Page 1

www.sigma.nl nr. 2-2010 1-2010 17e jaargang Een uitgave van Sigma Coatings, Uithoorn

slim sigma renoveren flexidur Aanpak Totaalconcept Boreelkazerne met tien getuigt jaar garantie van durf

87 in beeld: crimpenhof duurzaamheid en sigma

10 expertise: kleuradvies kleur op maat

14 duurzaam: in een keer dekkend beitsen


inhoud

2

4

7

8

actueel

Hoogwaardige handreiniger

Nieuws, 7:30 uur vraag

De nieuwe handreiniger van ProGold is zacht voor de han-

investeer in uw toekomst

en column.

den en milieuvriendelijk. Maar dat wil niet zeggen dat hij

Met maar liefst twaalf theoretische en praktijkgerich-

minder goed schoonmaakt. Sterker nog, de handreiniger

te cursussen biedt Sigma u de kans om uw vakkennis

renovatieproject

voldoet aan alle eisen van veeleisen-

aan te vullen of op te frissen. Met SigmaClass inves-

Voor de herontwikkeling

de gebruikers die in aanraking

teert u in uw toekomst. Een greep uit het cursusaan-

van de Boreelkazerne in

komen met extreem zware vervui-

bod 2010-2011.

Deventer werd de tradi-

lingen zoals verf, lak, inkt, vet, lijm

tionele werkverdeling

en bitumen. Met de handige dis-

* Minerale ondergronden

losgelaten.

penser doet u een klein beetje op

Deze tweedaagse cursus geeft de factoren aan die

uw droge handen. Wrijf het

minerale ondergronden beïnvloeden en geeft richt-

in beeld

daarna goed in tot het vuil

lijnen voor reparaties en een juiste voorbehandeling.

Hoogvliet Totaal-

oplost en spoel de handen

onderhoud knapte

af met warm of koud water.

* Kleur & gevoel

het Oude Raadhuis in

Raak bedreven in kleuradvies. U

Oud-Beijerland op met

leert hoe kleuren en kleurcombina-

Sigma Flexidur.

ties diverse sferen oproepen en hoe

duurzaamheid

gemak dient de schilder

Wat betekent duurzaam-

De ProGold-kwastenclip is een handig hulpmiddel

heid voor de schilders-

voor iedere schilder. De clip biedt plaats aan twee

branche? 10 kleur

ze zich verhouden tot verschillende woonstijlen. * Sigma Flexidur houtrenovatiespecialist

kwasten en past per-

Leer alles van houtrenovatie: van

fect op het bekende

inspecteren tot frezen, fixeren en

ProGold-inzetvaatje.

applicatie. De opleiding wordt op

Basisscholen De Rietkraag

Probeer de clip uit in

de derde dag afgerond met een

en De Vorsenpoel kregen

combinatie met een

theorie- en praktijktoets.

nieuwe kleuren. Leo

inzetvaatje.

Faasen, Sigma’s Colour

* Kunststofvloeren

Trainer / Designer, gaf

In deze cursus wordt stilgestaan bij de verschillende

advies.

soorten vloeren, de functionele eisen en de aandachtspunten bij voorbehandeling en systeemkeuze.

14 producten Sigma introduceert twee

Inschrijven kan via www.sigmaclass.nl. Daar vindt u

nieuwe producten.

een overzicht van alle cursussen en data.

colofon Schildersblad is een uitgave van Sigma Coatings. Concept en realisatie: Scripta Media BV, Amsterdam Vormgeving: 8-13 Grafisch Ontwerpers Met medewerking van: Wil Koning, Thérèse van Warmerdam Fotografie: De Beeldredaktie, Frank van Biemen, Lex Draijer Correspondentieadres: Sigma Coatings, Postbus 42, 1420 AA Uithoorn, tel.: (0297) 54 13 65, internet: www.sigma.nl, e-mail: info@sigma.nl © 2010 Scripta Media. Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden overgenomen of vermenigvuldigd

+++ nieuwsflits +++ Als het aan FNV ZBo ligt komt er binnenkort een keurmerk voor zzp’ers in de bouw. Dat zou particulieren beter in staat stellen om kwalitatief goede vaklui te vinden. Het is ook een wapen in de strijd tegen de keiharde concurrentie op het uurloon. (bron: FNV Bouw)

+++

zonder uitdrukkelijke toestemming van Sigma Coatings. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten

Bedrijven in de bouwkolom bestellen anno 2010 nog al-

worden ontleend. Sigma Coatings is een merk van PPG Industries.

tijd het meeste materiaal via de telefoon. Over twee jaar verwachten partijen echter ruim een derde van hun

2 Schildersblad


actueel de 7:30 uur vraag Is de droging van de nieuwe generatie verven nu gelijk of langzamer?

