Page 1

Nyhedsbrev - Det Syddanske Bruxelles-kontor december Hermed fremsendes kontorets nyhedsbrev til vores ejerkreds og samarbejdspartnere i Region Syddanmark Månedens Fokus: At sætte det internationale på den kommunale dagsorden ”Det er helt afgørende for samarbejdet og den internationale udvikling i den syddanske region, at arbejdet med internationale projekter bliver et aktivt og prioriteret tilvalg for aktørerne, og at der i det internationale arbejde prioriteres et begrænset antal emner hos de enkelte aktører. Således tilstræber SDEO igennem vores rådgivende arbejde med de offentlige aktører på den ene side og uddannelsesinstitutioner og viden centre på den anden side at opkvalificere parterne til at prioritere det internationale, projekt- og udviklingsorienterede arbejde.” (Kilde: SDEO arbejdsprogram 2009) Internationale aktiviteter bliver et stadigt mere centralt redskab til løsning af kommunale opgaver. Verden bliver mere og mere globaliseret; afstandene i Europa bliver mindre; opgaver og løsningsmodeller flyder frit mellem byer og regioner. Det er derfor vigtigt at følge med udviklingen; og det på en måde, der øger livskvaliteten og kompetencer for alle parter. Det internationale vedrører alle i det lokale samfund; lige fra kommunens borgere, medarbejdere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Mange kommuner har allerede haft oplevelsen af og erfaringer med internationale aktiviteter via venskabskommuner eller andre initiativer og projekter, der involverer danske og udenlandske partnere. Internationalisering er en udvidelse af dette: en erkendelse af vigtigheden af at følge med udviklingen og dermed blive bedre til løse stadigt større opgaver, uden at glemme nogen på vejen, men tværtimod øge værdien af det lokale ved at tænke i løsninger, der rækker ud over den kommunale og nationale grænse. Kun få af de syddanske kommuner har endnu sat det internationale eksplicit på den kommunale dagsorden. En rundspørge foretaget af Kommunernes Landsforening (KL) i 2008 viser, at på tidspunktet for undersøgelsen havde kun Kerteminde Kommune en international strategi, mens Vejle og Faaborg-Midtfyn

Det Syddanske Bruxelles-kontor hjælper virksomheder, institutioner og offentlige myndigheder med internationalt samarbejde og internationale udviklingsprojekter. Vi er derigennem med til at inspirere og understøtte en dynamisk politisk og faglig udvikling i den syddanske region. Vores styrke er, at vi kombinerer viden om finansiering og internationale samarbejdsmuligheder med et omfattende netværk af samarbejdspartnere, der omfatter myndigheder, eksperter, interesseorganisationer og virksomheder i Bruxelles og uden for EU’s grænser. Kontoret har til huse i South Denmark House i Bruxelles og er bemandet med 14 medarbejdere. Kontakt information: Det Syddanske Bruxelles-kontor Avenue Palmerston 3 1000 - Bruxelles Belgium Tlf: Fax:

+32 2 285 40 95 +32 2 285 40 99

Web: www.southdenmark.be E-mail: info@southdenmark.be


kommuner havde en international strategi undervejs. Både Haderslev, Sønderborg og Odense kommuner havde en international politik. I Odense har politikken siden udmøntet sig i en egentlig strategi (se tekstboks sidst i artiklen). Hvad kan det internationale arbejde være?  Internationale partnerskaber og samarbejde – udveksling af viden, inspiration og dermed udvikling  Tidlig viden og påvirkning – anerkende at de fleste rammebetingelser besluttes internationalt  Eksport af viden, services og produkter  Synlighed, branding og markedsføring af kommunen  Signal til omverdenen om et ønske af at være på forkant med udviklingen  Motivation og kompetenceudvikling af medarbejderne (og politikerne)  Bevis på åbenhed og tolerance i kommunen  Finansiering og tilskud til partnerarbejde – tiltrække eksterne midler  At gøre kommunen til en attraktiv arbejdsplads – tiltrække nye og fastholde gamle medarbejdere

