__MAIN_TEXT__

Page 1

Klachtenregeling Instituut Schreuder

Het bestuur van de Schreuderschool heeft gelet op: • de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs en • met overeenstemming van de medezeggenschapsraad een klachtenregeling vastgesteld. Met deze brochure geven wij u antwoord op uw vragen over waar en hoe u uw klacht kunt indienen. Ook vindt u hier informatie over het verloop van de klachtafhandeling. Wanneer u meer over onze klachtenregeling wilt weten dan kunt u onze uitgebreide klachtenregeling inzien bij de administratie maar ook advies vragen aan een van onze contactpersonen. Op de achterkant van deze brochure vindt u de telefoon-, email- en adresgegevens van de desbetreffende aanspreekpunten.

Klachtenregeling Schreuder januari 2012 Brochure

1/4 1/4


Ik heb een klacht maar weet niet waar ik die het beste kan indienen? Als u ergens niet tevreden mee bent en het betreft een aan school gerelateerd onderwerp dan kunt u dit het beste met de desbetreffende leerkracht bespreken en tot een oplossing proberen te komen. Wanneer u er met hem of haar niet uitkomt en u niet weet waar u hierna met uw klacht terecht kunt verwijzen wij u in tweede instantie door naar een van onze twee contactpersonen. Zij kunnen samen met u bepalen waar u het beste terecht kunt met uw klacht. Onze contactpersonen hebben een doorverwijzende functie en kunnen u niet inhoudelijk met uw klacht helpen. Er zijn 2 contactpersonen voor klachten op school. Wie moet ik waarvoor benaderen? Caroline Melis (lid van het onderwijs team) is contactpersoon vanuit de school, Elselotte Winnen is contactpersoon vanuit de ouders. Zij kunnen u beiden goed adviseren. Wanneer richt ik mij tot de vertrouwenspersoon? Wanneer de integriteit van een persoon bij u ter discussie staat, kunt u zich richten tot de vertrouwenspersoon. Dit is Nelly Schep. Zij kan u helpen met uw klacht door u te adviseren en te begeleiden bij de procedures, maar ook bij het bemiddelen om tot een oplossing te komen. Zij kan echter geen oplossing voor de klacht aandragen. Het lukt mij niet om mijn probleem met‌ op te lossen. Ik wil een officiÍle klacht indienen. Waar kan ik dat doen? U kunt uw klacht dan indienen bij: - het Schoolbestuur of - de Landelijke Klachtencommissie Hoe kan ik mijn klacht indienen? Deze dient u schriftelijk in te dienen en tenminste te voorzien van de volgende gegevens: Uw naam en adres De datum Omschrijving van de klacht Uw handtekening Voor welke van deze twee mogelijkheden kan ik het beste kiezen? Schoolbestuur of Landelijke Klachtencommissie? Wij raden u altijd aan eerst binnen onze school naar een oplossing te zoeken. Dus eerst bij de leerkracht en laat u vervolgens doorverwijzen door een van de contactpersonen. Wanneer u binnen de school niet tot een voor u acceptabele oplossing van de klacht komt dan kunt u zich richten tot de Landelijke Klachtencommissie. Tot wanneer kan ik mijn klacht indienen? Uw klacht kunt u tot binnen een jaar na de gedraging of beslissing indienen, tenzij de Klachtencommissie en/of het Bestuur anders beslist.

