Caterpillar Research

Page 1

Caterpillar® Research

MedicalAccessSolutions™

V%zkumn% projekt v%skytu d"tské obezity v ordinaci PLDD V!asná prevence vzniku b"$né obezity je její jedinná ú!elná lé!ba V sou!asné dob" jsme v #R vystaveni epidemie b"$né obezity, která je chronick%m metabolick%m onemocn"ním s celospole!ensk%mi následky. B"$ná obezita u d"tí se projevuje p&edev'ím !asn%m nástupem kardiometabolického rizika. P&i dobré znalosti p&í!in obezity je ve velké mí&e mo$no zav!as p&edcházet jejímu vzniku.

Cílová skupina: Praktick% léka& pro d"ti a dorost

!

Reálná p&edstava o v%skytu nadváhy je prvním krokem v ú!elné prevenci pandemie obesity, která následn" umo$(uje vyvinout dopovídající celospole!ensk% tlak. Protich)dné zprávy nereprezentativních pr)zkum) poukazují na roztoucí rozpory mezi pohledem odborné a obecné ve&ejnosti na v%skyt nadváhy v d"tské populaci v #R. Vzhledem k tomu, $e z finan!ních d)vod) neprob"hl sedm% celostátní antropologick% v%zkum, kter% byl plánován na rok 2011, nemáme v sou!astnosti validní data o v%skytu nadváhy a obesity u d"tí. Soubor dat o d"tské populaci se nacházejí v databázov%ch záznamech antropologick%ch záznam) z preventivních prohlídek v ambulancích PLDD. Na'í inspirací se stala baculatá housenka, z které se a! p&es sn"hulákov% kokom, vylíhne svobodn% mot%l s neomezenou perspektivou.


Lorem Ipsum®Dolor Caterpillar

[Issue] :: [Date]

V sou!asné dob" jsme zasa$eni pandemií rozvoje b"$né obezity. Spojení infek!ního názvosloví s komunitním onemocn"ním není náhodná pro rychlost nár)stu v%skytu a p&edev'ím pro nemocnost a úmrtnost, která p&evy'uje v tomto století v'echna infek!ní onemocn"ní dohromady. P&esto a práv" mo$ná proto, $e se neakceptují základní postuláty a rad"ji se spole!nost v"nuje populárním m%t)m a okrajov%m jev)m, které stále intenzivn"ji zastírají, $e jediná ú!elná lé!ba obezity je její prevence.

Vyu!ití r"stov#ch graf" pro hodnocení nadm$rné hmotnosti a obezity Vyhlá'ka o preventivních prohlídkách ve Sbírce zákon) ze dne 7. b&ezna 2012 o stanovení obsahu a !asového rozmezí preventivních prohlídek, ukládá praktickému d"tskému léka&i povinnost provád"t pravidelná m"&ení základních t"lesn%ch charakteristik p&i povinn%ch preventivních prohlídkách a následn" zhodnotit tyto parametry podle r)stov%ch graf). Posouzení fyzického v%voje dít"te m)$eme provád"t jednodu'e pomocí odpovídajících r)stov%ch graf). Takové hodnocení je nejjednodu''ím zp)sobem zji't"ní zdravotního a v%$ivového stavu dít"te. V!asné rozpoznání odchylného t"lesného v%voje od p&edpokládan%ch hodnot m)$e upozornit na v%skyt záva$n%ch onemocn"ní, a to !asto je't" p&ed jeho klinick%m rozvojem. Jednoduché sledování základních t"lesn%ch parametr) umo$(uje v!as odhalit chybné v%$ivové návyky vedoucí nejen k nadváze, ale i k velmi nízké hmotnosti. Na popula!ní úrovni anal%zy r)stu umo$(ují sledovat dlouhodobé zm"ny t"lesn%ch charakteristik, a to zejména v souvislosti s m"nícími se socioekonomick%mi podmínkami spole!nosti.

2

K posouzení p&im"&enosti r)stu a v%voje dít"te vzhledem k jeho kalendá&nímu v"ku a k posouzení, zda jeho t"lesné charakteristiky jsou propor!ní, zji't"né hodnoty t"lesn%ch charakteristik porovnáváme s r)stov%mi grafy. P&i hodnocení vztahu t"lesné v%'ky a hmotnosti je u d"tí p&ibli$n" do 5 let vhodn"j'í vztahovat hmotnost p&ímo k v%'ce, nikoliv k v"ku. U star'ích d"tí po!ítáme Body Mass Index (BMI). #eská republika (resp. b%valé #eskoslovensko) pat&í mezi p&ibli$n" 17 % zemí, které mají vlastní referen!ní data. Ta jsou v%sledkem rozsáhl%ch Celostátních antropologick%ch v%zkum) (CAV), které se konají v desetilet%ch intervalech ji$ od roku 1951. Aktuální r)stové grafy jsou postavené na v%sledcích 6. CAV 2001, do kterého bylo zahrnuto tém"& 60 000 d"tí a dospívajících ve v"ku od narození do 19 let z celé republiky. Grafy související s hmotností (hmotnost k t"lesné v%'ce, hmotnost k v"ku, BMI k v"ku) jsou konstruovány na základ" 5. CAV 1991, a to z arbitrá$ních d)vod). D)vodem je nar)stající v%skyt nadváhy v d"tské a dospívající populaci. Aktualizace t"chto graf) by znamenala posun kritick%ch hodnot pro ur!ení nadváhy a obezity k vy''ím hodnotám.