Det Syddanske Bruxelles-kontor indleder netop i disse måneder et pilot-projekt med et lille antal syddanske kommuner, hvor vi prøver internationaliserings-processen af. Med udgangspunkt i vores arbejdsprogram er det vores hensigt at igangsætte processer, der skal bidrage til, at flere og flere af kommunerne i Region Syddanmark aktivt definerer og prioriterer internationale aktiviteter som en naturlig og væsentlig del af den kommunale dagsorden og opgaveløsning. I den private sektor taler man om vigtigheden af, at virksomheder har et såkaldt ”varigt innovationsberedskab”, der sikrer kontinuitet og vedvarende fokus på innovation i både op- og nedgangstider, modsat det at virksomheden reagerer på såkaldte ”innovations-konjunkturer” og ”innovations-vinduer” og kun innoverer, når det går godt (kilde: www.innovayt.eu). På samme måde er engagement og vedholdenhed kernen i kommunernes internationale arbejde. Udarbejdelsen af en international strategi med tilhørende handlingsplan kan være et vigtigt element i at sikre kommunen et ”varigt internationaliserings-beredskab”: en synlig og veldefineret organisatorisk forankring af den internationale strategi kan sikre fokus i ledelsen samt på tilhørende ressourcer således, at det internationale ikke i perioder nedprioriteres i forhold til mere drift-orienterede opgaver. En international strategi kan effektivt danne ramme for en øget, koordineret og engageret international satsning, som er moderne og professionel. Disse rammer skal give udtryk for en vision om, at kommunen løbende vil udvikle sig og arbejde på konkurrencedygtighed, bæredygtighed, velfærd og livskvalitet. Visionerne kan med fordel være samlet i et dokument, som i sig selv giver et signal om en koordineret, målrettet og langsigtet indsats. Dokumentet er dermed en erkendelse af, at vi med gode resultater kan lære og arbejde sammen på tværs af grænser og udnytte internationaliseringen, så den bliver til muligheder og dynamisk udvikling. Den internationale strategi legitimerer således det internationale arbejde og fokuserer arbejdet på


indsatsområderne samt synliggør de internationale aktiviteter og sætter for eksempel også venskabsbyer ind i en større strategisk kontekst.

Eksempel Odense kommune lægger stor vægt på internationalt arbejde som et middel til at styrke byens borgere, uddannelsesinstitutioner og virksomhederne i den internationale konkurrence, ligesom kommunen gerne samarbejder for at sikre en konstant videreudvikling af kommunens ydelser til borgerne. Odense Kommune har den 13. maj 2009 vedtaget en strategi for kommunens internationale arbejde. Kristina Dienhart fra Ledelsessekretariatet i Odense Kommunes By- og Kulturforvaltning fortæller om betydningen af at have en international strategi bag kommunens aktiviteter: ”Arbejdet med at udarbejde en international strategi for kommunen har først og fremmest haft den effekt, at det internationale er blevet udtalt og eksplicit sat på vores dagsorden. Desuden er opfyldelse af den internationale strategi nu indført som et mål i forvaltningsdirektørernes kontrakter, så der er taget skridt til, at vi med strategien i hånden virkelig skal bibeholde fokus på de internationale visioner og aktiviteter. Vi forventer os desuden meget af, at arbejdet med at implementere den internationale strategi vil komme til at skabe gode synergier og netværk på tværs af kommunens forvaltninger”.

Fremstillingsformen og ambitionsniveauet i en international strategi vil og kan variere. Man kan ikke opstille regler eller skabeloner herfor. Strategien skal være realistisk og brugbar, og kommunen skal derfor udarbejde den strategi, der i form, omfang og format giver mening for netop denne kommune. På samme måde skal handlingsplanen være relevant og i overensstemmelse med de visioner og mål, man har defineret og udvalgt sig i strategien. Det internationale engagement skal gøre en forskel for borgerne sådan, at kommunen kan legitimere aktiviteterne som omkostnings- og ressourceeffektive. Det internationale arbejde kan med fordel helhedsorienteres i kommunen, idet der sikres samarbejde mellem ledelse, politisk (internationalt) udvalg og en operativ arbejdsgruppe på tværs af de kommunale forvaltninger. God kommunikation internt i kommunen (mellem medarbejdere og forvaltninger) og eksternt overfor borgere, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre spiller en afgørende rolle her: via kommunikationen skal der skabes forståelse for, at internationale aktiviteter ikke er tidsspilde, men en ny og anderledes måde at løse kommunale opgaver ved at lære udefra. Er det nu det internationale skal sættes på dagsordenen i din kommune…?! Kontakt EU-konsulent Marlene D. Lindholm: Tlf. +32 22854091 e-mail: mdl@southdenmark.be


Aabenraa Kommune med i udviklingsprojekt i Tibet Det Syddanske Asien-kontor har for nylig ansøgt om støtte til et internationalt udviklingsprojekt i Tibet. Projektet skal bekæmpe øget ørkendannelse, som følge af klimaforandringer og menneskelige aktiviteter såsom udpining af landbrugsjord. I projektets første fase skal situationen for de tibetanske græsområder og vådområder analyseres. Herefter skal der udvikles tekniske løsninger, som skal genoprette og beskytte græs- og vådområderne, og sikre en harmonisk udvikling med de lokale landbrugere og husdyrholdere. Endelig skal der gennemføres træning af lokale myndigheder, landbrugere og husdyrholdere omkring beskyttelsesmetoder til at reagere på ørkendannelse. Aabenraa Kommune, der har erfaring med genopretning af enge og vådområder både på det strategiske og praktiske plan, deltager som den danske partner i projektet. Kommunen vil bidrage til projektet med europæisk best-practice omkring naturbeskyttelse og genopretningsinitiativer. Det Syddanske Asien-kontor skal fungere som bindeled mellem de kinesiske og europæiske partnere. Hvis du vil vide mere om projektet, eller er interesseret i at få yderligere informationer om projektmuligheder i Kina, kontakt venligst: Søren Birkelund Pedersen: sbp@sdao.dk, +86 512 686 28 284

