Page 1

Slovensko deželno gospodarsko združenje Unione Economica Regionale Slovena Slovenian Regional Economic Association

SEKCIJA MEDNARODNE TRGOVINE IN STORITEV SEZIONE PER IL COMMERCIO ESTERO E SERVIZI FOREIGN TRADE AND SERVICES SECTION

MOST ZA VZHODNO EVROPO PONTE PER L’EUROPA DELL’EST BRIDGE TO EASTERN EUROPE


SLOVENSKO DEŽELNO GOSPODARSKO ZDRUŽENJE Slovensko deželno gospodarsko združenje (SDGZ) od leta 1946 povezuje in zastopa slovenske podjetnike in samostojne poklice v Italiji. SDGZ že več kot pol stoletja prispeva h gospodarskemu razvoju Furlanije Julijske krajine in ščiti interese svojih včlanjenih podjetij, ki pripadajo različnim ekonomskim kategorijam, tako da posreduje njihove zahteve vsem pristojnim organom. Svojim članom nudi tudi vsestransko pomoč in svetovanje pri reševanju različnih administrativnih in birokratskih težav, ki so vezane na njihovo dejavnost. V sklopu Slovenskega deželnega gospodarskega združenja deluje pet sekcij, ki predstavljajo steber delovanja Združenja: Mednarodna trgovina in storitve - Trgovina na drobno - Gostinstvo in turizem Obrtniki - Samostojni poklici.

UNIONE REGIONALE ECONOMICA SLOVENA L’Unione Regionale Economica Slovena (URES) dal 1946 raggruppa e rappresenta gli imprenditori e i liberi professionisti sloveni in Italia. L’URES è impegnata da oltre mezzo secolo nello sviluppo dell’economia del Friuli Venezia Giulia e nella salvaguardia degli interessi degli associati appartenenti alle varie categorie economiche. Promuove inoltre le istanze dell’imprenditoria presso gli organi competenti. Negli uffici dell’URES il personale assiste gli associati nelle questioni amministrative e burocratiche. Nell’ambito dell’Unione Regionale Economica Slovena sono attive cinque sezioni di categoria che rappresentano il vero nucleo dell’Associazione: Commercio estero e servizi - Commercio al dettaglio - Pubblici esercizi e turismo Artigianato - Liberi professionisti.

SLOVENIAN REGIONAL ECONOMIC ASSOCIATION The Slovenian Regional Economic Association (SDGZ-URES) has been representing Slovenian entrepreneurs and freelance profesionals in Italy since 1946. SDGZ - URES has been engaged for over half a century in developing the economy of Friuli Venezia Giulia and defends the interests of its members belonging to various economic sections. The personnel gives information and provides assistance to members in administrative and bureaucratic matters related to their activity. The Slovenian Regional Economic Association is divided into five sections, which are the core of the Association: Foreign Trade and Services - Retail - Tourism and Catering - Crafts - Freelance professionals.

SLOVENSKO DEŽELNO GOSPODARSKO ZDRUŽENJE UNIONE REGIONALE ECONOMICA SLOVENA SLOVENIAN REGIONAL ECONOMIC ASSOCIATION

Ul./Via/Street Cicerone, 8 34133 Trst/Trieste - Italy Tel.: +39 040 67248 Fax: +39 040 6724850 www.sdgz.it info@sdgz.it


SEKCIJA MEDNARODNE TRGOVINE IN STORITEV Združuje podjetnike slovenske narodnostne skupnosti v Italiji, ki delujejo na mednarodnih trgih. Poznavanje jezikov in kultur Vzhodne Evrope, predvsem pa balkanskega območja, omogoča našim članom, da se predstavijo kot pomembni sogovorniki za tista podjetja, ki bi rada vzpostavila gospodarske odnose v teh deželah in za podjetja Vzhodne Evrope, ki bi želela prodreti na trge Zahodne Evrope. V tem pogledu predstavljajo pravi »Most za Vzhodno Evropo«. Cilj sekcije je razumevanje potreb in pričakovanj članstva z namenom, da se oblikuje skupna strategija za soočanje z gospodarskimi spremembami na globaliziranem trgu. Zasledovanje ciljev temelji na treh usmeritvah: • promocija naših podjetij na tujih trgih z nastopanjem na sejmih in z gospodarskimi delegacijami v tujini; • iskanje sinergij, boljše izkoriščanje razpoložljivih virov, učinkovitejša komunikacija in stalno izobraževanje; • stiki z javnimi ustanovami in sorodnimi stanovskimi organizacijami in zbornicami. Sekcija združuje različne panoge: •Bančni zavodi in finančne storitve •Mednarodna trgovina •Prevozništvo in logistika •Druge dejavnosti

