Page 1

uitgave 26 - maart 2013

N I E U WSB R I E F VA N S C H U I T E M A N AC C O U N TA N T S & A DV I SE U R S

E Y E -O P E N E R “Nothing escapes his eagle eye...”

NIEUWS

Gaat u nog meer bijdragen aan de zorg? MET HET OOG OP SCHUITEMAN

Een belastingadv iseur met energie FEITEN EN CIJFERS

De ver v uilende automobilist betaalt IN DE PRAKTIJK

“Sterk in alles wat niet standaard is”


MET HET OOG OP SCHUITEMAN

Otomotivation Schuiteman stond half maart op Otomotivation, een beurs voor de automotive-branche. Onze specialisten presenteerden hier een aantal speciale tools voor deze sector, waaronder het softwareprogramma Visionplanner. Met dit programma, dat voor iedere onderneming op maat kan worden gemaakt, wordt snel inzicht verkregen in de geldstromen. Liquiditeitsprognoses, monitoring van uw kwartaalcijfers, gevolgen van personele wijzigingen; kortom, grip op uw onderneming. Belangrijk bij een financieringsaanvraag en onderbouwing van uw kortetermijnbeslissingen. Kijk voor meer informatie op onze site.

DGA-Toolbox: Schriftelijk vastleggen rechtshandelingen

Automotive

Tussen de DGA en zijn bv bestaan diverse rechtsbetrek-

zaak, de fiscale bijtelling een ondergeschikte rol speelt.

kingen. Zo is de DGA bij de bv in loondienst werkzaam,

Ondernemers letten met name op de prijs en vervolgens

wordt veelal een pensioentoezegging gedaan en bestaan

de kwaliteit. Toch kan het interessant zijn de fiscale

er onderlinge schuldverhoudingen. Al deze betrekkingen

bijtelling mee te laten wegen in uw beslissing. Neem voor

dienen bij voorkeur schriftelijk te worden vastgelegd; dit

de meest recente gegevens hierover contact op met uw

is soms zelfs wettelijk verplicht. Indien dit achterwege is

adviseur.

Uit onderzoek blijkt dat bij aanschaf van een auto van de

gebleven, kan de curator bij faillissement de rechtshan-

schriftelijke arbeidsovereenkomst, als onverschuldigd

EYE CATCHERS Rebel Uitvaart uit Huizen: winnaar meest klantvriendelijke bedrijf 2012

betaald worden teruggevorderd. Houd er rekening mee

“Wij zijn enorm trots. Dit is het succes van een echt

dat alleen de notulen van de algemene vergadering van

familiebedrijf ”, reageerde Mijndert Rebel, algemeen

aandeelhouders onvoldoende zijn voor het privaatrech-

directeur van Rebel.

telijk bestaan van de overeenkomst.

De uitreiking van de ‘Klantgerichtheidprijs 2012’ heeft

deling in het belang van de vennootschap vernietigen. Zo kunnen de loonbetalingen, bij het ontbreken van een

als doel de klantgerichtheid in Nederland te verbeteren. Het initiatief voor deze jaarlijks terugkerende prijs is genomen door DOOR Training & Coaching.

2


MET HET OOG OP SCHUITEMAN

Br am Fab er ver ster kt he t te am van S c hu item an

Een belastingadviseur met energie Een nieuwe baan gaat doorgaans gepaard met nieuwe energie. Maar bij Bram Faber (41) mogen we dat gerust heel letterlijk nemen. Op 1 februari trad hij aan om het team belastingadviseurs bij Schuiteman te versterken én aan te vullen. In de volle breedte van de fiscale praktijk, maar tegelijkertijd ook met een bijzonder specialisme: duurzaamheid en innovatie. Duurzaamheid en innovatie lopen als een rode draad door zijn carrière. “Of liever gezegd: als een groene draad”, glimlacht de Veenendaler aan de vergadertafel van zijn nieuwe stek in Barneveld. “Het is een specialiteit die een welkome aanvulling bleek op wat Schuiteman al in huis heeft. Bovendien was de onmisbare klik met het team vrijwel direct een feit. Dus niets stond ons in de weg om deze samenwerking aan te gaan.”

Bram Faber

Ondanks die groene draad in zijn carrière is Bram Faber

Faber de missie die hij voor ogen heeft als het om zijn cliënten

beslist geen groentje. Na een HEAO-studie fiscale economie

gaat. “Altijd op zoek naar de juiste juridische en fiscale struc-

en een vervolgstudie fiscaal recht aan de universiteit van

tuur. Een structuur die echt past bij de onderneming en

Tilburg, belandde hij al snel bij PwC. “Ik heb daar de

haar eigenaar en die de juiste flexibiliteit en kaders geeft

afgelopen 17 jaar een brede (fiscale) ervaring opgedaan.

voor de bedrijfsvoering. Zowel nationaal als internationaal.”

Bij bedrijven in het MKB en hun eigenaren, charitatieve instellingen en bedrijven in de publieke afval- en energie-

Faber kijkt graag over de schutting van het fiscale heen

sector. En van start-ups, lokale duurzame energie-initiatieven

om belastingpositie in een breder perspectief te zien en

tot internationaal opererende ondernemingen.”

ontwikkelingen te vertalen naar kansen. Bij PwC ontwikkelde

Beheersen van risico’s en tegelijkertijd zoeken naar de

hij tegen die achtergrond ook zijn ‘hobby’ op het gebied

beste fiscale positie, praktisch en to the point. Zo omschrijft

van duurzame energie. “Bedrijven helpen met innoveren 3


MET HET OOG OP SCHUITEMAN

en investeren op het gebied en van duurzaamheid en

De regelingen zijn echter zeker niet alleen voor de

energie. Actuele thema’s waar mijn kennis toegevoegde

zonnepanelen en de windmolens, ook investeringen in

waarde heeft.”

energiebesparing in bijvoorbeeld transportmiddelen en bedrijfsgebouwen kunnen in aanmerking komen.

