Page 1

Nyhedsbrev - Det Syddanske Bruxelles-kontor – december 2010 Hermed fremsendes kontorets nyhedsbrev til vores ejerkreds og samarbejdspartnere i Region Syddanmark

Månedens Fokus:

Henriette Hansen EU-rådgiver, SDEO, Bruxelles Ansvarsområde: Sundhed Mail: hha@southdenmark.be Tel.: (+32) 2 285 40 90

Det Syddanske Bruxelleskontor hjælper virksomheder, institutioner og offentlige myndigheder med internationalt samarbejde og internationale udviklingsprojekter. Vi er derigennem med til at inspirere og understøtte en dynamisk politisk og faglig udvikling i den syddanske region.

Mob: (+32) 477 777 615

Øget fokus på velfærdsindsatsen skal give flere EU midler til Den syddanske Region Via et nyt tæt samarbejde mellem vigtige aktører i Den syddanske Region, sættes der nu ekstra fokus på EU- støtte til velfærdsområdet, så vi i fællesskab kan understøtte Regionens internationale ambition om en førerposition på markedet for sundhedsydelser og velfærdsteknologi.

Fælles og strategisk satsning I de seneste nyhedsbreve har vi beskrevet hvordan den fokuserede satsning på energi og miljø området, sideløbende med et etableret samarbejde med regionens kompetente partnere, har båret frugt og skaffet EU projektmidler, viden og innovation til Den syddanske Region. Nu er turen kommet til velfærdsområdet, hvor frugten nu også skal høstes af de mange ressourcer og kompetencer der findes i regionen, via et tættere og mere strategisk samarbejde. Formålet er, i fællesskab, at udnytte de muligheder, der ligger i EU’s programmer, til udvikling af projekter med fokus på velfærd – både den tekniske og den mere organisatoriske side af indsatsen.

Vores styrke er, at vi kombinerer viden om finansiering og internationale samarbejdsmuligheder med et omfattende netværk af samarbejdspartnere, der omfatter myndigheder, eksperter, interesseorganisationer og virksomheder i Bruxelles og uden for EU’s grænser. Kontoret har til huse i South Denmark House i Bruxelles og er bemandet med 8 medarbejdere. Kontakt information: Det Syddanske Bruxelleskontor Avenue Palmerston 3 1000 - Bruxelles Belgium


På denne baggrund, har Region Syddanmark taget initiativ til at etablere et fælles syddansk kontaktudvalg, som skal udgøre bindeleddet mellem Bruxelles-kontoret og vigtige aktører i Syddanmark indenfor velfærdsområdet - lige fra sundhedsforskning over folkesundhed til velfærdsteknologi. I dette udvalg, deltager Det syddanske Bruxelles-kontor sammen med SDU SUND og TEK, UC Lillebælt, UC Syddanmark, syddanske kommuner, WTR, MedCom, RSD sundhedsstab og OUH. I fællesskab skal udvalget blandt andet udpege fælles strategiske og konkrete temaer for EU-ansøgninger, med deltagelse af relevante syddanske aktører, og udpege de særligt strategiske delområder i EU-programmerne, som der målrettet skal arbejdes hen imod at deltage i. Et tættere samarbejde mellem regionens vigtige aktører på velfærdsområdet, skal også være med til at skabe et beredskab, der hurtigt kan reagere, når mulighederne for udvikling eller deltagelse i EU projekter viser sig.

Velfærdsindsatsen og EU programmerne Velfærd er ikke et direkte indsatsområde for EU, på samme måde som eksempelvis energi og miljø er det, men der findes en vifte af EU programmer, der giver mulighed for at udvikle projekter, som på den ene eller den anden måde kan udvikle dele af velfærdsområdet, såsom social innovation, sundhedsfremme, sygdomsbekæmpelse, rehabilitering, teknologisk udvikling, klinisk forskning og organisatorisk udvikling. EU’s forskningsprogram FP7, EU’s Folkesundhedsprogram, Ambient Assisted Living programmet (AAL) 1 og andre programmer, giver Syddanmark mulighed for at styrke positionen og erfaringen indenfor udvikling og implementering af innovative løsninger i tæt samarbejde mellem virksomheder, myndigheder, brugere og forskningsinstitutioner i en international kontekst.