Early warning om Intelligent Energy Europe projektindkaldelse 2010 Det gælder om at være ude i god tid, hvis man vil lave en god ansøgning til EU programmet Intelligent Energy Europe (IEE), som forventes at indkalde ansøgninger om tilskud fra februar/marts 2010 med deadline maj/juni 2010. Og det er der mange, der er! Det viste de godt 60 virksomheder, universiteter og erhvervsfremmeaktører, som deltog i ERRIN (European Regions Research and Innovation) projekt-workshoppen: ”Networking and Project Building for IEE call 2010” sidste måned i Bruxelles. På workshoppen blev der præsenteret mere end 30 projektidéer til næste års IEE program. Se projektidéerne her. IEE har til formål at omsætte EU's energi- og klimapolitikker gennem tilskud til projekter vedrørende energieffektiviseringer, energirigtig adfærd samt anvendelsen af vedvarende energikilder. Læs mere om programmet her. Hvis du vil vide mere om IEE programmet og/eller de mange projektidéer, som allerede er i omløb, kan du kontakte: EU-konsulent Thomas Jensen: thj@southdenmark.be, +32 22 34 68 52/+32 477 779 103


Partnersøgninger: Virksomheder i plastindustrien søges Små og mellemstore virksomheder søges til projekt omhandlende produktion af marinebakterier. Et projekt, hvis formål er, helt eller delvist at erstatte plast- og olieprodukter i plastikproduktionen. Partnere i projektet tiltænkes at være virksomheder, som er interesserede i, at anvende de opnåede forskningsresultater i egentlig produktion. Deadline for ansøgninger: d. 30. december 2009 Se den fulde partnersøgning>>> ________________________________________

Miljøbevidste skoleelever Skolen Micaela Sanz Verde i Murcia i Spanien søger projektpartnere til et projekt under Lifelong Learning programmet. Projektet har til formål at gøre eleverne og deres familier opmærksomme på lokale og regionale miljøproblemer. Projektet vil undersøge, hvordan handlinger på EU-plan kan bidrage til en bæredygtig fremtid inden for forskellige områder, såsom et ansvarligt forbrug af naturressourcer. Deadline for ansøgninger: 19. februar 2010 Se den fulde partnersøgning>>> ________________________________________

Min europæiske by Graine d'Europe, som er en non-profit forening fra Nantes (Frankrig), søger projektpartnere med det formål, at støtte en tværeuropæisk kulturel og/eller økonomisk arv, eller at uddanne europæiske indbyggere. Formålet med projektet er at fremhæve den europæiske kulturarv i byer i Europa. Projektet søger støtte under Europe for Citizen programmet. Deadline for ansøgninger: 1. februar 2010 Se den fulde partnersøgning>>> _________________________________________

Kreativitet fra barn til voksen Regionen Grobina i Letland søger projektpartnere, især mindre byer (mellem 10.000 og 20.000 indbyggere) til projekter under venskabsbyprogrammet. Projektet vil blandt andet fokusere på forskellige måder at fremme kreativitet på tværs af generationer fra meget ung til voksen og udvikle forskellige færdigheder for selvudfoldelse. Deadline for ansøgninger: 1. januar 2010


Se den fulde partnersøgning>>> _________________________________________

University of Almeira University of Almeira i Spanien ønsker at indtræde som partner under følgende FP7-projekter: FP7-ENV-2010 Miljø (herunder klimaændringer), FP7-ENV.2010.1.1.6-1 omhandlende klimaændringer, afskovning og landbrug og FP7-ENV.2010.1.1.6-2 forskning indenfor klimascenarier i udviklingslandene og/eller nye vækstøkonomier. Deadline for ansøgninger: 5. januar 2010 Se den fulde partnersøgning>>> __________________________________________

‘Youth in Action’ Program Asociación Columbares søger partnere til et projekt, hvor formålet er at sætte fokus på åbenhed over for kulturel mangfoldighed som middel til at fremme interkulturel kommunikation. Målet er, at indføre, gennemføre og fremme innovative og kvalitative elementer indenfor uddannelse og ungdomsarbejde. Deadline for ansøgninger: 1. april 2010 Se den fulde partnersøgning>>> __________________________________________

Se flere partnersøgninger her

Du er velkommen til at videresende nyhedsbrevet til kollegaer, samarbejdspartnere, m.v. Tilmelding til nyhedsbrevet sker ligeledes ved at skrive til info@southdenmark.be OBS: Hvis du ikke ønsker at modtage vores månedlige nyhedsbrev bedes du framelde dig på info@southdenmark.be God Læselyst Det Syddanske Bruxelles-kontor

07 southdenmark 2009 12 14  
07 southdenmark 2009 12 14  
Advertisement