Page 1

Višja strokovna šola • telekomunikacije • ekonomist

1


Šola, ki noče biti samo šola ... »Ko bodo pobude za izobraževanje prihajale iz podjetij in gospodarstva v šole …, boste lahko v Sloveniji govorili o strokovnem in poklicnem izobraževanju …« To so besede enega evropskih svetovalcev, ko je pred leti obiskal Slovenijo. Njegove misli v mnogočem uresničujemo prav z Višjo strokovno šolo s študijskima programoma tekomunikacije in ekonomist. Le redka dejavnost v Sloveniji se lahko pohvali, da ima SVOJO šolo, tako kot je v primeru telekomunikacijske stroke in poštnih storitev. Višješolski študijski programi na našem šolskem centru so odraz potreb gospodarstva, stroke in trga dela in znanja. So tudi logično nadaljevanje prehoda izobraževanja s srednje na višjo stopnjo, kar še posebej velja za vse tiste, ki se boste odločili, da nadaljujete študij v podobnih smereh, kot ste jih zaključili in so vas zanimale že v srednji šoli. Pri oblikovanju programov smo tudi v dodanih in prenovljenih modulskih vsebinah upoštevali razvoj in potrebe po novih znanjih, ki jih zahtevajo trg in delovna področja, še posebej v telekomunikacijah in ekonomiji. Pri pripravi programov so sodelovali številni strokovnjaki iz prakse, kar je zagotovilo, da so vsebine aktualne. Tudi predavatelji so specialisti iz prakse, strokovnjaki, ki so sooblikovalci razvoja in novih znanj ter svoja spoznanja in izkušnje uspešno prenašajo na druge. Praktično izobraževanje, ki je obvezen del študijskih programov, omogoča študentom, da teoretična spoznanja uspešno preizkusijo v praksi na številnih primerih in pod mentorstvom najboljših strokovnjakov. 2

Sodelovanje s podjetji, kot so Telekom Slovenije, Pošta Slovenije, banke, zavarovalnice, RTV, telekomunikacijski operaterji in številna mala podjetja (naša šola sodeluje z več kot 200 podjetji), so najboljše zagotovilo za uspešno izvedbo študija in prakse na višji šoli. Diplomanti višje šole poleg poglobljenega strokovnega znanja osvojijo tudi veščine vodenja, organizacije in komuniciranja in si pridobijo vse potrebne kompetence za srednji vodstveni kader. Kažipot, da smo na pravi poti, so zadovoljni študenti, ki se že enajsto leto vpisujejo v naše programe. Z diplomami naše višje strokovne šole se ponaša že več kot 1000 diplomantov. Letos boste vsi vpisani študenti imeli z novimi prenovljenimi programi tudi večjo možnost izbire med moduli oz. vsebinami in področji dela, ki vas še posebej zanimajo. Kljub veliki brezposelnosti smo veseli podatka, da so večini naših diplomantov še vedno odprta vrata v zaposlitev, ne samo pri nas, ampak tudi v tujini.

Ida Srebotnik, direktorica ŠC PET


Kompas Da se ne zgubite na študijski poti 1 KAJ JE VAŠ CILJ

6

2 SPLOŠNI DEL

6

3 POSEBNOSTI IN PREDNOSTI LEKOM NOVEGA IZOBRAŽEVANJA

8

4 KAKO POSTATI ŠTUDENT VSŠ

9

5 PREDMETNIK

10

6 ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVANJA

18

7 ČE SE RAJE UČITE SAMI

20

8 RADI BI VAM ŠE POVEDALI

21

9 INFORMACIJE

26

3


1

Vaš cilj

2

Splošni del INŽENIR TELEKOMUNIKACIJ

Če je vaš cilj pridobiti poklic, ki: • vam pomeni vsakodnevni izziv, • je dinamičen, • je zanimiv in raznovrsten, • vas povezuje z veliko ljudmi, • vam omogoča strokovno napredovanje, • vam bo v veselje, • vam zagotavlja varnost in zanesljivost, potem ste z vpisom na Višjo strokovno šolo na pravi poti.

