Butterfly

Page 1

Butterfly® MedicalAccessSolutions™

Komplexní diferenciálně diagnostický program prevence a léčby civilizačních onemocnění K úspěšné prevenci a léčbě civilizačních onemocnění je nutné stanovit jednoznačná pravidla V současné době jsme vystaveni ve zdravotnictví převaze civilizačních onemocnění nad ostatními chorobami a kardiometabolické příčina úmrtí převažuje nad všemi ostatními příčinami dohromady. V rámci civilizačních onemocnění má obezita výsadní postavení – jako jediná je z nich vidět na první pohled a je tím pádem srozumitelná v prevenci a léčbě pro celou populační šíři. V rámci její prevence lze předcházet metabolickému syndromu, běžné hypercholesterolémii, diabetu mellitu II. typu, kardiovaskulárnímu riziku, poruchám příjmu potravi, steatohepatitídě, hypokinesi, posturálním vadám, závyslosti na návykové látky, úrazům, karcinomům a podobně. Cílem preventivně léčebného rodinného programu není pouhá redukce hmotnosti, ale pokud možno celoživotní nastavení zdravého životního stylu pro celou rodinnou jednotku. Na prvním místě si musíme uvědomit, že právě zdánlivě jednoduché změny a režimová opatření dokážou zastavit nebo přibrzdit negativní trend následků civilizačních onemocnění.

Cílová skupina: Program pro prevenci civilizačních onenemocnění pro rodinnou jednotku: děti, rodiče, prarodiče

!

Naší inspirací se stala baculatá housenka, z které se vylíhne svobodný motýl s neomezenou perspektivou.


1 2

® Lorem Ipsum Dolor Butterfly

[Issue] :: [Date]

V současné době jsme zasaženi pandemií rozvoje běžné obezity. Spojení infekčního názvosloví s komunitním onemocněním není náhodná pro rychlost nárůstu výskytu a především pro nemocnost a úmrtnost, která převyšuje v tomto století všechna infekční onemocnění dohromady. Přesto a právě možná proto, že se neakceptují základní postuláty a raději se společnost věnuje populárním mýtům a okrajovým jevům, které stále intenzivněji zastírají, že obezita je od 2. stupně celoživotní nevyléčitelné onemocnění.

Stěžejním pilířem léčby civilizačních onemocnění je rodinná léčba Celorodinná terapie je náročná jak k finančním, tak k lidským zdrojům, a je náchylná lehce k syndromu z vyhoření, pokud je řešena bez systémového přístupu. K úspěšné a reálné léčbě je nutné stanovit jasná, srozumitelná a racionální pravidla. Například léčba obezity je dlouhodobá, s častými relapsy, a je třeba na ni často pohlížet jako na léčbu závislosti na jídle. Cílem účelné terapie je přes vedení obézního dítě zasáhnout rodinnou jednotku nejen v aktuálním čase, ale především do budoucna tak, aby jejich životní styl nevedl k rozvoji obezity a metabolického syndromu. Dětská obezitologická terapie se soustřeďuje na změnu životního stylu celé rodiny, která vychází z kognitivně behaviorální terapie. Cílem této terapie není jen prostá redukce hmotnosti, ale záměna sebevnímání a hodnotového systému celé rodinné jednotky. Vedle autoregulačních režimových, dietologických a pohybových opatření se využívá dynamického růstového potenciálu dítěte. Narovnání energetického příjmu a výdeje vede ke stagnaci hmotnostního

2

přírůstku a v časovém úseku na podkladě růstu postupně k tendenci k normostenii. Z psychologického hlediska je příčinou obezity nevhodné chování a myšlení, které je naučeno a udržováno vnějšími i vnitřními faktory. Proto při léčbě obezity využíváme metodiku kognitivně behaviorální terapie, která dětem pomůže změnit chování, myšlení i emoce žádoucím směrem. Během terapie dochází k odstranění nevhodných návyků, k vytváření návyků žádoucích a k ovlivnění osobnosti s cílem např. zvýšit sebevědomí nejen dítěte, ale i celé rodiny. Základem léčby dětské nadváhy a obezity je ambulantní péče. Při léčbě obezity je vhodné stanovit si pevný program, který má jednoduchá a obecně srozumitelná režimová, dietologická a pohybová pravidla. Dietologie dětské obezity respektuje pestrost stravy s obsahem všech mikronutrientů podle výživové pyramidy. Pohybový režim navyšuje energetický výdeje s ohledem na neuromuskulární vyzrálost. Základem úspěšné léčby je úzká spolupráce celé rodiny. Komunikace s klienty při terapii obezity a nadváhy musí být jasná, jednoznačná a jednoduchá a nesmí být vytržena z kulturně geografického kontextu.


® Butterfly Lorem Ipsum Dolor

Issue [#] :: [Date]

Rodina jako pozitivní vzor Není dobré u dětí používat dvojí metr. Platí totiž, že o co méně mluví, o to více nás pozorují. A dítě není shovívavý soudce.

