Page 1

AktionĂŚrmagasin 2011 Aktieselskabet Schouw & Co.

www.schouw.dk


BioMar

Fibertex Personal Care

Fibertex Nonwovens

Grene

HydraGrene

Martin

s. 6

s. 8

s. 10

s. 12

s. 14

s. 16

Hoved- og nøgletal RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE

2011

2010

2009

2008

2007

Nettoomsætning 11.929 9.451 8.440 9.821 8.150 Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) 1.049 753 588 757 764 EBITDA-margin 8,8% 8,0% 7,0% 7,7% 9,4% Resultat af primær drift (EBIT) 646 369 190 124 439 EBIT-margin 5,4% 3,9% 2,3% 1,3% 5,4% Associerede virksomheder m.v. -24 1 -11 25 -3 Værdiregulering af finansielle investeringer -556 -518 41 -872 1.467 Øvrig nettofinans -107 -92 -118 -144 -136 Resultat før skat -41 -241 102 -865 1.766 Skat af årets resultat -31 115 -29 -38 -102 Resultat af ophørende aktiviteter 0 167 78 0 20 Årets resultat -72 40 151 -903 1.683 Egenkapital i alt 4.230 4.395 4.753 4.635 5.642 Netto rentebærende gæld (NIBD) 2.745 2.166 2.281 2.996 2.641 Balancesum 9.901 8.900 9.659 10.153 10.316 NØGLETAL Gennemsnitligt antal medarbejdere NIBD/EBITDA Udbytte i kr. pr. aktie Indre værdi i kr. pr. aktie Ultimokurs pr. aktie Kurs/indre værdi Forrentning af investeret kapital (ROIC)

2

2011

2010

2009

2008

2007

3.287 3.166 3.334 3.743 3.541 2,62 2,88 3,88 3,96 3,46 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 178,62 183,93 177,15 168,25 215,42 92,50 133,50 94,45 76,21 220,70 0,52 0,73 0,53 0,45 1,02 13,8% 9,8% 5,8% 7,3% 10,4%


Adm. direktør Jens Bjerg Sørensen

Markant operationel fremgang 2011 var et godt år, hvor Schouw & Co. leverede en solid fremgang. Vi oplevede en god udvikling i porteføljevirksomhedernes drift og skabte for før­ ste gang i virksomhedens historie et operationelt resultat (EBITDA) på over en milliard kroner. Det er en udvikling, vi er meget tilfredse med. Igennem de seneste år er der i alle vores virksomheder arbejdet målrettet på at skabe fremgang og at styrke markedspositionerne. Det er positivt at se resultatet af de store investeringer og det hårde arbejde, som både ledelser og vores mange medarbejdere har lagt for dagen. I Schouw & Co. fokuserer vi på tre nøgleele­ menter, nemlig at sikre en lønsom vækst, en effektiv anvendelse af kapitalen, samt løbende at investere i fremtidssikring af virksomhedernes strategiske fundament. Uden fokus på alle tre elementer skaber man ikke en langsigtet lønsom virksomhed. En af vores kerneværdier er at holde konstant fokus på aldrig at glemme vigtigheden af enøren hverken i salgsprisen, i indkøbet eller i samtlige forretningsprocesser, og det har i 2011 været med til at sikre en markant fremgang i profitabiliteten. Vores virksomheder har styrket det strategiske fundament og samtidig tilpasset omkostnings­

niveauet, og de står godt rustet til fortsat frem­ gang. Den globale økonomiske situation giver dog anledning til nøje opmærksomhed, og vi er klar til at agere konsekvent og hurtigt, hvis situationen ikke udvikler sig som forventet. Schouw & Co. forventer at skabe et betydeligt cash flow de kommende år. Derfor står vi stærkt til at kunne udnytte de muligheder, der fremover måtte opstå på vores markeder. Vi forventer, at 2012 bliver endnu et år, hvor Schouw & Co. fortsætter den gode udvikling og øger indtjeningen. Adm. direktør Jens Bjerg Sørensen

Som økonomisk bevidst og miljømæssig ansvarlig virksomhed har Schouw & Co. valgt ikke at trykke og udsende en traditionel årsrapport i 2012. Vi har i år ­ suppleret den egentlige årsrapport med dette aktionærmagasin, der kun inde­holder regnskabsinformation og ledelsesberetning på et meget overordnet niveau, og derfor skal ses i sammenhæng med den egentlige årsrapport. Årsrapporten for 2011 er tilgængelig elektronisk på www.schouw.dk. I dette aktionærmagasin sætter vi fokus på vores virksomheder og de mulig­ heder og udfordringer, som de står overfor. Vi håber, at det giver gode m ­ uligheder for at danne sig et fornuftigt billede af porteføljen og de meget a ­ ttraktive virksomheder, som vi konstant udvikler og optimerer.