Klachtenregeling Schreuder januari 2012 Brochure

2/4 2/4


Ik dien mijn klacht in bij het Bestuur. Wat gebeurt er verder? Binnen 5 werkdagen krijgt u schriftelijk bericht wat het vervolg is van de procedure. Er zijn de volgende mogelijkheden: - Het Bestuur handelt de klacht zelf af. - Het Bestuur verwijst u door naar de vertrouwenspersoon. - Het Bestuur verwijst u door naar de Landelijke Klachtencommissie. Wat doe ik als ik het niet eens ben met de klacht afhandeling door het bestuur? Dan kunt u alsnog uw klacht indienen bij de Landelijke Klachtencommissie en/ of indien van toepassing overleggen met de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon adviseert overigens alleen bij klachten die de integriteit aantasten. Ik dien mijn klacht in bij de Landelijke Klachtencommissie. Wat gebeurt er verder? Na ontvangst van de klacht deelt de Landelijke Klachtencommissie u, het Bestuur, en de aangeklaagde binnen 5 werkdagen schriftelijk mee dat zij de klacht onderzoeken. Hierna deelt het Bestuur de directeur van de school mee dat er een klacht wordt onderzocht door de Landelijke Klachtencommissie. Mag iemand anders mij vertegenwoordigen? Ja, u kunt u laten bijstaan of vertegenwoordigen door een gemachtigde. Mag ik mijn klacht tussentijds intrekken? Ja, wanneer u de klacht tussentijds bij de Landelijke Klachtencommissie intrekt dan deelt de Klachtencommissie dit aan de aangeklaagde, het Bestuur en de directeur van de school mee. Wanneer u de klacht bij het bestuur heeft ingediend en zij heeft aangegeven deze zelf af te handelen dan kunt u deze ook tussentijds intrekken. U dient dit wel in beide gevallen schriftelijk aan te geven. Is het mogelijk dat mijn klacht niet door de Landelijke Klachtencommissie in verdere behandeling wordt genomen? Ja, de Landelijke Klachtencommissie kan het onderzoek naar de klacht sluiten en meteen uitspraak doen in de volgende gevallen als: - de Landelijke Klachtencommissie niet bevoegd is; - de klacht niet ontvankelijk is verklaard; - de klacht kennelijk ongegrond is. Mijn klacht wordt in behandeling genomen. Wat gebeurt er dan? Dit kan op de volgende manieren: door een schriftelijke behandeling met een hoorzitting De schriftelijke behandeling. Hoe gaat dat? Dit gebeurt met goedvinden van de Landelijke Klachtencommissie, de klager en de aangeklaagde. In dit geval wordt de klager in de gelegenheid gesteld te reageren op het door de aangeklaagde ingediende verweerschrift. Hierna kan de aangeklaagde weer antwoord geven op de reactie van de klager. De hoorzitting De plaats en tijd worden voorgesteld door de Landelijke Klachtencommissie. De hoorzitting Klachtenregeling Schreuder januari 2012 Brochure

3/4 3/4


vindt binnen 4 weken na de ontvangst van de klacht plaats. De klager en de aangeklaagde worden buiten elkaars aanwezigheid gehoord, tenzij anders wordt bepaald door de Landelijke Klachtencommissie. Hoe deelt de Landelijke Klachtencommissie haar oordeel en advies mee over mijn klacht? De Landelijke Klachtencommissie geeft een gemotiveerd oordeel over de ontvankelijkheid en de gegrondheid van de klacht en deelt dit oordeel schriftelijk mee aan de klager, de aangeklaagde en het bestuur. Hoe lang duurt het voordat ik het oordeel en advies van de Landelijke klachtencommissie ontvang? U ontvangt dit binnen 6 weken na de hoorzitting. Deze termijn kan nog met 6 weken worden verlengd. U krijgt hier dan schriftelijk bericht over met een toelichting. Wat gebeurt er daarna met het oordeel en advies? Binnen 4 weken na ontvangst van het advies van de Landelijke Klachtencommissie deelt het Bestuur u, de aangeklaagde, de directeur en de Landelijk Klachtencommissie schriftelijk gemotiveerd mee of zij het oordeel over de gegrondheid van de klacht deelt en of zij naar aanleiding van dit oordeel maatregelen neemt en zo ja welke. Deze termijn mag door het Bestuur worden verlengd met ten hoogste 4 weken. Deze verlenging moet wel door het bestuur met redenen onderbouwd te worden. Het een en ander is mij toch nog onduidelijk? Wij adviseren u contact op te nemen met de contactpersoon. Zij kunnen u verder informeren en adviseren.

Contactgegevens: Contactpersoon (vanuit de ouders): Mevrouw Elselotte Winnen, elselotte@hotmail.com, Tel.: 06-17 14 44 75 Contactpersoon (vanuit het team) : Mevrouw Caroline Melis jufcaroline@schreuderschool.nl, Vertrouwenspersoon: mevrouw Nelly Schep, nellys55@hotmail.com, Tel.: 06-22 22 55 91 Bestuur: Mevrouw Tamara Meiling-Verbruggen, tamara@meilingconsult.nl Tel.: 06-29 47 00 53 Landelijke Klachten commissie voor het Christelijk Onderwijs info@klachtencommissie.org, Tel.: 070-38 51 697

Klachtenregeling Schreuder januari 2012 Brochure

4/4 4/4

Profile for Instituut Schreuder

Klachtenregeling Instituut Schreuder  

Klachtenregeling Instituut Schreuder

Klachtenregeling Instituut Schreuder  

Klachtenregeling Instituut Schreuder

Advertisement