Nejčastěji bývá v obezitologi diskutovaná otázka redukčních diet, která je zejména přeceňovaná mezi ženami. Redukční diety startují redukci hmotnosti, ale jejich význam na dlouhodobé udržení hmotnosti je bezvýznamný. Hlavní podstatou všech redukčních diet je snížení energetického denního příjmu a navození negativní energetické bilance. Složení redukčních diet nemá na samotnou redukci hmotnosti žádný vliv. Do popředí dietologie se dostávají především faktory subjektivního vnímání klienta.

Rodina představuje bezpečný přístav, v němž se dětem dostává ochrany, ocenění a kde se tvoří jejich vlastní sebevědomí. Především rodinný styl je odpovědný za veškeré nedostatky a neúspěchy rodinných režimových opatření, které vedou k pozitivní nerovnováze v energetickém příjmu a výdeji. V civilizovaném světě není volný přístup ke zdroji potravin. Každý kilogram a i kilogram navíc se musí zakoupit a představuje reálnou částku 2-3 000 Kč na 1 kg tělesného tuku. Dítě nemá v rodině ekonomickou moc. Dítě nevydělává, nenakupuje, nevaří. Dítě doma jen jí. Odpovědnost padá výhradně na rodiče, protože oni mají prostředky k tomu, aby celý rodinný „systém“ nastavovali a měnili. Jedině oni mají moc dítěti pomoci z obezitogenního bludného kruhu, do kterého upadlo. Na utváření dětského světa se podílí škola, kamarádi, zájmy, ale nejvíce ze všeho rodina. Rodina představuje základní stavební kámen dětského světa, na kterém dítě postaví celý svůj budoucí život. Životní styl rodiny se vždy v plném rozsahu odrazí na návycích a zvycích jejich nejmenších členů. Pokud rodina tráví víkendy na horách a sport je nenásilnou formou začleněn do jejího života, pak je jen malá pravděpodobnost, že dítě prosedí celé dny u počítače nebo televize s pytlíkem chipsů nebo čokolády.

Z tohoto pohledu jsou významnější trvale akceptovatelná dietologická opatření, která jsou šitá na míru konkrétního klienta, než samotné složení originálních diet. Tento princi platí zejména v dětské obezitologii, kde jsme postaveni před základní praktickou otázku: Jak nastavit účelnou redukční dietu aniž bychom poškodily dětský organismus ve vývoji a zabrzdili jeho zdárný růst.

3


Lorem Ipsum®Dolor Butterfly

[Issue] :: [Date]

Každé komplexní vyšetření zahrnuje část preanalytickou, analytickou a postanalytickou. Ke komplexnímu somatickému vyšetření patří vedle podrobnějšího antropometrického vyšetření i cílená anamnestická data, která přesněji objektivizují somatický stav pacienta. Laboratorní metody napomáhají při diagnostice civilizačních onemocnění, stanovení komplexních metabolických změn a dyslipoproteinemií. Na počátku terapie zhodnotíme stav civilizačním onemocnění a zařazujeme jedince do specifického terapeutického programu s reálným cílem.

Butterfly® Prevent

Skladba programu

Cílený preventivní program je určený pro klienty ohrožených rozvojem civilizačních onemocnění. Při splnění základní podmínky – spolupráci rodiny je klient zařazen do pěti stupňového terapeutického programu s měsíčními intervaly návštěv.

Diferenciálně diagnostický protokol vyšetření civilizačních omocnění (CO)

Butterfly®Care

Léčebný program je určený pro pacienty s preklinickými projevy civilizačních onemocnění. Při splnění základní podmínky – spolupráci rodiny je klient zařazen do osmi stupňového terapeutického programu s měsíčními intervaly návštěv. Butterfly®Terapeutical

Léčebný program je určený pro pacienty s rozvinutým civilizačním onemocněním. Po komplexním vyšetření při splnění základní podmínky – spolupráci rodiny je klient zařazen do třístupňového terapeutického programu, šestistupňového následného programu a pětistupňového kontrolního programu s měsíčními intervaly návštěv a dvouletým sledováním v kontrolním režimu.

Preventivní program proti rozvoji CO

Léčebný program preklinických projevů CO

Léčebný program rozvinutých CO

4


® Dolor Lorem Ipsum Butterfly Terapeutical

Issue [#] :: [Date]

Běžná obezita je zloděj dětství a vrah plnoletých Rozvoj současné pandemie obezity má své zákonitosti a postupuje ve čtyřech vzájemně prolínajících fázích.

Dětská obezita produkuje v 70 85 % chronicky obézní dospělé jedince se závažnými zdravotními a psychosociálními komplikacemi, které vedou k vyšší nemocnosti a následně k předčasnému úmrtí. Léčba obezity je náročná a nákladná. Komplex obezita – metabolický syndrom – diabetes mellitus 2. typu – kardiovaskulární ischémie spotřebovává 7-15 % úhrnných zdravotních nákladů. V České republice jsou průměrné náklady na komplexní léčbu dětského obézního pacienta v současnosti přibližně 75 000 Kč/rok a dospělého 115 000 Kč/rok. Tyto náklady narůstají se zvyšujícím se počtem přidružených metabolických komplikací. V České republice je v produktivním věku více než 200 000 těžce obézních, dalších půl miliónu se závažnou obezitou, přes 10 000 dětí s obezitou s komplexními metabolickými změnami a okolo 70 000 se závažnou obezitou. U obézních jsou náklady zdravotní péče o polovinu a náklady na léky dvakrát vyšší. Obézní dospělí zaměstnanci při BMI nad 40 mají dvakrát vyšší kompenzační nároky a dvanáctkrát více pracovní neschopnosti. Ekonomické prognózy začínají ve vztahu k růstu obezity v populaci kalkulovat se sníženou produktivitou práce, náklady na změnu normativů veřejných prostor, zvýšením nákladů na potraviny, ošacení a transport.

