Page 1

Bywyd Newyddlen Hosbis Dewi Sant Hydref/Gaeaf 2017

Datblygiadau diweddaraf yr Hosbis

Ein gofal yn eich geiriau chi

Nadolig 2017

Cofiwch eich anwyliaid y Nadolig hwn trwy gyflwyno golau ar Goeden Oleuadau y Rotari er budd Hosbis Dewi Sant. Gweler tudalen 2 am fwy o fanylion.

01492 879058 enquiries@stdavidshospice.org.uk Elusen Gofrestredig rhif: 1038543

www.stdavidshospice.org.uk


Byddai Hosbis Dewi Sant yn hoffi diolch i bawb sydd wedi cefnogi’r Hosbis eleni. Mae’ch cefnogaeth barhaus yn golygu y gallwn barhau i ofalu am ein cleifion, eu teuluoedd a’u gofalwyr pan fydd arnynt ein hangen fwyaf. Mae’ch cefnogaeth gyson yn amhrisiadwy.

Helô a chroeso i rifyn Hydref / Gaeaf 'Bywyd' anghydraddoldeb presennol o ofal hosbis sydd ar gael yn yr ardal, gan roi terfyn ar y loteri côd post sy’n bodoli.

Bu tri chwarter cyntaf y flwyddyn yn brysur iawn yn Hosbis Dewi Sant. Rydym wedi cynnal tymor gorlawn o ddigwyddiadau codi arian trwy’r gwanwyn a’r haf. Roedd y rhain yn cynnwys rhai o ffefrynnau traddodiadol y calendr megis Ffeiriau’r gwanwyn a’r haf, a gododd dros £11,000 rhyngddynt. Roedd digwyddiadau newydd hefyd, yn cynnwys yr Ornest Saethu Colomennod Clai a gynhaliwyd am y tro cyntaf ym mis Gorffennaf ac a gododd dros £35,000.

Wedi siarad yn barod â chleifion, gofalwyr, teuluoedd, Meddygon Teulu lleol a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, mae wedi’i amlygu bod angen diamheuol am y cyfleusterau hyn ar Ynys Môn ac yn Nwyfor.

Mae’n tair ar ddeg o siopau manwerthu, sydd eisoes yn darparu incwm sylweddol i’r Hosbis, yn dal i dyfu o nerth i nerth. Rydym bellach wedi cyrraedd y cyfnod ble mae angen inni ehangu ein gweithgaredd dosbarthu nwyddau er mwyn dal i dyfu ac agor siopau mewn mannau newydd yn y dyfodol. Am y rheswm yma, rydym wedi penderfynu ychwanegu at ein Canolfan Roddion bresennol yn Builder Street, Llandudno, trwy gymryd warws newydd ym Mochdre. Bydd y lle mwy hwn yn ein galluogi i gadw mwy o’r dodrefn, nwyddau trydanol a dillad yr ydych wedi’u rhoi inni, yn ogystal â chylchdroi stoc yn llawer mwy effeithlon i’r siopau ble maen nhw’n fwy tebygol o werthu.

Fel y gwyddoch, mae Hosbis Dewi Sant eisoes yn darparu gwasanaeth cleifion preswyl a gofal dydd ardderchog i gleifion gyda gwaeledd datblygedig a’r rheini sydd ag angen gofal diwedd oes. Serch hynny, y ffaith syfrdanol ydy bod yr hosbis cleifion preswyl agosaf i’r gorllewin o Landudno yn Nulyn! Mae rhai o’n cleifion yn wynebu siwrneiau o 90 munud ar gyfer gofal hosbis cleifion preswyl ar hyn o bryd, gan i bob pwrpas ddileu’r opsiwn i gyfran sylweddol o gleifion bregus a’u gofalwyr. Mae angen i hyn newid. Pan fydd yr amser yn iawn, rwyf yn gobeithio y gallaf rannu ein model gofal terfynol gyda chi, ac y gallwn ddibynnu arnoch i barhau i’n cefnogi. Gyda’ch help chi, gallwn wneud gwahaniaeth hyd yn oed yn fwy i fywydau’r bobl hynny sydd arnynt ein hangen, a’u teuluoedd a’u gofalwyr.