Ime študijskega programa in naziv strokovne izobrazbe: TELEKOMUNIKACIJE – inženir/inženirka telekomunikacij Temeljni cilji programa in kompetence Temeljni cilji programa so izobraziti INŽENIRJE TELEKOMUNIKACIJ: • z dovolj širokim in poglobljenim strokovnoteoretičnim in praktičnouporabnim znanjem; • z dovolj širokim sistemskim znanjem s področja telekomunikacij in računalniških omrežij, komunikacijskih naprav, digitalizacije, prenosnih poti, multimedijskih in informacijskih tehnologij; • s strokovnim znanjem s področja poslovne etike, teorije in prakse komuniciranja in znanja tujega jezika; • s poudarkom na praktičnih znanjih. Študenti višješolskega študija TELEKOMUNIKACIJ pridobijo naslednje poklicno-specifične kompetence: • poznavanje delovanja elektronskih komunikacijskih sistemov in naprav, • poznavanje storitev na področju elektronskih komunikacij, • svetovanje strankam pri izbiri primerne elektronske komunikacijske storitve, • načrtovanje, projektiranje in dokumentiranje telekomunikacijskih omrežij in storitev, • gradnja in montaža telekomunikacijske infrastrukture, • vodenje, organiziranje in nadzor izvajanja projektov,

4


• administriranje telekomunikacijskih sistemov, • upravljanje in vzdrževanje elektronskih komunikacijskih sistemov in naprav, • diagnosticiranje in odpravljanje napak na elektronskih komunikacijskih sistemih in napravah, • načrtovanje in uvajanje postopkov zagotavljanja kakovosti in varnosti TKsistemov in omrežij.

EKONOMIST

Ime študijskega programa in naziv strokovne izobrazbe: EKONOMIST – ekonomist/ekonomistka Temeljni cilji programa in kompetence Temeljni cilji programa so izobraziti EKONOMISTE: • z dovolj širokim in poglobljenim strokovnoteoretičnim in praktično uporabnim znanjem; • z dovolj širokim znanjem komercialnega in finančnega poslovanja ter vodenja računovodstva; • s poglobljenim in dovolj širokim znanjem organizacije poslovanja ter vodenja in organiziranja tehnoloških procesov; • s strokovnim znanjem s področja bančništva, zavarovalništva, poslovne logistike, poštnega prometa in poslovanja z nepremičninami.

Študenti višješolskega študija EKONOMIST pridobijo naslednje poklicno-specifične kompetence: • sposobnost dela s strankami in uporabniki storitev, • sposobnost spremljanja trga in konkurence, • znanje vodenja, načrtovanja, organizacije dela in obvladovanja logističnih procesov, • sposobnost aplikacije teorije v prakso na različnih področjih ekonomskega poslovanja, • sposobnost spremljanja in izvajanja predpisov, vodenje dokumentacije, • sposobnost učinkovitega poslovanja z uporabo sodobnih informacijskokomunikacijskih tehnologij, • poznavanje finančnega poslovanja, • skrb za kakovost.

5


3

Posebnosti in prednosti novega študija

PREDNOSTI NOVIH PROGRAMOV: • usposobljenost za takojšnje delo v praksi • prilagodljivost programa razvoju stroke • mednarodna primerljivost /EU/ • povezava z dejavnostjo in področji dela • predavatelji so strokovnjaki iz prakse • sodelovanje šole s podjetji pri izvajanju praktičnega izobraževanja • izbirnost nekaterih študijskih vsebin • kreditno ovrednotenje programov in prenosljivost v sorodne programe POSEBNOST: • praktično izobraževanje • izbirnost Praktično izobraževanje se izvaja v podjetjih (učna mesta si zagotovites sami ali s pomočjo šele) in v vsakem letniku traja 10 tednov. Med praktičnim izobraževanjem boste: • spoznali realno delovno okolje, naloge, ljudi; • preverili in uporabljali pri študiju pridobljeno teoretično znanje in veščine; • razvijali veščine zaznavanja in analiziranja informacij o delovanju organizacije; • kritično vrednotili delovanje organizacije.

