Page 1

SCHUITEMAN1008 - 10/12 © Schuiteman / De Kleuver bedrijfscommunicatie b.v.

VO ORTHUIZEN Kerkstraat 29 - Voorthuizen Postbus 146 - 3780 BC Voorthuizen T: (0342) 473444 - F: (0342) 474841 E: voorthuizen@schuiteman.com BA R N EV EL D Thorbeckelaan 95 - Barneveld Postbus 480 - 3770 AL Barneveld T: (0342) 411200 - F: (0342) 420022 E: info@schuiteman.com HUIZEN Huizermaatweg 360 - Huizen Postbus 391 - 1270 AJ Huizen T: (035) 6473471 - F: (035) 6473472 E: huizen@schuiteman.com V EEN EN DA A L Vendelier 4 - Veenendaal Postbus 622 - 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 - F: (0318) 610147 E: veenendaal@schuiteman.com HAR DERW IJK Stephensonstraat 29 - Harderwijk Postbus 1164 - 3840 BD Harderwijk T: (0341) 455597 - F: (0341) 495090 E: harderwijk@schuiteman.com E de Keesomstraat 44 - Ede Postbus 276 - 6710 BG Ede T: (0318) 644000 - F: (0318) 644010 E: ede@schuiteman.com

COLOFON AgriView is een uitgave van Schuiteman Accountants & Adviseurs en verschijnt zo’n drie keer per jaar. Hoewel wij de grootst mogelijke zorg hebben besteed aan de samenstelling van AgriView, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens. Wilt u op basis van de informatie in deze nieuwsbrief actie ondernemen, dan is nader advies noodzakelijk. Hiervoor kunt u een afspraak maken met één van onze deskundigen van de agrarische afdeling, gevestigd op het kantoor in Barneveld. Redactie Schuiteman Accountants & Adviseurs De Kleuver bedrijfscommunicatie b.v. Redactie-adres Schuiteman Accountants & Adviseurs Saskia Sol-Vreeburg T: (0342) 473444 E: ssol@schuiteman.com Concept, vormgeving en productie De Kleuver bedrijfscommunicatie b.v. © 2010 Schuiteman Accountants & Adviseurs

w w w. s c h u i t e m a n . c o m w w w. w e r k e n b i j s c h u i t e m a n . c o m

“Nothing escapes his eagle eye...”


uitgave 8 - december 2010

“Nothing escapes his eagle eye...”

AG R O N I E U WSB R I E F VA N S C H U I T E M A N AC C O U N TA N T S & A DV I SE U R S

AgriView OverView Eindejaars- en nieuw jaarstips

Nieuws Verlaging percentages EIA, MIA en VAMIL

InterView L oonbedr ijf VOF Ten Voorde: “D it i s een vak waar in je vooral met de dag moet le ven”.


OverView

Belangrijke data

Inhoudsopgave

15 november 2010 t/m 14 januari 2011 Aanvraagperiode Subsidie Natuur- en Landschapsbeheer (SNL)

Verlaging percentages EIA, MIA en VAMIL

3

Criteria Maatlat Duurzame Veehouderij van stallen scherper

3

T/m 31 december 2010 Aanmelden fosfaatverrekening

Vanaf 2012 mestopslagcapaciteit minimaal 7 maanden

4

Check uw mestsilo

4

Subsidie mestverwerking en mestopslag

4

Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer

5

Productierechten: kopen of leasen?

5

Gedegen bedrijfsplan levert geld op

5

Benutting toeslagrechten met speciale voorwaarden

6

Wel bedrijfstoeslag op perceel met bomen

6

PachtbeĂŤindiging nietig

6

Eindejaars- en nieuwjaarstips mestwetgeving

7

Eindejaars- en nieuwjaarstips fiscaal

8

Eindejaars- en nieuwjaarstips overig

9

15 januari 2011 Laatste dag indiening permanente overdracht melkquotum met en zonder grond T/m 31 januari 2011 Aanmelding derogatie 2011 en opgave aanvullende gegevens mest 2010 31 januari 2011 Mestboekhouding 2010 en bemestingsplan 2011 gereed 15 februari 2011 Laatste dag indiening tijdelijke overdracht melkquotum (lease)

