Page 1

www.stdavidshospice.org.uk

HOSBIS DEWI SANT GWANWYN/HAF 2011

TAFLEN NEWYDDION

Mae’r gwaith yn dechrau…

Annwyl Gyfeillion Mae 2012 yn flwyddyn gyffrous i Hosbis Dewi Sant wrth i adeiladwyr Wynne Construction gyrraedd y safle. Mae’r cynlluniau i ymestyn yr adeilad a gwella gwasanaethau yn troi’n realiti bellach, diolch i’ch cefnogaeth ffyddlon a pharhaus. Y nod yw creu cyn lleied o darfu ar wasanaethau ag sy’n bosib’ yn ystod cyfnod adeiladu’r datblygiad a byddwn yn cynnal ein gwasanaeth uned ddydd a 10 gwely gweithredol yn ein huned i gleifion preswyl. Mae ein gwasanaethau clinigol eisoes yn costio £1.6 miliwn y flwyddyn , a chyda thri gwely ychwanegol a gwell cyfleusterau bydd y ffigur hwn yn codi’n gyson a bydd yn rhaid talu’ r costau drwy godi arian . Gobeithio

• Tair ystafell wely ychwanegol • Llety ystafell wely sengl i bawb • Gwell cyfleusterau addysg a hyfforddiant

y byddwch yn parhau i’n cefnogi, fel y gwnaethoch dros y 12 mlynedd diwethaf, drwy ymweld â’n siopau elusen, ymuno â’n loteri neu ddal ati i gynnal eich gweithgareddau codi arian gwych ac amrywiol. Yr enw a roddwyd ar ein hapêl datblygu oedd ‘Help Llaw’ er mwyn adlewyrchu ein hymroddiad i ofal. Mae modd i chi gyfrannu iddo o hyd, os dymunwch, a’n helpu ni YN AWR. Tecstiwch Hand 11 £5 i 70070 a bydd eich rhodd yn mynd yn uniongyrchol i ofalu am bobl Gogledd Orllewin Cymru sydd angen eich cymorth ar adeg bryderus yn eu bywydau. Gall eich addewid chi wneud gwahaniaeth go iawn. Dyma ein haddewid ni i chi. Diolch Gladys Harrison, Cadeirydd

justgiving.com/helpinghands2012

Cofiwch Hosbis Dewi Sant yn eich Ewyllys os gwelwch yn dda. Helpwch y gwaith i barhau… Am ragor o wybodaeth, siaradwch â’ch cyfreithiwr lleol neu cysylltwch â ni. Mae taflen Cyflwyno Cymynrodd Dewi Sant ar gael yn awr ar ffurf copi caled neu i’w lawrlwytho o’n gwefan.


GAIR GAN Russell GRANT Ym mis Gorffennaf y llynedd, buom yn ddigon ffodus i groesawu’r astrolegydd a seren y cyfryngau Russell Grant i’n Garddwest Haf. Roedd Russell yn boblogaidd iawn gyda’r staff, y gwirfoddolwyr a’r ymwelwyr yn yr Arddwest, lle’r agorodd y digwyddiad gan ymweld â gwahanol stondinau a thynnu tocynnau raffl. Yn ddiweddarach fe’i cludwyd i gymryd rhan yn y sioe Strictly Come Dancing a bellach mae’n perfformio mewn sioe yn y West End, The Wizard of Oz. Â’i ymweliad â Ffordd yr Abaty, Llandudno, yn dal yn fyw yn y cof, rydym wrth ein bodd ei fod wedi cytuno i fod yn noddwr diweddaraf yr elusen. Meddai Russell: “Rwy’n falch o fod yn noddwr yn Dewi Sant. Mae mudiad yr Hosbis yn gyffredinol a Dewi Sant yn arbennig, yn

