Page 1

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana

Študijska programa: TELEKOMUNIKACIJE EKONOMIST

LETNI DELOVNI NAČRT

Ljubljana, oktober 2011

Pripravil: Drago Zupanĉiĉ Ravnatelj VSŠ


KAZALO: UVOD ..……………. …………………………………………………...........................

4

I. MATERIALNI, PROSTORSKI IN KADROVSKI POGOJI VIŠJE ŠOLE Materialni pogoji …………………….. …………………………………………………..

6

Cenik prispevkov za študente – redni študij ............................................................

6

Cenik prispevkov za študente – izredni študij ...........................................................

7

Prostorski pogoji ………………………………..………………………………………..

7

Kadrovski pogoji ………….…………………..…………………………………………..

8

II. ORGANIZACIJA VZGOJNO IZOBRAŢEVALNEGA DELA Število študentov ………………………………………………………………………….

10

Šolski koledar .….………………………………………………………………………….

11

Ĉasovni razpored predavanj/vaj ……… …..…………………………………………..

12

Hišni red ……………………………………………………………..…………...………..

12

Izpitni roki, Telekomunikacije (redni študij, izredni študij) ...………………………….

28

Izpitni roki, Ekonomist (redni študij, izredni študij)………….…………………………..

31

Izpitni roki, izredni (Telekomunikacije in Ekonomist) …………………..……………..

34

Izpitni roki za diplomski izpit ……………… ….…………………………..……………..

34

Urnik dela predavanj in vaj (priloga - dodatno) ……………………………………….

35

Dodatna ponudba za študente …………………………………………………………..

12

III. PEDAGOŠKO IN STROKOVNO DELO Prednostne naloge ………………………………………………………………………..

13

Podroĉja strokovnega dela ……………………………………………………………..

13

IV. STROKOVNI ORGANI VIŠJE ŠOLE Ravnatelj ……………….…………………………………………………………………..

14

Strateški svet višje šole …………………………………………………………………..

14

Predavateljski zbor višje šole .…………………………………………………………..

14

Strokovni aktivi …..………………………………………………………………………..

15

Študijska komisija .………………………………………………………………………..

16

Komisije za priznavanje in ocenjevanje predmetnih izpitov …..……………………..

16

Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti …………………………………..

19

V. PROGRAM DELA ŠOLSKE KNJIŢNICE …..……………………………………………

20

VI. DNEVI S POSEBNIM PROGRAMOM Informativni dan ....………………………………………………………………………..

21

Sveĉana podelitev diplom diplomantom višje šole .…………………………………..

21

VII. ORGANIZIRANOST ŠTUDENTOV ŠOŠCPET Skupnost študentov .. ……………………………………………………………………..

21

ŠOU ……………....………………………………………………………………………..

22

2


VIII. RAZŠIRJENI PROGRAM dela VSŠ Cisco Networking Academy Program (CNAP) ………………………………………..

22

Organizacija in ĉasovni plan izobraţevanja Cisco ..…………………………………..

23

Cenik VSŠ za udeleţence Cisco Akademije ……….…………………………………..

23

IX. IZOBRAŢEVANJE PREDAVATELJEV IN INŠTRUKTORJEV …...…………………

24

X. VKLJUČEVANJE ŠOLE V OKOLJE ………………………………..……………………

25

XI. VPIS 2011/2012 …..………………………………………………………………..………

25

XII. PROJEKTI IN DRUGE AKTIVNOSTI ……………………………...……………………

26

XIII. SPREMLJANJE URESNIČEVANJA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA …..……

27

XIV. PRILOGA LDN – IZPITNI ROKI (redni, izredni, diplomski) ……………………….…

28

XV. PRILOGA LDN - URNIKI

35

Telekomunikacije – redni študij ……………………………………………………… Telekomunikacije – izredni študij Ekonomist – redni študij ………………………………………………………………. Ekonomist – izredni študij

3


UVOD Višja strokovna šola deluje kot organizacijska enota javnega vzgojno-izobraţevalnega zavoda ŠC za PET, Ljubljana, vse od leta 1999. Njena dejavnost je izobraţevanje študentov rednega in izrednega študija, naĉrtno in sistematiĉno posredovanje znanja in obĉih civilizacijskih in kulturnih vrednot s poudarkom na vseţivljenjskem uĉenju. Potrebam gospodarstva po naĉrtnem izobraţevanju kadrov na podroĉju telekomunikacij in poštnega prometa smo prisluhnili ţe leta 1996. S pomoĉjo številnih strokovnjakov iz Telekoma Slovenije, Pošte Slovenije, Javnega zavoda RTV Slovenije, Slovenskih ţeleznic, MNZ-ja, MORS-a, Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani in drugih, smo pripravili javno veljavna izobraţevalna programa Telekomunikacije in Poštni promet. V letih 2006 in 2007 smo sodelovali v projektu »Posodabljanje in razvijanje višješolskih študijskih programov« in ga uspešno zakljuĉili. Posodobili smo vsebine, študentom omogoĉili izbirnost in programe kreditno ovrednotili. V študijskem letu 2011/2012 bomo izvajali študijske programe: Stopnja pridobljene izobrazbe VI(1)

TELEKOMUNIKACIJE pridobljeni naziv: inţenir(ka) telekomunikacij okrajšava: inţ ekt Izbirni moduli: Multimedijski sistemi Elektronska komunikacijska omreţja in naprave Trţenje in prodaja

EKONOMIST pridobljeni naziv: ekonomist okrajšava: ekon Izbirne smeri: Poštni promet Zavarovalništvo Banĉništvo Poslovna logistika Oba študijska programa sta kreditno ovrednotena s 120 KT. Višješolski študijski program Telekomunikacije izvajamo edini v Sloveniji.

Letni delovni naĉrt (LDN) je temeljni dokument, s katerim šola vsako leto doloĉi obseg, vsebino in organizacijo vzgojno-izobraţevalnega dela in pogojev za njegovo izvedbo. Osnova za pripravo LDN so zakoni, izvršilni predpisi in interna pravila. 4


TEMELJNE ZAKONSKE PODLAGE: Zakon o višjem strokovnem izobraţevanju /ZVSI/, (Ur. list RS, 86/04) Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja /ZOFVI/, (Ur. list RS, 12/96, s spremembami, popravki in dopolnili zakona, zadnja 20/11), Zakon o izobraţevanju odraslih, (Ur. list RS, 110/06), Zakon o praznikih in dela prostih dnevih (Ur. list RS, 26/91 in 91/05), Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraţevanja (Ur. list RS, 73/04, v uporabi od 20.1.05) Zakon o javnih usluţbencih, (Ur. list, 63/07), Zakon o delovnih razmerjih (Ur. list RS 42/02), Zakon o šolski inšpekciji, (Ur. list RS, 29/96, zadnja sprememba 114/05). JAVNOVELJAVNI PRAVILNIKI IN MERILA: Pravilnik o vodenju razvida izvajalcev javno veljavnih višješolskih študijskih programov, (Ur. list RS, 42/06, zadnja 98/05), Pravilnik o študijskem koledarju v višjih strokovnih šolah (Ur. list RS, 54/96), Pravilnik o vpisu v višje strokovno izobraţevanje (Ur. list RS, 6/05, 8/08), Pravilnik o normativih za financiranje višjih strokovnih šol (Ur. list RS, 95/08), Pravilnik o šolninah in prispevkih v višjem šolstvu (Ur. list RS, 21/11), Pravilnik o ocenjevanju znanja v višjih strokovnih šolah (Ur. list RS, 109/06), Pravilnik o priznavanju predhodno pridobljenega znanja v višjem strokovnem izobraţevanju (Ur. list RS, 20/10), Pravilnik o izobrazbi predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraţevanju (Ur. list RS, 35/11), Pravilnik o postopku za imenovanje v naziv predavatelja višje šole (Ur. list RS, 29/06), Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraţevanju v nazive (Ur. list RS, 54/02), Pravilnik o javnih listinah v višjem strokovnem izobraţevanju (Ur. list RS, 83/08), Pravilnika o prilagajanju šolskih obveznostih (Uradni list RS, št. 89/98, 56/07, 102/07 Navodila o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega izobraţevanja (Ur. list RS, 8/08), Merila za doloĉitev vidnih doseţkov na strokovnem podroĉju za pridobitev naziva predavatelj višje šole (Ur. list RS, 20/06), Merila za prehode med študijskimi programi Ur. list RS, 9/10), Merila za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol Ur. list RS, 9/11). INTERNA PRAVILA, MERILA IN OBRAZCI VSŠ: Pravila o delovanju VSŠ (Zbor predavateljev, maj/06, spremembe in dopolnila, april/11), Poslovnik o kakovosti VSŠ (Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti, junij/11), Poslovnik za delovanje študijske komisije (Zbor predavateljev, junij/07, april/11), Pravila o organiziranosti izrednega študija na VSŠ (Zbor predavateljev, maj/06, april/11), Pravila o diplomskem izpitu (Zbor predavateljev, maj/06, nov./09), Pravila o delnih izpitih (Ravnatelj VSŠ, april/11), Pravila o tutorstvu študentom (Zbor predavateljev, april/11), Pravila o prilagajanju študijskih obveznosti (Ravnatelj, junij 2011) Pravila o disciplinski odgovornosti študentov (Ravnatelj s soglasjem ŠO, april/11), Merila za postopek ocenjevanja znanja na VSŠ (Študijska komisija, november/09), Merila za postopek priznavanja predhodno pridobljenega znanja (Študijska komisija, november/10), Merila o nagrajevanju študentov (Zbor predavateljev, april/11).

5


I. MATERIALNI, PROSTORSKI IN KADROVSKI POGOJI VIŠJE ŠOLE MATERIALNI POGOJI Prihodki 1.

Republika Slovenija zagotavlja zavodu (javna) sredstva za izvajanje rednega študija na podlagi zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja (ZOFVI): a.) za delavce ki so v rednem delovnem razmerju: plaĉe po potrjeni sistematizaciji, jubilejne nagrade, odpravnine, sredstva za nadomešĉanje, prevoz delavcev na delo in prehrano delavcev; b.) za pogodbene delavce po potrjeni sistematizaciji in za materialne stroške. 2. Lastna (nejavna) sredstva: šolnine za izredni študij, vpisnine, predmetni in diplomski izpiti, izdajanje potrdil in dvojnikov, donacije (namenjene za razvoj šole in opremo). Redni študij financira MŠŠ po normativih in standardih (kosovno po sistemu MOFAS). Sredstva zadostujejo zgolj za izvedbo »osnovnega programa« po katalogu, vse nadstandardne dele programa: internet, središĉe za samostojno uĉenje, avtorske honorarje za uĉila in uĉna gradiva, opremo za laboratorije, ipd., pa bomo pokrili s sredstvi iz lastne dejavnosti.

