Page 1

uitgave 20 - oktober 2011

N I E U WSB R I E F VA N S CH U I T E MA N ACCO U N TA N T S & A DV I SE U R S

E Y E -O P E N E R “Nothing escapes his eagle eye...”

NIEUWS

Volg de financiële tips van Schuiteman professionals op Tw itter met het oog op s c h ui t e m a n

Star t onderzoeksbureau ‘Regio FoodValley Barometer’ FEITEN EN CIJFERS

Btw-heff ing pr ivégebr uik auto van de z aak aangepast D U U R Z AAMH E I D

- ‘ Z elfs een accountant skantoor kan aan duurz aamheid doen...’ - D uurz aamheid in de bosbouw : een heikel thema


NIEUWS

Schuiteman versterkt internationale kennis en netwerk tijdens INAA meeting

Volg Schuiteman op Twitter

Half mei jl. vond in Mauritius de INAA mid-term

financiële tips op Twitter. Volg de Tweets van Schuiteman

meeting van de INAA Group plaats. Een uitgelezen

en de Schuiteman professionals:

mogelijkheid voor Schuiteman om haar internationale

Tips over verkoop, waardering en economie

netwerk uit te bouwen en de internationale expertise

Evert Hein Schuiteman: @Schuit5

Een aantal medewerkers van ons kantoor zet regelmatig

verder te vergroten. Aan bod kwamen onder andere de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de internatio-

Fiscale tips

nale verslaggevingsregels (IFRS), aansprakelijkheidsrisico’s,

Gerbrand van Elten: @Gerbrand_Elten

fiscale ontwikkelingen en het managen van gedecentraliseerde organisaties. Daarnaast was er volop aandacht

Internationale tips

voor het beleidsplan van de INAA Group, waar

Gert de Fluiter: @gertdefluiter

Schuiteman deel van uitmaakt. Tips Ondernemende Accountant

Actueel nieuws op maat via Schuiteman RSS-feeds

Jorrit Koops: @jorritkoops

Wilt u op de hoogte blijven van relevant nieuws en actuele

HRM tips

vaktechnische zaken? Meld u aan voor de RRS-feed van

Bert van Dijk: @DijkBertvan

Schuiteman via onze website. U kunt kiezen uit de volgende categorieën: Accountancy, Belastingzaken, Corporate

Voor de DGA

Consultancy, HRM, DGA, Internationaal en Agrarisch.

@dgatoolbox

Natuurlijk kunt u zich ook abonneren op alle nieuwsfeeds.

2

Zodra er een nieuw bericht gepubliceerd wordt, ontvangt u

Algemeen Schuiteman

een mailtje met een link naar het nieuwsitem.

@schuiteman_acc

DGA-Toolbox

ook voor de zelfstandig ondernemer, worden geïnventari-

Onze waarneming is dat er veel ondernemers rondlopen

seerd. Hier komen adviespunten uit voort, die na bespreking

die bij de gedachte of zij alles op financieel terrein optimaal

met u worden omgezet in een concreet actieplan. Dat

geregeld hebben, een onbehaaglijk gevoel krijgen.

actieplan zullen wij samen met u bewaken en tot uitvoering

Zaken zoals als bedrijfsopvolging, oudedagsvoorziening,

brengen, zodat u zich met een gerust hart op uw onder-

vermogensbeheer, vermogensoverdracht naar kinderen en

neming kunt richten. In de komende Eye-Openers staan

beloningsstructuur blijven hen bezig houden. Binnen onze

wij telkens kort stil bij een onderwerp uit de DGA-Toolbox.

organisatie is de DGA-Toolbox ontwikkeld. Een instrument

Kijk voor meer informatie op www.dgatoolbox.com of

waarmee alle relevante onderwerpen voor de DGA, maar

neem contact op met uw vaste contactpersoon.


nieuws

C olum n

Het verschil maken Elke keer horen we het weer. Als ondernemer moeten we ons onderscheiden. Wat onderscheidt ons van onze ‘collega’-branchegenoot?

Evert Hein Schuiteman

Fortuinen worden er besteed aan marketing en PR; om verschillend te zijn en dat onder de aandacht te brengen

jaren zal de urgentie om dit te doen alleen nog maar

van onze (potentiële) klanten. Onvoorstelbaar knap hoe

toenemen. De consumptie in ‘reuzen’ als China komt nu

een bedrijf als Apple dit lukt. Hoe rijen potentiële

pas echt op gang en daarmee zullen de wereldvoedselprij-

afnemers soms uren voor een winkel doorbrengen in

zen verder stijgen. Een ontwikkeling die rampzalig is voor

afwachting van de volgende generatie iPhone of iPad.

mensen in landen als Malawi, waar de lokale bevolking nu

Uiteindelijk doel van Apple? Meer mensen voorzien van

al amper eten kan betalen. Er zijn veel mogelijkheden om

de nieuwste technologie, met als gevolg meer financieel

als ondernemer, structureel binnen gunstige fiscale kaders,

resultaat voor Apple.

uw bijdrage aan dit soort projecten vorm te geven.

Het verschil maken: daar komt het dus op neer. Recentelijk

Gelukkig ziet ook onze overheid het belang hiervan. De

ben ik betrokken geraakt bij een project in Malawi, één van

fiscale wetsvoorstellen van afgelopen Prinsjesdag laten

de armste landen in Afrika. Een plek waar we als ondernemer

dat zien, met name in de Geefwet. Graag vertellen wij u

pas echt het verschil kunnen maken. Niet door simpelweg

meer over de mogelijkheden. Gaat u het verschil maken?

geld te storten, maar vooral door te investeren in projecten die de mensen daar leren te ondernemen. De komende

Evert Hein Schuiteman

Eye Catchers

Ondernemer van het jaar Barneveld Op het Business Event Barneveld 2011 is Kees van de

Beste Leerbedrijf 2011

Bunt, van Kusk Haarden en Kachels uit Barneveld,

Mulder Constructie- en Staalhandel in Kootwijkerbroek,

ondernemer van het jaar geworden in de categorie MKB

van de heer J. Mulder, is genomineerd voor de titel ‘Beste

en Detailhandel. Henk en Jannet Bossenbroek, van

Leerbedrijf 2011’ in de categorie minder dan 25 werkne-

Bossenbroek Man & Woman uit Voorthuizen, waren

mers. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt door Kenteq, het

eveneens genomineerd in deze categorie.

Kennis- en Adviescentrum voor Technisch Vakmanschap.

3


met het oog op schuiteman

Samenwerking Schuiteman, Christelijke Hogeschool Ede en BDU ‘Regio FoodValley Barometer’ Schuiteman Accountants & Adviseurs, de Christelijke Hogeschool Ede (CHE)en Koninklijke BDU Uitgevers gaan gezamenlijk een onderzoeksbureau opzetten onder de naam ‘Regio FoodValley Barometer’. Het nieuwe initiatief meet en rapporteert uiteenlopende gegevens van ondernemingen uit de regio FoodValley. Daarmee worden trends en ontwikkelingen uit deze regio structureel in kaart

V.l.n.r.: René Houweling (BDU), Herman Oevermans (CHE)

gebracht. De verwachting is dat het onderzoeksbureau nog

en Evert Hein Schuiteman (Schuiteman Accountants &

dit jaar van start gaat.

