Page 1

Caterpillar Prevent

MedicalAccessSolutions

Prevence d"tské nadváhy v ordinaci PLDD Prevence vzniku b"#né obezity je její jedinná ú!elná „lé!ba“ V sou!asné dob" jsme vystaveni pandemii b"#né obezity, která je chronick$m metabolick$m onemocn"ním s celospole!ensk$mi následky. B"#ná obezita se projevuje p%edev&ím !asn$m nástupem kardiometabolického rizika. P%i dobré znalosti p%í!in obezity je ve velké mí%e mo#no p%edcházet jejímu vzniku. Není t%eba podce'ovat zdánliv" banální racionální zásady #ivotního stylu, aby se dít" a v budoucnu dosp"l$ jedinec nesetkali s problémem obezity a jejími následky. Dít" s nadváhou je zrcadlem #ivotního stylu své rodiny. Na jeho zevn"j&ku se zrcadlí genetika a ve&keré nedostatky a neúsp"chy rodinn$ch re#imov$ch opat%ení, které vedou k pozitivní nerovnováze v energetickém p%íjmu a v$deji. O co je jednodu&&í prevence vzniku d"tské obezity o to je náro!n"j&í její lé!ba. U b"#né alimentární d"tské obezity platí, #e z ní d"ti nevyr(stají. 1 u&et%ená koruna ve strav" na za!átku = 10 korun zakoupeného tukové tkán" následn" rodinou = 100 korun vydan$ch na lé!bu obezity ve zdravotnictví = 1 000 korun celospole!ensk$ch náklad( spojen$ch s následky obesity.

Terapeutická skupina: Praktick$ léka% pro d"ti a dorost Poradna pro d"tskou v$#ivu

Na&í inspirací se stala baculatá housenka, z které se vylíhne svobodn$ mot$l s neomezenou perspektivou.

Cílová skupina: Rodiny s batolaty a d"tmi p%ed&kolního v"ku

!


1 2

Lorem Ipsum®Dolor Caterpillar

[Issue] :: [Date]

V sou!asné dob" jsme zasa#eni pandemií rozvoje b"#né obezity. Spojení infek!ního názvosloví s komunitním onemocn"ním není náhodná pro rychlost nár(stu v$skytu a p%edev&ím pro nemocnost a úmrtnost, která p%evy&uje v tomto století v&echna infek!ní onemocn"ní dohromady. P%esto a práv" mo#ná proto, #e se neakceptují základní postuláty a rad"ji se spole!nost v"nuje populárním m$t(m a okrajov$m jev(m, které stále intenzivn"ji zastírají, #e jediná ú!elná lé!ba obezity je její prevence.

Pouze cílen! preventivní program má "anci zabránit nástupu obezity Preventivní programy na celospole!enské úrovni se neosv"d!ují a p%es vysokou nákladovost vykazují nízkou efektivitu. V rámci prevence b"#né d"tské obezity jsou klí!ové programy, které jsou zacílené na specifická preventabililní !asová okna. Prvé období je v kojeneckém období od 6 m"síce v"ku do 2 let, druhé období v p%ed&kolním v"ku od 4 do 6 let a t%etí v mlad&ím &kolním v"ku od 8 do 10 let. Tato období p%edcházejí popula!nímu rozvoji obezity okolo 3 let v 40 %, okolo 7 let v 40 % a okolo 11 let v 10 % z dlouhodob" obézních d"tí s b"#nou obezitou. Mimo tato období nejen, #e je sporná efektivita preventivního programu proti obezit", ale m(#e b$t i kontraproduktivní. Zejména v rané adolescenci je nevhodné %e&it prevenci obezity, proto#e b"#ná d"tská obezita je v populaci ji# pln" rozvinuta a pro senzitivní jedince (zejména d"v!ata) m(#e b$t spou&t"!em rozvoje poruch p%íjmu potravy. Zejména prevence ve specifick$ch komunitách a v ambulancích d"tsk$ch léka%( má velk$ potenciál, proto#e stravovací návyky, metabolické pochody a pohybové vzorce, které vedou k rozvoji obezity, nejsou u d"tí fixované a lze je p%i pat%i!né d(slednosti zvrátit #ádoucím sm"rem. Preventivní program proti d"tské obezit" se soust%e)ují na zm"nu #ivotního stylu celé rodiny. Cílem není jen prosté omezení nár(stu hmotnosti, ale zám"na sebevnímání a hodnotového systému celé rodinné jednotky.