3


Vækst i omsætning og driftsindtjening – 2011 blev et godt år Den økonomiske udvikling 2011 blev samlet set et godt år for Schouw & Co. koncernes virksomheder. Året bød ganske vist på en række udfordringer, men de blev håndteret tilfredsstillende, så kon­cernen kunne øge den sam­ lede omsætning med 26% fra 9.451 mio. kr. i 2010 til 11.929 mio. kr. i 2011, mens resultatet af primær drift (EBIT) blev øget med hele 75% fra 369 mio. kr. i 2010 til 646 mio. kr. i 2011. Den store omsætningsfremgang viser, at den overvejende del af koncernens aktiviteter ikke umiddelbart har været så følsomme over for den generelle økonomiske afmatning. Koncernens virk­ somheder har kunnet tilpasse omkostninger, kapa­ citet og indsatsområder, så de svarer til markedets efterspørgsel, og virksomhederne har derved skabt en stærk platform for lønsom vækst. Den største bidragyder til omsætningsfrem­ gangen var BioMar, som specielt har øget de afsatte mængder i Norge og Chile, efterfulgt af Fibertex Nonwovens, som i 2011 købte den franske nonwovensproducent Tharreau Industries. Også de øvrige helejede virksomheder Fibertex Perso­ nal Care, Grene, Hydra-Grene og Martin har haft fremgang. BioMar var også på indtjeningen den største bidragyder til fremgangen efterfulgt af Martin,

Vækst i omsætningen

Vækst i EBIT

som vendte den negative indtjening i 2010 til et positivt EBIT-resultat i 2011. Herudover har alle de øvrige helejede virksomheder haft fremgang med undtagelse af Fibertex Personal Care, som har haft en mindre tilbagegang. Det samlede resultat af primær drift var væsentligt bedre end de forventninger, der blev meddelt hen over året, og fremgangen i forhold til året før betragtes som meget tilfredsstillende. Årets negative resultat fra associerede virk­ somheder, der væsentligst er foranlediget af tab på ventureaktiviteter i Incuba, var derimod dårligere end forventet fra årets start. Endelig var de betydelige urealiserede kursre­ guleringer på koncernens finansielle investeringer, som påvirkede de finansielle poster negativt, i sagens natur utilfredsstillende.

Koncernens udvikling 2011 blev et aktivt år i Schouw & Co. koncernen. Fra årets start blev de to overordnede forret­ ningsområder i Fibertex spaltet ud til to separate en­heder – Fibertex Personal Care og Fibertex Nonwovens – med henblik på at sikre en fortsat optimal udvikling af begge virksomheder. Kort efter, i marts 2011, indgik Fibertex Nonwovens aftale om køb af 85% af aktierne i den

Netto rentebærende gæld/EBITDA

1 kr. i øget udbytte pr. aktie

26% 75% 2,6x 4 kr. 4


franske nonwovensproducent Tharreau Industries. Efterfølgende er ejerandelen øget til knap 90%, og virksomheden har fra starten af 2012 skiftet navn til Fibertex Nonwovens. I 2011 har koncernen færdiggjort to store udbygninger af produktionskapacitet, henholdsvis hos BioMar i Norge og hos Fibertex Personal Care i Malaysia. Begge udbygninger er gennemført som planlagt og ibrugtaget i 2011. Efter udgangen af 2011 har Grene gennemført en spaltning af Grene i Polen til to enheder med ansvar for henholdsvis engros- og detailhandel. Herudover er der i 2011 i alle virksomhederne igangsat initiativer i mindre skala med henblik på at skabe lønsom vækst.

Forventninger til fremtiden Schouw & Co. koncernens virksomheder kom sam­ let set godt igennem 2011 med væsentlig fremgang i både omsætning og resultat af primær drift. Koncernens virksomheder har fastholdt en god konkurrenceevne. Der er foretaget tilpasninger til de forventede markedsforhold, og der er taget mange forretningsmæssige initiativer, som kan danne grundlag for lønsom vækst. Schouw & Co. har stor opmærksomhed rettet mod den uro, der fortsat er omkring økonomien på

en lang række markeder, specielt i Europa. Nogle af koncernens virksomheder er meget følsomme over for denne uro, mens andre er mere robuste. Alle koncernens virksomheder forventer omsætningsfremgang i 2012, men ikke på niveau med væksten i 2011. På resultat af primær drift forventer BioMar, Fibertex Nonwovens og Martin fremgang, mens Fibertex Personal Care, Grene og Hydra-Grene forventer at fastholde det gode niveau fra 2011. Sammenfattende forventer Schouw & Co. at realisere en konsolideret omsætning i 2012 i intervallet 12,5-13,0 mia. kr. Omsætningen kan dog bevæge sig ganske meget som følge af ændringer i råvarepriser uden nødvendigvis at medføre nogen større resultateffekt. Schouw & Co. opererer med et interval for resultatforventningerne i de enkelte virksomheder. Sammenlægning af de enkelte virksomheders resultatforventninger medfører, at den samlede koncern i 2012 forventer et EBIT i intervallet 660740 mio. kr., hvilket er en fortsat forbedring efter den væsentlige fremgang i 2011. I lighed med tidligere år vil indtjeningen være skævt fordelt hen over året, med den mindste indtjening i 1. kvartal og den højeste indtjening i årets 3. kvartal.

Udbytte Bestyrelsen i Schouw & Co. indstiller til generalforsamlin­ gen, at udbyttet for 2011 øges med 1 kr. pr. aktie til 4 kr. pr. aktie. Det svarer til et samlet udbytte på 102 mio. kr.