Ondernemen, mens en milieu Duurzaamheid, eco, sustainability, milieueisen, duurzaam ondernemen, sla een willekeurig vakblad open en je leest

Op het Technisch Centrum Bouw en op de Sigma Service Centers

hier van alles over. Het aardige van dit onderwerp is dat

komen sommige vragen regelmatig terug. In Schildersblad behan-

iedereen het in principe over hetzelfde heeft. Het is een

delen we de meest gestelde. Vraag: Is de droging van de nieuwe ge-

breed, haast abstract item waarover inmiddels al boeken-

neratie verven nu gelijk of langzamer?

kasten vol zijn geschreven. Ook Sigma Coatings houdt zich intensief met dit onder-

Petra Sanders-van der Heijden, productspecialist Flexidur, hout- en

werp bezig. Binnen Sigma en moedermaatschappij PPG

metaalverven, geeft antwoord: ‘Tijdens werkbezoeken of cursussen

wordt nagedacht hoe verf beter en slimmer ontwikkeld

krijg ik vaak te horen dat de nieuwe generatie verven langzamer

kan worden, en zeker ook hoe de rol die verf op dit

droogt. Mijn antwoord hierop is dan dat verven van Sigma anders

moment speelt en gespeeld heeft onder de aandacht

drogen, maar niet langzamer.

gebracht moet worden. Stel je een wereld voor zonder

Om droging te beoordelen moet je kijken naar de diverse fases die het

verf! Verf beschermt en verduurzaamt al

product doorloopt: de zogenoemde stofdroog- , kleefvrij- en overschil-

eeuwenlang veel van de producten die

derbaarheidsfase. De eerst twee zijn voor de schilder het belangrijkst.

wij als waardevol beschouwen. ouwen. En dat

Die bepalen namelijk hoe snel de ramen en deuren gesloten kunnen

allemaal door middel van n een extreem

worden. Sigma Coatings heeft zijn producten zo ontwikkeld dat deze

dun laagje!

fases voor de meeste producten gelijk zijn gebleven. Alleen bij lagere

Er bestaan een hoop keurmerken urmerken die aan-

temperaturen is de kleefvrijfase soms

geven dat op een bepaald ld terrein

iets langer geworden. De overschilder-

aan bepaalde regelgeving ng wordt

baarheidsfase is bij bijna alle producten

voldaan. Komo, Eko,

onder alle condities gelijk gebleven.

Ecolabel, Cradle to Cradle, le,

Maar droging van een product wordt

Milieukeur, FSC etc.

door meer factoren beïnvloed, zoals de

Sigma begrijpt deze be-

aangebrachte natte laagdikte, applica-

langrijke initiatieven maar aar

tietemperatuur en toevoegen van ver-

kiest er juist voor de helee keten

dunning. Daarom, als ik de vraag tij-

onder de loep te nemen en

dens werkbezoeken krijg, nodig ik

legt zich daarom ook niet et vast

mensen altijd uit om eens naar onze

op één specifiek gebied.

SigmaClass-cursussen te komen. Daar

Wij zetten uiteraard alless op

gaan we namelijk in op de diverse bind-

alles om u de beste producten ducten

middelen die we gebruiken en hun

en oplossingen te bieden. n.

specifieke eigenschappen.’

Door een juiste balans tee vinden tussen ondernemen,, mens en milieu komen we tot de beste resultaten. Zo komen men we

materiaal via een website te bestellen. (bron: BouwKennis)

+++ FNV Bouw wil de komende jaren nadenken over

niet alleen tegemoet aan n onze huidige benodigdheden,, maar

alternatieven voor de bouwvak. Uit eigen onderzoek

stellen we ook de behoeften ften voor

blijkt dat negen van de tien werknemers zelf willen be-

toekomstige generaties veilig.

palen wanneer zij op vakantie gaan. (bron: FNV Bouw)

+++ De komende jaren groeit het aantal zzp’ers nog

Gert Rademaker,

wel, maar niet meer zo hard. In 2020 zal het aantal

Country Manager

tussen de 80.000 en 125.000 liggen. (bron: EIB)

Sigma Coatings Bouwdivisie visie Schildersblad 3


betrokken partijen opdrachtgever DC Vastgoedontwikkeling architectenbureau Kreek architecten, Deventer aannemer Bramer Vriezenveen constructeur JVZ Raadgevend Ingenieursburo, Deventer bouwtechnische uitwerking BAZ, Zwolle schildersbedrijf Eekhuis schilder - glas & wandafwerking, Twello de naam boreelkazerne Met een naam als Boreelkazerne is een verspreking snel gemaakt. ‘Soldaten van het bordeel’ werden de militairen van de kazerne dan ook in de volksmond genoemd. De Boreelkazerne heeft zijn naam te danken aan Willem François Boreel (17741851), een heldhaftig opperbevelhebber die onder meer meestreed in de slag bij Waterloo. De bevelhebber bewoonde de kazerne met zijn 4e Regiment Huzaren, in totaal 900 man.

