Page 1

uitgave 7 - april 2008

N I E U WSB R I E F VA N S C H U I T E M A N AC C O U N TA N T S & A DV I SE U R S

E Y E -O P E N E R NIEUWS

“Nieuwe training s clinics in het voor jaar” NIEUWS

“Klanten ge ven S chuiteman een dikke acht” FEITEN EN CIJFERS

“B anksparen voor uw hy potheek” IN DE PRAKTIJK

“S atellietverbindingen i s echt speciali stenwerk”


MET HET OOG OP SCHUITEMAN

MET HET OOG OP SCHUITEMAN

Tijdens vermakelijke Powerpoint-

Zoals in de vorige Eye-Opener al werd

S chuiteman IMKO Improphit org an is e er t opn i e uw tr ain ings c li ni c s

aangekondigd, bestaat Schuiteman

De reactie van de deelnemers op de eerste trainings-

werkers op ludieke wijze voor het

Accountants & Adviseurs in 2008 veertig

clinics in het najaar 2007 was zeer positief. Nu volgt in

voetlicht gehaald. De medewerkers

jaar. Aan dit jubileum wordt het hele jaar

de maanden april, mei en juni de volgende serie, waarbij

van de verschillende vestigingen

door op verschillende manieren aandacht

we nog beter de onderwerpen en de inhoud zullen

vormden geen kliekjes maar alles en

besteed. Zo hebben we in januari met

afstemmen op de wensen van de deelnemers.

4 0 j a ar S c hu iteman

vrijwel het hele bedrijf een feestelijk weekend doorgebracht op Texel (zie ook

“Ni e uw e training s clini c s in he t v o or jaar ”

elders in deze uitgave). Meer over ons jubileum en de activiteiten

presentaties werden diverse mede-

E en f ant a sti s c h f am i li efe est op Texel

iedereen liep door elkaar heen. Al

In het kader van het 40-jarig jubileum van

liefeest. Op zaterdag 5 januari werd

Schuiteman Accountants & Adviseurs werd

de terugreis met enige weemoed

begin dit jaar een feestelijk weekend

aanvaard...

met al was het één fantastisch fami-

georganiseerd voor alle medewerkers en

die ermee samenhangen, kunt u lezen in de volgende Eye-Opener. We hebben

Opnieuw zal een aantal onderwerpen worden uitgediept

partners. Op donderdag 3 januari reisden

Jubi l e u m a c ti e

besloten van dat nummer een heuse

in kleine groepen in Restaurant De Hooghe Hof in

een kleine 200 mensen af naar Den Helder,

Wie... hee f t de fac tuur van het ee rste uur?

jubileumeditie te maken.

Voorthuizen onder leiding van ervaren trainers/docenten.

om daar de veerboot te nemen naar Texel.

U weet het: bij Schuiteman halen we niet graag oude

U ontvangt in de loop van volgende maand nadere

Op dit Waddeneiland was voor de gelegen-

koeien uit de sloot. Maar voor deze keer, omdat we

informatie en aanmeldingsformulieren. Natuurlijk kunt

heid het Grand Hotel Opduin in De Koog

40 jaar bestaan, maken we graag een uitzondering.

u hiervoor ook op onze website www.schuiteman.com

afgehuurd. Tijdens twee heerlijke dagen

We gaan op zoek naar de oudste nog bestaande door

terecht. Ook melden we hier dat we van plan zijn om u

werd in dankbaarheid teruggekeken op de

ons verzonden factuur. Die moet ergens bij één van

ook telefonisch over deze clinics te informeren.

afgelopen 40 jaar.

onze huidige klanten te vinden zijn. Misschien wel

Er waren diverse activiteiten, van garnalen-

bij u. Dus duik eens in uw archief en zoek de oudste

Naast de trainingsclinics kunt u ook kiezen voor een

vissen tot powerkiting. Iedereen kon dus

originele Schuiteman-factuur die u kunt vinden.

incompany training op uw locatie die wellicht nog beter

doen waar hij of zij goed in is, zoals we dat

Stuur hem ons toe en wie weet: als uw factuur de

aansluit bij de bedoeling van deze nieuwe dienst van

bij Schuiteman gewend zijn.

alleroudste is die boven water komt, krijgt u hem

Rel ati e Avond op 7 oktob er

Schuiteman; het direct en aantoonbaar koppelen van de

van ons terugbetaald (tot een maximum van

ontwikkeling van medewerkers aan duurzame resultaat-

€ 2.000,-)!

verbetering!

U kunt uw oudste Schuiteman-factuur vóór

Op dinsdag 7 oktober 2008 organiseren wij weer onze Relatie Avond in Hart van

1 september aanstaande sturen naar Schuiteman Wij hopen u (opnieuw) te ontmoeten.

Accountants & Adviseurs, t.a.v. Saskia Sol,

Holland te Nijkerk. Het belooft weer een

Kerkstraat 29, 3781 GA Voorthuizen.

zeer interessante avond te worden. Zet u

De uitslag van deze jubileumactie wordt bekend-

deze datum alvast in uw agenda?

gemaakt en het te retourneren bedrag wordt aan de winnaar overhandigd tijdens onze Relatie Avond in oktober dit jaar.

2

3


NIEUWS

NIEUWS

O n d er z o ek l e ver t go e d e re su ltaten op

De uitstekende resultaten uit het klanttevreden-

Dit artikel is geschreven door: drs Frans G.M. Werkhoven

Accountants & Adviseurs als een deskundig

Hoofd marktonderzoek ESI, Chr. Hogeschool Windesheim

accountantskantoor met persoonlijk betrokken

heidsonderzoek wijzen op een goede dienstverlening. Al met al ervaren klanten Schuiteman

en betrouwbare medewerkers. De mening van klanten is voor Schuiteman

Re su lt aten

Accountants & Adviseurs van groot belang.

De meeste klanten vinden betrouwbaarheid (87%),

Om deze reden heeft dit bedrijf het

deskundigheid (84%) en persoonlijk contact (79%) de

Schuiteman over het onderzoek

Economisch en Sociaal Instituut (ESI) van

belangrijkste aspecten waaraan een accountants-

“Wij zijn uiteraard zeer content met de

de Christelijke Hogeschool Windesheim

organisatie moet voldoen. In figuur 1 is te zien dat

uitkomsten van dit onderzoek. Het blijft

uit Zwolle gevraagd om een klanttevreden-

Schuiteman Accountants & Adviseurs juist op deze

een hele uitdaging voor ons om u zo

heidsonderzoek (KTO) uit te voeren.

belangrijke aspecten erg hoog scoort, respectievelijk een

tevreden te houden. Natuurlijk zijn er

De focus richtte zich vooral op de kwaliteit

8,3 een 8,2 en een 8,1. In vergelijking met andere

Figuur 2 laat zien dat het persoonlijk contact met

altijd verbeterpunten en deze zullen wij

en de communicatie. Het schriftelijke

landelijke accountantsorganisaties bevindt Schuiteman

zowel de afdelingen accountancy, belastingadvies

zeker oppakken. We danken iedereen

onderzoek is gehouden onder alle klanten

Accountants & Adviseurs zich duidelijk bij de top van

als afdeling arbeidszaken tussen een 7.9 en een 8

voor de medewerking aan dit onderzoek

van de vijf vestigingen van Schuiteman

Nederland. Klanten geven aan dat Schuiteman

wordt gewaardeerd.

en hopen natuurlijk dat u zich ook in de

Accountants & Adviseurs.

Accountants & Adviseurs zich dus op deze punten in

De goede beoordelingen worden nog eens

toekomst vrij voelt om ons aan te

De respons is in vergelijking met andere

positieve zin onderscheidt. De klanten van Schuiteman

benadrukt door het aantal klanten (92%) dat zegt

spreken op zaken waar u ontevreden of

onderzoeken erg hoog te noemen en

Accountants & Adviseurs ervaren het persoonlijk

Schuiteman Accountants & Adviseurs te willen

juist tevreden over bent.�

bedroeg 31%.

contact met alle afdelingen als goed.

aanbevelen of dit al gedaan te hebben.