2

P%i stanovení cíleného preventivního antiobezitologického re#imu je t%eba po!ítat p%edev&ím s mentálním odrazem preventivních doporu!ení u konkrétního d"tského pacienta. *ádné vyhledávání d"tí ohro#en$ch nadváhou a obezitou v rámci preventivních prohlídek a jejich následné sledování má samo o sob" v$znamn" pozitivní efekt v prevenci a zahájení v!asné lé!by d"tské nadváhy a obezity. K cílené prevenci jsou ur!ené:

• •

• • •

d"ti se záva#nou genetickou dispozicí fyziologi!tí kojenci, kte%í v prvém roce #ivota nav$&ili hmotnost p%es 120% p%edpokládané hmotnosti batolata, která p%ekro!ila 97 percentil BMI mlad&í p%ed&kolní d"ti, jejich# adiposity rebound neklesl pod 85 percentil BMI d"ti, jejich# rodi! aktuáln" p%ibral nad hranici obezity

Dob%e navr#ená preventivní strategie zacílená na ohro#ené skupiny m(#e v relativn" krátkém !asovém horizontu vést k v$znamnému poklesu prevalence d"tské nadváhy a obezity.


® Lorem Ipsum Dolor Caterpillar

Issue [#] :: [Date]

Pozitivní vzor Není dobré u d"tí pou#ívat dvojí metr. Platí toti#, #e o co mén" mluví, o to více nás pozorují. A dít" není shovívav$ soudce.

Není vzácností, #e i vzd"lané matky podlehnou reklamnímu doporu!ení, které „zaru!uje“ tu nejlep&í volbu pro jejich dít". Paradoxem naopak b$vá, #e práv" v$robky ur!ené d"tem od r(zn$ch sladkostí, !okoládov$ch náhra#ek, p%es uzeniny a dal&í potraviny, jsou !asto nutri!n" na podstatn" hor&í úrovni ne# srovnateln$ v$robek pro dosp"lého spot%ebitele. Krom" v$#ivového vzoru je rodina i pohybov$m vzorem, hlavn" pro d"ti mlad&ích v"kov$ch kategorií. Toto m(#eme demonstrovat na jednoduchém p%íkladu. V p%ípad", #e rodina tráví víkend pravideln" n"jakou sportovní aktivitou (jízdou na kolech, turistikou !i plaváním), dít" d"lá to samé. Na druhé stran", v p%ípad", #e víkendov$ program je napln"n celodenním pobytem v nákupních centrech, !asto s nákupem velk$ch zásob nevhodn$ch potravin, v kombinací se sledováním televize, dít" op"t d"lá to, co jeho rodi!e.

P%edpokladem zdravého jídelního i pohybového re#imu dít"te je zdrav$ jídelní a pohybov$ re#im rodi!( a v kone!ném d(sledku celé rodiny. N"kdy b$vá pro rodi!e dost komplikované správn" se zorientovat v záplav" informací o d"tské v$#iv" a v$#iv" v(bec, zárove' nepodléhat tlaku médií a reklam a v neposlední %ad" rozmar(m dít"te samotného. Jen dob%e pou!ení rodi!e mohou správn" nastavit rodinná v$#ivová pravidla a b$t vzorem pro dít" samotné. Nej!ast"j&í chyby v batolecím v"ku: • Nepravideln$ jídelní re#im. • Nesprávné stolování za ch(ze, b"hu, p%i h%e a s pu&t"nou televizí. • Zelenina a ovoce na talí%i jen sporadicky. • Sladkosti mezi jídly a jako prvek odm"ny, !asto i denn". • Pití slazen$ch nápoj(. Nej!ast"j&í chyby v p%ed&kolním v"ku: • Nesnídají doma do 8. hodiny. • Jí p%i pu&t"né televizi. • Jí sladkosti a jiné pochutiny mezi jídly, !asto denn". • Pijí slazené nápoje.