Adviseurs)

JCI Ede winnaar eerste Schuiteman Volleybaltoernooi Ede Het team van JCI Ede heeft op donderdag 23 juni jl. de eerste Schuiteman Volleybalbokaal mee naar huis genomen. Het volleybaltoernooi werd georganiseerd door Schuiteman Accountants & Adviseurs Ede, in samenwerking met volleybalvereniging DOS uit Lunteren en vond plaats in ‘Ut Sporthuus’ te Lunteren. Andere deelnemende teams aan het sportieve evenement: Van Veen Advocaten, Afvalcombinatie Ede, Van Putten Van Apeldoorn Notarissen, 2-Sat Europe, Maarten Hindriks ArchitectenHet winnende team van JCI.

bureau en APM Loopbaanadvies. Uiteraard deed

Rechts op de foto staat Robert Jan Stronkhorst

Schuiteman zelf ook mee met een team.

Schuiteman derde bij Triatlon Veenendaal Zaterdag 20 augustus jl. nam een team van ons Veenendaalse kantoor deel aan de trio-triatlon in Veenendaal, waarvan Schuiteman Accountants sponsor is. De weersomstandigheden waren prima en zorgden voor veel publiek en een goede sfeer. Het team, bestaande uit (foto v.l.n.r.) Gert de Fluiter (hardlopen), Henry Schut (fietsen) en Samgar Oudshoorn (zwemmen), behaalde een derde plek in hun categorie. 4


met het oog op schuiteman

‘Z elfs e en ac c ountantsk anto or k an aan duurzaam hei d d o en...’ Het fenomeen ‘duurzaamheid’ grijpt steeds meer om ons

items gekozen waarop Schuiteman zich de komende

heen. De centrale overheid koopt 100% duurzaam in.

jaren wil richten. Zo ontstond de Schuitemanvisie en het

Bedrijven om ons heen zijn actief bezig op dit terrein.

bedrijfsbeleid op het gebied van duurzaamheid.

En steeds meer relaties vragen zich af hoe zij duurzaam-

Elk item is vervolgens door het ‘Duurzaamheidsteam’

heid kunnen integreren in hun bedrijfsstrategie.

verder concreet uitgewerkt met: • Een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving/aanduiding.

‘Wat kunnen wij als Schuiteman aan duurzaamheid

• Een kosten-batenanalyse.

doen?’ Dat was de vraag die wij ons hebben gesteld. Een

• Een advies wie de uitvoering binnen de organisatie

speciaal team binnen Schuiteman is actief met die vraag

concreet gaat oppakken.

aan de slag gegaan. Meer informatie Duurzaamheid is niet alleen maar ‘groen’

Vragen? Neem dan contact op

Het team heeft zich allereerst in het thema verdiept. Zij

met Martin Hengeveld, voorzitter

hebben gezocht naar antwoorden op vragen als: Wat is

van het team ‘Duurzaamheid’,

duurzaamheid nu eigenlijk? Wat valt er allemaal onder

telefoon (035) 6473471, e-mail

duurzaamheid? Waar vind je relevante informatie? Wie

mhengeveld@schuiteman.com.

houden zich ermee bezig? Wat verstaan we onder duurzaam ondernemen?

Praktische informatie over duurzaamheid is te vinden op

Al snel kwamen de drie centrale thema’s people, planet

www.mvo.nl en www.duurzaamheid.nl.

en profit op tafel. Duurzaamheid bleek niet alleen over groene stroom te gaan, maar ook over verantwoord omgaan met je personeel, je klant en je omgeving. En over investeringen: wat kost het me, wat levert het me

People: mensen binnen en buiten de onderneming

op, wat heb ik er financieel voor over? Uiteenlopende

Planet: de gevolgen voor het (leef)milieu

vraagstukken waar eerst antwoord op gevonden moest

Profit: de voortbrenging en economische

worden.

effecten van goederen en diensten

Keuzes maken Om dit inzichtelijk te maken, heeft het team per thema (people, planet, profit) een flink aantal mogelijkheden

Leestip

bedacht waar Schuiteman op een meer duurzame

‘Simpele manieren om de wereld te veranderen

manier te werk zou kunnen gaan. Het management heeft

vanaf de werkplek’ door Fons en Jacqui Burger

vervolgens uit alle mogelijkheden per thema een drietal 5


FEITEN EN CIJFERS

INHOUDSOPGAVE oktober 2011

12. Belastingdienst ziet personeelsvennootschap als uitzendbureau 15

A lle belastingplichtigen

13. Fiscaal voordeel zuinige auto verdwijnt

1. Hoeveel is uw woning waard in box 3

6

2. Strengere hypotheekregels per 1 augustus

7

de W erkgever

Alle belastingplichtigen

3. Forse bijbetalingsverplichting voor oude werkgever bij waardeoverdracht pensioen

8

4. Hoe verwerkt u een teruggaaf

Wij gaan hier niet in op het Fiscaal Pakket 2012. Daarvoor kunt u terecht op onze site:

Zorgverzekeringswet?

9

de werkgever / ondernemer 5. Fiscale subsidie bij innovatie

15

10

www.schuiteman.com/nieuws/prinsjesdag-special-2011

1. Ho e ve el is uw won ing waard i n b ox 3? Wanneer u een woning heeft die u geheel of gedeeltelijk

De ondernemer

verhuurt, moet u de waarde van die woning opgeven in

6. Bedrijfsopvolgingsregeling, ook als

box 3. Sinds 1 januari 2010 gelden nieuwe regels voor de

echtgeno(o)t(e) ondernemer overlijdt

11

waardering van verhuurde en verpachte woningen.

De ondernemer / bv

Regels voor de verhuurde woning

7. Btw-heffing bij vrijgestelde ondernemers

Een verhuurde woning is minder waard in het economisch

niet waterdicht

12

verkeer dan een niet-verhuurde woning. Om te voorkomen dat de waardebepaling voor box 3 van een verhuurde

tips nieuwsbrief 3 e kwartaal 2 0 1 1

woning te hoog uitpakt, mag u de waarde corrigeren door slechts een percentage te nemen van de WOZ-waarde.

1. Beter gewapend tegen controledrift Belastingdienst 13 Leegwaarderatio

2. Btw-heffing privégebruik auto van de zaak aangepast

13

Het percentage is afhankelijk van de hoogte van de huur

3. Vakantiehuis als hoofdverblijf: rente aftrekbaar 13

in verhouding tot de WOZ-waarde. De jaarhuur, twaalfmaal

4. Kinderopvangtoeslag uitgekleed

13

de kale maandhuur, bepaalt hoeveel lager de waarde is.

5. Privé rentevoordeel op liquide middelen bv

13

Dit wordt de leegwaarderatio genoemd. Deze leegwaarde-

6. Geen krediet bij slechte voorbereiding

14

ratio leidt tot een waardering van 60% tot 85% van de

7. Overdrachtsbelasting op woningen tijdelijk verlaagd 14

WOZ-waarde.

8. Bank aansprakelijk voor beleggingsverlies DGA 14 9. Per 1 juli verscherpte controles op rechtspersonen 14

Waardering in de praktijk

10. Flexibele bv en nieuwe Wet personen-

Stel, u verhuurt een woning voor € 750 per maand. De

vennootschappen uitgesteld naar 2012 11. Kleinebanenregeling afgeschaft 6

15

verhuurde woning heeft een WOZ-waarde van € 450.000.