Betrouwbaarheid

Belastingadvies

8,3

Deskundigheid

Accountancy

8,2

Persoonlijk contact

7,5

8,0

Figuur 1. Hoe tevreden bent u over verschillende aspecten van Schuiteman Accountants & Adviseurs?

4

8,0

7,9

Arbeidszaken

8,1

7,0

8,0

8,5

7,0

7,5

8,0

8,5

Figuur 2. Hoe tevreden bent u over het persoonlijk contact met Schuiteman Accountants & Adviseurs?

5


FEITEN EN CIJFERS

INHOUDSOPGAVE MAART 2007 Attenti e pu nten

AT TE NTIE PUNTE N 1. Wijz ig ingen in komstenb el asti ng

1. Wijzigingen inkomstenbelasting

FEITEN EN CIJFERS

Voor chronisch zieken geldt een uitzondering. Zij zullen

worden fiscaal zoveel mogelijk gelijk behandeld als

worden gecompenseerd via een toeslag. Betaal daarom dit

premies voor een lijfrenteverzekering. De voorwaarden

jaar zo veel mogelijk van de al geplande ziektekosten. Denk

voor aftrek van de ingelegde bedragen zijn vergelijkbaar

daarbij aan de aanschaf van een bril, tandprothese of

met de voorwaarden die gelden voor aftrek van

2. Wijzigingen vennootschapsbelasting

Het ministerie van Financiën heeft in een persbericht

rollator. Volgend jaar zijn de uitgaven namelijk niet meer

lijfrentepremies. Aftrek in 2007 van betalingen die in

3. Wijzigingen loonbelasting

een overzicht gegeven van de belangrijkste aanpassingen

aftrekbaar. Het vooruitbetalen van de premie ziektekosten-

2008 worden gedaan voor een spaarrekening of

4. Wijzigingen sociale verzekeringen

in de inkomstenbelasting per 1 januari 2008. Bedragen

verzekering leidt overigens niet tot extra aftrek.

beleggingsrecht is niet mogelijk.

5. Wijzigingen autobelastingen

die in verband met de inflatiecorrectie gecorrigeerd

Het drempelinkomen is het verzamelinkomen vóór

6. Wijzigingen belastingen op milieugrondslag

worden zijn voor 2008 met 1,5% verhoogd.

toepassing van de persoongebonden aftrek. De drempels

Doorschuifregeling en herinvesteringsreserve bij staking

zijn in 2008:

onderneming

L o on - /in kom stenb el asti ng

Kindertoeslag

7. Eigenwoningforfait

Op 1 januari 2008 is er een nieuwe toeslag bijgekomen:

8. Beëindiging onderneming

de kindertoeslag. Dit is een tegemoetkoming in de

9. Woning in aanbouw

kosten van het onderhoud van uw kind. Hebt u kinderen

10. Fooien

onder de 18 jaar en is uw gezamenlijke inkomen niet

Spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning

11. Opties

hoger dan € 46.700 per jaar dan krijgt u in principe

Vanaf 1 januari 2008 is het mogelijk om belastingvrij te

kindertoeslag. De Belastingdienst heeft u hierover

sparen voor de aflossing van de eigenwoningschuld. Dat

O m z e tb el asti ng/bpm

mogelijk eind 2007 bericht. Hebt u nog geen bericht

gebeurt via een geblokkeerde spaarrekening eigen

12. Omzetbelasting DGA

gehad dan kunt u via de website www.toeslagen.nl de

woning of een geblokkeerd beleggingsrecht eigen

13. Factuurvereisten

toeslag alsnog zelf aanvragen.

woning. De spaarrekening en het beleggingsrecht eigen

14. BPM buitenlandse auto

Controleer de gegevens op uw voorschotbeschikking

woning worden fiscaal zoveel mogelijk gelijk behandeld

kindertoeslag goed. Let hierbij vooral op uw inkomens-

als de kapitaalverzekering eigen woning. De voorwaar-

Ar b ei dsre c ht

gegevens. Kloppen de gegevens niet? Geef dat dan zo

den om een onbelaste uitkering te verkrijgen zijn

15. Zorgplicht

snel mogelijk door met het wijzigingsprogramma op de

vergelijkbaar met de voorwaarden die gelden voor de

16. Relatiebeding

genoemde site. Zo voorkomt u dat u geld misloopt, of

kapitaalverzekering eigen woning. Het rentevoordeel

Met ingang van 1 januari 2008 is dit ook mogelijk als de

17. Ontslag

later geld moet terugbetalen.

begrepen in de uitkeringen uit een kapitaalverzekering

onderneming op vrijwillige basis wordt gestaakt. De

eigen woning en een spaarrekening eigen woning

herinvesteringsreserve kan in die situatie ook worden

Aftrek buitengewone uitgaven

tezamen is onbelast als de uitkering niet meer bedraagt

toegepast door versoepeling van de bestaande eisen.

Var i a

Met ingang van 2008 is het drempelbedrag voor de

dan € 32.900 bij 15 tot en met 19 jaar premiebetaling en

19. Depot in plaats van G-rekening

aftrek terzake van kosten voor ziekte, invaliditeit en

niet meer dan € 145.000 bij 20 jaar premiebetaling.

Belastingtarieven

20. Invoerrechten

overlijden verlaagd. Dit ter compensatie van het niet

De totale vrijstelling kan nooit meer bedragen dan

De belastingtarieven per 1 januari 2008 bedragen:

meer aftrekbaar zijn van de standaardpremie en de

€ 145.000 per persoon.

18. Kennelijk onredelijk ontslag

Tot 1 januari 2008 was staking van een onderneming Drempelinkomen van

Drempelinkomen tot

Drempel

0

6.999

115

6.999

-

1,65% van drempelinkomen

6

zonder belastingheffing alleen mogelijk als de staking het directe gevolg was van overheidsingrijpen.

inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet, de bijdragevervangende belasting voor

Lijfrentespaarrekening of –beleggingsrecht

gemoedsbezwaarden en uitgaven die vallen binnen het eigen risico van de Zorgverzekeringswet. Vanaf 2009 is in het geheel geen aftrek van ziektekosten meer mogelijk.

gevolgd door de opzet van een nieuwe onderneming

Inkomen

doch niet

Tarief

meer dan

meer dan

jonger dan 65 jaar

Tarief 65 jaar en ouder

Vanaf 1 januari 2008 is het mogelijk om belastingvrij te

0

17.579

33,60

15,70

17.579

31.589

41,85

23,95

sparen via een lijfrentespaarrekening of een lijfrentebe-

31.589

53.860

42,00

42,00

leggingsrecht. De spaarrekening en het beleggingsrecht

53.860

-

52,00

52,00

7


FEITEN EN CIJFERS

Heffingskortingen

Verruiming octrooibox

voor diesel en lager dan 110 gram per kilometer voor de

WW, de WIA, de WAO en de Wajong zijn verhoogd in

De heffingskortingen per 1 januari 2008 bedragen:

Immateriële activa waarvoor een vennootschap een

auto die op een andere brandstof dan diesel rijdt. In

verband met de aanpassing aan het gestegen wettelijk

octrooi heeft, kunnen op verzoek worden belast naar een

andere gevallen bedraagt de bijtelling 25%.

minimumloon. De kinderbijslag gaat omhoog. De

Algemene heffingskorting

Personen

Personen

jonger dan 65 jaar

65 jaar en ouder

2.074

970

Arbeidskorting tot 57 jaar

1.443

57,58 of 59 jaar

1.697

60 of 61 jaar

1.949

62 jaar of ouder

2.201 112

54

Aanvullende combinatiekorting

746

350

1.459

683

Aanvullende alleenstaande ouderkorting Jonggehandicaptenkorting

1.459

683

666

Ouderenkorting

486

Alleenstaande ouderenkorting

555

Levensloopverlofkorting

octrooibox worden benut voor immateriële activa

Vakantiebonnen

waarvoor geen octrooi is verleend maar die zijn

Met ingang van 2008 geldt voor vakantiebonnen dat zij

voortgekomen uit een speur- en ontwikkelingsproject,

gewaardeerd moeten worden op 95% van de nominale

waarvoor een S&O-verklaring is afgegeven.

waarde. Met ingang van 2009 wordt dit 97,5% van de

Woningcorporaties

alleen als de vakantiebonnen worden verstrekt uit een op

Woningcorporaties zijn per 1 januari 2008 vennoot-

31 december 1996 bestaande publiekrechtelijke regeling

schapsbelastingplichtig voor al hun activiteiten. Tot

of collectieve arbeidsovereenkomst.