Z hlediska základních návyk( zdravého #ivotního stylu je pot%ebné d"ti vést od útlého v"ku k udr#ování tzv. p%irozeného pohybu, nepou#ívat eskalátory a v$tahy, chodit pokud mo#no p"&ky do &koly, ze &koly a d"ti aktivn" zapojit do domácích prací.

3


® Lorem Ipsum Dolor Caterpillar

[Issue] :: [Date]

Nejv$znamn"j&í autoritou v p%ed&kolním v"ku jsou PLDD, kte%í se doposud v"novali u sv$ch d"tsk$ch pacient( ve v$#iv" p%edev&ím v p%edcházení podv$#ivy a zaji&t"ní správného r(stu. Pozvolna ale neodvratiteln" se objevila skupina d"tí s nadváhou, které nyní tvo%í v ordinaci praktického d"tského léka%e druhou nejv"t&í skupinu s chronick$m onemocn"ním hned po skupin" d"tí s alergick$mi nemocemi. V pr(m"rn" ordinaci praktického d"tského léka%e je registrováno okolo 250 d"tí s nadváhou a 80 d"tí s obezitou . Varovn$ je nár(st d"tské obezity, kdy za !tvrtstoletí do&lo k ztrojnásobení po!tu obézních d"tí.

Praktická d$tská obezitologie

Grada Publish tel.: +420 ing, e-mail: 234 a.s., obcho 264 401, U Průh d@gra fax: onu da.cz, +420 22, 170 www.g 234 264 00 Praha rada.cz 400 7

Zlat ko Mar

Prak obe tická d zito logieětská

ch

EDICE

inov, Dal ibor

CELO ŽIVOT NÍH

Pas

tucha a

kole

O VZ DĚLÁ VÁNÍ ČLK

ktiv

odborná publikace s teoretick$m základem s p%ebalem s metodikou programu

Caterpillar® Prevent solution

S d$tmi proti obezit$

Preventivní program je ur!en$ pro batolata a p%ed&kolní d"ti v poradnách pro v$#ivu. P%i zv$&eném riziku rozvoje nadváhy dle stanoven$ch kritérií p%edá leták a popí&e jeho obsah v rozsahu cca 15 minut. Do m"síce pozve klienta na kontrolní náv&t"vu, p%i kterém nutri!ní terapeut vyplní s klientem dotazník a postupuje k dal&ímu.

publikace pro rodi!e se zájmem o problematiku s p%ebalem s metodikou pou#ívání leták(

Ccharakteristickou vlastností b"#né obesity je networking – sí+ové sdílení. Osoby s nadváhou mají tendenci se sdru#ovat a vy+es'ovat ze svého okolí osoby s normální hmotností. P%i obezit" obou rodi!( má dít" 80% &anci mít obezitu, ale druh$m nejváznamn"j&ím faktorem je nadváha nejlep&ího p%ítele – p%ítelkyn", která v 60% vede sdílením stejného #ivotního stylu k nadváze do 5 let. Efekt má na po!átku i obrácen$ sm"r – od úpravy #ivotního stylu k úprav" hmotnosti. Caterpillar® Prevent access

Preventivní program je ur!en$ pro batolata a p%ed&kolní d"ti v mate%sk$ch centrech. Lektor vede diskusi o obsahu letáku v rozsahu 20 minut a následn" rozdá klient(m. P%i následujícím setkání vyplní spole!n" dotazník a postupují k následujícímu letáku. Caterpillar® Prevent net