15

Om de leegwaarderatio te bepalen, moet u allereerst


feiten en cijfers

uitgaan van de jaarlijkse huur (12 x € 750 = € 9.000). De

woningen. In afwachting van definitieve wetgeving is de

jaarlijkse huur, gedeeld door de WOZ-waarde, levert een

regeling voor verpachte woningen alleen geldig voor het

percentage op van 2%. Hier hoort een leegwaarderatio

belastingjaar 2010.

bij van 68%. De waarde van de verhuurde woning in box 3 is nu 68% x € 450.000 = € 306.000.

Let op: Huur voor stoffering, meubels of bij de huur inbegrepen bedragen voor gas, water en/of elektriciteit tellen

2. Strengere hy p othe ek re gels p er 1 aug ustus Banken en verzekeraars voeren met ingang van 1 augustus van dit jaar strengere hypotheekregels in. De nieuwe gedragscode hypotheekfinancieringen heeft niet alleen

niet mee in de jaarhuur.

gevolgen als u een nieuw huis wilt kopen, maar ook als u

Er geldt een vast percentage van de WOZ-waarde wanneer

geld wilt lenen om uw huis te verbouwen. Alle bestaande

u bijvoorbeeld te weinig of te veel huur vraagt voor de woning.

hypotheekcontracten blijven overigens onaangetast.

De huurder van de verhuurde woning moet recht hebben op huurbescherming.

Aflossingsvrije deel gemaximeerd

De woning moet in Nederland liggen.

Het aflossingsvrije deel van de hypotheeklening wordt

De regeling is alleen van toepassing op waardering van

begrensd tot maximaal 50% van de aankoopwaarde van

woningen en niet op die van bijgebouwen die zakelijk

de woning. De rest moet u bijvoorbeeld via een spaar-

gebruikt worden.

hypotheek financieren. Dit betekent dat u minimaal de hypotheek boven de helft van de waarde van de woning

Regels voor verpachte woningen

verplicht in dertig jaar moet aflossen.

De waardering van verpachte woningen gebeurt op dezelfde basis als bij verhuurde woningen, waarbij dan

Andere hoofdbestanddelen van de nieuwe gedragscode zijn:

uiteraard wordt uitgegaan van de jaarlijkse pacht. De

• De hypotheek mag bij aanschaf van een woning niet meer

verpachting maakt de woning immers ook minder waard.

dan 110% (104% plus 6% overdrachtsbelasting) van de

Het moet hierbij wel gaan om duurzaam verpachte

aankoopwaarde bedragen. Ook de hoogte van de rente is van belang voor de maximale lening die u kunt krijgen. Hoe hoger de rente, des te minder u kunt lenen. • Het wordt moeilijker voor hypotheekverstrekkers om af te wijken van de nieuwe, strengere financieringsnormen. • Er komt een betere afstemming tussen de hypotheeklening en dat wat u als consumptief krediet opneemt voor bijvoorbeeld een auto of een boot. Hoogte inkomen telt mee De lening blijft afhankelijk van de hoogte van het inkomen. Het Nibud stelt hiervoor normen op. Dit zijn dezelfde tabellen die het Nibud jaarlijks opstelt voor de Nationale Hypotheekgarantie (NHG). De mogelijkheden die 7


FEITEN EN CIJFERS

banken tot nu toe hadden om af te wijken van de

Eigenwoningrente

inkomensnorm worden hiermee kleiner.

De strengere hypotheekregels staan los van de fiscale regels voor aftrek van de hypotheekrente. De eigenwoningrente

Verbouwingen

is en blijft gewoon aftrekbaar.

Bij elke nieuwe financiering, al dan niet bij dezelfde bank, houden banken rekening met de eerdere financiering voor de hoogte van de verplichte aflossing

Werkgever

en opbouw van vermogen. U kunt dus ook met de

vanaf augustus bij een verbouwing de marktwaarde van

3. Fors e bijb e t a lings ver pli chting vo or ou d e werkge ver bij waard e overdr acht p en si o en

de woning na de verbouwing worden vastgesteld door

Een werknemer die verandert van werkgever, heeft het

een taxateur.

recht om zijn opgebouwde pensioenaanspraken mee te

nieuwe regels worden geconfronteerd als u bijvoorbeeld uw huidige woning wilt verbouwen. Bovendien moet

nemen naar de pensioenregeling van zijn nieuwe werkgever. Hij moet dit dan wel binnen zes maanden aangeven. Deze waardeoverdracht kan voor u als voormalig werkgever behoorlijke financiële consequenties hebben wanneer de pensioenregeling is ondergebracht bij een verzekeraar. Recht op waardeoverdracht Bij beëindiging of aanvang van een pensioenregeling is de oude of nieuwe werkgever verplicht om de werknemer meteen in te lichten over het recht op waardeoverdracht van het pensioen. Waardeoverdracht hangt overigens af van het soort baanwissel van de werknemer. Blijft de werknemer binnen dezelfde bedrijfstak werken en geldt daar voor iedereen dezelfde pensioenregeling, dan is waardeoverdracht niet nodig. Bovendien levert een waardeoverdracht voor de werknemer lang niet altijd voordeel op. Goed overleg is daarom verstandig!

8

Starters en eenmanszaken

Wat maakt waardeoverdracht zo duur?

Startende ondernemers en eenmanszaken (zzp’ers)

De waardeoverdracht kan u als oud-werkgever veel geld

kunnen rekenen op maatwerk wanneer zij een hypotheek

kosten. Dit doet zich voor als de werknemer overstapt van

willen nemen. Banken mogen een ruimere hypotheek

de ene naar de andere pensioenverzekeraar en er sprake is

verschaffen dan de code vereist, maar ze moeten het wel

van een middelloon- of eindloonregeling. Bij een waarde-

uitleggen aan de Autoriteit Financiële Markten.

overdracht moet de waarde van de pensioenaanspraak


feiten en cijfers

Variant 2: Het stellen van een bepaalde grens aan de hoogte van de bijbetalingslast, waarboven een pensioenuitvoerder niet verplicht is om mee te werken aan een verzoek om waardeoverdracht. Beide varianten vergen aanpassing van de Pensioenwet en moeten nog nader worden verkend en uitgewerkt. Minister Kamp streeft naar invoering van de gewijzigde regels per 1 januari 2012.

2,9%). Veel verzekeraars hanteren echter een hogere rente.

