Page 1

Šolski center Velenje

Junij 2010

Vsebina • Medpodjetniški izobraževalni center • Projekti • Model izobraževanja • Oprema

Medpodjetniški izobraževalni center Današnji čas potrebuje sodobno izobraževanje. Mi vam ga ponujamo.


Medpodjetniški izobraževalni center

2

Medpodjetniški izobraževalni center

Medpodjetniški izobraževalni center (MIC) je ena od enot Šolskega centra Velenje (ŠC Velenje), vzgojno-izobraževalnega zavoda z več kot 50-letno tradicijo, Zelo dobro smo povezani z gospodarstvom in prepoznavni po skrbi za čim boljše materialne, prostorske in kadrovske pogoje. Tako bo celoten MIC postal center odličnosti in modernih tehnologij, kjer bomo povezovali splošna, strokovna in praktična znanja pri rednih, izrednih in funkcionalnih oblikah izobraževanja. Že vrsto let uspešno sodelujemo v različnih domačih in mednarodnih projektih. Vizijo nadaljnjega razvoja MIC in naš trud usmerjamo predvsem v naslednja področja oz. vsebinske sklope: •

• • • • • • • • •

MIC – kot odgovor na izzive prihodnosti: posredovanje uporabnega in kakovostnega znanja za večjo konkurenčnost na trgu EU, MIC – kot partner pri razvoju mrežnega regionalnega podjetniškega inkubatorja – Podjetniški inkubator SAŠA, kjer bomo sodelovali pri prenosu izobraževalne in raziskovalne dejavnosti v podjetniško prakso, se aktivno povezovali z gospodarstvom pri prenosu znanja in tehnologij …, MIC – kot regijski center vseživljenjskega učenja: funkcionalno usposabljanje iz področij računalništva in sodobne IKT, ECDL izpitni center, usposabljanja ter preverjanja in potrjevanja NPK, tečaji in seminarji iz avtomatike, hidravlike, pnevmatike CNC tehnologije, mehatronike, protieksplozijske zaščite, priprava in izvedba mojstrskih izpitov, izvedba tečajev tujih jezikov, MIC – v luči posredovanja koncepta ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v izobraževanju, MIC – kot središče uporabne moderne tehnologije pri praktičnem izobraževanju, MIC – kot učno šolsko podjetje, MIC – kot koordinator in soustvarjalec prenov programov poklicnega, srednjega in višješolskega strokovnega izobraževanja, MIC – kot partner univerzam in visokim strokovnim šolam, MIC – kot partner v domačih in mednarodnih projektih, MIC – kot koordinator gibanja Mladi raziskovalci za razvoj Šaleške doline za popularizacijo in vzpodbujanje mladih k raziskovanju, inovativnosti in ustvarjalnosti …, MIC – kot soustvarjalec pri posodabljanju, razvoju in izdelavi učne tehnologije in didaktičnih pripomočkov, MIC – kot predstavnik slovenskega vzgojno-izobraževalnega sistema (predstavitve, promocija slovenskega šolskega sistema …).

Vizija S profesionalnim in prijaznim odnosom krepiti položaj Šolskega centra Velenje kot enega vodilnih šolskih centrov v Sloveniji. Ponuditi in deliti z domačimi in tujimi partnerji lastno znanje, učno učinkovitost, inovativnost ter ustvarjalne izkušnje.


Šolski center Velenje

3

Področja izobraževanj Informatika Danes informatika zaseda velik del našega življenja. Prav tako lahko tako posameznik kot tudi podjetje pridobi z vložkom v znanje na področju informatike. V podjetjih se zavedajo, da je vložek v informatiko strateška naložba. Z vlaganjem v informatiko podjetje okrepi svoje konkurenčne prednosti na trgu. Na področju informatike smo za vas pripravili programe: MS Office (ali Open Office), CAD programi ter drugih aplikacij po željah naročnika.

Tuji jeziki Na področju tujih jezikov vam nudimo tečaje za začetnike, osvežitvene tečaje in intenzivne tečaje. Tečaje izvajamo odvisno od naročnika v majhni ali srednjih skupinah. Z vključitvijo v tečaje tujih jezikov boste vaše znanje osvežili ali nadgradili na naslednjo stopnjo. Za vas smo pripravili naslednje tečaje tujih jezikov: angleščine, nemščine, italijanščine ter po dogovoru tudi drugih tujih jezikov.

