Page 1

2-lettergrepige woorden (open en gesloten lettergreep): minimale woordparen: molen sparen vlagen haken maten kramen beken penen balen reken manen ader laken schepen zonen knopen stoken holen toren bonen bomen boter roken poten tonen kopen pasen stropen scharen zaken vaten laten kapen taken speren vloten horen leken velen spelen speler gapen dromen telen teler

mollen sparren vlaggen hakken matten krammen bekken pennen ballen rekken mannen adder lakken scheppen zonnen knoppen stokken hollen torren bonnen bommen botter rokken potten tonnen koppen passen stroppen scharren zakken vatten latten kappen takken sperren vlotten horren lekken vellen spellen speller gappen drommen tellen teller

Minimale woordparen enkel dubbel  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you