Følgende tabel giver et hurtigt og overordnet indblik i hvilke programmer vi stræber efter at udnytte indenfor velfærdsindsatsen. Program

Mulighed for udnyttelse indenfor velfærdsområdet

FP7 / IKT

Teknologisk udvikling indenfor social- og sundhedssektoren

FP7 / Health

Klinisk forskning og forskning på sundhedsfremmeområdet

FP7 / CIP

Understøttelse af bruger dreven innovation indenfor social og sundhedssektoren og mulighederne for kommercialisering af forskningsresultater

AAL

Udvikling og afprøvning af teknologiske løsninger indenfor ældre området

Folkesundhed

Innovation og kortlægning indenfor sundhedsfremme- og sygdomsbekæmpelse. Udvikling og afprøvning af nye arbejdsmetoder og processer.

Interreg 4A

Projekter med fokus på Politik, strategi, og innovation med relevans for det

1

AAL er et EU-støtteprogram hvis formål er at forbedre livskvaliteten for ældre borgere gennem udvikling af aldersvarende informations- og kommunikationsteknologier.


grænseoverskridende samarbejde med partnere i Slesvig Holstein Interreg 4B

Projekter med fokus på politik, strategi og innovation i samarbejde med partnere fra partnere omkring Nordsøen eller Østersøen

Interreg 4C

Projekter med fokus på politik, strategi og innovation i samarbejde med partnere fra hele Europa

Lifelong Learning

Understøttelse af behovet for nye kompetencer i social og sundhedssektoren. ”New skills for new jobs”; Udvikling og implementering af teknologi kræver kompetence- og organisatorisk udvikling for at mulighederne kan udnyttes fuldt ud.

Progress

Innovation på social området og sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen

Daphne

Beskyttelse af - og udvikling af innovative metoder ift særligt udsatte grupper i samfundet

Som tabellen viser, er der mulighed for at udvikle EU projekter indenfor mange områder af velfærdssektoren, dog skal vi minde om, at der som altid er særlige forhold som gør sig gældende, hvis man ønsker at udvikle EU projekter. Disse er især; 1)Projektet skal have en høj innovationsgrad, 2) Man skal samarbejde med partnere fra mindst 3 lande i Europa og 3) Projektet skal have en høj transfer værdi – enten til andre sektorer og / eller andre lande. EU’s sundhedsstrategi 2 understreger nødvendigheden af et samarbejde på tværs af sektorer og lande for at løse de voksende udfordringer på sundhedsområdet. Den aldrende befolkning, stigende sundhedsudgifter og voksende forventningspres kræver en helt ny tilgang til forebyggelse og behandling, og udvikling og implementering af nye sundhedssystemer og teknologier, skal bruges som løftestang for at ændre velfærdssektorens arbejdsgange, organisation og rollefordeling mellem brugere og fagpersonale. Det fulde udbytte af nye sundhedssystemer, processer og teknologier er dog helt afhængig af hvorvidt man sideløbende udvikler de menneskelige ressourcer, organisationen og arbejdsgangene. De syddanske kommuner er centrale i afprøvning og implementering af nye løsninger og kan inddrages som testpartner i EU-projekter. Eksempelvis har Bruxelles-kontoret de seneste år inddraget Tønder, Langeland, Vejle og Odense som testkommuner under EU’s folkesundhedsprogram.

Hvis du vil vide mere En samlet syddansk aktørkreds som i fællesskab sætter strategien, prioriteterne og rammerne for Bruxelleskontorets arbejde er en forudsætning for, at vi skaber markante resultater der styrker Regionens førerposition indenfor løsninger til social- og sundhedsområdet.

2

KOM(2007)630 endelig; "Sammen om sundhed: en strategi for EU 2008-2013"


Er du interesseret i at høre mere om velfærdsindsatsen og de tilhørende programmer, er du velkommen til at kontakte EU konsulent Henriette Hansen på hha@southdenmark.be og EU konsulent Hasse Petersen på hasse.petersen@regionsyddanmark.dk

Når EU projekter med syddansk ledelse får indflydelse EU- projektet ”PoHeFa”, som ledes af University College Syddanmark, har vist sig så innovativt, at det af EU Kommissionen er blevet udvalgt til at deltage i en workshop med fokus på hvordan projektets resultater kan inspirere til udformning af Europæiske politikker og strategier.