4 Schildersblad

Bijzondere samenwerking oogst succes

Van bouwval


renovatieproject

Voor de herontwikkeling van de Boreelkazerne in Deventer is de traditionele werkverdeling losgelaten. Niet de aannemer, maar de projectontwikkelaar bracht het project in kaart. ‘Van specialisten als de schilder en Sigma willen we rechtstreeks advies’, aldus Rien Walk van DC Vastgoedontwikkeling.

naar trots stadsgezicht e Boreelkazerne moet voor

Rijksmonument. DC Vastgoed-

tenzorg bevoegd om direct beslissingen

de gemeente Deventer en

ontwikkeling heeft het bouwproces tot

te nemen. Hij komt langs op het werk,

zijn bewoners een doorn in

in detail in kaart gebracht. Bouwkundig

bespreekt het op zijn kantoor en kan

het oog zijn geweest. Het mar-

projectleider Rien Walk: ‘Vanaf het al-

vrijwel direct een terugkoppeling geven.

kante gebouw ligt prominent aan de

lereerste begin is overlegd met specia-

Dit veelomvattende project duurt lang

rand van het historische centrum.

listen waarin we vertrouwen hebben:

en vraagt daarom van alle betrokken

Maar sinds 1997 stond het leeg en

van een smid en geveldeskundigen tot

partijen een lange adem. Iedereen moet

verpauperde het. Om krakers te weren

aan installateurs. Het verfbestek is sa-

de discipline hebben iedere dag dezelfde

werden deuren en ramen dichtgetim-

mengesteld door het bedrijf Eekhuis

goede kwaliteit af te leveren.’

merd. De betimmeringen en de ver-

schilder – glas & wandafwerking uit

woesting door een fikse brand maak-

Twello en Sigma Coatings. Met alle par-

450 gietijzeren blindankers Vooral

ten de aanblik er niet beter op. Achter

tijen is al lopend en discussiërend door

het restaureren van de gevel was niet

de schermen werd echter gedokterd op

het pand een plan van aanpak bedacht.

eenvoudig. Sommige muurdelen waren

een herbestemming. De realisatie daar-

De bestaande situatie is het uitgangs-

tot wel 15 centimeter verzakt of knak-

van is vanaf mei 2009 in volle gang

punt geweest, niet een bouwtekening.’

ten naar buiten. Er zaten scheuren

gezet en wordt afgerond in 2010.

Aan het project is ruim twee jaar voor-

waarin je een hand kon steken. ‘Zo’n

bereiding en onderzoek vooraf gegaan.

oud gebouw zit vol geheimen’, zegt Rien

gedurfd project De restauratie en

Doorgaans is dit het werk van de aan-

Walk. ‘Zo zaten er in de gevel 450 giet-

nieuwbouw van de Boreelkazerne

nemer. Aannemer Bramer Vriezenveen

ijzeren blindankers. Die zijn in kruis-

maakt deel uit van een fors stadsver-

heeft zijn handen vol aan de uitvoering

verband uitgehakt, vrijgemaakt van

nieuwingsproject in het centrum van

en coördinatie van de gespecialiseerde

roest en behandeld met twee lagen

Deventer. In totaal gaat het om 115

onderaannemers.

bitumencoating. De beschadigde stenen

2

uit de gevel zijn vervangen door stenen

woningen en 28.000 m aan kantoren en winkels. Opdrachtgever is DC Vastgoedontwikkeling. Vooral de aan2

discipline en kwaliteit Rien Walk:

van de gesloopte binnenmuren. De

‘Onze manier van werken kost uiter-

gevel is bijna zoals hij ooit was, in de

aard veel tijd. Maar daardoor heeft DC

oorspronkelijke kleuren. Achter de gevel

beslaat, spreekt van durf. Investeren in

Vastgoedontwikkeling een stevige grip

is alles gestript. Het is eigenlijk een

oude panden is immers een groot risi-

op het bouwproces. Uiteindelijk levert

afgewerkte doos van gips met voorzet-

co. Niet zelden komen er eindeloos

het een strakke planning op en minder

wanden tegen de gevels en brand-

veel tegenvallers aan het licht. Boven-

faalkosten. Alle contacten zijn kort. Zo

werende plafonds aan de bestaande

dien is de gevel van de kazerne een

is mijn contactpersoon bij Monumen-

balklagen.’

pak van de Boreelkazerne, dat 9000 m

Schildersblad 5


renovatieproject

enkele toegepaste verfsystemen • De kaal gemaakte naaldhouten dakconstructie is behandeld met Sigmalith ISO Primer en afgewerkt met Sigmalith WS Semi-Gloss. • De kozijnen en deuren van loof- en naaldhout zijn behandeld met Sigma S2U Allure Primer en Sigma S2U Allure Gloss. Binnen zijn Sigma leerwerkplaats bij uitstek Voor

en openstaande verbindingen met

S2U Nova Primer en Sigma S2U

Eekhuis schilder – glas & wandafwer-

Sigma Flexidur ZK.’

