Page 1

INVESTIGANT AL PARVULARI  Treballem amb fonts d’arxiu per ensenyar els nens i les nenes, de ben petits, a  investigar de forma progressiva.        Maria Jurado Vergara i Sònia Puente Reverté  Escola Marta Mata. Viladecans  Membres del grup DidDoc   

    En cada projecte de treball que fem al parvulari de l’escola Marta Mata, a Viladecans,  els infants, a partir dels 3 anys, escullen un tema d’estudi.  Exposen  què  en  saben,  decideixen  què  volen  saber,  valoren  com  ho  poden  saber,  investiguen i elaboren un dossier que recull tant el procediment com el resultat de la  recerca.     Per iniciar els petits/es en el mètode de recerca, dintre de l’apartat de “com ho podem  saber” l’alumnat, des de les primeres edats, va aprenent a cercar informació en fonts  orals,    materials  i  documentals.  En  aquest  sentit,  a  banda  d’impulsar  les  noves  tecnologies,  se’ls  engresca  a  posar‐se  en  contacte  amb  experts,  visitar  biblioteques,  museus i arxius històrics; i posteriorment analitzar‐ne la informació obtinguda.    A  tall  d’exemple,  dintre  del  Projecte  de  Treball  dels  Cavalls  i  concretament  en  el  context  de  l’estudi  de  l’ús  dels  cavalls  al  llarg  de  la  història,  es  divideix  la  classe  en  grups de 4 o 5 nens/es i se’ls reparteixen unes imatges. A partir d’aquestes fotografies,  reproduccions  facilitades  pel  Servei  Didàctic  de  l’ANC,  un  grup  d’infants  de  P5  estableix, entre moltes d’altres, les següents conclusions:    Canvis en el transport  A partir de l’observació de una imatge en què es veu un mercat de melons al carrer, els  alumnes  observen  que  actualment  es  troba  més  varietat  de  fruites  en  totes  les  èpoques  de  l’any,  cosa  que  relacionen  amb  l’evolució  del  transport  de  mercaderies.  Així mateix, veuen que aquests canvis van ser possibles, d’una banda, per l’evolució en  els motors i, de l’altra, per la millora de les vies.   


i

Imatge 1:  Treball dels alumnes. Observació d’una imatge d’arxiu  (construcció de carreteres) 

Amb l’observació d’un altre conjunt d’imatges aprecien que    “per  construir  els  carrers,  ponts,  túnels,  vies  de  tren,  carreteres,...  primer  es  feien  servir  les  mans,  cavalls  i  màquines  senzilles  i  ara  màquines més complicades”.      

Imatge 2:   Treball dels alumnes. Observació d’una imatge d’arxiuii (construcció de carreteres) 

Per ampliar informació podeu consultar JUVE, Maria; PUENTE, Sònia. Primeres passes  amb documents d’arxiu a P5. Arxiu Nacional de Catalunya; Institut de Ciències de 


l’Educació; Universitat de Barcelona. “IV Jornades Educació i Arxius”. Barcelona.  Institut de Ciències de l’Educació. Universitat de Barcelona, 2014. Pàg. 203‐222. ISBN:  978‐84‐697‐0457‐8  Document electrònic disponible a:   URI:http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/54765/7/IV_jornades_ISBN%20Dipo sitURI140616.pdf    Conclusió:  El fet que els nens i les nenes de parvulari facin servir de forma normalitzada les fonts  d’arxiu en els seus projectes de treball palesa que tot l’alumnat, sigui quin sigui el seu  nivell d’aprenentatge, pot treballar amb fonts d’arxiu.  La  incorporació  de  diverses  tipologies  de  fonts  i,  de  manera  especial,  les  primàries,  permet  realitzar  un  treball  altament  competencial  ja  que,  a  més  de  l’aprenentatge  d’uns  conceptes  i  uns  procediments,  es  posen  les  bases  per  l’assoliment  de  la  metodologia de la recerca que caldria anar afermant i desenvolupant al llarg de tota  l’escolaritat per tal que els alumnes aprenguin a aprendre.  Treballar  amb  documents  d’arxiu,  representa,  també  en  aquestes  edats,  un  valor  afegit quant a una formació global de l’alumnat, incorporant valors de ciutadania i el  desenvolupament d’una mentalitat crítica.  A  més,  l’ús  de  documents  d’arxiu  en  el  context  del  treball  per  projectes  comporta  l’aplicació  d’una  metodologia  que  permet  treballar  totes  les  àrees  del  currículum  de  forma globalitzada, alhora que afavoreix el desenvolupament de les capacitats que han  de possibilitar als infants créixer íntegrament com a persones en el món d'avui, en uns  aprenentatges  continuats  i  progressius,  que  seguiran  en  l'etapa  d'educació  primària  amb l'adquisició de les competències bàsiques que ha d'assolir l'alumnat en finalitzar  l'educació obligatòria.     

Per tant, l’aplicació del patrimoni documental a l’aula, dins d’un context d’ensenyament-

aprenentatge no és només possible sinó que es fa necessària. Igual que s’inclou una   biblioteca o un museu, l’arxiu ha de ser present en les programacions escolars.                                                                      i

Obres públiques de construcció d'un nou tram de la rasa, per la circulació del tren, del carrer Aragó, Barcelona.  Autor: Brangulí. Ref. ANC‐1‐42‐N‐28997  Obres del metro de la Rambla. Circa 1920. Autor J. Domínguez. Ref. AHCB‐AF. C_120_315 i C_120_310 

ii

Homes amb raspalls preparen el terra d'un carrer per la seva pavimentació. Autor: Brangulí. Ref. ANC‐1‐42‐N‐4804 

Homes fent treballs de pavimentació a un carrer de Barcelona. Autor: Brangulí. Ref. ANC‐1‐42‐N‐4812 

Parvulari1  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you