Page 1

XIV FIRA COMERCIAL I AGRÍCOLA La XIV Fira Comercial i Agrícola de Meliana reunirà enguany a més de 50 expositors i a més de 15.000 assistents. Al setembre Fimel, ¿comptem amb tu? La XIV Feria Comercial y Agrícola de Meliana reunirá este año a más de 50 expositores y a más de 15.000 visitantes. En Septiembre Fimel, ¿contamos contigo?

HORARI DE LA FIRA

HORARIO DE LA FERIA

Divendres 20 / Viernes 20

de 18:00 h - 22:00 h.

Dissabte 21 / Sábado 21

de 10:00 h - 14:00 h / 17:00 h – 22:00 h.

Diumenge 22 / Domingo 22

de 10:00 h - 14:00 h / 17:00 - 22:00 h.

RESERVA D´ESPAI

RESERVA DE ESPACIO

Per qüestions d´organització, vos preguem que ompliu aquesta fitxa d´inscripció com més prompte millor. La data límit serà el 6 de setembre. Les sol·licituds que es reben amb posterioritat a esta data s´admetran únicament com a reserva per si es desposa d´espais lliures, les quals s´adjudicaran per ordre d´inscripció. Cal aportar el justificant de pagament junt a la sol·licitud d’inscripció.

Por cuestiones de organización, os rogamos que rellenéis esta ficha de inscripción lo antes posible. La fecha límite será el 6 de septiembre. Las solicitudes que se reciban con posterioridad a esta fecha, se admitirán únicamente como reserva en caso de disponer de espacios libres, las cuales se adjudicarán por orden de inscripción. Es necesario aportar el justificante de pago junto a la solicitud de inscripción.

SERVICIS

SERVICIOS

L´organització ofereix els següents servicis: La organización ofrece los siguientes servicios:

1. Potència màxima de llum de 300 W. Per a potències superiors caldrà posar-se en contacte amb l´organització. 2. Servici d’aigua. 3. L´enllumenat del recinte firal. 4. Neteja de l´espai de la Fira. 5. Contractació d´un servici de vigilància per a tots dies en què tinga lloc la realització de la Fira, de 22:00 a 10:00 h. 6. Assegurança de robatori, incendi, i responsabilitat civil basada en el valor estimat del material que s´exposarà. 7. Sanejaments.

1. Potencia máxima de luz de 300 W, para potencias superiores será necesario ponerse en contacto con la organización. 2. Servicio de agua. 3. El alumbrado del recinto ferial. 4. Limpieza del recinto ferial. 5. Contratación de un servicio de vigilancia para todos los días en que tenga lugar la realización de la Feria, de 22:00 a 10:00 h. 6. Seguro de robo, incendio y responsabilidad civil basado en el valor estimado de material a exponer. 7. Saneamientos.


FORMA DE PAGAMENT

FORMA DE PAGO

La confirmació de la inscripció es farà per mitjà d´una factura per l´import que calga ingressar amb el número de compte per a fer la transferència. Per poder participarhi, caldrá formalitzar el pagament abans que tinga lloc la Fira.

La confirmación de la inscripción se hará a través de una factura por el importe a ingresar con el número de cuenta para realizar la transferencia. Para poder participar en la Feria, se deberá formalizar el pago antes de su realización.

FORMES DE PARTICIPACIÓ

FORMAS DE PARTICIPACIÓN

CARPA 3 x 3 m amb il·luminació i endoll. Rètol inclòs en la part superior (opcional) de vinil adhesiu amb el nom comercial a un color, tipografia estàndard i sense logos. En el cas que es vullga el rètol, s’haurà d´indicar en la fitxa d’inscripció.

CARPA 3 x 3 m con iluminación y enchufe. Rótulo incluido en la parte superior (opcional) de vinilo adhesivo con el nombre comercial a un color, tipografía estándar y sin logos. En caso de que se quiera el rótulo, se tendrá que indicar en la ficha de inscripción.

ESTANDS COBERTS de 3 x 2 m amb moqueta grisa, il·luminació i endoll, mostrador (opcional) i dues prestatgeries (opcionals). Rètol inclòs en la part superior (opcional) de vinil adhesiu amb el nom comercial a un color, tipografia estàndard i sense logos. En el cas que es vullga el rètol, s’haurà d´indicar en la fitxa d’inscripció.

STANDS CUBIERTOS de 3 x 2 m con moqueta gris, iluminación y enchufe, mostrador (opcional) y dos estanterías (opcionales). Rótulo incluido en la parte superior (opcional) de vinilo adhesivo con el nombre comercial a un color, tipografía estándar y sin logos. En caso de que se quiera el rótulo, se tendrá que indicar en la ficha de inscripción.

SOL LLIURE

SUELO LIBRE

L´amplària de la parcel.la, amb independència del producte que s´expose és de 3 m. La llargària pot contractar-se des de 6 m fins a 29 m. En la taula següent apareixen les alternatives possibles: opció A = 6 m, amb un preu de 162,00 €; B= 7m amb un preu de 189,00 €,; C, D i fins W = 29 m, a un preu de 691,65 €. Elegiu l´opció desitjada i anoteu-la en la fitxa d´inscripció.

El ancho de la parcela, con independencia del producto a exponer, es de 3 m. El largo puede contratarse desde 6 m hasta 29 m. En el siguiente cuadro aparecen todas las alternativas posibles: opción A = 6 m, con un precio de 162,00 €; B =7m con un precio de 189,0 €; C, D, y hasta W = 29 m, con un precio de 691,65 €. Elegir la opción deseada y marcarla en la ficha de inscripción.