achos sy’n agos iawn at fy nghalon. Gan fy mod i’n byw yng Ngwynedd ac wedi ymweld â’r Hosbis a gweld drosof fy hun y gwaith gwych y mae Dewi Sant yn ei wneud wrth gynorthwyo cleifion a’u teuluoedd, rwy’n credu fod angen i ni roi’r holl gymorth a chefnogaeth a allwn ni iddyn nhw.” “Does neb yn gwybod pryd y byddan nhw angen gofal eu Hosbis lleol ac fe fyddwn i’n annog pawb i’w gefnogi, cymryd rhan mewn unrhyw fodd y teimlwch y gallwch chi a’i gadw i fynd. Drwy hyn fe allwn ni i gyd gefnogi ein cymuned am flynyddoedd lawer i ddod.” Ganed Russell, 61, ym Middlesex, ond mae bellach yn byw ar stad wledig ym Maentwrog, Eryri, ac edrychwn ymlaen at ei groesawu’n ôl i’r Hosbis yn y dyfodol.

Barg£inion ffasiynol osbis yn ein siopau H

Am brisiau rhesymol mae pob math o bethau hyfryd i’w cael i siopwyr yn ein rhwydwaith o 10 siop elusen ar draws Gogledd Orllewin Cymru. Os ydych chi eisiau cael gafael ar ddodrefnyn o safon, neu addurn neu ddillad babi, mae rhywbeth yno i siwtio pawb. Mae popeth a brynwch chi’n helpu hefyd i wneud cyfraniad hanfodol i gostau cynnal eich Hosbis lleol ar gyfer oedolion. Yn ein siop ym Mangor Uchaf, gallwch gael gafael ar wisg gyflawn am £7 yn unig (topiau am £2, trowsus am £2 a siacedi am £3), gan gynnwys eitemau gan gynllunwyr o fri fel y gallwch chi edrych yn dda a theimlo’n dda. Yn ddiweddar, modelodd ein gwirfoddolwyr, myfyrwyr o Brifysgol Bangor Jermone, James a Lewis, rai o’r bargeinion diweddaraf mewn dillad cynllunwyr sydd ar gael yn y siop. Cofiwch hefyd, os oes gennych chi gerdyn myfyriwr NUS dilys, gallwch gael gostyngiad o 10 y cant ychwanegol. Mae pob un o’n siopau’n cael eu cyflenwi diolch i roddion hael o safon dda, felly daliwch ati i’w hanfon i mewn os gwelwch yn dda! Mae’r siop ym Mangor Uchaf yn 14 Ffordd Caergybi ar agor ar ddyddiau Llun, Mercher, Iau, Gwener a Sadwrn, rhwng 10am a 4pm ac ar ddyddiau Mawrth rhwng 10.30am a 4pm. Ffoniwch 01248 355040 am ragor o fanylion.

Er mwyn dysgun mwy am ein siopau, cyfrannu nwyddau neu gwirfoddoli, ewch i www.stdavidshospice.org.uk. Taflen Newyddion Hosbis Dewi Sant - Gwanwyn/Haf 2012


Syniadau gwreiddiol sy’n ysbrydoli … Mae ein codwyr arian yn gwneud pethau gwych ar gyfer Hosbis Dewi Sant, gan gynnwys rhai sialensiau blinderus. Dyma chi dair enghraifft yn unig…

DIGWYDDIADAU CODI ARIAN 2012 I gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiadau yma ewch i www.stdavidshospice.org.uk. Os am drefnu eich digwyddiad eich hun yn y gymuned, ffoniwch yr Adran Codi Arian ar (01492) 873665.

n Dydd Sul Mai 27ain Gardd Agored

Bryn Eisteddfod, Glan Conwy 2- 5pm Planhigion, te a lluniaeth. Oedolion £2.50 Plant 50c

Mae Dave Jones ac Alwyn Samuel yn gwirfoddoli gyda gorsaf radio Llandudno, Tudno FM. Ym mis Mawrth eleni, fe wnaethant sefydlu Record Byd Guinness am y darllediad radio byw hwyaf …80 awr o radio byw, er budd Dewi Sant.

n Dydd Llun Mai 28ain – Dydd Mawrth Mehefin 5fed Jiwbilî – Gwisgwch goron am bunt

