Page 1

Architectenspecial

Brander Afbouw


Voor u ligt een speciale uitgave van Brander. In ons reguliere blad Brander Afbouw richten we ons op onze directe klanten: de stukadoors en afbouwbedrijven. In deze special zetten we u, de architect, centraal. U bepaalt immers met uw creatieve ontwerpen het aangezicht van onze omgeving. We hebben daarom een keuze gemaakt uit een veelheid van schitterende projecten die in ieder geval één ding gemeen hebben: ze zijn afgewerkt met Brander-afbouwproducten. De betreffende architecten zijn overtuigd van de kwaliteit van onze producten. Daar zijn we trots op en we vinden dat tegelijkertijd logisch. Bij de projecten is er niet alleen gekozen voor het toepassen van onze bekendste produc-

Inhoud

Brandermeedenkers

ten als Brander Briljant en Brander Crystal. Maar ook voor technisch vernuftige oplossingen die met Brander zijn gerealiseerd. In de Mahler Residential Tower in Amsterdam bijvoorbeeld wilde de opdrachtgever gegarandeerd scheurvrije en naadloze plafonds. Geen alledaagse vraag,

Voor architecten

Column Paul Verheul

maar we denken graag mee en hebben het kunnen realiseren.

Speciaal voor architecten en de opdrachtgevende sector

Brander heeft de technologie in huis én we zijn kleurex-

heeft Brander een aparte website ontwikkeld: www.bran-

pert. Wij weten uit ervaring wat een kleur doet en wat er-

deraantrekkingskracht.nl. Op de nieuwe website hebben

mee gedaan kan worden. Wij staan voor onze producten,

wij alles waarvan wij denken dat het voor u interessant

sterker nog, wij kennen de markt en bewaken ons servi-

kan zijn, bij elkaar gezet.

ceniveau. Met onze knowhow willen we de architect op afbouwgebied graag met raad en daad bijstaan.

Wat vindt u op

Juist vanwege onze betrokkenheid hebben wij, speciaal

www.branderaantrekkingskracht.nl?

voor de architect, een website ontworpen (www.bran-

Allereerst een overzicht van onze producten met goe-

deraantrekkingskracht.nl) waarop u allerlei handige tools

de productinformatie. Naast relevante technische in-

kunt vinden en downloaden zoals een bestekservice. Hier-

formatie vindt u op deze speciale website ook een be-

naast leest u er meer over.

stekservice en diverse projectreferenties. Zoals u van

Ik wens u in ieder geval veel kijk- en leesplezier met deze

ons gewend bent, is ook deze site dynamisch en wordt

special. paul verheul, verkoopleider brander afbouw-

hij regelmatig van aanvullende informatie voorzien.

produkten

Speciaal voor u, omdat we graag meedenken!


4-5

The Grand Winston Hotel

6-7

Orbis Medisch Centrum

8-9

Brede School De Plataan

10-11

Mahler Residential Tower

12-13

Woon-zorgcomplex De Meulenvelden

14-15

Sabic hoofdkantoor

16-17

Woning

18-19

Gemeentehuis

Fibonaccireeks Natuurlijk staat in deze special het beeld centraal. We

De rij van Fibonacci wordt al genoemd in de Chhandah-

zijn dicht bij de architect gebleven en hebben gekozen

shastra (kunst van de versmaat) van de Sanskriet schrij-

voor een opbouw van beeldkaders in een verhouding

ver Pingala in 450 v Chr., maar het is Leonardo van Pisa,

volgens de rij van Fibonacci.

beter bekend als Fibonacci, die de rij voor het eerst in

In deze reeks is elk element van de rij steeds de som van

het westen noemt in zijn boek Liber abacci (1202).

de twee voorgaande elementen, te beginnen met 0 en 1:

In ieder geval heeft de reeks grote verwantschap met

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, enzovoort.

de gulden snede met een lijnverhouding a : b = (a+b) : a.

