Page 1

ประเภทที่ 2 การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการงาน ผลงานประเภทที่ 2.2 แนวปฏิบตั ทิ ่ดี ี นางสาวทองจินดา แก้วอาษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ชํานาญการ)

สํานักงานเลขานุ การ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

https://sci.ku.ac.th/ipphone


สารบัญ เรื่อง 1. ความเปนมา/หลักการ 1.1 วัตถุประสงค 1.2 วิธีการกําหนดแผน/แนวทาง/โครงการ 1.3 กลุมเปาหมาย 2. ปจจัยนําเขา 3. วิธีการดําเนินงาน 3.1 รูปแบบการมีสวนรวมของบุคลากรในหนวยงาน 3.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน (Work Flow) 4. การถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ 5. ผลลัพธความสําเร็จของการดําเนินงาน (Outcome) 6. ประสิทธิภาพของใชงานทรัพยากรในการดําเนินงาน 7. การสงเสริมการกระจายความรู และการแลกเปลี่ยนประสบการณในหนวยงาน 8. ผลการดําเนินงาน (Output) ที่สําคัญ 9. การประเมินผลและการนําผลการประเมินมาใชเพื่อการพัฒนาปรับปรุงในอนาคต 10. การเทียบเคียงกับหนวยงานอื่น 11. บงชี้ความเปนแนวปฏิบัติที่ดี 12. การนําไปใชประโยชนทั้งภายในและภายนอก 13. ปจจัยแหงความสําเร็จ 14. การตั้งเปาหมายการดําเนินงานในอนาคต ภาคผนวก วิธีการใชงานเว็บไซตระบบคนหาหมายเลขโทรศัพท 6 หลัก

หนา 1 2 2 3 3 4 4 4 7 9 10 10 11 11 12 13 13 14 14 15


1

เว็บไซตระบบคนหาหมายเลขโทรศัพท 6 หลัก คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 1. ความเปนมา/หลักการ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการใชงานระบบโทรศัพทภายในแบบ Analog มาเปน เวลานาน สงผลใหระบบและอุป กรณ มีความลาสมัย เสื่อมสภาพตามกาลเวลา ทําใหการติดตอสื่อสารลาชา ดังนั้น คณะวิทยาศาสตรจึงมีโครงการพัฒนาระบบโทรศัพท โดยเปลี่ยนมาใชระบบโทรศัพทภายในระบบใหม คื อ ระบบโทรศั พ ท แ บบอั ต โนมั ติ Internet Protocol - Private Automatic Branch Exchange (IP PBX) เพื่อทดแทนของเดิมที่มีอายุการใชงานมานานแลว และเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการติดตอสื่อสารไดทุกที่ ทุกเวลา ตอบสนองการทํางานยุค 4.0 และเพื่ อพั ฒ นาระบบใหรองรับกับการสื่อสารแบบรวมศูนย (Unified Communication) เพิ่มประสิทธิภาพการเปน ผูนําทางเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน (Green IT) เปนตน การ เปลี่ ย นแปลงการติ ดตอสื่ อสารโดยใช โทรศัพทภายในใหม ในครั้งนี้ สงผลใหหมายเลขโทรศัพทภายในคณะ วิ ท ยาศาสตร ที่ ใช ติ ด ต อ สื่ อ สารเปลี่ ย นแปลงใหม เป น ระบบหมายเลขโทรศั พ ท 6 หลั ก หมดทุ ก หมายเลข ครอบคลุมทุกภาควิชาและหนวยงานที่สังกัดคณะวิทยาศาสตร เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท 6 หลักที่จะใชติดตอสื่อสาร และเกิดความสะดวกใน การคนหาหมายเลขโทรศัพท 6 หลัก ระบบใหมของบุคลากร นิสิต คณะวิทยาศาสตร หนวยงานภาครัฐ เอกชน และผูติดตอภายนอก เกิดความงาย สะดวก รวดเร็ว คนหาไดทุกที่ ทุกเวลา ที่มีการเชื่อมตออินเตอรเน็ตนั้ น ผูพัฒ นาระบบจึงเกิดแนวคิดในการพัฒ นาเว็บไซตระบบคนหาหมายเลขโทรศัพท 6 หลัก คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขึ้น โดยระบบโทรศัพท IP Phone Server นี้เริ่มใชงานวันแรกคือ วันจันทรที่ 27 กุ ม ภ า พั น ธ 2560 ผู พั ฒ น า ไ ด เลื อ ก ใ ช บ ริ ก า ร Google for Education ซึ่ ง เป น บ ริ ก า ร ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมกับ บริษัท กูเกิ้ล ประเทศไทย จํากัด จัดหามาใหบริการแกอาจารย บุคลากร นิ สิ ต มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ให ส ามารถใช งานผลิ ตภั ณ ฑ และเครื่องมือ ตาง ๆ ของ Google App for Education ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยไม มี ค า ใช จ า ย มาเป น เครื่ อ งมื อ ในการพั ฒ นาระบบครั้ ง นี้ การ ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการพัฒนากระบวนการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล อยางเปนรูปธรรมเกิดประโยชนสูงสุดนั้น สงผลใหเกิดเปนผลงานดานนวัตกรรมไอที สําหรับ Google Apps for Education ที่ เลื อ กมาใช ใ นการพั ฒ นาระบบ คื อ Google Form, Google Docs, Google Sheets และ Google Sites โดยเลือกใชสวนเสริม (Add on) เชน Awesome Table, Publisher, Dynamic field, Copy down เป น ต น มาเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพเว็ บ ไซต ร ะบบค น หาหมายเลขโทรศั พ ท 6 หลั ก คณะวิ ท ยาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ให งาย สะดวก รวดเร็วต อการค น หาไดทุ กที่ ทุ กเวลา ทั้งคอมพิ วเตอร Smart phone, Tablet ที่มีการเชื่อมตออินเตอรเน็ต