Mio. kr. BioMar Fibertex Personal Care Fibertex Nonwovens Grene Hydra-Grene Martin Øvrige (inkl. elimineringer) Schouw & Co.

FORVENTET 2012 Omsætning EBIT ca. 7.500 1.500-1.600 ca. 900 ca. 1.400 ca. 500 ca. 875 ca. 25 12.500-13.000

360-380 145-155 15-25 80-90 60-70 20-30 -10-20 660-740

Realiseret 2011 Omsætning EBIT 7.269 1.314 726 1.307 465 855 -7 11.929

362 148 -7 87 69 2 -15 646

5


BioMar 5.419

4.854

3.677

5.321

7.269

Omsætning (mio. kr.)

’07

6

’08

’09

’10

’11


Akvakultur vokser over hele kloden – og BioMar følger med BioMar producerer kvalitetsfoder til akvakultur, dvs. industrialiseret fiskeopdræt, der foregår i fersk- og saltvand over det meste af kloden. BioMar produce­ rer primært foder til laks og ørred i Norge, Skotland og Chile, men knap en fjerdedel af omsætningen kommer fra en række forskellige arter som guld­ bars (også kendt som dorado) og havaborre i mid­ delhavsområdet samt regnbueørreder, ål og andre arter i danske og nordeuropæiske dambrug. På de store laksemarkeder i Norge og Chile har BioMar en markedsandel på omkring 25%, og sammen med en meget stærk position i Europa gør det BioMar til verdens tredjestørste producent af kvalitetsfoder til industrialiseret fiskeopdræt. I de seneste år har BioMar oplevet konstant fremgang i både omsætning og indtjening. I 2011 blev kapaciteten på den ene af de to fabrikker i Norge fordoblet, og BioMar har således kapacitet og mulighed for at fortsætte fremgangen i de kom­ mende år. Akvakultur Moderne opdræt af fisk er inden for de seneste 50 år vokset til at blive en enorm global industri, og alene i Norge produceres årligt ca. 1 mio. tons laks. Årsagen er den enkle, at der bliver flere og flere mennesker på jorden, og da det ikke er muligt at fange flere fisk i havene, så er opdræt den eneste bæredygtige måde at øge produktionen af fisk på. Fisk, og især de fede arter som laks, er på grund af det høje indhold af Omega 3 fedtsyrer meget Mio. kr. Omsætning Resultat af primær drift (EBIT) EBIT-margin Resultat før skat Gns. antal medarbejdere Balancesum Egenkapital Netto rentebærende gæld ROIC

2011 2010 7.269 5.419 362 200 5,0% 3,7% 225 201 761 709 4.061 3.479 1.569 1.636 552 239 22,1% 15,7%

sunde og eftertragtede, og som levestandarden stiger rundt om i verden, så stiger efterspørgslen efter fisk også. Opdræt af fisk er en meget effektiv måde at producere fødevarer på. Fisk er vekselvarme og svømmer nærmest vægtløst i vandet og b ­ ruger derfor stort set al deres energi på at vokse. Således skal der ikke bruges meget mere end et kilo foder, for at en laks vokser et kilo. Og da laks indeholder relativt få ben og finner, er mængden af spiseligt kød meget høj i forhold til det foder, der benyttes. En god investering for Schouw & Co. Schouw & Co. købte 69% af BioMar i 2005 og opnåede i 2008 fuldt ejerskab ved at fusionere moderselskabet for BioMar ind i Schouw & Co. Selv om den chilenske lakseindustri i 2008 blev ramt af et alvorligt sygdomsudbrud, der halverede bestanden af atlantisk laks og satte industrien fle­ re år tilbage, så har købet af BioMar gjort Schouw & Co. både større og stærkere. I dag kommer over halvdelen af både omsætningen og indtjeningen i Schouw & Co. fra BioMar, og udviklingen i BioMar er meget afgørende for Schouw & Co. BioMar investerer i indeværende år massivt i innovation, bl.a. med etablering af en global R&D funktion. Det forventes at forøge BioMars konkur­ rencedygtighed og være et vigtigt element i etable­ ringen inden for nye arter og markeder. BioMar vil i de kommende år forøge indsatsen for at opnå vækst fra nye arter og geografiske mar­ keder, og der er gode perspektiver for, at BioMar kan fortsætte med at vokse og øge indtjeningen. I løbet af 2012 vil BioMar færdiggøre byggeriet af en fabrik i Costa Rica, hvor der skal produce­ res foder til fiskearten tilapia. På verdensplan opdrættes der mere tilapia end laks, men der har hidtil ikke været tilstrækkelig efterspørgsel efter kvalitetsfoder, hvor fødevaresikkerhed, sporbar­ hed i råvarerne, avanceret produktionsteknologi og løbende forskning og udvikling af recepter er nøgleelementer.