COLOFON • Brander Architectenspecial IS EEN UITGAVE VAN BRANDER AFBOUWPRODUKTEN•Correspondentieadres: POSTBUS 2437, 5202 CK DEN BOSCH, TELEFOON (073) 627 17 77•Concept en realisatie: SCRIPTA MEDIA BV, AMSTERDAM•Artdirection: CURVE, HAARLEM•Fotografie: FRANK VAN BIEMEN•Tekst: WIL KONING•Lithografie: GRAFIMEDIA AMSTERDAM•Drukkerij: JEA AMSTERDAM•2009 NIETS UIT DEZE UITGAVE MAG WORDEN OVERGENOMEN OF VERMENIGVULDIGD ZONDER UITDRUKKELIJKE TOESTEMMING VAN BRANDER AFBOUWPRODUKTEN. BRANDER IS EEN MERK VAN PPG.

3


Product: BRANDER STUCCO•Stukadoor: HOLLAND AFBOUW, ALPHEN AAN DEN RIJN•Architectenbureau: BLEEKER ARCHITEKTENBURO, ZOETERMEER•Architect: ARIE KUIPERS

Hoewel The Grand Winston Hotel in Rijswijk al in 2004 zijn deuren opende, is het gebouw nog steeds indrukwekkend met zijn gedurfde opzet en aandacht voor luxe en comfort. Een hotel zijn naam waardig!

The Grand Winston

Rijswijk

‘De uitdaging lag in het verbinden van twee stukken grond die door

Alle materialen moesten een chique uitstraling hebben, duurzaam

een smalle strook van elkaar gescheiden waren. We hebben ervoor

zijn, maar uiteraard ook passen binnen het budget. De bakstenen ge-

gekozen twee vleugels te bouwen, aan elkaar gekoppeld door een

vel en de manier waarop de kozijnen erin hangen, zijn typische ken-

tussenliggend centraal verbindingsstuk op de eerste etage. Daar zijn

merken van materiaal, kwaliteit en duurzaamheid. In deze gedach-

onder meer de lounge, café-restaurants en de vergaderzalen gesitu-

tegang paste de keuze voor Brander voor de wandafwerking. Ook

eerd. Vanaf de tweede verdieping liggen de hotelkamers aan de twee

interessant is dat naast de Branderproducten alle materialen voor

straten. Naast het ontwerp van het exterieur en de inrichting van de

het inrichten van de lounge, kamers en het sanitair in China zijn ont-

zalen, hebben wij ook getekend voor de inrichting van de kamers.

worpen en gefabriceerd en voor een betaalbare prijs naar Nederland

Hier is gekozen voor glazen badkamers. Ook het kleurenplan is van

verscheept. Een combinatie van prijs en kwaliteit die toen in Neder-

onze hand.

land niet te realiseren was.’ arie kuipers, ontwerper

Architectenspecial Brander Afbouw


Hotel

5


Product: BRANDER BRILJANT•Stukadoor: WINKENS, GELEEN; VISKER STUCADOORSBEDRIJF, BREDA•Architectenbureau: BONNEMA ARCHITECTEN, HURDEGARYP•Architect: JAN VAN DER LEIJ

‘Was de architect vroeger een regisseur die bepaalde wat er moest gebeuren, tegenwoordig is hij multidisciplinair en een teamspeler. Onze visie is dat de vormgeving van een object een afspiegeling moet zijn van de organisatievorm. In het Orbis Medisch Centrum wordt de organisatie ten dienste gesteld van de wensen van de patiënt. Bij het ontwerp van het ziekenhuis wisten we dan ook dat we rekening moesten houden met bouwdelen zoals een “zorgboulevard”, een psychiatrische afdeling, een revalidatiecentrum. Gekozen is voor een gebouw met een lineaire structuur, waarbij de as wordt gevormd door een centrale, overdekte “straat”. Hieraan grenzen alle directe publiek- en patiëntgerichte functies. De verschillende gebouwen hebben dezelfde duurzame materialen als verbindende factor. Maar per onderdeel worden ze anders toegepast. Duurzaamheid speelt ook binnen een rol, zeker bij dergelijke intensief gebruikte ruimtes. De keuze voor Brander Briljant voor de wandafwerking past in die visie. Kleur is bepalend voor de sfeer van een gebouw en ook hier zijn we uitgegaan van de gebruiker. Foto’s: De Heus Beeldvorming

We hebben vier sfeergebieden gedefinieerd:

Architectenspecial Brander Afbouw

gemeenschappelijke ruimtes, het werkgebied voor de professionals, ontmoetingsruimtes voor professionals en patiënt en de verpleegafdelingen. Elk van die sfeergebieden hebben we, met de bijbehorende kleuren, opgehangen aan de klimaatzones van de aarde: tropisch, polair en mediterraan.’ jan van der leij, architect


Orbis Medisch Centrum

Sittard

Sinds 2001 is Bonnema architecten betrokken bij de planvorming van het ziekenhuis van de toekomst in Sittard. Leidend principe in het programma van eisen is dat de patiĂŤnt centraal staat.

