Sct. Knuds Gymnasium – Elev på Sct. Knuds 2022

Page 1

SCT. KNUDS GYMNASIUM #3fedeår

Elev på Sct. Knuds 2022

eller Scan koden, på e er m s læ .dk/elev2022 sctknud-gym

Klik her

Se videoer på vores YouTube kanal, når du ser dette ikon

+ Klik her

Læs supplerende materiale, når du støder på dette ikon


SCT. KNUDS GYMNASIUM – VEJEN TIL FREMTIDEN

nelse g e t r o f s ld o h d In Forord..................................................................3 Hvordan er STX opbygget?...................................4 Vigtige datoer.......................................................5 Valgfag.................................................................6 Studieretning tonet mod teknologi.......................7 De sproglige studieretninger.................................8 De samfundsvidenskabelige studieretninger.......... 14 De naturvidenskabelige studieretninger.............. 20 De musikfaglige studieretninger.......................... 26 De tre gymnasieår............................................... 32 Kunstneriske fag.................................................34 Globalt udsyn.....................................................38


Kære elever og forældre Det er mig en fornøjelse med dette hæfte at kunne præsentere Sct. Knuds Gymnasium for jer!

Det er mig en fornøjelse med dette hæfte at kunne præsentere Sct. Knuds Gymnasium for jer! Vi er stolte af vores skole, og vi vil meget gerne dele den med jer. Vi har tænkt os grundigt om, da vi udvalgte ordene Fællesskab, Faglighed og Udvikling som centrale for skolen. Når fællesskab nævnes først, så er det, fordi man lærer bedst og mest, hvis det sker i trygge rammer, hvor det sociale miljø er velfungerende. Og vi gør, hvad vi kan for at sikre, at de sociale rammer er optimale. Lærerteamet spiller en central rolle i at sikre trivsel i den enkelte klasse og på tværs af klasser og årgange. I 1.g-klasserne bliver alle elever desuden tildelt en makker, så vi på den måde bidrager til at sikre, at ingen føler sig alene. Resultaterne er synlige. I de seneste års landsdækkende trivselsundersøgelser ligger Sct. Knuds Gymnasium i toppen på adskillige parametre. Faglighed og udvikling hænger sammen på skolen. Vi arbejder målrettet med at udvikle undervisningen, så tilrettelæggelsen tager højde for, at eleverne både lærer en masse fagligt og bliver fortrolige med arbejds­former og arbejdsredskaber, som de får brug for bagefter – uanset hvilken form for uddannelse, der kommer efter studentereksamen. Det er vores mål at levere studenter, der er fagligt stærke, rustet til at tænke innovativt og i stand til at møde verden med et nuanceret syn på de udfordringer, som et moderne, globaliseret og digitaliseret samfund fører med sig. Skolens strategiplan for 2020-2025 ligger i direkte forlængelse af dette mål. Jeg vil blot pege på to af fire indsatsområder. Det ene hedder bæredygtighed. Her arbejder vi både med at drive skolen så bæredygtigt som overhovedet muligt og med at få bæredygtighed ind i undervisning så ofte, som det giver mening. Elev­ ernes mange anbefalinger fra en temadag om FN’s verdensmål i skoleåret 2018-2019 er i stor stil indarbejdet i dette indsatsområde. Et andet indsatsområde bærer titlen udsyn. Skolen vil opprioritere samarbejdet både

med videregående uddannelser og virksom­heder, når det giver mening – så undervisningen bliver så vedkommende og praksisnær som muligt. Samtidig er vi optaget af at skabe gode rammer for kultur­ møder. I Globale Gymnasier samarbejder eleverne med kammerater fra andre gymnasier i landet om globale problemstillinger, og vi tilbyder udvekslingsrejser til udl­andet for eleverne i vores internationale studieretninger. Vi udbyder, som det fremgår af hæftet, studie­ retninger med mange forskellige profiler. Det er muligt at vælge studieretninger med en kunstnerisk, sproglig, samfundsfaglig eller naturvidenskabelig profil. I praksis kan man sammensætte sin helt egen studentereksamen, fordi der udover fællesfag og studieretningsfag også er en bred vifte af valgfag at vælge imellem, ligesom den enkelte elev selv vælger sit 2. fremmedsprog. Valget af studieretning finder først sted mod slutningen af grundforløbet, og inden da er alle elever blevet grundigt vejledt, så der bliver tale om et valg på et oplyst grundlag. Det er mit håb, at I finder de informationer i hæftet, som I søger. Hvis I har behov for yderligere oplysninger, er I mere end velkomne til at kontakte skolen. I finder desuden flere oplys­ninger på skolens hjemme­side. Jeg håber at se både elever og forældre på skolen i fremtiden! Med venlig hilsen Susan Mose, rektor


HVORDAN ER STX OPBYGGET? GRUNDFORLØB (DE FØRSTE 10-11 UGER) Fællesfag: Dansk, Engelsk, Idræt, Matematik, Samfundsfag Flerfaglige forløb: Almen sprogforståelse, Naturvidenskabeligt grundforløb Kunstnerisk valgfag: Billedkunst, Mediefag eller Musik

+

Klik her

Stud ie gen retnin g erat oren s-

STUDIERETNINGSFORLØB Fællesfag

Studieretningsfag

Valgfag (Nyt fag eller løft til højere niveau)

Biologi, Dansk, Engelsk, Fysik, Historie, Idræt, Kemi, Matematik, Oldtidskundskab, Religion, Samfundsfag

2-3 fag, afhængig af den valgte studieretning

Se de mange valgmuligheder på s. 6

2. fremmedsprog. Fransk, Spansk eller Tysk (Fortsættersprog er på B-niveau og begyndersprog på A-niveau)

Mulighed for fireårige forløb Hvis du som elitesportsudøver er godkendt af Team Danmark, eller du eksempelvis er optaget på Musikalsk Grundkursus (MGK) eller Teater Grundkursus (TGK), har du mulighed for at gennemføre dit gymnasieforløb efter særlige regler, som fx at strække uddannelsen over fire år. Hvis det er aktuelt for dig, skal du kontakte skolens Team Danmark-koordinator, Dorte Lybecker Bruun.

4 | 2022 · Elev på Sct. Knuds Gymnasium · #3fedeår


Når du første skoledag spændt møder på skolen, starter du i grundforløbet. Det er tilrettelagt med en række af gymnasiets fag, og klasserne dannes uafhængigt af, hvilken studieretning du og resten af årgangen ender med at vælge senere på efteråret. Lærerne har sammen planlagt, hvilke emner I arbejder med i timerne, så de lærere, der tager over efter studieretningsvalget, ved, hvad I sammen bygger videre på i fagene. På den måde har alle elever arbejdet med det samme stof, når I kommer i jeres nye klasser i november. Særligt for grundforløbet er de to tværfaglige forløb Almen sprogforståelse (AP) og Naturvidenskabeligt grundforløb (NV). Her får du indblik i arbejdet i sprogfagene og de naturvidenskabelige fag. Du får mange timer i AP og NV, og grundforløbet afsluttes med AP- og NV-eksaminer, som er dine første rigtige eksaminer på dit STX-bevis.

