gasglu hwylus. O’r fan hyn bydd nwyddau’n cael eu hanfon i’r gwahanol siopau yng Nghonwy, Gwynedd ac Ynys Môn. Mae lle parcio cyfleus ar Builder Street Llandudno i aelodau o’r cyhoedd sydd eisiau dod â bagiau o ddillad ac eitemau eraill i’w gwerthu. Caroline Wilson Cydgysylltydd Siopau

Conwy yn llonydd ac yn dawel ar wahân i sŵn adar y môr a’r llanw’n llepian …. Mi allwn i ymhelaethu, ond rwy’n meddwl ei fod yn ddigon i greu’r darlun. Felly dyma’r manylion Bydd y daith gerdded yn digwydd ar ddydd Sadwrn, Awst 16, gan ddechrau o Ysgol Aberconwy fel y mae’n goleuo. Yna byddwn yn dilyn llwybr yr arfordir at Gei Conwy, yn croesi’r bont er mwyn ymuno â’r llwybr beiciau sy’n arwain ar hyd y traeth ac i Ben Morfa, yna ymlaen i’r Hosbis ar Ffordd yr Abaty am seibiant a lluniaeth. Yna byddwn yn aildroedio’r

Llofnod: ____________________ Dyddiad: ______________ At: Lloyds TSB, 22 Mostyn Street, Llandudno I’w gredydu i Gyfrif Hosbis Dewi Sant Rhif: 0093897 Rhif Cod Didoli 30-95-13 Dyfynnwch yn y banc: ___________

Cyfenw: Cyfeiriad:

_________________________________________ _________________________________________ _________________________________________

Cod Post: _____________ Ffôn: ______________________ E-bost: _________________________________________ DATGANIAD RHODD CYMORTH Os ydych yn drethdalwr yn y DU ac yn dymuno i’r Hosbis adennill y dreth ar eich cyfraniadau (25c am bob £1 a roddwch), ticiwch y blwch a llofnodi isod. Rwyf wedi talu treth incwm neu enillion cyfalaf yn y DU sy’n gyfwerth â’r dreth a gaiff ei hawlio.

Llofnod: ____________________ Dyddiad: ______________ SUT MAE EICH RHODD REOLAIDD YN HELPU: Mae rhodd reolaidd i Hosbis Dewi Sant, waeth pa mor fach ydyw, yn ffordd wych o ddangos bod ots gennych. Dros gyfnod o 12 mis gallai hyn gael effaith fawr ar fywyd unigolyn lleol sy’n dioddef afiechyd terfynol a’i deulu, ei ffrindiau a’r rhai sy’n gofalu amdano neu amdani hi. Er enghraifft, mewn blwyddyn byddai… £5 y mis yn helpu i ddarparu therapiau cyflenwol £10 y mis yn helpu tuag at ddarparu ar gyfer gofynion diet y claf £25 y mis yn ein helpu ni i ddarparu hyfforddiant arbenigol i’r staff nyrsio

MAE EICH CYFRANIAD RHEOLAIDD YN GWNEUD GWIR WAHANIAETH I WAITH HOSBIS DEWI SANT. DIOLCH YN FAWR AM EICH CEFNOGAETH!

un llwybr, ac wrth gwrs bydd popeth yn edrych yn gwbl wahanol, gan y byddwn yn wynebu’r mynyddoedd a bydd yr haul gymaint â hynny’n uwch. Erbyn y byddwn wedi dychwelyd i Aberconwy byddwn wedi cerdded tua 9 milltir, y cyfan ar y gwastad ac ymhell cyn gwres y dydd. Os am gymryd rhan, bydd yn rhaid i’r holl gerddwyr lenwi ffurflen gofrestru a thalu ffi fechan i dalu’r costau. Bydd yr holl arian nawdd y byddwn yn ei gasglu’n mynd yn uniongyrchol i gronfeydd yr Hosbis. Digwyddiad i ferched yn unig yw hyn ac mae

nifer cyfyngedig o leoedd, felly bydd yn werth i chi gofrestru’n fuan. Os oes gennych chi ddiddordeb cysylltwch â Beth neu Marie ar 01492 879058 rhwng 9am a 5pm o Ddydd Llun i Ddydd Gwener. Yna byddwch yn derbyn pecyn â’r holl fanylion yn amgaeedig. Ymunwch â ni os gwelwch yn dda. Rydym yn teimlo’n gyffrous iawn am y digwyddiad hwn, ac rydym yn awyddus iawn i’w wneud yn ddiwrnod gwerth ei gofio am yr holl resymau cywir. Bethan Bithell Cydgysylltydd Codi Arian

Polisi Gwarchod Data Mae Hosbis Dewi Sant a’i gwmni loteri St. David’s Promotions Ltd. wedi’u cofrestru dan Ddeddf Gwarchod Data 1998. Ni fydd yr Hosbis yn cyflwyno data personol i unrhyw sefydliad arall ond efallai y bydd yn dymuno eich hysbysu am newyddion a gweithgareddau’r Hosbis. Os nad ydych chi’n dymuno derbyn yr wybodaeth hon, cysylltwch â: Hosbis Dewi Sant. Ffordd yr Abaty, Llandudno, Conwy LL30 2EN. E-bost: enquiries@stdavidshospice.org.uk www.stdavidshospice.org.uk Ffôn: 01492 879058 Ffacs: 01492 872081

Taflen Newyddion Hosbis Dewi Sant - Gwanwyn/Haf 2008

St David's Hospice Newsletter Spring Summer 2008 Welsh  

St David's Hospice Newsletter Spring Summer 2008 Welsh