4. Ho e ver werkt u e en ter ugg aaf Z org verz ekerings we t?

Dit kan tot aanzienlijke kosten voor u leiden, want het

Heeft u een werknemer die voor meerdere werkgevers

verschil moet door u als oud-werkgever worden bijbetaald.

werkt, of naast zijn dienstbetrekking één of meer

De regels bij waardeoverdracht schrijven voor dat als de

uitkeringen ontvangt, dan kan het zijn dat u te veel aan

waarde van het gefinancierde deel van de aanspraken bij de

inkomensafhankelijke bijdrage Zvw heeft ingehouden en

oude pensioenuitvoerder kleiner is dan de overdrachts-

afgedragen. In dat geval betaalt de Belastingdienst het te

waarde, dit tekort ten laste komt van de oud-werkgever.

veel betaalde bedrag over 2010 in het derde kwartaal van

worden vastgesteld tegen de huidige rekenrente (2011:

2011 automatisch aan u terug. Als het gaat om een regeling bij een pensioenfonds, leidt waardeoverdracht niet tot problemen. Pensioenfondsen

De teruggaaf van de bijdrage Zvw vergt nogal wat

moeten deze lasten zelf dragen.

handelingen in de loonadministratie en vaak is de teruggaaf niet meer dan € 14 per werknemer. Daarom is er

Mogelijke oplossingen

voor de teruggaaf 2009 een eenvoudige regeling getroffen

Er gaan steeds meer stemmen op om het wettelijk recht

en die regeling geldt ook voor de jaren 2010, 2011 en

van de werknemer op waardeoverdracht van pensioenen

2012. U mag zelf kiezen of u de teruggaaf wel of niet

aan te passen. Minister Kamp van Sociale Zaken en

verwerkt in de loonadministratie, mits u zich maar aan

Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer inmiddels

de spelregels houdt.

geïnformeerd over mogelijkheden om de bijbetalingsproblematiek op te lossen. Binnen de bestaande pensioen-

Teruggaaf niet verwerken in de loonadministratie

wetgeving is het nu al mogelijk om de bijbetalingsproble-

Een teruggaaf van de bijdrage Zvw tot en met € 14 per

matiek te beperken, maar van deze mogelijkheden wordt

werknemer per teruggaaf hoeft u niet in de loonadmini-

niet veel gebruikgemaakt. De minister komt daarom met

stratie te verwerken en mag u netto doorbetalen aan uw

een tussenoplossing in de vorm van twee varianten:

werknemer zonder dat dit gevolgen heeft voor de

Variant 1: Geen recht op waardeoverdracht zolang een

loonheffingen. Bedraagt de teruggave meer dan € 14, dan

werkgever door de bijbetalingslasten

bent u verplicht de teruggaaf netto door te betalen aan

aantoonbaar in substantiële financiële

uw werknemer. Ook die doorbetaling heeft dan geen

problemen zou komen te verkeren.

gevolgen voor de loonheffingen. 9


FEITEN EN CIJFERS

Teruggaaf wel verwerken in de loonadministratie

Welke projecten komen in aanmerking?

Verwerkt u de teruggaaf wel in de loonadministratie,

Onder de WBSO vallen vier verschillende type projecten:

dan hoeft u dit bedrag niet door te betalen aan uw

• Ontwikkeling van (onderdelen van) producten,

werknemer. Uw werknemer heeft dat bedrag immers in

processen of programmatuur.

de loop van het jaar al van u vergoed gekregen. Over de

• Technisch-wetenschappelijk onderzoek.

vergoeding Zvw heeft de werknemer nog wel te veel

• Analyse van de technische haalbaarheid van eigen S&O.

loonheffing betaald. Om dit recht te trekken, boekt u de

• Technisch onderzoek naar verbetering van uw fysieke

teruggaaf Zvw als negatief loon voor de loonbelasting/

productieproces of de door u gebruikte programmatuur.

premie volksverzekeringen (kolom 13 van de loonstaat). Dit moet u doen in het aangiftetijdvak waarin u de

U kunt maximaal drie keer per jaar een aanvraag indienen

terugbetaling van de Belastingdienst ontvangt. U mag

en de periode van de aanvraag is ten minste drie maanden

dat ook in het eerstvolgende aangiftetijdvak doen als dat

en ten hoogste zes maanden. Bent u zelfstandig ondernemer,

in hetzelfde kalenderjaar valt. Betaalt u de teruggaaf toch

dan geldt dit maximum niet. Iedere aanvraag moet uiterlijk

aan uw werknemer door, dan is dat loon voor alle

één volledige kalendermaand voordat de projectperiode

loonheffingen. De daarover verschuldigde loonheffingen

begint, zijn ingediend.

moet u op de normale manier inhouden en afdragen. Wat levert het op?

Werkgever / Ondernemer

Voor werkgevers biedt de WBSO in 2011 een vermindering op de totaal af te dragen loonheffing (dus alle S&O-medewerkers bij elkaar). De zogeheten S&O-

5 . Fis c a l e sub si d i e bij i nnovati e

afdrachtvermindering bedraagt in 2011 50% van de

Het aantal bedrijven dat gebruikmaakt van de Wet

eerste € 220.000 van het totale S&O-loon en 18% van het

Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

resterende S&O-loon. Er geldt een maximum voor de

neemt fors toe. De WBSO is dé fiscale stimuleringsregeling voor innovatie. Misschien ook een kans voor u om fors minder loonheffing af te dragen. Met de WBSO kunt u de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk binnen uw bedrijf verlagen. Het is een fiscale subsidie waarmee u de afdracht van loonheffing over de loonkosten vermindert. Het budget dat de overheid beschikbaar stelt is ruim: voor 2011 € 810 mln. WBSO ook voor zelfstandige Ook als zelfstandig ondernemer kunt u gebruikmaken van de WBSO. U moet dan wel 500 uren of meer per jaar in S&O-werk steken. 10


feiten en cijfers

S&O-afdrachtvermindering van € 14 mln per kalenderjaar.

goederen en hebben twee kinderen. Hans heeft een

De S&O-aftrek voor zelfstandigen bedraagt in 2011 € 12.104.

eenmanszaak en Karin werkt parttime in dienstverband. Zij hebben nooit een testament op laten maken. Dan

Extra budget voor startende ondernemingen

overlijdt Karin plotseling.

Werkgevers die als starter worden aangemerkt, krijgen een S&O-afdrachtvermindering van 64% in plaats van

Onderneming valt in huwelijksgoederengemeenschap

50% over de eerste € 220.000 van het totale S&O-loon.

De onderneming hoort volgens het civiele recht tot de

Zelfstandigen die starten, krijgen een extra S&O-aftrek

huwelijksgoederengemeenschap. Dat betekent dat de

van € 6.054.

helft van de onderneming van Hans is en blijft en dat de andere helft van de onderneming tot de nalatenschap

S&O-administratie

van Karin behoort. Deze onverdeelde helft wordt

U bent verplicht om een S&O-administratie bij te

toegedeeld aan Hans. Zijn kinderen krijgen een

houden voor de uitvoering van de projecten. Uit deze

onderbedelingsvordering op hem.

administratie moet blijken welke S&O-werkzaamheden zijn verricht en hoeveel tijd daaraan is besteed.

Liever geen erfbelasting

Agentschap NL voert de regeling uit namens het

Karin was geen onderneemster, dus volgens de letter van

ministerie van Economische Zaken, Landbouw en

de wet zou Hans nu geen gebruik kunnen maken van de

Innovatie. Alle informatie over de WBSO vindt u terug

bedrijfsopvolgingsregeling. Het kan dus zomaar zijn dat

op de website www.agentschapnl.nl/wbso.

Hans erfbelasting moet betalen over een gedeelte van de waarde van zijn eigen onderneming. Omdat dit

Ondernemer

onredelijk zou zijn, kan Hans toch kiezen voor de bedrijfsopvolgingsregeling. Er moet dan wel worden voldaan aan de overige voorwaarden van de regeling.