“Pak nou innovatie. Een van de speerpunten van de

Daarnaast is er ook een milieu-investeringsaftrek en een

overheid op dit moment en dat geeft mogelijkheden.

kleinschaligheidsinvesteringsaftrek en mag je een milieu-

Veel ondernemers realiseren zich niet dat ze innovatief

investering vrij afschrijven zodat je de keuze hebt op welk

en duurzaam bezig zijn. Daarbij zijn ze ook lang niet

moment de afschrijving als aftrekpost wilt opvoeren.

altijd op de hoogte van de regelingen, zodat daarvan niet

Door slim te combineren met deze regelingen, is er heel

altijd op de juiste wijze geprofiteerd wordt.” Klanten

veel mogelijk om je fiscale positie te optimaliseren.”

goed informeren over wat er fiscaal mogelijk is, maar ook daadwerkelijk ondersteunen bij het realiseren van

Faber gaat de komende periode vooral gebruiken om de

deze regelingen. Dat is een belangrijk statement in de

Schuiteman-organisatie en haar klanten goed te leren

praktijk van Schuiteman. “Neem de wet bevordering

kennen. “Door veel met collega’s te praten en te vragen

speur- en ontwikkelingswerk (WBSO). Houd je je als

waar ze mee bezig zijn, gaan we snel ontdekken hoe we

ondernemer bezig met nieuwe producten en innovatieve

met mijn kennis op dit gebied Schuiteman op de kaart

concepten, dan kun je korting krijgen op de af te dragen

kunnen zetten. Schuiteman is, naast het brede MKB en de

loonheffing. Daarbovenop is echter een extra winstaftrek

DGA, al erg actief in sectoren als Agri, Food en Transport.

mogelijk van 54% van de andere kosten die samenhangen

Juist dit zijn sectoren waar, naast de algemene fiscale

met R&D (Research en Development Aftrek) én kunnen

aandachtspunten, ook duurzaamheid en innovatie een

door toepassing innovatiebox winsten uit innovatieve

enorm belangrijke rol spelen. Dat ik daarin ook nog eens

activiteiten tegen 5% vennootschapsbelasting worden

aanschuif bij een team belastingadviseurs waarin al zeer

belast. Je merkt echter wel dat ondernemers nogal eens

veel ervaring zit, geeft mij helemaal het goede gevoel.”

tegen de administratieve stappen aanhikken om dit allemaal te realiseren. Wij kunnen bedrijven daarbij

Paspoort Bram Faber

helpen en ontzorgen.”

Geboren:

9 maart 1971

Getrouwd met:

Christa

“Ook investeringen in energiebesparende en milieu-

Kinderen:

Annelotte, Carlijn, Jurrian, Emma

vriendelijke bedrijfsmiddelen worden fiscaal gestimuleerd.

Opleiding:

Universiteit van Tilburg

De aanschaf van zonnepanelen door een ondernemer

Vorige werkgever: PwC

bijvoorbeeld, geeft door de toepassing van de Energie

Hobby:

Investeringsaftrek een extra aftrek van de winst van

Vrijwilligerswerk: Diaken in Hervormde wijkgemeente

41,5 procent van de kosten van die zonnepanelen.

4

Gezin, lezen in Veenendaal


NIEUWS

Gaat u nog meer bijdragen aan de zorg?

Joop van de Grootevheen

Vanaf 2013 geldt een hogere eigen bijdrage AWBZ bij

U vraagt zich misschien af, wat betekent dit nu concreet

een bepaald eigen vermogen.

voor mij? We lichten het toe. Stel uw echtgeno(o)t(e) is overleden en u wordt als langstlevende in een verpleeg-

Wanneer u in een verzorgings- of verpleeghuis woont of

huis opgenomen. Meestal is afgesproken dat bij het

thuiszorg heeft, moet u vaak een eigen bijdrage AWBZ

overlijden van uw man of vrouw (of vader of moeder) de

betalen. Vanaf 1 januari 2013 zijn de regels aangepast

erfenis van de kinderen nog niet hoeft te worden uitbetaald.

waardoor mensen met, plat gezegd, ‘een paar centen op

Door de hogere vermogensinkomensbijtelling, en dus

de bank’ een veel hogere eigen bijdrage gaan betalen. En

eigen bijdrage, neemt u een grote(re) hap uit de erfenis

dat gaat best hard.

van de kinderen en dat kan al snel oplopen tot enkele duizenden euro’s per jaar.

De omvang van de eigen bijdrage hangt af van uw inkomen en vermogen. Het verzamelinkomen uit de

Wat te doen?

aangifte inkomstenbelasting geldt daarbij als basis. Dit is

Ga na of uw inkomen en/of vermogen is gewijzigd en of

het totale inkomen uit de drie inkomstenbelastingboxen.

er nog erfdelen van de kinderen uitbetaald kunnen worden.

Voor box 3 wordt daarbij vier procent van het vermogen

De eigen bijdrage voor 2013 wordt verder in eerste

boven de vrijstelling in aanmerking genomen.

instantie gebaseerd op uw aangifte inkomstenbelasting 2011. Uw positie kan sindsdien veranderd zijn. U kunt

Vanaf 2013 wordt voor de bepaling van de eigen bijdrage

dan verzoeken de bijdrage te berekenen op basis van uw

AWBZ niet langer uitgegaan van het forfaitaire percentage

huidige inkomen.

van 4% (zoals dat ook geldt voor het inkomen uit box 3),

Kijk ook goed naar uw testament. Laat daarin bijvoorbeeld

maar geldt een vermogensinkomensbijtelling van 12%.

opnemen dat de niet-uitgekeerde erfdelen van de kinderen

Deze verdrievoudiging(!) leidt tot een aanzienlijke

opeisbaar zijn door de kinderen zodra u uw vermogen

verhoging van de eigen bijdrage. Nu zit er aan de bijdrage

moet aanwenden voor de eigen bijdrage. U voorkomt

wel een maximum van € 2.189,20 per maand, maar als u

daarmee dat u uw spaargeld moet opeten en dat er niets

daar nog niet aan toe kwam, wordt er toch een forse

meer overblijft voor de kinderen.

‘sprong’ gemaakt. De twaalf procent vermogensinkomensbijtelling geldt trouwens alleen voor de berekening van

Wilt u hier over doorpraten? Neem contact op met

de eigen bijdrage AWBZ. Niet voor de berekening van

Joop van de Grootevheen (035 647 34 71 ) of uw

de inkomstenbelasting in box 3.