Torben Svejgård, adm. direktør, BioMar

7


Stor vækst i brugen af engangsbleer – især i Sydøstasien Fibertex Personal Care Mikael Staal Axelsen, adm. direktør, Fibertex Personal Care

8

Fibertex Personal Care producerer en række af de materialer, der anvendes i babybleer og andre engangsprodukter, der anvendes til personlig hygiejne. Fibertex Personal Care har produktion i Danmark og Malaysia, og har en position i top 3 i såvel Europa som Sydøstasien. Globalt er virksom­ heden med en markedsandel på omkring 8% den femtestørste producent af spunbond-produkter til hygiejneindustrien. Materialerne er tekstiler fremstillet af fibre, ba­ seret på det oliebaserede plastikprodukt polypro­ pylen, der er et nedbrydeligt materiale, som ikke efterlader skadelige stoffer i naturen. Produkterne fremstilles i en integreret proces, hvor plastikgranulat ekstruderes til fibre, der blæ­ ses i et meget tyndt lag ud på et hurtigtkørende 4 meter bredt bånd. Fibertex Personal Care har netop færdiginstalleret sin sjette produktionslinje, og der kan samlet produceres 16.000 kvadratme­ ter stof i minuttet. Det svarer faktisk til, at det blot vil tage godt fire måneder at dække Fyn til med de materialer, som virksomheden fremstiller! Tillid og gode relationer Fibertex Personal Cares kunder er store interna­ tionale producenter af bleer og andre hygiejnear­ tikler. Den største i verden er Procter & Gamble, der bl.a. producerer Pampers bleer og Always hygiejebind, men kunderne tæller bl.a. også SCA (Libero og Libresse), Kimberly Clark (Huggies) og en lang række producenter af andre mærker og private labels. Fælles for alle kunderne er, at de stiller krav om en enorm høj kvalitet og ensartethed i materialet. Er der den mindste ujævnhed, kasseres materialet, og det ville have store uheldige konsekvenser, hvis der eksempelvis blev fundet en flue i en babyble. Det er helt afgørende, at Fibertex Personal Care har et godt og professionelt forhold til sine kunder. Det opnås bl.a. gennem et omfattende udvik­ lingsarbejde, hvor virksomheden sammen med kunderne til stadighed arbejder på at optimere produkterne. Der arbejdes på at gøre produkterne

blødere og mere behagelige for huden samt at lave lettere og tyndere materialer samtidig med, at evnen til at lede eller indkapsle væske forbedres. Det gode samarbejde med kunderne afspejler sig i en række priser og udmærkelser, og bl.a. er Fibertex Personal Care i tre af de seneste fire år blevet tildelt en ”Excellence Award”, som kun uddeles til en promille af Procter & Gambles over 80.000 leverandører. Et vedblivende og voksende marked Globalt er markedet for spunbond i vækst, og i Asien er efterspørgslen i gennemsnit vokset over 10% de seneste år. Øget velstand og levestan­ dard i udviklingslande medfører et øget fokus på personlig hygiejne, der øger efterspørgslen efter engangsbleer og bind. Globalt bruger ca. en fjerde­ del af babyerne engangsbleer. I Europa og USA er penetrationen stor, men i et land som Indien er den under 5% – og i Afrika endnu lavere. Netop den høje vækst er på samme tid det attraktive og det risikofyldte ved Schouw & Co.’s investering i Fibertex Personal Care. Globalt er der annonceret flere nye produktionslinjer, hvilket på kort sigt kan give prispres på grund af ubalance mellem udbud og efterspørgsel. Der er dog ingen tvivl om, at Fibertex Personal Care opererer på et af de mest stabile og ikke-cyk­ liske markeder, der findes, og at virksomheden har en meget god position til at følge den betydelige vækst, som opleves i Sydøstasien. Mio. kr. Omsætning Resultat af primær drift (EBIT) EBIT-margin Resultat før skat Gns. antal medarbejdere Balancesum Egenkapital Netto rentebærende gæld ROIC

2011 2010 1.314 1.237 148 160 11,3% 13,0% 140 147 322 326 1.555 1.296 634 530 589 471 13,7% 18,2%


’07

1.314

1.237 935

1.090

1.008

Omsætning (mio. kr.)

’08

’09

’10

’11

9


Fibertex Nonwovens 10

’08

413

’07

415

500

583

726

Omsætning (mio. kr.)

’09

’10

’11


Europas førende inden for nonwovens – til industriel brug Fibertex Nonwovens producerer ikke-vævede teks­ tiler (nonwovens) til mange forskellige anvendel­ ser. Hovedmarkedet er i Europa, og virksomheden har produktion i Danmark, Tjekkiet og Frankrig. Desuden har Fibertex Nonwovens en ejerandel i en nonwovensproducent i Sydafrika, der leverer produkter til markederne i det sydlige Afrika. Materialerne anvendes til mange forskellige formål og i mange industrier, hovedsageligt bilin­ dustrien, bygge- og anlægssektoren, samt møbelog madrasindustrien, men også til nicheanvendel­ ser inden for sundhedspleje, til filtreringsformål og som hjælpematerialer ved kompositfremstilling til bl.a. vindmøllevinger. En stor del af Fibertex Nonwovens’ kunder har været meget hårdt ramt af den økonomiske afmatning i Europa, og sammen med betydelige prisstigninger på råvarer har det betydet, at Fiber­ tex Nonwovens ikke har leveret tilfredsstillende resultater de seneste år. Schouw & Co. har siden 2007 investeret et trecifret millionbeløb i teknologisk opgradering af produktionsanlæg og udflytning af størstedelen af den arbejdskrævende produktion til Tjekkiet, og Fibertex Nonwovens står derfor meget stærkt med branchens mest moderne og effektive produktions­ udstyr og en meget konkurrencedygtig produktion i Østeuropa. Styrket position gennem opkøb Fibertex Nonwovens overtog i foråret 2011 franske Tharreau Industries, der er Europas førende producent af nonwovens til automobilmarkedet. Tharreau Industries har meget stærke relationer til den franske bilindustri og kan producere en række specialimprægnerede produkter, som forbedrer kundernes produktionsøkonomi betydeligt, og som derfor er meget konkurrencedygtige. Produkterne til bilindustrien kan erstatte traditi­ onelle tekstiler eller anvendes som konstruktions­ elementer i bilen. Ikke nok med at nonwovens er billigere, men de er typisk også lettere end alterna­ tive løsninger og dermed bidragende til at forbedre

