Page 12

BODEMKWALITEIT

NUMMER

4•2011

Mijn visie Uitvoerder en handhaver volgen (gedwongen) de regelketen en ‘t geloof in het milieurendement. Het Bouwstoffenbesluit (Bsb) is te complex en daardoor niet uitvoerbaar en niet handhaafbaar. Dat waren dé onderwerpen van gesprek in overleg tussen overheid en bedrijfsleven anno 2002. Nu 10 jaar later, herhaald de geschiedenis zich met het Besluit bodemkwaliteit (Bbk), alleen nog een gradatie erger. “Weg met het Bsb” was destijds de kreet en nu zou je kunnen stellen “Weg met het Bbk”. In overleg met de Tweede Kamer (TK) is destijds gekozen voor een sterke vereenvoudiging van het Bsb met o.a. de volgende uitgangspunten: –– milieukwaliteitseisen: heroverweging normenkader –– vereenvoudiging van de bewijslast; minder regels en uitvoerbare regels –– lastenvermindering; terugdringen kosten voor BV Nederland –– de handhaving; handhaafbaarheid verbeteren en ook uitvoeren. Bij het aankomend overleg met de TK kan meteen bezuinigd worden door hergebruik van alle stukken van destijds inzake de vereenvoudiging van Bsb, vervang Bsb in Bbk. Zelfs de TK kan haar overwegingen van destijds 1 op 1 op tafel leggen. Steeds maar weer komen er meer en meer complexere regels, het wordt steeds duurder, elke stap is vastgelegd en mag alleen maar worden uitgevoerd door erkende instellingen/personen. “Als het maar voldoet aan de regels” is het motto. Vakmanschap en eigen verantwoordelijkheid is verdwenen. Knelpunten in de praktijk zijn geen milieuproblemen maar bijna altijd regeltjesproblemen. Zo nu en dan wordt een probleempje opgelost, we kijken dan niet naar het milieueffect maar passen de regeltjes aan: we passen de norm aan (als een materiaal een verontreiniging bevat die de norm overschrijdt krijgt dit gewoon toch vrijstelling om te meten) of als het integraal een probleem is gaan we toch niet meer toetsen, of we passen ‘n rekenregeltje aan, of inter-

12

preteren de definitie anders, …. Dit terwijl we toch een heroverwogen normkader hadden vastgelegd? Voor veel regels ligt het gewicht in ‘n Nota van toelichting, worden ze nader ingevuld door een FAQ van B+ of worden overruled door regels in de BRL’s. Elk jaar wel een aantal wijzigingen op de Rbk, een lijst van bijna 300 knelpunten van een kant opgelost, een ander creërend, etc. Zo zijn er nog tientallen aspecten van het Bbk die niet deugen, je moet er in (waarin?) “geloven” om dit nog te willen volgen. In de huidige uitgave van het Vakblad Bodemkwaliteit komen enkele knelpuntjes aan de orde. Schreurs Uitgeverij heeft een boek uitgebracht om de vele wijzigingen nog inzichtelijk te maken, je zult maar handhaver zijn die moet terugkijken in de tijd, of een uitvoerder die zich afvraagt bij een rechtszaak hoe moest het toen ook weer? Wie volgt (de regels van) het Bbk nog? Het uitstekende werk van de VROM Inspectie, hun vernietigende rapporten, laat zien dat het huidige Bbk niet deugd. En wat is de reactie, we gaan nog meer regels maken.

     

Jan Schreurs

Vele miljoenen zijn te bezuinigen op (de gevolgen van) het bodembeleid en in de uitvoering. Aanbeveling: stop met die regels en zet vakmensen in bij zowel handhaving als uitvoering. Heel vaak door mij gevraagd maar nooit een antwoord op gekregen: wat is nu het integraal milieurendement van het Bbk? Dat is de vraag die de TK zich moet stellen alvorens in te stemmen met voortzetting van het huidige bodembeleid en regelgeving.

Het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit.    – alle wijzigingen in één oogopslag inzichtelijk –    Alle wijzigingen in het Besluit bodemkwaliteit en met name in de Regeling  bodemkwaliteit worden afzonderlijk in de Staatscourant gepresenteerd. Door de vele  wijzigingen wordt het al minder makkelijk om de verschillen en juiste teksten te  onthouden. Dit gebrek aan inzichtelijkheid geldt met name voor de toepasser van het  besluit en de regeling. Daarnaast is het voor de toezichthouders ook geen sinecure.  Om te bepalen op welk tijdstip welke exacte tekst geldt, is niet eenvoudig te achterhalen. Om houvast en  overzicht te bieden aan de toepassers en toezichthouders, en alle anderen die er zijn voordeel mee wil  halen, is dit boek opgesteld. Een naslagwerk waarin de exacte teksten van het besluit en de regeling én al  haar wijzigingen overzichtelijk zijn gepresenteerd. Zowel de gewijzigde teksten als de tijdstippen van  geldigheid van deze teksten zijn duidelijk visueel weergegeven in dit boek. En zo blijft u op eenvoudige  wijze inzage houden in de brij van regeltjes en wijzigingen.    U kunt het boek bestellen via info@schreurs‐uitgeverij.nl. Een voorbeeld van het boek staat op onze  website. Voor een abonnement op de gedrukte of digitale uitgave of voor de tarieven bij een grote  afname, raadpleeg onze website www.schreurs‐uitgeverij.nl.  

Vakblad Bodemkwaliteit 2011-4  

December 2011 editie van het Vakblad Bodemkwaliteit, uitgebracht door Schreurs Uitgeverij BV

Vakblad Bodemkwaliteit 2011-4  

December 2011 editie van het Vakblad Bodemkwaliteit, uitgebracht door Schreurs Uitgeverij BV

Advertisement