Page 1

Moving toy 1

Moving Toy  ชุดอุปกรณของเลนวิทยาศาสตรทีเกี ่ ยวข ่ องกับการเรียนรูการทํ  างานของมอเตอร ระบบรอกและเพลา

  มอเตอร 3V พรอมสายตอ

กะบถาน AA 2 กอน พรอมสายตอ

แผนฐาน (plate set) สายรัดพลาสติก 16 มม. x2

เทปโฟมกาวสองหนา

รอก 25 มม. รอกใหญ 50 มม. ฉากโลหะ 2x3 รู

รอกเล็ก

ฉากโลหะ 2x2 รู สกรู 3x10 มม.

นอต 3 มม. (4 ตัว) ยางรั ดสํ าหรั บทําเป น สายพาน (2 เสน)

สกรูเกลียวปลอย

ขอตอ #3.1W (2 ตัว)

นอตพลาสติก #3N (2 ตัว)

รอกจิวสํ ๋ าหรับเสียบ กับมอเตอร (2 ตัว)


2Moving toy



  1. มอเตอรไฟตรง 3V พรอมสายตอ 2. กะบะถาน AA 2 กอน พรอมสายตอ 3. ชินส ้ วนรอกพลาสติก 50 มม. 4. ชินส ้ วนรอกพลาสติก 25 มม. 5. ชินส ้ วนรอกพลาสติกตัวเล็ก 6. ชินส ้ วนรอกพลาสติกจิวสํ ๋ าหรับเสียบมอเตอร 2 ตัว 7. แผนฐาน 8. ยางรัดสําหรับทําเปนสายพาน 2 เสน

9. สายรัดพลาสติกยาว 16 ซม. 2 เสน 10. ขอตอ #3.1W 11. นอตพลาสติก #3N 2 ตัว 12. ฉากโลหะ 2x3 รู 13. ฉากโลหะ 2x2 รู 14. สกรู 3x10 มม. 4 ตัว 15. นอตตัวเมีย 3 มม. 4 ตัว 16. สกรูเกลียวปลอย 2 ตัว

 1. คัตเตอร

2. กรรไกร

3. เทปโฟมกาว 2 หนา 4. ไขควง 4 แฉก

การสราง (1) ยึดฉากโลหะ 2x2 รู และ 2x3 รูเขากับแผนฐานในตําแหนงดังรูป

5. แบบตุกตา


Moving toy 3

(2) นําพูลเลยจิ๋วเสียบเขากับแกนของมอเตอร

(3) ใชสายรัดพลาสติกสอดเขาทีแผ ่ นเพลตในตําแหนงดังรูปเพื่อเตรียมยึดมอเตอร

(4) นํามอเตอรยึดเขากับแผนเพลต โดยใชสายรัด


4Moving toy



(5) นําขอตอ #3.1W เสียบเขากับรองตัวเล็ก ปลายอีกดานเสียบเขากับรอก 25 มม.

(6) ใชสกรูเกียวปลอยและนอตพลาสติก #3N ขันยึดชินส ้ วนรอกจากขั้นตอนที่ (5) เขากับฉากโลหะ 2x2 รูที่ติดตังไว ้ แลวบนแผนฐานจากขั้นตอนที่ (1) โดยขันใหพออยู


Moving toy 5

(7) เสียบขอตอ #3.1W เขากับชินส ้ วนรอก 50 มม. จากนั้นนําไปยึดกับฉากโลหะ 2x3 รูที่ติดตังบน ้ แผนฐานจากขั้นตอนที่ (1)

(8) นํายางสายพานสวมเขากับรอกทั้งหมด

(9) นํากะบะถานติดยึดเขากับแผนเพลตโดยใชเทปโฟมกาวสองหนา


6Moving toy



(10) ตอสายของมอเตอรเขากับกะบะถาน แลวใสแบตเตอรี่ AA 2 กอน เพื่อจายไฟใหกับระบบ ตรวจ สอบการหมุนของมอเตอรและรอก ทดสอบดูวา สายพานสามารถสงกําลังจากรอกแตละตัวไดสมบูรณ หรือไม อาจตองมีการคลายหรือขันสกรูทียึ่ ดรอกแตละตัวเล็กนอย เพือให ่ การสงผานกําลังของระบบ ไมติดขัด (11) ตัดแบบของตุกตาตามรูปที่ 1 และเจารูตามตําแหนงที่เปนเสนประ

รูปที่ 1 แบบของตุกตารู  ปจระเข (ดาวนโหลดไฟลขนาดเทาจริงไดที่ www.sciencetoy.in.th หรือใชจากแบบ ทีจั่ ดมาในชุดอุปกรณตุกตาดุ  กดิ  ก) ๊ (12) ถอดยางสายพานออก ใชสกรู 2 มม. ขันยึดกับรอก 50 มม. ดวยนอต 2 มม. ตามตําแหนงรูในรูป (ตําแหนงนี้อาจปรับเปลียนตามแบบของตุ ่ กตาได  )


Moving toy 7

(13) คลายนอตพลาสติกทีใช ่ ยึดรอก 25 มม. ออก จากนันนํ ้ าแบบหัวจระเขมารอยเขากับสกรู โดยตอง จัดตําแหนงใหปลายของสกรู 2 มม. จากขั้นตอนที่ (12) ลอดผานชองของปากจระเขไปได จากนั้นขัน นอตพลาสติกเพื่อยึดชินสว ้ นตางๆ อีกครั้ง

(14) สวมยางสายพานกลับเขาไป จากนั้นจายไฟเพื่อทดสอบการทํางาน


Movingtoy  
Movingtoy  
Advertisement