Page 10

BODEMKWALITEIT

NUMMER

4•2011

Vragen aan Bodem+ Vragen aan de helpdesk en antwoorden van de helpdesk van B+

VRAAG: Wat is nu de status van standaard pakket in relatie tot vernieuwen bodemkwaliteitskaarten? Overgangsbeleid aangepast?

Antwoord B+: Het overgangsrecht inzake het hanteren van het nieuwe stoffenpakket in bodemkwaliteitskaarten is geregeld in de richtlijn bodemkwaliteitskaarten en is per regelingswijziging van 1 april 2011 gewijzigd (de richtlijn Bkk is nu gedateerd 1 maart 2011) van 3 naar 5 jaar na wijziging van het standaard stoffenpakket (1 juli 2008). Voor nadere informatie verwijs ik u gaarne naar de betreffende regelingswijziging en de richtlijn bodemkwaliteitskaarten. Het doorvoeren van de wijziging heeft plaatsgevonden middels een wijzigingsblad van de richtlijn op 1 maart 2011, zie: http://www.nen-bodem.nl/dynamics/modules/SFIL0100/view.php?fil_Id=1029 Er was door de commissie ook aanbevolen de verplichte invoer van nieuwe BKK'n uit te stellen tot 2013. Is dat ook doorgevoerd? Antwoord B+: Excuus voor de vertraging in de beantwoording van uw vraag. In uw vraag heeft u het over de commissie, ik ga ervan uit dat u de commissie stoffenpakket bedoeld. Deze commissie heeft geadviseerd het overgangsrecht voor het opnemen van de nieuwe stoffen uit het standaard stoffenpakket in bodemkwaliteitskaarten te verlengen van 3 naar 5 jaar, dus tot uiterlijk 1 juli 2013. Dat is geĂŤffectueerd middels de wijziging van de regeling bodemkwaliteit per 1 april 2011. De commissie heeft op geen enkele wijze aanbevolen de invoer van nieuwe bodemkwaliteitskaarten uit te stellen tot 2013. Hoe moet ik dan de laatste zin lezen samenvatting rapport van de commissie? Antwoord B+: Volgens mij is het gegeven antwoord correct. Verwezen is naar het advies van de commissie stoffenpakket. Kunt u aangeven wat nuttige toepassingen zijn voor bouwstoffen die als afvalstof moeten worden aangemerkt? Waar is dit aangegeven?

Antwoord B+: De Kaderrichtlijn afvalstoffen geeft aan dat algemene voorschriften voor nuttige toepassing mogen worden opgesteld, waarin soort en hoeveelheid afvalstoffen zijn vastgesteld en is aangegeven onder welke voorwaarden de activiteit kan worden vrijgesteld van een vergunning. De voorschriften voor nuttige toepassingen van afvalstoffen als bouwstof zijn (in algemene zin) opgenomen in het Besluit bodemkwaliteit. Voor bouwstoffen geldt dat de soort afvalstof helder is gedefinieerd. Het gaat om afvalstoffen die kunnen voldoen aan de definitie van een bouwstof, op grond waarvan in een materiaal meer dan 10% silicium, calcium en/of aluminium aanwezig dient te zijn. De nuttige toepassing is het toepassen en houden van bouwstoffen in een werk. Een werk wordt aangeduid als bouwwerk, weg- of waterbouwkundig werk of anderszins functionele toepassing van een bouwstof, uitgezonderd het verondiepen of het dempen van oppervlaktewater en het ophogen van de bodem ten behoeve van woonwijken en industrieterreinen. Hieraan is een aantal randvoorwaarden verbonden, nl: * Er mag niet een grotere (of kleinere) hoeveelheid bouwstoffen worden toegepast dan voor de functie noodzakelijk is. Anders is sprake van het ontdoen van afvalstoffen. * Bouwstoffen moeten terugneembaar worden toegepast en de bouwstoffen moeten worden verwijderd wanneer een werk zijn functie verliest * De kwaliteit van de toe te passen bouwstoffen moet voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit. Voor meer informatie over de kaderrichtlijn afvalstoffen voor bouwstoffen verwijs ik je graag door naar paragraaf 5.4.9 van Nota van Toelichting bij het Besluit bodemkwaliteit. Deze info was mij bekend maar waar staat in het Bbk H3 wat voor bouwstoffen een nuttige toepassing is? Voorts is 10% SiAlCa het criterium voor steenachtig en niet onderscheidend voor bouwstoffen (dat kan ook grond en iets anders zijn). Antwoord B+: Zoals aangegeven zijn nuttige toepassingen van bouwstoffen in algemene zin beschreven en niet nader benoemd in H3 Bbk. Grond valt niet onder definitie van een bouwstof. Grond is expliciet uitgezonderd! 10

Vakblad Bodemkwaliteit 2011-4  

December 2011 editie van het Vakblad Bodemkwaliteit, uitgebracht door Schreurs Uitgeverij BV

Advertisement