Preventivním program v postupn$ch p"ti krocích na webov$ch stránka s SMS bránou. Po registraci p%ipustí klienta k prvému kroku s obsahem letáku. Po t$dnu a po dvou t$dnech SMS upozorní na vypln"ní dotazníku a postup k následujícímu 4

Prak tick á dět ská obez itolo gie

sné termi době morb nologie iditu s komujsme zasaž v rozvin a v souča utých mortalitu,nitním eni pand onem emií která s obezi snost zemíc h dohro vysoc ocněním rozvo i obezi tou, 20 podle je běžné statis mady e převy není povin tou. Prakti dětí s tickýc , náho šuje pro rychlo alime komp h ntárn Publi ností vysta cký lékař lexním údajů dné. V v tomto st nárůs í obezi a exogkace Prakti ven závažje tváří i meta průměrně ordin tu ty. aci stolet cká regist prakt í všech výskytu Spoje i v omezenníc nému tvář dětsk bolick h dětsk ní infekč ými rován ickéh na a ke stano ených faktorů á obezirozporu ému pacie změn o 250 o lékaře infekč především ní ní onem podm na rozvo tolog mezi obezi vení dětí ntovi ami pro pro konkr ínkác s ji dětsk ie si teoretickým s nadva témě ocně vychá ty. Sezna ř jednonadváhouděti a h ambu étníc é nadv klade doros ní muje i znalo áhou v h autor zejí z áhy, za cíl t je zápla dítě s , z toho nejno s raciona srozu lantní ů. patog péče. ale nabízpoukázatstmi a jejich vě ostatn 80 vějšíc ální mitel nomi dětí h odbo diagn ných prevePubli nejen konkr ích kace í i možn odbo ckou rných ostiko ntivn osti, na intera étním nabíz uplat rných podk u a vyme ích opatř í odbo jak lze kci ladů zuje dětsk endo něním rné a dlouh postu ení, které i laické ou . genn obezi ích oleté py účeln brání veřejn tu řešit vznik prakt osti é ické léčby dětsk u běžné nástro zkuše j nosti é obezi dětské renom ty, které ovaný

tiv

V souča

Skladba eduka#ního setu

a kolek

Preventivní program je ur!en$ pro batolata a p%ed&kolní d"ti b"hem preventivních prohlídek v 1,5 roku, 3, 5 a 7 letech, p%i kter$ch se hodnotí BMI podle r(stov$ch graf(. P%i zv$&eném riziku rozvoje nadváhy dle stanoven$ch kritérií se dotá#e na p"t otázek. P%i pozitivní odpov"di p%edá p%íslu&n$ leták a v rozsahu cca 5 minut popí&e jeho obsah. Do dvou m"síc( pozve klienta ke kontrolnímu vy&et%ení, p%i kterém p%edá rodina klienta vypln"n$ dotazník z leták(. P%i pozitivní následující odpov"di postupuje s dal&ím letákem podobn", dokud neodpoví klienti na v&ech p"t otázek.

Zlatko Dalib Marin or Pastu ov, cha

Caterpillar® Prevent medical

Sada "esti leták% pro klienta S d"tmi proti obezit" Jídelní!ek na prstech jedné ruky Denn" mlék-ovo-ze Na pití je voda Zdravé mlsání H$beme se s d"tmi


® Lorem Ipsum Dolor Caterpillar

Issue [#] :: [Date]

Ne&ijeme abychom jedli, ale jíme abychom &ili Kdy# va&e dít" milujete nejvíc ze v&eho na sv"t", dejte mu zdravé jídlo a podpo%te ho v dostate!né pohybové aktivit"