CENIK PRISPEVKOV ZA ŠTUDENTE – REDNI ŠTUDIJ (2011/2012) Vse cene so navedene v EUR. ZA ŠTUDENTE S STATUSOM Vpisnina v 1. letnik Vpisnina v 2. letnik (napredovanje, ponovni vpis) Predmetni izpit (ĉe ga opravlja 4. ali veĉ) Potrdila: Izdaja potrdila o vpisu (7 izvodov brezplaĉno Izdaja potrdila o vpisu (veĉ od 7 ) Izdaja potrdila (o izpitih in povpreĉni oceni) Izdaja potrdila (vsebina kataloga znanj za predmet) Dvojnik indeksa s prepisom podatkov Dvojnik študentske izkaznice z nalepko ZA ŠTUDENTE BREZ STATUSA Predmetni izpit (ĉe ga opravlja 1., 2., 3.) Predmetni izpit (ĉe ga opravlja 4. ali veĉ) Laboratorijske vaje Diplomski izpit Potrdila: Izdaja potrdila (o izpitih in povpreĉni oceni) Izdaja potrdila (vsebina kataloga znanj za predmet) Izdaja sklepa (o priznavanju opravljenih štud. obveznostih) Dvojnik indeksa s prepisom podatkov Dvojnik diplomske listine Dvojnik priloge k diplomi Druga potrdila (CSD, ZPIS, …) 6

30,00 20,00 30,00 / 2,00 1,00 2,00 20,00 7,00 20,00 120,00 40,00 30,00 2,00 2,00 30,00 20,00 45,00 45,00 5,00


CENIK ŠOLNINE IN PRISPEVKOV ZA ŠTUDENTE – IZREDNI ŠTUDIJ (2011/2012) Vse cene so navedene v EUR. 1. leto

2. leto

3. leto

1.200,00

1.200,00

500,00

1140,00

1140,00

475,00

ŠOLNINA Šolnina samoplaĉniki (moţnost plaĉila na 10 obrokov, 3. leto na 5 obrokov) Plaĉano v enkratnem zneseku - 5% popusta VPISNINA / PREDMETNI IZPIT / DIPLOMSKI IZPIT vpisnina v 1. leto (zajeto v ceni šolnine – 1. obrok) predmetni izpit (ĉe ga opravlja ĉetrtiĉ ali veĉ) diplomski izpit POTRDILA Izdaja potrdila o vpisu (7 izvodov brezplaĉno) Izdaja potrdila o vpisu (veĉ od 7 ) Izdaja potrdila (o doseţeni povpreĉni oceni) Izdaja potrdila (o opravljenih izpitih) Izdaja potrdila (vsebina kataloga znanj za predmet) Izdaja sklepa (o priznavanju opravljenih štud. obveznostih) Dvojnik indeksa z vpisom podatkov Dvojnik študentske izkaznice z nalepko Dvojnik diplomske listine Dvojnik priloge k diplomi Druga potrdila (CSD, ZPIS, delodajalci,…)

120,00 40,00 250,00 / 2,00 4,00 4,00 2,00 30,00 20,00 7,00 45,00 45,00 5,00

ROKI PLAČILA: Ĉe je plaĉnik šolnine podjetje ali zavod, se šolnina plaĉa v enkratnem znesku (brez popusta) 1. in 2. leto študija (ob vpisu se plaĉa 1. obrok takoj) 1. obrok 15. 10. 2011 6. obrok 15. 03. 2012 2. obrok 15. 11. 2011 7. obrok 15. 04. 2012 3. obrok 15. 12. 2011 8. obrok 15. 05. 2012 4. obrok 15. 01 .2012 9. obrok 15. 06. 2012 5. obrok 15. 02. 2012 10. obrok 15. 09. 2012

3. leto študija 1. obrok 15. 10. 2011 2. obrok 15. 11. 2011 3. obrok 15. 02. 2012 4. obrok 15. 03 .2012 5. obrok 15. 04. 2012

Cenika je sprejel Svet zavoda ŠC PET za študijsko leto 2011/12 (od 1. 10. 2011 dalje)

PROSTORSKI POGOJI Predavalnice in laboratoriji na ŠC PET (sedeţev): - velika predavalnica P10 (90); - večji predavalnici P02, P03, (do 55); - predavalnice P201, 202, 203, 204, P205, (do 32); - predavalnica/laboratorij P7 (do 20); - predavalnica/laboratorij P14 (do 20); - predavalnica/vaje iz računalništva R1, R2, R3 (do 20). Predavalnice /najem/: - velika predavalnica OŠ narodnega heroja Maksa Pečarja, Črnuče (100); - velika predavalnica PLC, Ljubljana (120). Prostori /gostovanje/: - v laboratorijih javnega zavoda RTV Slovenija, - v laboratorijih Telekoma Slovenije d.d. Ostali prostori: -

upravni prostori (ravnateljstvo, referat, organizacija izobraţevanja), kabinet za predavatelje VSŠ, 7


-

večnamenski prostor za predavatelje VSŠ, prostor za samostojno učenje študentov /SOVICA/, knjiţnica s prostorom za skladiščenje učbenikov VSŠ, arhiv, skupne sluţbe centra (tajništvo, računovodstvo), fotokopirnica in kuhinja.

KADROVSKI POGOJI zap. PRIIMEK IN Sistematizirano delovno mesto št. IME 1 Zupanĉiĉ Drago Ravnatelj

VSŠ redni

VSŠ izredni

(indeks)

(indeks)

/

0.1

1.0

0.20

2

Simon Ĉebela

3 4 5

Bogunoviĉ Ljilja Referent I (VI) Slapar Saša Referent II (VI) Bakiĉ Aleš Referent II (VI)

1.0 1.0 0.5

0.20 0.20 /

6

Muĉić Melita

Organizator izobraţevanja (VII)

1.0

0.20

7 8 9 10 11 12 13 14

Bolfek Maja Virant Marinka Dolinar Janja Avsec Janez Vidic Tomaţ Vasilić Ţeljko Škopiĉ Alisa /

Knjiţniĉar (VII) Raĉunovodja (VI) Knjigovodja (V) Vzdrţevalec (VI) Vzdrţevalec (VI) Hišnik (V) Ĉistilka (II) Ĉistilni servis

1.0 / 1.0 0.25 0.25 / 1,0 2,2

0.05 0.10 0.10 0.25 0.25 0.05 0.10 1,6

Predavatelj - organizator PRI

opomba (TK - organizator PRIpoveĉan obseg dela) Ekonomist Poveĉan obseg Poveĉan obseg Poveĉan obseg Doloĉen ĉas (do 31.12.2011 (nad.por.) Poveĉan obseg do 8.1.2011 na porod. Poveĉan obseg Skupne sluţbe Poveĉan obseg Skupne sluţbe Skupne sluţbe Skupne sluţbe Poveĉan obseg V deleţu po pogodbi

PREDAVATELJI, INŠTRUKTORJI, LABORANTI Struktura predavateljev, inštruktorjev in laborantov v študijskem letu 2011/12: skupaj 57 Zaposlenih za nedoloĉen ĉas in polnim delovnim ĉasom, ki opravljajo delo predavatelja: 1 Zaposlenih za nedoloĉen in poloviĉen delovni ĉas, ki opravljajo delo predavatelja: 1 Zaposlenih za nedoloĉen ĉas - ki dopolnjujejo delo na VSŠ kot predavatelji: 6 Zaposlenih za nedoloĉen ĉas – ki dopolnjujejo delo na VSŠ kot laboranti: 1 Delavcev po pogodbi (predavateljev, inštruktorjev): 48 ZAPOSLENI V ŠC PET - Z NAZIVOM PREDAVATELJA: zap. št. 1 2 3

PRIIMEK IN IME Ĉebela Simon Florjanĉiĉ Franc Glavaĉ Franc

4

Ivanĉiĉ France

5 6

Rupret Darko Sebenik Nataša

7

Sever Mojca

Progr.

Naslov (okrajšava)

Notranji poštni promet I Projektiranje in dokumentiranje Gradniki telekomunikacij Prenosni in komutacijski sistemi Komuniciranje v tujem jeziku (nem) Poslovni tuji jezik (nem) Organizacija in menedţment Komuniciranje v tujem jeziku (angl)

EKO TK TK

Univ.dipl.inţ. teh.prom. Univ.dipl.inţ.el. Univ.dipl.inţ.el.

TK EKO EKO TK

Prof.nem. in slov. jezika Mag., univ.dipl.oec. Prof.slov. in angl. jezika

Poslovna matematika s statistiko Ekonomija

EKO

Univ.dipl.oec.

Predmet

8


8

Srebotnik Ida

9

Zupanĉiĉ Drago

Poslovno komuniciranje Poslovno komuniciranje in vodenje Mobilne in satelitske telekomunikacije

TK EKO TK

Prof.ped. Univ.dipl.inţ.el.

ZAPOSLEN V ŠC PET - LABORANT: 1

Avsec Janez

Informatika TK omreţja I Širokopasovna omreţja

TK

Srednja šola

DELAVCI PO POGODBI – Z NAZIVOM PREDAVATELJA: Št. 1.

Priimek in ime Anţiĉ Janez

2. 3.

Bergant Joţe Boţiĉ Samo

4.

Bratuša Simona

5.

Bukovec Miha

6. 7. 8. 9. 10.

Ĉaroli Tadej Dijak Hilda Drakslar Galiĉiĉ B Filipiĉ Vinko Jakovac Štefan

11. Javornik Nuša 12. Jerše Andrej 13. Jovanovski Mile 14. Koţar Marjan 15. Kramar Boţena 16. Marjan Osvald 17. Meše Pavel 18. Pavlin Radivoj 19. 20. 21. 22.

Perpar Stanko Peterlin Peter Podberšiĉ Marko Radinja Bojan

23. Renko Ljubo 24. Rihter Joţica 25. Ring Vinko 26. Ruĉman Rudolf 27. Saje Iztok 28. Skoĉir Erih 29. Skoĉir Renata 30. Skok Mojca 31. Srše Dejan 32. Šalamun Andrej

Predmet(i) Širokopasovna omreţja TK omreţja I Mobilne in satelitske telekomunikacije Ekonomika podjetja Trţenje storitev Prodaja Strokovna terminologija v tujem jeziku – angl. Multimedijske tehnologije Audio/video sistemi Osebna zavarovanja Poslovno komuniciranje Osnove poslovnih financ Trţenje Finanĉni trgi Denarno poslovanje Trţenje Poslovni tuji jezik (angl) Varstvo pri delu, poţarna varnost in varstvo okolja Prodaja Trţenje storitev Prenosni in komutacijski sistemi Gradniki telekomunikacij Temelji banĉnega poslovanja Mednarodni poštni promet TK omreţja II Elektronske in komunikacijske storitve Multimedijske tehnologije Audio/video sistemi Mobilne in satelitske telekomunikacije Terminalne naprave Gradniki telekomunikacij Poslovna logistika Varnost v logistiĉnih procesih Organizacija poštne dejavnosti Uvod v finanĉne trge Varstvo pri delu, poţarna varnost in varstvo okolja Notranji poštni promet Tehnologija poštnih procesov Mobilne in satelitske telekomunikacije Informacijske in komunikacijske tehnologije, Informatika Komuniciranje v tujem jeziku (angl)

Progr. TK

Strokovni naziv Mag., univ.dipl.inţ.el.

TK TK

Univ.dipl.inţ.el. Dr., univ.dipl.inţ.str.

Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti Pogodbeno pravo Zavarovalna ekonomika 9

EKO EKO EKO

EKO

Dipl.angl.in fran.

TK

Univ.dipl.inţ.el.

EKO EKO EKO EKO EKO

Univ.dipl.prav. Prof.ped. Univ.dipl.oec. Univ.dipl.oec. Mag., univ.dipl.oec.

EKO TK

Prof.angl. in prim.knjiţ. Univ.d.o.d.,var.inţ.

TK

Univ.dipl.oec.

TK

Mag., univ.dipl.inţ.el.

EKO EKO TK TK

Mag., univ.dipl.oec. Univ.dipl.oec. Univ.dipl.inţ.el. Mag., univ.dipl.inţ.el.

TK TK TK EKO

Univ.dipl.inţ.el. Mag., univ.dipl.inţ.el. Dr., univ.dipl.inţ.el. Univ.dipl.inţ. teh.prom.

EKO EKO TK

Univ.dipl.org.dela Univ.dipl.oec. Univ.dipl.inţ.

EKO

Univ.dipl.inţ. teh.prom.

TK TK EKO

Univ.dipl.inţ.el. Mag., univ.dipl.inţ.el.

TK

Prof.angl.in franc. jezika Mag., univ.dipl.org. Univ.dipl.prav. Mag., prof.mat. in fiz.


33. Tavĉar Boštjan 34. Tomaţin Aleš 35. Trtnik Damjana

Gradniki telekomunikacij Osnove aktuarske matematike Osnove zavarovalništva Premoţenjska zavarovanja Transportni menedţment Upravljanje zalog Širokopasovna omreţja Pogodbeno pravo Multimedijske tehnologije Audio/video sistemi Tarifni sistemi Banĉništvo

36. Turk Sašo 37. Vindiš Alojz 38. Zavrl Janez 39. Ţeljko Alojz 40. Ţunec Emil 41. Ţvokelj Igor

TK EKO EKO

Univ.dipl.inţ.el. Mag., univ.dipl.mat. Univ.dipl.oec.

EKO

Mag., univ.dipl.oec.

TK EKO TK

Univ.dipl.inţ.el. Univ.dipl.prav. Univ.dipl.inţ.el.

EKO EKO

Mag., univ.dipl.oec. Mag., univ.dipl.oec.

DELAVCI PO POGODBI – INŠTRUKTORJI : Št. 1. 2. 3.