bilens brændstoføkonomi. Desuden kan nonwo­ vensprodukterne have egenskaber, der mindsker støj og forbedrer akustikken i bilen, ligesom de kan give øget komfort i eksempelvis sæderne. I gennemsnit anvendes ca. 30 kvadratmeter nonwovens i en bil på mere end 37 forskellige ­steder. De væsentligste er i lofter, hattehylder, døre og paneler, men også som isolering og lyd­ dæmpning i motorrum og hjulkasser. Basis for fremgang og vækst Fibertex Nonwovens har en stærk position på en række områder med betydelige vækstperspektiver. Ud over en betydelig global vækst for produkter til bilindustrien er der – både i Europa og på de globale vækstmarkeder – en række større infrastrukturpro­ jekter og anlægsarbejder, der forventes at aftage betydelige mængder geotekstiler de kommende år. Gennem en fortsat satsning på udvikling af innovative produkter vil Fibertex Nonwovens i fremtiden øge indtjeningen fra højværdiproduk­ ter, der løser kundernes behov på nye måder og giver slutproduktet forbedrede egenskaber. Det kan være ved hjælp af nanofibre, der kan give unikke løsninger til filtreringsformål eller ved at efterbehandle og imprægnere materialerne, så de effektiviserer og forbedrer støbeprocesser. Schouw & Co. tror meget på en profitabel fremtid for Fibertex Nonwovens, og med købet af ­Tharreau Industries er virksomheden positioneret blandt dem, der vil tegne industrien fremover. Mio. kr. Omsætning Resultat af primær drift (EBIT) EBIT-margin Resultat før skat Gns. antal medarbejdere Balancesum Egenkapital Netto rentebærende gæld ROIC

Jørgen Bech Madsen, adm. direktør, Fibertex Nonwovens

2011 2010 726 413 -7 -16 -1,0% -3,9% -26 -30 449 392 1.058 633 356 259 496 308 neg. neg.

11


Alt til landmanden – i Norden, Polen og Rusland Grene Carsten Thygesen, adm. direktør, Grene

Grene er en handels- og logistikvirksomhed, der lagerfører og sælger produkter til landbrug og industri i Norden, Polen og Rusland. Grenes gros­ sistsalg af reservedele og tilbehør begyndte til­ bage i 1915, og virksomheden var den første, som Schouw & Co. købte, da det i 1988 blev besluttet at opbygge et konglomerat. Den primære kundegruppe er landbruget, men omkring 20% af omsætningen går til industrielle kunder, primært i Danmark. Her forhandles el- og mekanikprodukter samt service af bl.a. elektro­ motorer, ligesom Grene har opbygget en stærk nicheposition som leverandør af udstyr og service til den globale vindmølleindustri. Et voksende landbrug mod øst Landbruget i Norden serviceres med dag-til-daglevering fra centrallagre i Danmark og Sverige, og de polske og russiske markeder serviceres fra selvstændige lagre med et produktsortiment, der er tilpasset landene. Grenes agrokunder i Norden er hovedsageligt traktor- og maskinhandlere, hvor Grene kan levere et komplet sortiment af brugs- og reservedele som supplement til forhandlerens maskiner. Landman­ den kan handle lagerførte varer i butikken eller købe fra Grenes e-handelsløsning, der indeholder over 200.000 varenumre, og få varerne leveret på sin gård dagen efter. I Polen driver Grene selv 90 butikker med egne varer, men der sælges også til øvrige forhandlere Mio. kr. Omsætning Resultat af primær drift (EBIT) EBIT-margin Resultat før skat Gns. antal medarbejdere Balancesum Egenkapital Netto rentebærende gæld ROIC