InterView

10


Nieuws

Verlaging percentages EIA, MIA en VAMIL

Ondernemers die investeren in milieuvriendelijke of energiebesparende bedrijfsmiddelen kunnen recht krijgen op milieu-investeringsaftrek (MIA) of energieinvesteringsaftrek (EIA). Een bepaald percentage van het investeringsbedrag mag, naast de afschrijving, worden afgetrokken van de fiscale winst. Hierdoor kan een besparing op de verschuldigde inkomsten- of vennootschapsbelasting ontstaan. De EIA bedraagt in 2010 nog 44% van het investeringsbedrag. Met ingang van 2011 wordt dit verlaagd naar 41,5%. Afhankelijk van het soort investering bedraagt de MIA in 2010 40%, 30% of 15%. Met ingang van 2011 worden deze percentages verlaagd naar respectievelijk 36%, 27% en 13,5%. De willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) biedt ondernemers de mogelijkheid bepaalde investeringen vrij af te schrijven. Hierdoor kan de hoogte van de fiscale winst worden gestuurd en een liquiditeitsvoordeel worden gecreëerd (uitstel van belastingbetaling). In 2010 kan de VAMIL voor 100% worden toegepast op de betreffende investeringen. Met ingang van 2011 geldt de VAMIL nog slechts voor 75% van het investeringsbedrag.

Criteria Maatlat Duurzame Veehouderij van stallen scherper

Stallen die voldoen aan de criteria van de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) komen in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de wille-

keurige afschrijving (VAMIL). Naar verwachting worden de criteria in 2011 strenger. De MDV bevordert investeringen in een duurzame veehouderij. Veestallen die voldoen aan de criteria van de MDV tonen daarmee aan dat zij voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van overheidsregelingen. Er zijn op dit moment criteria voor pluimvee-, varkens-, melkvee- en vleeskalverenstallen. Tot 31 december 2010 geldt de MDV versie 4, waarbij er eisen worden gesteld op het gebied van ammoniakemissie, dierenwelzijn, diergezondheid en energie. In 2011 vinden wijzigingen plaats in het certificatieschema van de MDV, waarbij het gaat om een herziening van de bestaande criteria en een uitbreiding met drie nieuwe diercategorieën en twee nieuwe thema’s: - Aan de MDV worden criteria toegevoegd voor stallen voor kalkoenen, eenden en konijnen. - Voor alle diercategorieën worden de nieuwe thema’s ‘Bedrijf en omgeving’ en ‘Fijn stof ’ opgenomen. Gezien de uitbreiding van de criteria zal het in 2011 waarschijnlijk moeilijker worden om te voldoen aan de MDV. Er moet daarom overwogen worden om bij concrete bouwplannen die aan de huidige MDV-criteria voldoen, al dit jaar over te gaan tot het aangaan van investeringsverplichtingen. Let daarbij wel op dat dit niet in strijd is met de voorwaarden van eventueel reeds aangevraagde subsidies, die op basis van offertes aangevraagd dienden te worden en waarbij pas investeringsverplichtingen mochten worden aangegaan

3


Nieuws

na ontvangst van de toewijzing. Tevens moet bedacht worden dat de budgetten van de (fiscale) subsidies (VAMIL, MIA en EIA) aan het eind van het jaar overschreden kunnen worden, waardoor latere aanvragen niet meer gehonoreerd worden.

Vanaf 2012 mestopslagcapaciteit minimaal 7 maanden

De periode waarin u mest mag uitrijden wordt in 2012 korter. Dit betekent dat u meer opslagcapaciteit nodig heeft. De minimale opslagcapaciteit wordt dan ook verhoogd van zes naar zeven maanden. Dit houdt in dat u op 1 augustus 2012 voldoende opslagcapaciteit moet hebben voor de periode van 1 augustus tot 1 maart. In de volgende situaties is minder capaciteit toegestaan: - In de periode van 1 augustus tot 1 maart kunt u minder dieren in uw stallen houden dan volgens uw milieuvergunning is toegestaan. - U houdt in de periode van 1 augustus tot 1 maart stelselmatig minder dieren in uw stallen, bijvoorbeeld doordat een deel van de dieren ieder jaar in deze periode wordt geweid. - U gebruikt de mest die uitkomt boven de opslag capaciteit, op uw bouwland waarvoor geen uitrij verbod geldt. Deze uitzondering geldt niet voor de mest die u in februari produceert. - U voert de mest die uitkomt boven de opslagcapaci- teit, af van uw bedrijf. Dit gebeurt op een manier die geen schade aan het milieu veroorzaakt.