Priimek in ime Gustinĉiĉ David Gorjan Mojca Ocepek Tomaţ

4. 5. 6.

Polanĉec Martina Pavković Ljiljana Rijavec Tatjana

7.

Patrik Ritoša

Predmet(i) TKO II, TNA, ŠIO Poslovno komuniciranje in vodenje Informacijske in komunikacijske tehnologije Osebna zavarovanja Osnove zavarovalništva Poslovno komuniciranje in vodenje Poslovno komuniciranje PKS, GTK

Progr. TK TK TK

Strokovni naziv Univ.dipl.inţ.el. Univ.dipl.oec.,prof.soc. Univ.dipl.org.

EKO EKO TK EKO TK

Mag. posl. ved Dipl. oec. Univ.dipl.inţ.,oec.prom Dr., univ.dipl.inţ.el.

II. ORGANIZACIJA VZGOJNO IZOBRAŢEVALNEGA DELA ŠTEVILO ŠTUDENTOV - vpisanih v 2011/12 Število študentov (na dan 18.10.2011) študijska programa Telekomunikacije /redni študij/ Telekomunikacije /izredni študij/ Ekonomist /redni študij Poštni promet /redni v izreku/ Ekonomist /izredni študij/ Poštni promet /izredni v izteku/ SKUPAJ

1. letnik

2. letnik

/prvič+ponovno/

/prvič+ponovno/

117+10

Predvideno število diplomantov 2011/2012

1. leto

2. leto

3. leto

39+30

/

/

/

20

/

/

22

26

22

25

152+8

78+52

/

/

/

25

/

/

/

/

/

10

/

/

66

30

18

30

/

/

/

/

/

15

287

199

88

56

40

125

ŠTEVILO ŠTUDENTOV (MIROVANJE) V študijskem letu 2011/12 je 19 študentov izrednega študija zaprosilo za odlog izobraţevanja iz razliĉnih razlogov.

10


ŠOLSKI KOLEDAR (za študijsko leto 2011/12) Dan

Datum

Ponedeljek

01. okt. 2011 do 7. okt. 2011

do 14. okt. 2011 do 15. okt. 2011 Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek Torek

31. okt. 2011 1. nov. 2011 2. nov. 2011 3. nov. 2011 4. nov. 2011 06. dec 2011 od 18. dec 2011

Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek Ponedeljek Petek Sobota

26. dec. 2011 27. dec. 2011 28. dec. 2011 29. dec. 2011 30. dec. 2011 2. jan. 2012 10. feb. 2012 11. feb. 2012 Februar-marec 2012

Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek Četrtek

20. feb. 2012 21. feb. 2012 22. feb. 2012 23. feb. 2012 24. feb. 2012 8. mar. 2012

Četrtek

Opombe

Prosti dnevi in druge aktivnosti

ŠC PET, PLC Ljubljana VPIS

Začetek predavanj (REDNI IN IZREDNI ŠTUDIJ) Zaključek vpisa ponovnega in pogojnega vpisa študentov (REDNI ŠTUDIJ) VPIS Vpis študentov do zapolnjenih mest (IZREDNI ŠTUDIJ) VPIS Aktivnosti v zvezi z vpisom v štud. letu redni in izredni 2011/2012, (po rokovniku MŠŠ) praznika Dan reformacije Dan spomina na mrtve

Študijski teden

Brez organizirane obveznosti za študente

ŠC PET (P02) VPIS redni in izredni praznik

Zbor predavateljev VSŠ Aktivnosti v zvezi z vpisom v štud. letu 2012/2013, (po rokovniku MŠŠ) Dan samostojnosti in enotnosti

Novoletne počitnice (1. teden) praznik ŠC PET P02, P03 Po razporedu ZD za študente

Brez organizirane obveznosti za študente

Zimske počitnice (1. teden)

Novo leto Informativni dan VSŠ Obvezni zdravniški pregled za študente 1. letnika (1 dan prosto za študente) Brez organizirane obveznosti za študente

VPIS

Prva prijava za vpis na VSŠ

5. april 2012

OMEJITEV VPISA

Sestanek študijske komisije

Ponedeljek Petek

9. april 2012 20. april 2012

Petek Ponedeljek Torek Sreda Ponedeljek

27. april 2012 30. april 2012 1. maj 2012 2. maj 2012 7. maj 2012

praznik Zaključek predavanj/vaj praznik Prvomajske p.

Sobota

12. maj 2012 Od 7. maja do 18. maja 2012

Velikonočni ponedeljek Za redni študij Dan upora proti ukopatorju Brez organizirane obveznosti za študente

praznik Praznik dela Podjetja/zavodi Začetek organiziranega praktičnega izobraţevanja (REDNI ŠTUDIJ) KD Španski Svečana podelitev diplom borci ŠC PET Sestanek strokovnih aktivov predavateljev VSŠ 11


Torek

22. maj 2012

Petek

22. jun. 2012 1. Julij do 15. avg. 2012

ŠC PET (P02) Zaključek predavanj/vaj Poletne počitnice (6 tednov) VPIS

Zbor predavateljev VSŠ (17.00) Za izredni študij Brez obveznosti za študente v šoli

do 27. avg. 2012 do 1. sept. 2012 15. sept. 2012

prijavna VSŠ, spletna VSŠ VPIS

23. sept. 2012

VPIS

do 20. sept 2012 26. sept. 2012

Sejna soba

Vpis študentov po prvem prijavnem roku (REDNI IN IZREDNI ŠTUDIJ) Objava še prostih mest za vpis (REDNI in IZREDNI) Vpis študentov na prosta vpisna mesta (REDNI in IZREDNI) Sprejem prošenj za pogojni in izredni vpis Strateški svet

ŠC PET Sejna soba

Sestanek študijske komisije (reševanje prošenj za vpis)

do 30. sept 2012 30. sept. 2012

ŠC PET (P02) VPIS

Zbor predavateljev VSŠ Zaključek vpisa novincev (REDNI ŠTUDIJ )

ČASOVNI RAZPORED PREDAVANJ in VAJ 1.ura ….. 715 - 800 2.ura ….. 805 - 850 3.ura ….. 900 - 945 4.ura …. 955 - 1040 5.ura ….1050 - 1135 6.ura ….1145 - 1230 7.ura ….1240 - 1325

8.ura ….. 1335 – 1420 9.ura ….. 1430 – 1515 10.ura ….. 1525 – 1610 11.ura ….. 1615 – 1700 12.ura ….. 1705 – 1750 13.ura ….. 1755 – 1840 14.ura ….. 1845 – 1930

HIŠNI RED Velja enak hišni red kot za dijake srednje šole. Študenti so z njim seznanjeni na zaĉetku študijskega leta, v okviru uvodnih ur in zbornika za študente.

IZPITNI ROKI (Redni, izredni, roki za diplomski izpit) – priloga, stran 28

URNIKI DELA PREDAVANJ IN VAJ Priloga k LDN – (Telekomunikacije, stran 35, Ekonomist, stran 36)

DODATNA PONUDBA ZA ŠTUDENTE SOVICA Višja strokovna šola nudi prostor, ki je namenjen samostojnemu uĉenju, opremljen z raĉunalniki povezanimi v svetovni splet, z moţnostjo tiskanja izdelkov in opremljen z elektronskim nadzorom. 12


Laboratorij za telekomunikacije Laboratorij za digitalne komunikacije (LaDKa) je opremljen in namenjen razvojnoraziskovalnemu delu za študente in predavatelje. Nudimo moţnost opravljanja praktiĉnega izobraţevanja omejenemu številu študentov in mentorstvo pri izdelavi diplomske naloge.

III. PEDAGOŠKO IN STROKOVNO DELO PREDNOSTNE NALOGE V študijskem letu 2011/2012 bomo nadaljevali s projektom IMPLETUM in podrobno spremljali izvajanje predmetov po modulih. Posebno pozornost bomo namenili analizi uspešnost rezultatov po smereh, še posebej pri predmetih in modulih, kjer smo druţili redne in izredne študente. V naĉrtu je obnovitev soglasij za prehodnost študentov za izobraţevanje na visokošolskih zavodih. Nadaljevali bomo z verifikacijo uĉnih mest v podjetjih in zavodih.

PODROČJE STROKOVNEGA DELA Na vseh podroĉjih vzgojno-izobraţevalnega dela si bomo prizadevali za celostni razvoj študentove osebnosti, z upoštevanjem njegove individualnosti. Spodbujali bomo razvojnoraziskovalno delo ĉim veĉjega števila študentov. Poskrbeli bomo za študente s posebnimi potrebami in jim omogoĉili sodelovanje tolmaĉev v ĉasu predavanj in vaj. Delo aktivov: Predavatelji se bodo sestali po aktivih v skladu s šolskim koledarjem, ali po potrebi. Teme: Merila za ocenjevanje znanja, Predlog tutorjev, Aktualno (sodobne metode dela, pripomoĉki, …) Nadaljevali bomo sodelovanje v projektu IMPLETUM (odprti kurikulum). Nastopna predavanja: V letu 2011/2012 bomo nadaljevali z nastopnimi predavanji (eden od pogojev za ponovno imenovanje predavateljev ki nimajo opravljenega pedagoškega strokovnega izpita). Nastopna predavanja bodo izvajali: Liljana Pavkoviĉ, Bojan Radinja, Andrej Šalamun, Boţena Kramar in Sašo Turk.

IV. STROKOVNI ORGANI VIŠJE ŠOLE Ravnatelj. Strateški svet. Predavateljski zbor. Strokovni aktivi. Študijska komisija. Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti.

13


RAVNATELJ Ravnatelja imenuje in razrešuje Svet zavoda. K imenovanju in razrešitvi si mora svet pridobiti soglasje ministra. Ravnatelj ima mandat za obdobje petih let (do 1. 6. 2013). Naloge ravnatelja so zapisane v Zakonu o višjem strokovnem izobraţevanju /ZVSI/, (Ur. list RS, 86/2004). Pri svojem delu vodstvo sledi spremembam na podroĉju zakonodaje (novi zakonski predpisi), na podroĉju vsebin (spremembe uĉnih naĉrtov) in na podroĉju metodiĉnih, didaktiĉnih in psiholoških znanj. Povezuje se z Ministrstvom republike Slovenije za šolstvo in šport, z ustanovitelji in soustanovitelji šole, z delavci višje šole, študenti, delavci ostalih enot centra PET in z drugimi institucijami.

STRATEŠKI SVET VIŠJE ŠOLE Sestava strateškega sveta: 3 predavatelji VSŠ (predlaga zbor), 2 predstavnika delodajalcev (predlaga zavod), 2 predstavnika študentov (predlaga ŠO) in 1 predstavnik diplomantov (predlaga ŠO na predlog ravnatelja). Ĉlani strateškega sveta: Predstavniki predavateljev VSŠ (mandat do 30. 6. 2017) France Ivančič (TK+EKO) Alojz Ţeljko (TK) Mojca Sever (EKO) ŠO ŠCPET je predlagala zastopnike študentov: Dejan Debelak (predstavnik diplomantov – mandat do 30. 6. 2017) Miha Habe (študent –TK, mandat vezan na status ) Primoţ Pangus (študent – EKO, mandat vezan na status) Predstavnika delodajalcev: Dr. Radovan Sernec (Telekom Slovenije d.o.o.), mandat do 30. 6. 2017 Dušan Zupančič (GZS), mandat do 30. 6. 2017 Naloge strateškega sveta: sprejme dolgoroĉni razvojni program šole, predlaga nadstandardne programe, predlaga letni delovni naĉrt šole, predlaga finanĉni naĉrt šole, spremlja zagotavljanje kakovosti višješolskega študija, obravnava poroĉila o študijski problematiki oziroma zadeve, ki mu jih predloţijo predavateljski zbor, študijska komisija, komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih ali študentje, opravlja druge naloge v skladu z ustanovitvenim aktom. Na prvi (konst. seji) bodo ĉlani strateškega sveta izmed sebe izvolili predsednika strateškega sveta. V naĉrtu je tudi sprejem Poslovnika za delovanje strateškega sveta. Poslovnik sta pripravila, Drago Zupanĉiĉ (ravnatelj) in Simon Ĉebela (predavatelj VSŠ). Strateški svet VSŠ se bo sestajal (po potrebi tudi veĉkrat), kot je to naĉrtovano v študijskem koledarju

PREDAVATELJSKI ZBOR VIŠJE ŠOLE Naloge predavateljskega zbora: obravnava in odloĉa o strokovnih vprašanjih, povezanih z izobraţevalnim delom, daje mnenje o letnem delovnem naĉrtu, 14


daje mnenje k dolgoroĉnemu razvojnemu programu šole, obravnava letno poroĉilo o kakovosti, predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti, odloĉa o posodobitvah študijskih programov in njihovi izvedbi v skladu s predpisi, sprejema pravila za prilagajanje študija študentom s posebnimi potrebami, daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja oziroma direktorja, daje pobudo za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje k predlogu ravnatelja (direktorja) za napredovanje, imenuje predavatelje šole, sodeluje s študenti in opravlja druge naloge v skladu z zakonom Predavateljski zbor sklicuje in vodi ravnatelj.