Schuiteman-adviseur. 5


FEITEN EN CIJFERS

INHOUDSOPGAVE MAART 2013

Hypotheekrenteaftrek Vanaf 1 januari 2013 krijgt u alleen nog renteaftrek voor

A L L E B E L AS T I N G P L I C H T I G E N 1. Turbulente wijzigingen voor de woningmarkt

een hypotheek die u in dertig jaar volgens een annuïtair 6

schema volledig aflost. Wie toch voor een andere hypotheekvorm kiest, verliest zijn recht op hypotheek-

ON DE R N E M E R / D G A

renteaftrek. Leningen die verder gaan dan een annuïtaire

2. Correcties in laatste btw-aangifte

6

aflossing, zoals het lineaire model, komen ook in

3. ‘De vervuilende automobilist betaalt’

8

aanmerking voor hypotheekrenteaftrek.

DE W E R KG E V E R 4. Innovatiebox aantrekkelijker voor mkb 5. Hoe nu verder met de levensloopregeling?

Wanneer u al een hypotheek heeft, verandert er na 1 januari 9

2013 in grote lijnen niets. Ook niet als u verhuist en uw

10

bestaande hypotheek meeneemt of uw hypotheek volledig

6. Tijdelijke oplossing voor bijbetalingsplicht bij waardeoverdracht pensioen

oversluit. Leent u een extra bedrag, dan gelden de nieuwe 12

regels voor dit bedrag wel. Er geldt echter een beperkte overgangsregeling voor wanneer u bijvoorbeeld een

TIPS

nieuwe woning heeft gekocht in 2012, maar de levering

1. Welke scholingsuitgaven zijn aftrekbaar in 2013?

13

pas in 2013 plaatsvindt. Ook is het op grond van de

2. Veranderingen in premiekortingen

13

overgangsregeling toegestaan om bestaande aflossings-

3. Kapitaalverzekering omzetten tot 1 april

13

vrije hypotheek geheel of gedeeltelijk omzetten in een

5. Verzekeringsadvies niet langer aftrekbaar

14

(bank)spaar- of beleggingshypotheek; dan kan dit nog

6. Gebruikelijk loon omhoog

14

zonder gevolgen tot 1 april 2013.

7. Overgangsregeling levensloop

15

Ondernemer / DGA 2. C orre c ti es in l aat ste btw-aang i f te U heeft natuurlijk uw laatste btw-aangifte over het jaar

Alle belastingplichtigen

2012 al ingediend. In deze laatste aangifte moet u traditioneel rekening houden met een aantal afrekeningen over het afgelopen kalenderjaar. Wat dacht u van de

1 . Tu r bu l ente w ij zi g i ng en vo or d e won ing markt

correcties op het privégebruik van goederen en diensten

Het afgelopen jaar was een spannend jaar voor de

auto van de zaak? Mocht u dit onverhoopt niet hebben

(potentiële) woningeigenaar. Hoe zou het aflopen met de

gedaan, dan zult dit alsnog met een suppletieaangifte zo

hypotheekrenteaftrek? Komen starters straks nog wel

spoedig mogelijk in orde moeten maken. Denk eraan dat

aan bod? Hieronder treft u een overzicht aan van alle

u dit volgend jaar wel opneemt in uw laatste aangifte.

nieuwe maatregelen voor de hypotheekrenteaftrek die gelden vanaf 2013. 6

die tot uw bedrijf behoren of op het privégebruik van de


FEITEN EN CIJFERS

Gebruikt u de auto van de zaak voor belaste omzet, dan heeft u gedurende het jaar alle btw over de aanschaf, het onderhoud en het gebruik als voorbelasting mogen aftrekken. Voor het privégebruik moet u btw betalen. Deze bedraagt in de regel 2,7% van de catalogusprijs van de auto, inclusief btw en bpm. Er bestaan afwijkende regels wanneer u: • een auto heeft die ouder is dan vijf jaar; • de auto zonder btw heeft aangeschaft; • een (sluitende) kilometeradministratie heeft bijgehouden; Herziening aftrek bij vrijgestelde omzet

• een eigen bijdrage betaalt voor het privégebruik;

Koopt u goederen of gebruikt u diensten voor zowel

• als ondernemer uw privéauto zakelijk gebruikt en de

btw-belaste activiteiten als voor btw-vrijgestelde

btw op de kosten voor onderhoud en gebruik in aftrek

activiteiten, dan kunt u niet alle btw in aftrek brengen.

heeft gebracht.

Alleen de btw over kosten die u maakt voor belaste omzet is aftrekbaar. Dat betekent dat u een inschatting

Correctie over personeelsvoorzieningen

moet maken welk deel van de goederen en diensten u

In de laatste aangifte moet u ook alert zijn op de btw over

gebruikt voor belaste omzet. In de laatste btw-aangifte

personeelsvoorzieningen, giften en relatiegeschenken.

over 2012 moet u dan eventuele correcties aanbrengen

De btw mag u in principe in aftrek brengen als de

in de verdeling die u heeft gemaakt tussen belaste en

voorzieningen en geschenken per werknemer of relatie

vrijgestelde omzet. Een teveel genoten btw-aftrek moet u

niet meer bedragen dan € 227 (exclusief btw). Heeft u

herzien.

meer uitgegeven en de btw hierover afgetrokken, dan moet u waarschijnlijk de btw alsnog terugbetalen. Neem

Let op

voor details contact op met uw SRA-adviseur.

De herzieningstermijn voor roerende investeringsgoederen (bijvoorbeeld een computer of een auto) is vijf jaar en voor onroerende investeringsgoederen (zoals een pand) tien jaar. Er gelden bijzondere regels. Uw SRA-adviseur kan u hier meer over vertellen.

Kleineondernemersregeling Tot slot kunnen zelfstandig ondernemers die de kleineondernemersregeling toepassen hun vermindering (eventueel) corrigeren.

Correcties over het privégebruik

Minder lenen voor een huis

Onroerend goed, de auto van de zaak en andere zakelijke

Er zijn nog andere zaken waarmee u rekening moet

goederen en diensten die u het afgelopen jaar privé heeft

houden als u dit jaar een huis gaat kopen. Zo zult u

gebruikt, zullen in deze aangifte de nodige aandacht van

voldoende eigen geld moeten meenemen voor de

u vragen. Als u de btw over deze goederen of diensten

aankoop van een huis. Het kabinet heeft namelijk

eerder heeft afgetrokken als voorbelasting, moet u voor

bepaald dat de maximale lening die u kunt aangaan

het privégebruik btw betalen.

105% (was 106%) van de woningwaarde bedraagt. 7


FEITEN EN CIJFERS

Bijkomende kosten moet u dus zelf financieren. Het

Blok-akkoord

maximale financieringspercentage wordt uiteindelijk 100%.