Check uw mestsilo

Helaas gebeurt het weleens dat een mestsilo openscheurt vanwege slijtage. Dit heeft vaak grote gevolgen. Bij mestsilo’s heeft u te maken met een zogenaamde referentieperiode, zoals ook is vastgelegd in de Bouwtechnische Richtlijnen Mestbassins. Voor mestsilo’s van harde materialen geldt een referentieperiode van 20 jaar. Dit houdt in dat ze vóór afloop van deze periode gekeurd moeten worden door een deskundige om de referentieperiode te verlengen. Zonder een dergelijke verlenging is de mestsilo veelal ook niet meer verzekerd.

4

Subsidie mestverwerking en mestopslag

Enkele maanden geleden is een nieuwe subsidieregeling in het kader van een verdergaande verduurzaming van de land- en tuinbouw (POP NU), opengesteld. Deze regeling kent o.a. de volgende investeringscategorieën: • Bewerking van dierlijke mest Maximaal 40% subsidie (met een minimum van € 5.000 en een maximum van € 100.000) op investe- ringen in machines of installaties die op het eigen bedrijf geproduceerde dierlijke mest zodanig verwer- ken dat de toepassingsmogelijkheden voor landbouw doeleinden worden vergroot. De verwerkte mest moet voor minimaal 60% worden aangewend op de landbouwonderneming van de aanvrager. • Mestopslag voor dierlijke meststoffen Subsidie op investeringen die de mestopslagcapaciteit vergroten met tenminste 1 maand. Bij vergroting van de mestopslagcapaciteit met 1 tot 3 maanden bedraagt de subsidie 25% van de kosten (met een minimum subsidie van € 5.000 en een maximum van € 50.000). Bij vergroting van de mestopslagcapaciteit met tenminste 3 maanden bedraagt de subsidie 40% van de kosten (met een minimum subsidie van € 5.000 en een maximum van € 100.000). Er wordt alleen subsidie verstrekt voor zover de opslagcapaci- teit met ten minste één maand wordt vergroot boven de uit het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet voort vloeiende minimumcapaciteit voor het desbetreffende bedrijf (momenteel zes maanden voor veehouderij bedrijven). Aanvragen worden gerangschikt op volgorde van ontvangst. Op de eerste dag van de openstelling was het beschikbare budget reeds overschreden. In 2011 is de subsidieregeling geopend van 1 juli t/m 15 augustus. De voorwaarden en subsidiebedragen kunnen worden gewijzigd. Wilt u in 2011 een kans maken op deze subsidie, dien dan de aanvraag in op de eerste dag van openstelling (tijdig offerte aanvragen met juiste tenaamstelling!) en ga geen verplichtingen aan voordat de toewijsbrief van de subsidie is ontvangen.


Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer

In de periode 15 november 2010 tot en met 14 januari 2011 kunnen er subsidieaanvragen ingediend worden voor het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL). De subsidie voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer is bedoeld voor beheerders van agrarische gronden. Er kan subsidie verkregen worden als een perceel grond in een door de provincie aangewezen gebied ligt. Dit staat in een natuurbeheerplan, dat te vinden is op de provinciale website. Er zijn pakketten voor weidevogelbeheer, akkervogelbeheer, botanisch beheer van grasland, botanisch beheer van akkers en landschapsbeheer. Er kan in 2011 niet overgestapt worden vanuit de (P)SAN naar SNL. Alleen als een nieuwe aanvraag wordt gedaan, of als de subsidie afloopt op 1 januari 2011 of later in dat jaar, kan SNL aangevraagd worden. De subsidie wordt toegekend voor een periode van zes jaar. Elk jaar moet via de Gecombineerde opgave uitbetaling van de subsidie aangevraagd worden. Na afloop van de zesjarige periode wordt de subsidie definitief vastgesteld. Daarbij wordt gekeken of de natuurdoelen ook werkelijk zijn uitgevoerd. Bij tekortkomingen kan de subsidie geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken.

Productierechten: kopen of leasen?

Volgens de huidige regelgeving worden de dierrechten (varkens- en pluimveerechten) per 1 januari 2015 en het melkquotum per 1 april 2015 afgeschaft. Voor uitbreidende veehouders rijst daarbij steeds vaker de vraag of productierechten gekocht of geleased moeten worden. Met name het leasen van varkensrechten is op dit moment veel goedkoper dan het kopen van rechten. Welke overwegingen kunnen meespelen in de keuze voor leasen of kopen? - Wat zijn de eisen van uw bank? De bank stelt nog wel eens de eis dat de aanwezigheid van productierechten gewaarborgd moet zijn bij het verstrekken van een hoge financiering.