STROKOVNI AKTIVI Strokovne aktive tvorijo predavatelji istega predmetnega podroĉja ali sorodnih skupin predmetov. Telekomunikacije /oznaka, predmet, vodja/:

TK (A-1) - GTK, PKS, MST, PMV, PDO, VDO, mag. Marjan Koţar TK (A-2) - TKO I, TKO II, EKS, Pavel Meše TK (A-3) - MMT, AVS, mag. Radivoj Pavlin TK (A-4) - ŠIO, TNA, mag. Janez Anţiĉ TK (A-5) - TRS, PRO, Mile Jovanovski Ekonomist /oznaka, predmet, vodja/:

EKO (A-1) - OMP, PMS, EKN, OPF, TRŢ, Mojca Sever EKO (A-2) – DEP, BNĈ, FTR, TBP, UFT, mag. Štefan Jakovac EKO (A-3) – POL, VLP, TAS, TME, UZA, mag. Sašo Turk EKO (A-4) – OZV, PZV, OSZ, ZEK, OAM, mag. Andrej Šalamun EKO (A-5) – TPP, OPD, NPP, MPP, Rudolf Ruĉman Telekomunikacije in Ekonomist /oznaka, predmet, vodja/:

Aktiv (6) – KTJ, PTJ (angl. + nem. j.), France Ivanĉiĉ Aktiv (7) – POK, PKV, UZK, Hilda Dijak Aktiv (8) – IKT, INF, mag. Erih Skoĉir Naloge strokovnih aktivov so: sprotni pregled uĉnih naĉrtov, prilagajanje vsebin, usklajevanje dela in izmenjava izkušenj, spremljanje in obravnavanje metodiĉno didaktiĉnih spoznanj, usklajevanje meril za ocenjevanje, oblikovanje predlogov za nabavo uĉil in strokovne literature, predavateljskemu zboru posredujejo predloge za izboljšanje študijskega dela, obravnavajo pripombe študentov in opravljajo druge naloge, doloĉene z letnim delovnim naĉrtom. Dodatne naloge v letu 20111/12: Naloga strokovnih aktivov je nadaljevati s pripravo uĉnih gradiv za module in prosto-izbirne predmete obeh študijskih programov. Aktivi se bodo sestali vsaj dvakrat v študijskem letu, oziroma po potrebi. Vodja aktiva poskrbi za zapisnik. 15


ŠTUDIJSKA KOMISIJA Ĉlani študijske komisije (mandat do 20. 4. 2015) Simon Čebela (predsednik), Alojz Ţeljko, program TK, Mojca Sever, program EKO. Naloge študijske komisije: obravnava vprašanja v zvezi z vpisom, napredovanjem študentov, prilagajanjem in posodabljanjem študijskih programov, sprejema merila v zvezi z ugotavljanjem, potrjevanjem in preverjanjem z delom pridobljenega znanja oziroma drugega neformalno pridobljenega znanja, ki se prizna študentu pri izpolnjevanju študijskih obveznosti, in druge naloge, za katere jo pooblasti predavateljski zbor. Študijsko komisijo sklicuje predsednik v skladu s študijskim koledarjem in po potrebi.

KOMISIJE ZA PRIZNAVANJE IN OCENJEVANJE PREDMETNIH IZPITOV Na osnovi 54. ĉlena Zakona o višjem strokovnem izobraţevanju /Ur.l. RS, št. 86/04/ in 11. ĉlena Pravilnika o ocenjevanju znanja v višjih strokovnih šolah, so imenovani predavatelji/ice, ĉlani izpitnih komisij za posamezen predmetni izpit. Študijski program: EKONOMIST

predmet

kratica predmeta

nosilec predmeta Hilda Dijak Srebotnik/Rijavec

člani izpitne komisije Hilda Dijak Mojca Gorjan Tatjana Rijavec Nuša Javornik Nataša Sebenik Renata Skočir France Ivančič Nuša Javornik Franc Glavač Franc Florjančič Dr. Samo Boţič Simon Čebela Barbara Galičič Drakslar Mag. Darko Rupret Mag. Sašo Turk Dr. Samo Boţič Mojca Sever

Poslovno komuniciranje

POK

Poslovni tuji jezik

PTJ

Nuša Javornik France Ivančič

Informatika

INF

Mag. Erih Skočir

Poslovna matematika s statistiko

PMS

Mojca Sever

Organizacija in menedţment

OMP

Mag. Darko Rupret

Ekonomija

EKN

Mojca Sever

Mag. Darko Rupret Mag. Sašo Turk Dr. Samo Boţič

Barbara Galičič Drakslar

Barbara Galičič Drakslar Mag. Darko Rupret Mojca Sever Mag. Sašo Turk

Osnove poslovnih financ

OPF

16


Trţenje

TRŢ

Vinko Filipič

Upravljanje in zagotavljanje kakovosti

UZK

Mag. Mojca Skok

Poslovno Pravo

PPR

Janez Zavrl

Denarno poslovanje

DEP

Mag. Štefan Jakovac

Finančni trgi

FTR

Mag. Štefan Jakovac

Bančništvo

BNČ

Mag. Igor Ţvokelj

Uvod v finančne trge in institucije

UFT

Joţica Rihter

Temelji bančnega poslovanja

TBP

Mag. Boţena Kramar

Poslovna logistika

POL

Bojan Radinja

Transportni menedţment

TME

Mag. Sašo Turk

Tarifni Sistemi

TAS

Mag. Emil Ţunec

Varnost v logističnih procesih

VLP

Bojan Radinja

Upravljanje zalog

UZA

Mag. Sašo Turk

Mednarodni poštni promet

MPP

Marjan Osvald

Notranji poštni promet

NPP

Simon Čebela

Tehnologija poštnega prometa

TPP

Rudolf Ručman

Organizacija poštne dejavnosti

OPD

Ljubo Renko

Osnove zavarovalništva

OZV

Trtnik/Pavković

Mag. Štefan Jakovac Dr. Samo Boţič Mile Jovanovski Mag. Darko Rupret Mag. Sašo Turk Dr. Samo Boţič Dejan Srše Simon Čebela Nuša Javornik Mag. Igor Ţvokelj Mag. Boţena Kramar Joţica Rihter Mag. Igor Ţvokelj Mag. Boţena Kramar Joţica Rihter Mag. Štefan Jakovac Mag. Boţena Kramar Joţica Rihter Mag. Igor Ţvokelj Mag. Boţena Kramar Mag. Štefan Jakovac Mag. Igor Ţvokelj Joţica Rihter Mag. Štefan Jakovac

Mag. Emil Ţunec Mag. Sašo Turk Simon Čebela Mag. Emil Ţunec Bojan Radinja Mag. Darko Rupret Bojan Radinja Mag. Sašo Turk Simon Čebela Mag. Emil Ţunec Mag. Sašo Turk Simon Čebela Mag. Emil Ţunec Bojan Radinja Simon Čebela Rudolf Ručman Simon Čebela Bojan Radinja Marjan Osvald Rudolf Ručman Bojan Radinja Simon Čebela Marjan Osvald Bojan Radinja Simon Čebela Marjan Osvald Bojan Radinja Tadej Čoroli Mag. Andrej Šalamun Mag. Aleš Tomaţin


Premoţenjska zavarovanja

PZV

Damjana Trtnik

Osebna zavarovanja

OSZ

Tadej Čoroli

Zavarovalna ekonomika

ZEK

Mag. Andrej Šalamun

Osnove aktuarske matematike

OAM

Mag. Aleš Tomaţin

Tadej Čoroli Mag. Andrej Šalamun Mag. Aleš Tomaţin Damjana Trtnik Mag. Andrej Šalamun Mag. Aleš Tomaţin Tadej Čoroli Damjana Trtnik Mag. Aleš Tomaţin Tadej Čoroli Mag. Andrej Šalamun Damjana Trtnik

Študijski program: TELEKOMUNIKACIJE

predmet

kratica predmeta

nosilec predmeta

Poslovno komuniciranje in vodenje

PKV

Komuniciranje v tujem jeziku

KTJ

Renata Skočir Nataša Sebenik France Ivančič

Informacijske in komunikacijske tehnologije

IKT

Mag. Erih Skočir

Varnost pri delu, poţarna varnost in varstvo okolja

VDO

Vinko Ring Andrej Jerše

Projektiranje in dokumentiranje

PDO

Franc Florjančič

Gradniki TK sistemov

GTK

Srebotnik/Rijavec Mojca Gorjan

Franc Glavač Dr . Marko Podberšič

Telekomunikacijska omreţja I

TKO I

Anton Anţič/ J. Anţič

Prenosni in komutacijski sistemi

PKS

Mag. Marjan Koţar

TK-omreţja in storitve II Mobilne in satelitske telekomunikacije

TKO II MST

Pavel Meše Iztok Saje

18

člani izpitne komisije Hilda Dijak Mojca Gorjan Tatjana Rijavec Nuša Javornik Nataša Sebenik Renata Skočir Nuša Javornik France Ivančič Franc Florjančič Pavel Meše Dr. Samo Boţič Franc Florjančič Andrej Jerše Vinko Ring Franc Glavač Franc Glavač Pavel Meše Joţe Bergant Mag. Marjan Koţar Dr. Marko Podberšič Boštjan Tavčar Franc Glavač

Pavel Meše Aloj Vindiš Mag. Marjan Koţar Franc Glavač Dr. Marko Podberšič Boštjan Tavčar Mag. Marjan Koţar Franc Florjančič Alojz Vindiš Franc Glavač Joţe Bergant Stanko Perpar


Elektronske komunikacijske storitve Ekonomika podjetja

EKS EKP

Pavel Meše

Franc Glavač Joţe Bergant Stanko Perpar

Dr. Samo Boţič

Mag. Sašo Turk Mag. Darko Rupret Mojca Sever

Širokopasovna in inteligentna omreţja

ŠIO

Mag. Janez Anţič Alojz Vindiš

Terminalne naprave

TNA

Mag. Peter Peterlin

Multimedijske tehnologije

MMT

Mag. Radivoj Pavlin

Audio / video sistemi

AVS

Mag. Radivoj Pavlin

Prenos multimedijskih vsebin

PMV

Stanko Perpar Joţe Bergant

Trţenje storitev

TRS

Dr. Samo Boţič

Prodaja

PRO

Mile Jovanovski

Mag. Marjan Koţar Mag. Janez Anţič Alojz Vindiš Pavel Meše Franc Glavač Mag. Marjan Koţar Franc Florjančič Mag. Marjan Koţar Franc Florjančič Pavel Meše Mag. Marjan Koţar Franc Florjančič Pavel Meše Joţe Bergant Stanko Perpar Franc Florjančič Mile Jovanovski Mag. Štefan Jakovac Simon Čebela Dr. Samo Boţič Mag. Darko Rupret Mojca Sever

KOMISIJA ZA SPREMLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI Ĉlani komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti (mandat do 20. 4. 2015) Dr Samo Boţič,, predsednik Mag. Mojca Skok (EKO), mandat do 25.11.2013 Franc Florjančič (TK), Mile Jovanovski (TK), Mag. Sašo Turk (EKO), Člana komisije sta tudi dva predstavnika študentov (predlagala ŠO VSŠ). Matija Pajer (predstavnik TK), mandat vezan na status Marko Pezerovič (predstavnik EKO), mandat vezan na status Naloge komisije so: ustvarja razmere za uveljavljanje in razvijanje kakovosti izobraţevalnega dela na šoli, vzpostavlja mehanizme za sprotno spremljanje in ocenjevanje kakovosti ter uĉinkovitosti dela na šoli z doloĉitvijo metod vrednotenja, subjektov evalvacije, z izbiro inštrumentov in meril evalvacije in doloĉitvijo vsebin evalvacije, naĉrtuje, organizira in usklajuje spremljanje in zagotavljanje kakovosti na šoli, sodeluje s Svetom za evalvacijo visokega šolstva in opravi primerjanje z drugimi šolami doma in v tujini, spremlja zaposlitvene moţnosti diplomantov, na podlagi odziva delodajalcev oblikuje predloge izboljšav in pripravlja poroĉila o evalvaciji za obravnavo na Svetu za evalvacijo visokega šolstva in komisiji za akreditacijo višješolskih študijskih programov. 19