7


Product: BRANDER BRILJANT•Stukadoor: FLEURBAAIJ TOTAAL AFBOUW AALTEN B.V., AALTEN•Architectenbureau: TEEUWISSE & WILLEMS ARCHITECTEN EN ADVISEURS, ‘S-GRAVENHAGE•Archit

Elst

Architectenspecial Brander Afbouw

Brede School


ect: KEES WILLEMS

De Plataan bestaat onder andere uit een basisschool, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, een peuterspeelzaal en een consultatiebureau. Het stucwerk heeft de Gouden Brander Spaan 2008 opgeleverd in de categorie ‘zakelijke opdrachtgever’.

De Plataan ‘Bij onze ontwerpen gaan we uit van de “Eigen Aardigheid” van de

rieur hebben we gekozen voor mediterrane, warme kleuren die het

plek. Daardoor ontstaat, ook al gaat het om dezelfde soort functio-

prettig maken om in de ruimtes te verblijven. De twee gebouwen zijn

nele gebouwen, altijd een uniek ontwerp. In Elst was het bijzonder

verbonden door de mediatheek in het oude gebouw via de entresol

om een aanbouw te ontwerpen voor het bestaande gemeentelijk mo-

naar de personeelsruimte in de aanbouw uit te voeren in dezelfde

nument van begin twintigste eeuw. Ik heb bewust een totaal andere

terra-rode kleur.

vorm gekozen, juist om van het oude en het nieuwe gebouw zelfstan-

De wandafwerking in een onderwijsgebouw vraagt om sterk mate-

dige eenheden te maken. Als we de aanbouw in de stijl van het mo-

riaal. Daarom is bewust voor Brander-stucwerk gekozen én omdat

nument zouden bouwen, werd daarmee geen recht gedaan aan het

Brander-stucwerk de kleur en het licht zo goed vasthoudt. Door de

monument. Nu zijn het twee gelijkwaardige stijlen naast elkaar.

structuur krijg je een speels lichteffect en in combinatie met de kleur

De aanbouw is in rustig grijs uitgevoerd, als contrast. Voor het inte-

maakt dat Brander-stucwerk zo mooi.’ kees willems, architect

9


Product: BRANDER CRYSTAL, BRANDER FLEXCOAT, BRANDER DIAMANT•Stukadoor: DE BOER ‘BRIT’, VOLENDAM•Spackspuitbedrijf: AB PLAT, VOLENDAM•Architectenbureau: DE ARCHITEKTEN

Mahler 4 is een stedenbouwkundig ontwerp in de kern

‘Naast de uitvoering van het programma van eisen, was het ontwerpen van de toren de groot-

van de Zuidas-ontwikkeling in Amsterdam. Passend

ste uitdaging. Hoogbouw vraagt toepassing van de laatste technologieën en doet een beroep op

bij de luxe uitstraling van de woontoren wilde de

de deskundigheid van elke architect. De Mahler Residential Tower is voor Nederland

opdrachtgever naadloze plafonds. In samenwerking

een nieuw concept van wonen. Een deel van de appartementen is opgezet als expatwoning:

met Brander is hier het unieke scheuroverbruggende

de appartementen worden gebruikt door mensen die hier tijdelijk wonen en/of werken en

systeem in spuitwerk toegepast.

niet in een hotel willen verblijven. Een ander deel is bestemd voor permanente bewoning. Beide appartementgroepen moesten zich onderscheiden door luxe en comfort. Dat uit zich onder meer in de beschikbaarheid van verga-