6. B e d r ij fs opvolg i ng sre g eli ng, o ok a l s e chtg eno( o) t( e) on d er n em er overlij dt

Voorwaarden bedrijfsopvolgingsregeling

Om het voortbestaan van een onderneming niet in

van Karin eigenaar (ondernemer) zijn van zijn

gevaar te brengen, kent de Successiewet de bedrijfsop-

eenmanszaak. Zijn onderneming moet hij na het

volgingsregeling. Kort gezegd komt de regeling erop

overlijden van Karin nog minimaal vijf jaar voortzetten.

Zo moet Hans al minimaal één jaar voor het overlijden

neer dat degene die ondernemingsvermogen erft of geschonken krijgt – onder voorwaarden – geen erf- of

Uitstel voor de onderbedelingsvordering

schenkbelasting hoeft te betalen. Eén van de voorwaar-

Uit het voorbeeld blijkt dat de kinderen een onderbede-

den is dat het ondernemingsvermogen moet worden

lingsvordering hebben op Hans, omdat het onderne-

verkregen van een ondernemer. Maar wat nu als niet de

mingsvermogen aan hem is toegedeeld. Zij moeten

ondernemer overlijdt, maar zijn of haar echtgeno(o)t(e)?

hierover erfbelasting betalen, maar kunnen maximaal tien jaar uitstel van betaling krijgen. Wanneer zij de

Overleden echtgeno(o)t(e) is geen ondernemer

erfbelasting uiteindelijk betalen, is er wel ook invorde-

Hans en Karin zijn getrouwd in gemeenschap van

ringsrente verschuldigd. 11


FEITEN EN CIJFERS

Ondernemer / bv

Integratieheffing in praktijk Stel, u heeft een stuk grond met een waarde van € 150.000. Door een aannemer laat u hierop een bedrijfspand bouwen

7 . Btw - h ef f i ng bij v rij g estel d e on d er n em ers ni e t waterd i c ht

voor € 400.000, exclusief € 76.000 btw. In uw bedrijf heeft

Wanneer u als ondernemer vrijgestelde prestaties levert,

u nu btw betalen, omdat u de grond voor bedrijfsdoeleinden

betaalt u geen btw over uw omzet en kunt u ook geen btw

gebruikt. De aan de aannemer verschuldigde btw van

aftrekken die aan u in rekening wordt gebracht. Door de

€ 76.000 mag u volledig aftrekken. Bij ingebruikname van

integratieheffing moet u echter wel btw betalen als u

het pand moet u € 104.500 aan btw betalen (€ 150.000

goederen in uw onderneming gebruikt die u zelf heeft

waarde grond + € 400.000 waarde bedrijfspand x 19% btw).

u alleen vrijgestelde omzet. Door de integratieheffing moet

gemaakt of als u goederen laat maken en hiervoor materialen

Let op!

beschikbaar stelt. De Hoge Raad twijfelt of de integratieheffing voldoet aan de Europese regels. De kans bestaat dat de

Mocht de grond bij oplevering in waarde zijn gestegen,

btw-heffing voor vrijgestelde ondernemers aangepast wordt.

dan moet de btw over deze hogere waarde worden berekend.

Integratieheffing in het kort

Opheffen concurrentievervalsing

De integratieheffing heeft als doel concurrentie te voor-

Zonder integratieheffing betaalt u € 76.000 btw aan de

komen tussen vrijgestelde ondernemers die zelfgemaakte

aannemer die u niet kunt aftrekken als voorbelasting.

goederen gebruiken en vrijgestelde ondernemers die dit

U bent immers een vrijgestelde ondernemer. Een

niet doen. Met name wanneer u als vrijgestelde

vrijgestelde ondernemer in een vergelijkbare situatie

ondernemer een bedrijfspand laat bouwen op eigen

maar zonder eigen grond, betaalt € 104.500 aan de

grond, komt de integratieheffing om de hoek kijken.

aannemer. De aannemer berekent in dat geval namelijk btw over het bedrijfspand inclusief de grond. Een verschil dus van € 28.500 (€ 104.500 - € 76.000) tussen u en de andere vrijgestelde ondernemer. Om dit te voorkomen, geldt de integratieheffing van 19% over de waarde van de grond ad € 150.000, oftewel € 28.500. Twijfels Hoge Raad De Hoge Raad twijfelt of er wel btw mag worden geheven als een ondernemer een onroerend goed in gebruik neemt voor vrijgestelde doeleinden en hij dit onroerend goed niet zelf heeft vervaardigd, maar heeft laten vervaardigen door een derde (in bovenstaand voorbeeld de aannemer). Bovendien zijn er twijfels of er wel btw kan worden geheven over de waarde van de eigen grond, als in het verleden niet eerder aftrek van btw is genoten voor deze grond.

12


feiten en cijfers

T ips nieuwsbrief 3 e kwartaal 2 0 1 1

3. Va k anti ehuis a ls ho ofdverblijf : rente af trekb a ar De financieringsrente op een recreatiewoning is

1 . B e ter g e w ap end te g en c ontrol e dr if t B el asti ngd i enst

normaliter niet aftrekbaar: de reactiewoning is geen

Belastinginspecteurs hebben gegevens nodig om het

eigenaar en zijn huisgenoten niet als hoofdverblijf ter

juiste bedrag aan verschuldigde belasting te bepalen. Het

beschikking staat. Maar soms is dat wel het geval, zo

kan dus zijn dat u een verzoek om informatie krijgt. Als het

blijkt uit een recente uitspraak van Hof Den Haag. En

gaat om een normaal informatieverzoek, dan moet u gewoon

dan is de rente wél aftrekbaar. Het maakt daarbij niet uit

meewerken. Het verzoek kan ook buitenproportioneel

dat de gemeente de permanente bewoning slechts gedoogt.

‘eigen woning’ in fiscale zin omdat die woning de

zijn. Op dit moment kunt u hier niet zoveel aan doen, maar dat gaat veranderen. Burgers en ondernemingen

4. Kin d eropv ang to esl ag uitgek l e e d

krijgen in de toekomst de mogelijkheid om de rechter te

De kinderopvangtoeslag wordt vanaf volgend jaar gekoppeld

laten toetsen of een informatieverzoek wel of niet

aan het aantal uren dat de ouders of verzorgers van het

redelijk is. Bij een onrechtmatig informatieverzoek is

kind werken. Uitgangspunt hierbij is het aantal gewerkte

bovendien een integrale kostenvergoeding mogelijk.

uren van de minst werkende partner. Bij dagopvang (0-4 jarigen) hebben de ouders of verzorgers recht op

2 . Btw - h ef f ing pri vé gebr u i k auto van d e z a a k a ang e p ast

kinderopvangtoeslag voor maximaal 140% van het aantal

De btw-heffing voor het privégebruik van een auto van

pauzetijd van de ouders of verzorgers gecompenseerd.

de zaak is vanaf 1 juli jongstleden niet langer gekoppeld

Voor de buitenschoolse opvang (4-12 jarigen) geldt dat

aan de hoogte van de bijtelling en onttrekking in de

ouders of verzorgers maximaal 70% van hun gewerkte

loon- en inkomstenbelasting. Het privégebruik wordt

uren kunnen declareren als opvanguren. Tot slot kunnen

voortaan, als deze kosteloos ter beschikking wordt

ouders in de toekomst maximaal 230 uur per kind per

gesteld, als fictieve dienst belast naar het werkelijke

maand declareren voor alle soorten opvang samen.