- Worden de dierrechten per 1 januari 2015 daad werkelijk afgeschaft? Er wordt ook gepleit voor voortzetting of zelfs uitbreiding van het huidige stelsel om ernstige verstoring van de mestmarkt te voorkomen. - Wat zijn de gevolgen van de eisen waaraan de varkens en pluimveestallen vanaf 1 januari 2013 moeten voldoen? De verwachting is dat veel varkens- en pluimveehouders zullen stoppen. - Vanwege lage varkens- of eierenprijzen wordt soms besloten de stallen tijdelijk leeg te houden. - Welke invloed heeft de invoering van de compartimen tering op de beschikbaarheid van rechten in uw regio?

Gedegen bedrijfsplan levert geld op

In de landbouwsector is het, in tegenstelling tot andere sectoren, nog lang niet altijd gebruikelijk om bij grote investeringen een bedrijfsplan te laten maken. Toch kan een bedrijfsplan veel geld opleveren, zoals bijvoorbeeld: - Behoeden voor onhaalbare investeringen; - Door een gedegen bedrijfsplan kunnen soms betere leningcondities verkregen worden; - Door een weloverwogen keuze van de bedrijfsopzet of bedrijfsvorm kunnen soms aanmerkelijke voordelen binnengehaald worden, bijvoorbeeld subsidies; - Niet tijdig doorgerekende plannen kunnen soms grote consequenties hebben. Voorbeeld: een varkenshouder wilde zijn bedrijf uitbreiden en vroeg daarvoor een milieu- en een bouwvergunning aan, waarbij hij onder andere een bestaande stal wilde voorzien van een luchtwasser om beneden het ammoniakplafond te blijven. Deze vergunningen werden verleend. Pas daarna kwam hij erachter dat het plan financieel niet haalbaar was. Door verlening van de bouwvergunning was de nieuwe milieuvergunning echter in werking getreden. Gevolg was dat zijn oude ammoniakplafond zelfs verlaagd werd, waardoor hij zijn bestaande bedrijf moest inkrimpen of moest voorzien van een luchtwasser. In een bedrijfsplan kunnen onder andere de volgende zaken aan de orde komen: beschrijving en analyse huidige situatie, sterkte-zwakte-analyse, omgevings-

5


Nieuws

analyse, onderneming en ondernemer, doorrekening investeringsplannen en opmaken stappenplan. In het kader van de Basel II- en Basel III-(financierings) akkoorden leidt een goed bedrijfsplan ook tot een lagere rente wanneer voldoende aandacht besteed is aan het (lage) risicoprofiel van het bedrijf. Voor het opstellen van een bedrijfsplan zijn regelmatig subsidies beschikbaar van het ministerie of via provinciale of regionale regelingen.

Benutting toeslagrechten met speciale voorwaarden

Toeslagrechten met speciale voorwaarden kunnen benut worden met grond of met dieren. Deze keuze dient al bij het indienen van de Gecombineerde opgave gemaakt te worden. Indien er gekozen is voor benutting met dieren is het belangrijk om na te gaan of u aan de voorwaarden voldoet. Gedurende het jaar moet tenminste gemiddeld 50% van het aantal GVE (grootvee-eenheden) aan dieren van de GVE-waarde worden gehouden. Tevens moet gedurende een periode van zes maanden (dit hoeft geen aaneengesloten periode te zijn) per kalenderjaar ten minste 25% van het aantal GVE van de GVE-waarde worden gehouden. Langdurige leegstand van de stallen of een flinke onderbezetting kunnen daarmee ook aanzienlijke gevolgen hebben voor de hoogte van de bedrijfstoeslag.