Vigtige datoer

1. marts: Ansøgningsfrist. Din nuværende skole sender ansøgningsskema og uddannelsesplan til os, eller du sender selv begge dele.

April-maj: Du får en elektronisk kvittering for din ansøgning i e-Boks.

Maj-juni: Du får besked om, hvilket gymnasium, der har reserveret plads til dig.

April-august: Enkelte ansøgere indkaldes til optagelsesprøve.

#3fedeår · Elev på Sct. Knuds Gymnasium · 2022 | 5


SKOLENS VALGFAG Når du vælger valgfag for 2. og 3.g, toner du din uddannelse, så den passer lige præcis til dine interesser. Vi har mange spændende valgfag, du kan vælge imellem. Så mange, at det måske kan være svært at Billedkunst

Kemi

Biologi

Latin

Design og arkitektur

Matematik

Engelsk

Mediefag

Erhvervsøkonomi

Musik

Filosofi

Psykologi

Fransk

Religion

Fysik

Retorik

Idræt

Samfundsfag

Informatik

Tysk

6 | 2022 · Elev på Sct. Knuds Gymnasium · #3fedeår

beslutte sig. Inden du beslutter dig, får du mulighed for at høre om valgfagene og spørge en faglærer om, hvad du kommer til at arbejde med.


STUDIERETNING TONET MOD TEKNOLOGI Måske er det dig, der skal være med til at opfinde og udvikle din generations spændende nye teknologier, fx indenfor energi-, miljø- eller robotteknologi? Studieretningsfagene Matematik, Fysik og Kemi danner kernen i denne studieretning med fokus på teknologi. I Matematik lærer du det sprog, som de naturvidenskabelige fag benytter, og du lærer også at bevise udsagn. Du lærer fx om differentialligninger og matematiske modeller, som du bruger i Fysik og Kemi. I Fysik undersøger du i laboratoriet naturens love med eksperimenter. Du lærer om naturlovene, og du ser, hvordan disse kan bruges til at forklare naturfænomener og mange teknologiers virkemåder. Du vil lære at programmere en Arduino mikrocomputer og fx fremstille en alarm, som kan reagere på for høj temperatur i dybfryseren.

Kemi er overalt, og vi møder kemiske stoffer i fx i læge­midler, mad, kosmetik, batterier, tekstiler og lege­tøj. Du vil lære om stoffers egenskaber og kemiske reaktioner samt at udvikle produkter på baggrund af viden om kemiske processer og teknologi. Dine innovative færdigheder udbygges i flerfaglige forløb mellem dine studieretningsfag. Fx kan du i et fysik- og matematikprojekt undersøge, hvordan du kan fremstille din egen sous vide ved hjælp af Arduino, og i andre forløb vil du opleve, at de øvrige fag medvirker til at øge din teknologiforståelse. Det kan fx være i et forløb om bæredygtighed. Vi samarbejder med videregående uddannelsesinstitutioner og TECH-virksomheder i og omkring Odense, så du kommer på ekskursion og ser, hvordan din faglige viden også kan anvendes udenfor skolen.

+

Klik her

Nat urv stud idensk ab iere tnin elige ger

#3fedeår · Elev på Sct. Knuds Gymnasium · 2022 | 7


DE SPROGLIGE STUDIERETNINGER Sesam, sesam luk dig op! På næsten magisk vis kan sprog åbne for adgangen til andre lande og kulturer. Kommunikation og kulturforståelse udgør kernen i det at beskæftige sig med sprog, og det er uundværlige kompetencer i en globaliseret og kompleks verden. På Sct. Knuds Gymnasium kan du vælge mellem tre forskellige sproglige studieretninger – men fælles for dem alle er, at du vil komme til at arbejde med og opleve sprog på et utal af måder og ud fra en bred vifte af tekster, musik, grammatik, billeder, film, lydklip og andet materiale. De tre sproglige studieretninger indeholder alle ­Engelsk på A-niveau. Engelsk er et verdensomspændende sprog, som det er nødvendigt at mestre,­ hvis du skal kunne begå dig i det internationale sam-

8 | 2022 · Elev på Sct. Knuds Gymnasium · #3fedeår

++

KliKklikhheer r

her Klik

HvHa vad d sig e elelevveerrsnigerer nee ??

fund. I Engelsk på A-niveau kommer du både til at arbejde intensivt med selve sproget og med forskellige kulturelle, politiske og sociale aspekter, herunder også helt aktuelle emner fra USA, Storbritannien og andre engelsktalende lande. Engelsk er dog ikke det eneste globale sprog. Spansk er nemlig det næststørste modersmål i ­verden og tales af over 400 millioner mennesker; alene i USA er der over 55 millioner, der taler spansk som deres primære sprog. Derudover har dansk erhvervsliv fået øjnene op for markederne i Latinamerika og ekspanderer derfor i flere lande. Spanien har ikke blot fascinerende fodboldhold, men også fantastiske malere, forfattere og sangere. I Spansk på A-niveau lærer du et nyt og spændende sprog helt fra bunden.


Udover at opnå gode mundtlige og skriftlige kompetencer på spansk, vil du også få en værdifuld indsigt i spansktalende landes kultur, historie, tra­ditioner og samfundsforhold. Lige syd for grænsen finder vi endnu et verdenssprog, nemlig Tysk. Tyskland er ikke blot vores naboland, men også vores største handelspartner og en stormagt både økonomisk og politisk. B ­ erlin er kendt som et kulturelt og kreativt midtpunkt i Europa, men også det øvrige Tyskland byder på en rig og forskelligartet kultur, som du ligeledes vil stifte bekendtskab med, ligesom du vil få indblik i aktuelle politiske emner, den tyske hverdag og den tyske historie. I Tysk på B-niveau sætter vi især fokus på de kommunikative kompetencer, mens du på

#3fedeår · Elev på Sct. Knuds Gymnasium · 2022 | 9


A-niveau lærer at benytte sproget i mere nuancerede og komplekse sammenhænge. Hvilken betydning har et Tyskland uden Angela Merkel for EU og dermed for Danmark? Og hvad sker der i USA med Biden som præsident? Vælger du studieretningen med Tysk på A-niveau får du også Samfundsfag på B-niveau. Her beskæftiger du dig med forskellige spændende og aktuelle aspekter inden for sociologi, politik, økonomi og international politik. Ave Cæsar! Et tu, Brute? Kunne du godt tænke dig omsider at forstå barndommens Asterix og Obelix? Eller at kunne forstå de latinske talemåder, der omgiver os alle vegne – i taler, kirker, bøger og billeder? Så bør du tilegne dig Latin. Her lærer du ikke blot grammatiske regler, som vil hjælpe dig til at mestre andre sprog, men du får også kendskab til et sprog og en kultur, som har haft stor indflydelse på hele Europa.