3


SEZIONE PER IL COMMERCIO ESTERO E SERVIZI Raggruppa gli imprenditori appartenenti alla comunità slovena in Italia che operano sui mercati internazionali. La conoscenza delle lingue e delle culture dell'Est europeo, con particolare riguardo all'area balcanica, fa dei nostri associati dei validi interlocutori per sviluppare attività economiche e fornire assistenza e consulenza alle aziende interessate ad operare su questi mercati; da questo punto di vista rappresentano un vero "Ponte per l'Europa dell'Est". L’obiettivo della sezione è capire le aspettative e le esigenze delle aziende associate per poter sviluppare una strategia comune e affrontare i cambiamenti geopolitici ed economici dei mercati globali. Questo obiettivo viene perseguito attraverso tre indirizzi: •la promozione delle nostre aziende sui mercati di riferimento, con partecipazioni a fiere e missioni all'estero; •la ricerca di sinergie, un migliore utilizzo delle risorse disponibili, una più efficace comunicazione e la costante formazione professionale degli associati; •relazioni e accordi con istituzioni pubbliche, altre associazioni di categoria e camere di commercio. La sezione è multi-settoriale e si divide nei seguenti settori di attività: •Banche e servizi finanziari •Commercio estero •Logistica e trasporti •Altre attività

4


FOREIGN TRADE AND SERVICES SECTION This section of SDGZ-URES represents the entrepreneurs belonging to the Slovene community in Italy operating on international markets. The knowledge of languages and cultures of Eastern Europe, especially of the Balkans, enables our members to be an important partner for companies wishing to establish commercial contacts in these countries and for companies from Eastern Europe trying to enter western markets. In this context the section represents a “Bridge to Eastern Europe”. The aim of the section is understanding the needs and expectations of members in order to develop a common strategy and deal with the economic changes in the globalized markets. The pursuit of this aim is based on three guidelines: • promotion of the associated companies on the markets, with participation to trade fairs and foreign missions; • search of synergies, better use of available resources, more effective communication and constant professional training of our members; • relations and agreements with public institutions, other associations and chambers of commerce. The section covers the following activities: •Banking and Financial Services •Foreign Trade •Logistics and Transport •Other activities

5


MEDNARODNA TRGOVINA COMMERCIO ESTERO FOREIGN TRADE

Me d na r od na tr gov i na , uv oz- i zv oz, a ge nc i j e , zastopništva in distribucija na tujih trgih Commercio estero, import-export, agenzie, rappresentanze e distribuzione sui mercati esteri Foreign trade, import-export, agencies, representation and distribution on foreign markets

LOGISTIKA IN PREVOZI LOGISTICA E TRASPORTI LOGISTICS AND TRANSPORT

Mednarodni prevozniki, špedicije in pomorske agencije Trasporti internazionali, spedizionieri doganali e agenzie marittime International transport, freigth forwarding and shipping agents

6


BANKE IN FINANČNE DRUŽBE BANCHE E SOCIETÀ FINANZIARIE BANKS AND FINANCIAL COMPANIES

Bančni zavodi, finančna in svetovalna podjetja Istituti bancari, società finanziarie e di consulenza Banks, financial companies and consultants

DRUGE DEJAVNOSTI ALTRE ATTIVITÀ OTHER SERVICES

Založniki, grosisti, proizvajalci Editoria, grossisti, produttori Publishers, wholesalers, manufacturers

7


4 LOG SRL PROSEŠKA POSTAJA/STAZIONE DI PROSECCO 36/B ZGONIK-SGONICO I-34010 ITALY tel: +39 040 251404 fax: +39 040 225601 email: m.ban@4logsrl.it web: www.4logsrl.it SLO Špediterske in logistične storitve, organizacija prevoza pošiljk idr. ITA Servizi di logistica e organizzazione di spedizione delle merci ecc. ENG Logistics services and organization of goods delivery etc.

ADLER SRL UL./VIA ERRERA 4/1 TRST-TRIESTE I-34147 ITALY tel: +39 040 821352 fax: +39 040 821265 email: info@adleroil.it web: www.adleroil.it SLO Veleprodaja in skladiščenje industrijskih mazivnih olj in masti, hidravličnih olj, motornih olj, olj za ladijske in navtične motorje, čistil in zaščit. ITA Vendita all’ingrosso e deposito di oli lubrificanti e grassi per l’industria, oli idraulici, oli lubrificanti, oli per motori navali e nautici, cleaners e protettivi. ENG Wholesale and stock of lubricants and grease for industrial use, hydraulic oils, automotive lubricants, lubricants for marine engines, cleaners and corrosion preventives.

8


ADRIA GORIZIA SRL UL./VIA F.LLI RUSJAN 11 SOVODNJE OB SOČI-SAVOGNA D’ISONZO I-34070 ITALY tel: +39 0481 522522 fax: +39 0481 522535 email: adriagorizia@alice.it

SLO Izvoz gradbenega materiala in pohištva. ITA Forniture per l’edilizia e l’arredamento. ENG Building and furniture supplies.

ADRIATECNICA SRL UL./ VIA FABIO SEVERO 24 TRST-TRIESTE I-34133 ITALY tel: +39 040 660102 fax: +39 040 660933 email: info@adriatecnica.it web: www.adriatecnica.it

SLO Adriatecnica Srl izvaža specialna orodja italijanske proizvodnje za obdelavo kovin. ITA Adriatecnica Srl esporta utensili speciali di produzione italiana per la lavorazione dei metalli. ENG Adriatecnica Srl exports special tools for metal working manufactured in Italy.

9


AGENZIA MARITTIMA LE NAVI TRIESTE SRL Ul./VIA D’ALVIANO 23 TRST-TRIESTE I-34100 ITALY tel: +39 040 6798711 fax: +39 040 370328 email: lenavi_ittrs@msclenavi.it web: www.msclenavi.it

SLO Pomorska agencija za pretovor zabojnikov svetovno znanega ladjarja MSC. ITA Agenzia marittima impegnata globalmente nel trasporto di container MSC. ENG Shipping agency engaged in worldwide container transport for MSC.