O ran ein datblygiadau clinigol, efallai eich bod wedi gweld rhywfaint o gyhoeddusrwydd yn gynharach yn yr haf ynghylch Prosiect Hafan Dewi Sant. Gan weithio ar y cyd â “Hosbis yn y Cartref Gwynedd ac Ynys Môn”, rydym yn bwriadu gwella lefel bresennol gwasanaethau gofal diwedd oes yn llwyr yng Ngwynedd ac Ynys Môn. Ein nod ydy darparu is-unedau hosbis gyda gwelyau, ynghyd â gwasanaethau eraill, yng Nghaergybi a Phwllheli, ochr yn ochr â gwell gwasanaeth Hosbis yn y Cartref cymunedol.

Yn olaf, wrth i ddiwedd y flwyddyn agosau, hoffwn ddymuno Nadolig dedwydd ich. Hoffwn gymryd y cyfle hwn hefyd i ddiolch ichi am eich cefnogaeth barhaus.

Trystan Pritchard Prif Weithredwr trystan.pritchard@stdavidshospice.org.uk

Credaf yn gryf y bydd ein cynlluniau cyffrous yn cynnig dewis ar ddiwedd oes, a bydd yn mynd i’r afael â’r

Goeden Oleuadau’r Rotari cael eu cofnodi hefyd mewn ‘Llyfr Goleuadau’ arbennig, a fydd ar gael i’w weld yng nghapel yr Hosbis trwy gydol 2018.

Cofiwch eich anwyliaid y Nadolig hwn trwy gyflwyno golau ar Goeden Oleuadau’r Rotari Yn Hosbis Dewi Sant, rydym yn deall y llawenydd sy’n gallu dod yn sgil y Nadolig, yn ogystal â’r heriau y mae teuluoedd yn eu hwynebu yr adeg yma o’r flwyddyn wrth inni’n naturiol fyfyrio a meddwl am y rheini nad ydyn nhw efo ni mwyach.

Mae’r gwasanaeth Coeden Oleuadau yn cael ei drefnu’n garedig iawn gan Glwb Rotari Llandrillo-yn-Rhos, ac mae’r aelodau wedi rhoi o’u hamser wrth drefnu’r digwyddiad hwn am 18 mlynedd hyd yma.

Am rodd fechan i Hosbis Dewi Sant, fe’ch gwahoddir i gyflwyno golau ar Goeden Oleuadau Rotari’r Hosbis, i gofio anwylyd a chefnogi gwaith yr Hosbis yr un pryd.

Meddai Mr George Price, Llywydd Clwb Rotari Llandrillo-ynRhos: “Mae’r Goeden Oleuadau yn un o uchafbwyntiau ein calendr ac rydym yn falch iawn eto o gefnogi Hosbis Dewi Sant a’r bobl hynny yn ein cymunedau sy’n byw trwy brofedigaeth. Rydym yn ymwybodol fod y Nadolig yn gallu bod yn amser anodd i lawer, ac mae’n hymdrechion ar y cyd â’r Hosbis yn mynd ymhell i gefnogi coffadwriaeth anwyliaid, sy’n mor bwysig. Edrychaf ymlaen at ddigwyddiad llwyddiannus arall eleni a diolch i bawb sy’n dal i’n cefnogi”.

Bydd seremoni rhoi’r Goeden Oleuadau ymlaen yn digwydd am 4:30pm ar ddydd Sul 26 Tachwedd 2017, ar Bromenâd Cayley, Llandrillo-yn-Rhos, pan fydd y goleuadau’n cael eu goleuo am y tro cyntaf eleni. Bydd pob golau’n disgleirio’n llachar gydol mis Rhagfyr ac i’r flwyddyn newydd i goffáu’r rheini yr ydym wedi’u caru a’u colli. Am bob golau a brynir, bydd cerdyn Coeden Oleuadau yn cael ei anfon atoch trwy’r post. Bydd enwau’ch anwyliaid yn

2


Eleni bydd hi’n costio mwy na £3 miliwn i ddarparu ein gwasanaethau. Mae 86% o hyn yn dod o godi arian yn y gymuned a rhoddion a roddir gennych chi, ein cefnogwyr ffyddlon. Ni chaiff dim costau eu pasio i’r cleifion, eu teuluoedd neu’u gofalwyr, gan fod gofal Hosbis Dewi Sant am ddim i bawb.

Mae hynny dros

£ 8 000 y diwrnod!