Mae Dave yn adrodd yr hanes…

n Dydd Sul Mehefin 3ydd Cinio Jiwbilî Mawreddog

“Mi wnaeth Alwyn a minnau gyfarfod tua diwedd Medi. Ar ôl gwrando ar nifer o sioeau gyda’n gilydd yn Tudno, roedden ni’n sgwrsio am Chris Moyles a’i ddylanwad a dyma Alwyn yn sôn y byddai wrth ei fodd yn rhoi cynnig ar y Record Byd (a dorrodd Moyles yn 2011). Pan ddywedodd hynny dyma finnau’n dweud “Beth am fynd amdani?” a chyn i ni droi roedden ni wedi gwneud cais, cael ein derbyn a phopeth wedi’i glirio gydag OFCOM a chwmnïau yswiriant. Mae Hosbis Dewi Sant yn elusen sy’n enwog drwy Landudno a’r cyffiniau ac oherwydd ei fod yn achos mor dda roedden ni’n gwybod i sicrwydd y byddem ni’n mynd ati i gefnogi Dewi Sant. Roedd gen i reswm arall dros gefnogi’r Hosbis hefyd gan fod fy ffrind, a dderbyniodd driniaeth yno, wedi marw’n gynharach eleni. Mi effeithiodd diffyg cwsg gryn dipyn ar Alwyn a minnau. Mae’n deimlad rhyfedd iawn, bron fel pe bai eich meddwl yn cau i lawr am gyfnodau byr o amser a chithau’n colli gafael ar beth mae rhywun yn ei ddweud a’i wneud. Roeddem ein dau yn teimlo’n sâl, yn gweld pethau ac roedd gan y ddau ohonom ni ddolur gwddw! Mae’n deg dweud fod y ddau ohonom ni’n teimlo’n emosiynol iawn ar y diwedd. Hynny’n bennaf am ein bod ni’n derbyn y newyddion diweddaraf ynghylch yr arian yr oedden ni wedi’i godi ar gyfer Dewi Sant yn fyw. Roedd sylweddoli ein bod ni wedi mynd tu hwnt i £1,000 pan oedden ni’n disgwyl £100 yn unig yn andros o sioc.”

Mae rhai pobl na wnân nhw fyth ddringo mynydd uchaf Cymru, yr Wyddfa… heb sôn am redeg yr holl ffordd i fyny. Penderfynodd Geoff Fielding fynd un cam ymhellach fyth a rhedeg i fyny’r mynydd cymaint â 68 gwaith a hynny yn ystod y flwyddyn y mae’n dathlu ei ben-blwydd yn 68! Mae wedi cwblhau chwarter o’r rhediadau’n barod, a’r amser cyflymaf hyd yma yw 1awr 52 munud. Mae Geoff, rhedwr mynydd-dir profiadol, o Ddeganwy, wedi profi glaw trwm, eira a heulwen ar ei sialensiau hyd yma ac mae’n gobeithio codi llawer iawn o arian ar gyfer Dewi Sant.

Rydym yn annog y gymuned leol i wisgo coron jiwbilî’r hosbis yn eu gwaith ac yn yr ysgol er mwyn rhoi cychwyn ar ddathliadau penwythnos y Jiwbilî mewn steil!

Ymunwch â dathliadau jiwbilî diemwnt y wlad a chynhaliwch ginio – cig rhost Sul, parti stryd neu bicnic - yn ystod y diwrnod a ddynodwyd yn un y Cinio Mawreddog. Mae cynnal cinio mawreddog yn ffordd wych o ddod â’ch cymdogion at ei gilydd am brynhawn o fwyd, cyfeillgarwch a hwyl er mwyn codi arian ar gyfer Hosbis Dewi Sant.

n Dydd Mawrth, Mehefin 4ydd ‘Parti Jiwbilî Hwyliog’

gan gynnwys band Jazz ar Bier Llandudno

n Dydd Mawrth, Mehefin 12fed Sinema Gymunedol - Butch Cassidy & The Sundance Kid - Canolfan Gymunedol Craig y Don, Ffordd y