Nova Satin gebruikt.

king en Sigma is de Boreelkazerne een historisch kleuronderzoek

voorzien van ProGold Glasweefsel

Teun Eekhuis: ‘Het complex vraagt alle

Commercieel technisch adviseur Klaas

en afgewerkt met Sigmatex

technische vakbekwaamheid van een

Bosch: ‘Iedere ondergrond vraagt weer

Superlatex Matt.

schilder. We behandelen alle typen

om een ander verfsysteem en behande-

• De plafonds zijn afgewerkt met

ondergronden: van gietijzer, koper en

lingsmethode. Dat maakt het schrijven

Sigmacryl Supermatt.

staal tot hout, parket en glasweefsel.

van een verfbestek interessant.

• Na conservering van de gietijzeren

Vooral het onderhoud van de gevel en

Bijzonder was het kleuradvies en vast-

kozijnen en ramen zijn deze her-

stelling van de kleuren. Op basis van

plaatst en is het glas gezet met

de uitgenomen monsters is een histo-

gebruikmaking van Sigma Flexidur

risch kleuronderzoek gedaan, met de

SV. De buitenzijde is afgeschilderd

gegevens zijn de kleuren vastgesteld

met Sigma S2U Allure Primer en

die namen hebben gekregen als

Sigma S2U Allure Gloss.

‘Alle betrokken partijen moeten de discipline hebben iedere dag dezelfde goede kwaliteit af te leveren’

Boreelgroen en Boreelbeige. Daarvan

• Een klein deel van het binnenwerk

die van de dakconstructie vragen

heeft Teun Eekhuis kleurmonstersta-

krijgt net als buiten historische kleu-

specifieke kennis van het schildersvak.

len opgezet die vervolgens zijn goedge-

ren met Sigma S2U Nova Satin.

Daar komt bijvoorbeeld het herstel

keurd door Monumentenzorg. De sa-

• Na reparatie zijn de cementgebon-

van hout- rot bij kijken. Ook hebben

menwerking verloopt zeer goed. Het

den pleisterlaag en het zachte

we zorgvuldig de oude verflagen bloot-

schilderwerk en ook het verfbestek

natuursteen behandeld met de hoog

gelegd voor het onderzoek naar de

worden met de betrokken partijen

waterdampdoorlatende Sigma

eerste kleuren. Het dak van naaldhout

rechtstreeks besproken. De onderlinge

Siloxan Topcoat Matt. De liggende

hebben we aan de binnenkant rigou-

kennis wordt daardoor optimaal benut.

delen die door vocht worden belast,

reus schoongemaakt en met een

Dat levert genoegdoening op en weder-

zijn behandeld met Sigmurolac

compressor stofvrij gespoten voordat

zijds respect.’

Topcoat Matt.

het is behandeld. We werken met gemiddeld 6 van de 25 man die ik in dienst heb aan het project. Daarbij is het een leerwerkplaats voor leerlingen van Schildersschool Zutphen. De leerlingen zijn meer dan gemotiveerd. Een interessanter leerproject met begeleiding van een van onze leermeesters is dan ook niet denkbaar. Daarbij kregen de leerlingen een extra cursusdag over het repareren van houtrot, scheuren 6 Schildersblad

• De nieuwe binnenwanden zijn

dankbaar project. Directeur-eigenaar


in beeld

Kwaliteit én compleetgarantie Voor de houtrenovatie van rijksmonument het Oude Raadhuis in Oud-Beijerland werd gekozen voor Sigma Flexidur. De kwaliteit én de compleetgarantie trokken de gemeente over de streep. Tijdens de renovatie van het Oude Raadhuis trad Erik Breedveld van onafhankelijk adviesbureau BVKwadraat op als projectleider. Hij adviseerde de gemeente van Oud-Beijerland bij de aanbesteding, deed de tussentijdse controles en was betrokken bij de oplevering. Breedveld: ‘Er moest veel gebeuren aan het gebouw. Vooral de kozijnen en raamluiken waren aan reparatie toe. Daarin was namelijk houtrot geconstateerd.’ Henk Hoogvliet van Hoogvliet Totaalonderhoud stelde voor om die reparaties met Sigma Flexidur uit te voeren. Hoogvliet: ‘De Monumentencommissie was niet bekend met het product, maar we hebben ze ervan kunnen overtuigen om het toe te passen. De technisch sprecialisten van Sigma hebben daarbij geholpen. Ze hebben het project bezocht en gezamenlijk konden we de voordelen van Sigma Flexidur goed aan de gemeente uitleggen. Daaronder valt natuurlijk ook de aantrekkelijke tienjarige systeemgarantie.’ Breedveld: ‘Bij de historische constructie- en hersteltechniek door middel van aanlassen, aanscherven en uitstukken, waarbij de verbindingen koud tegen elkaar geplaatst zijn met lijm, leiden de verschillen in werking tot kieren en scheuren tussen het oude en het nieuwe hout. Maar als de aansluitingen tussen de nieuwe stukken hout met het bestaande hout uitgevoerd worden met Sigma Flexidur, wordt een duurzaam elastische verbinding tot stand gebracht. Mooi overschilderd kan het kozijn er dan weer jaren tegen en zal het materiaalgedrag door de afdekkende verflaag worden opgevangen en overbrugd. Die kwaliteit én de tienjarige compleetgarantie op het hout- en schilderwerk van Sigma gaven de doorslag voor de gemeente om voor deze moderne hersteltechniek te kiezen.’