Her kan du se, hvordan Engelsk, Spansk, Tysk, Samfundsfag og Latin indgår i de forskellige sproglige studieretninger: Studieretningsfag

Særlige forhold

Engelsk A

Spansk A

Latin C

Latin erstatter Kemi eller Biologi C, og Engelsk, Spansk og Latin fjerner krav om naturvidenskab på B-niveau, dog ikke krav om Matematik B

Engelsk A

Tysk A

Samfundsfag B

Valg af latin kan erstatte kravet om naturvidenskab på B-niveau

Engelsk A

Spansk A

Tysk B

De tre sprog erstatter kravet om Matematik på B-niveau og fjerner kravet om naturvidenskab på B-niveau

++

KliKklikhheer r

M Havtad s iger atik Natu em rvv ele ideern C og nskea?b C

10 | 2022 · Elev på Sct. Knuds Gymnasium · #3fedeår


Sesam, sesam luk dig op! På næsten magisk vis kan sprog åbne for adgangen til andre lande og kulturer.

#3fedeår · Elev på Sct. Knuds Gymnasium · 2022 | 11


INTRO 1 Når du begynder som elev på Sct. Knuds Gymnasium, sørger vi for at tage godt imod dig. Det betyder, at der i din første tid på skolen er planlagt et særligt introprogram, som har til formål, at de enkelte klasser lærer både hinanden og skolen godt at kende. Udover teambuilding i klasserne er der blandt andet planlagt et tværklasse­ arrangement, hvor stamklasserne dyster med og mod hinanden. Introprogrammet afsluttes desuden med en enestående introfest for alle 1.g-elever.

INTRO 2 Når de nye studieretningsklasser er blevet dannet i starten af november, starter et nyt introprogram med forskellige sociale aktiviteter, så I hurtigst muligt kan lære hinanden at kende og få etableret et godt fællesskab i jeres nye klasse. Klassens lærerteam og de til opgaven særligt udvalgte onkler og tanter samarbejder om at få klassen rystet godt sammen.

12 | 2022 · Elev på Sct. Knuds Gymnasium · #3fedeår

Onkler og tanter ”Onkler og tanter” (O/T’er) spiller en stor rolle i forbindelse med skolens introprogram. Onklerne og tanterne er elever fra 2. og 3.g, og de er særligt udvalgt til opgaven. Hver ny 1.g-klasse får tilknyttet tre O/T’er, som hjæl­ p­er de nye elever med at falde til på skolen, og som 1.g-elev kan du altid gå til dine onkler eller tanter, hvis der er noget, du er i tvivl om. O/T’erne står klar ved modtagelsen første skoledag og er derefter i samarbejde med klassens lærerteam med til at planlægge og gennemføre forskellige sociale aktiviteter. Til studieretningsklasserne, der dannes i ­november, er der et særskilt introprogram. Her udvælges nye onkler og tanter, der hjælper de nye studieretningsklasser med at komme godt fra start.


Klasseteam

Ventilen (Ven-til-en)

Omkring hver klasse på Sct. Knuds Gymnasium er der et lærer­ team. Teamet be­står af et par af klassens lærere, der har særligt fokus på at sikre klassens trivsel og et godt arbejdsmiljø. Desuden afholder lærerteamet elevsamtaler og koordinerer arbejdet med klassens studieretnings­forløb.

Når du dyrker det sociale, styrker du det faglige. På Sct. Knuds Gymnasium arbejder vi målrettet med de sociale fællesskaber og elevtrivsel. Det sker bl.a. gennem de fællesskabende aktiviteter, der er knyttet til Ventilen, og som vi afvikler i alle grundforløbs- og studieretningsklasser i 1.g. Vores mål er, at du som elev har det godt og er bevidst om, at det er et fælles ansvar, at alle i klassen trives. Det betyder, at du første skoledag møder ind til en makker og en makkerskabsgruppe, som du følges med både i undervisningen og i spisepausen. I løbet af de første uger laver klassen teambuildingsøvelser, og hver makkerskabsgruppe får til opgave at arrangere en aktivitet, som er med til at ryste jer sammen til en velfungerende gruppe, hvor alle elever oplever, at der er plads til dem i fællesskabet. Ventilen er et projekt, der drives af organisationen Netwerk, som er støttet af Maryfonden.

#3fedeår · Elev på Sct. Knuds Gymnasium · 2022 | 13


DE SAMFUNDS­­ VIDENSKABELIGE STUDIERETNINGER Alle taler om globaliseringen, men hvad betyder den for dig, for mig og for Danmark? Hvorfor vælger nogle familier at spise fastfood frem for hjemmelavet mad, og hvilke konsekvenser har det på lang sigt for folke­ sundheden og den danske velfærdsmodel? Hvilke politiske udfordringer står USA aktuelt over for? Det er blot nogle få eksempler på, hvad man kan arbejde med i de samfundsfaglige studieretninger, hvor danske og internationale samfundsforhold er i fokus. Undervisningen klæder dig på til at deltage i den demokratiske debat på alle niveauer. På Sct. Knuds Gymnasium tænker vi desuden innovation og tværfaglighed ind i alle fag. Eleverne med Samfundsfag på A-niveau har derfor tradition for at deltage i innovationskonkurrencen SamfundsCup, i studieture og i at samarbejde med Statskundskab på SDU. I de to samfundsfaglige studieretninger kombinerer du Samfundsfag enten med Matematik eller Engelsk og valgfag efter eget ønske. Uanset hvilken kombination du vælger, får du en nuanceret indsigt både i sociologi, politik, økonomi og international politik. I studieretningen med Samfundsfag og Matematik på A-niveau lærer du at bruge matematikkens sprog, metoder, sætninger og beviser til at beskrive den virkelighed, vi befinder os i. Du lærer bl.a. at forstå og fortolke de mange tal, som vi bliver præsenteret for i det daglige mediebillede, fx de såkaldte exit polls på valgdage og brugen af statistik, når politikere argumenterer for deres synspunkter. Gennem undervisningen opnår du dermed kendskab til vigtige

14 | 2022 · Elev på Sct. Knuds Gymnasium · #3fedeår

her Klik

++

KKlik h lik ehr er

HvHa vad d sig eleelevveerrsnigerer nee ??