Frenhines, Llandudno 2pm

n Dydd Sadwrn, Mehefin 30ain 2012 Dawns Werin Hoedown yr Hosbis a Mochyn Rhost Fferm Marl, Cyffordd Llandudno 7.30pm -12am Dewch draw, dawnsiwch, bwytewch a mwynhewch noson allan fydd yn gwneud i’ch traed ddawnsio! Mynediad drwy brynu tocyn ymlaen llaw, dim ond £20.

n Dydd Mawrth, Gorffennaf 3ydd Sinema Gymunedol - Singing In The Rain

Canolfan Gymunedol Craig y Don, Ffordd y Frenhines, Llandudno 2pm

n Dydd Sadwrn, Gorffennaf 21ain Garddwest Haf

1pm – 4pm Hwyl I’r teulu i gyd. Stondinau amrywiol: brica-brac, llyfrau, cacennau, cynnyrch cartref, teganau, jig-sos, rafflau, planhigion, gemwaith gwisgo - a llawer iawn mwy!

n Dydd Sul, Awst 19eg Cerdded gyda’r Wawr

www.justgiving.com/Geoff-Fielding

Mae plymio o’r awyr yn her wych i bawb sydd wrth eu bodd yn chwilio am wefr a phenderfynodd gwraig o Landudno, Paula Jones, wneud hynny er cof am ei mam, gwraig yr oedd ei ffrindiau yn Dewi Sant yn ei hadnabod fel The Butterfly Lady. Cododd Paula £900 ar gyfer yr Hosbis drwy’r plymio o’r awyr a phenderfynodd godi arian yn dilyn y gofal a dderbyniodd ei mam Pamela Williams, a fu farw mis Mai diwethaf yn yr Hosbis. Roedd hi’n dioddef o ffurf ymosodol ar y Clefyd Niwronau Motor.

Ein taith noddedig naw milltir ar gyfer merched yn unig, o Gonwy i Landudno ac yn ôl, gan ddechrau gyda’r wawr. Tâl cofrestru, £15. Dewch i gerdded er cof am rywun annwyl, neu er mwyn dangos eich cefnogaeth i’r Hosbis.

n Dydd Sadwrn, Awst 25ain Ras Hwyaid, Conwy n Dydd Gwener, Medi 14eg – 16ed 2012 ^ Gwyl Gomedi ’Gafr Wirion’, Venue Cymru

Bydd enwau amlwg y byd comedi’n perfformio er budd Hosbis Dewi Sant. Edrychwch yn y papurau lleol, ar www.venuecymru. co.uk ac ar www.giddygoat.org i gael y manylion.

Taflen Newyddion Hosbis Dewi Sant - Gwanwyn/Haf 2012


CHI sydd yn gwneud ein Lotri yn llwyddiant! Mae’r lotri yn talu am un diwrnod mewn 4 - beth am ei cadw ffordd hun!

Hoffwn ymuno â gêm Lotri’r Hosbis. q Anfonwch ffurflen Archeb Sefydlog i mi. q Dyma siec am £ .......................... q Hoffwn dalu arian ar y rhiniog. Dyma £4. (rhai ardaloedd yn unig) q Rwy’n talu £52 mewn un taliad drwy Archeb Sefydlog - anfonwch Dewina i mi. q Rwyf wedi talu £52 heddiw - anfonwch Dewina i mi Enw:............................................................................................. Cyfeiriad: . ................................................................................. ............................................. Cod Post: .................................... Ffôn: ........................................................................................... E-bost: .......................................................................................