Ffarweliad arbennig

Mae anifeiliaid yn gallu dod â chynhesrwydd, hapusrwydd a chysur. I lawer maen nhw’n rhan o’r teulu. Gyda chymorth ffrindiau a theulu, fe wnaeth Hosbis Dewi Sant helpu i greu ennyd werthfawr o hapusrwydd i’n claf preswyl Karen a’i theulu trwy drefnu ymweliad arbennig gan ei hoff geffyl, Tippy.

Gwobrau Gwirfoddolwyr Fel rhan o ddathliadau’r Wythnos Gwirfoddolwyr a ddigwyddodd ym mis Mehefin eleni, fe wnaeth Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy (CVSC) gynnal Noson Wobrwyo ddathliadol arbennig, i gydnabod a gwobrwyo cyfraniad rhagorol gwirfoddolwyr yn y gymuned leol.

Felly, pan ymwelodd Tippy â Hosbis Dewi Sant yn y gwanwyn, yn naturiol fe wnaethom ei groesawu â breichiau agored. Fe oleuodd Tippy yr ystafell wrth iddo sbecian yn dawel fach drwy ddrws llofft Karen, ac fe anwesodd hi ei drwyn yn annwyl wrth ddweud ffarwel olaf. Meddai Clare, merch Karen: “Roedd yn gymaint o drît i Mam. Aeth yr Hosbis i drafferth i ganiatáu i’r ymwelydd anarferol yma, y ceffyl yr oedd Mam wedi’i farchogaeth yn y blynyddoedd diweddar, ac yr oedd un o ffrindiau gorau Mam, Jane, yn berchen arno, i ymweld â hi. “Roedd yn funud arbennig iawn i Mam, Jane a’r teulu - gweld gwên Mam ac iddi hi gael dweud ffarwel arbennig wrth Tippy.” “Roedd y gofal a dderbyniodd Mam yn ardderchog. Roedd mynychu Gofal Dydd yn gefn mawr, roedd y staff nyrsio yn gwrando ac yn deall ofnau Mam. Roedden nhw yno i’r teulu hefyd. Parhaodd hyn o fewn yr Uned Cleifion Preswyl; roedd pob un o’r nyrsys yn fawr eu gofal ac yn gefnogol inni i gyd ar adeg mor anodd.” “Roedd y meddyg bob amser yno i egluro pethau inni ac i ninnau ofyn cwestiynau iddo. Roedden nhw’n gefn aruthrol inni fel teulu ac fe wnaethon nhw ofalu am Mam mor dda yn ystod ei hychydig ddyddiau olaf.” Meddai Roy, cyfaill iddi, a oedd wedi helpu i drefnu’r ymweliad: “Mae gan Tippy gymeriad mor hyfryd a natur llonyddol iawn. Roeddem yn falch iawn o ba mor dawel y gwnaeth o ymddwyn. Roedd hi mor hyfryd eu gweld gyda’i gilydd.” Mae rhoi’r cleifion a’u hanghenion yn gyntaf wrth galon gofal yr Hosbis. Mae eiliadau fel hyn yn arbennig iawn i bawb, ac yn creu atgofion i bawb a fydd yn byw am byth. Mae’r gofal holistaidd yn Hosbis Dewi Sant wedi’i addasu i’r unigolyn. Mae’n cynnwys pob agwedd ar les rhywun, gan ddarparu arbenigedd clinigol ochr yn ochr â chefnogaeth emosiynol, corfforol ac ysbrydol. Mae’r pethau lleiaf yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr mewn gwirionedd.