PoHeFa projektet kort PoHeFa projektet går ganske kort ud på at udvikle metoder, koncepter og guidelines, som kan omsætte kommunernes sundhedspolitikker til konkrete resultater i relation til overvægtige børn, unge og deres familier. PoHeFa projektet startede i juli måned 2009 og har produceret første udkast af de modeller og metoder som kommuner kan benytte til at få et bedre overblik over og styring af sammenhængen mellem politik, strategi og praksis indenfor sundhedsfremmeområdet, med særlig fokus på overvægtsproblematikken. Projektet er i øjeblikket i den fase, hvor modeller og metoder afprøves og testes i de deltagende kommuner, hvilket i mange tilfælde har givet en ”øjenåbner fornemmelse” hos kommunerne rundt omkring i Europa, samt en større forståelse for hvordan der ofte ikke er den ønskede sammenhæng mellem dét der siges politisk og dét der gøres i praksis. Denne sammenhæng søges i PoHeFa projektet skabt via en systematiseret dialog mellem ledere, medarbejdere og borgere, for herigennem at få en større forståelse for den kontekst hvori konkrete interventioner skal have effekt.

Good practice og politisk indflydelse Netop denne problemstilling, finder Europa Kommissionen særlig innovativ, og ønsker således at vide mere om de metoder og modeller som projektet udvikler og implementerer. Derfor er PoHeFa projektet blevet udpeget - blandt fire andre folkesundhedsprojekter - til at deltage i en workshop med fokus på ”transfer of knowledge to the policy making process”. Workshoppen organiseres af EU Kommissionen, og foruden de inviterede projekter – såsom PoHeFa - deltager politiske rådgivere og udviklere fra Generaldirektoratet for Sundhed. University College Syddanmark besidder særlige spidskompetencer på sundhedsfremmeområdet via deres videncenter for sundhedsfremme, som i en lang årrække har arbejdet for både ministerier og kommuner i hele Danmark, og PoHeFa projektet er et enestående eksempel på hvordan EU projekter kan være med til at skabe international fokus, videreudviklingsmuligheder og indflydelse på tematiske områder, hvor vi i den syddanske region har særlige ressourcer og kompetencer.


Hvis du vil vide mere om PoHeFa projektet, er du velkommen til at besøge projektets hjemmeside på www.pohefa.eu. På hjemmesiden kan du tilmelde dig projektets nyhedsbrev, der udkommer ca. 2 gange om året. Du er også velkommen til at kontakte projektets koordinatorer som er Anette Schulz fra UC Syddanmark på ans@ucsyd.dk eller Henriette Hansen fra Det Syddanske Bruxelles-kontor på hha@southdenmark.be

Livslang Læring Programmet Livslang Læring programmet for 2011 er blevet offentliggjort med ansøgningsfrist er den 28. februar 2011.

Livslang læring programmet i korte træk Livslang Læring programmet er opdelt i 4 underprogrammer, som er: Comenius programmet, der fokuserer på de første faser af uddannelsessystemet; altså fra børnehave over folkeskole til gymnasium og har som overordnet formål at sikre at alle elever i Europa får en grunduddannelse af høj kvalitet. Programmet kan f.eks. bruges til at udvikle 1) efteruddannelsesprogrammer for lærere og pædagoger, 2) undervisningsmateriale og moduler rettet mod eleverne, 3) efteruddannelse indenfor strategi og ledelse af grundskole og gymnasiale institutioner. Erasmus programmet, der fokuserer på videregående uddannelse og videregående erhvervsuddannelse og har som overordnet formål at støtte medlemsstaternes reformer af de videregående uddannelsessystemer. Programmet kan f.eks. bruges til at udvikle; 1) nye træningsmoduler og programmer, 2) nye samarbejdskoncepter, 3) strategiske og ledelsesorienterede projekter. Leonardo da Vinci programmet, der fokuserer på erhvervsmæssig grunduddannelse samt erhvervsmæssig videre- og efteruddannelse og har som overordnet formål at forbedre erhvervsuddannelsessystemets tiltrækningskraft, kvalitet og resultater, gøre systemerne mere gennemskuelige, forbedre informations- og rådgivningssystemerne samt udvikle systemer der anerkender kompetencer og kvalifikationer og styrker den europæiske dimension i erhvervsuddannelserne. Programmet kan bruges til at udvikle; 1) nye træningsmoduler og programmer, 2) systemer til anerkendelse af kvalifikationer og kompetencer der enten er opnået udenfor det formelle uddannelsessystem eller i andre lande, 3) udvikling af efteruddannelsesmoduler til erhvervsskolelærere. Grundtvig programmet, der fokuserer på voksenuddannelse og andre uddannelsesforløb og har som overordnet formål at imødegå den dobbelte uddannelsesmæssige udfordring med på den ene side et stort antal voksne, der har forladt skolen i utide eller for mange indvandreres vedkommende aldrig har haft mulighed for at tage en skoleuddannelse. Programmet kan f.eks. bruges til at udvikle; 1) efteruddannelsesaktiviteter for træningspersonale, 2) metoder, redskaber og materialer til f.eks. at validere og anerkende kompetencer og kvalifikationer, 3) uddannelse af voksne.