12

2011 2010 1.307 1.237 87 48 6,6% 3,9% 63 38 921 915 931 858 285 256 438 442 12,5% 7,3%

og direkte til større landbrug. I modsætning til Danmark, så er landbruget i Øst- og Centraleuropa i vækst. Grene er den førende aktør i Polen og har igennem de seneste par år etableret en lovende platform i Rusland. Grenes stærke positioner giver på sigt gode muligheder for yderligere ekspansion i Øst- og Centraleuropa. Et land som Ukraine, der måske har verdens bedste og mest næringsrige landbrugs­ jord, men også andre lande, ligger godt til en even­ tuel udvidelse af aktiviteterne med udgangspunkt i Grenes østeuropæiske erfaringer. En lang og god historik i Schouw & Co. Grene har gennemgået en meget markant udvik­ ling i de knap 25 år, hvor Schouw & Co. har ejet virksomheden. Fra at være en lokal dansk gros­ sistvirksomhed har virksomheden i dag den langt overvejende del af aktiviteterne uden for landets grænser, lagrene er i stor udstrækning automatise­ rede, og ekspeditionen af varer sker mange gange hurtigere og mere effektivt end tidligere. I fremtiden vil Grene fortsætte investeringerne i de lande, hvor landbruget vokser og industriali­ seres, men størrelse og effektivitet i logistikhånd­ teringen er altafgørende for indtjeningsevnen i en grossistvirksomhed. Derfor vil Grene fortsætte med at gøre de nuværende markedspositioner større og stærkere. Det sker bl.a. ved konstant at optimere sortimentet, udvide med nye produkt­ grupper, agenturer og distributionsaftaler samt investere i effektive IT- og logistiksystemer. Investeringen i Grene har været særdeles attraktiv for Schouw & Co. I 1988 blev Greneaktiviteterne købt for knap 50 mio. kr. Sidenhen har Schouw & Co. modtaget næsten 125 mio. kr. i udbytter, og med de seneste års positive udvikling og med de fornuftige fremtidsudsigter er Grene i dag en meget værdifuld del af Schouw & Co.


’07

’08

’09

’10

1.307

1.237

1.140

1.307

1.185

Omsætning (mio. kr.)

’11

13


Hydra-Grene ’07

14

’08

’09

391

417

440

465

531

Omsætning (mio. kr.)

’10

’11


Hydraulik til Danmark – og resten af verden Hydra-Grene er producent og forhandler af hydrau­ liske produkter og løsninger til danske industri­ virksomheder og den globale vindmølleindustri. Hydra-Grene har år efter år leveret imponerende resultater og er Danmarks førende inden for de nicher, som virksomheden betjener. Fra landbrugsmaskiner til vindmøller I tæt samarbejde med kunderne udvikler HydraGrene hydraulikanlæg til et bredt spektrum af brancher og kunder. Omkring halvdelen af omsæt­ ningen går til vindmølleindustrien, men der sælges og produceres også løsninger til bl.a. landbrugs­ maskiner, mandskabslifte, kraner, transportudstyr, produktionsmaskiner samt spil til fiskeindustrien. Hydra-Grenes produktsortiment består af mere end 40.000 varenumre som eksempelvis hydraulikslanger, nipler, fittings, pumpeenheder, tryk- og reguleringsventiler samt filtre. Rådgivning og problemløsning er ikke varenumre i produkt­ kataloget, men Hydra-Grenes evne til at involvere sig i kundernes udfordringer og assistere i såvel design- som produktionsfasen er afgørende for Hydra-Grenes evne til konstant at levere meget tilfredsstillende resultater. Global vækst – og små nicher Den del af Hydra-Grene, der sælger til industri­ ens OEM og eftermarked, er hovedsageligt dansk fokuseret. Hydra-Grene har formået at fastholde en meget stærk position i nicher, der, til trods for et generelt pres fra kinesisk og østeuropæisk produ­ cerede produkter, stadig har en langsigtet fremtid i Danmark. Den fremtidige vækst i det traditionelle industrisegment skal baseres på fortsat konkur­ rencedygtige priser og højt kompetenceniveau samt stærke og langvarige kunderelationer. I vindsektoren er de globale, langsigtede vækstperspektiver af en helt anden skala end dansk industriproduktion. Selv om vindmølleindu­ strien generelt har haft det svært i 2011 og måske fortsat vil opleve udfordringer på kort sigt, så er de langsigtede vækstperspektiver betydelige. Det kan

meget vel tænkes, at væksten i den installerede vindmøllekapacitet ikke fortsætter med tocifrede vækstrater, men også mere begrænset vækst giver betydelige muligheder for, at Hydra-Grene kan fortsætte den lønsomme udvikling. Derfor har Hydra-Grene de seneste år målret­ tet fokuseret og udvidet forretningsomfanget til vindmølleindustrien. Der er investeret i kvalitets­ styringssystemer, og der er etableret en internatio­ nal platform med aktiviteter i Kina, Indien og USA. Hydra-Grene leverer hydraulikkomponenter fra avancerede egenproducerede ventilblokke til enkle standardvarer til møllernes gear-, bremse- og køle­ systemer samt til pitch (dvs. hydraulisk regulering af vingestillingen). Hydra-Grene deltager desuden i tæt samarbejde med vindmølleproducenterne i udviklingen af fremtidens møller, og sikres derved længerevarende afsætningsmuligheder. I de kommende år vil der sandsynligvis ske en konsolidering inden for udbyderne af hydrauliksy­ stemer. Med Hydra-Grenes stærke positioner i både den traditionelle industri og i vindsektoren er virk­ somheden godt rustet til såvel at tage konkurren­ cen op som til selv at tage aktiv part i den fortsatte udvikling af hydrauliksektoren. Hydra-Grene har været en del af Schouw & Co. siden 1988 og har i alle årene været yderst profitabel. Med de gode fremtidsudsigter er HydraGrene således en særdeles attraktiv virksomhed i porteføljen.

