Page 115

5 &4 œ

105 Art.

krei - sen

ü - ber dem to - ten

? 45 b œ . œ b œ .. Str.

107

Hip.

Bo

2 V4

F

œ œ bœ 3 4 œ 3

-

ten aus der

∑ .f 3 . . j ‰ b œ œœ ‰ b # œœœ b b œœ b bNœœb œœ

& 42

? 42 # œœ

per.

œœ œœœ b œœ b b œœœ . f Fg. . j j b œ b œ ‰ b b œœ ‰ # # œœ. b b œœ b b œœ J J

Holz.

2 œ & 4 #œ

-

Kör

N œœ

œ

3 4

Er

-

œ ≈ œ œ œ

Ä

f j œ œ

p S Ÿ~~~~~~~~ œ (œ ) b˙. œ ˙.

œ -

the

Art.

&

j œ #œ

&

Cel. Str.

ich?

œ œ

Str.

Ob.

π

Pos. con sord.

? Œ

b ˙˙ . ˙.

˙. ˙˙ ..

& b b ˙˙˙. .. ‰ bœ Hr.

œ

œ

1. Erinnerst du dich daran, wer du warst?

œ

œ

F bœ.

-

2 4

p 3 . ‰ Ob. j œ b b œœ

sche

42

Nœ ≈ œ 42

∑ ˙. ˙. # ˙˙˙

Œ ∑

#œ er

œ bœ bœ

œ.

œ œ

œœ J

wacht,

in

der

œ. -

√ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ bŸ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙ . (œ) b˙ . (œ) ˙ . (œ)

Sp

ri

œ

j #œ ‰ # œ

Du bist

-

œ

3

99 111

œ

Wer bin

#œ # œ˙ # ˙˙ ...

107

j ‰ œ N œœ # N œœ p b œœœ bœ N œ b ≈N œ ≈ œœ b œ . .

Va.

j #œ œ b œœ # œœ œ

N œœ œ

œ 34 œ

#œ 34 # # œœ p.

Hippolyt

Ob.

F

#œ 43 # œœ

de…

# œœ 43 œ

j œ

Œ

œ

p j bœ

3 4 ‰

j œœœ

& 45 œœœ .. . π

Art.

œ

œ œ œ #œ 3

œ

f #œ

j 2 4

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙ . (bœ) 2 4

œ

b˙.

˙˙ .. ˙

42 bœ

2 4

Profile for ScoresOnDemand

Henze PHAEDRA  

Opera; Vocal score; Chester Music; musicsalesclassical.com; 14609

Henze PHAEDRA  

Opera; Vocal score; Chester Music; musicsalesclassical.com; 14609