Page 4

BODEMKWALITEIT

NUMMER

4•2011

Auteurs: Mischa Hermelink (HB adviesbureau BV) en Jan Schreurs (Schreurs Milieuconsult)

Saneringslocatie, BKK of Bbk? Problematiek

Bij het toepassen van grond moet het standstill-principe gehanteerd worden. Op een locatie waar een sanering is uitgevoerd is een saneringsput aangevuld. De terugsaneerwaarde was tot onder de interventiewaarde met als kritische stof minerale olie. De putbodem wordt dan geclassificeerd als zijnde klasse Industrie tot niet toepasbaar. Aanvulling heeft plaatsgevonden met klasse Industrie zand (bepalende parameter PCB). Je hebt daarmee dus “schonere” grond aangebracht op een meer verontreinigde ontvangende bodem. Het bevoegd gezag is van mening dat er met PCB verontreinigde grond is aangebracht op een schone(re) ondergrond (ten opzichte van de parameter PCB). Is het niet zo dat onder Bbk regels niet stof specifiek getoetst hoeft te worden? Discussie

Een saneringslocatie valt buiten het Bbk en ook buiten een BKK. De regels van saneringsplan en BKK-bodembeheerplan moet daar gevolgd worden. In dit geval: de afwerking zoals vastgelegd in saneringsplan moet worden gevolgd. Het Stand Still principe is een term binnen een BKK en geeft aan dat de kwaliteit binnen een BKK gebied er niet op achteruit mag gaan. Bij toepassingen op de bodem moet getoetst worden aan de ontvangende bodemkwaliteit én de bodemfunctie. Wat is aldaar de functie? Bij de toepassing binnen generiek kader wordt op klasse niveau getoetst (Wonen op basis van Cu kan dus op Wonen Bodem op basis van PCB, etc.), alleen bij gebied specifiek beleid wordt op stofniveau getoetst. Nu is de functie van de bodem op locatie Industrie. Als de bodemkwaliteit én bodemfunctie klasse Industrie is dan kan daar alleen Klasse Industrie grond of bagger 4

naar toe, hetgeen op klasseniveau en niet op stofniveau moet worden getoetst. Dat zijn de regels in Bbk. Kan zijn dat er nog sprake is van een Bsb BKK, die gaat uit van toets op stofniveau maar bij Bsb regels spreek je niet over klasse Industrie of kan zijn dat saneringsplan eist afdekken met schone grond.Op de locatie spelen twee problemen: 1. saneringsplan ging uit van aanvullen met schone grond. Na telefonisch overleg met vergunningverlening is dit gewijzigd in klasse industrie edoch niet formeel bevestigd via een wijzigingsformulier 2. het toepassen van aanvulgrond is niet gemeld via het landelijk meldpunt Resultaat: de aannemer en opdrachtgever worden aangesproken op: 1. niet saneren conform saneringsplan 2. niet voldoen aan BBK (melding niet gedaan en klasse Industrie niet toegestaan op schone ondergrond) Eis bevoegd gezag: saneringsput weer ontgraven en klasse industrie afvoeren en weer aanvullen met klasse AW tenzij: –– herkeuring aanvulgrond als uitkomst heeft dat alles < AW is –– onderzoek ondergrond aangeeft dat deze klasse industrie is op basis van PCB Aanvullende info: –– bevoegd gezag heeft ingestemd met het evaluatieverslag. Sanering voldoet aan de doelstellingen –– terugsaneerwaarde was I-waarde. De kwaliteit van de ontvangende bodem (=putbodem) varieert dus van schoon tot klasse Niet Toepasbaar Bevoegd gezag is reeds medegedeeld dat het Bbk niet van toepassing is bij saneringslocaties.

Desondanks volhardt bevoegd gezag in de stelling dat klasse industrie (pcb) aanvulling in tegenspraak is met Bbk. Meldingsplicht

Is het niet zo dat als het Bbk niet van toepassing is de meldingsplicht voor het toepassen van de grond ook niet nodig is? Bbk is immers niet van toepassing en de meldingsplicht staat in het Bbk. Wat melden betreft is de problematiek van “dubbel melden” al lange tijd geleden onderkent, zie hieronder de FAQ van B+: Moet het aanvullen van een ontgraVingsput of het aanbrengen van een bodemsanering ook onder het Besluit bodemkwaliteit gemeld worden? In artikel 42 Bbk is bepaald dat voor alle handelingen als bedoeld in artikel 35 (m.u.v. van f) een melding moet worden gedaan bij de Minister. In artikel 35 onder c van het Bbk is bepaald dat grond die wordt toegepast om te saneren conform artikel 39 Wbb een vorm van nuttige toepassing is waarvoor de regels van het Bbk gelden. Hieruit volgt dat een initiatiefnemer bij het toepassen van grond bij een sanering conform artikel 39 Wbb ook een melding moet doen in het kader van het Bbk. Dubbele meldplicht dus! Dit geldt overigens niet voor BUS-saneringen gelet op artikel 36, lid 2 onder c Bbk. Deze dubbele meldplicht bij saneringen strookt niet met de 1-loket gedachte van de overheid, en daarom is dit onderwerp als uitvoeringsvraagstuk nummer 57 genoteerd. Zie hiervoor het overzicht met uitvoeringsvraagstukken. Het vinden van een juridische oplossing ligt momenteel bij de ministeries van VROM en V&W. De bedoeling is dat bij aanpassing van het Bbk in 2012, de dubbele meldingsplicht gaat worden geschrapt. (zie: http://www.agentschapnl.nl/faq/ veelgestelde-vragen-over-het-meldpuntbodemkwaliteit#Moet het aanvullen van een ontgravingsput of het aanbrengen van een bodemsanering ook onder het Besluit bodemkwaliteit gemeld worden? )

Vakblad Bodemkwaliteit 2011-4  
Vakblad Bodemkwaliteit 2011-4  

December 2011 editie van het Vakblad Bodemkwaliteit, uitgebracht door Schreurs Uitgeverij BV

Advertisement