AGRICOLA DI TRIESTE SOC.COOP TRŽAŠKA KMETIJSKA ZADRUGA Z.IND. UL./VIA TRAVNIK 10 DOLINA I-34018 ITALY tel: +39 040 8990111 fax: +39 040 823193 email: info@agricolats.it web: www.agricolats.it SLO Prodaja kmetijskih artiklov in strojev, mehanična delavnica, torklja, topla greda. ITA Vendita articoli e macchinari per l’agricoltura, officina meccanica, frantoio, serra. ENG Sale of agricultural and agrarian machinery and utensils, workshop, oil-mill, greenhouse.

10


ANT. TOPIC SOC. A R.L. - AGENZIA MARITTIMA E TRASPORTI INTERNAZIONALI UL./VIA SANTA CATERINA 5 TRST-TRIESTE I-34122 ITALY tel: +39 040 368188 fax: +39 040 368620 email: shipagency@ant.topic.it

SLO Opravljanje vseh storitev pomorske agencije, zastopanje ladjarjev in poveljnikov ladij. ITA Una rete coordinata e affidabile di esperti offre un servizio di rappresentanza degli armatori e loro comandanti e raccomandazione di navi volandiere. ENG Our agency’s well trained personnel represents and assists shipowners and their vessel’s masters and recommends trumps.

AUTOTRASPORTI E SPEDIZIONI COSSUTTA FEDERICO SNC PROSEŠKA POSTAJA/STAZIONE DI PROSECCO 29/D ZGONIK-SGONICO I-34010 ITALY tel: +39 040 2529395 email: info@federicocossutta.com web: www.federicocossutta.com SLO Podjetje deluje na področju prevozništva od leta 1947, ko je gospod Federico Cossutta ustanovil podjetje. Delovanje podjetja temelji na strokovnosti in daljnovidnosti, kar mu je omogočilo uspešno poslovanje vse do danes. ITA L’azienda opera nei trasporti su strada dal 1947, quando il sig. Federico Cossutta fondò la ditta. Le professionalità alla base della gestione hanno permesso di continuare un’attività che si tramanda di generazione in generazione. ENG The Company has been operating in the field of road transports since 1947, when Mr. Federico Cossutta set up the company.

11


BCC DEL CARSO SOC. COOP. ZADRUŽNA KRAŠKA BANKA UL./VIA RICREATORIO 2 TRST-TRIESTE I-34151 ITALY tel: +39 040 21491 fax: +39 040 211879 email: info@bcccarso.it web: www.zkb.it SLO Bančne in blagajniške storitve, menjalnica,mednarodni plačilni promet; izdaja kreditov in posojil, jamstev in akreditivov; naložbe in varčevanja, zakladniški servis; izdaja plačilnih kartic, zavarovanja, pokojninski skladi. ITA Servizi bancari e di cassa, cambio valute, pagamenti internazionali; affidamenti, mutui, lettere di garanzia e crediti documentari, servizio di tesoreria, carte di credito, assicurazioni, fondi pensione. ENG Bank and all cash services, exchange, international payments; credit lines, loans; letters of guarantee and documentary credits, treasury service; credit and debit cards, insurance, pension funds.

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI DOBERDO’ E SAVOGNA SOC. COOP. ZADRUŽNA BANKA DOBERDOB IN SOVODNJE UL./VIA ROMA 23 DOBERDOB-DOBERDO’ I-34070 ITALY tel: +39 0481 784811 fax: +39 0481 78341 email: info@bccdos.it web: www.bccdos.it SLO Bančne in blagajniške storitve, menjalnica; izdaja kreditov in posojil, jamstev in akreditivov; naložbe in varčevanja, zakladniški servis; izdaja plačilnih kartic, pokojninski skladi. ITA Servizi bancari e di cassa, cambio valute; affidamenti; mutui, lettere di garanzia e crediti documentari, servizio di tesoreria; carte di credito, fondi pensione. ENG Bank and all cash services, exchange; credit lines, loans, letters of guarantee and documentary credits, treasury service; credit and debit cards, pension funds.

12


COSSUTTA SRL UL./VIA DELLA GEPPA 9 TRST-TRIESTE I-34132 ITALY tel: +39 040 9828500 fax: +39 040 3474134 email: info@cossutta.it web: www.cossutta.it SLO Podjetje Cossutta je eno najstarejših prevoznih podjetij v Italiji, saj je bilo ustanovljeno leta 1936. Deluje po celem svetu, sedež pa ima v Trstu. Podjetje je povezano v mrežo, v katero je vključenih 200 krajev v 55 različnih državah. ITA La nostra è una tra le più antiche società di trasporto in Italia. Siamo nati nel 1936 e siamo presenti in tutto il mondo. La sede centrale di Trieste è supportata da un network presente in 200 località distribuite su 55 paesi diversi. ENG One of the oldest transportation companies in Italy. We were founded in 1936 and we are presently located all over the world. Our head office is located in Trieste and it is supported by a network present in 200 locations in over 55 different countries.