1 januari gold een tot de commerciële activiteiten beperkte belastingplicht.

Korting maatschappelijk beleggen

1,30%

1,30%

Korting beleggen in durfkapitaal

1,30%

1,30%

2. Wijzigingen vennootschapsbelasting

Premies sociale verzekeringen werkgever

werknemer

totaal

opmerking

AOW

0

17,9

17,9

€ 31.589 per jaar

Anw

0

1,10

1,10

idem

AWBZ

0

12,15

12,15

idem

WAO/WIA basis

5,65

0

5,65

€ 177,03 per dag

WAO reken

0,15

0

0,15

idem

WGA reken

0,57

0

0,57

idem

AWf 1)

4,70

3,50

8,25

idem

Sector-fonds 2)

1,36

0

1,36

idem

0

7,20

7,20

€ 31.231 per jaar

onbelast inkopen van eigen aandelen is vervangen door

1) Marginale premiepercentage AWf vanaf franchise

een voetvrijstelling. Alle inkopen onder de limiet

van € 61 per dag.

kunnen nu onbelast plaatsvinden. Voorheen was bij

2) Gemiddeld percentage.

overschrijding van de limiet de gehele inkoop, dus ook

3) Dit is een inkomensafhankelijke bijdrage van

het gedeelte onder de limiet, belast.

verzekerden waartegenover een vergoeding van de

4 . Wijzi g i ng en s o c i a l e ver z ek er i ng en

Het ministerie van Financiën heeft een overzicht gegeven van de belangrijkste wijzigingen in de Wet op

De premiepercentages per 1 januari 2008 zijn als volgt:

Zvw 3)

De drempelvrijstelling in de dividendbelasting voor het 3,86

prijzen de afgelopen tijd zijn gestegen.

nominale waarde. Deze afwijkende waardering geldt

Versoepeling vrijstelling inkoop eigen aandelen

191

Ouderschapsverlofkorting (per verlofuur)

aanpassingen zijn nodig omdat ook de lonen en de

tarief van 10% (octrooibox). Per 1 januari 2008 mag de

1.029

Combinatiekorting

Alleenstaande-ouderkorting

3. Wijz ig ingen l o onb el asting

de Vennootschapsbelasting 1969 per 1 januari 2008.

8

FEITEN EN CIJFERS

werkgever staat. Verzekerden zonder vergoeding zijn een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd van 5,1%.

De uitkeringsbedragen van de AOW, de ANW, de WW, Het ministerie van Financiën geeft in een persbericht

de WIA, de WAO en de Wajong gaan per 1 januari 2008

Minimumloon

Tarieven

een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de

omhoog als gevolg van de aanpassing per die datum van

Het wettelijk minimumloon voor een werknemer met

De tarieven in de vennootschapsbelasting zijn als volgt:

loonbelasting en de afdrachtverminderingen loonbelas-

het wettelijk minimumloon. De Kinderbijslag (die valt

een volledig dienstverband bedraagt per 1 januari 2008:

- over de eerste schijf (winst tot € 40.000): 20,0%,

ting per 1 januari 2008. Daarvoor in aanmerking

onder de minister voor Jeugd en Gezin) gaat niet

- over de tweede schijf (van € 40.000 tot € 200.000): 23,0%,

komende bedragen zijn wegens inflatiecorrectie voor

omhoog. Per 1 januari wordt de Kindertoeslag

- over de winst boven € 200.000: 25,5%.

2008 met 1,5% verhoogd.

geïntroduceerd.

Leeftijd

%

Maand

Week

Dag

23 jaar

100,0

1.335,00

308,10

61,62

22 jaar

85,0

1.134,75

261,85

52,37

21 jaar

72,5

967,90

223,35

44,67

20 jaar

61,5

821,05

189,45

37,89

19 jaar

52,5

708,90

161,75

32,35

Beperking renteaftrek

Auto van de zaak

Premies sociale verzekeringen per 1 januari 2008

Per 1 januari 2008 mag de belastingdienst bewijzen dat

De bijtelling voor het privégebruik van een auto van de

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

18 jaar

45,5

607,45

140,20

28,04

een concerntransactie niet zakelijk is, ook al wordt in het

zaak bedraagt voor een milieuvriendelijke auto 14% van

heeft in een persbericht de nieuwe bedragen van

17 jaar

39,5

527,35

121,70

24,34

buitenland tenminste 10% belasting betaald. De binnen

de catalogusprijs. De CO2–uitstoot van een milieuvriende-

uitkeringen en de premiepercentages voor 2008

16 jaar

34,5

460,60

106,30

21,26

het concern betaalde rente is dan niet aftrekbaar.

lijke auto moet lager zijn dan 95 gram per kilometer

bekendgemaakt. Uitkeringen als de AOW, de ANW, de

15 jaar

30,0

400,50

92,40

18,48

9


FEITEN EN CIJFERS

FEITEN EN CIJFERS

De minimumlonen gelden voor de in de onderneming

per kilometer méér uitstoot dan 192 (diesel) of 232

Verhoging LPG-accijns

rekenprogramma op de website www.belastingdienst.nl/

gebruikelijke arbeidstijd.

(overige brandstoffen) gram/km verhoogd met € 110.

Per 1 juli 2008 wordt de accijns op LPG verhoogd met

zakelijk/verpakkingenbelasting.

Indien minder dan de gebruikelijke arbeidstijd wordt

€ 0,015 per liter. De accijns op LPG bedraagt dan € 0,067

gewerkt, worden deze bedragen evenredig verminderd.

per liter.

Vliegbelasting Op 1 juli 2008 wordt de vliegbelasting ingevoerd. Voor

Het minimumloon geldt niet voor personen van 65 jaar

6 . Wij z i g i ng en b el a sti ng en op m i li e u g rond sl a g

of ouder. Wel geldt voor hen de minimumvakantietoeslag. De minimumvakantietoeslag bedraagt 8%.

iedere vertrekkende passagier wordt, afhankelijk van de bestemming, belasting geheven. Transferpassagiers zijn van de belasting uitgezonderd. Het tarief wordt € 11,25

Een werkgever is wettelijk niet verplicht om aan partieel leerplichtige jongeren het minimumloon te betalen over

Het ministerie van Financiën heeft in een persbericht een

voor landen van de Europese Unie en voor afstanden tot

dagen waarop de leerplicht geldt.

overzicht gegeven van de wijzigingen in de belastingen

2.500 kilometer. Voor langere afstanden bedraagt de

per 1 januari 2008. Voor de belastingen op milieugrond-

belasting € 45. De exploitant van de luchthaven moet de

5 . Wij z ig i ng en autob el asti ng en

slag zijn de volgende aanpassingen van belang.

belasting afdragen.

