Page 109

101 41 Art.

& bœ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

- ein - ge - streut das Kno - chen - pul - ver

&

Hr.

#œ #œ #œ

ƒ ? ‰ Hr. œ œ œ 3

b œ.

# b œœœ

# œ. J

œ

Cel.

3

2 & 4 œœ

43

?2 ‰ 4 Bruit.

2 ã 4

œœ œœ œ #œ Str. œ #œ F

5 &4

Artemis

Œ

46 Art.

Bruit.

bœ 5 œ &4 J ‰ j œ ? 45 ‰ bœ bœ J

ã 45 48

Art.

&

3

œ J

#œ & #œ F j & b œœ J

#œ œ #œ œ

Wenn

das

nicht

hilft,

Œ

Ó

Œ

Œ

Ó

Œ

durch

Œ bœ ‰

bœ J

1. Erinnerst du dich daran, wer du warst?

2 4

≈ b œœ .

bœ bœ

42

Œ

2 4

Nœ J

œ

œ R

-

œ

œ œ œ

Nœ #œ #œ

such

œ

œ

6 4 œ

œ 6 œ 4 p

muß

Tr. con sord.

Œ

œ œ

œ.

œ # # ˙˙

den

Kopf

3

œ

œ

5 4

œ

3

auf - boh - ren

œ œ

Œ

Œ

b ˙˙

œ

3

en

bœ J

œ

œ œ

nach

Œ

b b œœ

j bœ œ

œ.

46

œ

3

3

œ

ich

6 & 4 œ˙

œ œ

3

œ

Glock. Hrf.

-

œ

3

Œ

Ó

und

Œ

œ

3

œ

œ

ses!

Luch

œ œ œ

Schellentrommel

œ

3

-

œ J

bœ bœ bœ bœ bœ bœ bœ bœ bœ bœ œ bœ œ bœ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ 5 4 j p sub. œ œ ‰ 5 4 b˙ b˙ b˙ b˙ π

Œ

œ J

3

ei - nes

œ

p bœ

Œ

œœ

Cel.

œœ

œ

3

j b b œœ

3

3

Stei

j œ œ J

œ bœ

-

3 4

Œ

#œ 3

nen.

. œœ .

Œ . # # œœ .

. œ œ .

3 4 43

Profile for ScoresOnDemand

Henze PHAEDRA  

Opera; Vocal score; Chester Music; musicsalesclassical.com; 14609

Henze PHAEDRA  

Opera; Vocal score; Chester Music; musicsalesclassical.com; 14609