Page 11

BODEMKWALITEIT

NUMMER

4•2011

Grond is mij bekend, daar zijn nuttige toepassingen voor aangewezen. Als er geen nuttige toepassingen zijn aangewezen voor "bouwstoffen zijnde een afvalstof" dan mag een dergelijke afvalstof dus niet worden toegepast onder Bbk? Antwoord B+ Zoals eerder per mail aangegeven geeft de Kaderrichtlijn afvalstoffen aan dat algemene voorschriften voor nuttige toepassing mogen worden opgesteld, waarin soort en hoeveelheid afvalstoffen zijn vastgesteld en is aangegeven onder welke voorwaarden de activiteit kan worden vrijgesteld van een vergunning. In het Besluit bodemkwaliteit zijn de voorschriften voor nuttige toepassingen van afvalstoffen als bouwstof in algemene zin opgenomen. Voor grond is gekozen voor een andere (meer specifieke) invulling door toepassingen aan te wijzen. Biede invullingen voldoen aan de voorwaarden in artikel 11 van de Kaderrichtlijn afvalstoffen om vrijgesteld te kunnen worden van de vergunningplicht. Mijn vraag gaat specifiek over bouwstoffen en als ik 't nu goed begrijp gaat Bbk er van uit dat elke toepassing (beperkt tot 'n werk) van een bouwstof nuttig? Waar in het Bbk staat dat toepassing/werk van bouwstof nuttig is, dit in termen van de Kaderrichtlijn Afvalstoffen? Antwoord B+ In paragraaf 5.4.9 van Nota van Toelichting bij het Besluit bodemkwaliteit staat letterlijk "De nuttige toepassing is het toepassen en houden van bouwstoffen in een werk". Belangrijke randvoorwaarde is dat het werk een aanwijsbare functie moet hebben. Hiertoe geeft het eerste lid van artikel 5 Bbk twee criteria voor functionaliteit, waarmee afdoende wordt gewaarborgd dat bouwstoffen alleen worden benut voor maatschappelijk noodzakelijke toepassingen waarbij de toe te passen hoeveelheden begrensd zijn tot hoeveelheden die daadwerkelijk nodig zijn voor deze toepassingen. Graag verneem ik of kunstgrasstrooisel, zoals aangeduid in Rbk Bijlage A Tabel 2 voetnoot 5 een steenachtige bouwstof is, wanneer dit materiaal onder de Bbk regelgeving valt en of in Bbk kader een FEV mag worden afgegeven.

Antwoord B+ Er zijn verschillende typen rubbergranulaat, die gebruikt worden als instrooirubber op kunstgrasvelden, zoals rubbergranulaat van personen- en bedrijfsautobanden (SBR-rubber), rubbergranulaat op basis van thermoplastischelastomeren (TPE) en rubbergranulaat op basis van elastomeren (EPDM). Rubbergranulaat op basis van TPE en EPDM dat speciaal gemaakt is voor deze toepassing, voldoet in de meeste gevallen aan de definitie van een steenachtige bouwstof en valt derhalve onder de werking van het Besluit bodemkwaliteit. Rubbergranulaat van personen- en bedrijfsautobanden valt niet onder het Besluit bodemkwaliteit. Voor rubbergranulaten vallend onder Bbk kan een FEV worden afgegeven. De eisen, het toelatingsonderzoek, bepaling van de k-waarde, interne kwaliteitsbewaking en invulling van de fabrikant-eigenverklaring vind je in paragraaf 3.5 van de Regeling bodemkwaliteit. Helpdeskvraag van de maand B+ Welk bewijsmiddel gaat voor onder het Besluit bodemkwaliteit: partijkeuring, verkennend bodemonderzoek of bodemkwaliteitskaart?

Antwoord B+ Toepassing van een partij Voor een (te) ontgraven partij geldt dat een eventueel beschikbare partijkeuring boven het bewijsmiddel 'bodemkwaliteitkaart' gaat. Dit is omschreven in de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten (pagina 28): "Indien er sprake is van specifiek locatieonderzoek of partijonderzoek op de locatie van ontgraven en dat onderzoek voldoet aan de vereisten voor een bewijsmiddel uit het besluit bodemkwaliteit kan geen gebruik worden gemaakt van de bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel maar wordt gebruik gemaakt van de resultaten van dat specifieke onderzoek."

Kwaliteitsklasse ontvangende bodem Voor de bepaling van de kwaliteitklasse van de ontvangende bodem geldt dat de bodemkwaliteitskaart bepalend is. Bij de vaststelling van de bodemkwaliteitskaart wordt door het gemeentelijk bestuur de toepassingseis (generieke danwel gebieddspecifiek) vastgelegd. Een bodemonderzoek kan dan niet tot een andere (betere of slechtere) toepassingseis leiden.

Heeft u nog ervaringen over deze of andere onderwerpen? Deel ze dan met uw collega´s, publiceer en discussieer mee op www.schreurs-uitgeverij.nl

11

Vakblad Bodemkwaliteit 2011-4  
Vakblad Bodemkwaliteit 2011-4  

December 2011 editie van het Vakblad Bodemkwaliteit, uitgebracht door Schreurs Uitgeverij BV

Advertisement