Architectenspecial Brander Afbouw


− CIE, AMSTERDAM•Architect: BRANIMIR MEDIC & PERO PULJIZ

Mahler Residential

Tower Amsterdam

derzalen, een fitnessruimte, sauna, zwembad en een balieservice. Ons stempel op dit luxe woonontwerp is qua exterieur het gebruik van (duurzame) materialen zoals natuursteen en glas. De glazen gevelbekleding is speciaal voor en door ons ontworpen, met een reliëf in de kleuren groen, blauw en bruin. Hiermee onderscheiden de woon- en werklagen zich en krijgt de totale gevel een speels effect. Ook het interieur straalt luxe en comfort uit door de 3,2 meter hoge verdiepingsvloeren en de keuze voor luxe materialen van topkwaliteit. Het geheel past bij de ambitieuze en multifunctionele uitbreiding van de Zuidas.’ branimir me_ dic, architect

11


Product: BRANDER ACOUSTUC•Stukadoor: STUKADOORSBEDRIJF LURVINK, BARCHEM•Architectenbureau: KAREL NIEUWLAND ARCHITEKTEN•Architect: KAREL NIEUWLAND

Didam

Woon-zorgcomplex De

Architectenspecial Brander Afbouw


Meulenvelden De Meulenvelden in Didam biedt bewoners én inwoners van Didam diverse services en zorgvoorzieningen. Omdat een goede akoestiek zeker voor openbare ruimtes hier belangrijk is, is de geluiddempende Brander Acoustuc toegepast.

‘De huisvesting binnen de zorgsector is de laatste veertig jaar enorm veranderd. In de jaren zestig van de vorige eeuw bouwden we bejaardenhuizen waarvan we nu de functionaliteit verouderd verklaren met hun veel te kleine kamers en gebrek aan sanitaire voorzieningen. Dat inzicht heeft geleid tot de ontwikkeling van een woon-zorgcomplex. Ouderen wonen zelfstandig, terwijl de zorg in de buurt is. De volgende stap is de uitbreiding

enzovoort. Allerlei zaken die voor de bewoners beschik-

naar een woon-zorgzone: het complex wordt meer een

baar zijn, maar ook voor de inwoners van Didam. Een

gebied, waar ook andere bewoners uit de wijk, indien

echte integratie van een zorgfunctie, deel uitmakend

nodig, zorg kunnen ontvangen. De laatste stap, en daar

van de maatschappij. Het ingewikkelde van zo’n ge-

is De Meulenvelden een voorbeeld van, is het woon-

biedsontwikkeling is echter wel dat er zich tijdens het

servicegebied. Het servicegedeelte strekt zich breder

proces allerlei veranderingen voordoen. En dat vraagt

uit dan alleen voor de oudere bewoners. Er zijn restau-

veel flexibiliteit van de deelnemers.’ karel nieuwland,

rants, winkels, een bank, een wassalon, een filmhuis,

architect

13


Product: BRANDER PUTZFÜLLER, BRANDER DIAMANT, BRANDER CRYSTAL•Stukadoor: SMEETS STEIN GROEP, GELEEN; JANSSEN VENRAY STUKADOORS, VENRAY ; HERUM SCHILDER- EN AFBOUWTE

Sittard

Europees hoofdkant

Architectenspecial Brander Afbouw


CHNIEKEN, MAASTRICHT•Architectenbureau: GROUP A, ROTTERDAM

Het nieuwe Europese hoofdkantoor van

‘GROUP A ontwierp het exterieur, het interieur en het landschap, waardoor eenheid in concept, uitwerking en sfeer ontstond. De ruimtelijke context

het Saoedi-Arabische petrochemische

en functionele eisen, zoals klimaatbeheersing, leidden tot een alzijdig, ovaal gebouw met een atrium waarin de etages zich net als rijstvelden in de

bedrijf Sabic in Sittard is gebaseerd

ruimte opstapelen. Glazen wanden en het diagonale plafond als “derde gevel” openen het gebouw voor de buitenwereld. De laagdrempelige ingang

op hun kernwaarden: vernieuwing,

trekt de bezoeker naar binnen, waar een groot ontvangstmeubel wacht. De haptische vorm ervan verenigt meerdere programmatische functies zoals

transparantie en laagdrempeligheid.