2 1.1 วัตถุประสงค 1. เพื่อพัฒนาเว็บไซตระบบคนหาหมายเลขโทรศัพท 6 หลัก คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2. เพื่ อ รองรับ กั บ การเปลี่ ย นแปลงหมายเลขโทรศั พท ภ ายในที่ จะใช ติดต อสื่อสารกัน ทั้ งหมดในคณะ วิทยาศาสตร 3. เพื่อการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสรเทศในการพัฒนากระบวนการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลอยางเปนรูปธรรม 4. เพื่อใหไดผลงานดานนวัตกรรมไอที ที่พัฒนาจากบริการ Google Apps for Education 5. เพื่อใหบุคลากร นิสิต คณะวิทยาศาสตร หนวยงานภาครัฐ เอกชน และผูติดตอจากภายนอก เกิดความ สะดวก รวดเร็ ว ง า ย ในการค น หาหมายเลขโทรศั พ ท สามารถค น หาได จ ากทุ ก ที่ ทุ ก เวลา ทั้ ง คอมพิวเตอร, Smart phone, Tablet ในขณะที่เชื่อมตออินเตอรเน็ต 1.2 วิธีการกําหนดแผน/แนวทาง/โครงการ ตารางที่ 1 แสดงขั้นตอนการกําหนดแผน/แนวทาง/โครงการ มกราคม 2560 งาน

1. ศึกษาความเปนไปไดของระบบ 2. วิเคราะหความตองการ 3. วางแผนและออกแบบระบบ 4. พัฒนาระบบโดยใช Google Form 5. นําเขาขอมูลหมายเลขโทรศัพท 6. ทดสอบระบบ Google Form 7. ตรวจสอบผลลัพธที่ไดจาก Google Sheets 8. พัฒนาเว็บไซตโดยใช Google Sites 9. ตกแตงขอมูลเพื่อการนําเสนอโดยใช Add on Awesome Table 10. ทดสอบระบบ

1– 7

8– 14

15 – 21

22 – 28

กุมภาพันธ 2560 – ปจจุบนั 29 – 31

1– 4

511

12 18

19 – 26

27 – ปจจุบนั


3 มกราคม 2560 งาน

1– 7

8– 14

15 – 21

22 – 28

กุมภาพันธ 2560 – ปจจุบนั 29 – 31

1– 4

511

12 18

19 – 26

11. เผยแพรระบบ ใชงานจริง 12. ติดตามและประเมินผล

1.3 กลุมเปาหมาย 1. บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร 2. นิสิตของคณะวิทยาศาสตร 3. บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 4. นิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 5. หนวยงานภาครัฐ เอกชน และ ผูติดตอภายนอก 2. ปจจัยนําเขา ทรัพยากรตาง ๆ ที่กอใหเกิดผลผลิตที่ใชในการพัฒนาระบบคนหาหมายเลขโทรศัพท 6 หลัก คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 1. เครื่องคอมพิวเตอรเครือขาย (Server) เครื่องคอมพิวเตอรสมรรถนะสูง จํานวน 1 ชุด (ตั้งอยูที่ สํานักบริการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 2. เครื่องคอมพิวเตอรไคลเอนท (Client) สําหรับผูพัฒนาระบบ จํานวน 1 ชุด Smart Phone / Tablet จํานวน 1 ชุด 3. ชุดเครื่องมือพัฒนาระบบ Google Apps for Education ไดแก Google Forms, Google Docs, Google Sheets, Google Sites