Onder politieke druk heeft minister Blok met de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP een akkoord moeten

Ook de inkomensnormen voor hoeveel u mag lenen zijn

sluiten over de woningmarkt. Daarmee is onder meer de

verder aangescherpt. Houd er dus rekening mee dat u

volledige aflossingsverplichting komen te vervallen. De

minder kunt lenen voor het huis. Voor starters is er een

geïntroduceerde flexibele hypotheekvorm maakt het

versoepeling. Zij kunnen een ruimere hypotheek krijgen

mogelijk om enerzijds formeel te voldoen aan de wettelijke

als zij binnen enkele maanden of jaren een verhoging

plicht voor nieuwe woningkopers om 100 procent van

van hun salaris verwachten.

hun hypotheek volgens een annuïtair schema af te lossen, maar biedt anderzijds woningkopers de keuze

Drie extra versoepelingen

om hun maandlasten te beperken. Onderdeel van de

Tot slot kunnen de volgende drie maatregelen nog

nieuwe hypotheekvorm is dat wooninkopers maximaal

interessant zijn voor u:

de helft van het bedrag dat zij jaarlijks annuïtair aflossen

1. Mensen die na verkoop van hun eigen woning met

via een tweede lening bij de bank weer terug kunnen

een restschuld blijven zitten, mogen de rente over deze

lenen. Terwijl de ene lening gedurende de looptijd dus

restschuld maximaal tien jaar in aftrek brengen in box 1.

terugloopt naar 0 euro, loopt de andere weer op tot

Het gaat om restschulden die zijn ontstaan vanaf

maximaal 50 procent van de hypotheeklening. De rente

29 oktober 2012 tot en met 31 december 2017.

die u betaalt over het teruggeleende bedrag, is overigens

2. Twee crisismaatregelen zijn met een jaar verlengd: wie

niet aftrekbaar als eigenwoningschuld. Dit akkoord

gaat verhuizen, kan wat langer gebruikmaken van de

ondervindt de nodige scepsis uit de politiek, de banken-

verhuisregeling en de hypotheekrenteaftrek na

wereld en de diverse belangenorganisaties op het gebied

tijdelijke verhuur wordt ook met één jaar verlengd.

van de woningmarkt. Het zal dus nog wel enige tijd

3. De doorverkooptermijn voor de overdrachtsbelasting

turbulent blijven!

is vanaf 1 september 2012 verruimd van 6 naar 36 maanden.

3. ‘De ver vuilende automobilist betaalt’ ‘De vervuiler betaalt’. Wat geldt als een algemene regel in Nederland, geldt in het bijzonder voor de auto van de zaak. Vuile auto’s, of beter gezegd minder zuinige auto’s, worden in 2013 zwaarder belast. De CO2-normen zijn voor dit jaar opnieuw aangescherpt. Wilt u dit jaar een nieuwe auto van de zaak aanschaffen waarin u ook privé gaat rijden, dan loont het de moeite om te kijken naar de CO2-uitstoot van de nieuwe auto. Het kan u een hoop geld besparen en u bewijst het milieu een dienst.

8


FEITEN EN CIJFERS

• Voor personenauto’s met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 gr/km (dus ook elektrische auto’s met een CO2-uitstoot van 0 gr/km) geldt gedurende 60 maanden een 0%-tarief voor de bijtelling. Doet u de aanschaf pas in 2014 of 2015, dan bedraagt het bijtellingspercentage 7%. • De periode van 60 maanden geldt ook voor de andere bijtellingscategorieën. • Deze periode gaat in op de 1e dag van de maand die volgt op de maand waarin voor het eerst een kenteken is afgegeven. • Na afloop van de 60 maandenperiode wordt het percentage opnieuw vastgesteld aan de hand van de Bijtelling

regels die op dat moment gelden.

Rijdt u privé met een auto van de zaak, dan moet u een bedrag bij uw inkomen tellen voor het privégebruik,

Uw autodealer kan u voorlichten over de diverse

tenzij u kunt aantonen dat u op jaarbasis niet meer dan

CO2-normen en de gevolgen daarvan voor de

500 kilometer privé met de auto heeft gereden. Deze

bijtellingscategorie.

bijtelling is bijna altijd een percentage van de catalogusBPM en CO2-uitstoot

waarde van de auto.

Ook de BPM wordt door de overheid gebruikt om u te Er zijn diverse categorieën die, oplopend naar vervuiling

stimuleren een zuinige en schone auto aan te schaffen.

(of minder milieuvriendelijk), het percentage weergeven

Nieuw dit jaar is dat de belasting van personenauto’s en

van de bijtelling: van zeer zuinig (0%) via de tussenstappen

motorrijwielen (BPM) uitsluitend nog berekend wordt

14% en 20% naar de minst milieuvriendelijke categorie

op basis van de absolute CO2-uitstoot. Ook het tarief van

van 25%. Dit bijtellingspercentage is weer afhankelijk

de CO2-afhankelijke dieseltoeslag is per 1 januari 2013

van de CO2-uitstoot van de auto. Bovendien maakt men

aangescherpt en bedraagt nu € 56,13 per gram

onderscheid tussen diesel en andere brandstoffen. Dit

CO2-uitstoot vanaf 70 gram/km.

onderscheid vervalt overigens vanaf 2015. Tot slot zijn de tarieven van de motorrijtuigenbelasting

Let op Voor een auto die meer dan 15 jaar geleden voor het eerst

(MRB) voor 2013 gestegen met 2,2%. De vrijstelling voor zeer zuinige auto’s blijft tot 1 januari 2014 gelden.

in gebruik is genomen, geldt een bijtelling van 35% van de waarde van de auto in het economisch verkeer.