#3fedeår · Elev på Sct. Knuds Gymnasium · 2022 | 15


sider af matematikkens vekselvirkning med samfundsstruktur, videnskab og teknologi og at kunne forholde dig kritisk til andres brug og misbrug af tal. Vælger du i stedet at kombinere Samfundsfag med Engelsk på A-niveau, kommer du til at arbejde ­intensivt med alle sprogets facetter – du lærer at tale sproget flydende og at kunne formulere dig korrekt på skrift. At beherske sproget på et højt niveau er centralt i en globaliseret verden, hvor mange virksomheder

udelukkende kommunikerer på engelsk. Undervisningen sigter desuden mod, at du tilegner dig viden om den engelsksprogede verdens kultur samt sociale og politiske forhold gennem aktuelle temaer som fx USA’s præsident og amerikansk politik, Australiens ­immigrationspolitik eller Storbritannien efter Brexit. Her kan du se, hvordan Samfundsfag, Engelsk og Matematik indgår i de samfundsfaglige studieretninger:

Her er oversigten over de samfundsfaglige studieretninger: Studieretningsfag

Særlige forhold

Samfundsfag A Matematik A

Mindst et naturvidenskabeligt fag (Kemi, Fysik, eller Biologi) skal afsluttes på B-niveau

Samfundsfag A Engelsk A

Mindst et naturvidenskabeligt fag (Kemi, Fysik, eller Biologi) skal afsluttes på B-niveau

16 | 2022 · Elev på Sct. Knuds Gymnasium · #3fedeår


Alle taler om globali­seringen, men hvad betyder den for dig, for mig og for Danmark?

#3fedeår · Elev på Sct. Knuds Gymnasium · 2022 | 17


Studiecafé/ studiepiloter I gymnasiet er der en del lektier og afleveringer. Derfor har vi på skolen en studiecafé, hvor du flere gange om ugen kan få hjælp og støtte. I caféen er der både lærere og såkaldte studiepilot­ er, som er dygtige 3.g-elever, der har til opgave at hjælpe dig og dine kammerater.

VI DYRKER

DET FAGLIGE – og styrker det sociale

På Sct. Knuds Gymnasium får du ikke blot en solid viden og vigtige færdigheder inden for en bred vifte af fag, men også mulighed for yderligere at dyrke det faglige, både på tværs af klasser og årgange og i samarbejde eller konkurrence med elever fra andre gymnasier. Der er mange forskellige faglige tilbud, hvor du kan dyrke dine interesser, få nye eller større faglige udfordringer, få faglig støtte eller blive inspireret i nye retninger.

18 | 2022 · Elev på Sct. Knuds Gymnasium · #3fedeår

Akademiet for talentfulde unge Tør du udvide din horisont og drømme stort? Akademiet er et to-årigt talentprogram med fokus på faglighed og fællesskab. Du behøver ikke at være et geni for at blive indstillet af din skole, men det er afgørende, at du er engageret og motiveret for at udfordre dig selv yderligere. På akademiet får du mulighed for at deltage i forelæsninger på universitetet, spændende faglige workshops, seminarer og foredrag med nogle af Danmarks klogeste hoveder.


Faglige konkurrencer Du kan i løbet af skoleåret deltage i en række landsdækkende eller inter­nationale konkurrencer. Du kan fx være heldig at være med i Media­camp, hvor du i samarbejde med SDU kan prøve dig selv af som journalist. Eller du kan deltage i innovationskonkurrencen SamfundsCup, hvor der både er prestige og præmier på højkant. Matematik, sprog­fagene og de naturvidenskabe­lige fag kan hver især give adgang til spændende nationale og internationale konkurrencer. Og i danskfaget kan du måske prøve kræfter med Skrive­Cup – en kreativ konkurrence, hvor du skal gendigte og performe skønlitterære tekster fra vikingetiden og helt op til vores tid. Men måske er du mere optaget af at finde gode argumenter i en livlig debat? I så fald har du muligheden for at battle dig frem til den eftertragtede titel som Årets debattør!

130-timerspuljeforløb 130-timerspuljen bruges til fx studie­rejsen i 2.g, fællestimer samt termins- og årsprøver. Men der er også aktiviteter undervejs, som du selv skal vælge ud fra dine behov og interesser. Du kan fx deltage i Cambridge Engelsk, et OS-akademi, hæve et ekstra fags niveau eller tage et brush-upkursus i et fag inden eksamen. Fælles for alle 130-timersaktiviteterne er, at de er med til at give dig den særlige almene dannelse, som STX er garant for. Endelig sikrer 130-timerspuljen, at skolen kan dyrke og styrke talentpleje samt sociale arrangementer på tværs af klasser og årgange – fx i 130-timerspuljens minivalgfag, som du vælger i 2. g.

Klik

her

+

er Klik h

Vil DU være en del af OS? Odense STX og HF (OS) er et samarbejde mellem Sct. Knuds Gymnasium, Odense Kate­ dralskole, Mulernes Legatskole og Tornbjerg Gymnasium. Et samarbejde, der muliggør en mangfoldighed af spændende aktiviteter for vores elever. Nogle af aktiviteterne henvender sig bredt til alle; dette gælder fx den store OS Regatta, hvor skolerne dyster mod hinanden i dragebådssejlads. En fantastisk dag med kapsejlads, boder og sport. Andre aktiviteter er tilbud for et mindre antal elever. Dette gælder fire årlige OS-akademier, og du kan melde dig til fx Film-, Forfatter-, Kunst-, Sangskriver-, Teater- eller Scienceakademierne, når de på skift udbydes på OS-skolerne. Her kan du mødes med andre særligt interesserede elever på tværs af skoler og årgange, modtage inspirerende undervisning, fordybe dig og selv skrive, skabe, optræde eller eksperimentere.

