Page 1

Kijk op www.jansteenlaan16heemstede.nl

jan steen laan 16 - h eemstede


^

^ Tuin en eet-/tuinkamer met terras op het zuiden

^

Steiger aan de Bronsteevaart


Een zee van ruimte... aan het water! Herenhuis van meer dan 950 m3 met 1 studeerkamer, 5 slaapkamers, 2 badkamers en TV (voor)kamer, haard (achter)kamer en tuin-/eetkamer. Flinke tuin op het zuiden. Aanlegsteiger (8 meter) aan de Bronsteevaart (rechtstreeks naar het Spaarne en de Bronsteevijver. Woonoppervlak circa 270 m2. Perceel 302 m2. Kijk op www.jansteenlaan16heemstede.nl voor alle informatie.

Een klassiek huis uit 1939, met het comfort van nu. Volledige renovatie en verbouwing in 2002: • Uitgebouwd met een eet-/tuinkamer, een flinke wijnkelder en een grote open zolderruimte (TV/spelen/slapen) die met een vaste trap is aangesloten op de 2e verdieping.

• Verwarming, elektriciteit, watervoorziening, riolering totaal vernieuwd. Overal nieuwe plafonds en nieuw stucwerk. Overal dubbelglas. Glas in lood in dubbelglas geplaatst. Nieuwe badkamers. • Op maat ingebouwde boekenkasten en kledingkasten op alle verdiepingen. • Inpandige garage omgebouwd tot inloopgarderobe (binnenshuis) en fietsenstalling/berging (toegang van buiten). • Complete keuken met uitgebreide apparatuur. • Nieuw tuinontwerp met terras aan eet-/tuinkamer en een terras aan het water.

Terras aan het water

^


Parterre

Hal (originele tegelvloer bewaard)

^ Magnetron, stoomoven, verwarmingslade voor borden

^


^ Hal en inloopgarderobe


^

(Voor)kamer

Voor- en achterkamer met toegang tot de eet-/tuinkamer (parterre); originele parket (gerenoveerd)

^


^ (Achter)kamer


^

Keuken; circa 4.30 x 2.60 meter

Tuin-/eetkamer (16 m2; daglicht van 3 zijden)

^


1ste Verdieping

^ Studeerkamer (16 m ; parket) 2

ste 2 ^ 1 Slaapkamer: ouder-slaapkamer (30 m )


^ 1 Slaapkamer: ouder-slaapkamer (30 m2) ste

de 2 ^ 2 Slaapkamer: logeerkamer (14 m )


^ Badkamer 1 verdieping (9 m ) met bubbelbad, regendouche en wastafel e

2

^


2de Verdieping

^

3de Slaapkamer (14 m2); met ingebouwde hoogslaper en kast.

^ 4 Slaapkamer (14 m ) met ingebouwde kasten en bureau op maat de

2


^

Badkamer 2e verdieping (12 m2) met grote douche, tevens stoomcabine, meerpersoons wastafel, WC en opstelling was- en droogmachine ^

de 2 ^ 5 Slaapkamer (16 m ); met ingebouwde hoogslaper alsmede ingebouwd eenpersoonsbed en kasten


3de Verdieping

Open zolderkamer met vaste trap (TV/speel/slaap). Tevens toegang tot CV-ruimte en diverse bergingen.

^


Plattegrond kelder en totaaloverzicht


Plattegrond begane grond


Plattegrond 1ste verdieping


Plattegrond 2de verdieping en zolder


Bijzonderheden • Fantastische ruime gezinswoning met 7 ruime (slaap)kamers • Voorzien van isolerende beglazing en dakisolatie • Woningscheidende spouwmuur • Parketvloeren op parterre en 1ste verdieping • Renovatie/verbouwing 2002 (o.a. leidingwerk, elektra, stuukwerk, beglazing en keuken) • Op maat gemaakt timmerwerk (inbouwkasten, bureaus en bedden) • Bouwjaar 1939 • Zonnige tuin op het zuiden met terras aan water en 8 meter brede steiger • Stoomcabine en bubbelbad • Kijk op www.jansteenlaan16heemstede.nl

Milieu informatie

Informatie over de milieukwaliteit op de locatie Overzicht locatiegegevens Binnen de Milieudienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar

Overzicht historische bodembedreigende activiteiten Binnen de Milieudienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar

Overzicht aanwezige ondergrondse tanks Naam van de tank Straat en huisnummer

Jan Steenlaan 16

Plaats

HEEMSTEDE

Soort tank

Ondergronds

Type brandstof

onbekend

Inhoud (ltr)

3000

KIWA-certificaatnummer Datum sanering

04-07-1994

Bodemverontreiniging

nee

Status van de tank

afgev. zand


Kadastrale kenmerken Kadastraal bekend gemeente Heemstede, sectie A nummers 7451 grootte 3 are 2 centiare