IZBRANA PODROČJA ZA PRESOJO KAKOVOSTI IZOBRAŢEVANJA Odloĉili smo se, da se bomo pri presoji kakovosti v študijskem letu 2011/2012 osredotoĉili na zadovoljstvo diplomantov, poteku izvajanja izobraţevalnega programa ter o zaposljivosti naših diplomantov po konĉanem študiju. Kakovost bomo presojali na naslednjih podroĉjih: splošno zadovoljstvo diplomantov, zadovoljstvo diplomantov s študijem na višji šoli, zadovoljstvo diplomantov z zaposlenimi na višji šoli, vpliv študija na zaposlitev. SAMOEVALVACIJSKI NAČRT Subjekti, vključeni v evalvacijo V empiriĉni del samoevalvacije bomo vkljuĉili diplomante rednega in izrednega študija študijskih programov Telekomunikacije in Poštni promet (Ekonomist), ki so diplomirali v ĉasu od 1.1. 2007 do 1. 1. 2012. Uporabljeni viri Upoštevajoĉ izbrano podroĉje kakovosti ter opredeljene cilje kakovosti bomo v procesih samoevalvacije uporabili naslednje vire: vprašanja (iz baze vprašanj projekta IMPLETUM) z manjšimi popravki, ki so bila sprejeta na sestanku kakovosti, dne 04.05.2010. Uporabljene metode V procesu samoevalvacije bomo uporabili metode: metoda anketiranja. Določitev vzorca Pri vzorĉenju bomo vkljuĉili diplomante, ki so diplomirali 2007, do vkljuĉno leta 2012. PRIPRAVA INSTRUMENTARIJA Za izvedbo samoevalvacije bomo pripravili instrumentarij: anketni vprašalnik za diplomante V mesecu maju 2010 sta Lili Bogunoviĉ in Aleksandra Slapar zaĉeli pripravljati oz. oblikovati instrumentarij za izvedbo anketnega vprašalnika med diplomanti in bosta s tem nadaljevali. Pri oblikovanju sta uporabljali ţe obstojeĉo bazo vprašanj za presojanje kakovosti izobraţevanja. Lili Bogunoviĉ se zadolţi da pripravi samo-evalvacijsko poroĉilo.

V. PROGRAM DELA ŠOLSKE KNJIŢNICE S svojo strokovno urejenostjo knjiţnica dopolnjuje pedagoški proces na višji strokovni šoli. Namenjena je tako študentom kot predavateljem višje strokovne šole. Specifika knjiţnice je, da deluje v prvi vrsti kot srednješolska knjiţnica , ki pa je svoje naloge nadgradila z ozirom na potrebe del višje šole. Zaposleni bibliotekarki: Maja Bolfek, univ. dipl . bibl. (za potrebe VSŠ) in vodja knjiţnice Polona Lah Skerget, prof. prim. knj. in fr. (gradiva za VSŠ)

20


Primarne naloge: Interno strokovno bibliotekarsko delo. Nabava in obdelava knjiţniĉnega gradiva s programsko opremo COBISS. Obdelava diplomskih nalog diplomantov višje šole s programsko opremo COBISS. Obdelava bibliografij predavateljev višje šole. Redno urejanje spletne strani knjiţnice /aţuriranje novosti in seznamov študijskih gradiv/. Dodatno bibliopedagoško delo zajema: Vsakodnevno, individualno svetovanje študentom. Izvajanje samostojnih ur, ki so umešĉene v urnik, in sicer pri predmetu Informatika (vaje v prvem letniku - nadgradnja posameznih vsebin, ki se sicer pouĉujejo ţe na srednji šoli). Predstavitev knjiţnice študentom (urejenost knjiţniĉnega gradiva, delovni ĉas, moţnost uporabe raĉunalnikov in uporabo spletne strani knjiţnice). Predstavitev iskanja virov po podatkovnih bazah: COBISS/OPAC, EiflDirekt (praktiĉne vaje v okviru predmeta raĉunalništvo in informatika). Posredovanje navodili za izdelavo seminarskih nalog po standardu ISO, s poudarkom na upoštevanju avtorskih pravic in pravilnem navajanju informacijskih virov. Izvajanje predavanj za absolvente (navodila za pisanje diplomske naloge). Oblikovni pregled diplomskih del pred vezavo (obvezen).

Drugo delo: Zaloţba študijskih gradiv: Sodelovanje s predavatelji bodisi v zvezi s pripravo novih gradiv ali aţuriranjem le- teh. Pravoĉasna razdelitev gradiv ob zaĉetku študijskega leta. Delovni ĉas knjiţnice: vsak dan od 8.30 do 14. 30 dvakrat tedensko tudi v popoldanskem ĉasu (sreda do 17.00 in petek do 16.30).

VI. DNEVI S POSEBNIM PROGRAMOM INFORMATIVNI DAN Organizirali bomo informativni dan za bodoĉe udeleţence višje strokovne šole. Informativno mesto: ŠC PET, Celjska ulica 16, Ljubljana Informacije bomo posredovali: v petek, 10. 2. 2012, ob 10. uri za redni študij ter ob 15. uri za redni in izredni študij in v soboto, 11. 2. 2011, ob 10. uri za redni in izredni študij, v predavalnici P03 (za študijski program telekomunikacije) in v predavalnici P02 (za študijski program ekonomist).

SVEČANA PODELITEV DIPLOM DIPLOMANTOM VIŠJE ŠOLE Sveĉano podelitev bomo izpeljali v soboto, 12. maja 2012, v KD Španski borci, Zaloška c. 61, Ljubljana, s priĉetkom ob 10.00.

VII. ORGANIZIRANOST ŠTUDENTOV SKUPNOST ŠTUDENTOV (ŠOŠCPET) Študenti so organizirani v skupnost študentov. Ob priĉetku študijskega leta volijo predstavnika, ki zastopa njihove interese. Oblikujejo lahko predloge in pobude za boljše delo in reševanje doloĉenih problemov in jih posreduje ravnatelju, oziroma študijski komisiji. ŠOŠCPET ima svoj oglaševalni prostor na spletni strani VSŠ. 21


Predstavniki študentov v organih višje šole: SVET ZAVODA ŠC PET: Svet ŠC PET – (mandat vezan na status): Primoţ Pangus Ţiga Ţlebnik Miha Habe STRATEŠKI SVET VSŠ: Dejan Debelak (predstavnik diplomantov) Miha Habe (mandat vezan na status) Primoţ Pangus (mandat vezan na status) KOMISIJA ZA UGOTAVLJANJE IN SPREMLJANJE KAKOVOSTI: Matija Pajer (mandat vezan na status) Marko Pezerovič (mandat vezan na status9

ŠOU Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, je skupnost študentov ljubljanske univerze, v kateri lahko uresniĉujejo svoje pravice in interese na podroĉjih visokega šolstva, študentske sociale, ob študijskih dejavnosti ter širše civilne druţbe. Ĉeprav višja strokovna šola ne sodi v sklop univerz, so študenti višje šole ŠC PET pridruţeni ĉlani te organizacije in imajo v organizaciji enakopraven status.

VIII. RAZŠIRJENI PROGRAM dela VSŠ Cisco Networking Academy Program (CNAP) Podjetje Cisco Systems je bilo ustanovljeno leta 1984 z osnovno dejavnostjo proizvodnje in prodaje komunikacijske opreme. Ţe leta 2003 je trţni deleţ podjetja znašal pribliţno 75%. Vodilno mesto v svoji panogi, pa je Cisco Systems, kot proizvajalec TK opreme v svetu, obdrţal še danes. Njihov program obsega široko paleto proizvodov, od opreme za domaĉo uporabo, do rešitev za ponudnike storitev. Veliko podjetij v Sloveniji uporablja opremo omenjenega proizvajalca. Za še veĉjo prepoznavnost podjetja in svojih izdelkov v svetu, je Cisco Systems vpeljal izobraţevalni program in ga poimenoval: Cisco Networking Academy. Ponuja tri stopnje izobraţevanja, opravljanje izpitov in pridobitev certifikatov za: CCNA (Cisco Certified Networking Associate), certifikat 1. stopnje, CCNP (Cisco Certified Networking Proffesional), certifikat 2. stopnje, CCIE (Cisco Certified Internetworking Expert), certifikat najvišje stopnje.

Organizacija izobraţevanja Networking Academiy deluje v hierarhiĉni obliki, za izvajanja pa so zadolţena regionalna in lokalne akademije v posameznih drţavah. V Sloveniji je regionalna akademija na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. S podpisanim sporazumom (2007) o podpori k lokalni akademiji, pa so bili postavljeni temelji organizacije tovrstnega izobraţevanja na Šolskem centru za Pošto, Ekonomijo in Telekomunikacije v Ljubljani. Lokalno akademijo podpira regionalna akademija z znanjem in nadaljnjim izobraţevanjem. ŠC PET, VSŠ bo izvajala izobraţevanje za pridobitev certifikata 1. stopnje (CCNA). Cisco Networking Academy Program bomo izvajali v omejenem obsegu, v za to posebej opremljenem prostoru ŠC PET (P14) z glavnim namenom in ciljem, to je, izobraţevanje 22


kandidatov v smislu njihovega dejanskega razumevanja in praktiĉnega poznavanja tematike. Poseben poudarek bo na praktiĉnih laboratorijskih vajah in opremi Cisco.

Kadri – predavatelj/inštruktor Pogoji za izvajanje: Vsaj dva predavatelja-inštruktorja z opravljenim certifikatom 1. stopnje CCNA in izpit za opravljanje dela inštruktorja.

Časovni plan izobraţevanja oktober, november 2011 – 1. modul maj, junij 2012 – 2. modul oktober, november 2011 – 3. modul maj, junij 2012 – 4. modul

Razpis mest po modulih: Program CCNA

1. modul

2. modul

3. modul

4. modul

16

16

16

16

Max. število udeleţencev 8 prostih mest za redne študente ŠC PET – smer telekomunikacije (brezplaĉno) 8 mest za izredne študente in ostale (plaĉilo po veljavnem ceniku) Prednost pri vpisu v nadaljevalni modul imajo študenti, ki so opravili obveznosti iz predhodnega modula.

Pričakovani rezultati Za študente in ostale udeleţence izobraţevanja: moţnost praktiĉnega izobraţevanja na opremi vodilnega proizvajalca v panogi, moţnost pridobitve certifikata (CCNA) in s tem prednost pri iskanju zaposlitve, sodoben naĉin pouĉevanja, E-izobraţevanje, pridobiti dodatna praktiĉna znanja. Za šolo: moţnost cenejšega nakupa vrhunske omreţne opreme za potrebe praktiĉnega izobraţevanja in izvajanja LAB vaj pri strokovnih predmetih v študijskem programu Telekomunikacije, moţnost dodatne ponudbe praktiĉnih znanj in nabiranja izkušenj na podroĉju Eizobraţevanja, poveĉan ugled šole in veĉje zanimanje za vpis v študijski program Telekomunikacije.

Cenik VSŠ za udeleţence CISCO AKADEMIJE (2011/12) Vse cene so navedene v EUR. ZA ŠTUDENTE IZREDNEGA ŠTUDIJA in ZUNANJE 1. modul

2. modul

3. modul

4. modul

600,00

600,00

600,00

600,00

570,00

570,00

570,00

570,00

ŠOLNINA JE Šolnina za samoplaĉnike (moţnost plaĉila na 5 obrokov) V kolikor je plaĉnik delovna organizacija, se plaĉa polna cena v enkratnem znesku. Plaĉilo v enkratnem znesku – (5% popusta) 23


ZA ŠTUDENTE REDNEGA ŠTUDIJA ŠOLNINE NI Prijavijo se lahko le študenti s statusom. Prednost pri izbiri imajo študenti ki so do izteka prijave (za posamezni modul), zbrali veĉje število KT.