COGECO SPA UL./VIA MACHIAVELLI 5 TRST-TRIESTE I-34132 ITALY tel: +39 040 363434 fax: +39 040 365088 email: info@cogecogroup.it web: www.cogeco.it SLO Podjetje Cogeco je bilo ustanovljeno v šestdesetih letih za trgovsko poslovanje na področju surove kave. Podjetje namenja posebno pozornost kakovosti, asortimanu, rednemu razpolaganju z blagom in poslovni premočrtnosti, kar družbi zagotavlja močno prisotnost na italijanskem trgu. ITA La Cogeco nasce negli anni ’60 e si occupa della vendita e distribuzione del caffè crudo. Punti di forza dell'azienda sono la qualità, l'assortimento, la costante disponibilità della merce e la linearità commerciale che oggi le consentono di essere presente con forza sul mercato italiano. ENG Cogeco was funded back in the 1960’s, and it deals with sales and distribution of raw coffee. Cogeco's strengths remain always focused on quality, a wide range of products and always available stock, which has allowed the company to conquer a solid position on the Italian market.

13


BANCA POPOLARE DI CIVIDALE SCPA UL./VIA SEN. GUGLIELMO PELIZZO 8/1 ČEDAD-CIVIDALE DEL FRIULI I-33043 ITALY tel: +39 0432 707111 fax: +39 0432 730370 email: info@civibank.it web: www.civibank.it SLO Samostojna zadružna banka s preko 13 tisoč člani, ustanovljena leta 1886, je referenčna banka za družine, ustanove in podjetja dežele FJK in vzhodnega Veneta, kjer ima preko 70 podružnic. Redno posluje tudi s tujino. ITA Istituto autonomo costituito nel 1886, oggi conta più di 13 mila soci e oltre 70 sportelli. Punto di riferimento per famiglie, enti e aziende del FVG e del Veneto orientale, è attiva anche nei rapporti commerciali con l’estero. ENG An independent cooperative bank founded in 1886, now has 13,000 members and over 70 branches offices. A reference point for families, small businesses and the community in FVG and Eastern Veneto, the bank has also business relations with foreign countries.

CHERTI ERNESTO DI CHERT MIROSLAV & C. SNC UL./VIA G. DI VITTORIO 3/1 TRST-TRIESTE I-34148 ITALY tel: +39 040 820190 fax: +39 040 820190 email: ernesto.cherti@tiscali.it

SLO Vinoteka – vinotoč, prodaja vrhunskih in odprtih vin iz Goriških brd, Istre, Veneta; degustacije, darilni program. ITA Vendita di vini di alta qualità imbottigliati e sfusi del Collio sloveno, Istria, Veneto; degustazioni, confezioni regalo. ENG Wine shop – Sale of bottled and bulk high quality wines from ‘Goriška brda’ Slovenia, Istria, Veneto; wine tasting, gifts.

14


D.I.L.A. SRL UL./VIA VALDIRIVO 19 TRST-TRIESTE I-34132 ITALY tel: +39 040 368868 fax: +39 040 362595 email: dila@dila.191.it SLO Podjetje se ukvarja z izvozom-uvozom in trgovino na debelo na različnih področjih: vezane, opažne in SWB plošče, elementi za pohištvo, akrilne plošče in stroji za njihovo obdelavo, plafoni in paneli iz ekspandirane pločevine, stroji za lesno industrijo in orodja, packaging in robotizirana paletizacija. ITA L’azienda si occupa di import-export e commercio all’ingrosso in vari settori merceologici: pannelli compensati, per casseforme e SWB, elementi per arredamento, lastre acriliche colate e macchinari per la loro lavorazione, controsoffitti e pannelli in lamiera stirata, macchinari per lavorazione legno, packaging e palletizzazione robotizzata. ENG The company deals with import-export wholesale trade in several sectors: plywood panels for SWB boards and formwork, furniture halfproducts, shuttering panels, acrylic sheets and machinery, stretch metal ceilings and panels, woodworking machinery, packaging and robot palletisation.

FERROJULIA SRL UL./VIA GRADO 48 TRŽIČ-MONFALCONE I-34074 ITALY tel: +39 0481 719111 fax: +39 0481 484944 email: info@ferrojulia.it web: www.ferrojulia.it SLO Distribucija tehničnega blaga in obdelovalnih strojev za ključavničarsko ter orodjarsko industrijo in obrt. Informatizirano skladišče s 54.000 artikli. ITA Distributore industriale di materiale tecnico e macchine utensili per l’industria meccanica e carpenterie. Magazzino informatizzato con 54.000 articoli. ENG Industrial distributor of technical equipment and machine tools for mechanical industry and carpentries. Computerized warehouse with 54,000 items.

15


FIMAGO DOO ULICA 25. MAJA 3 NOVA GORICA 5000 SLOVENIA tel: +386 5 3303392 fax: +386 5 3303393 email: info@fimago.si web: www.fimago.si SLO Fimago je svetovalno podjetje, ki že 18 let upešno pomaga izvozno usmerjenim podjetjem pri prodoru na tuje trge in iskanju pravih poslovnih partnerjev. Podjetje Fimago je specializirano za trge Slovenije, Italije ter trge bivše Jugoslavije. ITA La Fimago è una società di consulenza che da 18 anni offre assistenza completa alle imprese nella ricerca di nuovi mercati e partner commerciali affidabili. La Fimago fornisce supporto alle imprese italiane che cercano opportunità commerciali sui mercati dei Balcani. ENG Fimago is a consultancy company with 18 years of experience in giving concrete support to companies willing to enter the markets of Slovenia, Italy and the markets of former Yugoslavia. Fimago assists Italian companies in the selection of partners and supports them in all steps of internationalization process.