Koopakte

Een koopovereenkomst komt tot stand indien overeenstemming is bereikt over koopsom, oplevering, roerende zaken en bijkomende voorwaarden. Nadat de koopovereenkomst is gesloten wordt er door Pieter Delsman Makelaars B.V. of een notaris een koopakte opgesteld. Behoudens nadere afspraken, gelden de standaardregels zoals deze voorkomen in de modelkoopakte zoals opgesteld door de NVM (Nederlandse Vereniging van Makelaars), Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond of in het standaard model koopakte van Koninklijke NotariĂŤle Beroepsorganisatie. Er dient binnen 4 weken na overeenÂŹkomst door koper een waarborgsom of bankgarantie ter grootte van 10% van de koopsom te worden voldaan bij de notaris. Eventuele voorbehouden door de koper op te nemen (zoals bijvoorbeeld het verkrijgen van hypotheek) worden alleen vermeld en opgenomen als deze in de onderhandelingen zijn afgesproken. Na overeenstemming dient koper de condities waaronder de koopovereenkomst gesloten is per omgaande schriftelijk of per e-mail te bevestigen. In geval van ontbinding door koper van de koopovereenkomst door het in vervulling gaan van een ontbindende voorwaarde dan wel het inroepen van de wettelijke bedenktermijn, zijn eventueel door de notaris gemaakte kosten van de ter uitvoering van deze koopakte verrichte werkzaamheden en / of de kosten van inschrijving van de koopakte in de openbare registers voor rekening van de koper.

Bedenktijd

De koper die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf heeft bedenktijd om deze overeenkomst te ontbinden. De bedenktijd duurt drie dagen en begint om 0:00 uur van de dag die volgt op de dag dat een kopie van de door beide partijen ondertekende koopakte aan de koper ter hand is gesteld. Ontvangst van (een kopie) van de akte bij het makelaarskantoor wordt ook aangemerkt als terhandstelling aan koper.

Registreren koopakte

Tenzij anders wordt overeengekomen wordt de koopakte ingeschreven in de openbare registers (Dienst van het Kadaster). De kosten voor deze inschrijving zijn voor rekening van koper.

Notariskeuze

Behoudens een uitdrukkelijk verzoek van verkoper, kiest de koper de notaris waar de notariĂŤle akte gepasseerd zal worden. Bij de keuze door koper van een notaris buiten de regio (Zuid-Kennemerland), kan dit voor verkoper leiden tot extra kosten (zoals reiskosten, extra uren, kosten voor een volmacht). Verkoper behoudt zich het recht voor om deze extra kosten voor rekening van koper te laten komen indien koper een notaris buiten de regio kiest.

Erfdienstbaarheden

Aan elke onroerende zaak kunnen bijzondere bepalingen verbonden zijn, welke bij verkoop over zullen gaan op een nieuwe eigenaar. De bij verkoper bekende zaken zijn vermeld in het eigendomsbewijs; een kopie hiervan is desgewenst bij ons kantoor op te vragen.


Verkoopprocedure

In deze zal het “A-systeem” gehanteerd worden, voor nadere informatie hierover kunt u zich tot uw eigen makelaar of ons kantoor wenden. Degene die als eerste een naar het oordeel van verkoper, serieus en onderhandelbaar openingsbod heeft uitgebracht, krijgt de positie van eerste bieder. Tijdens onderhandelingen kunnen bezichtigingen met ander kandidaat kopers gewoon plaatsvinden. Biedingen dienen schriftelijk of per e-mail te worden uitgebracht en te worden ondertekend. Verkoper behoudt zich het recht voor te gunnen aan een gegadigde van zijn keuze.

Aanvullende clausules op te nemen in de koopakte •

Milieuclausule Koper verklaart bekend te zijn met de inhoud van het bericht dat met betrekking tot het onderhavige pand is afgegeven door de Milieudienst IJmond d.d. 11 juni 2012. Verkoper kan niet instaan voor de kwaliteit van de bodem en/of grondwater en koper vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit eventuele verontreiniging (van bodem, grondwater e.d.) kan voortvloeien.

• Algemene asbestclausule In de onroerende zaak kunnen asbest houdende materialen aanwezig zijn. Bij eventuele verwijdering van asbest houdende materialen dienen op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen te worden genomen. Koper verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enig asbest in de onroerende zaak kan voortvloeien. •

Ouderdomsclausule Koper verklaart ermee bekend te zijn dat de woning ten minste 75 jaar oud is, wat betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe woningen. Tenzij de verkoper de kwaliteit ervan gegarandeerd heeft, staat verkoper niet in voor o.a. het dak, de fundering, de vloeren, de leidingen voor elektriciteit, water en gas, de riolering, rookkanalen, de afwezigheid van doorslaand en/of optrekkend vocht, de afwezigheid van aantasting door houtworm en/of ander ongedierte c.q. schimmels. Bouwkundige kwaliteitsgebreken worden geacht niet belemmerend te werken op het in de koopakte te omschrijven woongebruik.