Livslang Læring Programmet og Velfærdsindsatsen Som beskrevet i artiklen om velfærdsindsatsen, kræver en fuld udnyttelse af udvikling og implementering af ny teknologi og nye metoder og løsninger på velfærdsområdet, et sideløbende fokus på udviklingen af menneskelige ressourcer og arbejdsgange i de organisationer hvor innovationen skal implementeres. Til den del af velfærdsindsatsen, kan Lifelong Learning Programmet anvendes, idet det kan bruges til projekter


med fokus på udvikling af innovativt træningsmateriale, metoder og moduler, som kan understøtte udviklingen af de nye kompetencer, der er nødvendige når en sektor som f.eks. velfærdssektoren ændrer sig så meget som den gør i øjeblikket, hvor ny teknologi introduceres på mange områder og kræver omstilling og tilpasning af organisation, arbejdsgange og arbejdsmetoder. Man kan også forestille sig, at Lifelong Learning programmet kan bruges i forhold til patienter og udvikling. Eksempelvis patientuddannelses forløb via Grundtvig programmet, der jo fokuserer på voksen uddannelse.

Hvis du vil vide mere På Kommissionens hjemmeside kan du finde mere information om Lifelong Learning Programmet og bl.a. downloade den indkaldelse af projekter som er åben lige nu, hvor du kan læse om de konkrete prioriteter og deadlines for i år. Du er velkommen til at tage kontakt til Henriette Hansen fra Bruxelles-kontoret hvis du har konkrete ideer og har behov for at vide mere om mulighederne for at bruge Lifelong Learning programmet til udvikling af projekter indenfor velfærd. hha@southdenmark.be

Europa søger til Vejle for iværksætterinspiration 10 europæiske lande fik gode ideer med hjem fra Vejle, hvor der blev afholdt international konference i regi af projektet ENSPIRE EU, som omhandler fremme af iværksætterkulturen i EU.

Vi har brug for iværksættere Enspire er et EU støttet projekt. Målet er at udpege og bytte viden om good/best practices indenfor entreprenørskab. Allerede da konferencedeltagerne trådte ind ad døren i Torvehallerne, blev de mødt af et godt dansk eksempel på best practice, nemlig Edison-konkurrencen, hvor lokale 7.klasser anspores til at idé- og produktudvikle, i mindre projekter, gennem afholdelse af iværksætter camps. I Danmark er én af udfordringerne i iværksætterkulturen, at for få af de mange nystartede virksomheder oplever reel vækst. Udfordringen er ikke kun et dansk fænomen. Det var hovedkonklusionerne fra EUkonferencen, der i fællesskab blev afviklet af Vejle Erhvervsudvikling og det Syddanske Bruxelles-Kontor. På tværs af Europa lyder udfordringen på, at skabe mere innovation og entreprenørskab, og i det hele taget øge lysten til at skabe og udvikle noget – måske i form af egen virksomhed. For det er Europas chance for at klare sig i den globale konkurrence. For at opnå flere succeser handler det altså i den grad om, at tænke iværksættertanken ind i hele uddannelsessystemet. Der skal udformes en strategi og sammenhængende koncept for, hvordan entreprenørskab, altså det at skabe noget, og iværksætteri præsenteres som attraktiv mulighed helt fra folkeskolen af og over til erhvervslivet. - Vi skal lære eleverne at være kreative, og vi skal lære dem at være iværksættere. Det gør vi ved at implementere tankegangen i undervisningsmaterialerne i både dansk, matematik, samfundsfag osv. ligesom vi skal fastholde den positive udvikling, som de Vejle-baserede konkurrencer som Edison og Green City skaber, forklarer Mads Wojtynka, der er projektleder på det Syddanske Bruxelles-kontor.