gewerkte uren. Zo worden ook de reistijd en (middag)

privégebruik van de auto. Daarbij wordt woon-werkverkeer uitvoeringskosten te verminderen, mag een forfaitair

5. Privé rente vo ord e el op li qui d e mi d d el en bv

percentage van de catalogusprijs (inclusief btw en bpm)

Als een bv over meer liquide middelen beschikt dan

van de auto als btw-correctie in aanmerking worden

nodig is voor de bedrijfsvoering, dan kan de bv dat geld

genomen. Dit percentage bedraagt 2,7. Om te voorkomen

rentedragend op de bank zetten. Maar zo’n ondernemers-

dat de btw-heffing ontgaan kan worden door de auto

deposito levert slechts een bescheiden rentevergoeding

niet kosteloos, maar tegen een te lage vergoeding ter

op. Goede kans dat in privé een hogere rentevergoeding

beschikking te stellen voor het privégebruik, is een

kan worden ontvangen. Als het geld wordt geleend van

antimisbruikmaatregel getroffen.

de bv en daarvoor een rente wordt vergoed die tenminste

gezien als privégebruik. Om de administratieve lasten en

gelijk is aan wat de bv als rentevergoeding bij een bank zou kunnen krijgen, kan de DGA het geleende geld op een privébankrekening tegen een hogere rente wegzetten 13


FEITEN EN CIJFERS

en het renteverschil belastingvrij incasseren. De belasting-

verhuurd. Ook recreatie- en tweede woningen komen in

rechter heeft dit goedgekeurd. Cruciaal is wel dat kan

aanmerking voor het 2% tarief.

worden aangetoond dat de bv niets te kort komt omdat maximaal bij de bank had kunnen krijgen en dat de DGA

8. Ban k aan spr a kelijk vo or b el e gg ings verli es D GA

in staat is om de ter leen opgenomen gelden vanuit privé

Onlangs heeft Rechtbank Den Haag een bank veroordeeld

aan het einde van de looptijd van de onderlinge geld-

vanwege het niet nakomen van haar zorgplicht over

lening terug te betalen.

belegde pensioengelden. De bank had namelijk een

aan de bv een rente wordt betaald die de bv ook zelf

directeur-grootaandeelhouder geadviseerd om via de

6 . G e en k re d i e t bij sl e c hte vo or b erei d i ng

pensioen-bv zijn pensioengelden voor een groot deel te

Maar liefst 60% van de ondernemers krijgt geen krediet

als professionele dienstverlener een bijzondere zorgplicht

bij de bank. Dit komt omdat ze bij de bank onvoldoende

om haar klanten te beschermen tegen de gevaren van

voorbereid aankloppen voor geld, zo blijkt uit een

eigen lichtvaardigheid of gebrek aan inzicht. De bank zal

inventarisatie van kredietbemiddelaar Credion over tien

de door de DGA geleden schade moeten vergoeden. Het

jaar kredietaanvragen. Veel ondernemers, zo blijkt uit de

gaat hier om een individueel geval, maar deze uitspraak

inventarisatie, investeren vanuit emotie, zonder een

toont wel aan dat voorzichtig moet worden omgegaan

doordacht plan. Credion adviseert om een gedegen

met het beleggen van het pensioen in eigen beheer. Bij

financieringsplan te maken met een extern adviseur,

het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd moet

zoals een accountant.

tenslotte wel voldoende vermogen in de bv aanwezig zijn

beleggen in één product. Volgens de rechter heeft de bank

om het pensioen ook uit te keren.

7 . O verdr ac htsb el asti ng op won ing en tij d elij k verl aagd Het Ministerie van Financiën heeft de overdrachtsbelas-

9. Per 1 ju li vers cher pte c ontrol es op re chtsp ers on en

ting bij verkrijging van een woning tijdelijk verlaagd van

Vanaf 1 juli heeft u niet langer een verklaring van geen

6% naar 2%. De tariefsverlaging werkt terug tot 15 juni

bezwaar nodig als u een bv wilt oprichten of bij statuten-

2011. Het gaat hierbij om de datum waarop de akte van

wijziging van de bestaande bv. Er komt een nieuw systeem

levering bij de notaris is ondertekend. De datum van de

van doorlopende controle van rechtspersonen. Het nieuwe

‘voorlopige’ koopakte is niet relevant. De regeling geldt

systeem van doorlopende controle richt zich niet alleen

tot 1 juli 2012. De tariefsverlaging geldt uitsluitend op de

op nv’s en bv’s, maar ook op stichtingen en buitenlandse

verkrijging van woningen, of van rechten waaraan

ondernemingen. In de toekomst breidt het toezicht zich

woningen zijn onderworpen, zoals een recht van vrucht-

uit naar coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen,

gebruik, van bloot eigendom of van opstal. Woningen

verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid en Europese

zijn alle onroerende zaken die zijn bestemd voor bewoning

rechtsvormen die volgens de statuten hun zetel in

door particulieren. De tariefsverlaging is niet beperkt tot

Nederland hebben.

de ‘eigen woning’ in fiscale zin: de tariefsverlaging geldt voor de woning die de koper verkrijger zelf gaat bewonen, maar ook voor woningen die aan particulier worden 14


feiten en cijfers

1 0 . F l exib el e bv en ni e u we We t p er s on enven n o ots c h app en u itg e stel d n a ar 2012

Dit heeft een wijziging van de sectorindeling tot gevolg.

In de eerste Eye-Opener van dit jaar heeft u kunnen

1 januari 2012 als uitzendbureau te laten registreren bij

lezen dat u in de toekomst sneller en eenvoudiger een bv

de Kamer van Koophandel.

Hierdoor zijn hogere premies werknemersverzekeringen verschuldigd. Ook dient de vennootschap zich vanaf

kunt oprichten en dat u meer vrijheid krijgt om uw bedrijf als het wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering

13. Fis c aa l vo ord e el z uin ige auto verdw ijnt

bv-recht in werking treedt. Dit is naar verwachting niet

Het kabinet wil in de toekomst alleen nog de aanschaf en

eerder dan 1 januari 2012. Hetzelfde geldt voor het

het gebruik van de meest zuinige auto’s stimuleren. Een

wetsvoorstel Personenvennootschappen. Dit wetsvoorstel

aantal drastische maatregelen is aangekondigd:

heeft voornamelijk gevolgen voor de vennootschap

• De vrijstelling van motorrijtuigenbelasting (MRB) voor

naar eigen wensen in te richten. Dit alles wordt mogelijk

onder firma (vof), de commanditaire vennootschap (cv)

zeer zuinige auto’s eindigt op 1 januari 2014. Voor

en voor openbare maatschappen.

auto’s die maximaal 50 gr CO2/km uitstoten, blijft de vrijstelling tot en met 2015 gelden.