• Waterhuishoudingclausule Door gewijzigd duinwaterbeheer kunnen ook in de toekomst grondwaterstanden optreden afwijkend van de huidige situatie. Voor de eventuele gevolgen wordt de verkoper bij deze gevrijwaard. •

Funderingsclausule Volgens tekeningen uit het bouwarchief van de gemeente Hemstede is de woning gefundeerd op houten palen. Verkoper kan niet instaan voor de kwaliteit van de fundering en koper vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit eventuele funderingsproblemen kan voortvloeien.

• Wet Voorkeursrecht Gemeente De overeenkomst kan door verkoper zonder vergoeding van kosten, rente, schade, boete of anderszins verschuldigd te zijn, worden ontbonden door verzending van een brief of telefax aan koper indien uiterlijk op de datum van eigendomsoverdracht de verkoper ingevolge de Wet Voorkeursrecht Gemeenten verplicht is de gemeente in de gelegenheid te stellen de onroerende zaak te kopen.


Energie prestatiecertificaat Verkoper beschikt niet over een energie prestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in de Regeling Energieprestatie Gebouwen en verkoper zal hier voor de levering ook niet over beschikken. Koper gaat hiermee akkoord.

Overbruggingshypotheek Koper verleent bij deze onherroepelijke toestemming aan verkoper om het verkochte desgewenst tijdelijk – tot uiterlijk de overeengekomen dag van levering – te bezwaren met een (overbrugging) hypotheek. Indien deze koopakte eerder in de openbare registers mocht zijn ingeschreven, zal het bepaalde in artikel 3, lid 3 Boek 7 BW derhalve niet van toepassing zijn ten nadele van de desbetreffende hypotheekhouder. Het vorenstaande laat uitdrukkelijk onverlet de verplichting van verkoper het verkochte aan koper op de overeengekomen datum te leveren vrij van hypotheken, welke dan ook.

Roerende zaken

Bij verkopend makelaar is een overzicht op te vragen van zaken welke al dan niet achter blijven in de woning.

Verantwoording

Hoewel gestreefd is naar een zo nauwkeurig mogelijke inventarisatie van de beschikbare gegevens, moet ervan uitgegaan worden dat de inhoud van deze brochure slechts indicatief is. De gegevens (bedragen, jaartallen, omschrijvingen etc.) zijn soms verkregen door mondelinge informatie, soms zijn ze vanuit het geheugen opgediept. De koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem van belang kunnen zijn en kan zich nimmer beroepen op onbekendheid met de feiten die hij zelf had kunnen waarnemen of die kenbaar waren uit openbare registers. De makelaar kan u desgewenst verwijzen naar de desbetreffende instanties. Opgenomen tekeningen in de brochure corresponderen soms niet geheel met de werkelijkheid doch zijn uitsluitend bedoeld om een duidelijker inzicht in ruimte en maatvoering te geven. Hoewel de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het samenstellen van deze brochure is betracht aanvaardt Pieter Delsman Makelaars B.V. noch de eigenaar van deze woning enige aansprakelijkheid voor de juistheid van de vermelde gegevens. Deze informatie wordt aan meerdere personen verstrekt. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. De aanbieding van dit object dient te worden gezien als een uitnodiging tot het uitbrengen van een bod.

Verdere informatie

Van belang zijnde documentatie is bij de makelaar op afspraak ter inzage. In veel gevallen kunnen fotokopieën worden verkregen of kunnen de gegevens aan u worden gezonden, desgewenst per fax. Ook via uw eigen makelaar kunt u verdere informatie verkrijgen.

Aansprakelijkheid

Al onze werkzaamheden worden verricht volgens de voorwaarden van de NVM. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval door onze beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico.

Prijs op aanvraag


Uittreksel Kadastrale Kaart

Uw referentie: Jan Steenlaan 7523 7

9461

5366

13

Kadastrale kaart 752

5

5

Jan

Ste

752

6768

4

en

laa

n

8

2

19

10

12

6494

Jan

14

Omgevingskaart

7359

Ste

en

laa

n Klantreferentie: Jan Steenlaan

16

74

50

18 20

74

52

74

51

24

ba

74

53

26

IJs

an

pa

d

8569

89

00

8899

7454

43 41

8800 8801

39 5m

25 m

rt

8834

Schaal 1:500 Kadastrale gemeente Sectie Perceel

HEEMSTEDE A 7451

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend. De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 28 maart 2012 De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

125 m

vaa

8835

Deze kaart is noordgericht Perceelnummer Huisnummer Kadastrale grens Voorlopige grens Bebouwing Overige topografie

0m

ee

30 0m

25

nst

8836

8802

12345

Bro

625 m

Deze kaart is noordgericht. Hier bevindt zich Kadastraal object HEEMSTEDE A 7451

Schaal 1: 12500


Productie i.s.m. jehuisinbeeld.nl

Voor meer informatie: Pieter Delsman Makelaars Blekersvaartweg 21, 2101 CB Heemstede T 023 820 02 20, info@pieterdelsman.nl www.pieterdelsman.nl

Te Koop: Jan Steenlaan 16, Heemstede  

Pieter Delsman Makelaars, Heemstede