27 – ปจจุบนั


4 3. วิธีการดําเนินงาน 3.1 รูปแบบการมีสวนรวมของบุคลากรในหนวยงาน 1. กระตุนการรับรู โดยระบบตอบรับอัตโนมัติ ชวงการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท 6 หลัก 3 เดือน แรก (มีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม 2560) 2. ประชาสั ม พั น ธ ทุ ก ช อ งทางไปกลุ ม เป าหมาย เพื่ อ กระตุ น ให เกิ ด การรับ รูถึ งช อ งทางในการค น หา หมายเลขโทรศัพท 6 หลัก คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สามารถคนหาไดทุกที่ทุก เวลา โดยใชคอมพิวเตอร, Smart phone, Tablet 3. กระตุนเขาถึงเว็บไซตระบบคนหาหมายเลขโทรศัพท 6 หลัก ใหงายขึ้น โดยการใชแบนเนอร และ เมนู ลัดในเว็บไซตคณะวิทยาศาสตร 3.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน (Work Flow) 3.2.1 การเปรียบเทียบระบบโทรศัพทแบบเกากับระบบโทรศัพทแบบใหม 1. หมายเลขโทรศัพทที่ใชการติดตอสื่อสาร ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบหมายเลขโทรศัพทที่ใชการติดตอสื่อสาร ระบบเกา

ระบบใหม

ก า ร สื่ อ ส า ร ภ า ย ใ น ค ณ ะ กดหมายเลขภายใน 4 ตัว วิทยาศาสตร

กดหมายเลขภายใน 6 ตัว

การสื่ อ สารไปยั งหน ว ยงานอื่ น กด 8 ตามดวยหมายเลขภายใน ใน มก.

กดหมายเลข 6 ตั ว (บางคณะ/ หนวยงาน) กด 8 ตามหมายเลขภายใน

หน ว ยงานภายใน มก. ติ ด ต อ กด 1700 ตามด ว ยหมายเลข กดหมายเลขภายใน 6 ตัว มายังคณะวิทยาศาสตร ภายใน 4 ตัว การสื่อสารไปยังภายนอก มก.

กด 9 ตามดวย 02 xxx xxx

กด 9 ตามดวย 02 xxx xxx


5 2. วิธีการคนหาหมายเลขโทรศัพท ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบวิธีการคนหาหมายเลขโทรศัพท ระบบเกา การคนหาหมายเลขโทรศัพท

คนหาจากสมุดโทรศัพท

ระบบใหม ค น หาจากเว็ บ ไซต ร ะบบค น หา หมายเลขโทรศัพท 6 หลัก คณะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร ม ก . http://www.sci.ku.ac.th/ ipphone

การคนหาระบบเกา คนหาจากสมุดโทรศัพท

การคนหาระบบใหม คนหาจาก http://www.sci.ku.ac.th/ipphone

รูปที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบวิธีการคนหาหมายเลขโทรศัพท


6 3. การพัฒนาเว็บไซตระบบคนหาหมายเลขโทรศัพท 6 หลัก ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบการพัฒนาเว็บไซตระบบคนหาหมายเลขโทรศัพท 6 หลัก ขอเสียระบบเกา

ขอดีระบบใหม

การพัฒนาเว็บไซตระบบคนหา หากยังมีจัดเก็บหมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรศัพท 6 หลัก และพิ ม พ ส มุ ด โทรศั พ ท จะส ง มี ขอเสีย ดังนี้ 1. การคนหาหมายเลขโทศัพทที่จะ ใช ติ ดต อทํ าไดช า ไม ส ะดวก ตอ ง จดจํ า หมายเลข หรื อ โทรไปยั ง Call Center คณะวิทยาศาสตร 2. การแก ไ ข จะถู ก รวบรวมให ไดมากที่สุดกอนคอยสั่งพิมพสมุด โทรศัพทใหม เพื่อใหคุมคาตอการ สั่งพิมพ