Diolch yn fawr iawn i bawb sy’n chwarae Loteri Hosbis Dewi Sant. Fe fu’n llwyddiant fyth ers i ni ei ddechrau yn Nhachwedd 1997, a hyd yma rydym wedi gallu talu dros £5 miliwn i’r Hosbis. Cawsom ein blwyddyn orau erioed y llynedd, pan wnaethom ni gyfrannu dros £400,000 i’r Hosbis, arian sydd ei angen yn fawr gan ein bod yn darparu gofal diwedd oes nodedig i bobl Gogledd Orllewin Cymru yn rhad ac am ddim. Ers ei sefydlu, cynyddodd y gwahanol Loteris sydd ar gael, ac rydym wedi hen arfer â chystadleuaeth deg gan eraill. Un o’r rhesymau yr ydym wedi ysgrifennu at nifer o’n haelodau ffyddlon yn ddiweddar yn gofyn a ydych chi’n gallu codi ail rif gêm yw ein bod yn sylwi fod nifer uwch nag arfer o bobl yn canslo a mwy a mwy’n cyfeirio at yr hinsawdd economaidd yn rheswm dros ganslo. Ni ellir cynnal loteris cymdeithas fel hon er budd preifat. Mae pob ceiniog o’r hyn sy’n weddill o’r hyn a godir gan ein Loteri’n mynd yn syth i Dewi Sant. Rydym yn gwario cyn lleied ag sy’n bosib’ ar weinyddu a gwobrau, ac mae tua 60c o bob £1 a godir yn cael ei gyflwyno i’r Hosbis.

Cychwynnodd y Loteri Iechyd, sy’n eiddo i’r g^ wr busnes ym maes y cyfryngau Richard Desmond, yn Hydref 2011 ond mae’n bwysig nodi mai dim ond 20.34c o bob £1 a roddir i achosion da. Mae hyn yn cymharu â 28c am bob £1 gan y Loteri Cenedlaethol, a thua 60c am bob £1 o Loteri’r Hosbis. Ar ben hynny, mae pob un o’r 51 loteri cymdeithas sy’n rhan o’r Loteri Iechyd yn debygol o dderbyn arian i’w neilltuo ar gyfer prosiectau yn eu hardal unwaith neu ddwy y flwyddyn yn unig. Wrth ysgrifennu hyn yn awr (Mawrth 2012) nid yw’r Loteri Iechyd wedi ariannu unrhyw brosiectau yn unlle yng Ngogledd Cymru! Yn bersonol, rwy’n hoffi gwybod yn union i le mae fy mhunt yn mynd, a faint ohono sy’n mynd mewn gwirionedd i gefnogi fy newis elusen leol. Nid yw 20c am bob punt yn ddigon da gen i. Os hoffech chi ymuno â ni am y tro cyntaf, llenwch y ffurflen ar y dudalen hon. Os ydych chi’n chwarae’n barod ac yn awyddus i godi ail rif, fe fyddem wrth ein bodd yn clywed gennych chwithau hefyd!

Tom Williams, Cyd-gysylltydd y Loteri

90 oed ifanc

ydd Roedd Caffi Dewi’n falch iawn o gael bod yn ganolbwynt i barti pen-blw Mrs d, rheolaid yr ymwelw o’r un d Dathlod ôl. arbennig ychydig wythnosau’n r Patricia Jones, ei phen-blwydd yn 90 oed a threfnwyd parti gan gefnogw ers 90 yn ers sawl blwyddyn i’r Hosbis, Mrs Betty Mills, hithau hefyd dechrau’r flwyddyn. Mae’r caffi’n dod yn fwy poblogaidd bob dydd, gydag amrywiaeth eang o’r o frechdanau ffres, cacennau a bwyd poeth ar gael - ynghyd â pheth draw dod chi’n ydych os ond bawb, i coffi gorau yn y dref! Mae croeso ^ mawr, byddem yn falch o gael gwybod hynny ymlaen llaw. Mae gyda grwp ar agor rhwng Dydd Llun a Dydd Gwener, o 10.00 hyd 4.00. Dewi Caffi , mae’r caffi bellach yn gwneud Yn ogystal â bod yn fan croesawus a chyfeillgar i gyfeillion yr Hosbis gyfarfod y cant yn uwch na 2010. 30 gwahaniaeth go iawn i’n sefyllfa ariannol, gyda’r elw tua £36,000 yn 2011;