Komunikacija Uspešna komunikacija v organizaciji in zasebno pomeni homogenost v odnosu. To pomeni složnost v vseh situacijah. Pripravili smo naslednje programe: splošna komunikacija v podjetju, pisno komuniciranje, pravopisna pravila in bonton pri komuniciranju, delavnice komunikacije, retorika ter druge programe.

Organizacija in menedžment Sodobna organizacija in menedžment temelji predvsem na odnosih med ljudmi. Pri programih smo za vas pripravili programe s področja: organizacija dela ter projektni menedžment. Programi so namenjeni tako nižjemu, srednjemu kot tudi vršnemu menedžmentu. Za podjetja smo pripravili program osnovnega ter naprednega usposabljanja za menedžerje.

Elektronika Področje elektronike zajema načrtovanje, razvoj in proizvodnjo opreme, ki uporablja šibkejši električni tok in mikroprocesorsko tehnologijo.

Strojništvo Na področju strojništva razpolagamo z najsodobnejšo tehnologijo. Pripravljene imamo programe na področju CNC, varjenja ter druge programe.

Slovenski jezik za tujce Udeleženci poglobljeno spoznavajo jezikovne in pragmatične zakonitosti slovenskega jezika.


4

Medpodjetniški izobraževalni center

Na ŠC Velenje imamo dolgo tradicijo sodelovanja v različnih projektih bodisi domačih bodisi mednarodnih. V šolskem letu 2009/2010 smo kot nosilci ali kot partnerji vključeni v več projektov, ki se neposredno ali posredno povezujejo z vzgojno-izobraževalno dejavnostjo. V projektne aktivnosti so vključeni vsi udeleženci izobraževanja (dijaki, študenti, učitelji in drugi strokovni delavci). Z izvajanjem projektov osvajamo sodobna strokovna znanja in kompetence, katerih uporabnost pogosto preizkusimo v mednarodnem okolju, poleg tega omogočajo pridobivanje uporabnih znanj in izkušenj na podlagi ciljno usmerjenega reševanja določene problematike. Pridobljena znanja in izkušnje nato prenašamo na vzgojno-izobraževalno področje.

Brezplačno usposabljanje v času gospodarske krize Na Šolskem centru Velenje, Medpodjetniškem izobraževalnem centru, smo ob petkih od 8. do 18. ure, v času od marca do junija 2009 odprli vrata učilnic, laboratorijev in delavnic za usposabljanje delavcev iz tistih podjetij „SAŠA” regije, ki morajo zaradi gospodarske krize skrajšati delovni čas. Prav tako želimo pomagati tudi invalidom in invalidskim podjetjem, ki so sodelovala pri izvajanju pilotnega projekta. To je prispevek Šolskega centra Velenje k premagovanju nastajajoče krize in vzdrževanju oz. krepitvi delovne kondicije posameznika ter vzpostavljanju boljšega vzdušja v podjetjih. Na Šolskem centru Velenje, Medpodjetniškem izobraževalnem centru, smo ob petkih od 8. do 18. ure, v času od marca do junija 2009 odprli vrata učilnic, laboratorijev in delavnic za usposabljanje delavcev iz tistih podjetij „SAŠA” regije, ki morajo zaradi gospodarske krize skrajšati delovni čas. Prav tako želimo pomagati tudi invalidom in invalidskim podjetjem, ki so sodelovala pri izvajanju pilotnega projekta. To je prispevek ŠC Velenje k premagovanju nastajajoče krize in vzdrževanju oz. krepitvi delovne kondicije posameznika ter vzpostavljanju boljšega vzdušja v podjetjih. Posameznikom smo ponudili 30 različnih modulov. V izobraževanje smo vključili 90 udeležencev.

MUNUS 2 - Uvajanje novih izobraževalnih programov

Projekti

MUNUS 2 pomeni podporo pri uvajanju vsebinskih področij izvedbeni in odprti kurikulum, ocenjevanje znanja, minimalni standardi znanj, praktično usposabljanja z delom, priznavanje neformalno pridobljenega znanja, učna gradiva, uvajanje sistema zagotavljanja kakovosti v srednje šole ter promocijo poklicnega in strokovnega izobraževanja v 76 srednjih šolah v Sloveniji. ŠC Velenje izvaja aktivnosti pri uvajanju izobraževalnih programov v Savinjsko-šaleški, Koroški in Zasavski regiji.