4. In n ov ati eb ox aantrek kelijker vo or m kb

Bijtellingspercentage 60 maanden vast

Bedrijven die de innovatiebox in de vennootschapsbelasting

De CO2-normen worden jaarlijks aangescherpt. Als u

kunnen toepassen, mogen voortaan ook kiezen voor een

uw nieuwe auto in 2013 op kenteken laat zetten, houdt u

forfaitaire regeling. In dat geval kunnen zij 25% van hun

dan rekening met het volgende:

winst aanmerken als voordeel voor de innovatiebox. Dit is 9


FEITEN EN CIJFERS

een sterke vereenvoudiging om de box toegankelijker te maken voor bedrijven in het midden- en kleinbedrijf (mkb). De innovatiebox Om gebruik te kunnen maken van de innovatiebox, moet u winst behalen met een eigen innovatie waarvoor u een octrooi (of kwekersrecht), een buitenlands patent of een S&O-verklaring heeft gekregen. De innovatiebox is er alleen voor bedrijven die onder de vennootschapsbelasting vallen. Door gebruik te maken van de innovatiebox, betaalt u aanzienlijk minder belasting over de voordelen uit innovatieve activiteiten. De voorwaarden zijn echter streng. Zo geldt er een boxdrempel, waardoor de voordelen pas laag belast zijn als u de voortbrengingskosten heeft ingelopen. In de praktijk blijkt de innovatiebox lastig uitvoerbaar en zijn de administratieve lasten groot. zou de € 25.000 belast zijn met € 5.000 (20% van € 25.000) Forfaitaire regeling

aan vennootschapsbelasting. Uw fiscale voordeel is dan

Om de innovatiebox toegankelijker te maken voor het

ook € 4.000.

mkb, is er nu een forfaitaire regeling. Bij toepassing van de innovatiebox mag u 25% van uw winst aanmerken als

Nadelen

voordelen uit innovatieve activiteiten. U hoeft geen

Kiezen voor de forfaitaire regeling is niet altijd voordelig.

rekening te houden met een drempel. Het forfaitaire bedrag

De reguliere regeling is aantrekkelijker als u denkt meer

is gemaximeerd op € 25.000 per jaar. U mag jaarlijks kiezen

dan 25% winst te behalen met innovatieve activiteiten of

om de forfaitaire regeling al dan niet toe te passen, mits

als het voordeel meer is dan het gemaximeerde forfaitaire

u in het jaar zelf, of in de twee voorafgaande jaren, een

bedrag van € 25.000. Bovendien geldt dat als u gebruik

immaterieel activum heeft voortgebracht.

kunt maken van de innovatiebox, maar niet kunt kiezen voor de forfaitaire regeling, het werkelijke voordeel uit

Voordeel in praktijk

het immateriële activum alsnog moet worden bepaald

Stel, u behaalt in 2013 een totale winst van € 100.000 en

met inachtneming van de drempel.

u komt in aanmerking voor de innovatiebox. U maakt de keuze voor de forfaitaire regeling. U mag nu 25% van uw winst, oftewel € 25.000 (maximale bedrag), toerekenen

Werkgever

aan de innovatiebox. Hier geldt een effectieve heffing van in aanmerking wordt genomen. Hierover bent u dan

5. Ho e nu verd er me t d e l e ven sl o opre geling?

€ 1.000 (20% van € 5.000) vennootschapsbelasting

Heeft u werknemers die deelnemen aan de levensloop-

verschuldigd. Zonder toepassing van de innovatiebox

regeling, dan moet u rekening houden met de nodige

5%. Dat betekent dat 5/25 van € 25.000, oftewel € 5.000,

10


FEITEN EN CIJFERS

wijzigingen dit jaar. Voor sommige deelnemers is het

looptegoed, moet u volledig belasten. Tot 2012 bouwde

tegoed definitief vrijgevallen op 1 januari 2013. Anderen

uw werknemer ook levensloopverlofkorting op over zijn

mogen blijven deelnemen. Voor u als werkgever is het

inleg. Bij de berekening van de loonheffingen moet u

belangrijk dat u de veranderingen goed verwerkt.

rekening houden met deze opgebouwde levensloopverlofkorting.

Levensloopregeling in vogelvlucht Op 1 januari 2006 is de levensloopregeling ingevoerd.

Deelnemers met een tegoed van € 3.000 of meer

Hiermee konden werknemers een deel van hun bruto-

Bedroeg het levenslooptegoed op 31 december 2011 € 3.000

salaris sparen voor onbetaald verlof of om eerder met

of meer, dan mag uw werknemer tot 2022 gebruik blijven

pensioen te gaan. Per 1 januari 2012 is de levensloop-

maken van de levensloopregeling. Hij mag dus gewoon door

regeling afgeschaft, maar er is wel een overgangsregeling.

blijven sparen en opnamen blijven doen. Vanaf 31 december

Met deze overgangsregeling krijgt u nu te maken.

2021 dient er over het tegoed belasting te worden betaald.

Deelnemers met een tegoed van minder dan € 3.000

Let op

Heeft uw werknemer deelgenomen aan de levensloop-

Per 1 januari 2013 is een eventuele inleg in de levensloop-

regeling en was zijn levenslooptegoed op 31 december

regeling aftrekbaar voor alle loonheffingen, dus ook voor

2011 minder dan € 3.000, dan is het tegoed definitief

de werknemersverzekeringen. Uw bijdrage is geen loon.

vrijgevallen op 1 januari 2013. Deze vrijval is belast.

Daar staat tegenover dat een eventuele opname loon is

U moet loonheffingen inhouden over 80% van het

voor alle loonheffingen. U betaalt als werkgever dus ook

opgebouwde tegoed op 31 december 2011. Het rendement

premies werknemersverzekeringen over de opname. Is uw

dat sinds 1 januari 2012 is opgebouwd over het levens-

werknemer op 1 januari 2013 61 jaar of ouder, dan geldt een afwijkende regeling. Als uw werknemer zijn levenslooptegoed in 2013 in één keer volledig wil opnemen, dan profiteert hij van de 80%-regeling. U moet dan loonheffingen inhouden over 80% van het opgebouwde tegoed op 31 december 2011. De eis dat levenslooptegoed alleen kan worden opgenomen voor verlof is komen te vervallen. Uw werknemer mag het levenslooptegoed dus ook voor andere doeleinden opnemen. Het tegoed dat uw werknemer heeft opgebouwd vanaf 1 januari 2012 moet u volledig belasten. Ook hier moet u bij de berekening van de loonheffingen rekening houden met de opgebouwde levensloopverlofkorting. Heeft uw werknemer zijn volledige tegoed in 2013 opgenomen, dan kan hij niet meer bijstorten op de levenslooprekening. De levensloopregeling eindigt dan. 11


FEITEN EN CIJFERS

Tot slot moet u als werkgever ook loonheffingen

Beperkte bijbetalingsverplichting

inhouden voor uw ex-werknemer met een levensloop-

U bent in dit verband een kleine werkgever als u een

tegoed die na zijn vertrek geen nieuwe werkgever heeft

premieplichtig loon heeft van maximaal € 755.000 (2012).

gevonden.

