Page 17

BODEMKWALITEIT

Vervolgens is de volgende vraag aan Helpdesk #2 gesteld: VRAAG Men is voornemens een partij hergebruiksgrond toe te passen in een GBT. Men stelt vast dat er meer dan 20 m/m % aan bodemvreemd materiaal in de grond aanwezig is. Men stelt dat men voorafgaand aan toepassing in de GBT de grond gaat zeven over 20mm-zeef. Voor het zeven keurt met de partij grond. Bij de monstername wordt enkel de fractie kleiner dan 20mm bemonsterd en geanalyseerd. Is de Bbk-keuring een geldig bewijsmiddel als de grond gezeefd over 20mm wordt aangeboden voor verwerking in een GBT? ANTWOORD "Het antwoord op uw vraag is niet te beantwoorden met een eenduidig ja of nee. Het Bbk beschrijft (a) zeven zonder oogmerk tot milieuhygiënische kwaliteitsverbetering in concreto - zie toelichting Bbk (b) maar licht de geldigheid van het bewijsmiddel in dat geval niet concreet toe. Toelichting Bbk

Het zeven: scheiden van puinhoudende grond in een stroom puin en een stroom grond wordt in die zin niet als bewerking gezien. Of een bewijsmiddel nog geldig is, hangt volledig af van de representativiteit van het onderzoek. Of de onderzoeken voor de grond zijn te gebruiken, hangt dus sterk af van de representativiteit hiervan nadat je het puin eruit hebt gezeefd. Wij adviseren altijd om als je in het veld veel puin aantreft, in je labonderzoek te anticiperen op een scheiding, om beter inzicht te krijgen in de kwaliteit van de deelstromen die je na ontgraven en scheiden gaat toepassen. Puin kan namelijk verslechterend werken, maar ook verbeterend op de kwaliteit (afhankelijk van kwaliteit van het puin, het percentage dat uitgezeefd wordt etc). De regeling zegt hier dus niets over, alles draait om de vraag: "hoe representatief vind het bevoegd gezag het onderzoek nog voor de deelstromen?". Het bevoegd gezag Bbk heeft hier uiteindelijk beleidsvrijheid in. 1"

NUMMER

4•2011

Conclusie uitvoerder

Uitvoerder is van mening dat bevoegd gezag in deze casus de zaak niet goed beoordeelt.

1Wat

betekent een melding Bbk nu eigenlijk als het bevoegd gezag aangeeft dat deze niet correct is, of dat zij van mening is dat het bewijsmiddel onvoldoende is? Is men in overtreding... –– bij het toch toepassen? –– bij het toepassen als niet wordt voldaan aan de milieunormen? –– gewoon omdat de melding niet voldoet? Hoe ver mag het bevoegd gezag gaan in het stellen van extra eisen? Gaat de praktijk van de handhaver zich nu ontwikkelen als een instituut waarbij toestemming moet worden gevraagd naar aanleiding van een melding?

In- en verkoop, bewerking en opslag van: • Secundaire bouwstoffen, zoals AEC-granulaat en Tweezand • Ferro- en Non-Ferro metalen • Biomassaproducten waaronder hout • Industrieel afvalwater • Bulkgoederen Faciliteiten: • 45 hectare terrein • 500 meter kade aan het kanaal Gent - Terneuzen • Los- en laadinstallaties • Waterzuivering • Bewerkingsinstallaties • Opslagsilo • Eigen spooraansluiting

WWW.HEROS.NL

Oostkade 5 | 4541 HH Sluiskil | T: 0115 47 12 58 | E: info@heros.nl

17

Vakblad Bodemkwaliteit 2011-4  

December 2011 editie van het Vakblad Bodemkwaliteit, uitgebracht door Schreurs Uitgeverij BV

Advertisement