__MAIN_TEXT__

Page 2

S dětmi proti obezitě Všeobecná zdravotní pojišťovna si dobře uvědomuje hrozby, které narůstající epidemie obezity přináší. Proto přispívá nejen na samotnou léčbu, ale prostřednictvím preventivních programů usiluje o změnu myšlení a chování veřejnosti.

Cílená prevence nadváhy by se měla týkat:

Edukační kampaň Žij zdravě se zaměřuje na zvýšení povědomí české veřejnosti o problematice obezity, nadváhy a souvisejících zdravotních komplikací u dětí i dospělých.

•  dětí se závažnou rodinnou dispozicí, • kojenců, kteří mají v roce věku nad 12 kg, •  batolat, která mají faldíky, • mladších předškolní dětí, jejichž BMI je nad 85 percentil, •  dětí, jejichž rodič má obezitu.

Portál www.ZijZdrave.cz poskytuje mnoho užitečných rad odborníků. Nechybí recepty na zdravé pokrmy, přehled sportovních aktivit, interaktivní aplikace a zajímavé rozhovory.

Bližší informace prosím žádejte u praktického dětského lékaře nebo naleznete v publikaci S dětmi proti obezitě,

Tento preventivní program je sponzorovaný Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR. Více informací naleznete na www.ZijZdrave.cz a www.vzp.cz