Het ministerie van Financiën heeft in een persbericht

Verpakkingenbelasting

Hoog tarief afvalstoffenbelasting voor shredderafval

een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de

Fijnstofdifferentiatie BPM

Per 1 januari 2008 is de verpakkingenbelasting

Met ingang van 1 januari 2008 valt shredderafval onder

autobelastingen gegeven. De daarvoor in aanmerking

Vanaf 1 april 2008 wordt het tarief van de BPM voor

ingevoerd. De verpakkingenbelasting kan bijdragen aan

het hoge tarief van de afvalstoffenbelasting. Het tarief

komende bedragen zijn in verband met de inflatie-

dieselpersonenauto’s afhankelijk van de uitstoot van

het terugdringen van de hoeveelheid verpakkingen en

bedraagt € 88,21 per 1.000 kilogram. Shredderafval is

correctie per 1 januari 2008 met 1,5% verhoogd.

fijnstof. Bij een uitstoot van nul milligram bedraagt

aan een verschuiving naar het gebruik van verpakkings-

afval dat ontstaat na het versnipperen van een mix van

de korting € 900. Voor iedere milligram uitstoot

materialen die minder schadelijk zijn voor het milieu. U

verschillende afvalstromen.

wordt € 200 geheven.

moet verpakkingenbelasting betalen als u een onder-

Verschuiving BPM naar MRB Per 1 februari 2008 is de BPM met ongeveer 6,5%

nemer (producent of importeur) bent die verpakte

verlaagd en de MRB met ongeveer 7,2% verhoogd.

Halvering MRB-tarief voor zeer zuinige auto’s

producten of verkooppuntverpakkingen voor de eerste

De verhoging van de MRB geldt voor alle voertuigen,

Per 1 april wordt het MRB-tarief voor zeer zuinige auto’s

keer in Nederland op de markt brengt of u als importeur

dus ook vrachtwagens, bussen en bestelauto’s, behalve

gehalveerd. Het gehalveerde tarief geldt voor dieselauto’s

verpakkingen direct na binnenkomst in Nederland van

bestelauto’s van gehandicapten. De verhoging heeft geen

met een CO2-uitstoot van maximaal 95 gram per

de ingevoerde producten verwijdert en afvoert. Er geldt

betrekking op de zogenaamde provinciale opcenten die

kilometer en voor andere auto’s met een maximale

voor iedere belastingplichtige een vrijstelling van 15.000

via de MRB worden geheven.

uitstoot van 110 gram per kilometer.

kg. Als u belastingplichtig bent voor de verpakkingenbelasting dan moet u voor het einde van ieder kwartaal

Bonus/malus energielabel BPM

Indexering MRB

een voorlopig bedrag (voorschot) betalen. U betaalt

Per 1 februari 2008 zijn de bonus/malusbedragen in de

Los van de indexering per 1 januari is de motorrijtuigen-

iedere keer een vierde van de totale (geschatte) belasting.

BPM die zijn gekoppeld aan het energielabel van

belasting per 1 februari 2008 verhoogd.

Na afloop van het jaar doet u uiterlijk 31 maart aangifte van de werkelijk verschuldigde verpakkingenbelasting.

personenauto’s verhoogd.

10

Verhoging dieselaccijns

De voorlopige betalingen worden met deze aangifte

CO2-uitstoot

Per 1 juli 2008 wordt de accijns op diesel met € 0,03 per

verrekend.

Vanaf 1 februari 2008 is het tarief van de BPM voor

liter verhoogd. De accijns op blanke diesel bedraagt

Of u belastingplichtig bent, van welke soort verpakking

personenauto’s afhankelijk van de uitstoot van CO2.

dan € 0,406 per liter. De accijns op rode diesel wordt

sprake is en hoeveel de verschuldigde belasting bedraagt,

De belasting wordt voor iedere gram CO2 die de auto

€ 0,077 per liter.

kunt u nalezen en berekenen aan de hand van het

11


FEITEN EN CIJFERS

L O ON - /IN KOMSTEN BEL AST ING

(chirurgische) werkzaamheden in de praktijk.

keukenpersoneel tot het bedienend personeel moest

De aard van de werkzaamheden was niet veranderd door

worden gerekend zodat het Fooienbesluit 2002 ook op

de wisseling van maatschap. Eén van zijn vroegere

keukenpersoneel van toepassing was. De tekst van de

collega’s bleef operatiepatiënten doorsturen, terwijl een

betreffende bepaling uit het besluit is echter duidelijk en

Anders dan aanvankelijk in het Belastingplan 2008 was

grotere cliënt was meegegaan naar de nieuwe praktijk.

de toelichting op die bepaling vormt geen aanleiding om

opgenomen vervalt het maximum in het eigenwoning-

Volgens de rechtbank was de onderneming in gewijzigde

keukenpersoneel tot het bedienend personeel te rekenen.

forfait pas met ingang van 2009. De verhoging van het

vorm voortgezet en niet gestaakt. De vorming van een

eigenwoningforfait voor het deel van de waarde van de

herinvesteringsreserve was daarom in principe mogelijk.

woning boven € 1 miljoen wordt in zeven stappen

Zowel ultimo 2002 als ultimo 2003 had de dierenarts het

ingevoerd in de jaren 2010 tot en met 2016. Pas in 2016

voornemen tot herinvesteren.

7 . E ig enwoni ng forf ait

wordt dan het aanvankelijk voor 2009 voorgestelde

1 1 . O pti es Een BV ging in 1998 optiecontracten aan met haar De belastingdienst wilde op grond van de wetsbepaling,

DGA. De BV leed op deze contracten een verlies van

die waardering mogelijk maakt indien een WOZ-

ruim ƒ 700.000. De inspecteur weigerde dit verlies op de

beschikking ontbreekt, het eigenwoningforfait hoger

optiecontracten ten laste van het resultaat van de BV te

Wie een eigen woning bezit moet de voordelen daarvan

vaststellen. De Hoge Raad stond dat niet toe. De door de

laten komen omdat de contracten onzakelijk zouden

tot zijn inkomen rekenen. Dat gebeurt door de bijtelling

gemeente vastgestelde waarde in de oorspronkelijke

zijn. Na verwijzing van de zaak door de Hoge Raad

De grens tussen het verplaatsen van een onderneming

van het eigenwoningforfait. Dit forfait wordt afgeleid van

beschikking gold als uitgangspunt voor de eigenwoning-

moest Hof Den Haag daarover oordelen. De BV was van

en het stopzetten van een onderneming gevolgd door de

de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde van de

waarde, ook al had de gemeente een nieuwe beschikking

mening dat na verwijzing slechts de zakelijkheid van de

start van een nieuwe onderneming is niet altijd duidelijk

woning zoals die geldt in de periode waarover aangifte

kunnen nemen.

optiepremies onderwerp van het geding waren. Omdat

te trekken. Het al of niet voortzetten van bestaande

inkomstenbelasting wordt gedaan. Ook een woning in

activiteiten wordt meestal afgeleid uit het klanten-

aanbouw kan een eigen woning zijn.

bestand. Wanneer dit niet grotendeels verandert is er

Een gemeente stelde de waarde van een woning in

meestal sprake van voortzetting van de activiteiten.

aanbouw voor het tijdvak van 1 januari 2001 tot en met

De exploitant van een cafetaria betaalde in 2002 aan zijn

gegeven. De inspecteur stelde zich primair op het

De vraag of zich een verplaatsing of een bedrijfsbeëindi-

31 december 2004 vast op € 138.856.

werknemers minder loon uit dan op grond van de CAO

standpunt dat aan de optiecontracten ieder realiteits-

ging voordeed was aan de orde bij een dierenarts die zijn

De woning was in de loop van het jaar 2002 af. In 2003

voor de horeca zou moeten. Het UWV legde daarom een

gehalte ontzegd moest worden en subsidiair dat de BV

praktijk in maatschapsverband uitoefende. De andere

volgde een nieuwe beschikking waarin de waarde van de

correctienota op ter naheffing van premies werknemers-

onzakelijk handelde door het aangaan van de optie-

maten wensten de samenwerking te beëindigen. Een jaar

woning met ingang van 1 januari 2003 werd vastgesteld

verzekeringen. Met toepassing van het Fooienbesluit

contracten. Volgens het Hof was het geding ruimer dan

na het uittreden uit de maatschap trad de dierenarts toe

op € 329.860. De rechtbank en het gerechtshof

2002 rekende het UWV een bedrag aan fooien tot het

de BV meende. Na verwijzing herleefde de procedure in

tot een andere maatschap. In het tussenliggende jaar

Amsterdam gingen voor de bepaling van het eigenwoning-

loon, waardoor het loon van de werknemers uitkwam op

de toestand van de uitspraak van Hof Amsterdam en

werkte de dierenarts al voor deze praktijk. In de loop van

forfait voor het jaar 2002 uit van de oorspronkelijke

het minimumloon volgens de CAO.

dienden de grieven die dat Hof onbeoordeeld had

het jaar investeerde de dierenarts in apparatuur voor zijn

beschikking met de lage waarde.