Wel bedrijfstoeslag op perceel met bomen

Dienst Regelingen wees over het jaar 2007 een tweetal percelen van een landbouwer af voor de uitbetaling van de bedrijfstoeslag, omdat er volgens deze dienst meer dan 50 bomen per hectare op stonden. Volgens het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB) was dit echter niet terecht. Het criterium van 50 bomen is gebaseerd op een document van de EG, dat een aantal

6

richtsnoeren bevat voor controle ter plaatse en meting van de oppervlakte. De percelen in kwestie werden gebruikt voor de beweiding van schapen en voederwinning. Volgens het CBB moest het EG-document slechts als een aanbeveling vanuit de EG worden gezien. Deze kon niet zonder individuele beoordeling van toepassing worden verklaard. Voor de bepaling van de steunwaardigheid is volgens het CBB bepalend of er op het desbetreffende perceel landbouwactiviteiten kunnen worden uitgeoefend. Voor een individuele beoordeling bestond in elk geval aanleiding indien door de betrokken landbouwer bijzondere omstandigheden naar voren waren gebracht. Zoals in dit geval de stelling van de landbouwer dat de meeste bomen langs de kavelsloten of afrastering stonden en dat landbouwmachines zonder problemen het gras op deze percelen konden maaien, schudden, persen of oprapen. Het beroep van de landbouwer werd gegrond verklaard. Hij had wel recht op bedrijfstoeslag.

Pachtbeëindiging nietig

Omdat een pachtovereenkomst niet ter goedkeuring was ingezonden naar de grondkamer is pachtbeëindiging niet mogelijk. De verpachter ziet zijn verzoek om beëindiging van de pacht afgewezen. Zelfs een getekende pachtbeëindigingsovereenkomst kan hem hierbij niet helpen. Wat speelde er? Twee ex-maten ruzieden over het bestaan van een pachtovereenkomst. Nadat de maatschap in 2001 is beëindigd, krijgt de voortzettende maat het pachtrecht van 15 november 2002 tot en met 14 november 2008. De verpachtende ex-maat wil de grond weer terug en beroept zich onder andere op een pachtbeëindigingsovereenkomst met ingang van 1 januari 2005. Het grondgebruik gaat echter gewoon door. De verpachtende ex-maat stelt dat er toen weer een overeenkomst voor drie jaar is afgesloten en vindt het nu welletjes. De verpachter verliest het echter op alle fronten. De gevorderde verklaring voor recht dat de pachtovereenkomst is beëindigd wordt afgewezen op de formele grond dat zowel de eerste als de opvolgende pachtover-


eenkomst niet ter goedkeuring (respectievelijk ter registratie) is aangeboden aan de grondkamer. De rechter kan niet anders concluderen dan dat er sprake is van een doorlopende pachtovereenkomst. Had de verpachter deze problemen willen voorkomen, dan had hij de pachtovereenkomst moeten laten goedkeuren en bijvoorbeeld gebruik moeten maken van een kortlopende (toen volgens artikel 70f van de Pachtwet en nu een zogenaamde geliberaliseerde) pachtovereenkomst. Moraal van dit verhaal is dat goedkeuring of registratie van de pachtovereenkomst nodig is om naleving daarvan te vorderen. Dit geldt ook voor de verpachter. Wanneer u grond uit gebruik geeft, zorg er dan voor dat de afspraken duidelijk op papier staan, niet strijdig zijn met de pachtregels en zijn geregistreerd bij de grondkamer. Dit kan een hoop narigheid voorkomen.

Eindejaars- en nieuwjaarstips mestwetgeving

Bepaling mestvoorraden Meet niet alleen uw voorraad meststoffen om deze vast te leggen in uw administratie, maar bereken ook de voorraad zoals deze hoort te zijn bij het gebruik van meststoffen gebaseerd op de wettelijke gebruiksnormen. U voorkomt hiermee dat u door een foutieve schatting van de voorraden een boete voor overschrijding van de gebruiksnormen moet betalen. Gebruikte hoeveelheid meststoffen in 2010 Met de bepaling van de eindvoorraad kunt u ook de gebruikte meststoffen berekenen. De hoeveelheid gebruikte meststoffen is als volgt te berekenen: beginvoorraad + aanvoer + mestproductie – afvoer – eindbalans. Doe dit voor fosfaat, stikstof en tonnen mest. Wanneer dit verschillende uitkomsten geeft, moet u hiervoor een verklaring zoeken. Vaak is dat het gevolg van fouten in de vastlegging.