Že zaposlenim odraslim udeležencem izobraževanja bomo upoštevali delovne izkušnje, praktična znanja boste med študijem dokazovali z aktivnim študijem, s seminarskimi nalogami, referati, temo diplomske naloge …

6

NOVO: moduli!


4

Kako postati študent Višje strokovne šole

POGOJI ZA VPIS V višješolski študij se lahko vpiše, kdor: • je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali • ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

Priporočamo vam:

OMEJITEV VPISA Če se v program prijavi več kandidatov, kot je razpisanih mest, sprejme šola s soglasjem ministra za šolstvo in šport sklep o omejitvi vpisa, kandidati pa so izbrani po določenem točkovnem sistemu (glej spletni naslov vss-ce.com).

Vpis v program TELEKOMUNIKACIJE priporočamo tistim maturantom, ki so končali katerikoli srednješolski program elektrotehnike, gimnazijo oziroma tehnično gimnazijo ali srednješolski program strojništva.

Informacije so na voljo v referatu Višje strokovne šole.

Vpis v program EKONOMIST priporočamo tistim maturantom, ki so končali srednješolski program ekonomije, gimnazijo oziroma ustrezno drugo smer. Predznanje nekaterih predmetov iz srednje šole in veselje do delovnega področja, ki ste ga izbrali s študijsko smerjo, je predpogoj za uspešen študij na višji strokovni šoli.

7


5

Predmetnik

Telekomunikacije Študijske obveznosti so ovrednotene po evropskem prenosno nabirnem kreditnem sistemu ECTS. 1. letnik Moduli / predmeti / sestavine

Obvezno / izbirno/

Kontaktnih ur

Kreditnih točk (KT)

M 1 - POSLOVNA KOMUNIKACIJA

obvezno

228

19

Poslovno komuniciranje in vodenje (PKV)

84

6

Komuniciranje v tujem jeziku (KTJ)

84

6

Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT)

60

4

Praktično izobraževanje

90

3

106

13

Varnost pri delu, požarna varnost in varstvo okolja (VDO)

120

4

Projektiranje in dokumentiranje (PDO)

150

5

Praktično izobraževanje

120

4

M 3 – OSNOVE TELEKOMUNIKACIJz

M 2 – STANDARDI IN PREDPISI

obvezno

266

28

Gradniki telekomunikacij (GTK)

obvezno

92

8

Telekomunikacijska omrežja I (TKO I)

82

6

92

8

190

6

Prenosni in komutacijski sistemi (PKS) Praktično izobraževanje

V drugem letniku študent izbere enega izmed ponujenih modulov:

8

a) MULTIMEDIJSKI SISTEMI – M 6 (v obsegu 19 KT), b) ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN NAPRAVE – M 8 (v obsegu 19 KT) ali c) TRŽENJE IN PRODAJA – M 8 (v obsegu 19 KT).


2. letnik Moduli / predmeti / sestavine

Obvezno / izbirno/

Kontaktnih ur

Kreditnih točk (KT)

M 4 – ELEKTRONSKI KOMUNIKACIJSKI SISTEMI IN STORITVE

obvezno

264

23

Telekomunikacijska omrežja II (TKO II)

84

6

Mobilne in satelitske telekomunikacije (MST)

96

7

Elektronske komunikacijske storitve (EKS)

84

6

Praktično izobraževanje

120

4

M 5 – EKONOMIKA POSLOVANJA

84

8

Ekonomika podjetja (EKP)