Taflen Newyddion Hosbis Dewi Sant - Gwanwyn/Haf 2012


GWÊN PAROD BOB AMSER Mae Amanda Dodd yn adrodd hanes y gofal a dderbyniodd ei phartner Nick yn Dewi Sant a sut y bu i’r elusen ei helpu hi a’i theulu ddygymod â’i salwch. “Roedd Nick yn glaf oedd yn ymweld ag Uned Gofal Dydd Dewi Sant yn wythnosol ar ôl iddo dderbyn diagnosis fod ganddo ganser terfynol. Roedd yr Hosbis yn fan lle gallai Nick holi cwestiynau am unrhyw beth. Mae staff yr Hosbis yn bobl ryfeddol …gofalgar, llawn cydymdeimlad a dealltwriaeth. Maen nhw’n gwybod yn union sut ydych chi’n teimlo ac yn gwenu arnoch chi, gystal â gofyn ‘Wyt ti’n iawn?’ Heb eu cymorth rhaid dweud na fyddwn i ddim wedi llwyddo i ddod trwy’r cyfnod ofnadwy hwnnw. Roeddwn i’n gweithio shifftiau hir iawn ond roeddwn i bob amser yn cael croeso yn yr Hosbis. Bu Nick i mewn ac allan am gyfnod hir ac roeddem bob amser yn cael ein derbyn â gwên. Doedd Nick ddim yn hoffi bod ar ei ben ei hun yn y nos ac roedd gwely ar gael fel y gallwn i aros dros nos, ac roedd hynny’n golygu llawer. Mae gwybod fod rhywun sy’n annwyl i chi’n mynd i farw’n sefyllfa ddychrynllyd ac yn anodd i aelodau’r teulu i’w ddirnad. Rydych chi bob amser yn trio dal i obeithio. Rwy’n cofio crio un noson, crio fel nad oeddwn i erioed wedi’i wneud o’r blaen. A dyna pryd y gwnes i sylweddoli o’r diwedd fod Nick yn marw. Roedd aelod o staff yr Hosbis yno ac fe wnaeth drafod a siarad gyda mi fel pe bawn i’n ffrind. Wna’i fyth anghofio hynny. Roedd y gair Hosbis yn un nad oeddwn i erioed wedi dod ar ei draws cyn i Nick gael y diagnosis o ganser terfynol. Y cyfan oeddwn i ei eisiau oedd ei fod yn rhydd o boen ac yn marw gan gadw ei urddas, ei falchder a’i hunan-barch. Digwyddodd hyn gyda chymorth staff yr Hosbis.

Bu Nick yn yr Hosbis am rai misoedd. Roedd yn wirioneddol wael a bu’n rhaid iddo gael llawdriniaeth. Roedd yr Hosbis yn cydweithio’n agos â’r ysbyty ac roedd bob amser yn ein hysbysu am y datblygiadau diweddaraf. Tua’r diwedd, penderfynodd Nick ei fod eisiau mynd adref dros wythnosau olaf ei fywyd a marw yn ei wely ei hun. Heb yr Hosbis, fuaswn i ddim wedi gallu gwneud hynny. Fe wnaethon nhw drefnu ei holl anghenion gofal. Bu farw Nick wedi’i amgylchynu gan ei deulu ar Hydref 27 2011. Roedd yn adeg anodd inni ac fe wnaeth pawb ddelio gyda’r peth yn ei ffordd ei hun. Rwy’n cofio’r geiriau a ddywedodd Nick wrthyf … Ers iddo farw rydym fel teulu wedi cymryd rhan mewn nifer o ddigwyddiadau codi arian ar gyfer Dewi Sant a byddwn yn dal ati i wneud hynny am beth amser i ddod. Efallai nad yw Nick gyda ni bellach ond heb gymorth a chefnogaeth pobl hyfryd yr Hosbis fydden ni byth wedi llwyddo i ddygymod â’i salwch. Mae angen codi gymaint o ymwybyddiaeth amdanynt ag sy’n bosib’, yn ogystal â chodi arian, fel y gallant ddal ati i wneud gwaith anhygoel ar gyfer teuluoedd fel f’un i.”

