Page 1

Nieuwsbrief 1

9 juni 2013

De 2-wekelijkse nieuwsbrief van de Schreuderschool.

Onze kinderen zitten op een school waar met bezieling, respect en samen werken kwaliteit wordt bereikt.

In deze nieuwsbrief • • • •

De formatie voor het schooljaar ’13-‘14 Het sponsorgeld Risico op insluipers De thema avond van 3 juni j.l.

• • •

Bezoek van KBA De speerpunten voor het komende schooljaar Belangrijke data

De formatie voor het schooljaar ’13-‘14 Afgelopen maandag is tijdens de druk bezochte thema avond de formatie voor het komende schooljaar 2013 – 2014 bekend gemaakt. Hieronder vinden jullie het schema met toelichting: Formatie 2013-2014 1/2A 1/2B 1/2C 3 4 va. jan'14 5A 5B 6 7 8 Intern Begeleider Admini stratie Conciërge Directie*

maandag juf Hildegard juf Annelie juf Yke juf Liesbeth juf Else juf Marlou juf Bettina juf Anne juf Diane juf Mary juf Nancy

dinsdag juf Hildegard juf Annelie juf Yke juf Liesbeth juf Else juf Marlou Bettina juf Anne juf Eriska juf Mary juf Nancy

woensdag juf Annelie juf Olga juf Yke juf Danielle juf Else juf Marlou juf Eriska juf Anne juf Diane juf Mary juf Nancy

donderdag juf Hildegard juf Olga juf Yke juf Danielle juf Else juf Marlou juf Bettina juf Deborah juf Diane juf Eriska juf Nancy

vrijdag juf Hildegard juf Olga juf Annelie juf Danielle juf Else juf Marlou juf Bettina juf Anne juf Diane juf Eriska juf Nancy

-

meester Elwin

-

-

meester Elwin

Karin

Karin

Karin

Karin

-

Amenzou

Amenzou

Amenzou

Amenzou

Amenzou Juf Mary aanspreekpersoon

Otto is op wisselende dagen 3 dagen aanwezig

Bijzonderheden • Juf Mary vrijdag ambulant ter ondersteuning van de directie en coördinatie bovenbouw (groepen 6, 7 en 8) • juf Bettina woensdag ambulant voor rekencoördinatie en coördinatie middenbouw (groepen 3,4, en 5). • Caroline dinsdag en donderdag ambulant voor taalcoördinatie , VVE, coördinatie van de onderbouw (groepen 1/2), taken Intern Begeleiding • Dinsdag gymnastiek = Juf Diane • Juf Arfa maandag, dinsdag en donderdag ondersteuning in groep 3 en 8 • Juf Marlou neemt 5 maanden verlof en wordt deze periode vervangen door Else Marsman. De indeling van de kinderen wordt binnenkort bekend gemaakt. De kleutergroepen zijn al wel


2

bekend. Daar komen alleen nog de kinderen bij die in de zomervakantie jarig zijn en op de eerste schooldag starten. Indien jullie vragen hebben over dit formatieplaatje dan kunt u contact opnemen met de directie via info@schreuderschool.nl.

Het sponsorgeld Afgelopen maandag tijdens de thema avond hebben we bekend gemaakt hoeveel sponsorgeld er is opgehaald. De sponsors van de kinderen, de sponsoring onder de bedrijven van ouders (en anderen) hebben in totaal

â‚Ź 11.000,- opgeleverd!!!!

Een gigantisch bedrag waarvoor we alle sponsoren enorm willen bedanken!! Zoals bekend besteden we het bedrag aan 3 doelen: 1. Het Schreudertheater. 2. Een paar computers voor de nieuwe teamkamer (werkplekken voor ambulante collega's). 3. De opvang van zwerfdieren. Dit doel is door Angel van Kruijsdijk uit groep 8 aangedragen middels een officiĂŤle brief aan de directie in oktober vorig jaar. Op het Schreuderjournaal van de maand mei heeft Angel de brief voorgelezen. Aan de voorbereidingen van het Schreudertheater zal de komende weken worden gewerkt. Het streven is om het theater te kunnen openen in de eerste week van het nieuwe schooljaar.