84

6

Praktično izobraževanje

70

2

176

19

Multimedijske tehnologije (MMT)

96

7

Avdio-/videosistemi (AVS)

80

5

Praktično izobraževanje

210

7

M 7 – ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN NAPRAVE

M 6 – MULTIMEDIJSKI SISTEMIz

obvezno

izbirno 1

176

19

Širokopasovna omrežja (ŠIO)

96

7

Terminalne naprave (TNA)

80

5

Praktično izobraževanje

210

7

M 8 – TRŽENJE IN PRODAJA

176

19

80

5

izbirno 2

izbirno 3

Trženje storitev (TRS) Prodaja (PRO) Praktično izobraževanje

96

7

210

7 5

Prostoizbirni predmet

izbirno

/

Diplomsko delo

obvezno

/

SKUPNO ŠTEVILO UR

/

2000

5 120

9


1 0 M 7 – ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN NAPRAVE (19 KT) Širokopasovna omrežja‐ 7 KT Terminalne naprave‐ 5 KT Praktično izobraževanje‐ 7 KT

M 6 – MULTIMEDIJSKI SISTEMI (19 KT) Multimedijske tehnologije‐ 7 KT Audio/video sistemi‐ 5 KT Praktično izobraževanje‐ 7 KT

Diplomska naloga (5 KT)

Prosto izbirni predmet (5 KT)

Elektronska komunikacijska omrežja in naprave

Multimedijski sistemi

M 4 – ELEKTRONSKI KOMUNIKACIJSKI SISTEMI IN STORITVE (23 KT) Telekomunikacijska omrežja II‐ 6 KT Mobilne in satelitske telekomunikacije‐ 7 KT Elektronske komunikacijske storitve‐ 6 KT Praktično izobraževanje‐ 4 KT M 5 – EKONOMIKA POSLOVANJA (8kt) Ekonomika podjetja‐ 6 KT Praktično izobraževanje‐ 2kt

M 3 – OSNOVE TELEKOMUNIKACIJ (28 KT) Gradniki telekomunikacij‐ 8 KT Telekomunikacijska omrežja I‐ 6 KT Prenosni in komutacijski sistemi‐ 8 KT Praktično izobraževanje‐ 6 KT

M 2 – STANDARDI IN PREDPIS (13 KT) Varnost pri delu, požarna varnost in varstvo okolja‐ 4 KT Projektiranje in dokumentiranje‐ 5 KT Praktično izobraževanje‐ 4 KT

M 1 ‐ POSLOVNA KOMUNIKACIJA (19 KT) Poslovno komuniciranje in vodenje‐ 6 KT Komuniciranje v tujem jeziku‐ 6 KT Informacijske in komunikacijske tehnologije‐ 4 KT Praktično izobraževanje‐ 3 KT

M 8 – TRŽENJE IN PRODAJA (19 KT) Trženje storitev‐ 7 KT Prodaja‐ 5 KT Praktično izobraževanje‐ 7 KT

Trženje in prodaja


Ekonomist Študijske obveznosti so ovrednotene po evropskem prenosno nabirnem kreditnem sistemu ECTS. 1. letnik Moduli / predmeti / sestavine

Obvezno / izbirno/

Kontaktnih ur

Kreditnih točk (KT)

M 1 - KOMUNICIRANJE obvezno Poslovni tuji jezik (PTJ) Poslovno komuniciranje (POK) Praktično izobraževanje

156 78 78 110

16 6 6 6

M 2 – ANALIZA obvezno Informatika (INF) Poslovna matematika s statistiko (PMS) Praktično izobraževanje

156 72 84 80

14 5 6 3

M 3 – POSLOVANJE obvezno Organizacija in menedžment (OMP) Ekonomija (EKN) Osnove poslovnih financ (OPF) Praktično izobraževanje

210 72 60 78 150

22 6 5 6 5

M 4 – TRŽENJE obvezno Trženje (TRŽ) Praktično izobraževanje

78 78 60

8 6 2

a) POŠTNI PROMET: M 6, M 7 in M 8 (v obsegu 42 KT),

V drugem letniku študent izbere eno izmed ponujenih smeri:

b) BANČNIŠTVO: M 6, M 9 in M 13 (v obsegu 42 KT), c) POSLOVNA LOGISTIKA: M 6, M 14 in M 15 (v obsegu 42 KT), d) ZAVAROVALNIŠTVO: M 10, M 11, M 12 in M 13 (v obsegu 42 KT).