FRUCTAL ITALIA SRL UL./VIA CICERONE 10 TRST-TRIESTE I-200265 ITALY tel: +39 346 2336536 fax: +386 5 3691315 email: elena.clausero@fructal.si web: www.fructal.si SLO Fructal je močna blagovna znamka na področju sokov, nektarjev, sadnih pijač ter ledenega čaja. ITA Fructal è un marchio riconosciuto nel settore dei succhi, nettari e altre bevande a base di frutta e tè freddo. ENG Fructal is a strong brand in the area of juices, nectars, fruit-based beverages and iced tea.

16


GENERAL PARTS DI SANCIN ERIK UL./VIA PETRONIO – Z.I NOGHERE 3 MILJE-MUGGIA I-34015 ITALY tel: +39 040 765231 fax: +39 040 367882 email: generalparts@generalparts.eu web: www.generalparts.eu SLO Podjetje General Parts je razvilo visoko kvalificirano ponudbo rezervnih delov za stroje in opremo za kmetijstvo, industrijo, gradbeništvo in zemeljska dela. ITA La General Parts è specializzata nella vendita di ricambi per macchinari e attrezzature agricole, movimento terra, edili e industriali. ENG The General Parts company is specialized in selling spare parts for agricultural, earthmoving and industrial equipment and machinery.

GLOBEX SRL SCALA BELVEDERE 1 TRST-TRIESTE I-34135 ITALY tel: +39 040 43713 fax: +39 040 43073 email: globex@globexts.com web: www.globexgroup.eu SLO Oprema za pekarne, slaščičarne in živilsko industrijo. Stroji in linije za primarno in sekundarno pakiranje proizvodov, gradbeni stroji in mehanizacija za železnice. ITA Attrezzature per panifici, pasticcerie e l’industria alimentare. Macchine e linee per il confezionamento primario e secondario dei prodotti, macchinari per l’edilizia e le ferrovie. ENG Equipment for bakeries, pastry shops and the food industry. Machines and lines for primary and secondary packaging of products, machines for constructions and railways.

17


INDULES SRL TRG/PIAZZA DELLA LIBERTA' 3 TRST-TRIESTE I-34132 ITALY tel: +39 040 3788711 fax: +39 040 363953 email: indules@indules.it web: www.indules.it SLO Podjetje deluje na uvozu/izvozu z državami vzhodne Evrope in je specializirano v izvozu delov prikolic in avtodomov ter delov pohištva ter uvozu lesa in opažnih plošč. ITA Azienda che opera nel campo dell'import/export con i paesi dell'Est Europa, specializzata nell'esportazione di parti per roulotte e camper e di componenti per mobili e nell’importazione di legno e casseforme per calcestruzzo. ENG The company is specialized in the export of parts for caravans and motor homes and furniture components, and the import of wood and concrete formwork.

INFORDATA SISTEMI SRL DUNAJSKA CESTA/STRADA PER VIENNA 55/1 TRST-TRIESTE I-34151 ITALY tel: +39 040 367189 fax: +39 040 9828059 email: info@infordata.it web: www.infordatadealers.com SLO Podjetje je specializirano za razvoj tehnologije na področju plastičnih kartic z magnetnim trakom, kontaktnim ali brezkontaktnim čipom in tehnologije za markiranje kovin. ITA Azienda specializzata nelle tecnologie basate su carte plastiche con banda magnetica, chip a contatto o di prossimità e quelle per la marcatura metalli. ENG Company specialized in technology based on plastic cards with magnetic stripe, contact or contactless chip and on those in metal marking systems.

18


ISPEM SRL UL./VIA PIETRO KANDLER 11 TRST-TRIESTE I-34126 ITALY tel: +39 040 9896623 fax: +39 040 9772000 email: info@ispem.com web: www.ispem.com SLO Trgovina na debelo za uvoz-izvoz neživilskih proizvodov, pretežno strojev za obdelavo kovin in lesa ter orodij in opreme za obdelavo kovin in lesa. ITA Commercio all'ingrosso import-export di prodotti non alimentari con prevalenza di macchinari per la lavorazione dei metalli e del legno ed attrezzature ed utensili per la lavorazione dei metalli e del legno. ENG Wholesale import-export of non-food products, mainly machinery for metalworking and woodworking, tools and equipment for metalworking and woodworking.

JADRANSKA FINANČNA DRUŽBA DOO SOC. FINANZIARIA ADRIATICA SRL UL./VIA DEI MONTECCHI 6 TRST-TRIESTE I-34132 ITALY tel: +39 040 368892 fax: +39 040 773715 email: info@jfd-sfa.com

SLO Poslovno in finančno svetovanje. ITA Consulenza commerciale e finanziaria. ENG Commercial and financial counseling.