Mio. kr. Omsætning Resultat af primær drift (EBIT) EBIT-margin Resultat før skat Gns. antal medarbejdere Balancesum Egenkapital Netto rentebærende gæld ROIC

Erik Lodberg, adm. direktør, Hydra-Grene

2011 2010 465 391 69 56 14,9% 14,4% 67 55 196 174 398 351 186 238 120 38 24,1% 21,5%

15


Underholdning med lys, video og røg – verdens førende Martin Christian Engsted, adm. direktør, Martin

16

Med en markedsandel på omkring 40% er Martin den største og mest kendte producent af lys, video og røg til underholdningsindustrien i den vestlige verden. Martins produkter har en meget høj kvali­ tet og et utal af funktionaliteter og anvendelses­ muligheder, og bl.a. derfor er Martin repræsenteret på otte ud af ti koncertturneer i verden. Martins største marked er det amerikanske, men Martins lamper blev i 2011 solgt i over 70 lande – og sandsynligvis brugt i endnu flere. Produkterne sælges til to primære anvendelser; til udlejning og i faste installationer. Som følge af den globale økonomiske krise blev Martins omsætning i 2009 næsten halveret, og virksomheden led store tab. Virksomheden er siden blevet transformeret fra selv at producere en væsentlig del af komponenterne i lamperne (bl.a. printplader og metaldele) til i dag hovedsageligt at stå for design og montage. Martin er derfor nu i langt højere grad i stand til at operere under den usikkerhed, der er forbundet med salg af konjunk­ turfølsomme produkter. I 2011 opnåede Martin et positivt driftsresul­ tat, og fremgangen og resultaterne af de mange ændringer i virksomheden er flot og tilfredsstil­ lende. Niveauet for indtjeningen i 2011 er dog langt fra tilfredsstillende og afspejler på ingen måde det potentiale, som Martin besidder. Betydelige investeringer i fremtidssikring Den nok væsentligste årsag til, at Martin i dag står stærkere end nogensinde før, er de markante investeringer i udvikling af nye produkter. Hvor lamperne tidligere udelukkende brugte traditio­ nelle udladningspærer, så er det også tendensen inden for professionelle lamper, at der fremover benyttes LED-lyskilder. LED-baserede lamper bruger mindre strøm, er mere robuste og har en lang række fordele i forhold til traditionelle lamper – især i samspillet med de store videovægge, der stort set altid er med til koncerter og TV-shows. Martin har igennem de seneste fem år brugt næsten 250 mio. kr. på udvikling af nye produkter,

hovedsageligt baseret på LED-teknologi. I den for­ bindelse har Martin udtaget en lang række paten­ ter, der gør virksomheden i stand til at producere produkter, der har nogle helt unikke egenskaber og samtidig er meget konkurrencedygtige. I 2011 var omkring 40% af omsætningen fra lysog videoprodukter baseret på LED-teknologi – og for fem år siden var det omkring 5%. Fortsat fremgang og forbedringer Det forventes, at Martin fortsætter fremgangen i de kommende år. Markedet er endnu ikke fuldt normaliseret, og det er opfattelsen, at produkterne i markedet bruges mere intensivt end tidligere. Indtjeningen vil fremover blive forøget ved fort­ satte optimeringer i hele virksomheden, herunder specielt af indkøb og logistik. Martin har siden 2002 haft produktion i Kina, men fra 2012 er det ikke længere økonomisk opti­ malt. LED-lamperne er designet, så arbejdslønnin­ gerne kun udgør en beskeden del af fremstillings­ prisen, og da produkterne hovedsageligt sælges i Europa og USA, overstiger logistik- og planlæg­ ningsomkostningerne de fordele, den kinesiske produktion tidligere medførte. Der er ingen tvivl om, at Martin opererer på konjunkturfølsomme markeder, hvor der er store risici, men Martin står i dag stærkere end tidligere og opererer ud fra en ny platform, hvor en markant pipeline af nye produkter tegner en lys fremtid.

Mio. kr. Omsætning Resultat af primær drift (EBIT) EBIT-margin Resultat før skat Gns. antal medarbejdere Balancesum Egenkapital Netto rentebærende gæld ROIC

2011 2010 855 715 2 -69 0,2% -9,7% -19 -87 599 609 834 802 178 195 489 445 9,4% neg.


’07

’08

’09

715

647

855

1.045

1.173

Omsætning (mio. kr.)

’10

’11

17


Vindmøller og fiskeopdræt – biogas og udviklingsaktiviteter Vestas

Xergi

Schouw & Co. har siden 1994 været engageret i den danske vindmølleindustri. Først som hoved­ aktionær i det daværende Micon, som i 1997 blev til NEG Micon, der i 2004 blev fusioneret ind i det nuværende Vestas. Vindindustrien har i øjeblikket nogle udfordrende år, men de langsigtede udsigter for vedvarende energi og Vestas’ position som verdens største producent af vindmøller rummer interessante perspektiver. Schouw & Co. ejer 4 mio. stk. aktier i Vestas, der ultimo 2011 havde en markedsværdi på 248 mio. kr. Ejerskabet af Vestas betragtes ikke som strategisk.