IX. IZOBRAŢEVANJE PREDAVATELJEV IN INŠTRUKTORJEV Za uspešno delo na kateremkoli podroĉju je potrebno stalno dopolnilno izobraţevanje, še zlasti je to pomembno za delo na izobraţevalnem podroĉju. Permanentno izobraţevanje poteka ves ĉas, ob delu, tako na strokovnem, kot tudi na izobraţevalnem podroĉju in zajema vse organizirane oblike. Zajema znanje in izkušnje, ki si jih predavatelj/inštruktor pridobiva samoiniciativno, z doloĉenimi cilji ali povsem nenaĉrtno. Dopolnilno izobraţevanje predstavlja tiste oblike izobraţevanja, ki so organizirane z doloĉenim ciljem, najveĉkrat zato, da bi izpopolnile strokovno znanje ali spretnosti. Najveĉkrat so to strokovna sreĉanja, delavnice, seminarji. Stalno strokovno izpopolnjevanje lahko prispeva k predavateljevi poklicni avtonomiji, strokovni rasti posameznikov in šole. Zavedanje kontinuitete lastnega razvoja, tako osebnostnega kot poklicnega, je prvi pogoj za strokovno kompetentnost pedagoškega kadra. K strokovni rasti posameznika in šole kot celote bodo prispevale naslednje aktivnosti: - izobraţevanje, - stalno strokovno izpopolnjevanje, - profesionalna podpora v okviru šole in podjetij/zavodov (pogodbeni). Posamezni strokovni delavec bo izbral program izpopolnjevanja na osnovi tehtnega premisleka, in sicer kar pri svojem delu potrebuje in v luĉi svoje poklicne poti v prihodnje. Na osnovi odloĉitev posameznikov in strokovnih aktivov, bo izdelan program izobraţevanja za to študijsko leto. Ob odloĉitvah za udeleţbo na strokovnem izpopolnjevanju, bomo zaradi nemotenega poteka rednega šolskega dela, upoštevali tudi ĉas izobraţevanja. Naĉrtovanje stalnega strokovnega izpopolnjevanja in izobraţevanja zahteva tudi finanĉno konstrukcijo, kar pomeni, da bo naĉrt podrejen tudi finanĉnim moţnostim. P/A izobraţevanje: V študijskem letu 2011/2012 naĉrtujemo, da bodo P/A izobrazbo pridobili: mag. Sašo Turk, Miha Bukovec, Iztok Saje, Anton Anţiĉ in Rudolf Ruĉman. Dodatno se izobraţujejo: Saša Slapar - nadaljuje s študijem organizacije dela v Kranju (VII). Ljilja Begunoviĉ – zakljuĉuje s študijem organizacije dela v Kranju Naĉrtovanje dopolnilnega izobraţevanja (organizira VSŠ) Diplomske naloge - mentorstvo in ocenjevanje /Ida Srebotnik, ŠC PET/, Kaj je dobra predstavitev /, Telekomunikacije danes in jutri /dr. Radovan Srnec, Telekom Slovenije/. 24


X. VKLJUČEVANJE ŠOLE V OKOLJE Šola pri uresniĉevanju svojega poslanstva sodeluje s številnimi zunanjimi institucijami: Ministrstvom za šolstvo in šport - sodelovanje v projektih prenove študijskih programov, - sodelovanje z ministrstvom v okviru Skupnosti višjih strokovnih šol, - sodelovanje v raznih delovnih telesih in v interesu višjih strokovnih šol. S soustanoviteljema ŠC PET, Telekomom Slovenije d.d. in Pošto Slovenije d.o.o. - sodelovanje v projektih prenove študijskih programov, - sodelovanje na podroĉju izvajanja študijskih programov (predavatelji), - sodelovanju na podroĉju praktiĉnega izobraţevanja študentov, - donacije. S Fakulteto za elektrotehniko v Ljubljani sodelovanje z laboratorijem za telekomunikacije, Zavodom za zaposlovanje - sodelovanje pri poklicnem usmerjanju študentov in izobraţevanju brezposelnih, - posredovanju podatkov. Statistiĉnim uradom RS - posredovanje podatkov o študentih in predavateljih, - posredovanje podatkov o uspešnosti študentov pri študiju. Centrom za korekcijo sluha in govora - sodelovanje pri pomoĉi študentom z okvarami sluha, - sodelovanje pri zagotavljanju strokovne pomoĉi za študente z okvarami sluha in govornimi teţavami. Lokalno skupnostjo Ljubljana-Moste - sodelovanje pri sveĉani podelitvi diplom diplomantom VSŠ. Srednjo šolo za gostinstvo in turizem Ljubljana - sodelovanje pri sveĉani podelitvi diplom diplomantom VSŠ. Z višjimi strokovnimi šolami v okviru Skupnosti in Zdruţenja višjih strokovnih šol - naĉrtovanje programov, - izvajanje programov, - naĉrtovanje vpisa, vpisnih pogojev, mreţa šol, - drugo. Z javnim zavodom RTV Slovenija - pomoĉ in sodelovanje pri izvajanju študijskega programa telekomunikacije, - praktiĉno izobraţevanje študentov. In s številnimi ostalimi podjetji in zavodi, ki nudijo praktiĉno izobraţevanje študentom.

XI.

VPIS V ŠTUDIJSKEM LETU 2012/ 2013

Ministrstvu za šolstvo in šport bomo predlagali predlog razpisa za vpis: Študijski program Telekomunikacije /redni študij/ Telekomunikacije /izredni študij/

Razpis mest

70 70

Študijski program Ekonomist /redni študij/ Ekonomist /izredni študij/

25

Razpis mest

90 70


TELEKOMUNIKACIJE (izbirni moduli) Multimedijski sistemi Elektronska komunikacijska omreţja in naprave Trţenje in prodaja EKONOMIST (izbirne smeri) Poštni promet Zavarovalništvo Banĉništvo Poslovna logistika

XII. PROJEKTI IN DRUGE AKTIVNOSTI PROJEKTI V okviru naĉrtovanega nadaljevanja projekta IMPLETUM bomo sodelovali predvsem na podroĉjih: ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti, praktiĉno izobraţevanje študentov v tujini, izdelava uĉnih gradiv za potrebe višje strokovne šole (študijski program TK). V naĉrtu je postavitev spletnih strani VSŠ v nemškem in angleškem jeziku.

DRUGE AKTIVNOSTI Sodelovanje v delovnih telesih MŠŠ, kot predstavnik skupnosti višjih strokovnih šol za: Pripravo in sprejem dopolnil pravilnika o vpisu v višje strokovne šole (Zupanĉiĉ). Ĉlanstvo v upravnem odboru Višjih strokovnih šol (Zupanĉiĉ). Pridobitev ERASMUS certifikata (praktiĉno izobraţevanje). Prenova internih pravil in informatorjev VSŠ: Prenova informatorja za predavatelje višje šole (namenjen rednim in pogodbenim delavcem), Prenova informatorja za študente, Prenova internih pravil v skladu z zakonodajo. Imenovanje predavateljev: Nuša Javornik (PTJ - angl.), ponovno, Mag. Darko Rupret (OMP), prvo, Bojan Radinja (VLP), dodatno, Dr, Patrik Ritoša (GTK, PKS), prvo, Mojca Gorjan (POK, PKV), prvo. Naĉrtujemo: Brezţiĉni dostop do interneta na lokacijah: pritliĉje šole (aula, jedilnica, P10, P7, P14,) in kletni del (P02, P03). Dodatno opremljanje specializirane uĉilnice za TK (P14). Posodabljanje in nakup nove opreme za izvajanje LAB vaj (P7). Postavitev elektronske table v P10. Nakup materiala za potrebe laboratorija za telekomunikacije (za potrebe praktiĉnega izobraţevanja študentov in razvojno-raziskovalno dejavnost). Ocenjena vrednost investicij znaša 30.000 EUR.

26


XIII. SPREMLJANJE URESNIČEVANJA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA Za uresniĉevanje LDN so odgovorni vsi delavci šole - kot posamezniki, ali povezani v raznih organih šole. Sprotno analizirajo delo, naĉrtujejo, oblikujejo predloge in pobude. Analize strokovnih aktivov so sestavni del zakljuĉnega poroĉila šole in osnova za oblikovanje letnega delovnega naĉrta za novo študijsko leto. Vodstvo šole med študijskim letom: spremlja naĉrtovanje in izvajanje dela predavateljev in delo aktivov, spremlja naĉrtovanje in izvajanje dela drugih strokovnih delavcev šole, spremlja uvajanje novosti in projektov, spremlja celotno delo na šoli. Te naloge obvezujejo vodstvo šole, da naĉrtno prisostvuje pri vzgojno-izobraţevalnem delu predavateljev (izvajanje nastopnih predavanj), analizira oblike in metode dela. Prisotnost na nastopnih predavanjih bo napovedana, vodstvo šole (in pristojna komisija za ocenjevanje nastopnih predavanj) pa bo posebno pozornost posveĉalo: uvajanju aktivnih in sodobnih oblik dela s študenti, realizaciji letnih delovnih naĉrtov uĉnih vsebin, izvedbi pedagoške ure, komunikaciji med študentom in predavateljem, skrbi za uporabo knjiţnega jezika pri predavanju in aktivni vlogi študentov. Spremljanje uresniĉevanja letnega delovnega naĉrta bo potekalo tudi na osnovi zapisnikov sestankov aktivov, zapisnikov zbora predavateljev, zabeleţk v dnevnikih, potrdil udeleţb na seminarjih, projektnem delu, itd.. Dodatne informacije: www.scpet.net

Ljubljana, oktober 2011 Pripravil: Drago Zupanĉiĉ, univ.dipl.inţ.el. ravnatelj VSŠ

27


XIV. PRILOGA LDN – IZPITNI ROKI 1. REDNI IZPITNI ROKI 2011/12 TELEKOMUNIKACIJE (redni študij) Rezervacija prostorov (P) - (minimalno dve šolski uri) 10, 02, 03, 201, 202, 203, 204, 205, R … ŠC PET

1. letnik 1. izpitni rok Predmet IKT

2. izpitni rok

Datum Tor. 03.01.12

ura 15 16

PDO

Predavatelj Skoĉir E. Ocepek Florjanĉiĉ

Tor. 20.03.12

PKV

Rijavec

Sob. 05.05.12

VDO PKS

Ring Koţar

Sre. 25.04.12 Pon. 23.04.12

Sebenik Skoĉir Ivanĉiĉ Anţiĉ A. Glavaĉ Podberšiĉ Tavĉar

Tor. 13.03.11 Tor. 13.03.11 Tor. 13.03.11 Tor. 08.05.12

A11 00 B12 15 A8 20 B9 15 16 00 A11 30 B12 45 13 45 13 45 13 00 18

KTJ-an KTJ-an KTJ-ne TKO I GTK

P 10 R 10 10 10 10 10 10 10 03 02 205 10

datum Sob. 04.02.12

Ura 00 8.