De Centrale Raad van Beroep vernietigde de naheffing

gelaten alsnog te worden behandeld.

omdat het Fooienbesluit 2002 niet van toepassing is op

Volgens Hof Den Haag slaagde de BV erin te bewijzen

keukenpersoneel. Uit de tekst van het Fooienbesluit 2002

dat de optiecontracten maar voor één uitleg vatbaar

blijkt dat de toepassing is beperkt tot het bedienend

waren en dat waar sprake is van “koop” onderscheiden-

personeel. Het UWV ging tegen de uitspraak van de

lijk “verkoop” steeds de DGA optrad als “koper” of

Centrale Raad van Beroep in cassatie bij de Hoge Raad.

“verkoper”. De contracten werden steeds op de dag van

Omdat keukenpersoneel wel onder het eerdere

afsluiten of op de dag daarna geregistreerd. Daarom kon

Fooienbesluit uit 1989 viel meende het UWV dat

niet worden gezegd dat de contractspartijen achteraf,

percentage van 2,35 bereikt.

8 . B e ëin di g i ng ond ernemi ng

12

FEITEN EN CIJFERS

9. Won ing in aanb ouw

deze gelijk waren aan de door de Amsterdamse

1 0 . Fo oi en

Optiebeurs gehanteerde optiepremies voor identieke contracten, was de zakelijkheid van de premies een

13


FEITEN EN CIJFERS

afhankelijk van het resultaat, werden bepaald. Als dat het

De inspecteur maakte aannemelijk dat het belang van de

geval was zou aan de contracten om die reden realiteit

DGA een fiscaal belang was, namelijk het kunnen

moeten worden ontzegd. Het Hof verklaarde het beroep

beschikken over de winstreserves van de BV zonder

van de BV gegrond en stelde het resultaat van de BV

dividenduitkeringen. Naar het oordeel van het Hof zou

over 1998 vast met inbegrip van het verlies op de

geen redelijk denkende ondernemer onder deze

optiecontracten. Het oordeel dat de contractspartijen

omstandigheden zich met dergelijke transacties hebben

niet achteraf, afhankelijk van het resultaat, konden

ingelaten ook al waren de optieprijzen bij de afzonderlijke

worden bepaald was volgens de Hoge Raad onbegrijpe-

transacties gebaseerd op het koersverloop op de optie-

lijk, omdat de DGA de mogelijkheid had om de

beurs. Het Hof vond het aannemelijk dat de transacties

optiecontracten op verschillende wijzen uit te leggen.

geen invloed hadden op de winstberekening van de BV.

FEITEN EN CIJFERS

Na verwijzing oordeelde Hof Den Bosch dat uit de tekst van de optiecontracten niet eenduidig was op te maken

(datum arrest HR) tot 18 oktober 2007 (datum arrest

Een DGA die met toepassing van de ondernemers-

wie koper en wie verkoper was, ook niet indien de

HvJ) kan het ondernemerschap van de DGA blijven

regeling voor de BPM een bestelauto op zijn naam

bestaan. Bij het einde van het ondernemerschap worden

heeft staan kan het kenteken op naam laten stellen

goederen, waarvoor de DGA recht op aftrek van

van de vennootschap indien deze vennootschap

belasting had, geacht te zijn geleverd om te voorkomen

BTW-ondernemer is of op naam van een andere

dat goederen belastingvrij buiten de ondernemerssfeer

BTW-ondernemer. De DGA hoeft dan geen rest-BPM te

optiecontracten werden bezien in samenhang met de

OMZETBE L ASTING/ BPM

tussen partijen gesloten raamovereenkomst. De eerste boeking van de transacties in de administratie vond

12. Omz e tb el asting D GA

plaats bij het opstellen van de jaarrekening over 1998.

14

Op dat tijdstip hadden alle transacties hun beslag al

Volgens een arrest van de Hoge Raad uit 2002 was een

terechtkomen. De verschuldigde omzetbelasting mag

betalen. Voor de motorrijtuigenbelasting blijft het

gekregen. Het Hof vond het aannemelijk dat de DGA bij

directeur grootaandeelhouder (DGA) ondernemer voor

worden berekend volgens de regels voor herziening van

ondernemerstarief gelden tot het moment van over-

de transacties met de BV zijn eigen belang had laten

de omzetbelasting voor de werkzaamheden die hij tegen

de aftrek van voorbelasting van het betreffende goed,

schrijving. Als het kenteken van de bestelauto niet wordt

prevaleren boven het belang van de BV.

vergoeding verrichtte voor de vennootschap waarvan hij

waarbij die herziening een aanvang mag nemen in 2008.

overgeschreven op naam van een BTW-ondernemer

meer dan de helft van de aandelen bezat. Het ministerie

Als de levering is vrijgesteld van omzetbelasting moet

moet de DGA rest-BPM betalen en geldt vanaf 18

van Financiën heeft dat arrest als uitgangspunt voor een

herziening van de voorbelasting over de resterende

oktober 2007 het normale tarief van de motorrijtuigen-

aantal beleidsbesluiten genomen.

herzieningsperiode in één keer plaatsvinden.

belasting.

Door het arrest Van der Steen van het Hof van Justitie

Daarbij mag er van worden uitgegaan dat het goed vanaf

Betwijfeld kan worden of de inhoud van het besluit wel

EG van 18 oktober 2007 is duidelijk geworden dat een

1 januari 2008 vrijgesteld wordt gebruikt. De belasting

juist is. De DGA-werknemer is immers nooit BTW-

natuurlijk persoon die in het kader van een overeen-

wegens de levering of de herziening van de voorbelasting

ondernemer geweest, aldus het Hof van Justitie. Heffing

komst met een vennootschap waarvan hij enig

mag worden voldaan over het laatste aangiftetijdvak

terzake van de ondernemingsbeëindiging is dus niet aan

aandeelhouder, bestuurder en personeelslid is,

van 2007.

de orde. Bovendien hebben de DGA-werknemers de

werkzaamheden voor de vennootschap verricht, geen

Belasting over privégebruik tot 18 oktober 2007 is

betaalde BTW in goed vertrouwen van de Belasting-

ondernemer voor de omzetbelasting is. Deze overeen-

verschuldigd op de laatste dag van 2007. Voor de correctie

dienst terugontvangen. Zij hebben gehandeld overeen-

komst kan een arbeidsovereenkomst zijn maar mag ook

wegens privégebruik van een auto tot 18 oktober 2007

komstig de besluiten die het ministerie zelf heeft

een andere overeenkomst zijn.

geldt de verhouding 290 dagen/365dagen ( 79%).

opgesteld. Dat het arrest uit 2002 naar Europees recht

Op grond van arrest Van der Steen is het eerdere arrest

Bedrijfsmatig gebruikte goederen van de DGA kunnen tot

onjuist is, valt de DGA-werknemer niet te verwijten.

van de Hoge Raad achteraf bezien onjuist. De staatsse-

1 april 2008 worden doorgeleverd aan de vennootschap

Het is dus af te wachten of de DGA-werknemer wel tot

cretaris van Financiën heeft de gevolgen hiervan in een

zonder heffing van omzetbelasting als de vennootschap

(terug)betaling kan worden gehouden. De rechter zal

besluit uiteengezet. Over de periode van 26 april 2002

voor de BTW-heffing de plaats inneemt van de DGA.

daarover uitspraak moeten gaan doen.

