Page 46

38

7 &8

175 Aphr.

‰ œj # œ # œ œ

Œ

er folg - te

b˙ 7 b b ˙˙ &8 & 78

œœ .. œ.

& 43 œ

œ J

- schoss. Hip.

3 V4

-

te -

6 ˙˙ .. 4 ˙. 46 b œœ

bœ. œ.

b ˙˙

177 Aphr.

Ar

6 4 œ

œ bœ.

œ

œ œ œ

œ

mis

al - lei,

ein Speer,

ein

at - men - des

Ge

44 ‰

Œ

4 ‰ 4

Hippolyt

4 # ˙˙˙ 4

œ > S >œ

44

> ˙ & ‰˙

-

-

œœ. œ

œœ. œ œ ? J

. œœœ

? œ œ

bœ. bœ.

2. Waldrand

œ

wie

ei

-

-

-

œœ. œ

. œœœ

> ˙ ˙ ‰ ‰

œ œ

bœ bœ

œ

te

mich,

œ

˙

nen

Krei

-

-

œœ.

-

œœ.

-

œœ.

œœ. œœ. œœ. œœ œœ œœ bœ. bœ.

bœ bœ

-

œ #œ

œ

# œœ œ J

ins

˙ -

-

-

œ # œœ J

r œ b˙ œ b˙ œ b˙ ƒ

‰ #œ

das hech - elnd

6 4

˙ ˙˙˙

œ

˙

6 4 ‰

œ œ b˙

œ œ œœ. œ

œ

Œ

ver - wun-de - te das Wild,

-

streif

˙ 4 #˙ 4

œ œ œ œ ˙

& ‰ Jœ

-

Er

Str.

179

Hip.

œ

Klav.

? 43

V œ.

œ

Holz.

Klav.

˙

b œœ b œœ

œ

3 4 -

3 4

f b œ œ b œ b œJ j ? œ #œ œ œ ‰ b œœ œ 7

32

Str.

Aphr.

œ œ.

b œœ ..

3 # ˙˙ &4 ˙ ƒ ˙ ? 3 #˙ 4

œ.

® œ # œ # œ œ œ œ # œ 43 œ J

-

-

œ # œœ. œ

-

-

-

œ # œœ. œ

œ # œœ. œ

œ

œ bœ

# # œœœ ## # œœœ # # œœ . . .

œ

ho - he

œ

Gras sich duck - te.

sel

œ

œ

œ

hält

ihn

der

> > œ Œ Œ Œ 6 œ # œœ # œœ # œœ œ # œœ # œœ # œœ ## œœ # œœ # œœ # œœ # œ‰ 4 ‰ . . . . . . ‰ . . . .œœ œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. 6 ‰ b œœ b œœ b œœ b œœ b œœ b œœ b œœ b œœ b œœ b œœ b œœ 4

6 4

˙ ˙

˙ ˙

b˙ b˙

Profile for ScoresOnDemand

Henze PHAEDRA  

Opera; Vocal score; Chester Music; musicsalesclassical.com; 14609

Henze PHAEDRA  

Opera; Vocal score; Chester Music; musicsalesclassical.com; 14609