Page 38

FORSKNING

Tibets glaciärer påverkar miljarder

Ett område stort som Grönland, vars glaciärer är vattenreservoar för 1,5 miljarder människor. Att den tibetanska platån är ett högintressant forskningsområde är ingen överraskning, och vid Göteborgs universitet finns flera forskare som studerar just Tibet.

D

en tibetanska platån är det högsta och mest omfattande höglandet i världen. De stora asiatiska floderna har alla sitt ursprung på platån eller i de angränsande bergen, och vad som händer på platån påverkar vattenresursen för nästan en tredjedel av världens befolkning. Professor Deliang Chen leder regionalklimatgruppen vid Göteborgs universitet som bland annat studerar klimatförändringar i Tibet. Tillsammans med kinesiska forskare från Institute of Tibetan Plateau Reserach vid the Chinese Academy of Sciences har de studerat klimatförändringarnas inverkan på vattenbalansen i regionen. I en gemensam studie, publicerad i slutet av förra året, visade forskarna att vattenflödena i floderna under de kommande decennierna antingen förblir stabila eller ökar jämfört med perioden år

38

SCIENCE FACULTY MAGAZINE DECEMBER 2016

1971-2000. Det är resultat som talar emot de farhågor som bland annat fanns i IPCCs klimatrapport från 2007, att glaciärerna skulle försvinna vid 2035 och vattentillgången i de stora asiatiska floderna minska. – Det här är en god nyhet eftersom social och ekonomisk utveckling i de omgivande områdena, däribland Kina, Indien, Nepal och andra länder i Sydostasien, i hög grad är beroende av klimat och vattentillgång. Men att glaciärerna krymper i regionen kan på längre sikt bli ett bekymmer och man måste noga hålla uppsikt på vad som händer i och med den globala uppvärmningen, säger professor Deliang Chen. HAN HAR VARIT aktiv i det internationella

forskningsprogrammet ”The Third Pole Environment (TPE)” som koordinerar forskning om Tibet från 15 länder. Nyligen ledde han, tillsammans med några av världens ledande forskare, ett arbete som landade i en tioårig forskningsplan för området. – Det finns fortfarande en stor osäkerhet när det gäller glaciärernas framtid, eftersom vår förståelse av meteorologiska och hydrologiska processer som är viktiga för

Science Faculty Magazine nr 2 2016 - SV  

Läs om den grundläggande forskningens utmaningar, om hur historiska miljöer kan återskapas digitalt och om forskning i Västlänkens spår.

Science Faculty Magazine nr 2 2016 - SV  

Läs om den grundläggande forskningens utmaningar, om hur historiska miljöer kan återskapas digitalt och om forskning i Västlänkens spår.

Advertisement