Risico op insluipers Wij blijven als school in de binnenstad enorm alert op het weren van onverlaten in de school. Wij hebben daarvoor een strikt deurbeleid waar het team en de medewerkers van het KDV/BSO zich aan moeten houden. Toch moeten we jullie als ouders ook attenderen op risico's die er insluipen. Het gebeurd regelmatig dat ouders de voordeur na 15.30 uur open houden of een pylon gebruiken om onder de deur te schuiven. Hieronder hebben we de risico's en de oplossingen nog eens op een rij gezet. Wij vragen jullie allemaal alert te blijven.

Risico

Oplossing

De voordeur gaat vanaf 15.30 uur dicht. Na 15.30 uur zijn er ouders die in de school gesprekken voeren met leerkrachten. Deze ouders laten soms de deur open staan of houden de deur voor een ander open. Daarbij, tussen 15.30 en 16.00 uur zijn de kinderen van BSO in de BSO. Zij kunnen dus geen toezicht houden. De deur wordt soms nog altijd door kinderen opengedaan als er gasten voor de deur staan.

Iedere leerkracht begeleidt de ouder naar buiten. Na 15.30 uur zorgen de medewerkers er voor dat de tussendeur dicht is. De leerkrachten hebben dus altijd een sleutel bij zich. De kinderen wijzen we er weer steeds weer op dit niet te doen.


3

Enkele groepen nemen, zoals afgesproken, de uitgang via de brandtrap. Dit vanwege de veiligheid. De branddeur naar buiten blijft echter vaak open staan, waardoor het gemakkelijk is via die weg de school in te komen.

Alle leerkrachten begeleiden hun groep naar buiten. De leerkrachten blijven verantwoordelijk voor hun kinderen zolang ze in het gebouw zijn.

De thema avond van 3 juni j.l. Afgelopen maandagavond 3 juni hebben we een zeer geslaagde thema avond gehouden. Bij elkaar mochten we ongeveer 100 ouders verwelkomen. Een mooie opkomst. De 4 workshops van Beth Johnsen (Boekhandel van Rossum), Ellen van der Veen (Fonemisch bewustzijn), Petra Overbeek (van de oudervereniging LOBO over ouderbetrokkenheid) en Femke Giessen (lid van de werkgroep ouderbetrokkenheid) werden druk bezocht. De reacties na afloop waren erg positief. Met name vond men het jammer dat ze maar 1 workshop konden bezoeken. De werkgroep ouderbetrokkenheid, die deze avond organiseerde, gaat er over nadenken een paar workshops te herhalen in het najaar. Wordt vervolgd!! Na afloop werd de groepsindeling voor het komende schooljaar bekend gemaakt. Zoals ook in het overzicht staat neemt juf Marlou 5 maanden verlof. Zijn wordt voor deze maanden vervangen door Else Marsman. Juf Else vanaf nu, is deze avond voorgesteld aan de aanwezige ouders. Wij wensen juf Else heel veel plezier in de komende periode op IS.

Bezoek van de KBA experts (Kwaliteitsaanpak basisonderwijs Amsterdam) Woensdag a.s. komen de experts van KBA weer een hele dag meedraaien. Zij gaan alle groepen bezoeken, spreken met de intern begeleider (Elwin), de directie, een afvaardiging van het team en een afvaardiging van het bestuur. Het betreft een monitor waarbij het pedagogisch didactisch functioneren van alle leerkrachten weer langs een meetlat wordt gehouden. Natuurlijk worden er tussentijds ook steeds monitoren afgenomen door de directie en intern begeleider. Beiden kunnen de leerkrachten coachen in hun persoonlijke ontwikkeling. We merken steeds weer dat de vooruitgang bij alle leerkrachten goed zichtbaar is. Tijdens de vorige monitor in februari mochten we het team al complimenteren en we gaan er van uit dat het nu weer het geval zal zijn. Tevens kunnen we aan de experts melden dat ook de inspecteur van het onderwijs tijden het laatste bezoek erg enthousiast was over de kwaliteit van ons onderwijs.