#3fedeår · Elev på Sct. Knuds Gymnasium · 2022 | 19


her Klik

DE NATURVIDEN­ SKABELIGE STUDIERETNINGER Har du nogensinde overvejet, hvorfor din smartphone bliver varm, når du ser video på den? Kan du lide at udforske den verden, vi lever i, og opnå ny viden om menneskekroppen og cellers mysterier? Eller interesserer du dig for stjerner og planeter, flyteknologi, alternative energikilder, landbrugets miljøpåvirkning og de biokemiske processer i ølbrygning? Så skal du overveje at vælge en af de fem naturvidenskabelige studieretninger på Sct. Knuds Gymnasium. Naturvidenskabens opdagelser har revolutioneret ­vores verden, og alt tyder på, at denne udvikling løber endnu hurtigere i fremtiden. I de naturvidenskabelige studieretninger indgår fagene Matematik, Fysik, Kemi, Biologi og Bioteknologi i forskellige kombinationer – men fælles for dem alle er, at du får mulighed for at fordybe dig i naturens fascinerende fænomener, og at du lærer at formidle din viden herom. Matematik på A-niveau indgår i fire ud af fem naturvidenskabelige studieretninger, fordi faget er uundværligt i mange erhverv, i naturvidenskab og teknologi, i medicin og økologi, i økonomi og samfundsvidenskab og som grundlag for politiske beslutninger. Gennem undervisningen opnår du indsigt i matematiske modeller og i at bruge din viden til at forklare fænomener i verden. Derudover lærer du at bevise matematiske sætninger og at forstå, hvorfor beviser er centrale i matematikfaget. Matematik bliver et sprog, som d ­u kommer til at bruge i projekter og tværfaglige sammenhænge til at beskrive cases.

20 | 2022 · Elev på Sct. Knuds Gymnasium · #3fedeår

++

Klik h Klik heer r

HvHa vad d sig eleelevveerrsnigerer nee ??

Men det er ikke kun i Matematik, at du kan blive klogere på den verden, vi alle er en del af. Fysik giver redskaber og metoder til at beskrive og forstå den fysiske virkelighed, som omgiver os. I Fysik tilegner du dig viden om alt fra de mindste partikler, som vi kun kan observere i det gigantiske CERN-laboratorium, til det største der findes, nemlig universet. På baggrund af din teoretiske viden kommer du både til at arbejde kreativt, når du skal udtænke forsøgsdesign, og praktisk med undersøgelser i laboratoriet, hvor der anvendes it og moderne dataopsamlingsudstyr. Vekselvirkningen mellem teori og eksperimenter finder du også i faget Kemi, hvor en væsentlig del af undervisningstiden foregår i laboratoriet. Her øver du dig i at planlægge og udføre eksperimenter på en sikker måde. Vi analyserer fx den kemiske sammensætning i vores kost eller de produkter, vi anvender hver dag. Gennem projektarbejde er det fx muligt at undersøge, hvordan kemi benyttes i opklaring af kriminalsager, eller hvordan medicin fremstilles og bliver til piller med helbredende virkning. Kemikeren udforsker og beskriver stoffers egenskaber og betingelserne for, at disse reagerer. Denne grundlæggende viden benyttes blandt andet til at udvinde og udvikle nye stoffer med nye egenskaber inden for forskellige områder som læge­middel- og fødevareproduktion, bioteknologi og nanoteknologi. Biologi er læren om det levende. Vi fordyber os i menneskets fysiologi og omgivelsernes biologi.


#3fedeår · Elev på Sct. Knuds Gymnasium · 2022 | 21


Gennem temabaseret undervisning opnår du viden om aktuelle problemstillinger som fx madspild, krop og sundhed, at leve med HIV og livsstilssygdomme samt vaccinationers betydning for din egen og den globale sundhed. Derfor diskuterer vi også spørgsmål om ansvar og handlemuligheder inden for biologiske temaer. Du kommer også til at beskæftige dig med et emne som fossilt DNA, der i øjeblikket skriver verdenshistorien om. I Biologi tilegner du dig med andre ord viden om og forståelse for både det globale og lokale inden for blandt andet celle-og mikrobiologi, fysiologi, biokemi, genetik, evolution og økologi. Vil du være med til at udvikle fremtidens medicin, løse verdens miljømæssige udfordringer, finde kuren mod kræft eller forvandle skrald til bioplast, så kan du i al

beskedenhed starte her! I Bioteknologi kombineres biologi og kemi, og fagene kan tilsammen give dig indblik i så forskellige områder som ølbrygning og gensplejsning. Gennem undervisningen opnår du en teknisk, kemisk og biologisk forståelse, så du er i stand til at forholde dig til og handle i forhold til bioteknologisk viden inden for tekniske uddannelser og forskermiljøer. Du kommer eksempelvis til at arbejde med behandlingsmetoder i form af gen- og stamcelle­ terapi eller med produktion af fx insulin og enzymer. I både Biologi og Bioteknologi får du stor erfaring med at planlægge og udføre eksperimentelt arbejde både i laboratoriet og i naturen, og du arbejder med databearbejdning bl.a. i forbindelse med det skriftlige arbejde.

Her kan du se, hvordan Biologi, Bioteknologi, Kemi, Fysik og Matematik indgår i de forskellige naturvidenskabelige studieretninger: Studieretningsfag

Særlige forhold

Matematik A

Fysik B

Kemi B

Matematik A

Fysik B

Kemi A

Matematik A

Fysik A

Kemi B

Matematik A

Biotek A

Fysik B

Biologi A

Kemi B

22 | 2022 · Elev på Sct. Knuds Gymnasium · #3fedeår

Her vælges mellem Informatik C eller at løfte Fysik, Kemi eller Biologi et niveau.

Idræt B som valgfag er oplagt til denne studieretning


Kan du lide at udforske den verden, vi lever i, og opnå ny viden om menneske­ kroppen og cellers mysterier?

her Klik

#3fedeår · Elev på Sct. Knuds Gymnasium · 2022 | 23


VI STYRKER

DET SOCIALE

Studierejse – Fagligt samspil uden for murene

– og dyrker det faglige

I 2.g kommer du med din klasse på en ­studierejse. Rejsen er en måde at bringe to af dine fag ud af skolen på, og rejsen indgår i et fællesfagligt undervisningsforløb om et emne, som dine rejselærere har valgt. ­Studierejsen understøtter selvfølgelig også det sociale miljø i din klasse, og oftest går den til et sted i Europa.

Udvikling og trivsel går hånd i hånd, og at gå i gymnasiet handler naturligvis om at blive fagligt dygtig. Men en af forudsætningerne for at det lykkes er, at du trives og er glad for dit sociale netværk. Derfor vil vi gerne gøre dig opmærksom på nogle af de muligheder, du har for at involvere dig i skolens sociale liv og for at få venner på tværs af studieretninger og årgange.

Musical

er Klik h

24 | 2022 · Elev på Sct. Knuds Gymnasium · #3fedeår

Den årlige musical er et vigtigt omdrejningspunkt for hele skolen. Deltagerne arbejder gennem måneder i tætte arbejdsfælles­ skaber, og sammen skaber de en forestilling til glæde for os allesammen. Der er brug for alle, der har lyst til at stå på eller bag en scene, og ofte knyttes varige venskaber. Du kan også være med!