1 1


2. letnik Moduli / predmeti / sestavine

Obvezno / izbirno/

M 5 - PRAVO Poslovno pravo (PPR) Praktično izobraževanje M 6 – FINANČNI TRGI IN POSLOVANJE Z DENARJEM izbirno 1 Finančni trgi (FTR) Bančništvo (BNČ) Denarno poslovanje (DPO) Praktično izobraževanje M 7 – LOGISTIKA POŠTNEGA POSLOVANJA izbirno 2 Tehnologija poštnih procesov (TPP) Organizacija poštne dejavnosti (OPD) Praktično izobraževanje M 8 – POŠTNI PROMET izbirno 3 Notranji poštni promet (NPP) Mednarodni poštni promet (MPP) Praktično izobraževanje M 9 – BANČNIŠTVO izbirno 4 Uvod v finančne trge in institucije (UFT) Temelji bančnega poslovanja (TBP) Praktično izobraževanje M 10 – ZAVAROVALNIŠTVO izbirno 5 Osnove zavarovalništva (OZV) Praktično izobraževanje M 11 – ZAVAROVALNE PODLAGE 1 izbirno 6 Premoženjska zavarovanja (PZV) Osebna zavarovanja (OZV) Praktično izobraževanje M 12 – ZAVAROVALNE PODLAGE 2 izbirno 7 Zavarovalna ekonomika (ZEK) Osnove aktuarske matematike (OAM) Praktično izobraževanje M 13 – KAKOVOST izbirno 8 Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti (UZK) Praktično izobraževanje M 14 – TRANSPORTNA LOGISTIKA izbirno 9 Transportni menedžment (TME) Tarifni sistemi (TAS) Varnost v logističnih procesih (VLP) Praktično izobraževanje M 15 – POSLOVNA LOGISTIKA izbirno 10 Poslovna logistika (POL) Praktično izobraževanje Prostoizbirni predmet izbirno Diplomsko delo obvezno SKUPNO ŠTEVILO UR

1 2

/

Kontaktnih ur

Kreditnih točk (KT)

84 84 60 186 54 54 78 100 120 72 48 120 138 54 84 120 186 102 84 180 78 78 60 120 60 60 120 174 102 72 100 72 72 60 186 72 54 60 150 72 72 90 / /

8 6 2 16 4 4 5 3 13 5 4 4 13 4 5 4 19 7 6 6 8 6 2 12 4 4 4 15 7 5 3 7 5 2 18 5 4 4 5 8 5 3 5 5

2000

120


1 3

M 13 – KAKOVOST (7 KT) Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti‐ 5 KT Praktično izobraževanje‐ 2 KT

M 12 – ZAVAROVALNE PODLAGE 2 (15 KT) Zavarovalna ekonomika‐ 7 KT Osnove aktuarske matematike‐ 5 KT Praktično izobraževanje‐ 3 KT

M 11 – ZAVAROVALNE PODLAGE 1 (12 KT) Premoženjska zavarovanja‐ 4 KT Osebna zavarovanja‐ 4 KT Praktično izobraževanje‐ 4 KT

M 10 – ZAVAROVALNIŠTVO (8 KT) Osnove zavarovalništva‐ 6 KT Praktično izobraževanje‐ 2 KT

M 5 – PRAVO (8 KT) Poslovno pravo‐ 6 KT Praktično izobraževanje‐ 2 KT

Diplomska naloga (5 KT)

