__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Butterfly® Care MedicalAccessSolutions™

Léčebný program dětské nadváhy a nezávažné obesity Jedině včasný zásah proti nadváze má šanci na její léčbu V současné době jsme vystaveni pandemii běžné obezity, která je chronickým metabolickým onemocněním s celospolečenskými následky. Běžná obezita se projevuje především časným nástupem kardiometabolického rizika. Dítě s nadváhou je svým způsobem zrcadlem životního stylu své rodiny. Na jeho zevnějšku se zrcadlí genetika a především veškeré nedostatky a neúspěchy rodinných režimových opatření, které vedou k pozitivní nerovnováze v energetickém příjmu a výdeji. Cílem programu není pouhá redukce hmotnosti, ale pokud možno celoživotní nastavení zdravého životního stylu. Na prvním místě si musíme uvědomit, že právě zdánlivě jednoduché změny a režimová opatření dokážou zastavit nebo přibrzdit negativní trend nárůstu počtu dětí s obezitou. Lépe je dnes řešit komfortně 2 kg nadváhy než za dva roky nereálně 20 kg obesity.

Terapeutická skupina: Dětská obezitologická poradna Poradna pro dětskou výživu Cílová skupina: Rodiny s dětmi s nadváhou a nezávažnou obezitou

!

Naší inspirací se stala baculatá housenka, z které se vylíhne svobodný motýl s neomezenou perspektivou.


1 2

® Lorem Ipsum Dolor Butterfly Care

[Issue] :: [Date]

V současné době jsme zasaženi pandemií rozvoje běžné obezity. Spojení infekčního názvosloví s komunitním onemocněním není náhodná pro rychlost nárůstu výskytu a především pro nemocnost a úmrtnost, která převyšuje v tomto století všechna infekční onemocnění dohromady. Přesto a právě možná proto, že se neakceptují základní postuláty a raději se společnost věnuje populárním mýtům a okrajovým jevům, které stále intenzivněji zastírají, že jediná účelná je včasná léčba obezity.

Stěžejním pilířem léčby dětské obezity je rodinná terapie Celorodinná terapie je náročná jak k finančním, tak k lidským zdrojům a je náchylná lehce k syndromu z vyhoření, pokud je řešena bez systémového přístupu. K úspěšné a reálné léčbě je nutné stanovit jasná, srozumitelná a racionální pravidla. Léčba obezity je dlouhodobá, s častými relapsy, a je třeba na ni často pohlížet jako na léčbu závislosti na jídle. Cílem účelné terapie je přes vedení obézního dítě zasáhnout rodinnou jednotku nejen v aktuálním čase, ale především do budoucna tak, aby jejich životní styl nevedl k rozvoji obezity a metabolického syndromu. Dětská obezitologická terapie se soustřeďuje na změnu životního stylu celé rodiny, která vychází z kognitivně behaviorální terapie. Cílem této terapie není jen prostá redukce hmotnosti, ale záměna sebevnímání a hodnotového systému celé rodinné jednotky. Vedle autoregulačních režimových, dietologických a pohybových opatření se využívá dynamického růstového 2

potenciálu dítěte. Narovnání energetického příjmu a výdeje vede ke stagnaci hmotnostního přírůstku a v časovém úseku na podkladě růstu postupně k tendenci k normalizaci postavy.

Základem léčby dětské nadváhy a obezity je ambulantní péče. Při léčbě obezity je vhodné stanovit si pevný program, který má jednoduchá a obecně srozumitelná režimová, dietologická a pohybová pravidla. Dietologie dětské obezity respektuje pestrost stravy s obsahem všech mikronutrientů podle výživové pyramidy. Pohybový režim navyšuje energetický výdeje s ohledem na neuromuskulární vyzrálost. Základem úspěšné léčby je úzká spolupráce celé rodiny. Komunikace s klienty při terapii obezity a nadváhy musí být jasná, jednoznačná a jednoduchá a nesmí být vytržena z kulturně geografického kontextu.


® Butterfly Lorem Ipsum Care Dolor

Issue [#] :: [Date]

Rodina jako pozitivní vzor Není dobré u dětí používat dvojí metr. Platí totiž, že o co méně mluví, o to více nás pozorují. A dítě není shovívavý soudce.

