Page 19

BODEMKWALITEIT

een geringe onderzoeksinspanning de hypothese asbestverdacht worden bevestigd, wederom zonder grondmonsters te analyseren (door visueel waarnemen van asbestverdacht materiaal, en eventueel materiaalanalyses). In dit geval wordt de hypothese verdacht bevestigd en wordt direct een nader onderzoek asbest uitgevoerd (met 3 tot 5 sleuven per RE van 1000 m2). Indien bij het verkennend onderzoek (verdacht) visueel geen asbest wordt aangetroffen, kan de locatie alleen als asbestonverdacht worden geclassificeerd als middels analyses is aangetoond dat geen asbest in de bodem aanwezig is. Ook indien in de fase van het verkennend onderzoek toch een uitspraak over het asbestgehalte moet worden gedaan, kan worden aangesloten bij de onderzoeksinspanning voor een nader onderzoek (5 gaten per 1000 m2 met analyse van één grondmengmonster per 1000 m2). Let hierbij op verschillen in bodemopbouw en mate van bijmenging etc.

NUMMER

4•2011

grondsoorten verspreid over de deellocatie en verdacht / onverdachte monsters binnen één RE of deelgebied. Let op dat bij een nader onderzoek sleuven dienen te worden gegraven, terwijl bij een verkennend onderzoek putten worden gegraven. (putten bij een NO zijn alleen toegestaan als het graven van sleuven onmogelijk is). Een standaard verkennend onderzoek conform de intensiteit van een NO kan overigens niet als een volwaardig NO worden beschouwd. Giljam van Vliet

Grondmengmonsters voor analyse worden laagsgewijs samengesteld (gelijk aan bij een regulier bodemonderzoek), van gelijksoortig materiaal. Als in de actuele contactzone meerdere lagen zijn te onderscheiden worden deze niet gemengd. Idem voor verschillende

NB.: Let erop dat de berekening van de asbestconcentraties correct wordt uitgevoerd, door sommering van het asbest uit materiaalmonsters (uit de grove fractie), toebedeeld aan het geschouwde volume (put of sleuf) met de asbestconcentratie van de betreffende bodemlaag vanuit de grondmengmonsters (fijne fractie) zoals door het lab gerapporteerd.

19

Vakblad Bodemkwaliteit 2011-4  

December 2011 editie van het Vakblad Bodemkwaliteit, uitgebracht door Schreurs Uitgeverij BV

Advertisement