+

r Klik he

Farverige fester og fredagscaféer

+

Klik h er

SKL er en forkortelse for Sct. Knuds Lauget, som er en forening for elever på Sct. Knuds Gymnasium. SKL-ledelsen består af elever, som får støtte af tre af skolens lærere til at planlægge skolefester og andre sociale arrangementer. SKL er hjertet i skolens sociale liv – så husk at melde dig ind! Udover fantastiske fester er der også de festlige fredagscaféer, hvor du kan møde elever fra andre klasser og årgange. Caféerne arrangeres af et engageret elevudvalg, der afholder tjekkede temacaféer, som samler hele skolen.

Frivillig musik Kan du lide at få musikken til at swinge eller at synge sammen med andre? Så har du mulighed for at deltage i musiklivet efter skoletid. Det er ikke nødvendigt at kunne det hele på forhånd – du kan møde op helt uden forudsætninger. Vi øver sammenspil og har et fuldt udstyret øvelokale, hvor du kan spille i band med andre. Men du kan også gratis melde dig ind i Ung­ Odense og få soloundervisning her på skolen. Og hvem ved – måske står du en dag og indspiller din egen musik?

Frisport Efter skoletid slår idrætslærerne dørene op for frisport på tværs af klasser og årgange. Alle kan være med uanset niveau­ – vi spiller badminton, håndbold, volley, bordtennis, basketball og meget andet. Hen over året mødes vi også med andre gymnasier i turneringer om forskellige mesterskaber – og du skaber netværk på din egen skole og måske også på andre.

#3fedeår · Elev på Sct. Knuds Gymnasium · 2022 | 25


++

KliKklikhheer r

HvHa vad d sig e elelevveerrsnigerer nee ??

DE MUSIKFAGLIGE STUDIERETNINGER Elsker du at synge, spille eller blot lytte til musik? Så ved du, at musik er en nøgle! En nøgle til en helt anden verden, hvor små sorte tegn på papiret bliver til lyd, og hvor rummet fyldes ud af netop denne lyd. I de kunstneriske studieretninger på Sct. Knuds Gymnasium får du mulighed for at udforske musikkens mange facetter – de teoretiske, de analytiske og ikke mindst de praktiske.

26 | 2022 · Elev på Sct. Knuds Gymnasium · #3fedeår

I Musik på A-niveau vil du komme til at udfolde dine kreative, musikalske evner i sang, kor og sammenspil. Du vil opleve, at samarbejde, intuition og øvelse går hånd i hånd – og at glæden ved musikken skaber et særligt fællesskab. Men udover den udøvende, performative del vil du også lære at beskrive og analysere musikken – at


sætte ord og begreber på det, der ligger til grund for selve den musikalske oplevelse. Du vil stifte bekendt Hvis du vælger at kombinere Musik A med Engelsk på A-niveau får du ikke blot adgang til en anden verden, men til hele verden. Engelsk er et sprog, der tales over hele verden, og – på samme måde som musik – gør det muligt at kommunikere globalt I Engelsk A vil du komme til at arbejde intensivt med sproget og

her Klik

#3fedeår · Elev på Sct. Knuds Gymnasium · 2022 | 27


med både kulturelle og samfundsmæssige emner. Du vil møde en bred vifte af tekster, film og musik, og du vil få indsigt i aktuelle emner fra hele den engelsk­ sprogede verden. Vælger du i stedet studieretningen med Musik og Matematik på A-niveau, får du adgang til et uni-

verselt sprog – nemlig matematikkens, som udgør et sprog på tværs af alle geografiske og kulturelle grænser. I matematik A får du et indgående kendskab til matematiske modeller, værktøjer, sætninger og beviser, og dine analytiske evner vil blive skærpet. Og så svinger musik og matematik godt sammen: Der er nemlig en masse matematik gemt i musikken.

Her kan du se, hvordan Musik, Engelsk og Matematik indgår i de musikfaglige studieretninger: Studieretningsfag

Særlige forhold

Musik A

Engelsk A

Mindst et naturvidenskabeligt fag (Kemi, Fysik eller Biologi) skal afsluttes på B-niveau

Musik A

Matematik A

Mindst et naturvidenskabeligt fag (Kemi, Fysik eller Biologi) skal afsluttes på B-niveau

28 | 2022 · Elev på Sct. Knuds Gymnasium · #3fedeår


+

her Klik

in edic fag M x til f e valg Klar in

d ug – br

Elsker du at synge, spille eller blot lytte til musik? Så ved du, at musik er en nøgle! En nøgle til en helt anden verden …

#3fedeår · Elev på Sct. Knuds Gymnasium · 2022 | 29


PÅ VEJ MOD HUEN! I 3.g mærker du for alvor, at du snart bliver student. I løbet af året er der flere begivenheder, der ikke er en del af undervisningen, men som i høj grad er en del af din samlede STX-oplevelse. Tidligt i efteråret er du til hueopmåling, og i løbet af vinteren skriver din klasse på jeres Blå Bog. Når huen bliver sat på dit hoved i juni måned, kulminerer dine tre års gymnasietid i en festlig uge, som du har set frem til i lang tid.

30 | 2022 · Elev på Sct. Knuds Gymnasium · #3fedeår

SRP SRP er forkortelsen for StudieRetningsProjektet. Det er den sidste af tre større opgaver, som du skal skrive i gymnasiet. Nu er du tæt på at fuldføre gymnasiet, og huen skal snart sættes på hovedet! Projektet løber af stablen i foråret i 3.g, og du benytter to fag til at belyse et emne, som du selv vælger. Undervejs holder du vejledningsmøder med dine to vejledere, og du får hjælp til alle dele af processen. Fx skal du deltage i flere forskellige workshops undervejs. Når projektet er afleveret, forbereder du dit mundtlige forsvar af projektet, som er kronen på værket og en af dine afsluttende eksamener i juni.


Forskerspirer

Skoleløb

Er du grebet af et specielt emne? Er der noget, du gerne vil undersøge? Med et forskerspireprojekt får du muligheden for at prøve kræfter med, hvad det vil sige at arbejde som forsker. Du skal beskrive dit projekt grundigt og får så en forsker­ kontakt, som kan hjælpe dig på vej. Under­ vejs i processen deltager du i seminarer og andre arrangementer, og projektet munder ud i en stor konkurrence, hvor du har mulighed for at blive Årets Forskerspire. Skolens talentkoordinator hjælper dig i gang.

I efteråret i 3.g afslutter hele årgangen et træningsprojekt i Idræt med et stort anlagt skoleløb. Du får startnummer, og der tages officielt tid på en 5 km lang rute. Festligt ser det ud, når starten går, og når spurten sættes ind. Skoleløbet afspejler på et enkelt modul meget fint hele din gymnasie­tid. Først står du spændt på startlinjen, og dernæst har du sikkert et par op- og nedture ude på ruten. Du planlægger din slutspurt, hvorefter du lettet, sammen med dine kammerater, fejrer, at I er kommet i mål.