Nejčastěji bývá v obezitologi diskutovaná otázka redukčních diet, která je zejména přeceňovaná mezi ženami. Redukční diety startují redukci hmotnosti, ale jejich význam na dlouhodobé udržení hmotnosti je bezvýznamný. Hlavní podstatou všech redukčních diet je snížení energetického denního příjmu a navození negativní energetické bilance. Složení redukčních diet nemá na samotnou redukci hmotnosti žádný vliv. Do popředí dietologie se dostávají především faktory subjektivního vnímání klienta. Z tohoto pohledu jsou významnější trvale akceptovatelná dietologická opatření, která jsou šitá na míru konkrétního klienta, než samotné složení originálních diet. Tento princi platí zejména v dětské obezitologii, kde jsme postaveni před základní praktickou otázku: Jak nastavit účelnou redukční dietu aniž bychom poškodily dětský organismus ve vývoji a zabrzdili jeho zdárný růst.

Rodina představuje bezpečný přístav, v němž se dětem dostává ochrany, ocenění a kde se tvoří jejich vlastní sebevědomí. Především rodinný styl je odpovědný za veškeré nedostatky a neúspěchy rodinných režimových opatření, které vedou k pozitivní nerovnováze v energetickém příjmu a výdeji. V civilizovaném světě není volný přístup ke zdroji potravin. Každý kilogram a i kilogram navíc se musí zakoupit a představuje reálnou částku 2-3 000 Kč na 1 kg tělesného tuku. Dítě nemá v rodině ekonomickou moc. Dítě nevydělává, nenakupuje, nevaří. Dítě doma jen jí. Odpovědnost padá výhradně na rodiče, protože oni mají prostředky k tomu, aby celý rodinný „systém“ nastavovali a měnili. Jedině oni mají moc dítěti pomoci z obezitogenního bludného kruhu, do kterého upadlo. Na utváření dětského světa se podílí škola, kamarádi, zájmy, ale nejvíce ze všeho rodina. Rodina představuje základní stavební kámen dětského světa, na kterém dítě postaví celý svůj budoucí život. Životní styl rodiny se vždy v plném rozsahu odrazí na návycích a zvycích jejich nejmenších členů. Pokud rodina tráví víkendy na horách a sport je nenásilnou formou začleněn do jejího života, pak je jen malá pravděpodobnost, že dítě prosedí celé dny u počítače nebo televize s pytlíkem chipsů nebo čokolády.

3


Lorem Ipsum®Dolor Butterfly Care

[Issue] :: [Date]

Nejvýznamnější autoritou v dětství jsou dětští lékaři, kteří se doposud věnovali u svých dětských pacientů ve výživě především v předcházení podvýživy a zajištění správného růstu. Pozvolna ale neodvratitelně se objevila skupina dětí s nadváhou, které nyní tvoří v ordinaci praktického dětského lékaře druhou největší skupinu s chronickým onemocněním hned po skupině dětí s alergickými nemocemi. V průměrně ordinaci praktického dětského lékaře je registrováno okolo 250 dětí s nadváhou a 80 dětí s obezitou . Varovný je nárůst dětské obezity, kdy za čtvrtstoletí došlo k ztrojnásobení počtu obézních dětí.

Skladba edukačního setu

Butterfly®Care medical

Grada Publishi tel.: +420 e-mail: 234 ng, a.s., obchod264 401, U Průho nu @grada fax: +420 22, 170 .cz, www.gr234 264 00 Praha ada.cz 400 7

Butterfly®Care solution

Léčebný program je určený pro předškolní a starší děti s nadváhou a obezitou 1. stupně v poradnách pro výživu. Při splnění základní podmínky – spolupráci rodiny je klient zařazen do osmi stupňového terapeutického programu s měsíčními intervaly návštěv. Charakteristickou vlastností běžné obesity je networking – síťové sdílení. Osoby s nadváhou mají tendenci se sdružovat a vyťesňovat ze svého okolí osoby s normální hmotností. Při obezitě obou rodičů má dítě 80% šanci mít obezitu, ale druhým nejváznamnějším faktorem je nadváha nejlepšího přítele – přítelkyně, která v 60% vede sdílením stejného životního stylu k nadváze do 5 let. Efekt má na počátku i obrácený směr – od úpravy životního stylu k úpravě hmotnosti.