19


KB1909-SOCIETA' FINANZIARIA PER AZIONI FINANČNA DELNIŠKA DRUŽBA UL./VIA MALTA 2 GORICA-GORIZIA I-34070 ITALY tel: +39 0481 32545 fax: +39 0481 31824 email: info@kb1909.it web: www.kb1909.it SLO Glavna dejavnost družbe je upravljanje naložb v družbah Skupine KB1909 ter drugih finančnih naložb. ITA L’attività principale della società è rappresentata dalla gestione delle partecipazioni nelle società del Gruppo KB1909 e da altre attività d’investimento. ENG Its core business is focused on the shares management of the KB1909 Group’s subsidiaries and affiliated companies and other investments.

LA FORNITRICE SRL UL./VIA CARLO ERRERA 4/1 TRST-TRIESTE I-34147 ITALY tel: +39 040 821481 fax: +39 040 821481 email: info@lafornitrice.com web: www.lafornitrice.com SLO La Fornitrice oskrbuje ladje, ladjedelnice, pristanišča in industrijske obrate z napravami, stroji in rezervnimi deli, ki so namenjeni dvigovanju tovorov, vzdrževanju strojev, mobilni mehanizaciji, varnosti in varstvu okolja. ITA La Fornitrice si occupa di forniture tecniche navali, cantieristiche, portuali e industriali. I settori più importanti sono il sollevamento, la manutenzione, i ricambi motore, la movimentazione portuale , la sicurezza e la protezione ambientale. ENG La Fornitrice is a supplier of technical marine and innovative environmental products. The main sectors involved are lifting of cargoes, maintenance, engine spare parts, harbour vehicles and environmental protection.

20


LIAISON SRL PROSEŠKA POSTAJA/STAZ.DI PROSECCO 26 ZGONIK-SGONICO I-34010 ITALY tel: +39 040 2158058 fax: +39 040 213994 email: info@liaison.it web: www.liaison.it SLO Veleprodaja, distribucija in predstavništvo kopalniške opreme, kitov, lakov in premazov, za avtokleparstvo, lesno in kovinsko industrijo ter zidne in dekorative barve. ITA Vendita all’ ingrosso, distribuzione e rappresentanza di prodotti per l’arredo del bagno, stucchi, vernici e smalti per la carrozzeria, l’industria del legno e del metallo, pitture e decorativi per l’edilizia. ENG Wholesale, distribution and representation of bathroom equipment, putties, paints and top coating for refinishes, manufacture of wood and metal, decoratives and paints for buildings.

MARS & MAX SRL UL./VIA DI VALLICULA 15 TRST-TRIESTE I-34136 ITALY tel: +39 040 4528850 fax: +39 0404526435 email: info.marsemax@gmail.com SLO Rezervni deli za servisiranje industrijiskih strojev, materiali za avtomobilsko industrijo, pisarniška oprema, pregradne stene in oprema za hotele, zastopstvo. ITA Pezzi di ricambio per la manutenzione di macchinari industriali, materiali per l'automotive, apparecchiature per ufficio, pareti divisorie e attrezzature per alberghi, rappresentanze. ENG Spare parts for industrial machinery maintenance, materials for the car industry, office equipment, partitions and equipment for hotels, representation.

21


MEDIACHEM SRL UL./VIA DEL MERCATO VECCHIO 1 TRST-TRIESTE I-34132 ITALY tel: +39 040 369012 fax: +39 040 368798 email: mediachem@mediachem.com SLO Podjetje Mediachem se ukvarja z uvozom in izvozom proizvodov bele tehnike in z zastopstvom italijanskih in tujih podjetij na podroÄ?ju Balkana in Srednje Evrope. ITA La ditta Mediachem si occupa dell'import-export di prodotti legati al settore dell'elettrodomestico e di rappresentanza di aziende italiane e straniere nel territorio dei Balcani e nel Centro Europa. ENG Mediachem deals with the import-export of products in the field of home appliances and works as agent for Italian and foreign companies in the Balkan area and Central Europe.

MILAN TUL SNC DI TUL JORIS & C. DOLINA 545 DOLINA I-34018 ITALY tel: +39 040 8325122 fax: +39 040 228497 email: info@milantul.it

SLO Uvoz in izvoz prehrambenih izdelkov, specializirani v sladkem programu. ITA Esportatori ed importatori di prodotti alimentari specializzati nel settore dolciario. ENG Import Export of foodstuff, specialized in confectionery.

22


MIPOT SPA UL./VIA CORONA 5 KRMIN-CORMONS I-34071 ITALY tel: +39 0481 630200 fax: +39 0481 62387 email: mipot@mipot.com web: www.mipot.com SLO Od sredine osemdesetih let načrtuje, proizvaja in trži RF module v standardnih frekvencah ISM in je od takrat prodalo več kot 20 milijonov RF modulov. ITA Dagli anni ’80 progetta, produce e vende moduli RF nelle bande ISM e da allora ha commercializzato più di 20 milioni di moduli RF. ENG Since the middle of the eighties has designed, manufactured and sold RF modules in the ISM bands and has since then sold more than 20 million RF modules.

MLADIKA SCARL UL./VIA DONIZETTI 3 TRST-TRIESTE I-34133 ITALY tel: +39 040 3480818 fax: +39 040 633307 email: uprava@mladika.com web: www.mladika.com SLO Mladika deluje kot zadruga od leta 1998 in izdaja poleg mesečnika še 10 do 20 knjig letno, pretežno v slovenščini, ki so v glavnem dela slovenskih zamejskih avtorjev. ITA La Casa Editrice Mladika pubblica da 10 a 20 titoli all’anno: si tratta di libri in lingua slovena, scritti da autori di madrelingua slovena viventi in Italia. ENG The Publishing House Mladika publishes 10 to 20 titles per year: the books are in Slovenian, written by authors living in Italy whose mother tongue is Slovenian.

