Page 1

Belangrijke gegevens voor calamiteiten 2013-2014 Naam kinderen 1.

groep

2.

groep

3.

groep

4.

groep

Belangrijke telefoonnummers Naam vader:

……………………………………………

Mobiel nummer: 06-…………………………….………… Telefoonnummer werk:…………………….……………… Naam moeder:…………………………………………… Mobiel nummer: 06-………………………...…………… Telefoonnummer werk:………………………………….. E-mailadres (privé) : ............................................... E-mailadres (privé) : .............................................. Gegevens huisarts

Gegevens tandarts

Naam:…………………………………………

Naam:…………………………………………

Adres:…………………………………………

Adres:…………………………………………

Telnr:…………………………………………

Telnr: …………………………………………

Indien u niet te bereiken bent kunnen wij in noodgevallen bereiken: Naam: …………………………………………

Naam:…………………………………………………

Adres: …………………………………………

Adres:…………………………………………………

Telnr: …………………………………………

Telnr: …………………………………………………

Relatie t.o.v. het gezin:……………………

Relatie t.o.v. het gezin:…………………………….

Buitenschoolse opvang De kinderen gaan op de volgende dagen naar de buitenschoolse opvang  maandag  dinsdag  woensdag

 donderdag  vrijdag

Zijn er bijzonderheden (allergieën / medicijngebruik) die wij moeten weten. …………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………….


Toestemming buitenschoolse activiteiten 2013-2014 Voor alle (buiten)schoolse activiteiten die onze school organiseert en waar wij uw toestemming voor vragen, wordt door middel van dit formulier, ĂŠĂŠnmalig toestemming gevraagd, dit om een hoeveelheid aan briefjes te voorkomen. Te denken valt hierbij aan sportdagen, bezoeken aan scholen van voortgezet onderwijs, excursies, bezoek aan bibliotheek, schoolreizen en schoolkamp. Wilt u dit per kind aangeven? Ik, ___________________________________(naam ouder/verzorger) geef hierbij toestemming dat mijn zoon/dochter __________________________________(naam) uit groep ___ deel mag nemen aan de door school georganiseerde buitenschoolse activiteiten, waaronder schoolreis, schoolkamp en excursies. Ik, ___________________________________(naam ouder/verzorger) geef hierbij toestemming dat mijn zoon/dochter __________________________________(naam) uit groep deel mag nemen aan de door school georganiseerde buitenschoolse activiteiten, waaronder schoolreis, schoolkamp en excursies. Ik, ___________________________________(naam ouder/verzorger) geef hierbij toestemming dat mijn zoon/dochter __________________________________(naam) uit groep ___ deel mag nemen aan de door school georganiseerde buitenschoolse activiteiten, waaronder schoolreis, schoolkamp en excursies.

Datum : ___- ______-2013

Handtekening :


Toestemming 2013-2014

Toestemming om materiaal, foto’s en/of filmpjes van het kind op het internet te publiceren. Onze school heeft een schoolwebsite met informatie, links etc. Naast dit informatieve gedeelte willen wij onze activiteiten laten zien zoals Sinterklaas, Kerstmis, Musical etc. Dit houdt in dat we regelmatig foto’s of filmpjes op de website plaatsen. In verband met de wet op de privacy hebben we hiervoor een protocol opgesteld. De volgende privacyregels gelden voor onze website: a. Via dit toestemmingsformulier van basisschool Instituut Schreuder wordt aan de ouders/ verzorgers kenbaar gemaakt dat de school een website heeft. b. Op de website worden foto’s of filmpjes geplaatst waarop kinderen en andere personen afgebeeld staan. De ouders kunnen bij de directie door middel van dit formulier aangeven als ze bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto’s of filmpjes van hun kind(eren). c. Van kinderen worden alleen de voornamen op de website geplaatst. Zoals o.a. werkstukjes, activiteiten, verslagen, prikbord etc. d. Bij vermelding op de website van persoonlijke gegevens van hen die bij de school betrokken zijn zullen geen telefoonnummers en/of privéadressen vermeld worden. Wel kunnen zogenaamde locatieadressen vermeld worden (schoolarts, onderwijsinspectie, GGD etc.). e. Indien een betrokkene bij de school bezwaar maakt tegen het feit dat informatie over hem/haar of over zijn /haar kinderen op de website gepubliceerd is, zal de webmaster deze informatie op verzoek verwijderen. f. E-mailadressen van kinderen worden niet op de website geplaatst.

Ik geef wel / geen toestemming om het werk van mijn kind, indien gewenst, te publiceren op de website van de school. Ik geef wel / geen de toestemming om foto’s/filmpjes waarop mijn kind te zien is te publiceren overeenkomstig de richtlijnen van de school. Datum: Naam (oudste leerling) : ______________________ (groep ____)

Handtekening ouder/verzorger :

Calamiteitenlijst en toestemming  

Calamiteitenlijst en toestemming

Advertisement