3

Llongyfarchiadau i’n croesawydd gwirfoddol Sandra Tighe a’n codwr arian gwirfoddol Carol Thorne, sydd ill dwy wedi derbyn tystysgrif â Chanmoliaeth Uchel Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA). Meddai Vicky MacDonald, un o Ymddiriedolwyr yr Hosbis: “Da iawn. Mae’r ddwy wirfoddolwraig yn eithriadol o frwdfrydig ac ymroddedig, gan gyfrannu’n sylweddol at y gwaith yn yr Hosbis. Ar ran Bwrdd yr Ymddiriedolwyr a phawb yn yr Hosbis, hoffwn gynnig fy niolch a’m gwerthfawrogiad diffuant ichi am eich help gwerthfawr”. Soniodd Sandra Tighe am ei gwobr: “Roedd hi’n anrhydedd cael fy enwebu ar gyfer y wobr, yn fath fraint imi fod wedi’i hennill. Bu hi bob amser yn wych bod yn yr Hosbis yn gweithio gyda phobl mor hyfryd” Meddai Carol Thorne: “Roeddwn wedi fy syfrdanu gan y broses gydnabod a’r wobr ac rwyf mor ddiolchgar o fod yn rhan o deulu Hosbis mor groesawgar”. Hoffem gymryd y cyfle hwn i ddweud “Diolch yn Fawr” wrth ein holl wirfoddolwyr. Rydych yn rhan hanfodol bwysig o’r tîm sy’n gwneud Hosbis Dewi Sant yr hyn ydyw heddiw.


A wnaethoch chi brynu tocynnau raffl ar gyfer ein Raffl Haf eleni? Os felly, diolch ichi, fe wnaethoch helpu i ariannu un o’n Nyrsys Graddedig yma yn Hosbis Dewi Sant gan wneud gwahaniaeth i’n cleifion. Cafodd enillydd lwcus y wobr gyntaf o £5,000 ei dynnu yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Os nad chi oedd hwnnw y tro hwn, cadwch lygad am gyfle arall i ennill gwobr ariannol wych yn raffl Nadolig 2017 sy’n lansio ym mis Hydref.

Ffrogiau tlws a siwtiau steilus Gyda’r tymor partis yn agos iawn, mae’n bryd dechrau meddwl am y dillad parti ‘anodd cael hyd iddyn nhw’ rheini. Wel, does dim rhaid i chi edrych ddim pellach, galwch heibio i’n siopau Hosbis yng Nghraig y Don ac fe ddewch chi o hyd i bopeth yn yr un lle. Yn rhif 21 Ffordd y Frenhines, rydym wedi neilltuo’r llawr cyntaf ar gyfer popeth sydd ei angen arnoch i wisgo ar eich gorau. Fe ddewch o hyd i gasgliad godidog o wisgoedd hwyrol ail-law o ansawdd da i ddynion a merched, o ffrogiau sy’n sgleinio a gynau dawns hudolus i siwtiau steilus a thocsidos. Boed yn ffasiwn y stryd fawr neu’n ddillad cynllunwyr, mae gennym rywbeth i weddu i bawb. I roi’r cyffyrddiad olaf hwnnw i bethau, rydym yn gwerthu casgliad gwych o esgidiau, bagiau a thlysau fel eich bod yn gallu atodoli wrth fodd eich calon. Fel arall, os ydych yn chwilio am yr olwg dillad ddoe unigryw hwnnw, piciwch ar draws y ffordd i 14 Ffordd y Frenhines, ble dewch chi o hyd i ddillad a chyfwisgoedd o bob un o’ch hoff gyfnodau ffasiwn. GWISG HWYROL A PHRIODASOL: Llawr cyntaf, 21 Ffordd y Frenhines, Craig y Don, Llandudno, LL30 1AZ Ffôn: 01492 860192

DILLAD DDOE A DODREFN: 14 Ffordd y Frenhines, Craig y Don, Llandudno, LL30 1AZ Ffôn: 01492 870662

Yn chwilio am rywbeth gwahanol i’w wneud ar gyfer parti Nadolig neu aduniad cymdeithasol eleni? Paham na phrynwch chi docynnau raffl un cynnig yn Loteri’r Hosbis am ddim ond £1 yr un. Bydd yr Hosbis yn pecynnu’r rhain yn glecars pwrpasol ar gyfer eich digwyddiad neu aduniad heb unrhyw gost ychwanegol, a bydd gan bob person y cyfle i ennill £1,000 ar ddyddiad tynnu raffl penodol.

Loteri’r Hosbis, Rhoddion Aelodaeth Flynyddol Trwy dalu dim ond £1 yr wythnos i Loteri Hosbis Dewi Sant, gellwch wneud cyfraniad rheolaidd, fforddiadwy at yr Hosbis a chael y cyfle i ennill un o’r gwobrau wythnosol o hyd at £1,000 yr un pryd

Eich enw a’ch cyfeiriad (yn cynnwys côd post): .............................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................