23


NETZAPPING SRL UL./VIA CODERMATZ 9 TRST-TRIESTE I-34148 ITALY tel: +39 347 8048307 fax: +39 02 70035121 email: info@netzapping.com web: www.netzapping.com SLO Netzapping press agency je mednarodna tiskovna agencija, ponudnik poslovnih novic, financ in bančništva; ponuja tudi pripravo spletnih strani, dinamičnih portalov in posebne aplikacije. ITA Netzapping press agency è un’agenzia di stampa internazionale, fornitore di notizie economiche, finanziarie e bancarie; prepara inoltre siti web, portali dinamici e altre applicazioni particolari. ENG Netzapping is an international press agency, a provider of business, finance and banking news; it also prepares websites, dynamic web portals and specific applications.

NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD DUNAJSKA CESTA/STRADA PER VIENNA 55/1 TRST-TRIESTE I-34151 ITALY tel: +39 040 6728711 fax: +39 040 6728799 email: info@nlb.it web: www.nlb.it SLO Bančne storitve in financiranje pravnih oseb za pospeševanje blagovne izmenjave med Italijo in Slovenijo, odkupi terjatev, dolgoročni hipotekarni krediti, garancijsko in akreditivno poslovanje, kartično poslovanje. ITA Servizi bancari e finanziamenti alle imprese a supporto dell’interscambio commerciale tra Italia e Slovenia, sconto crediti, mutui ipotecari, garanzie e lettere di credito, conferma lettere di credito, carte di credito. ENG Bank services and credit facilities to companies to support the commercial exchange between Italy and Slovenia, purchase of receivables, mortgage loans, guarantees and L/C issuing, L/C confirmation, credit cards.

24


PAHOR GROUP SRL UL./VIA GRADO 48 TRŽIČ-MONFALCONE I-34074 ITALY tel: +39 0481 719111 fax: +39 0481 484944 email: info@ferrojulia.it web: www.ferrojulia.it SLO Podjetje deluje v nepremičninskem sektorju. ITA La società è attiva nel settore immobiliare. ENG The company is active in the real estate sector.

PAROVEL GROUP SRL DOLINA 546 DOLINA I-34018 ITALY tel: +39 040 227050 fax: +39 040 227080 email: info@parovel.com web: www.parovel.com

SLO Proizvodnja avtohtonih kraških vin in ekstra deviškega oljčnega olja Tergeste Dop; uvoz in distribucija piva Laško v Italiji. ITA Produzione di vini autoctoni del Carso e olio extravergine d'oliva Tergeste Dop; importazione e distribuzione della birra slovena Laško in Italia. ENG Production of autochtonous wines from Carso and extravirgin olive oil Tergeste Dop; import and distribution of slovenian Laško beer in Italy.

25


PRIMO AROMA SRL PROSEŠKA POSTAJA/ STAZIONE DI PROSECCO 36/B ZGONIK-SGONICO, I-34010 ITALY tel: +39 040 225270 fax: +39 040 2529025 email: info@primoaroma.it web: www.primoaroma.it SLO Praženje je nastalo iz strasti za kavo dveh izkušenih strokovnjakov. Kavo skrbno izbirajo iz vsega sveta in jo nato ločeno pražijo in mešajo v skladu s tradicijo italijanskega espressa. ITA La torrefazione nasce dalla passione per il caffè di due operatori esperti. Con attenzione artigianale si selezionano caffè da tutto il mondo che vengono poi tostati separatamente e miscelati secondo la tradizione dell’espresso italiano. ENG The roasting company was set up from the passion of two coffee experts. Skilfully selected coffee varieties from all over the world are separately roasted and blended following the Italian espresso tradition.

S.A.C.A.T. SNC UL./VIA MARCONI 6 TRST-TRIESTE I-34133 ITALY tel: +39 040 775483 fax: +39 040 774743 email: sacat@tin.it web: www.sacat-ts.it SLO Maloprodaja, veleprodaja in uvoz-izvoz nadomestnih delov za vse vrste avtomobilov. Prodaja kmetijskih strojev in priključkov. ITA Vendita al dettaglio, all’ingrosso e import-export di ricambi per tutti i tipi di autoveicoli. Vendita macchine ed accessori agricoli. ENG Retail, wholesale and import-export of spare parts for all kinds of vehicles. Sale of agricultural machinery and implements.

26


SLOBEC DI SLOBEC DAVID UL./VIA DEGLI OLMI 41 TRST-TRIESTE I-34135 ITALY tel: +39 040 420243 fax: +39 040 420243 email: slobec@libero.it web: www.slobec.com SLO Sistemi za uničevanje smradu in prahu, tehnologije za sanacijo in razvlaževanje zidov, industrijski detergenti, saniranje kontaminiranih zemljišč, proizvodi in oprema za gradbeništvo in kmetijstvo. ITA Sistemi per l’abbattimento degli odori e delle polveri, tecnologie per il risanamento e la deumidificazione dei muri, detergenti industriali, bonifica dei terreni contaminati, prodotti e attrezzatura per l’edilizia e l’agricoltura. ENG Systems for reduction of malodorous emissions and dust, technologies for restoration and dehumidification of walls, industrial detergents, reclaiming of contaminated grounds, products and equipment for building and agriculture.