Prosto izbirni predmet (5 KT)

M 15 – POSLOVNA LOGISTIKA (8 KT) Poslovna logistika‐ 5 KT Praktično izobraževanje‐ 3 KT

M 14 – TRANSPORTNA LOGISTIKA (18 KT) Transportni menedžment‐ 5 KT Tarifni sistemi‐ 4 KT Varnost v logističnih procesih‐ 4 KT Praktično izobraževanje‐ 5 KT

M 9 – BANČNIŠTVO (19 KT) Uvod v finančne trge in institucije‐ 7 KT Temelji bančnega poslovanja‐ 6 KT Praktično izobraževanje‐ 6 KT M 13 – KAKOVOST (7 KT) Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti‐ 5 KT Praktično izobraževanje‐ 2 KT

M 6 – FINANČNI TRGI IN POSLOVANJE Z DENARJEM (16 KT) Finančni trgi‐ 4 KT Bančništvo‐ 4 KT Denarno poslovanje‐ 5 KT Praktično izobraževanje‐ 3 KT

M 5 – PRAVO (8 KT) Poslovno pravo‐ 6 KT Praktično izobraževanje‐ 2 KT

M 6 – FINANČNI TRGI IN POSLOVANJE Z DENARJEM (16 KT) Finančni trgi‐ 4 KT Bančništvo‐ 4 KT Denarno poslovanje‐ 5 KT Praktično izobraževanje‐ 3 KT

M 5 – PRAVO (8 KT) Poslovno pravo‐ 6 KT Praktično izobraževanje‐ 2 KT

M 4 ‐ TRŽENJE (8 KT) Trženje‐ 6 KT Praktično izobraževanje‐ 2 KT

M 3 – POSLOVANJE (22 KT) Organizacija in menedžment‐ 6 KT Ekonomija‐ 5 KT Osnove poslovnih financ‐ 6 KT Praktično izobraževanje‐ 5 KT

M 2 – ANALIZA (14 KT) Informatika‐ 5 KT Poslovna matematika s statistiko‐ 6 KT Praktično izobraževanje‐ 3 KT

M 1 – KOMUNICIRANJE (16 KT) Poslovni tuji jezik‐ 6 KT Poslovno komuniciranje‐ 6 KT Praktično izobraževanje‐ 4 KT

M 8 – POŠTNI PROMET (13 KT) Notranji poštni promet‐ 4 KT Mednarodni poštni promet‐ 5 KT Praktično izobraževanje‐ 4 KT

M 7 – LOGISTIKA POŠTNEGA POSLOVANJA (13 KT) Tehnologija poštnih procesov‐ 5 KT Organizacija poštne dejavnosti‐ 4 KT Praktično izobraževanje‐ 4 KT

M 6 – FINANČNI TRGI IN POSLOVANJE Z DENARJEM (16 KT) Finančni trgi‐ 4 KT Bančništvo‐ 4 KT Denarno poslovanje‐ 5 KT Praktično izobraževanje‐ 3 KT

M 5 – PRAVO (8 KT) Poslovno pravo‐ 6 KT Praktično izobraževanje‐ 2 KT


6

Organizacija izobraževanja

REDNO IZOBRAŽEVANJE • Izobraževanje je organizirano vsak delovni dan dopoldne in popoldne, traja dve leti. Vsebuje 1200 ur predavanj in vaj in 800 ur organiziranega praktičnega izobraževanja v delovnih organizacijah.

Pogoji za ponavljanje

IZREDNO IZOBRAŽEVANJE • Predavanja so organizirana v tečajni obliki v popoldanskem času med tednom, izjemoma tudi ob sobotah (8.00 do 12.00). Izobraževanje traja do tri leta. Za študente organiziramo najmanj 60-65% ur predavanj, vaj in seminarjev.