® Lorem Ipsum Dolor Caterpillar

Issue [#] :: [Date]

Pouze v%asn# a cílen# preventivní program má &anci zabránit nástupu obezity D"tská obezita produkuje v 70 85 % chronicky obézní dosp"lé jedince se záva$n%mi zdravotními a psychosociálními komplikacemi, které vedou k vy''í nemocnosti a následn" k p&ed!asnému úmrtí. Lé!ba obezity je náro!ná a nákladná. Komplex obezita – metabolick% syndrom – diabetes mellitus 2. typu – kardiovaskulární ischémie spot&ebovává 7-15 % úhrnn%ch zdravotních náklad). V #eské republice jsou pr)m"rné náklady na komplexní lé!bu d"tského obézního pacienta v sou!asnosti p&ibli$n" 75 000 K!/rok a dosp"lého 115 000 K!/rok. Tyto náklady nar)stají se zvy'ujícím se po!tem p&idru$en%ch metabolick%ch komplikací. V #eské republice je v produktivním v"ku více ne$ 200 000 t"$ce obézních, dal'ích p)l miliónu se záva$nou obezitou, p&es 10 000 d"tí s obezitou s komplexními metabolick%mi zm"nami a okolo 70 000 se záva$nou obezitou. U obézních jsou náklady zdravotní pé!e o polovinu a náklady na léky dvakrát vy''í. Obézní dosp"lí zam"stnanci p&i BMI nad 40 mají dvakrát vy''í kompenza!ní nároky a dvanáctkrát více pracovní neschopnosti. Ekonomické prognózy za!ínají ve vztahu k r)stu obezity v populaci kalkulovat se sní$enou produktivitou práce, náklady na zm"nu normativ) ve&ejn%ch prostor, zv%'ením náklad) na potraviny, o'acení a transport.

Z&ídka se setkáváme s b"$nou obezitou do 0,5 let v"ku. První charakteristické období nástupu b"$né obezity je okolo 3 let v"ku, kdy trpí obezitou ji$ 40 % následn" chronicky obézních d"tí a !tvrtina má ji$ záva$n% stupe( obezity. Druh%m charakteristick%m obdobím je s nástupem 'kolní docházky. V p&ed'kolním v"ku 5 let má obezitu celkov" 65 % a v 7 letech ji$ 85 % následn" chronicky obézních. Typické je oplo't"ní a$ vymizení adiposity rebound. T&etím charakteristick%m obdobím je s nástupem puberty u 10 % následn" chronicky obézních. Do 7 let v"ku pouze 11 % rodi!) podcení nástup obezity u svého dít"te. Více ne$ polovina rodi!) nejen, $e má odpovídající náhled na nástup nadváhy u svého dít"te, ale od mlad'ího 'kolního v"ku prakticky v'ichni odpovídajícím zp)sobem nadváhu hodnotí.

Pro b"$nou obezitu je typick% rychl% nástup. B"hem jednoho kalendá&ního roku se p&esune od hranice nadváhy k hranici obezity 75 % d"tí p&i!em$ ji$ 45 % d"tí se p&esune od hranice nadváhy k hranici záva$né obezity. Akcelerace nár)stu je typická p&edev'ím pro adolescenci, kde d"tská obezita ji$ m)$e dosahovat obraz monstrózní obezity.

3


® Lorem Ipsum Dolor Caterpillar

[Issue] :: [Date]

Nejv%znamn"j'í autoritou v p&ed'kolním v"ku jsou PLDD, kte&í se doposud v"novali u sv%ch d"tsk%ch pacient) ve v%$iv" p&edev'ím v p&edcházení podv%$ivy a zaji't"ní správného r)stu. Pozvolna ale neodvratiteln" se objevila skupina d"tí s nadváhou, které nyní tvo&í v ordinaci praktického d"tského léka&e druhou nejv"t'í skupinu s chronick%m onemocn"ním hned po skupin" d"tí s alergick%mi nemocemi. V pr)m"rn" ordinaci praktického d"tského léka&e je nejspí' registrováno okolo 250 d"tí s nadváhou a 80 d"tí s obezitou . Varovn% je nár)st d"tské obezity, kdy za !tvrtstoletí do'lo a$ ke ztrojnásobení po!tu obézních d"tí.