15


FEITEN EN CIJFERS

de bijzondere bepaling niet in het woonland maar in de

uitvoer naar een andere lidstaat van de EU of wanneer

zijn wordt de zorgplicht van de werkgever groter in

andere lidstaat van toepassing moeten zijn. Voor

een in een andere lidstaat geregistreerd voertuig niet

plaats van kleiner in dergelijke gevallen.

zogenaamde derde landen, dat zijn niet-lidstaten, zou dit

langer feitelijk ter beschikking staat van een Nederlands

Rekening houdend met deze afnemende voorzichtigheid

op dezelfde wijze moeten gebeuren aldus de Hoge Raad.

ingezetene.

aan de kant van de werknemer oordeelde de kantonrechter

De Zesde EG-richtlijn bevat geen bepalingen voor het

Volgens het Hof van Justitie EG is het toegestaan om

dat een werkgever aansprakelijk was voor de schade die

geval er door een vergissing ten onrechte omzetbelasting

BPM te heffen als een auto duurzaam gebruikt wordt in

een van zijn werknemers leed. De werknemer, een

op een factuur wordt vermeld. In voorkomende gevallen

Nederland door de persoon aan wie de auto ter

vrachtwagenchauffeur, parkeerde zijn vrachtauto met

moeten de lidstaten daar een oplossing voor zoeken. Dat

beschikking is gesteld, maar de belasting moet dan wel

enige regelmaat op een plaats naast een laag muurtje.

kan door de mogelijkheid van herziening te bieden van

naar tijdsevenredigheid van het gebruik in Nederland

Achter het muurtje bevond zich een lager deel van het

ten onrechte gefactureerde omzetbelasting. De vraag is

worden vastgesteld. Het is niet toegestaan om belasting

terrein. De werknemer was bekend met het terrein en

of de lidstaten aan de mogelijkheid van herziening van

te heffen als een voertuig in een andere lidstaat wordt

met de aanwezigheid van het verlaagde deel. Bij het

ten onrechte gefactureerde omzetbelasting de voorwaar-

gehuurd en slechts kort in het woonland van de huurder

uitstappen uit de auto struikelde de werknemer over het

de mogen verbinden dat de opsteller van de factuur de

wordt gebruikt, ook niet als de belasting naar

muurtje en viel naar beneden, met rugletsel als gevolg.

onjuistheid in de factuur herstelt en deze herstelfactuur

tijdsevenredigheid wordt geheven

De werkgever had volgens de kantonrechter het

aan zijn afnemer uitreikt. De Hoge Raad heeft deze

De vraag is of een lidstaat anders dan tijdsevenredig

parkeren op die bewuste plek moeten verbieden of een

vragen voorgelegd aan het Hof van Justitie EG.

BPM mag heffen als de betrokken auto voor lange tijd

valbescherming aan moeten brengen

1 3 . Fa c tuu r verei sten

wordt verhuurd voor gebruik in een andere lidstaat.

14. BPM buiten l an ds e auto De Wet op de Omzetbelasting bevat een bepaling waarin

16

FEITEN EN CIJFERS

De Hoge Raad heeft deze vraag voorgelegd aan het Hof van Justitie EG.

staat dat omzetbelasting die op een factuur in rekening is

De BPM blijft de gemoederen bezig houden, vooral in de

gebracht terwijl er volgens de normale wettelijke regels

gevallen van het gebruik in Nederland door een

geen omzetbelasting verschuldigd zou zijn, toch

Nederlands ingezetene van een auto met een buitenlands

verschuldigd is door de enkele vermelding op de factuur.

(in dit geval Belgisch) kenteken. Deze casus betreft een

De Zesde EG-richtlijn bevat een vergelijkbare bepaling.

door de werkgever in het buitenland gehuurde auto die

De vraag is hoe deze bepaling moet worden uitgelegd

aan een werknemer ter beschikking wordt gesteld en

wanneer een ondernemer (binnenlandse) omzetbelas-

hoofdzakelijk in Nederland, zowel privĂŠ als voor het

ting berekent op facturen die betrekking hebben op

werk, wordt gebruikt.

Op werkgevers rust een wettelijke zorgplicht voor hun

prestaties die in een andere lidstaat of in een land buiten

De looptijd van de huurovereenkomst beliep 36

werknemers. Die zorgplicht houdt in dat de werkgever

de EU worden verricht. In het eerste geval is in het

maanden. Op grond van de bepalingen van de wet was

de arbeid en werkplek van de werknemer zo moet

binnenland geen omzetbelasting verschuldigd maar wel

BPM verschuldigd en was de naheffingsaanslag terecht

organiseren dat de werknemer bij het verrichten van zijn

De werkgever heeft een wettelijke zorgplicht voor de

in de andere lidstaat, eventueel door de afnemer

en tot het juiste bedrag opgelegd. Hof Den Haag was van

werkzaamheden geen schade lijdt. Voldoet de werkgever

veiligheid van de werkomgeving van zijn werknemers en

vanwege een verleggingsregeling.

oordeel dat de naheffingsaanslag niet in strijd met het

niet aan deze verplichting dan is hij aansprakelijk voor de

de door werknemers te gebruiken werktuigen. Deze

Volgens de Hoge Raad ligt voor de hand dat deze

vrij verkeer van diensten was opgelegd. De Hoge Raad

door de werknemer geleden schade. Deze verplichting

zorgplicht en de daaruit voortvloeiende aansprakelijk-

bepaling niet van toepassing is als er buitenlandse

was daar niet zo zeker van. Tot 1 februari 2007 speelde

gaat echter niet verder dan wat redelijkerwijs nodig is.

heid houden direct verband met de zeggenschap die de

omzetbelasting in rekening moet worden gebracht

de gebruiksduur in Nederland bij de heffing van BPM

Het is een ervaringsfeit dat mensen minder voorzichtig

werkgever heeft over de werkplek en zijn bevoegdheid

vanwege de plaats van de prestatie. Mocht in de andere

geen enkele rol. Sinds 1 februari 2007 bestaat de

worden wanneer zij vaker verkeren in een bepaalde

om werknemers aanwijzingen te geven bij de uitoefening

lidstaat geen omzetbelasting verschuldigd zijn dan zou

mogelijkheid van gedeeltelijke teruggaaf van BPM bij

(werk)situatie. Anders dan wellicht te verwachten zou

van hun werkzaamheden. Deze zorgplicht en de

ARBEIDSRECHT 1 5 . Z or g pli c ht

17


FEITEN EN CIJFERS

FEITEN EN CIJFERS

aansprakelijkheid van de werkgever voor schade die de

uitoefening van zijn werkzaamheden als de werknemer

algemene termen gesteld dan kan dat verstrekkende

periode van tien werkdagen waarin nog geen inhoude-

werknemer lijdt bij de uitoefening van zijn werk moeten

de reistijd als overuren mocht declareren.

gevolgen hebben.

lijk werk was verricht geen verandering van omstandig-

volgens jurisprudentie van de Hoge Raad ruim worden

In 2002 kwam de Hoge Raad, zij het in een afwijkende

Zo verbood een relatiebeding het verrichten van

heden die als reden voor beëindiging van de samen-

uitgelegd.

situatie, tot een ander oordeel. Dat arrest had betrekking

werkzaamheden voor klanten van de werkgever,

werking kon gelden. Volgens de kantonrechter heeft een

De aansprakelijkheid gaat echter niet zover dat een

op een werknemer die met zijn eigen auto enkele

zonder onderscheid te maken tussen betaalde en

werknemer recht op een reële kans om zich te bewijzen.

werkgever altijd aansprakelijk is voor schade die een

collega’s vervoerde naar de plaats van werkzaamheden,

onbetaalde werkzaamheden. Het verrichten van een

Die kans had hij in dit geval nog niet gehad.

werknemer lijdt als hij onderweg van zijn werk naar huis

die ver van zijn woonplaats was verwijderd. Op grond

vriendendienst voor een klant van de vroegere

een verkeersongeval krijgt.