เมื่อนําเทคโนโลยีส ารสนเทศมา ชว ยพั ฒ นาเว็ บ ไซต ร ะบบค น หา สงผลใหมีขอดีดังนี้ 1. การคนหา สะดวก รวดเร็ว ได ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา ทั้ ง คอมพิ ว เตอร , Smart phone, Tablet 2. การแก ไ ข ป รั บ ปรุ ง ข อ มู ล รายชื่อและหมายเลขโทรศัพทให เป น ป จ จุ บั น ทํ า ได ทั นที ด ว ย Google Sheets 3. ประหยัดงบประมาณ ลดปริมาณกระดาษ

3.2.2 เครื่องมือและ Add on ที่ใชในการพัฒนาระบบคนหาหมายเลขโทรศัพท

Dynamic Fields

Copy Down Awesome Table

Awesome Table

รูปที่ 2 แสดงเครื่องมือและ Add on ที่ใชในการพัฒนาระบบ


7 คําอธิบายสวนเพิ่ม (Add On) ที่ใชในการพัฒนาระบบ Dynamic Fields Form มีการปรากฏของ field นั้นซ้ํากันหลาย ๆ ที่ ประหยัดเวลาในการ เพิ่ม ลบ แกไข field Copy Down Copy ชุดคําสั่งอัตโนมัติ Awesome Table การกําหนด parameter ใหกับ Google Sheets กอนที่จะทํา * Add on ห ลั ก ที่ ใช ใน ก า ร Awesome Table ที่ Google Sites ได เชน พัฒนาระบบคนหา hidden ซอนคอลัมน nofilter ไมใหใช field นี้คนหา แสดงผลอยางเดียว stringfilter ใชสําหรับการคนหาแบบปอนตัวอักษร categoryfilter ใชสําหรับการคนหาแบบหมวดหมู 4. การถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ 1. คณะวิทยาศาสตร มีการเตรียมความพรอมกอนเริ่มใชงานระบบหมายเลขโทรศัพท 6 หลัก ในวันที่ 27 กุมภาพันธ 2560 อยางเปนทางการ ดังนี้ 1.1 คณะทํางาน รายงานผลการดําเนินงาน ใหแกคณะกรรมการประจําคณะ ในการประชุม คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร ทราบเปนระยะ 1.2 บริษัท จัดอบรมวิธีใชงานระบบหมายเลขโทรศัพท 6 หลัก ระดับผูดูแลระบบและระดับ ผูใชงาน ใหแกผูที่เกี่ยวของ 1.3 งานพัสดุ บันทึกขอความแจงวันที่เปดใชงาน, URL เว็บไซตระบบคนหาหมายเลขโทรศัพท 6 หลัก, สงมอบสมุดโทรศัพทใหแกบุคลากรคณะวิทยาศาสตรทุกคน และหนวยงานภายนอก 1.4 ฝายสารสนเทศ พัฒนาเว็บไซตระบบคนหาหมายเลขโทรศัพท 6 หลัก 2. ฝายสารสนเทศ เมื่อพัฒนาเว็บไซตเสร็จ สรางแบนเนอร และเมนูลัด ที่หนาเว็บไซตคณะ วิทยาศาสตร เพื่อใหผูใชงานเขาถึงเว็บไซตระบบคนหาหมายเลขโทรศัพท 6 หลัก ไดงาย สะดวก รวดเร็ว ตอ การคนหา และประชาสัมพันธไปยังกลุมเปาหมายผานชองทาง ดังนี้ - เว็บไซตคณะวิทยาศาสตร - จดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) - สื่อสังคมออนไลน Facebook - แจงคณะกรรมการประจําคณะ ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 4/2560 วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ 2560 - แจงหัวหนางาน สํานักงานเลขานุการคณะ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงาน เลขานุการ คณะวิทยาศาสตร ครั้งที่ 3/2560 วันจันทรที่ 3 เมษายน 2560 3. เมื่อผูใชงานเขาสู เว็บไซตระบบคนหาหมายเลขโทรศัพท 6 หลัก จะพบกับเมนูคําแนะนํา วิธีการใช งาน ประกอบดวยหนาเพจ ดังนี้


8 3.1 หนาสําหรับการคนหาหมายเลขโทรศัพทที่ ดูไดจากเว็บไซต https://sites.google.com/a/ku.th/ipphone/search (ศึกษาเพิ่มเติมไดจากภาคผนวก คูมือการใชงาน)

รูปที่ 3 หนาเพจสําหรับการคนหาหมายเลขโทรศัพท

3.2 หนาแจงวิธีการใชงานระบบโทรศัพท ประกอบดวยเมนู การใชงานเครื่องโทรศัพทแบบ Desk Phone IPS5, การใชงานสําหรับผูใชงานทั่วไป เครื่อง Analog, หมายเลขภายใน มก., เลขนําหมู ดูไดจาก เว็บไซต https://sites.google.com/a/ku.th/ipphone/manaul

รูปที่ 4 หนาเพจแจงวิธีการใชงานระบบโทรศัพท


9 5. ผลลัพธความสําเร็จของการดําเนินงาน (Outcome) 1. เกิดคุณคาจากการใชงานระบบ เนื่องจากมีการจัดเก็บขอมูลหมายเลขโทรศัพท 6 หลัก อยางเปน ระบบ ทําใหเขาขอมูลไดงาย สะดวก รวดเร็วในรูปแบบที่เหมาสมและสามารถนําหมายเลขโทรศัพทที่ไดจาก การคนหามาใชประโยชนติดตอสื่อสารไดทันตอความตองการ 2. ไดรับ รางวัลประเภททีมบุคคล ในการสงผลงานเขาประกวดผลงานนวัตกรรมไอที (Digital KU Awards) ครั้งที่ 1 ประจําป 2559 หัวขอ “การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลงานดวย Digital Form” ที่ จัดโดย สํานักบริการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รับรางวัลเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ณ หอง ประชุมกําพล อดุลวิทย อาคารสารนิเทศ 50 ป มก. ทีมชื่อ “Diamond” ผูรับผิดชอบ นางสาวทองจินดา แกวอาษา นั ก วิ ช าการคอมพิ ว เตอร ชํ า นาญการ ได รั บ 2 รางวัล คือ - ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท พรอมเกียรติบัตรเชิดชู - ไดรับเกียรติบัตรเชิดชู การประยุกตใช Google add-ons เพิ่ ม ป ระสิ ท ธิ ภ าพ Digital Form 3. การสงผลงานเขาประกวดในครั้งนี้ ยังสงให คณะวิทยาศาสตร ไดรับ รางวัลประเภทหนวยงาน จํานวน 2 รางวัล คือ

- ไดรับโลประกาศเกียรติคุณ สําหรับหนวย - ไดรับเกียรติบัตรเชิดชู สําหรับหนวยงาน งานที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพและ ที่รวมสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพและ ประสิ ท ธิ ผ ลองค ก รด ว ย Digital Form ดี เ ด น ประสิ ท ธิ ผ ลงานด ว ย Digital Form (pioneer award) ประเภทรางวัล สนับสนุนการใช Digital Form


10 6. ประสิทธิภาพของใชงานทรัพยากรในการดําเนินงาน 1. ประหยัดงบประมาณและลดปริมาณกระดาษในการพิมพ หากตองพิมพสมุดโทรศัพทเลมใหมเพื่อแจกจายใหแกบุคลากรคณะวิทยาศาสตร จํานวน 752 คน จํานวนสมุดโทรศัพทที่สั่งพิมพ จํานวน 600 เลม อัตราการพิมพ เลมละ 38 บาท คิดเปนเงินคาสั่งพิมพ (600 x 38) รวม vat 7% ราคา 24,396 บาท ดังนั้น หากเปลี่ยนจากการพิมพสมุดโทรศัพทมาเพื่อแจกจายแกบุคลากรคณะวิทยาศาสตร มา เป น การใช เทคโนโลยี ท างด านสารสนเทศในการพั ฒ นาระบบค น หาหมายเลขโทรศั พท 6 หลั ก แทน คณะ วิทยาศาสตรจะประหยัดงบประมาณไปไดถึง 24,396 บาท หมายเหตุ อัตราการพิมพ อางอิงจากใบเสนอราคาที่บริษัทแจงมา 2. ประสิทธิภาพดานการลดเวลาในการคนหา ผูติดตอสามารถการคนหาหมายเลขโทรศัพท 6 หลัก จาก http://www.sci.ku.ac.th/ipphone ไดอยางสะดวก รวดเร็ว เพียงแค 1 นาที คนหาจาก http://www.sci.ku.ac.th/ipphone

1 นาที รูปที่ 5 แสดงถึงประสิทธิภาพดานการลดเวลาในการคนหา 7. การสงเสริมการกระจายความรู และการแลกเปลี่ยนประสบการณในหนวยงาน 1. ใหคําปรึกษา แนะนํากับเพื่อนรวมงาน ในคณะ ไดแก งานวิเทศสัมพันธ ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร งานสารบรรณ และนอกคณะ ได แ ก งานฝ ก อบรม ฝ า ยฝ ก อบรมและสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส สํ า นั ก บริ ก าร คอมพิ ว เตอร มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ในการใช Google Forms, Google Docs, Google Sheets, Google Sites เพื่อพัฒนา ปรับปรุง รูปแบบกระบวนการทํางานในการเก็บขอมูล ใหสะดวกในการคนหา และ นําไปประมวลผลได อยางมีประสิทธิภาพได ในเรื่องดังตอไปนี้ 1. การเลือกใช Add on ตาง ๆ ใหเหมาะสมกับงานที่ทํา เชน Publisher, Awesome Table, Copy Down, Dynamic Field เปนตน 2. การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดเก็บขอมูลจาก Microsoft Excel มาใช Google Sheets เพื่อ ความสะดวกในการทํางานรวมกัน แกไข เปลี่ยนแปลงขอมูล 3. เก็บไฟลตาง ๆ บน Google Drive ไมตองสงตอไฟลกันมาไป


11 8. ผลการดําเนินงาน (Output) ที่สําคัญ 1. ไดเว็บไซตระบบคนหาหมายเลขโทรศัพท 6 หลัก คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ รองรับกับการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพทภายในที่จะใชติดตอสื่อสาร 2. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในกระบวนการทํางานอยางเปนรูปธรรม 3. เกิ ด ผลงานด า นนวั ต กรรมไอที ที่ พั ฒ นาจากบริ ก าร Google Apps for Education ของคณะ วิทยาศาสตร 4. เกิ ด องค ค วามรู ใหม เป น ต น แบบการปรั บ ปรุ ง กระบวนการทํ า งาน/แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ข องคณะ วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 9. การประเมินผลและการนําผลการประเมินมาใชเพื่อการพัฒนาปรับปรุงในอนาคต 1. สถิติการเข าเยี่ยมชมเว็บไซต เว็บ ไซตเป ดใชงานตั้งแตวัน ที่ 1 กุมภาพั นธ 2560 ถึ ง 31 ตุ ลาคม 2560 มีจํานวนผูเขาเยี่ยมชมจํานวน 1,240 คน จํานวนนับผูเขาชมแสดงใหเห็นถึงผลตอบรับการเขาใชงาน ระบบ

รูปที่ 6 สถิติผูเยี่ยมชมเว็บไซต 2. การติดตามและประเมินผลความพึงพอใจตอการใชงานเว็บไซตระบบคนหาหมายเลขโทรศัพท 6 หลั ก คาดการณ ว าจะดํ าเนิ น การในเดือนกุมภาพัน ธ 2561 หลังจากเป ด ใช งาน 1 ป เพื่อจะไดนําผลการ ประเมินมาพัฒนาระบบใหสมบูรณ


12 10. การเทียบเคียงกับหนวยงานอื่น การพั ฒ นาระบบคนหาหมายเลขโทรศัพท สวนใหญ ที่พบ จะพัฒ นาจาก Application ตาง ๆ เชน php, asp, javascript, html เปนตน เว็บไซตระบบคนหาหมายเลขโทรศัพท ที่พัฒนาจาก Google App for Education ด ว ย Add on Awesome table นั้ น ยั ง ไม ป รากฏ ให เห็ น ใน ป จจุ บั น ดั ง นั้ น จึ ง ถื อ ได ว า คณะวิทยาศาสตร เปนคณะแรก ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่พัฒนาระบบคนหาหมายเลขโทรศัพท 6 หลัก ดวย Add on Awesome Table ระบบคนหาหมายเลขโทรศัพทหนวยงาน องคกร ภายนอก 1. สมุดโทรศัพท มก. 1. เว็บไซตงานระบบโทรศัพท สํานักคอมพิวเตอร http://www.ku.ac.th/web2012/index.php?c=adms มหาวิทยาลัยมหาสารคาม &m=linkmenu_th&time=20120710175321&page1= http://ccphone.msu.ac.th %CA%C1%D8%B4%E2%B7%C3%C8%D1%BE%B7 2. ระบบสืบคนหมายเลขโทรศัพท %EC&page=%E2%B7%C3%C8%D1%BE%B7%EC%E มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 1%C5%D0%E1%BC%B9%B7%D5%E8&load=&lang http://phonebook.psu.ac.th/ =thai&ip=19&id=65 3. TOT Phone Book 2. สมุดโทรศัพท สํานักบริการคอมพิวเตอร มก. http://www.webappiphone.com/phonebook/ https://ocs.ku.ac.th/new/?page_id=316 4. คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 3. กองการเจาหนาที่ มก. http://science.mahidol.ac.th/th/contact.php http://www.person.ku.ac.th/new_personweb/ about_3.php 4. คณะวิศวกรรมศาสตร มก. 5. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย https://drive.google.com/open?id=1gdUndR0EHcZ http://www.chula.ac.th/faculties-andvzUrnawF25udbkNGF07Xp2eBI7ah2aso departments 5. คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก. 6. มหาวิทยาลัยเชียงใหม http://www.agro.ku.ac.th/contact.php https://cmu.ac.th/contactus.php 6. คณะบริหารธุรกิจ มก. 7. คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน http://www.bus.ku.ac.th/kbsnew/index.php/2012- http://sc.kku.ac.th/sciweb/contact.php 03-09-05-54-23.html ระบบคนหาหมายเลขโทรศัพทหนวยงานใน มก.


13 11. บงชี้ความเปนแนวปฏิบัติที่ดี 1. คณะวิทยาศาสตร เป นคณะแรก ในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร ที่พัฒ นาระบบคน หาหมายเลข โทรศัพท 6 หลัก ดวย Add on Awesome Table 2. นําความรูจากการศึกษาเกี่ยวกับ Add on Awesome table ไปชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการคนหา ขอมูลที่จัดเก็บดวย Google Sheets ของคณะวิทยาศาสตร เชน ระบบฐานขอมูลศิษยเกา สามามารถคนหารายชื่อ ที่อยูศิษยเกา เพื่อติดตอสงขาวสาร ประชาสัมพันธที่เกี่ยวของกับศิษยเกาได ระบบสารบรรณ สามารถคนหาเลขที่สงหนังสือ เลขที่รับหนังสือ ชื่อเรื่อง เพื่อติดตอตาม เสนทางการเดินทางของหนังสือไดวาอยูในหนวยใด ระบบบุคลากร สามารถคนหาขอมูลบุคลากร ตําแหนงทางวิชาการ ชวงอายุการทํางานของ บุคลากร เพื่อนําขอมูลจากการคนหาไปวางแผนดานกําลังคน ระบบรับสมัครนักเรียนเขารวมโครงการเปดบานมหาวิทยาลัย@SciKU นักเรียนผูสมัครเขา รวมโครงการสามารถคนหารายชื่อกลุมกิจกรรมที่นักเรียนจะเขารวมได เปนตน 12. การนําไปใชประโยชนทั้งภายในและภายนอก ประโยชนภายใน

ประโยชนภายนอก

1. ประหยัดงบประมาณ ลดปริมาณกระดาษ 2. บุคลากรเปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางานมาใช เทคโนโลยีส ารสนเทศในการพั ฒ นาปรับ ปรุงการ ทํางาน 3. เกิดองคความรูตอยอดการกระบวนการทํางาน ใหม ๆ

หนวยงานภาครัฐ เอกชน สามารถคนหาหมายเลข โทรศัพท 6 หลัก ไดจากเว็บไซต http://www.sci.ku.ac.th/ipphone โดยค น หาจาก ภาควิ ช า อาคาร ชื่ อ -นามสกุ ล หมายเลขโทรศัพท


14 13. ปจจัยแหงความสําเร็จ 1. เกิดทัศนคติที่ดี ตอบสนองความตองการของผูใชงานเว็บไซตระบบคนหาหมายเลขโทรศัพท 6 หลัก ระบบชวยใหคนหาหมายเลขโทรศัพทไดอยางรวดเร็วและงายตอการใชงาน คนหาไดทุกที่ ทุกเวลา ทั้ง คอมพิวเตอร, Smart phone, Tablet 2. เว็บไซตระบบคนหาหมายเลขโทรศัพท 6 หลัก คุมคาตอการลงทุน ชวยใหประหยัดงบประมาณของ คณะวิทยาศาสตรได 3. มองเห็นชองทางการพัฒนาระบบฐานขอมูลตาง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร ใหมีประสิทธิภาพ มากกวา การจั ด เก็ บ ข อ มู ล ใน Microsoft Excel ให เปลี่ ย นมาใช Google Sheets เพื่ อ ความสะดวกในการ ทํางานรวมกัน แกไขไดพรอมกัน ไมตองสงงานกันไปมา ลดขั้นตอนในการทํางาน นําขอมูลที่จัดเก็บไป ประมวลผลได คนหาในสิ่งที่ตองการไดตรงตอความตองการ 14. การตั้งเปาหมายการดําเนินงานในอนาคต 1. พัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลตาง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร ใหเปนระบบ เพื่อใหผูบริหารสามารถนํา ขอมูลไปใชสรุป วิเคราะห เพื่อการตัดสินใจได 2. ทวนสอบขอมูลหมายเลขโทรศัพท 6 หลัก ไปยังภาควิชา เพื่อใหไดหมายเลขโทรศัพทที่เปนปจจุบัน และถูกตอง ลดการสื่อสารที่ผิดพลาด 3. การประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงระบบ นําขอมูลที่ไดจากการทวนสอบ มาปรับปรุงรายชื่อและ หมายเลขโทรศัพทในฐานขอมูลระบบคนหาหมายเลขโทรศัพท 6 หลักใหเปนปจจุบัน