Caterpillar® Research

Podkladové materiály

Cíle projektu:

Praktická d$tská obezitologie

Nákladové polo$ky projektu: Sb"r dat: poskytnutí dat PLDD – bezplatn". Úschova dat: D"tské obezitologické centrum FN Motol – bezplatn". Zpracování dat: Katedra vojenské hygieny Univerzita Obrany – bezplatn" Vyhodnocení dat: vedoucí projektu - bezplatn" Prezentace dat: ú!astníci projektu – bezplatn" Realiza!ní t%m: MUDr. Zlatko Marinov Ing. Hana St&ítecká, Ph.D. Sponzo&i: 0

4

Zlat ko Mar

Prak obe tická d zito logieětská

ch

Grada Publish tel.: +420 ing, e-mail: 234 a.s., obcho 264 401, U Průh d@gra fax: onu da.cz, +420 22, 170 www.g 234 264 00 Praha rada.cz 400 7

Metodika projektu: V%zkumn% projekt je zalo$en na zpracování a zhodnocení BMI v programu R)stCZ z preventivních prohlídek v databázov%ch záznamech PLDD. Ochrana osobních dat: P&evedením databází do programu R)stCZ dochází ke strát" identifikace ve smyslu zákona !. 101/2000 Sb. o ochran" osobních údaj).

a kolek

sné termi době morb nologie iditu s komujsme zasaž v rozvin a v souča utých mortalitu,nitním eni pand onem emií která s obezi snost zemíc h dohro vysoc ocněním rozvo i obezi tou, 20 podle je běžné statis mady e převy není povin tou. Prakti dětí s tickýc , náho šuje pro rychlo alime komp h ntárn Publi ností vysta cký lékař lexním údajů dné. V v tomto st nárůs í obezi a exogkace Prakti ven závažje tváří i meta průměrně ordin tu ty. aci stolet cká regist prakt í všech výskytu Spoje i v omezenníc nému tvář dětsk bolick h dětsk ní infekč ými rován ickéh na a ke stano ených faktorů á obezirozporu ému pacie změn o 250 o lékaře infekč především ní ní onem podm na rozvo tolog mezi obezi vení dětí ntovi ami pro pro konkr ínkác s ji dětsk ie si teoretickým s nadva témě ocně vychá ty. Sezna ř jednonadváhouděti a h ambu étníc é nadv klade doros ní muje i znalo áhou v h autor zejí z áhy, za cíl t je zápla dítě s , z toho nejno s raciona srozu lantní ů. patog péče. ale nabízpoukázatstmi a jejich vě ostatn 80 vějšíc ální mitel nomi dětí h odbo diagn ných prevePubli nejen konkr ích kace í i možn odbo ckou rných ostiko ntivn osti, na intera étním nabíz uplat rných podk u a vyme ích opatř í odbo jak lze kci ladů zuje dětsk endo něním rné a dlouh postu ení, které i laické ou . genn obezi ích oleté py účeln brání veřejn tu řešit vznik prakt osti é ické léčby dětsk u běžné nástro zkuše j nosti é obezi dětské renom ty, které ovaný

Prak tick á dět ská obez itolo gie

• • •

Aktuální stav v%skytu nadváhy a obezity u d"tské populace v #R V%skyt záva$né d"tské obezity Nástup d"tské nadváhy a obezity vzhledem k v"ku Dynamika pr)b"hu d"tské nadváhy vzhledem k v"ku

Zlatko Dalib Marin or Pastu ov, cha

V souča

tiv

Vyhodnocení BMI antropologick%ch databází PLDD

EDICE

inov, Dal ibor

CELO ŽIVOT NÍH

Pas

tucha a

kole

ktiv

O VZ DĚLÁ VÁNÍ ČLK

odborná publikace s teoretick%m základem

R"stCZ www.szu.cz/publikace/data/programrustove-grafy-ke-stazeni Program RustCZ umo$(uje pomocí r)stov%ch graf) sledovat v%voj dít"te od narození do 18 let. Pomáhá hodnotit individuální r)st dít"te porovnáním s referen!ními údaji vypracovan%mi pro !eskou populaci, sledovat v%voj jednotliv%ch parametr) b"hem období r)stu a upozornit na odchylky od p&edpokládaného v%voje.


Vá$ení kolegové Dovoluji si vám pod"kovat za d)v"ru, $e se s námi budete podílet na zji't"ní stavu nadváhy a obesity u d"tské populace v #R. Na'e motivace vychází z dlouhodobé klinické praxe, které nás utvrzuje v p&esv"d!ení, $e problematiku nadváhy lze vy&e'it nejen aktuáln", ale p&edev'ím celo$ivotn" pokud se za!ne zav!as. Ji$ dnes ka$d% z Vás rozhoduje o tom, jaké d"tství pro$ijí na'e d"ti, jak se uplatní v plnoletosti a jaké pro$ijeme stá&í. Zda se do$ijeme p&edur!en%ch osmdesáti let, zda se budeme dívat z okna, jak n"kdo ven!í mazlíka, zda ho budeme ven!it a nebo chodit pro radost do práce. Zkusme spolu pohlédnout do k&i'*álové koule a zjist"me kolik bude moci vylétnout mot%l) v plné kráse do oblak. Na plodnou spolupráci za kolektiv spolu&e'itel) se t"'í MUDr. Zlatko Marinov

Caterpillar®

Caterpillar® Research

MedicalAccessSolutions™ U Po'tovky 2/1269, Praha 5 tel. ++420 724 333 313