Butterfly®Care access

Skupinový léčebný program je určený pro předškolní a starší děti s nadváhou a obezitou 1. stupně v poradnách pro výživu. Při splnění základní podmínky – spolupráci rodiny je klient zařazen do osmi stupňového terapeutického programu s třítýdenními intervaly skupinových sezení. Butterfly®Care net

Léčebný program je určený pro školní děti s nadváhou a obezitou na webovém prostředí. Po registraci připustí klienta k osmistupňovému terapeutickému programu s dvoutýdenními kroky. Po týdnu a po dvou týdnech SMS upozorní na vplnění dotazníku a postup k následujícímu kroku.

4

kolekt Zlatko Dalibo Marino r Pastuc v, ha a

V souča termin sné době morbi ologie jsme zasaže v rozvinditu a s komu ni v souča utých mortalitu,nitním onem pandemií která s obezit snosti zemíc rozvoj h dohro vysoceocněn ím obezit ou, 20 podle e běžné statist mady, převyš není povinn ou. Prakticdětí s náhod uje pro rychlo alimen komp ických v tomto Publik ostí vystav ký lékař tární né. lexním údajů st nárůst V ordina obezit je tváří a exogeace Praktic en závažn i metabprůmě století u výskyt y. Spojen rně ci tvář i v omezenních ká dětská ému dětské olickým registr praktic všech ua na ováno kého rozpo i přede í infekč mu ke stanov ných faktorů obezit pacienzměna lékaře infekční ru vším ní podm na rozvoj mi a 250 dětí obezit ologie mezi ení pro téměř konkré ínkách i dětské si teoret tovi s nadvá s nadvápro děti onemocněn vychá y. Sezna klade ickým jedno a dorost í ambu hou, nadvá muje tních za cíl i znalos hou v autorů zejí z dítě z toho hy, nejno s raciona srozum lantní pouká tmi záplav s . 80 dětíje a jejich ě ostatnpatog vějších ální itelnýc péče. ale nabízí zat Publik nejen h preven konkré ích nomickou odbor diagno ace i možno odbor na ných stikou tivních nabízí sti, jak interak tním uplatn ných podkla a vymez opatře odbor lze dětskoci endog ěním. dů uje a dlouh postu ní, kteréné i laické enních u oleté py účelné brání veřejn obezitu řešit praktic osti léčby vzniku ké zkušen dětské běžné nástro j obezit dětské osti renom y, které ovaný ch

iv

Praktická dětská obezitologie Prak tická děts ká ob ezito logi e

Léčebný program je určený pro předškolní a starší děti s nadváhou a obezitou 1. stupně v odborné Dětské obezitologiké poradně. Při splnění základní podmínky – spolupráci rodiny je klient zařazen do osmi stupňového terapeutického programu během školního roku s měsíčními intervaly návštěv.

Zlat ko Mar

Prak obe tická d zito logieětská inov , Dali

bor

Past

uch

EDI

CE CEL OŽIVO TNÍHO

VZD

ĚLÁ VÁN

aa

kole

Í ČLK

ktiv

odborná publikace s teoretickým základem s přebalem s metodikou programu

S dětmi proti obezitě laická publikace pro rodiče se zájmem o problematiku s přebalem s metodikou používání protokolu

Sada osmi protokolů pro klienta 1. vstupní pohovor 2. ověření protokolu 3. vyhodnocení jídelníčku, posturální cvičení 4. uvolnění protokolu 5. posilovací cvičení, glykemický index (GI) potravin, doplňky stravy 6. vyhodnocení GI potravin, body styling 7. body building 8. závěrečný pohovor a doporučení


® Dolor Lorem Ipsum Butterfly Care

Issue [#] :: [Date]

Nežijem abychom jedli, ale jíme abychom žili Když vaše dítě milujete nejvíc ze všeho na světě, dejte mu zdravé jídlo a podpořte ho v dostatečné pohybové aktivitě