wat Rijksmonument het Oude Raadhuis waar Oud-Beijerland gebruikte producten Sigma Flexidur, Sigma S2U Allure Gloss


Duurzaamheid leidt tot Duurzaamheid, duurzaam ondernemen, sustainability, milieueisen. Termen die niet meer zijn weg te denken in bestekken en bouwvoorschriften. Ook bij PPG, de moedermaatschappij van Sigma, staat duurzaamheid hoog op de agenda. Wat betekent duurzaamheid precies en waarom is het ook voor de schilder een hot item? Een toelichting van Maarten Buijs, PPG’s projectleider Sustainability.

steen in het water. Zo hebben we vanuit Sigma regelmatig contact met Fareno, een netwerk van vijf grote onderhouds- en renovatiebedrijven in Nederland dat zich sterk maakt voor duurzaamheid in vastgoedonderhoud. Binnen de schildersbranche heeft Fareno een belangrijke voorlichtende rol op zich genomen. De aangesloten bedrijven ambiëren een zo duurzaam mogelijke

waarom duurzaamheid?

werkwijze en maken bewuste keuzes in hun eigen bedrijfs-

‘Het is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Wij wor-

voering. Ze zetten bijvoorbeeld minder busjes in en letten goed

den ons steeds meer bewust van de effecten en de gevolgen van

op hun energieverbruik. Maar ze kiezen ook voor duurzame

ons handelen voor het milieu. Dat heeft ook geleid tot nieuwe

fabrikanten. Daar komen wij in beeld. In gesprek gaan met

wetgeving. VOC 2010 is daar een sprekend en zeer ingrijpend

Fareno en de aangesloten schildersbedrijven levert aan onze

voorbeeld van. Bovendien zijn opdrachtgevers zich ook steeds

kant weer ideeën op voor nieuwe stappen met betrekking tot

meer bewust van duurzaamheid. Woningbouwcorporaties bij-

nieuwe producten en verpakkingen.‘

voorbeeld gaan voor verduurzaming van vastgoed. Architecten houden bij hun ontwerpen steeds meer rekening met duurzaam-

nieuwe producten?

heid en energiebesparing en kiezen voor producten die recycle-

‘PPG heeft als missie innovatieve en decoratieve verfproducten

baar zijn of minder schadelijk voor het milieu. Dat zijn ontwikke-

te ontwikkelen die onze toekomst beschermen en verfraaien, ter-

lingen waar de schilder direct mee te maken heeft.’

wijl we het milieu en de mens zo min mogelijk belasten. Verf heeft altijd een duurzame functie gehad in de vorm van bescher-

8 Schildersblad

wat doet ppg qua duurzaamheid?

ming, maar dat is voor ons een vertrekpunt, geen eindpunt. We

‘We merken dat er bij de schilder nog veel onduidelijkheid is over

kijken vanuit verschillende invalshoeken naar hoe we onze pro-

duurzaamheid, omdat het hem niet direct raakt tijdens zijn werk-

ducten nog Arbo- en milieuvriendelijker kunnen maken. Goed

zaamheden. Wij kunnen bijdragen aan bewustwording over

voor het milieu en met behoud van de kwaliteit die de schilder

duurzaamheid en daarom komen we het komende jaar met voor-

van ons gewend is. Met de VOC 2010 hebben we al een grote slag

lichtingsmateriaal. Wat betekent duurzaamheid voor de schilder

geslagen. Alle producten voldoen aan de nieuwe normen en zijn

en zijn opdrachtgever? Goede informatie werkt als de bekende

in de meeste gevallen zelfs kwalitatief verbeterd.


duurzaamheid

rendement

sustainability en carbon footprint Sustainability betekent tegemoetkomen aan datgene wat we vandaag nodig hebben, zonder datgene wat toekomstige generaties nodig hebben in gevaar te brengen. Sustainability laat zich het best vertalen als

Ook wij als Sigma en PPG staan midden in de ontwikkelingen wat

duurzaamheid, maar dan

betreft duurzaamheid. Veel projecten staan nog in de

verdergaand dan alleen de

kinderschoenen. In ieder geval zijn we bezig met de ontwikkeling

milieuaspecten. Ook sociale

van brochures en voorlichtingsmateriaal voor de schilder met

en economische aspecten

veel informatie over duurzaamheid.’

maken deel uit van maatschappelijk verantwoord en

wat betekent dat praktisch?