Pet. 13.04.12

10

00

Ĉet. 17.05.12

18

00

10

Ĉet. 24.05.12 Pon. 28.05.12

16 00 18

30

10 10

Pon. 02.04.12 Pon. 02.04.12 Tor. 17.04.12 Tor. 05.06.12

11 00 11 45 13 00 18

00

03 02 205 10

18

10

Tor. 12.06.12

18

00

10

Datum Tor. 22.05.12

ura 30 16

datum Sre. 26.09.12

Ura 30 16

Pet 15.06.12 Pet. 07.09.12 Pon. 03.09.12 Pon. 18.06.12 Tor. 19.06.12 Tor. 19.06.12 Tor. 19.06.12 Pon. 24.09.12

16 30 16 30 16 00 18 45 13 45 13 45 13 30 16

P 10 R 02 02 02 10 03 02 205 02

Pon. 17.09.12 / / Pet. 14.09.12 Sre. 05.09.12 Sre. 05.09.12 Sre. 05.09.12 /

18

P 02 R 03

Pon. 10.09.12

16

10

/

Tor. 15.05.12

00

00

3. izpitni rok Predmet IKT PDO PKV VDO PKS KTJ-an KTJ-an KTJ-ne TKO I GTK

Predavatelj Skoĉir E. Ocepek Florjanĉiĉ Rijavec Ring Koţar Sebenik Skoĉir Ivanĉiĉ Anţiĉ A. Glavaĉ Podberšiĉ Tavĉar

P 03 R 10

4. izpitni rok

30

30

28

00

30

16 30 16 30 16 30 16

03 03 02 205


2. letnik 1. izpitni rok Predmet TKO II MST EKS EKP ŠIO TNA MMT

AVS TRS PRO PMV

Predavatelj Meše Saje Meše J. Anţiĉ Pavlin Boţiĉ Vindiš Peterlin Pavlin Ţeljko Bukovec Pavlin Ţeljko Bukovec Boţiĉ Jovanovski Perpar

2. izpitni rok

Datum Pet. 13.01.12 Pon. 07.05.12

ura 30 11 30 14

P 10 10

Datum Pet. 03.02.12 Pon. 11.06.12

Ura 30 11 30 16

P 10 10

Pet. 04.05.12

14

30

10

Pon. 04.06.12

16

30

10

Sre. 25.04.12 Ĉet. 19.04.11 Pet. 30.03.12

18 30 16 00 18

00

10 03 10

Tor. 15.05.12 Ĉet. 17.05.12 Ĉet. 10.05.12

16 30 16 30 16

30

02 204 03

Pet. 17.02.12

18

00

10

Pet. 23.03.11

18

00

10

Ĉet. 10.05.12

18

00

10

Tor. 29.05.12

16

30

02

Tor. 27.03.12 Ĉet. 10.05.12 Pon. 23.04.12

16 30 16 30 14

30

204 202 10

Ĉet. 12.04.12 Tor. 29.05.12 Ĉet. 24.05.12

16 30 16 30 14

30

201 204 02

Datum Pet. 01.06.12 Pon. 10.09.12

ura 30 16 00 18

P 10 10

Datum Ĉet. 13.09.12 /

Ura 30 16

P 02

Tor. 04.09.12

16

30

10

Tor. 25.09.12

16

30

02

Pet. 07.09.12 Pon. 17.09.12 Tor. 29.05.12

16 30 16 00 18

30

03 02 02

/ / Ĉet. 20.09.12

16

30

02

Ĉet. 17.05.11

16

30

202

Pon. 17.09.12

16

30

03

Ĉet. 20.09.12

16

30

03

/

Ĉet. 27.09.12 Ĉet. 20.09.12 Pet. 27.09.12

16 30 16 30 16

30

204 204 02

/ / /

datum Tor. 22.05.12

Ura 30 16

Pet. 15.06.12 Pon. 03.09.12 Tor. 10.01.12 Sre. 05.09.12 Sre. 05.09.12 Tor. 06.03.12

16 30 16 30 16 30 16 30 16 30 16

P 10 R 02 201 203 03 205 204

3. izpitni rok Predmet TKO II MST EKS EKP ŠIO TNA MMT

AVS TRS PRO PMV

Predavatelj Meše Saje Meše J. Anţiĉ Pavlin Boţiĉ Vindiš Peterlin Pavlin Ţeljko Bukovec Pavlin Ţeljko Bukovec Boţiĉ Jovanovski Perpar

4. izpitni rok

TELEKOMUNIKACIJE (izredni študij)

1. leto 1. izpitni rok Predmet IKT PDO PKV VDO KTJ-a KTJ-n GTK

Predavatelj Ocepek Skoĉir E. Florjanĉiĉ Gorjan Jerše Sebenik Ivanĉiĉ Podberšiĉ Tavĉar

2. izpitni rok

Datum Sob. 05.05.12

ura 15 8

Pet. 25.05.12 Ĉet. 21.06.12 Tor. 06.12.11 Pet. 22.06.12 Pet. 22.06.12 Pet. 03.02.12

16 30 16 30 16 30 16 30 16 30 16

30

29

P 02 R 10 03 203 03 202 10

30


3. izpitni rok Predmet IKT PDO PKV VDO KTJ-a KTJ-n GTK

Predavatelj Ocepek Skoĉir E. Florjanĉiĉ Gorjan Jerše Sebenik Ivanĉiĉ Podberšiĉ Tavĉar

4. izpitni rok

Datum Sre. 26.09.12

Ura 30 16

Pon. 17.09.12 Sre. 19.09.11 Tor. 28.02.12 Tor. 25.09.12 Tor. 25.09.12

18 30 16 30 16 30 16 30 16

Tor. 15.05.12

16

00

30

P 02 R 03 4 203 03 205

Datum

204

Pon. 10.09.12

Ura

P

30

16

10

2. leto 1. izpitni rok Predmet PKS TKO I TKO II EKS EKP

Predav. Koţar A. Anţiĉ Meše J. Anţiĉ Meše Pavlin Boţiĉ

2. izpitni rok

Datum Pet. 02.03.12 Pon. 19.12.11 Pet. 01.06.12

Ura 30 16 30 16 30 16

P 10 02 10

Datum Pet. 06.04.12 Pon. 23.01.12 Pon. 18.06.12

Ura 30 16 30 16 30 16

P 10 02 03

Pet. 22.06.12

16

30

10

Tor. 04.09.12

16

30

10

Ĉet. 02.02.12

16

30

P*

Sre. 25.04.12

18

00

10

Ura 30 16 30 16

P 03 02

3. izpitni rok Predmet PKS TKO I TKO II EKS EKP

Predavatelj Koţar A. Anţiĉ Meše J. Anţiĉ Meše Pavlin Boţiĉ

4. izpitni rok

Datum Pon. 18.06.12 Tor. 05.06.12 Ĉet. 13.09.12

Ura 00 18 00 18 30 16

P 10 10 02

Tor. 25.09.12

16

30

02

Pet. 07.09.12

16

30

03

Datum Pet. 14.09.12 Pon. 24.09.12 / /

3. leto 1. izpitni rok Predmet MST ŠIO TNA MMT

AVS TRS PRO PMV

Predavatelj Saje Anţiĉ J. Peterlin Pavlin Ţeljko Bukovec Pavlin Ţeljko Bukovec Boţiĉ Jovanovski Bergant

2. izpitni rok

Datum Ĉet. 01.03.13 Tor. 08.05.12 Pet. 30.03.12

Ura 30 16 30 16 00 18

P 03 02 10

Datum Pet. 30.03.12 Ćet. 24.05.12 Ĉet. 10.05.12

Ura 30 16 30 16 30 16

Pet. 17.02.12

18

00

10

Pet. 23.03.11

18

00

10

Ĉet. 10.05.12

18

00

10

Tor. 29.05.12

16

30

02

Tor. 27.03.12 Ĉet. 10.05.12 Tor. 14.02.12

16 30 16 30 16

30

204 202 203

Ĉet. 12.04.12 Tor. 29.05.12 Sre. 14.03.12

16 30 16 30 16

30

201 204 201

30

P 201 202 03


3. izpitni rok

4. izpitni rok

Predmet

Predavatelj

Datum

Ura

MST ŠIO TNA

Saje Anţiĉ J. Peterlin Pavlin Ţeljko Bukovec Pavlin Ţeljko Bukovec Boţiĉ Jovanovski Bergant

Pon. 11.06.12 Pon. 18.06.12 Tor. 29.05.12 Ĉet. 17.05.11

MMT

AVS TRS PRO PMV

P

Datum

16 30 16 00 18

10 202 02

Pon. 10.09.12

18

00

10

Ĉet. 20.09.12

16

30

02

16

30

202

Pon. 17.09.12

16

30

03

Ĉet. 20.09.12

16

30

03

Ĉet. 27.09.12 Ĉet. 20.09.12 Sre. 25.04.12

16 30 16 30 16

30

204 204 203

30

Ura

P

EKONOMIST (redni študij) Rezervacija prostorov (P) - (minimalno dve šolski uri) 10, 02, 03, 201, 202, 203, 204, 205, R … ŠC PET PLC … najem

1. letnik 1. izpitni rok Predmet POK

Predavatelj Rijavec

Datum Sre. 18.04.12

INF

Skoĉir

TRŢ OPF

Filipiĉ Jakovac Drakslar

Pet. 20.01.12 Pet. 27.01.12 Ĉet. 29.03.12 Pon. 14.05.12

OMP

Rupret

Pet. 11.05.12

PMS

Sre. 25.04.12

EKN

Rupret Sever M. Sever M.

Pon. 07.05.12

PTJ-a

Javornik

Ĉet. 12.04.12

PTJ-n

Ivanĉiĉ

Ĉet. 12.04.12

2. izpitni rok ura 40 A 12 30 B 14 30 A 16 30 B 16 30 A 16 30 B 17 30 A 16 30 B 17 30 A 16 00 B 17 40 A 12 30 B 14 30 A 16 30 B 17 30 A 13 30 B 14 30 13

P 10

Datum Sre. 09.05.12

Ura 30 14.

R R PLC

Ĉet. 08.03.12

16

Pet. 04.05.12

16.

PLC

Tor. 05.06.12

16.

10

Pon. 28.05.12

16.

10

Ĉet. 24.05.12

18.

PLC

Ĉet. 07.06.12

16.

03

Ĉet. 31.05.12

16.

205

Ĉet. 31.05.12

16.

3. izpitni rok Predmet POK INF TRŢ OPF OMP PMS EKN PTJ-a PTJ-n

P 10

30

R

30

10

30

02

30

10

00

10

30

10

30

10

30

205

4. izpitni rok

Predavatelj Rijavec Skoĉir

Datum Pet. 05.09.12 Tor. 22.05.12

ura 30 14. 30 16.

Filipiĉ Jakovac Drakslar Rupret Rupret Sever M. Sever M. Javornik Ivanĉiĉ

Pon. 03.09.12

16.

Tor. 04.09.12 Pon. 10.09.12 Pon. 18.06.12

16. 30 16. 30 16.

Pet. 14.09.12 Pon 17.09.12 Pon. 17.09.12

16. 30 16. 30 16.

30

30

30

31

P 02 10 R 03 02 02 10 10 10 205

Datum

Ura

P

30

02 R

30

10

Sre. 26.09.12

16.

Sre. 12.09.12

16.


2. letnik 1. izpitni rok Predmet PPR

Predavatelj Zavrl

Datum Pon. 19.03.12

DPO

Jakovac

Ĉet. 26.01.12

FTR

Jakovac

Sre. 14.03.12

BNČ

Ţvokelj

Tor. 08.05.12

UZK

Skok

Pet. 02.03.12

TBP

Kramar Rihter Rihter Kramar Radinja Radinja Ţunec Turk Turk Trtnik Pavkoviĉ Ĉoroli Trtnik Tomaţin Šalamun Renko Ĉebela Osvald Ruĉman

Pon. 09.01.12

UFT POL VLP TAS UZA TME OZV OSZ PZV OAM ZEK OPD NPP MPP TPP

2. izpitni rok Ura 30 A 12. 30 B 14. 30 A 13. 30 B 14. 30 A 13. 30 B 14. 00 A 16. 00 B 17. 30 A 16. 00 B 18. 30 16.

P 10

Datum Ĉet. 14.06.12

Ura 30 16.

P 10

10

Pet. 16.03.12

16.

30

10

10

Pet. 25.05.12

16.

30

02

10

Pet. 29.06.12

16.

30

02

201

Pet. 13.04.12

16.

30

10

10

Sre. 07.03.12

16.

30

204

30

201

Pon. 11.06.12

16.

30

201

Pon. 14.05.12

16.

Tor. 14.02.12 Ĉet. 17.05.12 Pet. 03.02.12 Pet. 11.05.12 Ĉet. 19.01.12 Tor. 17.01.12

16. 30 16. 30 16. 30 16. 30 16. 30 16.

30

02 201 201 02 201 203

Sre. 28.03.12 Tor. 19.06.12 Pet. 09.03.12 Pon. 04.06.12 Tor. 06.03.12 Sre. 07.03.12

16. 30 16. 30 16. 30 16. 30 16. 30 16.

30

201 201 201 201 204 201

Pon. 07.05.12 Ĉet. 17.05.12 Ĉet. 05.04.12 Pon. 23.04.12 Pon. 09.01.12 Ĉet. 22.12.11 Pon. 14.05.12 Pet. 18.05.12

16. 30 16. 30 16. 30 16. 30 16. 30 16. 30 16. 30 16.