1 1 . K l ein eb an enre g eli ng afg es c h aft

• De verlaagde bijtelling voor zuinige (20%) en zeer

Dankzij de kleinebanenregeling hoeft u geen premies

zuinige auto’s (14%) blijft gehandhaafd. Wel worden de

werknemersverzekeringen te betalen voor werknemers

CO2-grenzen die bij deze tarieven horen voortaan

jonger dan 23 jaar die minder verdienen dan ongeveer

jaarlijks naar beneden aangepast. De eerste aanpassing

de helft van het wettelijk minimumloon. Loonheffing

is vanaf juli 2012. Tot en met 2015 geldt een nulbijtel-

moet u wel inhouden, maar de inkomensafhankelijke

ling voor auto’s die maximaal 50 gr CO2/km uitstoten.

bijdrage Zorgverzekeringswet is nul, zodat u hiervoor

• In de aanschafbelasting (BPM) wordt vanaf 2015 geen

ook geen vergoeding hoeft te geven. Het blijkt dat de

onderscheid meer gemaakt tussen de aankoop van een

kleinebanenregeling niet aan de verwachtingen voldoet

benzine- of dieselauto, afgezien van de dieseltoeslag.

en daarom wordt de regeling na 1 januari 2012 niet

De nu nog verschillende CO2-grenzen groeien de

langer verlengd.

komende jaren langzaam naar elkaar toe. In 2015 geldt de vrijstelling van de BPM alleen voor auto’s die per

1 2 . B el a sting di enst zi e t p ers one elsven n o ot s c h ap a ls u itz endbu re au

gereden kilometer minder uitstoten dan 83 gr CO2.

De Belastingdienst is geneigd om ook een zogeheten personeelsvennootschap aan te merken als uitzendbureau. In een personeelsvennootschap zijn alle werknemers van

Hoewel bij de totstandkoming van deze uitgave de grootst

een concern ondergebracht. Voordeel is dat slechts één

mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijk-

loonadministratie gevoerd hoeft te worden en dat een

heid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd

overgang van personeel binnen verschillende entiteiten

of niet meer juist is. Dit kan het gevolg zijn van (aanpassing

in het concern zonder administratieve lasten kan worden

van de) regelgeving die bekend is geworden na het opmaken

doorgevoerd. Op grond van een rechtelijke uitspraak

van deze uitgave. Voor toepassing in individuele gevallen

kwalificeert een personeelsvennootschap als uitzendbureau.

raden wij u aan contact op te nemen met uw adviseur. 15


tafelgesprek

Het is inmiddels een goede gewoonte geworden. Een lunchgesprek met ondernemers uit een gemeenschappelijke branche. Schuiteman zat dit keer met een vijftal ondernemers uit de bosbouw rond de tafel. Het resultaat: een veelkleurig gesprek over duurzaamheid en regelgeving. De gesprekspartners: Jan-Willem de Groot

| Boomadviesbureau De Groot

Gert Boeve

| Rondhoutzagerij Midden Nederland

Laurens Kok

| Kok Houtagenturen

Bram van den Nagel

| Van den Nagel Bosexploitatie

Albert Jan van der Krol

| Houthandel J. van der Krol

D uu r z a am h ei d i n d e b osb ou w : e en hei kel thema

“Kap je in dit l and e en b o om om, d an staan er v ijf ambtenaren om he en” Duurzaamheid. Een modewoord? Een grill uit de 21e eeuw? Of zijn we écht serieus bezig om deze planeet op een nette en verantwoorde manier aan de volgende generatie na te laten. Om een antwoord te vinden op deze en andere vragen organiseerden Gerrit Wijnne en Robert Berger, beide vennoot bij Schuiteman, een lunchgesprek met vijf ondernemers. Alle vijf verdienen ze hun geld in de hout- en bosbranche, waar duurzaamheid een veelbesproken onderwerp is. Een gesprek over bomenkap, rentmeesterschap, milieu en over regelgeving die soms een verstikkende werking heeft. V.l.n.r.: Saskia Sol, Jan-Willem de Groot, Albert Jan van “Duurzaamheid? Dat is ervoor zorgen dat je wat je nu doet,

der Krol, Robert Berger, Gert Boeve, Gerrit Wijnne, Bram

over vijftig jaar nog kunt doen”, aldus Gert Boeve, directeur

van den Nagel en Laurens Kok (op de rug gezien)

van Rondhoutzagerij Midden Nederland. Met deze

16

definitie maakt hij een statement dat breed gedragen wordt

het modewoord. Tegelijkertijd wordt het idee van

in de branche. “Ons bedrijf bestaat nu een halve eeuw’’, licht

duurzaamheid omarmd. “Serieus met het milieu bezig zijn,

hij toe. “Dankzij duurzaam ondernemerschap. En zonder

komt uit mijn hart”, reageert Bram van den Nagel, Van den

dat het woord duurzaamheid in die eerste tijd ooit ter

Nagel Bosexploitatie in Elspeet. “Ik vind het bijvoorbeeld

sprake kwam. Zuinig zijn. Investeren in het milieu. Vooruit

prachtig als onze wagens worden uitgerust met Adblue.

kijken. Een jager schiet toch ook niet het laatste varken

Aan de andere kant moet je ook nuchter zijn. Als ik in een

dood dat er in het bos rondloopt?” Er is enige aversie tegen

mooie auto wil rijden, moet dat ook kunnen.”


tafelgesprek

Overheidsbemoeienis Duurzaamheid op zich is het probleem niet, vindt Van den Nagel. “Waar ik veel meer moeite mee heb, is de eindeloze overheidsbemoeienis en alle verschillende certificeringen. We zijn lid van het Bosschap, we hebben onze FSC-certificaten, we zijn VCA-gecertificeerd en als we hout willen kopen in België hebben we dezelfde papieren ook van de Erbo nodig. Ik heb iemand een paar dagen in de week aan het werk om al die onzin op de rit te krijgen en te houden. Dáár moet een einde aan komen!” Van den Nagel geeft aan dat het los van al het papierwerk ook nog eens een oneerlijk systeem is. “Neem het FSC-keurmerk. Iedereen die hieraan wil voldoen, heeft, als men een kaalslag realiseert, een herplantplicht. Het gekke is dat er onder de FSC-vlag wordt ontbost voor heide, vlindercorridor’s en zandverstuivingen. Dan snap ik niet waar we mee bezig zijn.” Albert Jan van der Krol Kritiek Dat certificeringen en andere regelgeving het doelwit zijn

de principes van duurzaam ondernemen en certificering

van felle kritiek, is duidelijk. Overbodig zijn ze echter niet,

staat. Maar het is wel heel belangrijk dat deze regels

betoogt Albert Jan van der Krol van Houthandel J. van der

werkbaar zijn. En daar schort het nog wel eens aan.

Krol. “Ik weet zeker dat het overgrote deel van de

Certificering is vooral bedoeld om uitwassen in het verre

ondernemers in de bosbouw voor honderd procent achter

buitenland tegen te gaan. Roofbouw in die landen is de aanleiding geweest om met certificering te beginnen. Natuurlijk moeten we in Europa solidair zijn met de principes, maar de handhaving en de organisatie eromheen kan een stuk rustiger en minder intensief.” Boeve vult aan: “Ondernemers in de bosbouw zijn echt niet zo dom dat ze hun eigen bossen vernielen door een te intensieve exploitatie. Ze zouden wel gek zijn. Daarmee zou je immers je eigen graf graven.” Van der Krol vindt dat ook het imago van de bosbouw in Nederland het probleem is. “Als je in Nederland een boom omkapt, staan er vijf ambtenaren