Y Nadolig hwn, paham na wnewch chi dretio anwylyd i rywbeth ‘sydd heb fod ar y stryd fawr’, trwy’u cofrestru nhw ar gyfer aelodaeth flynyddol o Loteri’r Hosbis yn 2018. Gallent hwythau hefyd fod â’r cyfle i ennill un o’n prif wobrau y flwyddyn nesaf!

..............................................................................................................................................................

Hoffwn brynu aelodaeth rodd flynyddol i’r person canlynol: Teitl: ................. Enw cyntaf: ............................... Cyfenw: ........................................................ Cyfeiriad: ...........................................................................................................................................

Am bob aelodaeth rodd flynyddol a brynir, bydd yr Hosbis yn darparu pecyn rhodd wedi’i bersonoli i’w gyflwyno a dim ond £52 y flwyddyn ydy cost y pecyn cyfan.

................................................................................................................................................................ .................................................................

Côd Post : ......................................................................

Ffôn: .....................................................................................................................................................

I brynu’ch pecyn rhodd aelodaeth loteri i ffrind neu berthynas, anfonwch siec am £52 os gwelwch yn dda, yn daladwy i St David's Hospice Promotions, ynghyd â’r ffurflen hon wedi’i chwblhau i: Yr Adran Loteri, Hosbis Dewi Sant, Ffordd yr Abaty, Llandudno, Conwy, LL30 2EN neu fel arall, ffoniwch ni ar 01492 877999.

E-bost:................................................................................................................................................. Gallaf gadarnhau bod y person yma dros 16 oed ac yn byw yn y Deyrnas Unedig Anfonwch becyn rhodd Nadolig wedi’i bersonoli os gwelwch yn dda

Amgaeaf siec am £52 (ar gyfer blwyddyn o aelodaeth). Gwnewch sieciau’n daladwy i ‘St David’s Promotions Ltd’ os gwelwch yn dda.

4

Bydd nodyn atgoffa’n cael ei anfon o swyddfa’r loteri pan fydd yr aelodaeth yma i fod i’w hadnewyddu.


“ Weithiau y pethau bach y gallwn eu cyflawni o ddydd i ddydd sy’n ein hysgogi ac yn rhoi hunan-barch inni” Sue Harrison, Ffisiotherapydd yr Hosbis

Troi Breuddwyd yn Realiti 2014, mae Rob wedi colli defnydd ei freichiau trwy ddirywiad ei gyhyrau. Meddai Rob wrthym: “Petawn i’n mynd i gampfa arferol, fe allwn achosi niwed difrifol i fi fy hun, ac o bosib i eraill, felly mae’n rhaid imi ymarfer corff mewn amgylchedd rheoledig fel Hosbis Dewi Sant. Byddai bod â’r gallu i ymarfer corff yn gwella ansawdd fy mywyd, fy hunan-barch, fy nghymhelliant, iechyd a lles a hunan-dyb – byddwn mor hapus o fod â’r gallu i wneud hynny.”

Diolch i haelioni ein cefnogwyr, atebwyd breuddwyd Ffisiotherapydd yr Hosbis, Sue Harrison, o adeiladu campfa pwrpasol yn yr Hosbis.

Dywed Sue wedyn: “Bydd y gampfa newydd yn cynnig lle preifat a diogel i gleifion ymarfer corff, gan ddefnyddio offer newydd sbon sydd wedi’i adeiladu’n bwrpasol i ateb anghenion unigol. Weithiau, y pethau bach y gallwn eu cyflawni o ddydd i ddydd sy’n ein hysgogi ac yn rhoi hunan-barch inni. Bydd y gampfa yn ganolog wrth feithrin hyder a chryfder pobl a bydd hynny’n naturiol yn gwella ansawdd eu bywyd.”

Bydd campfa bwrpasol yn cael ei lleoli yn y Ganolfan Gofal Dydd yn Llandudno a bydd yn amgylchedd perffaith i gleifion ymarfer corff, meithrin symudedd a hybu lles yn ddiogel. Eglura Sue: “Yn yr Adran Ffisiotherapi, y brif her ydy dod o hyd i ffyrdd o gwrdd â disgwyliadau ein cleifion o ran ymarfer corff, yn ogystal â gosod nod personol realistig y gellir ei gyflawni. Mewn rhai achosion, fe allem anelu tuag at glaf yn gallu cerdded i’r toiled yn annibynnol gartref ac, i eraill, y freuddwyd o redeg 5K eto.”