Uw dieradministratie Voor varkens, rund- en pluimvee moet u een dagelijkse veeadministratie voeren. Houd deze op orde en bereken uiterlijk 31 januari het gemiddeld aantal stuks vee in het afgelopen jaar. Voor andere diersoorten kunt u gebruikmaken van de mogelijkheid van de maandelijkse telling. Deze moet ook uiterlijk 31 januari 2011 zijn afgesloten en het gemiddelde moet zijn bepaald. Afronden administratie Om de mestboekhouding van 2010 af te ronden moet u onder andere het volgende doen: - De gemiddelde veebezetting van graasdieren bereke- nen en vastleggen in uw administratie. - De gemiddelde veebezetting van staldieren berekenen. - Alle aan- en afvoergegevens van stal- en graasdieren vastleggen in uw mestboekhouding. - Alle voorraden en aan- en afvoer van meststoffen vastleggen in de administratie (per mutatie). Leg ook de onderbouwing van voorraden vast. - Alle voervoorraden vastleggen bij deelname aan BEX en bedrijven met staldieren. - De mestproductie van graasdieren berekenen. - De mestproductie van staldieren berekenen. - De mestproductie volgens BEX berekenen. - De gegevens van grond vastleggen in de administratie (kopie van de gecombineerde opgave). - Gebruiksnormen berekenen op basis van het werke lijke grondgebruik en dit afstemmen met het gebruik van meststoffen. - Aanvullende gegevens voor 1 februari 2011 doorgeven aan Dienst Regelingen. Dit geldt met name voor bedrijven met staldieren en/of derogatie. Deze bedrijven moeten aanvullende gegevens verstrekken aan Dienst Regelingen. Het niet tijdig indienen van deze gegevens kan zonder aanmaning leiden tot een boete of het opleggen van een dwangsom.

7


Nieuws

Bemestingsplan controleren Het bemestingsplan van 2010 kunt u controleren en waar nodig bijstellen. Aan de hand van dit bemestingsplan kunt u eenvoudig een plan voor 2011 opstellen. Doe dit voor 1 februari 2011. Houd hierbij rekening met de gewijzigde fosfaatgebruiksnormen voor bouwland. Grondmonsters Alleen grondmonsters met een analysedatum die is gelegen na 1 februari 2007 kunnen nog gebruikt worden voor het bemestingsplan 2011. Controleer daarom of uw grondmonsters nog geschikt zijn en laat zonodig nieuwe monsters nemen. Daarmee voorkomt u dat het bemestingsplan niet tijdig kan worden opgesteld, waardoor u de voorwaarden voor derogatie overtreedt.

Eindejaars- en nieuwjaarstips fiscaal

Investeringsaftrek Als u in 2010 een bedrag tussen € 2.200 en € 300.000 investeert in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Tot een investeringsbedrag van € 54.000 bedraagt de aftrek 28% van het investeringsbedrag, bij een investeringsbedrag van € 54.001 tot € 100.000 bedraagt de aftrek € 15.120 en bij een investeringsbedrag van € 100.001 tot € 300.000 bedraagt de aftrek € 15.120 minus 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 100.000. Het kan daarom verstandig zijn om investeringen uit te stellen tot na 1 januari 2011 of te splitsen. Indien een kleine investering leidt tot een gelijke of lagere aftrek, kan uitstel van (een

8

deel van) de investeringen per saldo een hogere investeringsaftrek opleveren. Zet daarom de reeds verrichte investeringen en de geplande investeringen op een rij om een optimale planning te maken. Omzetbelasting en verhuur van quotum Als u het afgelopen jaar quotum of rechten heeft verhuurd, moet u rekening houden met de afdracht van omzetbelasting (hoog tarief) over de opbrengst van deze verhuur. Dit kan ook gelden voor ondernemers die de landbouwregeling toepassen. Omzetbelasting en bijzondere omstandigheden Jaarlijks moet bij de aangifte omzetbelasting ook rekening worden gehouden met bijzondere omstandigheden zoals privégebruik en herziening of herrekening van voorbelasting. Willekeurige afschrijving ook in 2011 Het kabinet heeft besloten de zogenoemde tijdelijke willekeurige afschrijving met een jaar te verlengen. De regeling houdt in dat investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen uit 2009, 2010 of 2011 versneld afgeschreven kunnen worden. In het investeringsjaar met een maximum van 50% en het restant in een of meer van de volgende jaren. De volgende bedrijfsmiddelen mag u in ieder geval niet willekeurig afschrijven: - Gebouwen; - Grond-, weg- en waterbouwkundige werken; - Dieren;


- Immateriële activa (software, quota); - Bromfietsen, motorrijwielen en personenauto’s (m.u.v. taxi’s en zeer zuinige personenauto’s); - Bedrijfsmiddelen die hoofdzakelijk ter beschikking worden gesteld aan derden. Schenkingen Ouders mogen elk jaar € 5.000 belastingvrij schenken aan hun kinderen of pleegkinderen. Eenmalig mag er aan kinderen tussen de 18 en 35 jaar maximaal € 24.000 belastingvrij worden geschonken. Deze vrijstelling kan onder voorwaarden verhoogd worden naar € 50.000 als het kind het geld gebruikt voor een buitengewoon dure studie of voor de financiering van een woning.