Speerpunten schooljaar 2013 - 2014 Tijdens de thema avond zijn ook de speerpunten voor het komende schooljaar gepresenteerd. Er liggen weer ambitieuze plannen. En dat moet ook, want willen nog steeds de mooiste en leukste school van Amsterdam Zuid en omstreken zijn en worden. Onderstaande speerpunten zullen in ieder geval centraal staan: 1. De onderwijskwaliteit: Deze is de afgelopen twee jaar door middel van KBA met groot succes in gang gezet en zal ook de komende jaren in ontwikkeling blijven. 2. Rekenen: De implementatie van onze nieuwe rekenmethode "Alles telt" zal ook komend schooljaar doorgaan. Daarbij gaat juf Bettina komend schooljaar haar opleiding rekencoรถrdinator afronden, zodat ons rekenonderwijs geborgd blijft.


4

3. Taal en lezen: Twee jaar geleden hebben we een paar nieuwe methodes kunnen aanschaffen. De inzet van deze methodes heeft geleid tot erg goede prestaties bij de kinderen. Dat willen we natuurlijk blijven doorzetten. Onder leiding van onze taalcoordinator juf Caroline zal het team zich blijven inzetten en scholen. 4. VVE: Vanaf augustus gaan we ook inzetten op Vroeg- en voorschoolse educatie. In samenwerking met het KDV willen we het aanbod van taalzwakke peuters en kleuters vernieuwen. Juf Caroline is onze VVE coördinator en zal zorg dragen voor de doorgaande ontwikkelingslijn van KDV naar basisschool. 5. HRM en IPB: Human Resource Management (HRM) of in onderwijstaal Integraal PersoneelsBeleid (IPB). De school ontvangt vanuit het rijk een subsidie "School aan zet". Deze middelen willen we graag het komende schooljaar inzetten om binnen het personeelsbeleid een kwaliteitsslag te maken. 6. Ouderbetrokkenheid: De werkgroep wil ook komend schooljaar graag doorgaan met het uitvoeren en ontwikkelen van ideeën die de school nog leuker en aantrekkelijker maakt. Afgelopen maandag tijdens de thema avond zijn er weer de nodige ideeën geopperd. Ook is er een oproep gedaan aan ouders om zitting te nemen in de werkgroep die ongeveer eens in de 6 weken vergadert. Graag opgeven bij de directie (info@schreuderschool.nl). 7. Creatieve en culturele ontwikkeling: Naast de onderwijskwaliteit willen we ook meer aandacht gaan geven aan het creatieve en culturele aspect binnen ons onderwijs. Er zullen werkgroepen gaan ontstaan die zich hiermee bezig gaan houden. 8. Identiteit: De ontwikkeling van de uitvoering van protestants christelijke identiteit heeft de afgelopen jaren te weinig aandacht gehad. We willen hier graag wat nieuwe input aan geven. Genoeg te doen, lijkt ons. In het begin van het nieuwe schooljaar gaat het team zich bezig houden met een aantal van deze onderwerpen.

Belangrijke data 10 juni Bestuursvergadering 12 juni Bezoek KBA experts Kleutergroepen naar de Krakeling 16 juni Vaderdag 17 juni Vergadering Ouderraad 21 juni Eindfeest vanaf 15.00 uur 26 juni GEEN STUDIEDAG, dus de kinderen gaan gewoon naar school Kamp groep 8 op 26, 27 en 28 juni 27 juni Werkgroep ouderbetrokkenheid. Iedereen is welkom om aan te schuiven. Aanvang 20.00 uur. 28 juni Met ouders aan de koffie/thee… Informeel in gesprek met de directie vanaf 14.00 uur. 1 juli Bestuursvergadering 2 juli Afscheidsavond groep 8 5 juli Laatste dag en 's middags vrij Bestuursleden:

• • •

Menno vd Horst: Voorzitter en ICT Cornelie Goede: Secretaris Jan-Chris Lefering: Penningmeester Bart van Tuinen: Juridische zaken Marloes Pomp: Communicatie en Marketing Tamara Meiling: P&O

Anja van Andel: onderwijs

• •

MR ouderleden: Martijn Winnen: Voorzitter Wybe van Wijngaarden: Vicevoorzitter Emmy van Dullemen: Secretaris MR teamleden: Nancy van Geene (groep 8) Anne van de Acker (groep 5) Liesbeth Feilzer (groep 3)

Ouderraad: Jacobien Geel: voorzitter Alle klassenouders hebben zitting in de Ouderraad.

Nieuwsbrief 08-06-13  

Nieuwsbrief