V.l.n.r.: Jan-Willem de Groot, Albert Jan van der Krol,

omheen. Zo kritisch zijn ze daar op. Moet je eens naar

Robert Berger, Gert Boeve en Bram van den Nagel

Duitsland kijken. Daar is bosbouw geaccepteerd en 17


tafelgesprek

onderdeel van de cultuur. Daar snappen mensen dat bomen ook gekapt worden om de toekomst van een bos veilig te stellen.” Essentie “In alle discussie rond het thema wordt wel eens vergeten dat duurzaamheid bedoeld is om deze planeet leefbaar te houden”, geeft Jan-Willem de Groot van Boomadviesbureau De Groot aan. “Het gaat nu heel vaak over regelgeving en alle kosten die het met zich meebrengt. Terwijl de essentie van duurzaamheid op de achtergrond blijft.” Ondertussen

Gerrit Wijnne en Bram van den Nagel

dreigen veel ondernemers te verzanden in de regelgeving rondom duurzaamheid. “Terwijl het geen euro extra oplevert”,

spaanplaat- en MDF-fabrikant Spano. “Natuurlijk werken

zegt Van den Nagel. “Boseigenaren die FSC-gecertificeerd

certificeringen in zekere zin belemmerend. Maar ik geloof

zijn, krijgen geen cent extra voor hun hout. Ik wil het niet

ook in het resultaat. Iedereen heeft daarin verantwoordelijk-

afschaffen, maar zorg voor één heldere certificering die

heid te nemen. Ik spaar mijn oude kranten op. Mijn

werkbaar is voor iedereen. Dan kunnen wij weer normaal

buurman gooit ze zo in de container. Dan kun je zeggen

ondernemen.” Toch zijn er ook genoeg kansen in de markt,

dat papier scheiden niets helpt, maar iedereen heeft zijn

zegt Laurens Kok, die agent is voor onder andere de Belgische

eigen verantwoordelijkheid. Ik denk dat de bosbouw zich vooral op de kansen moet richten. Ook die van certificeringen. Zorg altijd dat je de eerste bent, is mijn advies. Zorg dat je voorop loopt. Natuurlijk kost dat energie. Maar dat kan ook positieve energie opleveren. Loop je altijd overal achteraan, dan kosten dit soort zaken vooral negatieve energie. Dat moet je zien te voorkomen.” Kansen Biedt duurzaam ondernemen ook kansen in de branche? De meningen daarover zijn divers van insteek. “Bio-energie”, zegt Van den Nagel. “Nederland doet veel te weinig aan de opwekking van groene energie. Men zou de bouw van kleinschalige energiecentrales moeten stimuleren bij

Jan-Willem de Groot en Albert Jan van der Krol

bijvoorbeeld ziekenhuizen, zwembaden en op grote industrieterreinen. Nu rijd ik vijfhonderd kilometer met

“Duurzaamheid? Dat is ervoor zorgen dat je wat je nu doet, over vijftig jaar nog kunt doen”

een vracht houtchips omdat ik er in Duitsland een betere prijs voor krijg. De overheid kan daar zeker wat aan doen. Het is ze in België ook gelukt.” Boeve vervolgt: “Kansen? Die zitten vooral in goed ondernemerschap. Meestal is dat

18


tafelgesprek

ook heel duurzaam. Zorg dat je een van de eersten bent bij nieuwe ontwikkelingen. Maar zorg ook dat je steeds meer schakels in de keten in handen krijgt. Niet alleen maar bomen afleveren bij de zagerij bijvoorbeeld. Wij hebben elf jaar geleden een zagerij overgenomen en hebben ook een eigen bosbouw-exploitatiebedrijf. Dat is ook vooruitzien en zorgen dat je steeds meer invloed krijgt op die markt. Zo hebben we ons onder meer gespecialiseerd in het drogen van hout. We doen dit in ovens om ervoor te zorgen dat alle beestjes in de boomstam dood zijn. Een belangrijke voorwaarde voor export.” Sprongen “Blijf denken in kansen”, vult Laurens Kok van Kok Houtagenturen aan. “Jezelf niet van alles laten voorschrijven, maar ook zelf wegen zoeken, nieuwe ontwikkelingen volgen en in gang zetten. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat je transportbewegingen minder

Gert Boeve en Gerrit Wijnne frequent worden. Lobby naar de overheid om gedaan te krijgen dat je meer hout kunt laden. Ervoor zorgen dat je afvalpercentages dalen. Eigenlijk vind ik dat we best goed bezig zijn. We maken sprongen vooruit.” Voor Jan-Willem de Groot liggen de kansen op een ander terrein. “Bosbouw is in Nederland nauw verbonden aan natuur en recreatie. In de kleine bossen die we hebben zijn zoveel belangen. Natuur en recreatie zullen steeds belangrijker worden en daar zal de bosbouw zich toch naar moeten schikken.” De discussie over duurzaamheid in de bosbouw zou wat hem betreft verlegd mogen worden naar de stad. “In de VS heeft men het plan opgevat om in de komende tien jaar een miljoen bomen te planten in New York. De stad leefbaar houden. Luchtkwaliteit en daarmee ook ziekteverzuim terugdringen. Dat is een duurzaamheidsbeleid waar we in Nederland nog wat van kunnen leren.”

Laurens Kok 19


SCHUITEMAN1026 - 11/10 © Schuiteman / Reclamebureau DplusM

VOORTH UIZEN Kerkstraat 29 - Voorthuizen Postbus 146 - 3780 BC Voorthuizen T: (0342) 473444 - F: (0342) 474841 E: voorthuizen@schuiteman.com

BA R N EV EL D Thorbeckelaan 95 - Barneveld Postbus 480 - 3770 AL Barneveld T: (0342) 411200 - F: (0342) 420022 E: info@schuiteman.com

HUIZEN Huizermaatweg 360 - Huizen Postbus 391 - 1270 AJ Huizen T: (035) 6473471 - F: (035) 6473472 E: huizen@schuiteman.com

V EEN EN DAA L Vendelier 4 - Veenendaal Postbus 622 - 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 - F: (0318) 610147 E: veenendaal@schuiteman.com

HA R DERW IJK Stephensonstraat 29 - Harderwijk Postbus 1164 - 3840 BD Harderwijk T: (0341) 455597 - F: (0341) 495090 E: harderwijk@schuiteman.com

E de Keesomstraat 44 - Ede Postbus 276 - 6710 BG Ede T: (0318) 644000 - F: (0318) 644010 E: ede@schuiteman.com

COLOFON Eye - O p ener is e en uit g ave van S chu iteman Account ant s & Adv is eu rs e n ve rs chijnt v ier ke er p er j a ar in e en opl age v an 2200 stu ks R e d ac t ie S chu iteman Account ant s & Adv is eu rs R e cl amebure au D plusM R e d ac t ie-adres S chu iteman Account ant s & Adv is eu rs T. a. v. Sask i a S ol Po st bus 146 - 3780 B C Vo or t hu izen T: (0 342) 473444 - F: ( 0342) 474841 E : ss ol@s chuiteman.com C oncept, vor mge v ing en pro du c t ie R e cl amebure au D plusM © 2 0 1 1 S chuite man Accountants & Adv i s eurs

w w w. s c h u i t e m a n . c o m w w w. w e r k e n b i j s c h u i t e m a n . c o m

“Nothing escapes his eagle eye...”

SchuitemanEyeOpener20  
SchuitemanEyeOpener20  

FEItEN EN cIJFERS Volg de financiële tips van Schuiteman professionals op Twitter NIEUWSBRIEF VaN SchUItEmaN accoUNtaNtS & aDVISEURS NIE...