Dit loon staat op de premienota voor de sociale verzekeringen van het UWV (Uitvoeringsinstituut

6 . Tij d elij ke opl ossi ng vo or bij b e t a l ingspli c ht bij w a ard e overd r ac ht p ensi o en

Werknemersverzekeringen).

Een werknemer die van werkgever verandert, mag zijn

bij een individuele waardeoverdracht meer dan € 15.000

opgebouwde pensioenaanspraken meenemen naar de

en meer dan 10% van de overdrachtswaarde, dan hoeft u

pensioenregeling van zijn nieuwe werkgever. Hij moet

de bijbetalingslasten niet te betalen. De pensioenuitvoerder

dit dan wel binnen zes maanden aanvragen. Deze

is dan ook niet verplicht om mee te werken aan de

waardeoverdracht kan voor de oude of nieuwe werkgever

waardeoverdracht. U mag de bijbetalingslasten wel

grote financiële gevolgen hebben. Om deze gevolgen te

vrijwillig betalen.

Bedragen voor u als kleine werkgever de bijbetalingslasten

beperken, is er nu een tijdelijke oplossing voor de ‘kleine’ werkgever.

Extra gegevens aanleveren Bij een verzoek om waardeoverdracht zal de pensioen-

Soms forse bijbetalingslasten bij waardeoverdracht

uitvoerder moeten weten of de grens van € 15.000 en

Een werknemer heeft wettelijk het recht om zijn bij de

10% van de overdrachtswaarde wordt overschreden.

oude werkgever opgebouwde pensioen onder te brengen

Tevens zal de pensioenuitvoerder bij u aankloppen om te

bij de pensioenuitvoerder van zijn nieuwe werkgever. Dit

bepalen of u een kleine werkgever bent en zo ja, of u bij

heet waardeoverdracht en kan, afhankelijk van de regeling

overschrijding van de grens bereid bent om de

(zoals een middelloon- of eindregeling), al dan niet voordelig

bijbetalingslasten vrijwillig te voldoen.

uitpakken voor de werknemer. Door de financiële crisis kampen veel pensioenfondsen op dit moment met te lage

Krijgt u van de ontvangende pensioenuitvoerder een

dekkingsgraden. Dat betekent dat een waardeoverdracht

verzoek tot uitvraag van informatie, dan moet u hier

dan niet mogelijk is. Zodra dit wel weer kan, vindt dit

binnen een maand op reageren. Als u niet binnen deze

dan alsnog met terugwerkende kracht plaats.

termijn met bewijsstukken kunt aantonen dat u een kleine werkgever bent, dan gaat de waardeoverdracht

Bij waardeoverdracht kan een werkgever geconfronteerd worden met bijbetalingslasten, die soms oplopen tot enkele tienduizenden euro’s. Vooral ‘kleine’ werkgevers kunnen hierdoor in financiële problemen komen. Daarom wordt de plicht tot bijbetaling voor deze werkgevers nu tijdelijk beperkt, totdat er een structurele oplossing is.

12

door en bent u verplicht tot bijbetalen.


FEITEN EN CIJFERS

TIP S N I E UWSBR IEF 1 e K WA RTA A L 2013 1. Wel ke s c h oli ngsu itg aven zij n aftrekb a ar in 2013? Voor het nieuwe jaar heeft het kabinet flink gesneden in de aftrekbaarheid van scholingsuitgaven. Dit zijn uitgaven die u maakt voor het volgen van een opleiding of studie voor een (toekomstig) beroep. De scholingsuitgaven komen voor aftrek in aanmerking als deze meer bedragen dan de drempel van € 250 (was € 500), maar niet boven het maximum uitkomen van € 15.000. In 2013 zijn alleen nog de door de onderwijsinstelling verplicht gestelde en noodzakelijke kosten van de opleiding of studie aftrekbaar. U moet hierbij denken aan het les-, cursus-, college- examengeld of promotie-

premiekorting voor het in dienst hebben van een oudere

kosten en de door de onderwijsinstelling verplicht

werknemer is komen te vervallen. De overgangsregeling

gestelde leermiddelen en beschermingsmiddelen. Denk

voor de premievrijstelling oudere werknemers blijft wel

bijvoorbeeld aan de verplichte studieboeken, verplicht

bestaan.

gereedschap of een beschermingsbril. Het kan zijn dat uw werknemer tegelijkertijd recht heeft op de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer en de premiekorting in dienst nemen oudere werknemer. In dat geval past u alleen de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer toe. Tegelijk toepassen mag niet meer.

3. Kapit aa lverz ekering omz e tten tot 1 apri l Voor een nieuwe kapitaalverzekering eigen woning (KEW), een spaarrekening eigen woning (SEW) of een beleggingsrecht eigen woning (BEW) gelden vanaf 1 januari geen

2. Veranderingen in premiekor tingen

fiscale faciliteiten meer. Deze vallen vanaf het begin af

De premiekorting voor het in dienst nemen van oudere,

aan onder het vermogen in box 3 en er gelden geen

voormalige uitkeringsgerechtigde werknemers en de

vrijstellingen. Heeft u een bestaande kapitaalverzekering

premiekorting voor arbeidsgehandicapte werknemers,

in box 3, dan kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om deze

zijn beide per 1 januari 2013 omhooggegaan naar maximaal

om te zetten naar een KEW, SEW of BEW. U heeft hier

€ 7.000 per jaar bij een 36-urige werkweek of meer. De

nog tot 1 april van dit jaar de tijd voor. 13


FEITEN EN CIJFERS

4 . Vr ij e r u i mte werk kostenre geling om h o o g De vrije ruimte van de werkkostenregeling is per 1 januari 2013 omhooggegaan van 1,4% naar 1,5%. Reden voor deze verhoging is de eveneens per 1 januari afgeschafte verplichte vergoeding van de bijdrage Zvw (Zorgverzekeringswet). Daarvoor in de plaats is de werkgeversheffing Zvw gekomen. U mag in 2013 tot maximaal 1,5% van de totale fiscale loonsom gebruiken voor onbelaste vergoedingen of verstrekkingen aan uw werknemers. Past u de werkkostenregeling nog niet toe, dan mag u dit jaar nog gebruiken voor de voorbereiding. Daarbij kunt

Vorig jaar kon uw verzekeringsadviseur deze kosten nog

u uitgaan van de vier logische stappen die wij hebben

versleutelen in de verzekeringspremie zelf. Vanaf 1 januari

aangegeven in de laatste nieuwsbrief van vorig jaar. Een

2013 mag hij dat niet meer. Er geldt nu een zogeheten

van de stappen is het bepalen van de fiscale loonsom.

provisieverbod waardoor de kosten inzichtelijk moeten

Ga bij deze bepaling niet automatisch uit van de totale

worden gemaakt. De zuivere premies die u betaalt voor

loonsom van 2012, want deze is nog inclusief de Zvw.

een lijfrente- of een arbeidsongeschiktheidsverzekering blijven wel aftrekbaar. Voor een lijfrente is de premie uiteraard alleen aftrekbaar als u in een jaar te weinig pensioenopbouw heeft (jaarruimte) of als u in de afgelopen zeven jaren te weinig pensioen heeft opgebouwd (reserveringsruimte) en de premie tijdig is betaald.