MUNTAGE I DESMUNTAGE

MONTAJE I DESMONTAJE

Muntatge: Dijous 19 de setembre

Montaje: Jueves 19 de septiembre

Desmuntatge: Diumenge 22 o dilluns 23 abans de les 9.00 h.

Desmontaje: Domingo 22 o lunes 23 antes de las 9.00 h.


FITXA DE SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ Nom comercial de l’empresa o establiment / Nombre comercial de la empresa o del establecimiento

CIF / NIF

Nom fiscal de l’empresa / Nombre fiscal de la empresa

Domicili / Domicilio

Població / Población

Codi postal / Código postal

Província / Provincia

Telèfon contacte / Teléfono contacto

Altre telèfon de contacte / Otro teléfono de contacto

Fax / Fax

Pagina web / Pagina web

Correu electrònic 1 / Correo electrónico 1

Correu electrònic 2 / Correo electrónico 2

Persona de contacte / Persona de contacto

Productes o marques que s’exposaran / Productos o marcas que se expondrán

Valor total de la mercaderia que s’exposarà en euros / Valor total de la mercancía que se expondrá en euros

Per a poder formalitzar completament l’ inscripció és necessari que ingresse en aquest núm. de compte CAIXA POPULAR: 3159 / 0017 / 71 / 1663565024. Ficant el nom de la empresa en el concepte. Per tal de confirmar-ho, recordé enviar l’ordre de transferència o el rebut bancari així com les observacions que desitgen per fax al 96 148 46 33 o e-mail: afe@meliana.es; junt aquesta sol.licitud. Li recordem que si no es realitza l´ingrés avanç del 6 de setembre, no podrà participar com a expositor en la fimel 2013. Para poder formalizar completamente la inscripción es necesario que ingrese en este núm. De cuenta: CAIXA POPULAR: 3159 / 0017 / 71 / 1663565024. Poniendo el nombre de la empresa en el concepto. Para confirmarlo, recuerde enviar la orden de transferencia o el recibo bancario así como las observaciones que desee al fax 96 149 46 33 o e -mail: afe@meliana.es; junto con la solicitud. Le recordamos que si no se efectua el ingreso antes del 6 de septiembre, no podrà participar como expositor en la fimel 2013.


A. Nombre d’estands / Número de stands

1

2

3

COMERCIO NO LOCAL

390,00€

780,00€

1.170,00€

ASOCIACIÓN LOCAL I ASOCIADOS PROAVA

200,00€

590,00€

980,00€

COMERCIO LOCAL

100,00€

490,00€

880,00€

EXPOSITORES

EXPOSICION CONJUNTA COMERCIO LOCAL

NO

50,00€

*IVA 10% Incluido.

Complements dels estands / Complementos de los stands: Presa d’aigua / Toma de agua:

Prestatgeries / Estanterías:

SI

1

NO

2

Mostrador / Mostrador:

SI

NO

Rètol / Rótulo

NO

SI

NO

B. Nombre de Jaimes / Número de Jaimas

1

2

3

COMERCIO NO LOCAL

390,00€

780,00€

1.170,00€

ASOCIACIÓN LOCAL I ASOCIADOS PROAVA

200,00€

590,00€

980,00€

COMERCIO LOCAL

100,00€

490,00€

880,00€

EXPOSITORES

EXPOSICION CONJUNTA COMERCIO LOCAL

NO

50,00€

Complements de les Jaimes / Complementos de las Jaimas: Presa d’aigua / Toma de agua:

Rètol / Rótulo

SI

SI

NO

NO

*IVA 10% incluido.

C. Sòl lliure (Encercleu l’opció desitjada) / Suelo libre ( Realizar un circulo en la opción deseada)

A

B

C

D

E

F

6 m = 162,00 €

7 m = 189,00 €

8 m = 216,00 €

9 m = 243,00 €

10 m = 270,00 €

11 m = 277,20 €

G

H

I

J

K

L

12 m = 302,40 €

13 m = 327,60 €

14 m = 352,80 €

15 m = 378,00 €

16 m = 369,00 €

17 m = 420,75 €

M

N

Ñ

O

P

Q

18 m = 445,50 €

19 m = 470,25 €

20 m = 495,00 €

21 m = 510,30 €

22 m = 534,60 €

23 m = 558,90 €

R

S

T

U

V

W

24 m = 583,20 €

25 m = 607,50 €

26 m = 620,10 €

27 m = 643,95 €

28 m = 667,80 €

29 m = 691,65 €

*El preu del sòl LLiure esta exent d’IVA / El precio del suelo libre está exento de IVA.

*La complementació d’esta sol·licitud implica l’acceptació expressa de les condicions de participació que apareixen en el document adjunt.


*La cumplimentación de esta solicitud implica la aceptación expresa de las condiciones de participación que aparecen en el documento adjunto.

Data / Fecha

Signatura / Firma

IMPORTANT: Aquest any com a novetat posem un directori de tots els expositors a la revista Fimel, per aixó els demanem que junt a esta sol.licitud ens aportem la tarjeta comercial del seu negoci. IMPORTANTE: Este año como novedad ponemos un directorio de todos los expositores en la revista Fimel, por ello les pedimos que junto a esta solicitud nos aporten la tarjeta comercial de su negocio.

Fimel 2013  
Fimel 2013  

FICHA DE INSCRIPCIÓN Y BASES FIMEL 2013 - FERIA AGRÍCOLA Y COMERCIAL MELIANA 2013

Advertisement