#3fedeår · Elev på Sct. Knuds Gymnasium · 2022 | 31


DE TRE GYMNASIEÅR – mere end en eksamen

32 | 2022 · Elev på Sct. Knuds Gymnasium · #3fedeår


#3fedeår · Elev på Sct. Knuds Gymnasium · 2022 | 33


KUNSTNERISKE FAG I 1.g skal du vælge mellem tre forskellige kunstneriske fag: Billedkunst, Mediefag eller Musik. De afsluttes almindeligvis efter et år, evt. med en eksamen, men det er også muligt at opgradere fagene til B-niveau. Det er karakteristisk for de kunstneriske fag, at der både arbejdes teoretisk og praktisk. Du skal altså dels stifte bekendtskab med det teoretiske indhold i fagene og dels arbejde praktisk med fagene og udarbejde forskellige produkter individuelt eller i grupper. Fagene giver derfor nogle helt særlige muligheder for at udtrykke sig kreativt. Uanset hvad du vælger, kan du være sikker på at udvide din kunstneriske og kreative horisont.

Billedkunst

Musik

Mennesket har altid udtrykt sig visuelt, og derfor er fx billeder og bygningsværker en vigtig kilde til at forstå vores kultur og os selv som mennesker. I Billedkunst får du teoretisk viden om arkitektur og billedkunstens udtryk og budskab. På et grundlæggende niveau bliver du i stand til at forstå disse historiske og samtidige visuelle fænomener og føre en faglig samtale om dem. Gennem kombinationen af teori og praksis i faget gør du dig egne erfaringer med kreative processer – ikke mindst i det obligatoriske eksamensprojekt. Som billedkunstelev er du desuden med til at sætte kolorit på skolens fællesarealer.

At udøve musik handler om at mestre et instrument – hvad enten det er en guitar, et trommesæt eller stemmen. Men det handler også om at kunne spille sammen med andre. Det kræver lydhørhed, disciplin og samarbejde. Faget indeholder desuden en teoretisk del, hvor du lærer om noder, rytmer, musikteori og -historie. Målet er, at du ved slutningen af året kan analysere et stykke musik og medvirke i et nummer sammen med dine kammerater. Alle skolens musikelever giver en smagsprøve på det, de har lært, til Forårskoncerten og til den traditionsrige advents­ koncert i Th. Kingos Kirke, hvor de optræder sammen med elever fra Retorik-valgholdet.

34 | 2022 · Elev på Sct. Knuds Gymnasium · #3fedeår


Mediefag Mediefag beskæftiger sig med film, tv-serier, dokumentarer og tv-programmer. Faget har en teoretisk dimension, hvor du lærer at analysere levende billeder, og en praktisk dimension, hvor du selv producerer. Desuden lærer du at forholde dig kritisk og at blive bedre til at gennemskue, hvordan medierne iscenesætter og manipulerer. Vi arbejder meget procesorienteret og innovativt – og i den praktiske

proces går vi hele vejen, fra den første spæde idé fødes, over tilrettelæggelsen og frem til det færdige produkt præsenteres. Vi træner de basale færdig­heder samtidig med, at der er plads til talentudvikling, idet vi samarbejder med fx Odense Filmværksted. M ­ ediefagseleverne afholder hvert år filmfestivalen ”De gyldne sten” i samarbejde med elever fra Design og arkitektur-valgholdet.

her Klik

#3fedeår · Elev på Sct. Knuds Gymnasium · 2022 | 35


FÆLLESSKAB FAGLIGHED UDVIKLING

Digital dannelse Det er klassens lærerteam, der er tovholder på Digital dannelse i undervisningen. Da de sociale medier og digitale platforme fylder mere og mere i vores hverdag, er det selvfølgelig vigtigt, at brugen af disse inddrages i undervisningen, både funktionelt og i forhold til etiske problemstillinger vedrørende god skik på nettet – den såkaldte ”netikette”. Skolens lærere sikrer i fællesskab, at der arbejdes med digital dannelse i undervisningen.

Bæredygtighedsudvalget er Klik h

36 | 2022 · Elev på Sct. Knuds Gymnasium · #3fedeår

Har du lyst til at påvirke klimaet positivt ved at tænke globalt, men handle lokalt? Skolens bæredygtighedsudvalg forholder sig kritisk og konstruktivt til alle dele af skolens aktiviteter. Kan du bidrage med forslag til, hvordan vi leverer et mindre klimaaftryk i hverdagen, så er du velkommen i udvalget, hvor du sammen med andre elever og nogle af skolens lærere får mulighed for at gøre en forskel for vores fælles klode!


Faglige samtaler Som elev på Sct. Knuds Gymnasium vil du møde en række forskellige typer af samtaler. Du og dine forældre indbydes til forældrekonsultation i 1.g. Herudover afholdes faglige elevsamtaler på alle tre årgange. Der er således tre samtaler i 1.g og to i henholdsvis 2. og 3.g. Ud over de planlagte samtaler kan du altid bede din lærer om en samtale, hvis du har noget særligt på hjerte.

Studievejledning På Sct. Knuds Gymnasium har du og din klasse tilknyttet en personlig studievejleder, som I løbende er i dialog med. De orienterer i forhold til STX-uddannelsen og muligheder for videre uddannelse, ligesom det er dem, der kan hjælpe, hvis du har problemer af forskellig art, som påvirker din skolegang. Studievejlederne følger sammen med rektor op på dit eventuelle fravær.

+

Klik her

Klik

her

Elevråd På Sct. Knuds Gymnasium har vi et engageret elevråd. Elevrådet består af elever fra alle klasser, og disse elever har bl.a. via deltagelse i skolens udvalg rig mulighed for indflydelse på skolens hverdag. Desuden tager elevrådet løbende initiativ til forskelligt arbejde både i forhold til uddannelsespolitiske emner og mere skolenære sociale tiltag.

#3fedeår · Elev på Sct. Knuds Gymnasium · 2022 | 37


Klik h er

GLOBALT UDSYN – BÅDE UDE OG HJEMME På Sct. Knuds Gymnasium ønsker vi at styrke elevernes evne til at kunne agere og navigere i en globaliseret og kompleks verden. Studierejser og udvekslinger åbner for spændende kulturmøder, ligesom globale emner indgår som en naturlig del af undervisningen.

