Page 136

128

bœ.

41

Aph.

&

-

wun -

-

j ‰ b b œœ b œ

?

& Œ

44

Aph.

œ. & #œ ƒ œ ? # œœ &

œ

Bruit.

ã

Bruit.

bœ b b œœ

Œ

b œœ œ

œ

œ œ

-

per!

‰ bœ ‰ Nœ

b œ b b œœ

œ

œ œ b N œœ J

œ bbœœ. 118

œ

œ bœ

ge - hörst

∑ 43

42 ‰ Jœ œ æ f 2 4 # œj ‰ Œ

œ

œ

bœ œ

die

Un -

4 ã 4

œ #œ #œ ¿ ¿ #¿œ ¿

raus aus

sei - nem Kä

2. Wann nahen dir die Toten, Hippolyt?

-

#œ ¿

fig!

- ter - welt!

Œ

ã

p

Œ

Pauk.

#œ #œ #œ #œ ¿ ¿ ¿ ¿

Ho - len wir ihn

F j #œ ‰

•Track 09 Das Gewitter kommt näher w ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ w ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙ . p

j œ #œ

-

Œ

‰ œ ‰ œ 43 œJ ‰ J J ƒ 3 #˙ 4‰ #œ #œ #˙

œ Nœ Nœ œ œ

Nœ J

3

•Track 08 Ein fernes Gewitter 2 3 ˙ . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 4 ˙ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 4 ˙ . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

4 #œ &4 ¿

œ

bœ bœ

bœ.

j #œ

in

Œ

œ ‰ f œ bœ

œ

œ ∑

42

Œ

Œ

#˙.

#˙.

b b œœ J

3

Du

(Sie winkt Phaedra heran)

51

Aph.

j œ p

œœœ

Gr.Tr. ã œJ ‰

?

‰ bœ

j bœ

Kör

47

Aph.

- de - ten

œœœ # œœ b œœ b œ

&

œ J

∑ Œ

Œ

44 44 4 4 4 4

3 4

∑ –– –– f

3 4

Profile for ScoresOnDemand

Henze PHAEDRA  

Opera; Vocal score; Chester Music; musicsalesclassical.com; 14609

Henze PHAEDRA  

Opera; Vocal score; Chester Music; musicsalesclassical.com; 14609