TERPIN SRL UL./VIA III ARMATA 179 GORICA-GORIZIA I-34170 ITALY tel: +39 0481 521951 fax: +39 0481 522601 email: info@terpin.it web: www.terpin.it SLO Trgovanje s kmetijskimi stroji, priključki in rezervnimi deli v sledečih državah: Slovenija, Italija, Hrvaška, Srbija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Makedonija in Kosovo. ITA Commercio di macchine agricole, attrezzi e ricambi nei seguenti paesi: Slovenia, Italia, Croazia, Serbia, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, Macedonia e Kosovo. ENG Agricultural machinery, tools and spare parts trade in the following countries: Slovenia, Italy, Croatia, Serbia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Macedonia and Kosovo.

27


TIMEX DI FERLUGA EDOARDO PROSEŠKA UL./VIA DI PROSECCO 39/A TRST-TRIESTE I-34151 ITALY tel: +39 040 2158079 fax: +39 040 2159287 email: edoardo.ferluga@gmail.com SLO Zastopnik in predstavnik gospodinjskih aparatov, grelne in hladilne tehnike.

ITA Agente e rappresentante di elettrodomestici, apparecchi per il riscaldamento e il condizionamento.

ENG Agent and representative of electrical household appliances, electrical appliances for heating and cooling.

TYPOGRAPHIC SAS DI SONJA E MARKO STAVAR & C. UL./VIA SAN FRANCESCO 4 TRST-TRIESTE I-34133 ITALY tel: +39 040 371177 fax: +39 040 370656 email: info@tgstavar.it web: www.tgstavar.it SLO Trženje produktov in storitev za tiskarsko in embalažno industrijo. ITA Commercializzazione di prodotti e servizi per l’industria della stampa e dell’imballaggio. ENG Trader of products and services for printing and packaging industry.

28


VELOX SRL PROSEŠKA POSTAJA/STAZIONE DI PROSECCO 33 ZGONIK-SGONICO I-34010 ITALY tel: +39 040 225152 fax: +39 040 225303 email: info@veloxsrl.it web: www.veloxsrl.it SLO Podjetje deluje od leta 1946, je v družinski lasti in se ukvarja z distribucijo pijač in živil na celotnem italijanskem tržišču z lastno prodajno mrežo in s specializiranimi agenti. ITA L'azienda opera dal 1946, è a conduzione familiare ed è specializzata nella distribuzione in tutto il mercato italiano di bevande e alimenti attraverso la propria rete di vendita. ENG The company, set up in 1946, is family owned and it is specialized in the distribution on the whole Italian market of drinks and foodstuffs with its own sales network.

29


NOTES

30


PARTNERS:

SDGZ ima svoje predstavnike v raznih združenjih, komisijah in ustanovah na državni, deželni in krajevni ravni. Preko svoje družbe SERVIS s.r.l. nudi podjetjem davčno in knjigovodsko pomoč ter s svojo družbo Servis Koper d.o.o. v Sloveniji pomaga podjetjem, ki delujejo na slovenskem trgu. Preko družbe Euroservis s.r.l. spodbuja in razvija evropske projekte. SDGZ vzdržuje tudi partnerstva s številnimi državnimi in mednarodnimi institucijami, zlasti na območju Balkana. Kapilarna prisotnost SDGZ-ja v tem prostoru, ki je posledica naše jezikovne in narodnostne pripadnosti, našemu Združenju zagotavlja pomemben mednarodni pridih. L'URES è presente con i propri rappresentanti in varie associazioni, commissioni, comitati ed enti nel territorio nazionale, regionale e locale. Fornisce assistenza fiscale e contabile alle aziende tramite la propria impresa SERVIS s.r.l. ed è presente in Slovenia con l'azienda Servis Koper d.o.o. che assiste le imprese che operano sul mercato sloveno. Promuove e sviluppa progetti europei con l'azienda Euroservis s.r.l. Intrattiene inoltre accordi di partnership con numerose istituzioni nazionali ed estere, specialmente con quelle dell'area balcanica. La presenza capillare dell'URES in questa regione, oltre ad essere una conseguenza naturale creatasi per motivi di estrazione linguistica e nazionale, attribuisce all'associazione un'impronta di ampio respiro internazionale. SDGZ – URES is present with its representatives in various associations, commissions, committees, boards and public administration bodies nationally, regionally and locally. Through its sister company SERVIS s.r.l. it offers fiscal and accounting assistance and is present in Slovenia with the service company Servis Koper d.o.o, which helps members operating in this market. The company EUROSERVIS s.r.l. promotes and develops European projects. SDGZ also maintains partnerships with many national and international institutions, particularly in the Balkan area. The widespread presence of the association in this area is a natural consequence of the linguistic and national affinity and gives to SDGZ a marked international profile.

SDGZ GROUP:


creditocooperativodelcarso zadruna kraška banka

Need a partner in Italy or in Eastern Europe? Find the SMEs of the foreign trade section of SDGZ  

Need a partner in Italy or in Eastern Europe? Here you can find all the presentation & contacts of the SMEs associated to the foreign trade...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you