Page 96

88

Art.

œ.

? 44

31

Hip

(√)˘ b œœœ # 4 œ &4

-

4 œ & 4 #œ fl

-

-

œ # œœ .

80

?3 4

‰ > b˙. 3 b˙. &4 ƒ ‰ ? 3 b˙. 4 b˙ .

œ œ

> œ œ

?

? 98 # œ

37

Nœ œ J

œœ œ ‰ ‰ Œ. J

Schmerz

9 &8

œ # œœ .

œ œ bœ bœ

#œ œ

œ #œ œ # œœ # œ ‰ Blech. œœ .. œ. & Í ? Œ. Œ.

Art.

b œœ #œ

b œœœ b œœœ. #œ #œ

b œœœ. b œœœ. #œ #œ

œ # œœ .

œ # œœ .

œ # œœ .

œ # œœ .

9 & 8 # Jœ œ

5. Tod des Hippolyt

war nicht

œ.

43 b œœœ. b œœœ. #œ #œ

b œœœ. b œœœ. #œ #œ

œ # œœ .

œ # œœ .

œ # œœ .

œ # œœ .

9 8 œ bœ #œ

bœ # œœ #œ

œ # œœ . ∑

bœ 9 œ 8 #œ J

9 bœ. 8 bœ.

34

Art.

Ó

32

Art.

po - lyt.

b œœ #œ œ # œœ .

bœ J

œ œ œ œ

œ œ bœ bœ

#œ œ

#œ # œœ # œ

œœ œ ‰

Tr. con sord.

˙. b b ˙˙ ..

œœ œœ œ œ & bœ.

E.H.

p

j œ œ.

œ.

3 bœ œ . b œ œ b œ ‰ 46 œ . œ œ

Œ. œ.

Grol - len im

6 4 w. 6 4 w.

Ohr,

˙. 6 ˙˙ .. 8

œ N œœ J

bœ b œœ

81

zu or - ten.

j œ œ

68 ‰ Str.

œ #œ

œ f bœ J

b œœœ. #œ

œ # œœ .

œ # œœ .

‰ œ œ b œœ # œœœ œ J

bœ bœ ∑

b œœœ. b œœœ. #œ #œ

j œ # œœ

œ # œœ .

?

#œ œ œ

œ œ bœ

Holz.

Der plötz - li - che

3 4

98 9 8

‰ # Jœ # œ

œ

rol - len - de

w.

ƒ

p ‰ # œJ # œ # œ # œ

68 # œ p

w.

3 4

98

œ œ3œ œ 7 4

Gra - nit - brock-en

7 4 7 4

Profile for ScoresOnDemand

Henze PHAEDRA  

Opera; Vocal score; Chester Music; musicsalesclassical.com; 14609

Henze PHAEDRA  

Opera; Vocal score; Chester Music; musicsalesclassical.com; 14609