Schouw & Co. har siden 2001 haft aktiviteter inden for biogas og har i dag sammen med Hedesel­ skabet et fifty/fifty-ejerskab af Xergi. Xergi er en af Europas førende leverandører af nøglefærdige biogasanlæg, og kerneforretningen omfatter teknologiudvikling, design, installation samt drift og vedligeholdelse af de nøglefærdige anlæg. Der er betydelige positive udsigter for biogas som en af de alternative energiformer, der i fremtiden vil kunne være med til at løse et stadigt stigende behov for energi, samtidig med miljømæssige forbedringer. Xergi omsatte i 2011 for 96 mio. kr. og forventes i 2012 at øge omsætningen til 160-200 mio. kr.

Lerøy I 2010 solgte BioMar deres ejerandel af den norske fiskeopdrætsvirksomhed Sjøtroll Havbruk til norske Lerøy. Omkring en fjerdedel af betalingen var aktier i den børsnotede opdrætsvirksomhed Lerøy, der i 2011 omsatte for over NOK 9 mia., og dermed er verdens andenstørste producent af laks og ørred. Den globale fiskeopdrætsindustri har betydelige positive fremtidsudsigter, da industriali­ seret fiskeopdræt er den eneste bæredygtige måde at øge udbuddet af fisk på. Schouw & Co. ejer 1 mio. stk. aktier i Lerøy, der ultimo 2011 havde en markedsværdi på NOK 84 mio. Ejerskabet af Lerøy betragtes ikke som strategisk.

Finanskalender 11. april 2012 3. maj 2012 16. august 2012 8. november 2012

18

Incuba Schouw & Co. har i længere tid haft et 49% ejerskab af Incuba. Incuba er medejer af Incuba Science Park, som driver tre forskerparker i Aarhus og i øjeblikket opfører en fjerde i Navitas Park på Aarhus Havn. Herudover er Incuba engageret i ventureaktiviteter samt i Østjysk Innovation, der er et statsanerkendt innovationsmiljø.

Afholdelse af ordinær generalforsamling Udsendelse af delårsrapport for 1. kvartal 2012 Udsendelse af delårsrapport for 1. halvår 2012 Udsendelse af delårsrapport for 3. kvartal 2012


Bestyrelse Formand Jørn Ankær Thomsen Næstformand Erling Eskildsen Bestyrelsesmedlem Niels Kristian Agner Bestyrelsesmedlem Erling Lindahl Bestyrelsesmedlem Kjeld Johannesen Bestyrelsesmedlem Jørgen Wisborg

Direktion Formand Jørn Ankær Thomsen

Udgivet marts 2012 af Aktieselskabet Schouw & Co. Fotos: Allan Toft, www.allantoft.dk Design, produktion og tryk: Datagraf, www.datagraf.dk

Adm. direktør Jens Bjerg Sørensen

Adm. direktør Jens Bjerg Sørensen Direktør Peter Kjær

Schouw & Co. aktien

Aktionærsammensætning

Schouw & Co. har udstedt 25,5 mio. stk. aktier, der er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen under koden SCHO. Ved udgangen af 2011 udgjorde beholdnin­ gen af egne aktier 2 mio. stk., svarende til 7,88% af aktiekapitalen. Markedsværdien af egne ak­ tier svarede ved udgangen af 2011 til 186 mio. kr. Egne aktier er i balancen optaget til 0 kr. Schouw & Co. aktien blev ved udgangen af 2011 noteret til en kurs på 92,50 kr. pr. aktie, og den samlede markedsværdi af selskabets noterede aktiekapital udgjorde således 2.359 mio. kr. Korrigeret for egne aktier udgjorde markedsværdien 2.173 mio. kr.

Schouw & Co. har ca. 7.600 navnenoterede aktionærer. Heraf er følgende aktionærer ­registreret med ejerandele over 5%: Givesco A/S Direktør Svend Hornsylds Legat Aktieselskabet Schouw & Co.

28,09% 14,82% 7,88%

De tre aktionærer Givesco A/S, Direktør Svend Hornsylds Legat og direktør Erling Eskildsen, som ejer 3,94%, betragtes i relation til vær­ dipapirhandelslovens §31 som én aktionær i Schouw & Co. De tre aktionærer besidder tilsammen 46,85% af aktierne i selskabet.

Schouw & Co.’s hjemmeside – www.schouw.dk – rummer presse- og selskabsmeddelelser samt uddybende information om koncernen og giver mulighed for tilmelding til selskabets nyhedsservice.

19


Aktieselskabet Schouw & Co. Chr. Filtenborgs Plads 1 DK-8000 Aarhus C T +45 86 11 22 22 F +45 86 11 33 22 schouw@schouw.dk

Schouw & Co. aktionærmagasin 2011  
Schouw & Co. aktionærmagasin 2011  

Schouw & Co. aktionærmagasin 2011