Eindejaars- en nieuwjaarstips overig

(Ver)huur van toeslagrechten U kunt toeslagrechten huren of verhuren samen met grond. Een huurovereenkomst is bijvoorbeeld ook een grondgebruikverklaring, waarmee toeslagrechten tijdelijk kunnen worden overgedragen. De overdracht van toeslagrechten moet, om voor uitbetaling in aanmerking te komen, voor 1 april 2011 worden aangemeld bij Dienst Regelingen. Er kunnen niet meer toeslagrechten worden verhuurd dan er hectares grond worden verpacht. Voorwaarde voor het verhuren van toeslagrechten is dat u landbouwer bent.

Benutting toeslagrechten Bij het invullen van de Gecombineerde opgave komen elk jaar weer landbouwers tot de ontdekking dat zij over onvoldoende grond beschikken om alle toeslagrechten te kunnen benutten. Vaak is het op dat moment niet meer mogelijk om dit op te lossen. Overdrachten van toeslagrechten moeten immers voor 1 april gemeld worden bij Dienst Regelingen en het huren van grond is veelal niet meer te regelen. Gevolg is dat men een lager bedrag aan bedrijfstoeslag ontvangt of dat zelfs rechten worden ingetrokken omdat niet aan de benuttingseis wordt voldaan. Ga daarom tijdig na over hoeveel toeslagrechten u beschikt en hoeveel grond u in gebruik heeft. Uw bedrijfsregistratie Elk jaar verliezen landbouwers een deel van hun rechten (ook recht op uitbetaling) omdat de registraties van bijvoorbeeld UBN-nummers niet overeenstemmen met de tenaamstelling van het bedrijf. Controleer of uw tenaamstelling bij alle regelingen overeenstemt met de tenaamstelling van uw relatienummer. Registratie gewasbeschermingsmiddelen Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen moet worden geregistreerd en deze registratie moet gedurende vijf jaar worden bewaard. Als u in 2011 gewasbeschermingsmiddelen gebruikt of laat gebruiken moet u weer een gewasbeschermingsplan opstellen. Het ontbreken hiervan kan leiden tot een boete en een korting op de bedrijfstoeslag.

9


InterView G er t ten Voorde laat Annette een van zijn indr ukwekkende landbouw voer tuig en zien.

G e r t, Kar in e n dochte r Ros alie te n Voorde met Annet te Mon shouwe r.

Optimisme ondanks lastige periode VOF Ten Voorde

Ze kijken terug op een bedrijfsovername en een ingrijpende reorganisatie van hun loonbedrijf. Voor Gert, Karin en dochter Rosalie ten Voorde uit Terwolde waren het geen gemakkelijke tijden. Maar het gezin ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet en het drietal is van plan om fier overeind te blijven met hun mooie familiebedrijf. Het runnen van een agrarisch loonbedrijf is vandaag de dag niet de makkelijkste opgave. De marges zijn klein, de regelgeving complex en bovendien ben je ook nog eens in grote mate afhankelijk van het weer. De Ten Voordes hebben het allemaal aan den lijve ondervonden. En als je dan ook nog eens door een woelige periode gaat van een bedrijfsovername en een pittige reorganisatie, dan bekruipt je wel eens het gevoel: ‘Waar ben je aan begonnen?’ In het hele proces stond het Agroteam van Schuiteman het gezin terzijde met fiscaal technisch advies, bedrijfskundige begeleiding en tussendoor ook een persoonlijk steuntje in de rug.

Familiebedrijf

De kleine keuken van de Ten Voordes ademt de sfeer van een familiebedrijf. Samen met de tien medewerkers die het loonbedrijf in vaste dienst heeft, bedient het bedrijf een klantenkring in de directe omgeving van Terwolde. Agrarisch loonwerk, grondverzet en een stukje handel in ruwvoeder. Geen gemakkelijke branche op dit moment, zo geven Gert en Karin aan. ,,De concurrentie is behoorlijk heftig. De prijzen staan onder