Pogoji za prehajanje med programi

Študij je po sistemu ECTS ovrednoten s 120 kreditnimi točkami /KT/.

V 2. letnik se lahko vpiše študent, ki je končal 1. letnik višješolskega ali visokošolskega študijskega programa. Z individualnim študijskim programom se študentu lahko določi opravljanje manjkajočih obveznosti (modulov, predmetov in praktičnega izobraževanja) 1. letnika. Teh obveznosti je lahko največ v obsegu 20 kreditnih točk. Če je teh obveznosti več, prehajanje med programi ni mogoče.

LAHKO STE RADOVEDNI, IZNAJDLJIVI, SAMOSTOJNI, KREATIVNI, EDINSTVENI … Predavanja so osredotočena na celoto (ZAKAJ, KAJ, ČEMU), poudarjanje bistva, obravnavanje težjih delov snovi.

Pogoji za dokončanje posameznih delov programa Z dokončanjem posameznih delov programa ni možno pridobiti nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

Vaje, seminarji in referati so namenjeni aktivnemu sodelovanju študentov in odgovorom na vprašanje KAKO oz. preverjanju v praksi.

POGOJI ZA DOKONČANJE PROGRAMA

POGOJI ZA NAPREDOVANJE PO PROGRAMU IN DOKONČANJE ŠTUDIJA Pogoji za napredovanje • Študent napreduje v 2. letnik, če je v celoti in uspešno opravil obveznosti vseh vaj, praktično izobraževanje in izpite v skupnem obsegu najmanj 45 KT. • Pri izrednem študiju ni pogojev za napredovanje. • Študent pred vpisom v 2. letnik izbere ustrezen modul.

1 4

Študent lahko ponavlja letnik, če opravi praktično izobraževanje in študijske obveznosti istega letnika v obsegu najmanj 20 KT.

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora študent opraviti vse obveznosti študijskega programa, in sicer: • izpite, vaje, laboratorijske vaje, seminarske naloge in druge obveznosti po programu, • opraviti praktično izobraževanje v obsegu ur, ki je predpisan po programu, • opraviti diplomski izpit, ki je sestavljen iz diplomske naloge in zagovora.


Diplomska naloga: Temo diplomske naloge lahko predlaga predavatelj – mentor, mentor v podjetju ali študent sam. Pri izbiri teme naj bo vodilo področje dela, ki ga opravlja študent med praktičnim izobraževanjem. Izbrana tema se lahko navezuje na že uspešno opravljeno seminarsko nalogo v času študija.

ŽELIMO BITI VEČ KOT SAMO ŠOLA Če pokličete vam bomo poleg informacij o študiju, predlagali oziroma svetovali po katerih formalnih/neformalnih izobraževalnih poteh boste lahko dosegli načrtovani cilj. Skušamo, da bi s študenti vzpostavili neposredni stik in jih usmerjali skozi študij, skrbeli za uspešnost, jim pomagali in svetovali pri reševanju morebitnih težav, problemov in kriz skozi študij.

1 5


7

Če se raje učite sami

MOŽNOST IZBIRE ALTERNATIVNIH OBLIK IZOBRAŽEVANJA:

LABORATORIJ DIGITALNIH KOMUNIKACIJ

• v središču za samostojno učenje (možnost uporabe računalnikov – do informacij boste prišli hitro in enostavno; internet)

Osnovni namen laboratorija je uvajanje razvojnoraziskovalnega dela na ŠC PET. Namenjeno je dijakom in študentom.