^ Mae grwp bach o wirfoddolwyr ffyddlon wedi gweithio’n ddiflino dros ddeg mlynedd gan godi £40,000 ar gyfer yr Hosbis drwy raffl wythnosol.

Bydd y raffl yn digwydd yng Ngwesty’r Queen’s bob dydd Mercher o 8.30am ymlaen, diolch i garedigrwydd y rheolwyr a’r staff yn y man cyfarfod ar Bromenâd Llandudno. Maen nhw wedi codi bron i £5000 yn barod eleni.. Ar hyn o bryd mae dwy wirfoddolwr yn trefnu’r raffl wythnosol, sef Margaret Darling a Brenda Williams (gwirfoddolwyr yn y siop yng Nghonwy). Mae’r gwobrau’n cynnwys eitemau dros ben o’r garddwesti/ ffeiriau, eitemau o siopau’r Hosbis, a hefyd mae Margaret wedi cyfrannu eitemau ei hun dros y blynyddoedd.

Taflen Newyddion Hosbis Dewi Sant - Gwanwyn/Haf 2012


Golau’r Ymddiriedolwr Vicky Macdonald Yn y rhifyn yma o gylchlythyr yr Hosbis, dewch i gyfarfod aelod diweddaraf Bwrdd yr Ymddiriedolwyr, Vicky Macdonald.

Ewch i’n gwefan www.stdavidshospice.org.uk i gael y newyddion diweddaraf.

Dewch yn ddilynwr o Dewi Sant ar y safle rhwydweithio cymdeithasol:

Dilynwch ni ar: twitter.com/StDavidsHospice

www.everyclick.com/stdavidshospice

Facebook.com/Hosbisdewisant

Defnyddiwch y safle hwn fel eich peiriant chwilio rheolaidd a chodwch arian ar gyfer Dewi Sant â phob clic.

Polisi Gwarchod Data Mae Hosbis Dewi Sant a’i gwmni lotri Hyrwyddion Dewi Sant Cyf wedi’u cofrestru dan Ddeddf Gwarchod Data 1998. Ni fydd yr Hosbis yn cyflwyno data personol i unrhyw sefydliad arall ond efallai y bydd yn dymuno eich hysbysu am newyddion a gweithgareddau’r Hosbis.

“Mi dderbyniais i wahoddiad i ymuno â’r Bwrdd y llynedd ac roeddwn i’n falch iawn o fod o ddefnydd! Mae gen i ddiddordeb yn ein gwirfoddolwyr, sy’n rhan annatod o gymuned yr Hosbis, ac rwy’n edrych ymlaen at wneud rhyw swyddogaeth yn y cyswllt hwnnw. Rwyf hefyd ar y Pwyllgor Cynhyrchu Incwm, felly rwyf wedi dod yn ymwybodol iawn o’r gwaith codi arian sydd angen i ni ei wneud. Rwy’n edrych ymlaen at weld cwblhau’r gwaith adeiladu.

Os nad ydych chi’n dymuno derbyn yr wybodaeth hon, cysylltwch â: Hosbis Dewi Sant. Ffordd yr Abaty, Llandudno, Conwy LL30 2EN. E-bost: enquiries@stdavidshospice.org.uk www.stdavidshospice.org.uk Ffôn: 01492 879058 Ffacs: 01492 872081