D"tská obezita produkuje v 70 85 % chronicky obézní dosp"lé jedince se záva#n$mi zdravotními a psychosociálními komplikacemi, které vedou k vy&&í nemocnosti a následn" k p%ed!asnému úmrtí. Lé!ba obezity je náro!ná a nákladná. Komplex obezita – metabolick$ syndrom – diabetes mellitus 2. typu – kardiovaskulární ischémie spot%ebovává 7-15 % úhrnn$ch zdravotních náklad(. V ,eské republice jsou pr(m"rné náklady na komplexní lé!bu d"tského obézního pacienta v sou!asnosti p%ibli#n" 75 000 K!/rok a dosp"lého 115 000 K!/rok. Tyto náklady nar(stají se zvy&ujícím se po!tem p%idru#en$ch metabolick$ch komplikací. V ,eské republice je v produktivním v"ku více ne# 200 000 t"#ce obézních, dal&ích p(l miliónu se záva#nou obezitou, p%es 10 000 d"tí s obezitou s komplexními metabolick$mi zm"nami a okolo 70 000 se záva#nou obezitou. U obézních jsou náklady zdravotní pé!e o polovinu a náklady na léky dvakrát vy&&í. Obézní dosp"lí zam"stnanci p%i BMI nad 40 mají dvakrát vy&&í kompenza!ní nároky a dvanáctkrát více pracovní neschopnosti. Ekonomické prognózy za!ínají ve vztahu k r(stu obezity v populaci kalkulovat se sní#enou produktivitou práce, náklady na zm"nu normativ( ve%ejn$ch prostor, zv$&ením náklad( na potraviny, o&acení a transport.

M"jme na pam"ti, #e p%edcházení obezity u d"tí je mnohem rozumn"j&í a jednodu&&í, ne# náro!né lé!ení t"#k$ch stup'( obezity, jak pro pacienta, tak pro léka%e, a to v&echno je&t" s velmi nejist$m koncem. A i kdy# odpov") na to, jak p%edcházet d"tské obezit", není jednoduchá ani jednozna!ná, m(#eme garantovat, #e p%i dodr#ování 8 základních pravidel jednozna!n" dojde ke zvrácení stoupající negativního trendu.

Osm základních pravidel prevence obezity 1. Pravidelné pokrmy 5-6x denn" s pestrou skladbou. 2. Ke ka#dému jídlu aspo' jedna porce ovoce anebo zeleniny 3. V#dy snídat 4. Jíst u stolu, ne u televize a po!íta!e 5. Pochutiny a sladkosti max.1xt$dn" 6. Preference neslazen$ch tekutin 7. Pohybová aktivita 3xt$dn" 30 minut do zpocení, 4km ch(ze denn" 8. 7-8 hodin neru&eného spánku denn"

5


Vá#ení kolegové Dovoluji si vám pod"kovat za d(v"ru, #e jste se s námi budete podílet na zji&t"ní stavu nadváhy a obezity v ,R. Na&e sebev"domí vyv"rá z dlouhodobé klinické praxe, které nám umo#nilo sestavit originální a efektivní preventivní program, kter$ %e&í problematiku nadváhy nejen aktuáln", ale p%edev&ím celo#ivotn". Ji# dnes ka#d$ z Vás rozhoduje o tom, jaké d"tství pro#ijí na&e d"ti, jak se uplatní v plnoletosti a jaké pro#ijeme stá%í. Zda se do#ijeme p%edur!en$ch osmdesáti let, zda se budeme dívat z okna, jak n"kdo ven!í mazlíka, zda ho budeme ven!it a nebo chodit pro radost do práce. Zkusme spolu pohlédnout do k%i&+álové koule a nechme vylétnout mot$la v plné kráse do oblak. Mnoho úsp"ch( s preventivním programe Vám p%eje MUDr. Zlatko Marinov

Caterpillar®

Caterpillar® Prevent

MedicalAccessSolutions™ U Po&tovky 2/1269, Praha 5 tel. ++420 724 333 313

Profile for Zlatko Marinov

Caterpillar Prevent  

Prevence dětské nadváhy v předškolním věku

Caterpillar Prevent  

Prevence dětské nadváhy v předškolním věku

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded