Tőkés Gyöngyvér–Sántha Ágnes (szerk.): Új média, médiakonvergencia, kulturális változások

Page 213

ÖSSZESÍTETT SZAKIRODALOM

211

NETZER, D. 2006 Cultural Policy: An American Overview. In: Handbook of the Economics of Art and Culture. Elsevier NORA, Pierre 1986 Les Mémoires d’État. In: Nora, P. (dir.): Les Lieux de mémoires. Paris, Gallimard. 2. 2. 355–400. NORRIS, Pippa 2001 Digital Divide, Civic Engagement, Information Poverty and the Internet Worldwide. Cambridge, University Press NORTON, W. W. 1999 Basic Emotions. In: Dalgleish, Tim–Power, Mick J. (eds.): Handbook of Cognition and Emotion. Sussex (UK), John Wiley & Sons, 45–60. NYÍRI Kristóf 2002 A multimedialitás ismeretfilozófiája. http://www.phil-inst.hu/uniworld/kkk/mm/mm.htm#Nem-verbális (letöltés dátuma: 2009. július 28.) OECD (www.oecd.org) OLSSON, Shannon B.–BARNARD, Joan–TURRI, Linda 2006 Olfaction and identification of unrelated individuals: examination of the mysteries of human odor recognition. Journal of Chemical Ecology 32. 8. 1635–1645. ORBÁN Balázs 1889 Torda város és környéke. Budapest, Pesti Könyvnyomda Részvény Társaság ORTUTAYGyula 1935/a Bevezető tanulmány. In: Nyíri és rétközi parasztmesék. Gyoma, Kner Izidor Könyvnyomdája, 7–37. 1935/b Bevezető tanulmány. In: Székely népballadák. (Az 1935. évi kiadás új szedésről készült utánnyomása. Magyar Helikon 1979), 9–50. PALÁDI-KOVÁCS Attila 1977 dobolás. In: Ortutay Gyula (főszerk.): Magyar Néprajzi Lexikon 1. Budapest, Akadémiai Kiadó, 592–593. PAPP Richárd hivatkozott művei elérhetők itt: http://www.mtaki.hu/munkatarsak/papp_richard_bibliografia_main.html PEACOCK, A.–RIZZO, I 1994 Cultural Economics and Cultural Policies. Kluwer Academic Publisher PEASE, Barbara–PEASE, Allan 2006 A testbeszéd enciklopédiája. Budapest, Park PEIRCE, Charles S. 1932 A jelek felosztása. In: Horányi Özséb–Szépe György (szerk.): A jel tudománya. Budapest, General Press, 2004, 23–38. PEJOVICH, S. 2007 Capitalism and the Rule of Law: The Case for Common Law. Mimeo


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.