Prvá fáze se začala u nás rozvíjet od osmdesátých let a během epidemickému charakteru došlo k nárůstu nadváhy a prosté obezity v rámci celého populačního spektra. Za toto čtvrtstoletí došlo v ČR k zdvojnásobení a v USA a Velké Británii k ztrojnásobení počtu obézních dětí. V USA se u eurokavkazké dětské populace ustálila obezita na úrovni 11% a v ČR na úrovni 7,5%, přičemž skupina dětí s nadváhou je dvojnásobně větší. Druhá fáze komplikací epidemie obezity, která se nyní rozvíjí, je charakterizována rozvojem zdravotních komplikací a komplexních metabolických změn, které v současnosti tvoří 1/3 obezitologických ambulancí. Vedle toho dětská obezita stojí za urychleným nástupem puberty, doprovázeném snížením konečné výšky. Rozvoj třetí fáze následků epidemie obezity se očekává ke konci třetí dekády tohoto století. Tato fáze bude charakterizována rozvojem zdravotních následků, které doprovázejí nadváhu a obezitu. Dětská obezita v 70 – 80 % přestupuje i do dospělosti, kdy se tito jedinci budou řadit k chronicky obézním dospělým se závažnými zdravotními a psychosociálními komplikacemi, které se plně rozvinou již v produktivním věku. Na podkladě DM 2. typu to budou časné amputace dolních končetin pro diabetickou angiopatii, ledvinné selhání a časná slepota, na podkladě cirhózy se předpokládá rozvoj jaterních selhání u čtyřicátníků, posun nádorových onemocnění, iktů a infarktů do nižších věkových skupin. Na jedné straně dojde ke sníženému ekonomickému a společenskému uplatnění těchto jedinců a na druhé dojde k enormnímu zvyšování zdravotnických a celospolečenských nákladů. Čtvrtá fáze fixace epidemie obezity bude nejspíš postupně prolínat třetí fází a bude charakterizována přenosem fylogenetické obezity na následující generace. Vlastností typickou pro běžnou obezitu je tendence ke sdružování a vytváření skupin s podobným hodnotovým systémem. Ve fertilním věku na jedné straně dojde k specifickému výběru mezi mladými dospělými s nadváhou a obezitou a na druhé straně samotná obezita matek ještě před koncepcí negativně ovlivňuje vývoj programingu plodu ve smyslu jeho energetické rovnováhy a zároveň zvyšuje výskyt vrozených vývojových vad. Původně epigenetická modifikace geonomu přestoupí selektivním výběrem do fylogenetiky a v následujících generací evolučním tlakem i do ontogenetiky specifických populací. Předpokládá se, že proces následků a komplikací spojených s nadváhou a obezitou se geneticky zafixuje, celý cyklus se urychlí a dojde k významnému zkrácení střední délky života celých populací. Naplnění této katastrofické vize je v současné době velkou neznámou, protože záleží bez nadsázky na nás všech, jestli se nám podaří zvrátit současné negativní trendy.

5


Vážení klienti Dovoluji si vám poděkovat za důvěru, že jste si vybrali diagnosticko - terapeutický program prevence a léčby civilizačních onemocnění. Naše sebevědomí vyvěrá z dlouhodobé klinické praxe, které nám umožnilo sestavit originální a efektivní preventivně - léčebný program, který řeší problematiku civilizačních onemocnění aktuálně, ale především celoživotně. Již dnes každý z Vás rozhoduje o tom, jaké dětství prožijí naše děti, jak se uplatní v plnoletosti a jaké prožijeme stáří. Zda se dožijeme předurčených osmdesáti let, zda se budeme dívat z okna, jak někdo venčí psa, zda ho budeme venčit a nebo chodit do práce. Zkusme spolu pohlédnout do křišťálové koule a nechme vylétnout motýla v plné kráse do oblak. Mnoho úspěchů s preventivně léčebným programe Vám přeje MUDr. Zlatko Marinov mudr-zlatko-marinov.webnode.cz Butterfly®

Butterfly® MedicalAccessSolutions™ U Poštovky 2/1269, 15000 Praha5 tel. ++420 724 333 313 medasol.eu buterflly.webnode.cz

Butterfly®Prevent Cílený preventivní program u rizikových skupin ohrožených rozvojem civilizačních onemocnění Butterfly®Care Cílený léčebný program preklinických projevů civilizačních onemocnění Butterfly®Terapeutical Léčebný program rozvinutých civilizačních onemocnění