10

druk en het werk zelf vraagt veel van jezelf en je organisatie. In dit werk zijn we altijd sterk afhankelijk van het weer en wat dat betreft heeft 2009/2010 een behoorlijke tol geëist.’’ De loonwerkbranche is sowieso niet meer wat het geweest is, maakt Karin duidelijk. ,,Toen mijn ouders dit bedrijf startten, was het heel anders. Nu word je soms meer in beslag genomen door regelgeving, administratie, certificaten, mestboekhouding en vergunningen, dan dat je lekker bezig bent met het vak. Dat maakt het soms zwaar. Toch hebben we hiervoor gekozen”, vertelt ze lachend. ,,Ik ben hier opgegroeid. Van kinds af aan was ik erbij betrokken. Het mooie van dit werk is dat je je eigen tijd kunt indelen en vooral dat je met elkaar als gezin bezig bent.’’ Gert: ,,De vrijheid die dit werk met zich meebrengt en het ondernemerschap trekt ons’’.

Uitdagende periode

De Ten Voorde’s blikken terug op een uitdagende periode waarin ze het bedrijf overnamen van hun (schoon)ouders. ,,Daarbij komt meer kijken dan je in eerste instantie denkt,’’ legt Karin uit. ,,Het zijn niet alleen zakelijke keuzes die je maakt; emotie speelt ook een belangrijke rol. De grootte van de overnamesom is iets dat je niet één-twee-drie vaststelt. Je kunt het niet te duur overnemen en je wilt ook dat iedereen er een goed gevoel aan overhoudt. Wat dat betreft zijn we goed bijgestaan door Schuiteman. Onze adviseurs Hennij Holtus en Annette Monshouwer stonden dicht bij ons. Professioneel advies is onontbeerlijk. Bijvoorbeeld om dingen zakelijk te houden die zakelijk moeten blijven.’’ Gert: ,,Daarnaast heb je natuurlijk te maken met allerlei


G er t, Kar in en Ros alie ten Voorde:

,,Dit bedrijf geeft ons vrijheid’’

L oonbedr ij f VOF Te n Voorde bedie nt klante n in een w ijde cirkel rond het G elde rs e Te r wolde .

fiscale aspecten. Dit hebben ze bij Schuiteman goed op een rijtje gezet en hiermee hebben ze ons erg geholpen.’’

Reorganisatie

Ook later toen er een reorganisatie moest worden doorgevoerd, leunden het gezin op de kennis en kunde van Schuiteman. ,,Dit was een heftige periode”, vertelt Karin. ,,Doordat de cijfers van 2009 onvoldoende waren en er in de winter van 2009/2010 veel onwerkbare dagen waren geweest, moest er iets gebeuren. Slapeloze nachten hebben we ervan gehad. Hierin zijn we ontzettend goed geholpen door Frans Plug van de afdeling HRM. Niet alleen zakelijk, maar ook emotioneel. Als je mensen moet ontslaan, voel je jezelf een boeman. Natuurlijk wil je het beste voor je bedrijf, maar je voelt jezelf tegenover het personeel staan. Dat wil je helemaal niet. Schuiteman heeft ons hierin heel vakkundig bijgestaan. Niet alleen als opdrachtgever, maar ook gewoon als mens.”

Leven met de dag

Nu al deze dingen achter de rug zijn, blikken Gert en Karin graag vooruit. Grote dromen hebben ze niet. ,,Dit is een vak waarin je vooral met de dag moet leven”, aldus Gert. ,,Wij gaan voor een goede boterham, dan zijn we tevreden. En dat we het samen goed hebben, is voor ons heel belangrijk. In de zomer valt dat niet altijd mee als je van ’s ochtends zes tot ’s avonds elf in de weer bent. Wat dat betreft is de winter een prettige periode.’’ Dochter Rosalie kijkt wel wat verder vooruit. Dat moet ook wel als je keuzes gaat maken die je toekomst bepalen. ,,Als ik klaar ben met het VWO ga ik bedrijfskunde/agribusiness studeren aan de CAH (Christelijke Agrarische Hogeschool) in Dronten.’’ Hebben we hier een opvolger? Rosalie staat er niet negatief tegenover. ,,Het heeft mijn interesse, maar hoe het loopt zal de tijd leren.’’ Karin: ,,Rosalie moet haar eigen keuzes maken; daar is ze slim genoeg voor. Maar voordat ze eraan zou willen beginnen, zal ik haar heel duidelijk vertellen wat het allemaal inhoudt.’’

11

AgrView 8  

Agrarisch magazine

AgrView 8  

Agrarisch magazine