ลงชื่อ.......................................................................... (รองศาสตราจารย ดร. นวลวรรณ สุนทรภิษัช) รักษาการแทน คณบดีคณะวิทยาศาสตร รองคณบดีฝายวิชาการ วันที่ …………………………………………………… หมายเหตุ : แนวปฏิ บั ติที่ดี หมายถึง กระบวนการที่ มีวิธีป ฏิ บัติห รือขั้น ตอนการปฏิ บัติงานที่ ทําให ส วนงาน ประสบความสําเร็จหรือนําไปสูความเปนเลิศตามเปาหมายและเปนที่ยอมรับในวงวิชาการหรือ วิชาชีพนั้นๆ และมีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏอยางชัดเจน มีการเผยแพรแนวปฏิบัติที่ดีให สวนงานอื่นนําไปใชประโยชน


15

ภาคผนวก วิธีการใชงานเว็บไซตระบบคนหาหมายเลขโทรศัพท 6 หลัก คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 1. พิมพ URL : http://www.sci.ku.ac.th/ipphone

2. หรือ สแกน QR Code 3. การเขาสูระบบ

4. วิธีการคนหา 1. ในหนาการคนหา ผูใชงานสามารถเลือกสิ่งที่ตองการคนหาไดไดจากตัวเลือกตาง ๆ ดังนี้ 1.1 คนหาภาควิชา กดเครื่องหมาย + เพื่อคนหาหมายเลขโทรศัพทในภาควิชาที่ตองการ ระบบจะ แสดงหมายเลขโทรศัพททั้งหมดในภาควิชานั้น ๆ มาแสดง หากตองการยกเลิก กดเครื่องหมาย X


16

1.2 คนหาอาคาร กดเครื่องหมาย + เพื่อคนหาตามอาคาร ระบบจะแสดงหมายเลขโทรศัพททั้งหมดใน อาคารที่ตองการคนหามาแสดง


17 1.3 คนหาตามชื่อ-นามสกุล ที่ชองรับขอมูล พิมพคําที่ตองการคนหา พิมพสวนใดสวนหนึ่งของสิ่งที่ ตองการคนหา เชน ชื่อ หรือ นามสกุล หรือ ชื่อแลว ตามดวยนามสกุล โดยเวน 2 เคาะระหวางชื่อและนามสกุล หรือ สวนหนึ่งของชื่อ หรือ นามสกุล หรือชื่อหองเรียน หองปฏิบัติการ เปนตน

การคนหาโดยพิมพสวนใดสวนหนึ่งของชื่อที่ตองการคนหา “หอง”

การคนหาโดยพิมพสวนใดสวนหนึ่งของชื่อที่ตองการคนหา “ทองจิน”


18 1.4 คนหาหมายเลขโทรศัพท พิมพหมายเลขโทรศัพทที่ตองการคนหา สามารถพิมพบางสวนของ หมายเลขโทรศัพท หรือ หมายเลขโทรศัพททั้งหมด ก็ได

5. ในระบบยังไดจัดทําวิธีใชงาน ภายในวิธีใชงานประกอบดวยเมนูยอย ดังนี้


19 1. การใชงานเครื่องโทรศัพทแบบ Desk Phone IP5

2. การใชงานสําหรับผูใชงานทั่วไป เครื่อง Analog


20 3. หมายเลขภายใน มก.

4. เลขนําหมู


21 6. หากมีตองการแจงปญหาเกี่ยวกับการใชงานใหเลือกที่เมนู “แจงปญหาการใชงาน” กรอก ชื่อ – นามสกุล ผูแจงปญหา กรอก e-mail ที่ใชงานไดจริงเพื่อสะดวกในการติดตอกลับ กรอกปญหาที่ทานพบจากการใชงานระบบ

ทองจินดา เว็บไซต์ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์  
ทองจินดา เว็บไซต์ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์  
Advertisement