6. G ebr ui kelijk l o on om ho o g Dit jaar is het gebruikelijk loon voor onder andere de directeur-grootaandeelhouder (dga) vastgesteld op â‚Ź 43.000 (2012: â‚Ź 42.000). Het gebruikelijk loon is het loon dat u minimaal moet verdienen en wat hoort bij de duur en het niveau van uw werk. Afhankelijk van uw eigen situatie kan het loon hoger of lager zijn (bijvoorbeeld als u in deeltijd werkt).

14

5 . Ver z ek eri ngs ad v i es ni e t l ang er aftrekb aar

Uit onderzoek is gebleken dat een dga bij een ongewijzigd

Vanaf dit jaar is uw verzekeringsadviseur verplicht om zijn

meer door verhoging van de eerste tariefschijf in de

advieskosten voor een lijfrente- of een arbeidsongeschikt-

inkomstenbelasting, door een hogere premie Zorgverzeke-

heidsverzekering apart aan u te berekenen. Deze kosten

ringswet en een verlaging van de maximale arbeidskorting

zijn niet langer aftrekbaar.

voor hogere inkomens.

salaris dit jaar netto minder overhoudt. Dit komt onder


FEITEN EN CIJFERS

Bij een gebruikelijk loon van € 43.000 op jaarbasis gaat u

Wat de beste keuze voor uw werknemer is, hangt af van

er ongeveer € 95 netto per maand op achteruit.

verschillende factoren. Bijvoorbeeld: wanneer heeft hij het geld nodig; welk rentepercentage krijgt hij op de

7 . O ver g ang sre g eli ng l e vensl o op

levensloopspaarrekening; tegen welk percentage kan hij

Wanneer het saldo van uw levensloopspaarrekening en/

het geld wegzetten en/of herbeleggen en wat is zijn

of beleggingstegoed per 31 januari 2011 meer bedraagt

belastbaar inkomen in box 1 en box 3 de komende jaren?

dan € 3.000 heeft u de keuze om ongewijzigd te blijven

Met de juiste keuze kunt u een voordeel behalen.

sparen. U bouwt met ingang van 2012 alleen geen levensloopverlofkorting meer op, en bestedingsvrije opnamen te doen of het gehele tegoed in 2013 ineens op

Hoewel bij de totstandkoming van deze uitgave de grootst

te nemen en daarmee de regeling voortijdig te beëindigen.

mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid

Bij het volledig opnemen van het tegoed in 2013 blijft

dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of

20% van tegoed per 31 december 2011 onbelast.

niet meer juist is. Dit kan het gevolg zijn van (aanpassing

Per 31 december 2021 komt een definitief einde aan de

van de) regelgeving die bekend is geworden na het opmaken

levensloopregeling. Het saldo per die datum is volledig,

van deze uitgave. Voor toepassing in individuele gevallen

zonder korting, belast.

raden wij u aan contact op te nemen met uw adviseur.

15


IN DE PRAKTIJK

Hout hand el B o e ve & Hop b e d i en en n i c h em ar kt v anu it Ud d el

“Om de natuur in stand te houden, moet je het beheren” Het bos is een bron van schoonheid en rust, maar ook

Respect

van inkomsten. Boeve & Hop Houthandel uit Uddel is

Er is veel veranderd sinds die tijd, maar wat gebleven is,

misschien niet de grootste speler in de houtmarkt, maar

is het respect voor bos en natuur, vertelt Hop. Dat respect

wel een bijzondere. Dankzij een slimme combinatie van

is hen met de paplepel is ingegoten. “We zijn beheerders

ouderwets hard werken en strategisch innoveren in

van de natuur die hun verantwoording nemen in de balans

een niche, staan alle seinen op groen voor verdere groei.

tussen ecologische motieven (zorgen dat de bossen fraai en in balans blijven) en economische motieven. En dat

Gert Boeve en Gert Hop vormen samen de tweede

gaat heel goed samen op.”

generatie van het bedrijf dat al sinds 1959 actief is. Hun beider vaders én naamgenoten reden hun

Het was in 1998 toen Boeve en Hop het bedrijf van hun

motorzagen nog met bromfietsen het bos in. Vandaag

vaders overnamen. Al vrij snel kochten ze een zagerij

beschikt het bedrijf over hypermoderne computer-

over die destijds nog in Nijkerk gevestigd was. Boeve:

gestuurde harvesters (zaagmachines) en forwarders

“Dat was een belangrijke zet. Op deze manier werden we

(uitrijdmachines).

actief op meerdere plekken in de keten en dat maakt je

V.l.n.r.: Gert Hop, Gert Boeve, Berry van ’t Hul en Renzo van Dam 16


IN DE PRAKTIJK

positie veel sterker.” Sinds de overname is hijzelf verant-

niet. Onze kracht zit in de schaalgrootte. We zijn niet te

woordelijk voor wat nu Rondhoutzagerij Midden Nederland

klein, maar ook niet te groot. Dat biedt ons de gelegenheid

heet, terwijl Hop zich helemaal richt op de bosexploitatie.

om iets te bieden wat anderen niet hebben. Dat is de reden waarom we speciale orders krijgen uit de verpakkings-

Combinatie

industrie zoals driehoekige balken en balken waar een hapje

De combinatie maakt hen sterk, vertelt Hop. Binnen de

of een ronding in gefreesd moet worden. Rondhoutzagerij

houthandelsdivisie kopen ze hout bij boseigenaren zoals

Midden Nederland is sterk in alles wat niet-standaard is.”