duurzaam ondernemen. Dat

‘Het gaat niet om grote gebaren of investeringen, maar om een

wordt ook wel de drie P’s

andere manier van werken. Belangrijk is bijvoorbeeld de voor-

genoemd: People, Planet en

bereiding op een werk. Uit onderzoek is gebleken dat veel CO2-

Profit. Ofwel de juiste balans

uitstoot wordt veroorzaakt door transport. Ga dus niet tien keer

zien te vinden tussen onder-

rijden met drie bussen verf in je auto, maar bereken van tevoren

nemen, mens en milieu.

hoeveel materiaal je op welk moment op het werk moet hebben. Dat geldt ook voor het materiaal. Ga er zuinig mee om en zorg

Met de carbon footprint of

dat je zo min mogelijk materiaal overhoudt dat wordt weg-

CO2-voetafdruk wordt ge-

gegooid. Recycling is een kernwoord bij duurzaamheid. Sigma

meten in welke mate er

komt de schilder tegemoet met de Afval Retour Service, waar-

uitstoot van CO2 plaatsvindt

mee schilders tegen gereduceerde prijzen hun afval kunnen

bij het produceren van een

aanbieden bij SITA.

product. De carbon footprint

En last but not least is er natuurlijk de productkeuze. Afhankelijk

is wereldwijd de meest

van de eisen die aan het onderhoud worden gesteld kunnen wij

gangbare maatstaf voor

adviseren over de juiste verfsystemen. Er is een relatie tussen

duurzaamheid en kan wor-

duurzaam werken en onderhoudstermijnen. Gezien de huidige

den gerelateerd aan een

tijd zijn opdrachtgevers kritisch over de onderhoudstermijnen.

persoon, maar ook aan

Lever je kwalitatief goed werk af, dan weet je dat de opdracht

productie, aan energie, aan

gever weer bij je terugkomt.’

transport en aan een bedrijf.

Schildersblad 9


Op verzoek

professioneel

10 Schildersblad


kleur

kleuradvies Kleurtoepassing betekent meer dan het opfleuren van een gebouw. Omdat de kleur in hoge mate de sfeer bepaalt, is het belangrijk die kleuren te kiezen die passen bij de functie én de gebruikers van een gebouw. Het is dan ook een vak apart om de juiste kleuren voor projecten te bepalen. Leo Faasen, Sigma’s Colour Trainer/ Designer, licht toe hoe hij kleur bekent. oe kunt u kiezen uit de on-

sioneel kunt presenteren. Komt u er

met de opdrachtgever en een bezoek

telbare kleuren die Sigma

niet uit? Dan kunt u altijd voor een pro-

aan het project. In het geval van basis-

Coatings voor u kan maken?

fessioneel advies bij Sigma terecht. Leo

school De Rietkraag in Oostzaan is met

Welke kleur past bij de func-

Faasen vertelt aan de hand van twee

het team gesproken. Voor het hout-

tie van de ruimte of bij de stijl van uw

schoolvoorbeelden hoe een kleuradvies

werk binnen heb ik me laten leiden

opdrachtgever? Hoe geeft u uw klant

tot stand komt. Laat u inspireren!

door de thema’s riet, natuur en water

het beste kleuradvies? Sigma heeft een

die het team graag wilde terugzien. Op

scala aan kleurhulpmiddelen beschik-

thema’s en hun kleuren Wat gaat aan

de vloer ligt blauw marmoleum, dat

baar waarmee u eenvoudig kleuradvie-

het kleuradvies vooraf? Leo Faasen:

sluit mooi aan bij het thema water.

zen maakt en een kleurverhaal profes-

‘Natuurlijk een oriënterend gesprek

Voor de onder- en bovenbouw heb ik

Basisschool De Rietkraag

Schildersblad 11


verschillende meer verzadigde natuur-

bij mijn advies niet alleen naar kleur.

Vanwege de naam van de school werd

en riettinten ingezet. Geel en rood voor

Vooral ook opruimen, rangschikken

het kleurenpalet al snel in de thema’s

een warme, speelse en vrolijke sfeer

van meubilair en wandversiering en

water en kikkers gezocht. Als architect

voor de lagere klassen. Bij de boven-

aanpassen van verlichting dragen bij

weet ik natuurlijk wel van kleur af,

bouw gaat leren een grotere rol spelen

aan de totale belevingssfeer van een ge-

maar ook elk lid van het docententeam

en moeten de kleuren minder afleidend

bouw of een ruimte.’

had een eigen gedachte daarover. Om

werken. Daarom hier wat stabiliserende

de kleurkeuze goed te beargumenteren

en koele kleuren groen en blauw.

nieuwbouw De Rietkraag is een voor-

en het team te overtuigen heb ik dank-

De sombere bakstenen muren mochten

beeld van een renovatie. Leo Faasen

baar gebruik gemaakt van de expertise

worden geschilderd. Daarvoor heb ik

wordt echter ook regelmatig betrokken

van Sigma in de vorm van Leo Faasen.

twee lichtere tinten grijs gekozen, voor

als adviseur bij de start van bouw-

We hebben een hele dag lang alle ruim-

alle lokalen dezelfde. Alle klassen wer-

projecten waarbij kleurkeuze zich nog

tes en hun bestaande kleuren bestu-

den voorzien van een hypermodern di-

in de ontwerpfase bevindt.