30

202 203 201 202 02 201 202 02

Tor. 05.06.12 Ĉet. 21.06.12 Ĉet. 10.05.12 Pon. 28.05.12 Tor. 28.02.12 Sre. 01.02.12 Ĉet. 07.06.12 Pon. 11.06.12

16. 30 16. 30 16. 30 16. 30 16. 30 16. 30 16. 30 16.

30

201 201 201 202 204 02 201 202

Ura

P

Pon. 03.09.12 16.30

202

Tor. 11.09.12

03

3. izpitni rok Predmet PPR DPO FTR BNČ UZK TBP UFT POL VLP TAS UZA TME OZV OSZ PZV OAM ZEK OPD NPP MPP TPP

Predavatelj Zavrl Jakovac Jakovac Ţvokelj Skok Kramar Rihter Rihter Kramar Radinja Radinja Ţunec Turk Turk Trtnik Pavkoviĉ Ĉoroli Trtnik Tomaţin Šalamun Renko Ĉebela Osvald Ruĉman

4. izpitni rok

Datum Sre. 12.09.12 Ĉet. 06.09.12 Pon. 10.09.12 Sre. 19.09.12 Pet. 07.09.12 Ĉet. 10.05.12

ura 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30

P 02 10 03 02 201 204

Sre. 05.09.12

16.30

202

Sre. 25.04.12 Tor. 04.09.12 Pon. 28.05.12 Pet. 14.09.12 Tor. 22.05.12 Tor. 22.05.12

16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30

201 201 201 201 204 201

Pon. 17.09.12 Tor. 11.09.12 Pon. 03.09.12 Sre. 05.09.12 Pon. 23.04.12 Sre. 04.04.12 Pon. 03.09.12 Pon. 17.09.12

16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30

203 201 10 204 201 201 204 202

32

Datum

16.30

Pon. 03.09.12 16.30

203

Pon. 17.09.12 16.30 Pon. 10.09.12 16.30

201 201

Pet. 14.09.12 Sre. 05.09.12

202 203

16.30 16.30


EKONOMIST (izredni študij)

1. leto 1. izpitni rok Predmet INF EKN OMP PMS POK PTJ-a PTJ-n

Predavatelj Skoĉir Sever Rupret Rupret Sever M. Dijak Javornik Ivanĉiĉ

2. izpitni rok

Datum Sre. 18.04.12 Pon. 23.01.12 Pet. 18.05.12 Ĉet. 15.03.12

ura 30 16. 00 18 30 16. 30 16.

Pon. 16.01.12 Pet. 29.06.12 Pet. 29.06.12

16. 30 16. 30 16.

30

P Datum R Pon. 21.05.12 02 Sre. 21.03.12 10 Pon. 28.05.12 PLC Ĉet. 24.05.12

Ura 30 16. 30 16. 30 16. 00 18.

P R 201 10 10

02 10 205

14. 30 16. 30 16.

30

03 10 205

Ura

P

3. izpitni rok Predmet INF EKN OMP PMS POK PTJ-a STJ-n

Pon. 05.03.12 Sre. 05.09.12 Sre. 05.09.12

4. izpitni rok

Profesor Skoĉir

Datum Sre. 26.09.12

ura 30 16.

Sever Rupret Rupret Sever M. Dijak Javornik Ivanĉiĉ

Ĉet. 07.06.12 Pon. 10.09.12 Pon. 18.06.12

16. 30 16. 30 16.

Pon. 07.05.12 Pon. 17.09.12 Pon. 17.09.12

16. 30 16. 30 16.

30

30

P 02 R 10 02 10

Datum / Pet. 14.09.12

16.

Sre. 12.09.12

201 10 205

/ / /

30

10

16.

30

10

2. leto 1. izpitni rok Predmet PPR DPO FTR POL TRŢ OPF BNČ UZK OZV

2. izpitni rok

Predavatelj Zavrl Jakovac Jakovac Radinja Filipiĉ Jakovac Drakslar Ţvokelj Skok

Datum Ĉet. 14.06.12 Tor. 10.01.12 Pet. 25.05.12 Tor 14.02.12 Pet. 09.03.12

ura 16.30 16 30 16.30 16.30 16.30

P 10 10 02 02 10

Datum Sre. 12.09.12 Pet. 16.03.12 Tor. 19.06.12 Sre. 28.03.12 Pet. 04.05.12

Ura 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30

P 02 10 10 201 10

Pet. 20.01.12 Pet. 29.06.12 Pet. 02.03.12

10 02 201

Ĉet. 01.03.12 Sre. 05.09.12 Pet. 13.04.12

16.30 16.30 16.30

201 201 10

Trtnik Pavkoviĉ

Tor. 17.01.12

16.30 16.30 A 16 30 B 18 00 16.30

203

Sre. 07.03.12

16.30

201

Datum Pon. 24.09.12 Ĉet. 06.09.12 Pon. 10.09.12 Sre. 25.04.12 Pon. 03.09.12

ura 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30

P 10 10 03 201 03

Datum

Ura

P

Tor. 11.09.12

16.30

03

Tor. 05.06.12 Sre. 19.09.12 Pet. 07.09.12 Tor. 22.05.12

16.30 16.30 16.30 16.30

02 02 201 201

Tor. 04.09.12

16.30

02

Pon. 10.09.12 16.30

201

3. izpitni rok Predmet PPR DPO FTR POL TRŢ OPF BNČ UZK OZV

Predavatelj Zavrl Jakovac Jakovac Radinja Filipiĉ Jakovac Drakslar Ţvokelj Skok Trtnik Pavkoviĉ

4. izpitni rok

33


3. leto 1. izpitni rok Predmet NPP TPP OPD MPP TME TAS VLP UZA POL

2. izpitni rok

Predavatelj Ĉebela Ruĉman Renko Osvald Turk Ţunec Radinja Turk Radinja

Datum Ĉet. 22.12.11 Pet. 18.05.12 Pon. 09.01.12 Pon. 14.05.12 Ĉet. 19.01.12 Pet. 03.02.12 Ĉet. 17.05.12 Pet. 11.05.12 Tor. 14.02.12

ura 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30

P 201 02 02 202 203 201 201 02 02

Datum Sre. 01.02.12 Pon. 11.06.12 Tor. 28.02.12 Ĉet. 07.06.12 Tor. 06.03.12 Pet. 09.03.12 Tor. 19.06.12 Pon. 04.06.12 Sre. 28.03.12

Ura 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30

P 02 202 204 201 204 201 201 201 201

TBP UFT UZK

Kramar Rihter Skok

Pon. 09.01.12 Pon. 14.05.12 Pet. 02.03.12

10 201 201

Sre. 07.03.12 16.30 Pon. 11.06.12 16.30 Pet. 13.04.12 16.30

204 201 10

PZV OSZ ZEK OAM

Trtnik Ĉoroli Šalamun Tomaţin

Ĉet. 17.05.12 Pon. 07.05.12 Pon. 23.04.12 Ĉet. 05.04.12

16.30 16.30 A 16 30 B 18 00 16.30 16.30 16.30 16.30

203 202 202 201

Ĉet. 21.06.12 Tor. 05.06. 12 Pon. 28.05.12 Ĉet. 10.05.12

16.30 16.30 16.30 16.30

201 201 202 201

ura 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30

P 201 202 201 204 204 203 201 201 201 204 202 201 201 203 204 10

Datum Sre. 05.09.12

Ura 16.30

P 203

Pet. 14.09.12

16.30

202

Pon. 17.09.12 16.30 Pon. 03.09.12 16.30

201 203

Tor. 11.09.12 16.30 Pon. 03.09.12 16.30

03 202

3. izpitni rok Predmet NPP TPP OPD MPP TME TAS VLP UZA POL TBP UFT UZK PZV OSZ ZEK OAM

Predavatelj Ĉebela Ruĉman Renko Osvald Turk Ţunec Radinja Turk Radinja Kramar Rihter Skok Trtnik Ĉoroli Šalamun Tomaţin

Datum Sre. 04.04.12 Pon. 17.09.12 Pon. 23.04.12 Pon. 03.09.12 Tor. 22.05.12 Pon. 28.05.12 Tor. 04.09.12 Pet. 14.09.12 Sre. 25.04.12 Ĉet. 10.05.12 Sre. 05.09.12 Pet. 07.09.12 Tor. 11.09.12 Pon. 17.09.12 Sre. 05.09.12 Pon. 03.09.12

4. izpitni rok

2. IZREDNI IZPITNI ROKI 2010/11 Izredni izpitni roki se razpišejo po potrebi – na pobudo študentov ali predavatelja pri posameznem predmetu. Razpišejo se vsaj en mesec pred rokom in objavijo na spletnih straneh VSŠ.

3. IZPITNI ROKI ZA DIPLOMSKI IZPIT Zagovori diplomskih nalog potekajo petkrat letno, in sicer s prijavo: - do 30. avgusta v mesecu septembru, - do 20. oktobra v mesecu novembru, - do 20. januarja v mesecu februarju, 34


-

do 20. marca v mesecu aprilu in do 20. maja v mesecu juniju.

V izjemnih primerih ravnatelj odredi tudi izredni rok za zagovore. Študent dobi pisno obvestilo o datumu, uri in ĉlanih diplomske izpitne komisije najkasneje 14 dni pred zagovorom diplomske naloge. Veĉinoma potekajo zagovori po 20. v mesecu.

XV. PRILOGA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA URNIKI DELA PREDAVANJ IN VAJ 1. ŠTUDIJSKI PROGRAM TELEKOMUNIKACIJE Urniki in skupine študentov: Urniki so izdelani na podlagi izvedbenega kurikuluma, posebej za redne in posebej za izredne študente. Predavanja – v urniku oznaĉeno /predmet/ s ĉrno barvo, P/Seminarske vaje – oznaĉeno z modro in rdeĉo barvo, LV – laboratorijske vaje s številĉno oznako podskupine Prviĉ vpisane študente (novince) se ob vpisu razdeli v dve podskupini A(redeĉa) in B(modra). Sezname se objavi na spletnih straneh VSŠ. LV (rdeča) in LV (modra) – skupine in podskupine za vaje pri posameznem predmetu doloĉi referat skupaj s predavateljem za posamezni predmet. Seznami se objavijo na oglasni deski šole.

Redni študij 1. LETNIK (obvezni moduli) 2. LETNIK (izbirni moduli) 1. Multimedijski sistemi 2. Elektronska komunikacijska omreţja in naprave 3. Trţenje in prodaja

Izredni študij 1. leto (obvezni moduli) 2. leto (obvezni moduli) 3. leto (izbirni moduli) 1. Multimedijski sistemi 2. Elektronska komunikacijska omreţja in naprave 3. Trţenje in prodaja

35


2. ŠTUDIJSKI PROGRAM EKONOMIST Urniki in skupine študentov: Urniki so izdelani na podlagi izvedbenega kurikuluma, posebej za redne in posebej za izredne študente. Predavanja – v urniku oznaĉeno /predmet/ s ĉrno barvo, P/Seminarske vaje – oznaĉeno z modro in rdeĉo barvo, LV – laboratorijske vaje s številĉno oznako podskupine Prviĉ vpisane študente (novince) se ob vpisu razdeli v dve podskupini A(redeĉa) in B(modra). Sezname se objavi na spletnih straneh VSŠ. LV (rdeča) in LV(modra) – skupine in podskupine za vaje pri posameznem predmetu doloĉi referat skupaj s predavateljem za posamezni predmet. Seznami se objavijo na oglasni deski šole.

Redni študij 1. LETNIK (obvezni moduli) 2. LETNIK (izbirne smeri) 2. 3. 4. 5.

Bančništvo Poslovna logistika Poštni promet Zavarovalništvo

Izredni študij 1. leto (obvezni moduli) 2. leto (izbirne smeri) 2. 3. 4. 5.

Bančništvo Poslovna logistika Poštni promet Zavarovalništvo

3. leto (izbirne smeri) 1. 2. 3. 4.

Bančništvo Poslovna logistika Poštni promet Zavarovalništvo

36

Letni DN VSŠ 2011_2012  

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Študijska programa: TELEKOMUNIKACIJE EKONOMIST Ljubljana, oktober 2011 Pripravil: Drago Zupanĉiĉ Ravnatelj VSŠ Celjska...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you