Bydd yn costio £10,000 i gael y cyfarpar ar gyfer y gampfa. Bu hir aros am y freuddwyd, ond, diolch i lwyddiant Gornest Saethu Colomennod Clai gyntaf yr Hosbis yn ôl ym mis ^ Cancer Chums lleol ynghyd â Gorffennaf, rhodd gan y grwp rhoddion unigol eraill, mae digon o arian wedi’i godi i wneud breuddwyd Sue yn realiti.

Mae Rob Spotswood, claf yn Hosbis Dewi Sant, yn dweud wrthym beth fyddai campfa yn ei olygu iddo ef.

Unwaith eto, diolch o galon i bawb sydd wedi cyfrannu tuag at gael cyfarpar i gampfa newydd Hosbis Dewi Sant.

Ar ôl canfod bod Clefyd Niwronau Motor (MND) arno yn

partneriaeth â David Jones Cyfreithwyr, a leolir yn Llandudno.

Mis Ewyllysiau 2017 A oeddech chi’n gwybod bod un ym mhob tri chlaf yn Hosbis Dewi Sant yn cael ei ariannu gan bobl yn gadael rhodd yn eu hewyllys? Felly mae llawer o waith datblygu clinigol yr Hosbis yn ystod yr 17 mlynedd ddiwethaf i’w briodoli i haelioni’r rheini sy’n gadael rhodd inni yn eu hewyllys.

Nid ydych yn gorfod gadael rhodd yn eich ewyllys i Hosbis Dewi Sant ond bydd unrhyw beth y gallech ei ystyried, ni waeth pa mor fawr neu fach, yn gwneud cyfraniad parhaol at ein gwaith. Yn bwysicach, bydd gennych sicrwydd wrth wybod bod yr asedau yr ydych wedi gweithio’n galed amdanynt gydol eich oes wedi’u diogelu.

Ni fydd rhodd yn eich ewyllys yn costio ceiniog ichi yn ystod eich oes, ond gallai wneud gwahaniaeth parhaol unwaith y byddwch wedi mynd trwy alluogi’r Hosbis i ddarparu’r hafan orau un o ofal i bobl leol, ffrindiau, teulu a chymdogion yn y dyfodol.

I gael eich ewyllys sylfaenol AM DDIM wedi’i hysgrifennu yn ystod mis Tachwedd, ffoniwch David Jones Cyfreithwyr, Llandudno ar 01492 874336 a sôn am “Mis Ewyllysiau am Ddim” neu e-bostiwch: mail@davidjoneslaw.co.uk

Ni ddylai ysgrifennu neu newid eich ewyllys ymddangos yn broses frawychus. Bydd dim ond yn sicrhau bod eich dymuniadau a’ch anwyliaid yn cael eu diogelu petai bywyd yn cymryd tro annisgwyl.

Sylwch os gwelwch yn dda y bydd tâl ychwanegol am ewyllysiau mwy cymhleth, a bydd yn rhaid i chi dalu hwnnw. I gael mwy o wybodaeth am y Mis Ewyllysiau, gellwch hefyd e-bostio k.morgan-jones@stdavidshospice.org.uk neu ffonio 01492 879058.

^ fe allech fod yn gymwys i Os ydych chi’n 55 oed neu hyn, gymryd rhan yng nghynllun Mis Ewyllysiau Hosbis Dewi Sant sy’n digwydd trwy gydol mis Tachwedd 2017, mewn

5


Ymunwch â ni ar gyfer Dau Fore Coffi Nadolig yn Hosbis Dewi Sant a gweld ein dewis newydd o anrhegion, gemwaith, décor a nwyddau cartref. Dydd Sadwrn 14 Hydref a Dydd Sadwrn 11 Tachwedd Ffordd yr Abaty, Llandudno, LL30 2EN 10:30am – 1:30pm Mae mynediad yn £2 i oedolion (AM DDIM i blant) ac yn cynnwys paned a mins-pei.