Razvojno-didaktični energetski poligon MIC Velenje Postavitev Energetskega poligona obsega gradnjo in montažo zunanjih energetskih naprav, pasivnega energetskega objekta, laboratorija za obnovljive vire in učinkovito rabo energije in sistem energetskega monitoringa. Namen vzpostavitve energetskega poligona je v ustvarjanju inovativnih prijemov pri izobraževanju in izkoriščanju obnovljivih virov energije za učinkovitejšo rabo energije. Poligon bo predstavljal osnovno in specialistično izobraževalno okolje za poklice s področja energetike in trajnostnega razvoja.


Šolski center Velenje

5

Izdelava e-gradiv Na Šolskem centru Velenje smo razvili koncept izdelave in uporabe e-gradiv. Od leta 2005 v okviru različnih projektov izdelujemo e-gradiva za različna področja (informatika, geografija, ekonomija, psihologija, elektronika, strojništvo …). Izdelana e-gradiva so namenjena vsem stopnjam izobraževanja (osnovna šola, srednja šola, višja strokovna šola, izobraževanje odraslih …). Izdelana gradiva nadgrajujemo s praktičnimi primeri in vajami ter interaktivnimi in MM elementi. Nekatera gradiva (osnovna, srednja in višja strokovna šola) so prosto dostopna na spletnem naslovu http://ucilnice.scv.si.

Institucionalno usposabljanje Projekt Institucionalno usposabljanje in priprave na NPK združuje izobraževanja in usposabljanja za pridobitev dodatnih spretnosti in znanj, ki bodo povečale zaposljivost brezposelnih oseb. Šolski center Velenje skupaj s konzorcijskimi partnerji izvaja projekt usposabljanja brezposelnih oseb. V okviru projekta izobražujemo na področjih tujih jezikov (angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina, ruščina, slovenščina za tujce) ter funkcionalnih usposabljanj ter NPK (vozniški izpiti kategorij C, D, E, varjenje, usposabljanja za manikerje, vizažiste, skladiščnike)... Operacijo delno financira EU iz Evropskega socialnega sklada. Projekt traja do leta 2015.

Izobraževanje tujih državljanov iz držav Zahodnega Balkana Na ŠC Velenje smo v dvomesečnih ciklusih vzporedno izobraževali 16 dijakov iz Tehniške šole Valjevo za potrebe podjetij skupine Gorenje. Izobraževanje je bilo usmerjeno zlasti v pridobivanje strokovnih, praktičnih in laboratorijskih znanj. Dijaki iz Valjeva so v okviru prilagojenega predmetnika za za zaključek izobraževanja izdelali koordinatni gravirni stroj kot praktični primer povezovanja teoretičnih in praktičnih znanj.

SEKER Self-evaluation in Konya Region (Leonardo da Vinci Transfer Innovation Programme) Projekt je zasnovan na ideji uvajanja in prenosa metode samoevalvacije s pomočjo spletnega orodja kot eni od osnovih metod pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti v šolstvu.

Poklicna matrika kompetenc Zadnjih pet let izvajamo projekt mobilnosti, v katerem dijaki – udeleženci mobilnosti – opravijo praktično usposabljanje z delom v delovnem procesu v podjetjih v tujini v različnih državah EU. Mobilnost v tujini traja od 4 do 6 tednov, kar je posebnost v slovenskem srednješolskem prostoru.

Koordinator projektov Uroš Lukič tel.: 03 896 82 79 e-naslov: slavko.kugler@guest.arnes.si


Usposabljanje delovnih invalidov

6

Medpodjetniški izobraževalni center

Glede na potrebe delodajalcev smo na Šolskem centru Velenje oblikovali posebne eksperimentalne kratkotrajne programe funkcionalnega usposabljanja delovnih invalidov za konkretno delovno mesto. Programi so izrazito praktično zasnovani in vsebujejo strokovne vsebine ter praktično usposabljanje na delovnem mestu. Izvajanje programov funkcionalnega usposabljanja, ki so oblikovani "po naročilu" in prilagojeni za delovne invalide, je novost v Sloveniji. Trajanje projekta: december 2007 – december 2008. Pilotni program usposabljanja delovnih invalidov je vključeval naslednje faze: • opredelitev potreb po zaposlovanju, • opis delovnega mesta, • priprava programa, • motivacijske delavnice, • izvedba usposabljanja, • preizkusi znanja. Programi v pripravi in izvajanju: • upravljalec strojev v proizvodnji • voznik industrijskih transportnih vozil • posluževalec CNC strojev • skrbnik premoženja – receptor

I. program: UPRAVLJALEC STROJEV V PROIZVODNJI Delavec upravlja z delovnimi stroji (škarje za razrez pločevine, krivljenje pločevine, štance, točkasto varjenje …) za izdelavo kovinskih izdelkov iz tanke pločevine, npr. okovje za stavbno pohištvo.