kterou můžete zakoupit u dobrých knihkupců. S DĚTMI PRO

TI OBEZITĚ

PREVENCE

ZITY

DĚTSKÉ OBE

Ne náho dou je snídaně trakt, rozb nejdůleži íhá ener tějším denn getický pohodu. ím jídlem metabolis Ne nada É: . Tonizuje mus, věk rmo se i v průb DĚTI, KTER nejen nepřímo říká, že ší školníale ěhu celéh trávicí Mladjak člově předM PRO o dne. k ráno PŘEDEVŠÍ určuje i celko Í URČENÁ nastartuje vou Vhodné , tak se OPATŘEN typy: celoz ných „tren bude cítit rnné cereá blka, rozin dových“ ídají, kami a lie s mlék potravin většina skořicí, doma nesn em, dom a mandarin ve škole školáků šlehaný ácí oves . Velmi nejí ovoc ka, dom tvaroh každý den, má nava televizi, závažným ná e a zelen ěné kaše ácí müsli s hruškou, plody zovat na s kousky hře a nebo zjištěním při pušt inu v dost s hrozn snídani ja- je jí při složky má je, že napr ovým vínemjedícereální suše atečném a nesm ,a také nky utiny být dopo í ji zastu ostá množství s mlékem a oříšk jedí poch Nevhodné lední svači povat. Vedl jsou zákla y, . Školní svačina mezi jídlybílý jogurt s lesní typy: kobl dním stave na oboh e sacharido acena o cí, mích mi iha s marm bním kame vé ener aná vajíč plnohodn getické nápoje, eládou, nem pro Jak né ka se slani otné bílko se dů. bílé pečiv pijí slaze na jedn zdárný nou do scho viny, které é stran růst a vývo o s uzen monotón ě nemusím inou, párk školy nebo j dětí. nosti, tak e pěšky ze y s hořč obáv odí se na druh at při výbě pestrost.y inech Základem é straně ené zásad ru racio již uved nina v přínální snída v dopo školní svači a až na lední svači azňovat ám ně zdůr ny jisté druhém složk má být ně snaž tvarokhem celozrnné na prvn é především vat jednotlivým íme o velko ází velkénebo zaky ím místě je nutn pečivo u období nebo cereá ovoce nebo školy doch saným obněji věno se mělaenou věkovém mléčným se podr pem do lní tyčin Ideální se zvýš lišit podle zeleV tomto S nástu výrobkem ka, to vše jsou dom věku dítět spojenkteré a případně chyby. hny se s věke í stravy . Skladba je často doplněné ácí dopo e a přizp cca 10-1 aktuální i přes všec m dítět racionáln dopoledn lední svači ůsobit i y do školy 5% ener avovat í režim vat trávi e mění. podle jeho í svačiny y a napr getického ny. Dopo od ze školk ý jídeln cí trakt Dopoledn v devadesá by chuťovýc jmu nejen ve lednstrav denního pravideln í svačina dítěte. Přech í svači od proc ti procente sport. h prefe udržet svém obje příjmu. na ěby by nem alinový esu učen ě v život rencí, ch přípa mělai důležité V mlad ný adren číslo klesá mu, ale ěla nadm změn dů zajišť a vyhýdo staršího í. Obecně ším školn aotliv je velm pokrýt dětié svači i obsahu je to skuteč ěrně zatěž nemají uje rodin í, a protoím ale někdy ny často tak, aby mladšího báme se nasy na jedn í ov dětsk vy jídla, a.zátěž Se stou sti. věku zhruba hodu z ky bohalosti, školn z klade ceným neodvádě vynecháv é přec do přípra důra strav výho it bí pajíc se tuků S zvyk tých ě místo la dítě ají nebo školní činno ím věke né m a takzv ky zapoj potra o obdo aktivitě. ších dětí uzeninové vují ažvinových é potom m toto zajišťují aně „práz ečné rodin u mlad ání v tomt Je vhodn nákupem a chov dětí proje k pohybové doplňcích výrobky dným“ aktivity stí se před svět (skut Je udůle vztahu kaloriím vůle se . ch činno psychikunevhod- éna vnější žité i ve pohybové vlastní Jsou kladného v energetic vování Dětskou Pohybový škole zdůr ří zejm ). Prvky zažívají. neslazené vytvoření Při sesta pohybu. věku utvá aznit pitný prostředí u při nich tekutiny ch osti a na touhy po sociální školního jej větši režim, ve st, ktero Odmítnou prvky zdatn využít přirozené desetiletý- ideálně pram a mívají a konkrétní kterém vu a rado ou stav u t bych pohybu eme enitou výchova zásadně rty. pro zába om měli odráží ity s nějak způsoby vodu a dou můž preferujem istuje dítě jí. sycené u do pube populace Neex především si nové též denn bové aktiv se tak kde a co žádný důvo limonády dětské e při vstup účastní osvojují ě netučné tost pohy – kdy, chuťovou d, školáci , neředěné zvyklostí rády. Může se učí a ou spoji zníkem mléko. ale vy-proč by měly stopu, nato ní, rádi jídelních si z kama si žádn džusy a hým dota mít teku před ž sladk y a hrají ovací režim ědomují velmi aktiv ečný stav ledové ě ou. Jaká stavu blivost. jednoduc házk strav tiny Skut Neuv val ideln na je pohy proc na čaje. á jídloprav atek. pitný režim řené koliv přím se zjišťo s energetic škol chodí na át y zamě nou i dost a všestrann ěs ve vodě jakoukoliv běhají, dětí, který základních v tomto věku kou hodn na otázk bový apar zdatnost tí, rádi 5. třídVhod otou. né typy tělesná vědí dětí ující pohy t. ami žáků povinnos % odpo zova jejich zatěž chyb svačin:: podá nně šími tátních linný bu ome že až 35 rozvíjet pšeničnom tuke je to časté Nejčastěj Z celos zjištění, ní jednostra úmyslně v pohy slepřirozeně Dálem, plátk denně. a na- žitný chléb s ná cviče alarmující denně. celoz i možnost em ety)tvrdé pětkrát ou dítě u vhod rostplynulo cí nugg - prakticky rnný, kuře zíme dítět . Je chyb rohlí jí více než věku nejso k s tvaropitnýho sýra, papr ní, nabí tít. prsty a 20 % a sušenek a ředk enci úrazů V tomto ikou, si hlídá vičkami,lémem bývá hovou nesnídá ené rybí ucna vyms í sladkostí e na prev a „ulehčit“ m prob zeleninov olky, smaž e do budo zařazován sladkými pomazánkou bičce Velký a vždy dbám dítě „zabavit“ se můž , zeleninov mů (hran je časté hrazené ý salát se sýrem zeleniny. ače, což snaze většiny ý salát ených pokr ovoce a dom v kraČasto ve zavinutý hry u počít ácí ovoc , z velké vání smaž příjem izi nebo ný salát v pita chleb množstvírůzn statečný v krabičce, dovat telev é druhy statečném ě, opak nedo pro ovoce a tiny v nedo 63malé děti 90 kostičky zeleniny režim. Teku či na lodič nakrájené ky. na Nevhodné obezita_ 1 12:39:24 deti_V8. 19.9.201 typy: Tuko indd 90-91 a salám vý rohlí em aneb k s másl em o paštikou, líku, plně párek v ný crois rohsant, buch ty, koláč e

TI OBEZITĚ

S DĚTMI PRO

Dopoled ní svačin základ y – ovo cně

DĚTSKÉ OBE

ZITY

-zelenino vý

91

62 indd 62-63

deti_V8.

obezita_

PREVENCE

19.9.201

1 12:39:52

Vyrobeno MAS © 2012 ve spolupráci se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky.

Profile for Zlatko Marinov

VZP S dětmi proti obezitě  

vyhledávání ohrožených skupin

VZP S dětmi proti obezitě  

vyhledávání ohrožených skupin

Advertisement