deerd en bedacht welke kleuren de

gibord. Voor die muren heb ik een don-

Architectenbureau J. van Hoof in

sfeer zouden realiseren die het team

kerdere tint grijs gekozen. Dan wordt

Eindhoven betrok hem bij de renovatie

voor ogen stond. Het is een kleurrijk ge-

het digitale beeld op het bord scherper.

en nieuwbouw van basisschool De

heel geworden: van felle kleuren bij de

De overige muren hebben de lichtgrijze

Vorsenpoel in Boxtel. Moonen onder-

onderbouwklassen naar groene tinten

kleur gekregen.

houd & renovatie uit Den Bosch voerde

in de bovenbouw. De uniformiteit in de

Het zijn in totaal zestien tinten gewor-

de klus uit. Architect Sjef van Hoof:

school wordt onder meer benadrukt

den, afgeleid van vier hoofdkleuren.

‘Uitgangspunt was een school uit de

door horizontale houten planken langs

Voor de entree van de school hebben

jaren zeventig. Erg gedateerd met

de raampartijenbalken. In de toiletgroe-

we een kleurrijker en sterker kleurpalet

schrootjesplafonds en donkere kleuren.

pen zijn vrolijke kleuren gebruikt. Om

gekozen dat tegelijkertijd het interieur

Er moest worden gerenoveerd en uitge-

de massiviteit van het exterieur luchti-

en exterieur verbindt. Overigens kijk ik

breid.

ger te maken zijn er op de kopse kanten van de planken kleuraccenten aangebracht. Een mooi staaltje van samenwerking op kleurgebied. Met een tevreden opdrachtgever als resultaat.’

werk in uitvoering Ronald van Elleswijk van Trerom Schilderwerken in Amsterdam (www.trerom.nl) tekende voor de uitvoering van het schilderwerk van De Rietkraag: ‘We hebben met zestien kleuren gewerkt, volgens het kleurenplan van Sigma. De kleuren functioneren als een soort bewegwijzering voor de kinderen. Omdat we met zoveel kleuren werkten en om fouten te voorkomen, heeft de schoolleiding kleurstickertjes met het kleurnummer op elk lokaal geplakt. We hebben het een en ander aan reparatiewerk gedaan zoals gaten vullen en wat houtreparatie. Al het houtwerk is uitgevoerd met Sigma S2U Nova Primer en Sigma S2U Nova Matt. Een perfecte verf met een prachtig eindresultaat. Scholen zijn natuurlijk altijd aan het schipperen met geld. Daarom hebben we Basisschool De Rietkraag

een muur van de kamer van de directrice een frisse kleur oranje gesponsd. Dat geeft direct een heel andere, vrolijke sfeer, passend bij de rest van de schoolruimtes.’

12 Schildersblad


kleur

Basisschool De Vorsenpoel

Wilt u weten wat Sigma op het gebied van kleur voor u kan betekenen? Kijk op www.sigmaclass.nl voor inschrijven en meer informatie over de SigmaClass-kleurcursussen.

Schildersblad 13


In één keer fraai, met minimale overspray Sigmacryl Spray Matt Meer meters maken in minder tijd. Met de nieuwe Sigmacryl Spray Matt komt Sigma tegemoet aan de vraag uit de markt om producten te leveren die economisch en efficiënt werken bevorderen.

fraai dekkend resultaat en hoeft niet te worden nagerold. Dat scheelt een extra werkgang zonder verlies van kwaliteit. Een win-winsituatie dus: één arbeidsgang, snelle verwerking, nauwelijks overspray en narollen is niet nodig. testen technische gegevens

Sigmacryl Spray Matt is kant-en-klaar

sigmacryl spray matt

voor gebruik. Verdunning is niet

• Watergedragen muurverf voor

nodig. U hebt direct een prachtig

binnen op basis van kunstharsdispersie

S

igmacryl Spray Matt is een inno-

eindresultaat op de muur.

vatieve muurverf, kant-en-klaar

De verf is bij Sigma eerst uitvoerig in-

voor gebruik, die speciaal is ont-

tern getest. De daaropvolgende markt-

wikkeld voor spuitapplicatie. Dankzij

testen, gedaan door in spuitapplicatie

• Grote dekkracht

de unieke samenstelling combineert

gespecialiseerde schilders, leidden tot

• Minimale overspray

het product minimale overspray met

positieve reacties.

• Narollen niet nodig

een perfect dekkend en fraai esthe-

Sigma is er met Sigmacryl Spray Matt

• Gebruiksklaar

tisch eindresultaat. Zónder narollen.

weer in geslaagd een product te ont-

• Speciaal ontwikkeld voor spuitapparatuur

wikkelen waarin esthetiek hand in

• Oplosmiddel- en emissievrij • Geen hinderlijke geur

een arbeidsgang

hand gaat met efficiency. Zoals u van

• Onverzeepbaar

Sigmacryl Spray Matt is bij uitstek ge-

ons gewend bent.