Opis delovnega mesta - delovne kompetence • • • • • • •

Pripravi, izvede in kontrolira lastno delo. Racionalno rabi energijo, material in čas. Varuje zdravje in okolje. Vzpostavlja kooperativen odnos z nadrejenimi in s sodelavci. Pripravi stroj in opremo. Spremlja in kontrolira delovanje stroja, opreme in naprav med delovnim postopkom. Kontrolira izdelovalni proces in ugotavlja napake v izdelku ter ukrepa.

Vsebine usposabljanja 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Psihologija dela Varstvo pri delu Tehnologija materialov Merjenja in kontrola Osnove preoblikovanja tankih pločevin Praktično usposabljanje


Šolski center Velenje

7

II. program: VOZNIK INDUSTRIJSKIH TRANSPORTNIH VOZIL Delavec upravlja s stroji za razna dela in transport v industriji, obrti, kmetijstvu …

Vsebine usposabljanja 1.

Psihologija dela

2.

Varstvo pri delu

3.

Usposabljanje za voznika/voznico viličarja

4.

Usposabljanje za upravljalca/upravljalko strojev težke gradbene mehanizacije (TGM)

5.

Usposabljanje za voznika/voznico traktorja

6.

Tečaj za pridobitev C in E kategorije

III. program: POSLUŽEVALEC CNC STROJEV Delavec upravlja z delovnimi stroji (CNC rezkalniki in stružnice, stroji za laserski razrez, avtomatiziranimi varilnimi stroji …) za izdelavo različnih izdelkov in polizdelkov in kovin, lesa, plastičnih materialov.

Opis delovnega mesta - delovne kompetence • • • • • • •

Racionalno rabi energijo, material in čas Varuje zdravje in okolje Uporablja računalniško opremo in programska orodja Sporazumeva se s sodelavci in poslovnimi partnerji Snuje in riše enostavne konture in programira CNC-stroj Vpenja orodja, pritrdi obdelovance in nastavi strojne parametre Izpolnjuje spremljajočo delovno dokumentacijo in dokumente, vezane na proces obdelave

Vsebine usposabljanja 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Psihologija dela Varstvo pri delu Merjenja in kontrola Delo z IKT tehnologijo Osnovna dela s CNC stroji: Praktično usposabljanje Koordinator projekta Srečko Podveržen tel.: 03 896 82 03 e-naslov: srecko.podverzen@guest.arnes.si


8

Medpodjetniški izobraževalni center

Kaj so modularno zasnovani programi Modul je zaključena celota izobraževalne vsebine, ki je vključena v različne programe izobraževanja ali usposabljanja. Posamezni programi lahko obsegajo različno število modulov. Dolžina modulov je 8 ur izobraževalne vsebine in se lahko izvaja v različnih oblikah (klasična izobraževanja, izobraževanja na daljavo, praktični pouk, delavnica, računalniško izobraževanje, vaje). Največkrat pa se posamezni modul izvede kot kombinacija različnih oblik. Vsebinsko pa se moduli nanašajo na vsa področja: ekologija, elektrotehnika, informatika, komunikacija, mehatronika, strojništva, trajnostnega razvoja, tujih jezikov, pedagogike, andragogike ter druge. Kljub temu, da je vsak modul že vnaprej pripravljen, se prilagaja udeležencem izobraževanja, ki se največkrat izobražujejo s pomočjo vnaprej pripravljenih izobraževalnih nalog.

Modularno izobraževanje

Programi usposabljanja Programi usposabljanja so namenjeni vsem, ki si želijo pridobiti znanja iz različnih področij. Tu gre za krajše ali daljše programe, v katerih udeleženci pridobijo ustrezna strokovna znanja, ki jim omogočajo samostojno opravljanje določenega dela, za katero nimajo ustrezno formalno ali neformalno pridobljenega znanja. Programe usposabljanja delimo na posamezne module, ki jih izvajajo izvajalci v daljših tečajih usposabljanja.