Elusen Gofrestredig Rhif: 1038543

Bûm yn rhedeg yr Academi Frenhinol Gymreig yng Nghonwy am nifer o flynyddoedd a chyn hynny roedd gen i fy oriel gelf fy hun. Bûm yn gynghorydd tref yng Nghonwy am 17 mlynedd ac roeddwn yn Faer Conwy pan ymunais i â’r Bwrdd. Rwyf wedi bod yn ymwneud â’r Hosbis ers y dyddiau cynnar, yn aelod o bwyllgor codi arian rai blynyddoedd cyn codi’r adeilad gwreiddiol.” Cymhwysodd Vicky fel athrawes cyn ennill gradd mewn Cymdeithaseg a gradd ôl-raddedig yn Hanes Celf. Yn dilyn hynny sefydlodd ei horiel ei hun gan ddod yn Guradur yr Academi Frenhinol Gymreig yn ddiweddarach. Bu’n gynghorydd ers blynyddoedd ac mae’n mwynhau chwarae bridge, mynd i’r gampfa ac i ddosbarthiadau celf yn ei hamser hamdden. Mae wedi byw yn Neganwy erioed ac aeth i ysgol St Winifred’s yn Llanfairfechan. Mae gan Vicky ddau o blant, Martin a Rosy.

Someone close to you Camau bach, gwahaniaeth has been bereaved Cynghrair cenedlaethol yw Dying Matters sydd â 15,000 o aelodau, a’i nod

#3 How to help someone close to you who has been bereaved

mawr

yw ,newid A parent, brother sister orgwybodaeth, other relation, oragwedd ac ymddygiad y cyhoedd tuag at farwolaeth, a friend perhaps. Youamay have been close to marw phrofedigaeth. the person who has died too, but you’re aware that the loss has hit the other person hard. cynhelir Wythnos What do youEleni, do and say? It’s sometimes hardYmwybyddiaeth Dying Matters rhwng Mai 14 a 20 to know - people who have been bereaved a’r nod yw annog pobl i siarad yn agored am farwolaeth a marw, fel bod ‘byw often don’t cry out for help, even if they a marw’n dda’ yn dod yn beth arferol a bod trafodaeth agored am y rhan sometimes feel like it.

To find out how to get more

naturiol hwn o gylch bywyd pob un ohonom. help visit:

www.dyingmatters.org Yn 2009, sefydlwyd y Cynghrair Dying Matters gan Gyngor Cenedlaethol Gofal Lliniarol (National Council for Palliative Care - NCPC). Mae’r ffaith ein or call freephone bod yn gyndyn i drafod marwolaeth yn agored ar ansawdd ac 08000wedi 21effeithio 44 66 amrywiaeth y gwasanaethau cefnogi a gofal sydd ar gael ar gyfer cleifion a’u Thisein is number three a seriesyn of leaflets on y modd teuluoedd. Mae hefyd wedi effeithio ar gallu i infarw y fanfocusing ac yn dying, death and bereavement produced by Dying Matters. y byddem yn dymuno. Mae Hosbis Dewi Sant yn chwarae ei ran yn y mudiad o annog pobl i siarad am eu dymuniadau tua diwedd eu hoes a chodi ymwybyddiaeth am yr hyn y gall yr hen thinki w Hosbiswei gynnig gleifion sydd â salwch sy’n cyfyngu ar fywyd. to t e a h ak

hospicei services in England, Wales Os am wybodaeth am yr ymgyrch Dying Matters,and ewch & Northern Ireland. www.dyingmatters.org. Registered Charity no.1005671

L3/10.10/WEB1

m ’t know ouldn’t “I didn ner died. I c ut when rt Mae’r wefan Dying Matters hefyd yn helpu i gychwyn sgwrs o ran lle mae pobl B a e, ing. my p f anyth to be with m idn’t dymuno marw a’u cynlluniau ar gyfer eu hangladd gyda ffrindiau, ac d sense oyn d I te The National Council for Palliative teulu Care wan least me, at peopleanwyliaid. (NCPC) is the umbrella charity for all to d e ” n d those who are involved in providing, or liste as going ma commissioning and using palliative care feel I w

Os am ddysgu mwy am y gwasanaethau clinigol sydd ar gael yn Dewi Sant, ffoniwch (01492) 879058 neu siaradwch gyda’ch meddyg teulu.

Taflen Newyddion Hosbis Dewi Sant - Gwanwyn/Haf 2012

ld I cou th i do w t... h ac a

St David's Hospice Newsletter Spring Summer 2012 Welsh  
St David's Hospice Newsletter Spring Summer 2012 Welsh  

Hospice Newsletter 2012