van de CAO had deze werknemer recht op vergoeding

werkgever viel onder de strekking van het relatiebeding

Een werknemer die op de terugweg van een bijeenkomst

van zijn reistijd en kreeg hij een autokostenvergoeding

omdat het ging om werkzaamheden die de werkgever

van de werkgever een ongeluk kreeg met zijn auto van

met een meerijderstoeslag. In een dergelijk geval vloeit

tegen betaling had kunnen uitvoeren. Volgens de

De opzegging van een arbeidsovereenkomst wegens

de zaak, vorderde van zijn werkgever vergoeding van de

het woon-werkverkeer direct voor uit de arbeidsovereen-

kantonrechter had het op de weg van de werknemer

langdurige arbeidsongeschiktheid met toestemming van

geleden schade. De werknemer raakte als gevolg van het

komst en is de werkgever aansprakelijk voor door de

gelegen om vooraf toestemming te vragen voor het

de Centrale organisatie Werk en Inkomen (CWI) is niet

ongeluk grotendeels arbeidsongeschikt. De toedracht

werknemer geleden schade die niet door een verzekering

verrichten van een vriendendienst. Gezien de beperkte

kennelijk onredelijk als de opzeggingsgrond op de

gedekt is. De werkgever is niet aansprakelijk bij schade

omvang van de overtreding legde de kantonrechter een

datum van beëindiging van de dienstbetrekking niet

door opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

beperkte boete op van € 300. De boete volgens het

meer bestaat en de werknemer niet langer langdurig

arbeidscontract was € 25.000.

ongeschikt is om zijn eigen functie te vervullen, aldus de

16. Rel ati eb e ding

kantonrechter.

1 7 . O nt sl a g

Toch kan in een dergelijk geval het ontslag kennelijk onredelijk zijn vanwege de overwegend nadelige

Om te voorkomen dat werknemers na het beëindigen

18

1 8 . Kennelijk onre d elij k ont sl ag

van hun dienstverband hun voormalige werkgever

Verandering van omstandigheden kan een reden zijn

gevolgen daarvan voor de werknemer. De werkgever

concurrentie aandoen kan in de arbeidsovereenkomst

voor ontbinding van een arbeidsovereenkomst. Een

moet zijn eigen belang bij de beëindiging van de arbeids-

een non-concurrentiebeding worden opgenomen. Een

werkgever beriep zich al tien dagen na de aanvang van

overeenkomst afwegen tegen de te verwachten nadelige

dergelijk beding verbiedt de werknemer om gedurende

een arbeidsovereenkomst op veranderde omstandig-

gevolgen van de beëindiging voor de werknemer.

een zekere periode na het einde van het dienstverband

heden en verzocht de kantonrechter om ontbinding van

De beoordeling van de belangenafweging moet uitgaan

van het ongeluk was niet duidelijk. Omdat niet vaststond

bepaalde werkzaamheden te verrichten. Als variant op

de arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst was

van de situatie op het moment dat de arbeidsovereen-

dat er een andere auto bij het ongeval betrokken was

het verbieden van bepaalde werkzaamheden kan een

aangegaan voor de periode van 1 jaar. De nieuwe

komst eindigt.

wees het Waarborgfonds Motorverkeer het verzoek om

relatiebeding worden opgenomen. Een relatiebeding

werknemer voldeed niet aan de verwachtingen van de

schadevergoeding af. De werkgever had wel een

verbiedt het benaderen van klanten en relaties van de

werkgever omdat de persoonlijkheid niet zou passen bij

verzekering voor (letsel)schade van zijn werknemers,

werkgever of beperkt het concurrentiebeding tot relaties

de bedrijfscultuur. De werknemer bestreed de opvatting

maar schade die was veroorzaakt met of door motorrij-

van de werkgever. Op overtreding van concurrentie- en

van de werkgever en verzocht de kantonrechter om, als

tuigen was uitgesloten. Voor aansprakelijkheid van de

relatiebedingen staan meestal boetes per keer en per dag

de arbeidsovereenkomst zou worden ontbonden, een

werkgever was vereist dat het ongeval plaats vond “in de

dat de overtreding voortduurt. Hoewel het opnemen van

ontslagvergoeding gelijk aan het salaris voor de

uitoefening van de werkzaamheden”.

een beperking in de tijd gebruikelijk is, maakt het niet

resterende contractsperiode toe te kennen. Zo ver kwam

De kantonrechter en in hoger beroep het gerechtshof

opnemen van een tijdsbepaling een relatiebeding niet

de kantonrechter niet. De kantonrechter vond dat er

waren van oordeel dat dit niet het geval was. Volgens de

nietig. De strekking van een concurrentie- of

geen grond voor ontbinding van de arbeidsovereen-

Hoge Raad is het niet zo dat schade die een werknemer

relatiebeding is uiteraard afhankelijk van wat er is

komst was. De teleurstelling van de werkgever in de

tijdens het woon-werkverkeer lijdt is geleden in de

vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. Is het beding in

houding en het gedrag van de werknemer vormde in een

19


FEITEN EN CIJFERS

Ook opzegging zonder financiële compensatie leidt niet

FEITEN EN CIJFERS

VA RIA

begunstigde in gebreke is met betaling van belasting- of premieschulden is de ontvanger bevoegd tot betaling

zonder meer tot de conclusie dat de opzegging kennelijk onredelijk is. Dat geldt ook voor omstandigheden als

19. D e p ot in pl aat s v an G-rekeni ng

over te gaan. Het tegoed van een depot is niet vatbaar voor beslag en verpanding en kan niet worden

leeftijd op het moment van herintreding op de arbeids-

overgedragen.

markt of het bestaan van arbeidsbeperkingen als deze

Op 1 juli 1982 is de hoofdelijke aansprakelijkheid van

niet zijn toe te rekenen aan de werkgever. In deze casus

aannemers van werk en van inleners van personeel voor

had de werkgever voldoende rëintegratie-inspanningen

betalingen van premies en loon- en omzetbelasting

verricht. Hoewel geen van de omstandigheden op

ingevoerd. Ter beperking van hun aansprakelijkheid

zichzelf genomen aanleiding gaven om het ontslag als

kunnen aannemers en inleners de belasting- en

Het plafond voor belastingvrije invoer door reizigers

kennelijk onredelijk aan te merken, vond de kanton-

premiecomponent van de facturen die zij in dit verband

vanuit landen buiten de Europese Unie naar één van de

rechter dat zij samen en in hun onderlinge samenhang

ontvangen storten op een speciale geblokkeerde

landen van de Europese Unie gaat per 1 december 2008

bezien tot een ander oordeel leidden. Het gevraagde

rekening van de onderaannemer of de uitlener. Op deze

omhoog van € 175 naar € 430 voor passagiers aan boord

herstel van de arbeidsovereenkomst werd niet verleend,

G-rekeningen heeft de belastingdienst een eerste

van vliegtuigen en schepen. Reizigers over land mogen

maar de kantonrechter kende wel een schadevergoeding

pandrecht. De rekeninghouder kan het saldo van de

voor € 300 belastingvrij invoeren. De belastingvrijstel-

toe aan de werknemer. De hoogte daarvan werd niet met

G-rekening alleen maar besteden aan de betaling van

lingen hebben betrekking op de omzetbelasting en

de kantonrechtersformule berekend, maar werd door de

loon- en omzetbelasting en sociale verzekeringspremies.

personeel mogen bedragen van de G-rekening worden

accijnzen. Het verschil in vrijstelling voor reizigers per

kantonrechter vastgesteld op een bedrag van € 15.000.

Bij doorbesteding van een werk of doorlenen van

doorgestort naar andere G-rekeningen. Naast het formele

schip of vliegtuig en reizigers over land is aangebracht in

G-rekeningensysteem is er een informeel systeem

de veronderstelling dat goederen over land vaker de EU

ontstaan waarbij de belasting- en premiecomponent van

binnengebracht worden.