Globale gymnasier – et åbent vindue ud til verden Vi er derfor også en del af det landsdækkende netværk Globale Gymnasier, som igennem undervisning og aktiviteter på tværs af fag og studieretninger a ­ rbejder på at fremme elevernes globale, demokratiske og interkulturelle kompetencer. På Sct. Knuds Gymnasium har Globale Gymnasier en aktiv og e­ ngageret elevgruppe med elever fra alle tre årgange. Som medlem af elevgruppen bliver du inviteret med til forskellige arrangementer med globalt fokus, men vil også selv komme til at planlægge og stå for spændende globale aktiviteter på skolen.

Studieture – på besøg i verden Alle 2.g-klasser kommer på studierejse til udlandet og får her både faglige input under fremmede himmel­strøg og socialt samvær med klassen. Herudover har vi også mange faglige rejser i 3.g. Studierejserne giver dig nye vinkler på fagene, gør det muligt at afprøve dine sproglige evner i praksis og giver dig desuden en inspirerende indsigt i andre lande og samfundsformer. Desuden bidrager rejserne i dén grad til at styrke klassernes sociale fællesskab og den enkeltes trivsel.

Udveksling – udsyn og indsigt At forstå andre kulturer er også at forstå sin egen. er Klik h

38 | 2022 · Elev på Sct. Knuds Gymnasium · #3fedeår

Udover studierejser tilbyder Sct. Knuds Gymnasium derfor også udvekslinger med skiftende samarbejdspartnere. P.t. tilbyder vi således udveksling med samarbejdsskoler i Berlin og New York. Kernen i et udvekslingsophold er kulturforståelse og sprogkundskaber. At bo hos en værtsfamilie og gå i skole i et andet land sætter rammen for enestående kulturmøder, som hjælper dig til at forstå verden og dig selv på nye, inspirerende måder. Kulturmødet og ikke mindst kulturforståelsen er netop en central del af det internationale projekt, som er et tilbud knyttet til nogle af vores sproglige studieretninger. Inden for rammerne af det internationale projekt arrangeres der to studieophold i udlandet. Det ene til USA, det andet til Spanien eller Tyskland. Opholdene afvikles enten som udveksling eller som intensive sprogskoleophold. Da disse studieophold er mere omfangsrige end de øvrige rejsetilbud, er der også tale om en større egenbetaling, og det er derfor nødvendigt særskilt at tilmelde sig det internationale projekt. Deltagelse i projektet er naturligvis ingen forudsætning for at vælge én af de sproglige studieretninger. Hvis du gerne vil vide mere om det internationale projekt, så kig ind på hjemmesiden eller kontakt vores internationale koordinator, Jette Høj-Larsen.

MUNNY – Model United Nations Er du interesseret i globale problemstillinger og international politik, har du lyst til at debattere på engelsk, og vil du gerne møde unge fra andre gymnasier og andre lande, så er Model United Nations måske noget for dig! På Sct. Knuds Gymnasium har du mulighed for at deltage i det årlige MUNNY-


rollespil i Nyborg – et rollespil modelleret over en FN-generalforsamling med dertil hørende debatter, uenigheder, kompromiser og beslutninger. 2. Preparation Centre logo Cambridge English Certificate

Engelsk er et verdenssprog, som du vil få brug for i mange sammenhænge. Derfor har du på Sct. Knuds Gymnasium mulighed for at erhverve et Cambridgecertifikat som bevis på dine engelskkundskaber. Det er et tilbud, som foregår i samarbejde med Studieskolen. Selve prøven kræver en vis egenbetaling, men Sct. Knuds Gymnasium tilbyder gratis eksamensforberedende undervisning inden prøven.

Cambridge English er en international anerkendt standard for, hvor god du er til engelsk, og med Cambridge English-certifikatet har du et bevis på, at du har opnået færdigheder i engelsk på et højt niveau. Det giver adgang til mange engelsk­sprogede uddannelsesinstitutioner og universiteter i en række lande. Desuden kan Cambridge-certifikatet åbne døre til virksomheder og organisationer både i ­Danmark og i udlandet.

The Preparation Centre logo demonstrates that you prepare candidates for our Cambridge English Qualifications. Do not alter, extract or use any part of this logo on its own and always use the logo exactly as provided. Only use the logo provided; do not use the Cambridge Assessment English logo. The logo is provided in different formats, jpeg for print and png for web use.

Logo guidelines for Preparation Centres

TM

4

#3fedeår · Elev på Sct. Knuds Gymnasium · 2022 | 39


40 | 2022 · Elev på Sct. Knuds Gymnasium · #3fedeår


#3fedeår · Elev på Sct. Knuds Gymnasium · 2022 | 41


42 | 2022 · Elev på Sct. Knuds Gymnasium · #3fedeår


VEJEN TIL FREMTIDEN

Optimale rammer for et godt uddannelsesforløb: Vi tager godt imod dig som ny elev, både i grund­ forløbet og når du begynder i en studie­retning

Vi har lærerteam i alle klasser, der alle tre år har særligt fokus på trivsel, så du har gode forudsætninger for at lære Vi tilbyder studieretninger, der peger frem mod alle de videregående uddannelser Vi tilbyder en mangfoldighed af valgfag, så du kan skræddersy lige præcis din studentereksamen

Vi har undervisere, som er dygtige til deres fag og brænder for at formidle, så din motivation for at lære kommer i top Vi har en vifte af faglige tilbud til dig uden for under­ visningen – både hvis du skal have lidt ekstra hjælp, og hvis du skal udfordres, fordi du er fagligt stærk Vi har et væld af sociale tilbud til dig og dine kam­ merater på tværs af klasserne Vi ruster dig til fremtiden, og derfor er både digitale, globale og innovative kompetencer i spil

Vi har optimale fysiske rammer – store klasse­lokaler, moderne elevkantine og områder til gruppearbejde og hygge Vi samarbejder i OS med de andre stx-skoler i Odense.

#3fedeår · Elev på Sct. Knuds Gymnasium · 2022 | 43


STUDIERETNINGER 2022 Studieretningsfag Engelsk A

Spansk A

Latin C

Engelsk A

Tysk A

Samfundsfag B

Engelsk A

Spansk A

Tysk B

SAMFUNDSFAGLIGE STUDIERETNINGER

Samfundsfag A

Matematik A

Samfundsfag A

Engelsk A

NATURVIDENSKABELIGE STUDIERETNINGER

Matematik A

Fysik B

Kemi B

Matematik A

Fysik B

Kemi A

Matematik A

Fysik A

Kemi B

Matematik A

Bioteknologi A

Fysik B

Biologi A

Kemi B

Musik A

Engelsk A

Musik A

Matematik A

SPROGLIGE STUDIERETNINGER

MUSIKFAGLIGE STUDIERETNINGER

Klik her

3 ord om 3 år

Find os på Facebook og Instagram