gemeentes, Staatsbosbeheer en private partijen. “We oogsten het en zetten het af bij uiteenlopende houtverwerkende

Staal

bedrijven zoals zagerijen, papier- en spaanplaatfabrieken

Een belangrijke klant bijvoorbeeld is Tata Steel, waarvoor

en productiebedrijven van OSB en MDF. Maar ook bij

Boeve & Hop hulpmiddelen maakt ten behoeve van

onze eigen dochter Rondhoutzagerij Midden Nederland.”

staaltransport. Als er grote rollen staal per schip worden vervoerd, worden die gestuwd met houten blokken,

De zagerij begeeft zich in een nichemarkt die zich richt

zodat ze onder geen beding van hun plek komen.

op de verpakkingsindustrie. Boeve: “Tegen de grote

“Die skeggen komen uit onze zagerij. Maar dat geldt

zagerijen die gefocust zijn op het produceren van zoveel

voor tal van andere soorten houtsortimenten die

mogelijk kuubs kunnen we nooit op. Dat willen we ook

gebruikt worden in de verpakkingsindustrie.” 17


IN DE PRAKTIJK

Houtverwerking op het bedrijf in Uddel De overname van de zagerij zien beide heren als een

de verwerker zit. Dan weet hij dat hij een net wat

strategische zet die goed uitgepakt heeft.

hogere prijs kan krijgen.”

Hop: “Omdat je leverancier en verwerker tegelijk bent, heb je informatie van beide markten. Als we aan de ene

Partners

kant een overschot zien ontstaan, kan je aan de andere

In al deze strategische keuzes hebben de specialisten van

kant de prijs al laten zakken. De combinatie helpt ons

Schuiteman de laatste jaren een belangrijke rol gespeeld.

om vooruit te kijken en waar nodig snel te kunnen

Boeve: “Ze fungeren als sparringpartners die met onze

voorsorteren. Met name toen het wat minder ging in de houthandel, hebben we bedrijven zien verdwijnen. Doordat we de zagerij erbij hebben, beheersen we een groter stuk van de keten. Een boseigenaar verkoopt zijn hout aan de handelaar, die verkoopt het op zijn beurt

“Omdat je leverancier en verwerker tegelijk bent, heb je informatie van beide markten”

aan de verwerker waarop het vervolgens naar de eind-

18

gebruiker of de tussenhandel gaat. Elke keer moet er

plannen meedachten. Hoe gaan we schakelen? Welke

iets bij de prijs op. Dat is de reden waarom een bos-

financiering is er nodig? Hoe snel gaan we investeren?

eigenaar graag zaken doet met een partij die dichtbij

Nu al? Of wachten we nog even? Bij dit soort overwegingen


IN DE PRAKTIJK

heb je iemand nodig die er van een andere kant tegenaan

van bos en natuur. Door de jaren heen is er vanuit

kijkt. Maar die tegelijkertijd ook heel goed weet hoe een

bepaalde hoeken best wel eens wat weerstand tegen het

ondernemer denkt. En dat is precies wat we in deze

oogsten van hout. Gelukkig komt men de laatste tijd

samenwerking ervaren. De Schuiteman-adviseurs zijn

steeds vaker tot de conclusie dat je de Nederlandse

geen accountants die getallen bij elkaar optellen, maar

natuur moet beheren om het in stand te houden. En dat

het zijn zelf ook ondernemers. Mensen die kansen zien

is precies waar het in onze handel om draait. Up to date

en risico’s goed kunnen inschatten.”

blijven met ons machinepark, de markt goed in de gaten blijven houden, nooit stil gaan zitten en ouderwets,

Doorgaan met waar ze mee bezig zijn, dat is het motto

degelijk ondernemerschap. Dat is wat we voor ogen

voor de komende jaren. “Op een verantwoorde manier

hebben en dat is ook hoe we dit bedrijf in de toekomst

omgaan met de economische én de ecologische waarde

kunnen doorgeven aan een volgende generatie.”

Houthandel Boeve & Hop Eigenaren: Gert Boeve en Gert Hop Aantal medewerkers: 26 Core business: Houthandel en -zagerij Diensten bij Schuiteman: Jaarrekening, loonadminstratie, tussentijdse cijfers, aangifte IB/VPB en fiscale advisering

19


SCHUITEMAN1049 - 13/03 © Schuiteman / Reclamebureau DplusM

VO ORTHUIZEN Kerkstraat 29 - Voorthuizen Postbus 146 - 3780 BC Voorthuizen T: (0342) 473444 - F: (0342) 474841 E: voorthuizen@schuiteman.com

BA R N EV EL D Thorbeckelaan 95 - Barneveld Postbus 480 - 3770 AL Barneveld T: (0342) 411200 - F: (0342) 420022 E: info@schuiteman.com

HUIZEN Huizermaatweg 360 - Huizen Postbus 391 - 1270 AJ Huizen T: (035) 6473471 - F: (035) 6473472 E: huizen@schuiteman.com

V EEN EN DA A L Vendelier 4 - Veenendaal Postbus 622 - 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 - F: (0318) 610147 E: veenendaal@schuiteman.com

HAR DERW IJK Stephensonstraat 29 - Harderwijk Postbus 1164 - 3840 BD Harderwijk T: (0341) 455597 - F: (0341) 495090 E: harderwijk@schuiteman.com

EDE Keesomstraat 44 - Ede Postbus 276 - 6710 BG Ede T: (0318) 644000 - F: (0318) 644010 E: ede@schuiteman.com

COLOFON Eye - O p ener is e en uit g ave van S chu iteman Account ant s & Adv is eu rs e n ve rs chijnt v ier ke er p er j a ar in e en opl age v an 2200 stu ks R e d ac t ie S chu iteman Account ant s & Adv is eu rs R e cl amebure au D plusM R e d ac t ie-adres S chu iteman Account ant s & Adv is eu rs T. a. v. Sask i a S ol Po st bus 146 - 3780 B C Vo or t hu izen T: (0342) 473444 - F: ( 0342) 474841 E : ss ol@s chuiteman.com C oncept, vor mge v ing en pro du c t ie R e cl amebure au D plusM © 2 0 1 3 S chuite man Accountants & Adv i s eurs

w w w. s c h u i t e m a n . c o m w w w. w e r k e n b i j s c h u i t e m a n . c o m w w w. d g a t o o l b o x . n l

“Nothing escapes his eagle eye...”

EyeOpener 26  

EyeOpener 26

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you