oor Sabic

receptie, wachtgebied en koffiebar. Het is een veiligheidszone zonder dat

dat voelbaar is. Vanwege flexwerk zijn er geen individuele werkplekken, maar verschillende zones: individuele en open kantoren, ontmoetings-, concentratie- en stilteplekken en verschillende restaurants die buiten etenstijd als werkplekken gebruikt kunnen worden. Transparantie is niet alleen voelbaar naar buiten, maar ook naar binnen: onderling contact wordt gestimuleerd. Als men door het gebouw loopt, veranderen bovendien constant perspectieven en doorkijken van dit symmetrische gebouw met asymmetrische aanzetten.’ van www.architectenweb.nl

15


Product: BRANDER KLASSIEK •Stukadoor: STUCADOORSBEDRIJF HOEGEN, BEILEN

Woonhuis

Dwingeloo

Tijdens een feestelijke avond begin oktober in de Amsterdam Arena werden de winnaars van de Gouden Brander Spaan 2008 bekendgemaakt. Een geraffineerd kleurenplan in een landelijk woonhuis in Dwingeloo overtuigde de jury in de categorie ‘particuliere opdrachtgever’.

Architectenspecial Brander Afbouw


‘Tussen de veertig inzendingen stuitte de jury op een mooie bungalow-bedrijfswoning op het platteland. De stukadoor voerde de werkzaamheden uit in nauwe samenwerking met een externe adviseur. Opvallend in dit project is de consequente keuze voor warme kleuren. Het gaat om een drietal kleuren die sterk overeenkomen met het totaalinterieur. Bij de grote vlakken die onder handen werden genomen, viel op dat de structuur zeer gelijkmatig was. Ook de aansluitingen, met zowel kozijn als plint, waren zonder meer heel goed te noemen. De jury is van mening dat het stukadoor-/sierpleisterwerk een heel goede bijdrage leverde aan het totaalbeeld. Waarmee maar weer eens is bewezen dat een goed gekozen wand- en plafondafwerking essentieel is. De kleurcombinaties in deze woning passen perfect bij alle materialen en meubels. De aardetinten getuigen van intense warmte en geborgenheid. De kleuren zijn op een subtiele manier gebruikt, zodat elke kleur perfect past bij de diverse architecturale vormen.’ uit het juryrapport gouden brander spaan 2008

17


Gemeentehuis

Product: BRANDER BRILJANT•Stukadoor: DE WINTER AFBOUW, DEN BOSCH•Architectenbureau: ARCHITECTENBUREAU ALBERTS & VAN HUUT, AMSTERDAM•Architect: MAX VAN HUUT

Sint-Michielsgestel

Aan de rivier de Dommel, in SintMichielsgestel, is een ‘organisch’ gemeentehuis gerealiseerd, dat een eenheid vormt met zijn omgeving. Naast de vorm dragen ook de materialen en het kleurenconcept bij aan de harmonie van het gebouw.

Architectenspecial Brander Afbouw


‘Het optimaal laten samenvloeien van landschap, stedenbouw en architectuur draagt volgens onze visie bij aan het welbevinden van de mens en dat is ons doel bij onze ontwerpen. Als de menselijke maat voelbaar en zichtbaar is, zal men zich thuis voelen in de ruimte en er graag verblijven. Dit principe van organisch bouwen hebben we ook toegepast bij het gemeentehuis in Sint-Michielsgestel. Het ontwerp is ontstaan uit gesprekken met de gemeenteraad, de burgers en ambtenaren. Zij gaan het gebouw immers gebruiken en kunnen het best formuleren wat hun wensen zijn, passend binnen het plan van aanpak en het budget natuurlijk. We hebben het gebouw laag naar de oever van de Dommel toe gebouwd, waardoor het een natuurlijke overgang naar de tuin krijgt en in harmonie is met de omgeving. Ook het kleurenpalet is organisch en harmonieus en geeft de wanden een “ademend” effect. De wanden en plafonds van de zalen en de trappenhuizen zijn gespoten met Brander Briljant in een zachte, lichte natuurtint. De bouwmaterialen, baksteen, natuursteen en ecologisch hout, zijn gekozen volgens het principe van duurzaam bouwen én passend binnen onze visie.’ max van huut, architect

19


Brander Afbouwprodukten Postbus 2437 5202 CK Den Bosch tel. (073) 627 17 77 www.branderaantrekkingskracht.nl

Brander - Architectenspecial 2009  

Stucwerk moet je voelen, en dat doe je als je de Brander Architectenspecial in handen hebt. De cover is voorzien van schuurpapierlak dat een...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you