2 0 . Invo er re c hten

een factuur op een rekening van de belastingdienst wordt gestort. De belastingdienst houdt deze bedragen in ‘depot’ voor de betreffende onderaannemer of uitlener. De systematiek van G-rekeningen is verouderd. Daarom is er nu een wetsvoorstel ingediend om de G-rekeningen te vervangen door een wettelijk depotstelsel. Dat bestaat uit een bankrekening van de ontvanger van de belastingdienst (de vrijwaringsrekening) waarop aannemers en inleners bedragen kunnen storten in het depot van hun onderaannemers en uitleners. De ontvanger houdt op verzoek van een uitlener of een onderaannemer een depot voor hem aan. Deze

20

depotbegunstigde kan over het depot beschikken voor

Hoewel uiterste zorg is besteed aan de inhoud kan geen

de voldoening van loonbelasting, omzetbelasting of

aansprakelijkheid worden aanvaard voor juistheid en

sociale verzekeringspremies of voor de overboeking naar

volledigheid van de verstrekte gegevens. In deze uitgave is

andere depots. In zoverre verandert er weinig ten

rekening gehouden met wet, regelgeving en gepubliceerd

opzichte van de huidige systematiek. Als een depot-

beleid tot 14 februari 2008.

21


IN DE PRAKTIJK

IN DE PRAKTIJK

arm genomen. En toen we bij de start van 2Sat Europe op zoek waren naar een accountant, heeft die advocaat ons Schuiteman

“Schuiteman heeft ons ook geholpen vanaf de grond een nieuwe bedrijfsstructuur op te zetten”

aanbevolen. Ongeveer tegelijkertijd kwam nota bene mijn buurman met precies hetzelfde advies. Dat kon geen toeval zijn!” Vinger in de pap Volgens Marco van den Top kon Schuiteman, in de persoon

Ongeveer een jaar terug, op 1 maart

van Robert Jan Stronkhorst, meteen aan de slag: “Ze hebben

2007, begon Marco van den Top met

ons vanaf het begin terzijde gestaan. Allerlei lopende zaken die te maken hadden met ons vorige bedrijf hebben ze

compagnon Bas Giskes een nieuw bedrijf. Het avontuur was eigenlijk uit nood geboren. In de vorige onderne-

Dynamische bedrijfstak

ming van de beide heren was onenigheid

De komende zomer belooft weer een extra

ontstaan met een derde partner.

drukke periode te worden voor 2Sat Europe, aldus Marco van den Top: “We zijn gevraagd

Uiteindelijk liep het conflict zo hoog op

voor een heleboel evenementen. We gaan

afgehandeld. Schuiteman heeft ons ook geholpen vanaf de

bijvoorbeeld naar het EK voetbal en naar het

grond een nieuwe bedrijfsstructuur op te zetten. Daarbij

te stappen en samen verder te gaan

Oerol festival op Terschelling. Dat vergt allemaal

hebben ze echt een dikke vinger in de pap gehad. Intussen

onder een nieuwe bedrijfsnaam. De

een strakke planning. Je moet goed weten op

doen ze ons hele accountantsgebeuren. Eén dag in de maand

welk moment je een beroep moet doen op extra

komt er iemand langs om de administratie te doen. Zo

capaciteit. Dat geldt voor zowel mankracht als

houden we samen ook de vinger aan de pols. Hoe gaat het

hardware. In piekperiodes doen we vaak een

financieel? Waar moet je op letten? Waarin investeren we wel

beroep op freelancers en kloppen we bij

en waarin niet? Op basis van de maandelijkse cijfers kan er

collega-bedrijven aan voor aanvullende

nauwkeurig worden bijgestuurd. De samenwerking met

apparatuur. Zo zit onze bedrijfstak nu eenmaal

Schuiteman is wat mij betreft optimaal. Snel, helder en

grotere evenementen in zowel binnen- als buitenland. Niet

in elkaar. Het is hard werken en flink puzzelen,

compleet. En lekker dicht in de buurt, dat is ook een voordeel.”

alleen op het gebied van sport maar ook groot nieuws in het

maar die dynamiek is wat mij betreft een deel

algemeen. We hebben al voor heel wat gebeurtenissen van

van de charme van ons werk.”

dat Van den Top en Giskes besloten uit

oprichting van 2Sat Europe was een feit.

nationaal en zelfs internationaal belang de satellietverbindingen

22

“Wij ond e r s che i d e n on s v an and e re p ar tije n d o ord at w ij in elke w ag e n 2 sy ste me n aan b o ord hebbe n”

2 SAT Europe

Specialistenwerk

mogen leveren.

De relatie met Schuiteman

2Sat Europe levert professionele satellietverbindingen aan met

Volgens Marco van den Top is 2Sat Europe

Daarbij onderscheiden wij ons van andere partijen doordat we

2Sat Europe is al sinds het begin klant van

name zendgemachtigden en facilitaire bedrijven. Daartoe

één van de slechts drie bedrijven in

in elke wagen twee systemen aan boord hebben in plaats van

Schuiteman Accountants & Adviseurs. De relatie

beschikt het bedrijf over vier SNG’s (compleet uitgeruste

Nederland die gespecialiseerd zijn in het

één. Als er dan eens een systeem uitvalt, is er dus een backup

is eigenlijk langs twee kanalen tot stand gekomen,

wagens voor Satellite News Gathering) en één Fly Away (een

verzorgen van satellietverbindingen: “Ja,

die de verbinding overneemt. Zodoende is de continuïteit

vertelt Marco van den Top: “Toen we met ons

het is echt specialistenwerk. Daarbinnen

verzekerd en zit het publiek bij historische gebeurtenissen niet

vorige bedrijf in die conflictsituatie belandden,

richten wij ons vooral op de serieuze

thuis te kijken naar een scherm met ‘Even geduld a.u.b.’.”

hebben Bas Giskes en ik samen een advocaat in de

opvouwbare schotelunit in een koffer). 2Sat Europe telt vijf vaste medewerkers en werkt daarnaast veelvuldig met freelancers. Zie ook www.2-sat.nl.

23


30138 - 08/03 © Schuiteman / Reclamebureau DplusM BV

VO ORTH UIZEN Kerkstraat 29 - Voorthuizen Postbus 146 - 3780 BC Voorthuizen T: (0342) 473444 - F: (0342) 474841 E: voorthuizen@schuiteman.com

BA R N EV EL D Thorbeckelaan 95 - Barneveld Postbus 480 - 3770 AL Barneveld T: (0342) 411200 - F: (0342) 420022 E: info@schuiteman.com

HUIZEN Huizermaatweg 360 - Huizen Postbus 391 - 1270 AJ Huizen T: (035) 6473471 - F: (035) 6473472 E: huizen@schuiteman.com

V EEN EN DA A L Vendelier 4 IV - Veenendaal Postbus 622 - 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 - F: (0318) 610147 E: veenendaal@schuiteman.com

HAR DERW IJK Stephensonstraat 29-A - Harderwijk Postbus 1164 - 3840 BD Harderwijk T: (0341) 455597 - F: (0341) 495090 E: harderwijk@schuiteman.com

COLOFON Eye - O p ener is e en uit g ave van S chuiteman Account ant s & Adv is e u rs en vers chijnt v ier ke er p e r j a ar i n e e n opl age v an 1.750 stu ks R e d ac t ie S chu iteman Account ant s & Adv is eu rs R e cl amebure au D plusM R e d ac t ie-adres S chu iteman Account ant s & Adv is eu rs T. a. v. Sask i a S ol Po st bus 146 - 3780 B C Vo or t hu izen T: (0342) 473444 - F: ( 0342) 474841 E : ss ol@s chuiteman.com C oncept, vor mge v ing en pro du c t ie R e cl amebure au D plusM © 2 0 0 8 S chuite man Accountants & Adv i s eurs

w w w. s c h u i t e m a n . c o m w w w. w e r k e n b i j s c h u i t e m a n . c o m

“Nothing escapes his eagle eye...”

Eye-Opener maart 2008  
Eye-Opener maart 2008  

NIEUWS NIEUWS IN DE PRAKTIJK FEITEN EN CIJFERS “S atellietverbindingen i s echt speciali stenwerk” “B anksparen voor uw hy potheek” uitgave...