• Vergeelt niet

schikt voor projecten waarbij hoge

• Waterdampdoorlatend

eisen gelden voor zowel efficiency als

Kijk voor meer informatie op

• Verkrijgbaar in wit en lichte kleuren

esthetiek. De innovatieve verspuitba-

www.sigma.nl of vraag ernaar bij

re muurverf geeft in één keer een

uw verkooppunt.

14 Schildersblad


producten

Makkelijk te verwerken, snel beloopbaar Sigma Coltura Rapid Coating 2K Gloss Lange droogtijd van een vloercoating behoort tot de verleden tijd. Met Sigma Coltura Rapid Coating 2K Gloss zijn vloeren na drie uur weer beloopbaar. Ideaal voor ruimtes die snel weer in gebruik moeten worden genomen, zoals galerijvloeren en trappenhuizen.

S

childeren van vloeren van be-

buiten en binnen, die snel weer in

woonde ruimtes is altijd lastig.

gebruik moeten worden genomen.

U wilt uw klanten of bewoners

Denkt u aan entrees van openbare

liever niet verplichten een tijd de

gebouwen, balkonvloeren, trappen-

openbare vloeren niet te betreden.

huizen en galerijen. Binnen toepassen

Bovendien is snel werken ook voor

is ook mogelijk, het oplosmiddelgehalte

20 minuten. Een efficiencyslag voor u,

u van belang. Time is money is nog

voldoet namelijk aan de wettelijk

maar ook voor de bewoners en gebrui-

steeds actueel. Met Sigma Coltura

geldende richtlijnen. Door de makke-

kers van de ruimte. Zij ondervinden

Rapid Coating 2K Gloss slaat u twee

lijke verwerkbaarheid en geringe geur-

nauwelijks last van uw werkzaamheden.

vliegen in één klap. U bent snel klaar

belasting is het product ideaal voor

met uw werk én vloeren zijn zeer snel

projecten die vragen om minimale

antislip

weer begaanbaar.

overlast voor bewoner en verwerker.

Gezien de toepassing van deze coating

Als voorbehandeling geldt: reinigen

op galerijen en balkons is aanbrengen

toepassing

en opruwen. Hierna kunt u de coating

van een antisliplaag noodzakelijk. Het

Sigma Coltura Rapid Coating 2K Gloss

aanbrengen en doorrollen met een

instrooien van filtergrind voor het anti-

is bij uitstek geschikt voor vloeren

langharige nylon vachtroller. Of u kunt

slipeffect kan op twee manieren. De eer-

technische gegevens sigma coltura rapid coating 2k gloss

een dikkere laag aanbren-

ste mogelijkheid is om na aanbrengen

gen door eerst de coating

van twee lagen Sigma Coltura Rapid

op de vloer te gieten en

Coating 2K Gloss van elk 350 μm in de

• Goed reinigbaar

deze daarna te verdelen

natte laag, filtergrind ‘open’ te strooien.

voor binnen en buiten op basis van

• Geringe geurbelasting

met de spaan.

Direct daarna doorrollen. De tweede

polyurea

• Geringe vuilaanhechting

Sigma Coltura Rapid

mogelijkheid is om in de eerste laag ‘vol

• Toepasbaar op bestaande, intacte

Coating 2K Gloss is een

en zat’ filtergrind te strooien, na dro-

• Tweecomponenten vloercoating

• Sneldrogend • Oplosmiddelarm

coatinglagen op basis van epoxy

tweecomponenten vloer-

ging het overtollig antislipmiddel ver-

• Slijtvast

en polyurethan

coating op basis van

wijderen en een tweede laag coating

polyurea. Na menging is

met een droge laagdikte van

de verwerkingstijd circa

350 - 400 μm aanbrengen.

• Niet vergelend

Schildersblad 15


goed geluisterd

prima sigma

Sigma vertaalt uw wensen in een compleet vernieuwd productassortiment. Sigma heeft de afgelopen jaren goed geluisterd naar wat er leeft bij u als vakschilder. Al deze kennis en ervaring heeft ons geïnspireerd tot het ontwikkelen van een aantal nieuwe producten. En ook tot het verbeteren van bestaande kwaliteiten. Het resultaat is een overzichtelijk en uitgebalanceerd assortiment met producten die de toon zetten wanneer het gaat om verwerking, continuïteit, esthetiek en duurzaamheid. Producten die ú prima kansen bieden in de markt en uiteraard voldoen aan de nieuwste regelgeving. De komende maanden kunt u stap voor stap kennismaken met ons vernieuwde productaanbod. Wilt u direct meer weten? Vraag ernaar bij uw Sigma verkooppunt of kijk nu alvast op www.sigma.nl

Sigma - Schildersblad nr.2 2010  

Sigma Schildersblad informeert schildersbedrijven over Sigma Coatings, het verfassortiment en de schildersmarkt. Productinformatie wordt afg...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you