• v učni družbi (učenje poteka v simuliranih oblikah, ko v ustanovljeni učni družbi, npr. banki, telekomunikacijskem podjetju, zavarovalnici, simulirate življenje in delo v podjetju in se tako na tak »izkušenjski« način pripravite na realno delo v podjetju) • e-izobraževanje (je alternativna možnost, ki jo še razvijamo; omogoča vam izobraževanje preko računalnika, udobno, za domačo mizo, ob katerikoli uri, ko imate čas in voljo ...) • razvojnoraziskovalno delo

Razvojnoraziskovalna področja: • digitalizacija in obdelava signalov • promet in komutacija v podatkovnih omrežjih Kaj bomo počeli v laboratoriju v prihodnje? • Sodelovali bomo pri ustanavljanju posebne učne družbe s področja telekomunikacij, ki se bo ukvarjala z raziskavami in razvojem. • Usposobili bomo poseben laboratorij za delo z mikrokrmilniki – mikromlinčki.

Uporabljajte tudi knjižnico na ŠC PET Namenjena je tudi vam, predvsem za izposojo knjižničnega in študijskega gradiva, pregledovanju diplomskih del v čitalnici, uporabi računalnikov za dostop do katalogov slovenskih knjižnic (COBISS/OPAC), do podatkovne zbirke EiflDirect, za uporabo interneta, pisanje seminarskih nalog …

1 6


8

Radi bi vam še povedali

• Študenti naše Višje strokovne šole ste tudi člani Študentske organizacije Univerze v Ljubljani. • Če je mogoče, upoštevajte naše URADNE URE, ki so objavljene na spletni strani in na vratih referatov. • Manj telefonirajte in »mailajte«, raje nas večkrat obiščite osebno. Radi vam bomo svetovali in pomagali pri preskakovanju včasih previsokih študijskih ovir … • Čeprav berete naše spletne strani, spremljajte tudi informacije na oglasnih deskah. Objavili bomo vse, kar morate vedeti o rokih, izpitih, spremembah, vsebinah, urnikih … • V Šolskem centru nismo sami. Skoraj preveč nas je na tako majhni površini. Delimo si učilnice, kuhinjo in skupne prostore. Bodite strpni do ostalih dijakov in upoštevajte skupna pravila šolskega reda (ne kadimo, ne smetimo, parkiramo na za to primernih javnih površinah). • Želimo si odprto, iskreno in pošteno komunikacijo z vami. Opozarjajte nas na pomanjkljivosti in napake.

TU SMO ZARADI VAS IN NE ZARADI NAS!

1 7


9

Informacije Ravnatelj VSŠ: Drago Zupančič, univ. dipl. inž. el. t: 01 2342 433 e: drago.zupancic@guest.arnes.si

Kdo smo delavci Višje strokovne šole

Koordinator: Simon Čebela, univ. dipl. inž. tehn. prom. t: 01 2342 458 e: simon.cebela@scpet.net Referat: Melita Mučić Lili Bogunovič Aleksandra Slapar t: 01 2342 454, 01 2342 456 f: 01 2342 441 e: vss@scpet.net Šolnine: Lili Bogunovič t: 01 2342 460 f: 01 2342 441 e: lili.bogunovic@scpet.net Knjižnica: Polona Lah Skerget, prof. primerj. knjiž. in fr. Maja Bolfek, univ. dipl. bibl. t: 01 2342 415, 01 2342 414 e: knjiznica@scpet.net

Uradni naziv višje strokovne šole: ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE LJUBLJANA, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA CELJSKA ULICA 16, LJUBLJANA

1 8

www.scpet.net


Izdal: ŠC za pošto, ekonomijo in telekomunikacije, Celjska 16, Ljubljana • Zanj: Ida Srebotnik, direktorica ŠC PET • Avtorji: Drago Zupančič, Lili Bogunovič, Aleksandra Slapar, Ida Srebotnik • Uredile: Ida Srebotnik, Majda Deržič, Polona Lah • Lektoriranje: Majda Deržič • Oblikovanje: Maša Okršlar Popovič • Tisk: Ribič Martin s. p. • Naklada: 200 • Datum: januar 2011

1 9

Brosura_VSS_SC5  
Brosura_VSS_SC5  

Predstavitvena brošura Višje strokovne šole za ekonomijo in telekomunikacije

Advertisement