Koncept izobraževanja Velikost skupin Koncept izobraževanja se nanaša predvsem na ustrezno velikost skupin, ki je prilagojena določeni temi in skupini udeležencev. Sodobna informacijska tehnologija Sodobna informacijska tehnologija Pri izobraževanjih uporabljamo sodobno informacijsko tehnologijo. Sodobna tehnologija temelji na programski opremi in delu v računalniških učilnicah, v klasičnih učilnicah pa uporabljamo interaktivne table.


Šolski center Velenje

9

Modularno zasnovani programi Vsi programi so sestavljeni iz več modulov. Udeleženci so v posamezne module vkljjučeni glede na njihovo predznanje in želje. E-mentorstvo E-mentorstvo omogoča udeležencu izobraževanj vodenje njegovega izobraževanja. E-mentor vodi in pomaga udeležencu pridobivanje znanja. Pripravlja mu naloga in void k pridobivanju znanja. Prav tako mu odgovarja na zastavljena vprašanja. Glavna naloga e-mentorja pa je, da void in spodbuja udeleženčevo delo. Dostop do spletnih storitev V okviru izobraževanj ima udeleženec na voljo več spletnih storitev. Najpomembnejša izmed njih je dostop do spletne učilnice, ki mu omogoča dostop do e-vsebin in komuniciranja z drugimi udeleženci in predavatelji. Prav tako ima udeleženec dostop do sistema I-vavčer, kjer lahko posameznik določa in izbira module v programu.

Oblike izvajanja modulov

Simon Muha tel.: 03 896 82 69 e-naslov: simon.muha@guest.arnes.si


10

Medpodjetniški izobraževalni center

Elektronika

Energetika

Strojništvo

Oprema

Mehatronika


Šolski center Velenje

Obnovljivi viri energije

Poslovni prostori

Informatika

Srečko Podveržen tel.: 03 896 82 03 e-naslov: srecko.podverzen@guest.arnes.si

11


Znanje za prihodnost ŠOLSKI CE TER VELE JE MEDPODJET IŠKI IZOBRAŽEVAL I CE TER

Koroška cesta 62a 3320 Velenje Tel.: 03 896 82 12 Fax: 03 896 82 10 e-naslov: mic@scv.si

http://mic.scv.si

Medpodjetniški izobraževalni center Medpodjetniški izobraževalni center je rezultat ideje, ki smo jo razvili s pomočjo Pharovega projekta leta 1996 ob veliki podpori soustanoviteljev, to je Ministrstva RS za šolstvo in šport in Premogovnika Velenje, d. d ter lokalnega okolja, podjetij, obrti oz. socialnih partnerjev. Pobudo o oblikovanju MIC je podpisalo več kot 50 podjetij iz vse Slovenije, največ jih je bilo iz Koroške in Savinjske regije. V torek, 22. maja 2007, smo uradno odprli vrata še v MIC 2 in MIC 3. Kompleks treh stavb se razprostira v izjemnem naravnem okolju, na površini 6.493 m2, na Koroški cesti 62 a v Velenju. Današnji MIC je vzorčni primer dobrega sodelovanja med Vlado RS in lokalno skupnostjo, saj gre za dezinvesticijo in investicijo v isti prostor, ko smo s pomočjo odkupa državnega premoženja dokončali izgradnjo MIC. Pri tem je pomembno tudi to, da je od ideje do realizacije minilo manj kot leto dni.

Izobraževanje na daljavo Preverite vaše znanje na področju tujih jezikov. Registrirajte se v našo spletno učilnico in opravite razvrstitveni test za angleščino, nemščino, italijanščino! Testi se nahajajo na spletnem naslovu

http://ucilnice.scv.si pod kategorijo Jeziki, predmet Razvrščanje.

Kontaktni podatki Šolski center Velenje, Trg mladosti 3, 3320 Velenje, tel: 03 896 06 00, fax: 03 896 06 60, spletni naslov: http://www.scv.si, e-naslov: info@scv.si Medpodjetniški izobraževalni center, Koroška 62 a, 3320 Velenje, tel: 03 896 82 00, fax: 03 896 82 10, spletni naslov: http://mic.scv.si, e-naslov: mic@scv.si

Medpodjetniski izobrazevalni center MIC  
Medpodjetniski izobrazevalni center MIC  

Medpodjetniski izobrazevalni center

Advertisement