Se mere om projektet og bliv inspireret af vores film:

kontakt EU-rådgiver Mads Wojtynka: mwo@southdenmark.be for yderligere information om Enspire projektet. Eller se video på youtube

Overvejer du at indsende et EU projektforslag i det nye år? IEE Europæiske Info Dag i Bruxelles den 18. januar 2011 Hvis du overvejer at indsende et projekt forslag næste år, vil IEE Europæiske Info Dag måske være det rigtige sted for dig at starte. Infodagen skal give dig den nødvendige vejledning, indsigt og inspiration til indsendelse af projektforslag. Denne dag falder i øvrigt sammen med datoen for publiceringen af 2011 indkaldelsen for projekt forslag, en anden meget god grund til ikke at gå glip af det!

Find Konferencens program og tilmelding på http://ec.europa.eu/energy/intelligent/events/infodays_en.htm


Kom ud i Europa sammen med dine forbrugere Der sker mange spændende europæiske initiativer for at fremme energi- og klimatiltag i regioner og kommuner. Ét nøgle initiativ er Covenant of Mayors (EU’s Borgmesteraftale) for byer som vil gå forrest med hensyn til at opfylde EU’s energi- og klimamålsætninger. Hertil er knyttet finansieringsmekanismer for at hjælpe til realiseringen af de relaterede handlingsplaner.

Deltag i " Energy Citizens Climate Cup" Vi vil gerne fremhæve muligheden for at deltage i " Energy Citizens Climate Cup" (ECCC), en EU-baseret energisparekampagne for de europæiske husholdninger. ECCC omfatter en CO2 konkurrence blandt husholdninger i 10 EU lande og fokuserer på den europæiske dimension i klimaudfordringerne. Det er planlagt at kampagnen skal starte i februar 2011, og i den nuværende forberedelsesfase er koordinatorerne blandt andet i gang med at lave en "dansk" udgave af det web-værktøj der skal bruges i alle de 10 lande. Endvidere er de i gang med at etablere kontakt til diverse medier samt at sammensætte en jury med en EU parlamentariker fra hvert af de 10 lande. Dan Jørgensen har indvilget i at være den danske repræsentant. Læs mere her ! eller kontakt Direktør for det Syddanske Bruxelles kontor Ghita Wolf Andreasen for mere information: gwa@southdenmark.be

Partnersøgning Projekt ide –deadline December 2010

INTERREG IVC– fjerde indkaldelse - Projekt om Corporate Social Responsibility(CSR) Dette Projekt omhandler Corporate Social Responsibility og har fokus på at skabe en offentlig politik der kan fremme en samlet opfattelse af begrebet CSR der kombinere den Sociale og miljømæssige ansvarlighed. I Projektet prioriteres INNOVATION, ENTREPRENEURSHIP og SMV’er. Vi er interesseret i, at inddrage lokale myndigheder fra Danmark med stor erfaring i CSR. Kontakt informationsmedarbejder Mikkel Schlægelberger for yderligere information om partnersøgningen: ms@southdenmark.be


Du er velkommen til at videresende nyhedsbrevet til kollegaer, samarbejdspartnere, m.v. Tilmelding til nyhedsbrevet sker ligeledes ved at skrive til info@southdenmark.be OBS: Hvis du ikke ønsker at modtage vores månedlige nyhedsbrev bedes du framelde dig på info@southdenmark.be Det Syddanske Bruxelles-kontor Evt. spørgsmål, ris og ros til nyhedsbrevet kan sendes til redaktøren Mikkel Schlægelberger på ms@southdenmark.be


35 southdenmark 2010 12 21  
Advertisement