Dyddiadur Digwyddiadau Codi Arian... Noddir yn garedig gan

Dringfa Noddedig Yr Wyddfa Dydd Gwener 13 Hydref Gweithgaredd drwy’r dydd, yn cychwyn o Ben-y-Pass - ar y cyd â Climb Snowdon Mynediad - £35 y pen sy’n cynnwys lluniaeth, arweinwyr mynydd a bwff pwrpasol

Trafford Centre Trip Siopa Nadolig Dydd Iau 30 Tachwedd Diwrnod o Siopa Nadolig, 8am - 6pm * Tocynnau - £18 y pen

Gwib 5km Siôn Corn yn Llandudno Dydd Sadwrn 9 Rhagfyr Y Pier, Llandudno, 11am Mynediad - AM DDIM i gefnogwyr yr hosbis, lleiafswm nawdd £25

Diwrnod Golff Elusennol y Capten

^ Taith Gerdded Cwn ‘Woofs and Wellies’

Dydd Gwener 13 Hydref

Dydd Sul 22 Hydref

Clwb Golff Gogledd Cymru, 9am - 1pm Tâl cofrestru: £100 i dîm o bedwar (Handicap mwyaf - Dynion 24, Merched 36)

5km o gerdded ar hyd Traeth y Gorllewin, 1pm - 3:30pm, yn cychwyn a gorffen yn Hosbis Dewi Sant Mynediad - £5 y ci, lleiafswm nawdd £15

Jymperi Joli

Ffair Nadolig

Trwy gydol Tachwedd a Rhagfyr Gwisgwch eich jymperi Nadolig gorau (neu waethaf) a rhowch £1 i Hosbis Dewi Sant yr un pryd.

Marchnadoedd Nadolig Manceinion Dydd Iau 14 Rhagfyr Trip Bws, 8am - 8pm* Tocynnau - £20 y pen sy’n cynnwys ymweliad â Ffatri Siocled Slattery’s am de a chacennau

Dydd Sadwrn 2 Rhagfyr Venue Cymru, 11am - 3pm Mynediad - oedolion £1, plant 50c. Groto Siôn Corn AM DDIM y tu mewn.

Marchnadoedd Nadolig Caer Dydd Sadwrn 16 Rhagfyr Trip Bws, 8am - 6pm* Tocynnau - £18 y pen

*Mae mannau codi teithwyr pob un o’r tripiau siopa yn Hosbis Dewi Sant, Llandrillo-yn-Rhos a Bae Penrhyn

I gael mwy o wybodaeth am unrhyw un o’n digwyddiadau neu ymgyrchoedd, neu i gofrestru, ewch i’r wefan www.stdavidshospice.org.uk/events_calendar neu cysylltwch â’r tîm codi arian ar 01492 879058

MEWN STOC YN AWR Cardiau Nadolig, calendrau a dyddiaduron yr Hosbis Amgaeir ein catalog cardiau Nadolig 2017 sy’n cynnwys dewis eleni o gardiau, a chalendr golygfeydd Gogledd Cymru a dyddiaduron y flwyddyn nesaf. I roi archeb eleni, defnyddiwch y ffurflen archebu yng nghefn y catalog os gwelwch yn dda a’i dychwelyd atom yn Hosbis Dewi Sant, Ffordd yr Abaty, Llandudno, LL30 2EN. Gellwch brynu unrhyw un o’r uchod yn un o’n siopau adwerthu yng Nghraig y Don, Bae Colwyn, Llandrillo-yn-Rhos, Conwy, Porthmadog, Llanrwst, Llandudno, Biwmares, Cyffordd Llandudno a Phwllheli. I siopa ar-lein, ewch i wefan yr Hosbis, www.stdavidshospice.org.uk.

6

Dymu Nadolig nwch Llaw gydweit hwyr, c en i leientia a f frind id iau ele ni trwy rannu c erdyn. Bydd yr cyflenw Hosbis yn e ich iâ A4 pwrp cherdyn Nado lig a s o lib arwydd o yn gy awb ei fnewid am rodd fe i’r Hosb chan is.

Newyddlen Hosbis Dewi Sant - 'Bywyd' - Hydref/Gaeaf 2017  
Newyddlen Hosbis Dewi Sant - 'Bywyd' - Hydref/Gaeaf 2017  

Newyddlen Hosbis Dewi Sant - 'Bywyd' - Hydref/Gaeaf 2017 Mae Hosbis Dewi Sant yn elusen leol sy’n darparu gofal hosbis i oedolion o siroedd...

Advertisement