Dětská obezita produkuje v 70 85 % chronicky obézní dospělé jedince se závažnými zdravotními a psychosociálními komplikacemi, které vedou k vyšší nemocnosti a následně k předčasnému úmrtí. Léčba obezity je náročná a nákladná. Komplex obezita – metabolický syndrom – diabetes mellitus 2. typu – kardiovaskulární ischémie spotřebovává 7-15 % úhrnných zdravotních nákladů. V České republice jsou průměrné náklady na komplexní léčbu dětského obézního pacienta v současnosti přibližně 75 000 Kč/rok a dospělého 115 000 Kč/rok. Tyto náklady narůstají se zvyšujícím se počtem přidružených metabolických komplikací. V České republice je v produktivním věku více než 200 000 těžce obézních, dalších půl miliónu se závažnou obezitou, přes 10 000 dětí s obezitou s komplexními metabolickými změnami a okolo 70 000 se závažnou obezitou. U obézních jsou náklady zdravotní péče o polovinu a náklady na léky dvakrát vyšší. Obézní dospělí zaměstnanci při BMI nad 40 mají dvakrát vyšší kompenzační nároky a dvanáctkrát více pracovní neschopnosti. Ekonomické prognózy začínají ve vztahu k růstu obezity v populaci kalkulovat se sníženou produktivitou práce, náklady na změnu normativů veřejných prostor, zvýšením nákladů na potraviny, ošacení a transport.

Mějme na paměti, že předcházení obezity u dětí je mnohem rozumnější a jednodušší, než náročné léčení těžkých stupňů obezity, jak pro pacienta, tak pro lékaře, a to všechno ještě s velmi nejistým koncem. Lépe léčit dnes 2 kg nadváhy než za dva roky 20 kg obesity. A i když odpověď na to, jak předcházet dětské obezitě, není jednoduchá ani jednoznačná, můžeme garantovat, že při dodržování 8 základních pravidel jednoznačně dojde ke zvrácení stoupající negativního trendu.

Osm základních pravidel prevence obezity 1. Pravidelné pokrmy 5-6x denně s pestrou skladbou. 2. Ke každému jídlu aspoň jedna porce ovoce anebo zeleniny 3. Vždy snídat 4. Jíst u stolu, ne u televize a počítače 5. Pochutiny a sladkosti max.1xtýdně 6. Preference neslazených tekutin 7. Pohybová aktivita 3xtýdně 30 minut do zpocení, 4km chůze denně 8. 7-8 hodin nerušeného spánku denně

5


Vážení klienti Dovoluji si vám poděkovat za důvěru, že jste si vybrali terapeutický program léčby dětské nadváhy a obezity. Naše sebevědomí vyvěrá z dlouhodobé klinické praxe, které nám umožnilo sestavit originální a efektivní léčebný program, který řeší problematiku nadváhy nejen aktuálně, ale především celoživotně. Již dnes každý z Vás rozhoduje o tom, jaké dětství prožijí naše děti, jak se uplatní v plnoletosti a jaké prožijeme stáří. Zda se dožijeme předurčených osmdesáti let, zda se budeme dívat z okna, jak někdo venčí psa, zda ho budeme venčit a nebo chodit pro radost do práce. Zkusme spolu pohlédnout do křišťálové koule a nechme vylétnout motýla v plné kráse do oblak. Mnoho úspěchů s léčebným programe Vám přeje MUDr. Zlatko Marinov mudr-zlatko-marinov.webnode.cz Butterfly®

Butterfly® Care MedicalAccessSolutions™ U Poštovky 2/1269, 15000 Praha5 tel. ++420 724 333 313 medasol.eu buterflly.webnode.cz

Butterfly®Care medical Léčebný program pro praktické lékaře pro děti a dorost v odborné Dětské obezitologické poradně Butterfly®Care access Skupinový léčebný program Butterfly®Care solution Léčebný program pro pro nutriční terapeuty Butterfly®Care net Léčebný www program s SMS bránou

Profile for Zlatko Marinov

Butterfly care  

Léčebný program dětské nadváhy a nezávažné obezity

Butterfly care  

Léčebný program dětské nadváhy a nezávažné obezity

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded