Page 1

Selskabsmeddelelse nr. 6/2012, 3. maj 2012 28 sider i alt

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Hovedpunkter  1. kvartal gav Schouw & Co. koncernens virksomheder en særdeles god start på 2012.  Omsætningen steg med 33% til 2.919 mio. kr. med fremgang i alle koncernens virksomheder.  EBIT blev forbedret med 115 mio. kr. til et overskud på 147 mio. kr.  Værdiregulering af finansielle investeringer påvirkede negativt med 12 mio. kr.  Resultat før skat blev et overskud på 108 mio. kr.  Schouw & Co. øger forventningen til årets resultat af primær drift til et EBIT i intervallet 720-800 mio. kr. mod

tidligere forventet 660-740 mio. kr.

Der afholdes telefonkonference for analytikere, medier m.fl. på telefon + 45 32 71 47 67

TORSDAG DEN 3. MAJ 2012 KL. 15.30 Eventuelle spørgsmål bedes rettet til adm. direktør Jens Bjerg Sørensen på telefon +45 86 11 22 22.

Aktieselskabet Schouw & Co. Chr. Filtenborgs Plads 1 DK-8000 Aarhus C CVR nr.: 63965812 Telefon +45 86 11 22 22 www.schouw.dk schouw@schouw.dk

Indhold Hoved- og nøgletal ............................................... 2 Delårsberetning ................................................... 3 Forretningsområder............................................. 6 Ledelsespåtegning ............................................. 18 Resultatopgørelse .............................................. 19 Pengestrømsopgørelse ...................................... 20 Balance .............................................................. 21 Egenkapitalopgørelse ........................................ 23 Noter .................................................................. 24


Schouw & Co. koncernens hovedtal 1. januar – 31. marts

Alle beløb i mio. kr.

ÅTD 2012

KONCERNOVERSIGT Nettoomsætning

ÅTD 2011

2011 HELÅR

2.918,7

2.187,4

11.929,0

Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA)

256,3

127,7

1.049,3

EBIT før nedskrivning af goodwill

146,6

31,5

653,1

Resultat af primær drift (EBIT)

146,6

31,5

646,3

(11,3)

(26,0)

Resultat efter skat fra associerede virksomheder

(1,3)

Resultat ved afhændelse af virksomhedsandele

0,0

0,0

1,9

Værdiregulering af finansielle investeringer**

(12,0)

181,3

(556,2)

Nettofinansiering ex. værdiregulering af fin. investeringer

(25,7)

(17,4)

(107,2)

Resultat før skat

107,6

184,1

(41,2)

Skat af periodens resultat

(29,3)

(56,0)

(30,8)

Periodens resultat

78,3

128,1

(72,0)

4.268,7

4.449,0

Aktionærer i Schouw & Co.'s andel af egenkapitalen Minoritetsinteresser

4.196,1

34,8

2,7

33,9

Egenkapital i alt

4.303,5

4.451,7

4.230,0

Balancesum

9.931,0

9.075,1

9.900,5

Netto rentebærende gæld (NIBD)

2.800,7

2.566,4

2.744,6

Arbejdskapital

2.320,8

1.890,2

2.146,8

Regnskabsrelaterede nøgletal 3.360

3.166

3.287

Pengestrøm fra driftsaktivitet

Gennemsnitligt antal medarbejdere

40,2

(194,8)

418,8

Investeringer i materielle aktiver

66,9

199,1

564,4

Afskrivninger på materielle aktiver

95,3

79,7

324,6

Egenkapitalforrentning (%) *

(2,8)

Forrentning af investeret kapital (ROIC %) *

15,5

11,1

3,3

13,8

(1,7)

Egenkapitalandel (%)

43,3

49,1

42,7

EBITDA-margin (%)

8,8

5,8

8,8

EBIT-margin (%)

5,0

1,4

5,4

NIBD/EBITDA *

2,4

3,1

2,6

Aktierelaterede nøgletal Resultat i kr. pr. aktie (a 10 kr.)

3,30

5,37

Indre værdi i kr. pr. aktie (a 10 kr.)

181,30

186,23

178,62

Ultimokurs pr. aktie (a 10 kr.)

122,00

146,50

92,50

Kurs/indre værdi Markedsværdi

0,67

0,79

0,52

2.872,6

3.499,8

2.173,0

Nøgletal er beregnet i henhold til Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger og nøgletal 2010". * Annualiseret over de seneste 12 måneder. ** Værdiregulering omfatter kursregulering og udbytter af beholdningen af aktier i Vestas og Lerøy.

2

(3,07)


Delårsberetning for 1. kvartal 2012 Den økonomiske udvikling Nettoomsætning EBITDA EBIT Værdireg. fin. investeringe Resultat før skat

ÅTD 2012 ÅTD 2011 2.918,7 2.187,4 256,3 127,7 146,6 31,5 (12,0) 181,3 107,6 184,1

26 mio. kr. i 1. kvartal 2012 mod 17 mio. kr. i 1. kvartal 2011, hvor de finansielle poster var positivt påvirket af en avance på 4 mio. kr. fra salg af værdipapirer i BioMar.

Ændring 731,3 128,6 115,1 (193,3) (76,5)

Koncernens resultat før skat blev dermed et overskud på 108 mio. kr. i 1. kvartal 2012 mod et overskud på 184 mio. kr. i 1. kvartal 2011.

Likviditet og kapitalforhold

Schouw & Co. koncernens virksomheder har samlet set haft en særdeles god start på 2012. Den konsoliderede omsætning steg med 33% fra 2.187 mio. kr. i 1. kvartal 2011 til 2.919 mio. kr. i 1. kvartal 2012.

Alle Schouw & Co. koncernens virksomheder har de seneste år haft fokus på at nedbringe bindingen i arbejdskapital og på at nedbringe den netto rentebærende gæld.

Omsætningsfremgangen hidrører især fra BioMar, som har haft stor fremgang i Norge og Chile, og fra Fibertex Nonwovens, der i 1. kvartal 2012 indregner den i 2011 tilkøbte franske dattervirksomhed, men også koncernens øvrige helejede virksomheder har bidraget til fremgangen.

I løbet af 2010 begyndte en del af koncernens virksomheder igen at anlægge en mere ekspansiv strategi efter en periode med større forsigtighed. Gennem 2011 har det derfor været aktuelt at øge investeringerne og kapitalbindingen, selv om koncernen generelt stadig prioriterer forbedret indtjening højere end omsætningsvækst.

Den pro-rata konsoliderede virksomhed Xergi har i 1. kvartal 2012 realiseret omsætning og indtjening på niveau med sidste år.

Driftsaktiviteterne frembragte i 1. kvartal 2012 en positiv pengestrøm på 40 mio. kr. mod en negativ pengestrøm på 195 mio. kr. i samme periode året før. Til investeringer blev der i 1. kvartal 2012 anvendt 78 mio. kr. mod 197 mio. kr. i 1. kvartal 2011.

Resultatet af primær drift (EBIT) blev forbedret med 115 mio. kr. fra 32 mio. kr. i 1. kvartal 2011 til 147 mio. kr. i 1. kvartal 2012. Fremgangen kan især henføres til BioMar samt til Martin og Fibertex Nonwovens, der begge har vendt sidste års underskud i kvartalet til overskud. Herudover har også Fibertex Personal Care, Hydra-Grene og Grene bidraget til fremgangen.

Koncernens samlede netto rentebærende gæld var 2.801 mio. kr. ved udgangen af 1. kvartal 2012 mod 2.566 mio. kr. ved udgangen af 1. kvartal 2011. Den netto rentebærende gæld er i den mellemliggende periode bl.a. påvirket af købet af Fibertex Nonwovens franske dattervirksomhed i maj 2011 samt betaling af udbytte til aktionærerne i Schouw & Co. på 71 mio. kr. og køb af egne aktier for i alt 66 mio. kr.

Fremgangen i EBIT var større end forventet, og den betragtes samlet set som meget tilfredsstillende samtidig med, at den styrker den positive forventning til resultatudviklingen i 2012.

Af koncernens samlede netto rentebærende gæld ved udgangen af 1. kvartal 2012 udgør moderselskabets andel et tilgodehavende på 256 mio. kr.

Koncernens resultat fra associerede virksomheder, der opgøres efter skat, blev forbedret fra et underskud på 11 mio. kr. i 1. kvartal 2011 til et underskud på 1 mio. kr. i 1. kvartal 2012.

Koncernens binding i arbejdskapital er forøget fra 1.890 mio. kr. ved udgangen af 1. kvartal 2011 til 2.321 mio. kr. ved udgangen af 1. kvartal 2012. Den øgede binding i arbejdskapital hidrører væsentligst fra det øgede aktivitetsniveau i BioMar samt købet af Fibertex Nonwovens franske dattervirksomhed.

Resultatet før skat i 1. kvartal 2012 blev påvirket af en negativ værdiregulering på finansielle investeringer på 12 mio. kr. mod en positiv værdiregulering på 181 mio. kr. i 1. kvartal 2011. Koncernens øvrige finansielle poster blev grundet højere gennemsnitlig rentebærende gæld og beskedne valutakursreguleringer øget til en omkostning på

3


Finansielle investeringer

Forventninger til fremtiden

Schouw & Co. ejer 4 mio. stk. aktier i Vestas Wind Systems, svarende til 1,96% af aktiekapitalen samt 1 mio. stk. aktier i Lerøy Seafood Group, svarende til 1,83% af aktiekapitalen.

Schouw & Co. koncernens virksomheder kom samlet set ud af 1. kvartal 2012 med et særdeles godt resultat sammenlignet med tidligere år. Årets første kvartal er koncernens generelle lavsæson, hvor de fleste af koncernens virksomheder har god kapacitet til rådighed, og hvor en øget aktivitet derfor kan give en stor positiv resultatmæssig påvirkning.

Samlet bidrager de finansielle investeringer negativt til koncernens finansielle poster med 12 mio. kr. i 1. kvartal 2012, mens påvirkningen i 1. kvartal 2011 var positiv med 181 mio. kr. VESTAS Behol dni ng (s tk.) Kurs (DKK) Kurs værdi (mi o. kr.)

31/3 2012 31/12 2011 4.000.000 4.000.000 56,60 62,00 226,4 248,0

Det samlede resultat for året er imidlertid særdeles afhængigt af resultatet i årets sidste halvdel og specielt i årets tredje kvartal. I denne del af året har koncernens virksomheder generelt en høj kapacitetsudnyttelse, således at mulighederne for øget aktivitet er begrænsede.

Ændring 0 (5,40) (21,6)

LERØY 31/3 2012 31/12 2011 Ændring Behol dni ng (s tk.) 1.000.000 1.000.000 0 Kurs (NOK) 94,00 84,00 10,00 Va l uta kurs DKK/NOK 97,84 95,88 1,96 Kurs værdi (mi o. kr.) * 92,0 80,5 11,5 * Af ændringen indregnes 1,9 mio. kr. direkte på egenkapitalen under valutakursreguleringer.

Med forbehold for at koncernen således stadig står foran årets højsæson, hvor mange ting skal lykkes, inden resultatet er sikret, så har det gode resultat i 1. kvartal 2012 alligevel givet anledning til at øge resultatforventningerne for hele året. De øgede forventninger hidrører først og fremmest fra BioMar samt i mindre grad fra Fibertex Nonwovens, Grene, Hydra-Grene og Martin.

Schouw & Co. aktien

Resultatforventningen for øvrige virksomheder omfatter bl.a. Xergi, som i 2012 uændret forventer fremgang i både omsætning og EBIT.

Aktiekapitalen i Schouw & Co. udgør nom. 255.000.000 kr. fordelt på 25.500.000 stk. aktier a nom. 10 kr. Hver aktie har en stemme, således at det samlede antal udgør 25.500.000 stemmer.

Sammenfattende forventer Schouw & Co. således nu at realisere en konsolideret omsætning i 2012 på godt 13 mia. kr. mod tidligere forventet 12,5-13,0 mia. kr. Omsætningen kan dog bevæge sig ganske meget som følge af ændringer i råvarepriser uden nødvendigvis at medføre nogen større resultateffekt.

Kursen på Schouw & Co. aktien steg i 1. kvartal 2012 med 31,9% fra 92,50 kr. pr. aktie ved udgangen af 2011 til 122,00 kr. pr. aktie ved udgangen af 1. kvartal 2012.

Egne aktier

Resultatet af primær drift i 2012 forventes øget til et EBIT i intervallet 720-800 mio. kr. mod tidligere forventet 660740 mio. kr., hvilket er en yderligere forbedring efter den væsentlige fremgang i 2011, hvor resultatet af primær drift blev øget til et EBIT på 646 mio. kr. mod 369 mio. kr. i 2010.

Ved udgangen af 2011 udgjorde selskabets beholdning af egne aktier 2.008.363 stk., svarende til 7,88% af aktiekapitalen. I 1. kvartal 2012 har Schouw & Co. anvendt 54.000 stk. aktier til koncernens aktiebaserede incitamentsordning.

Forventning

Ved udgangen af 1. kvartal 2012 råder selskabet således over 1.954.363 stk. egne aktier, svarende til 7,66% af aktiekapitalen.

EBIT (DKKm) Efter Q1 Opr. Bi oMa r 400-420 360-380 Fi bertex Pers ona l Ca re 145-155 145-155 Fi bertex Nonwovens 20-30 15-25 Grene 85-95 80-90 Hydra -Grene 65-75 60-70 Ma rti n 25-35 20-30 Øvri ge (10-20) (10-20) Tota l EBIT 720-800 660-740 As s . vi rks omheder m.v. (10) (10) Fi na ns i el l e pos ter * (120) (120) Res ul ta t før s ka t * 590-670 530-610 * Opgjort uden påvirkning fra finansielle investeringer.

Egne aktier er i balancen optaget til 0 kr. Schouw & Co. har på den ordinære generalforsamling den 11. april 2012 fået fornyet bemyndigelsen til at erhverve og eje op til 20% af egne aktier gældende frem til 1. april 2017.

Efterfølgende begivenheder Schouw & Co. er ikke bekendt med hændelser indtruffet efter udgangen af 1. kvartal 2012, som forventes at have væsentlig betydning for koncernens finansielle stilling eller fremtidsudsigter ud over det, som fremgår af nærværende delårsrapport.

4


Anvendt regnskabspraksis

virker anvendelsen af regnskabspraksis og indregnede aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger. Faktiske resultater kan afvige fra disse skøn.

Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 ”Præsentation af delårsrapporter” som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder.

De væsentligste skøn er uændrede fra udgangen af 2011, og de væsentligste skønsmæssige usikkerheder forbundet hermed er de samme ved udarbejdelsen af delårsrapporten som ved udarbejdelsen af årsrapporten pr. 31. december 2011.

Anvendt regnskabspraksis er bortset fra nedenstående uændret i forhold til årsrapporten for 2011. Schouw & Co. har med virkning fra 1. januar 2012 implementeret ændringen til IFRS 7 og IAS 12. Implementeringen har ikke påvirket indregning og måling.

Afrunding og præsentation Delårsrapportens tal er som hovedregel afrundet til en decimal efter normale afrundingsregler, hvilket kan medføre, at enkelte sammentællinger ikke stemmer.

Årsrapporten for 2011 indeholder den samlede beskrivelse af anvendt regnskabspraksis, hvortil der henvises.

Skøn og estimater Udarbejdelsen af delårsrapporter kræver, at ledelsen foretager regnskabsmæssige skøn og estimater, som på-

Finanskalender 2012 16. august 2012 8. november 2012

Offentliggørelse af delårsrapport for 1. halvår 2012 Offentliggørelse af delårsrapport for 3. kvartal 2012

Detaljeret kontaktinformation og tidspunkter for webcast og telefonkonference i forbindelse med offentliggørelse af delårsrapporter vil fremgå af selskabsmeddelelser og hjemmesiden www.schouw.dk.

5


BioMar

100% ejet

BioMar er verdens tredjestørste producent af kvalitetsfoder til industrialiseret fiskeopdræt. Virksomhedens aktiviteter er geografisk opdelt i tre regioner: North Sea (Norge og Skotland), Americas (Chile) og Continental Europe.

spørgsel. Med fortsat øgede slagtemængder de kommende måneder må man imidlertid forvente, at lakseprisen kommer under yderligere pres, hvilket påvirker lakseopdrætternes økonomi og øger risikoen for tab på debitorer for BioMar.

Den økonomiske udvikling

Totalmarkedet i Continental Europe forventes at være nogenlunde stabilt. Priserne på guldbars (havaborre) og havbars er fortsat gode, primært grundet et moderat udbud. Priserne for portionsørreder er steget lidt, mens priserne på store ørreder er påvirket af de lave laksepriser.

Selv om 1. kvartal er BioMars lavsæson, blev det en stærk start på året, hvor BioMar forøgede omsætningen med 42% fra 1.134 mio. kr. i 1. kvartal 2011 til 1.615 mio. kr. i 1. kvartal 2012, baseret på en tilsvarende fremgang i mængder.

Den spændte økonomiske situation i Sydeuropa har indtil nu ikke påvirket BioMar i væsentlig grad, men usikkerheden er blevet større. Kunderne – især i Grækenland og Spanien – rapporterer om yderligere stramninger fra bankernes side, hvilket i sidste ende kan ramme BioMar, selv om virksomheden gør en række tiltag for at reducere risikoen.

Den store fremgang kan primært henføres til to faktorer. For det første har de klimatiske forhold i form af høje vandtemperaturer i det nordlige Europa gennemgående været særdeles gunstige i 1. kvartal 2012, mens situationen i 2011 var stik modsat. Dernæst er den underliggende vækst i Norge og Chile fortsat i 2012. De to elementer kombineret har medført en usædvanlig markedsvækst i 1. kvartal i Norge og en fortsat kraftig vækst på det chilenske marked. I Skotland faldt markedet lidt, mens det i Continental Europe samlet set var nogenlunde stabilt.

Arbejdet med etablering af produktion i Costa Rica forløber planmæssigt. Fabrikken forventes at kunne køre de første prøveproduktioner inden for få uger, således at egentlig drift med normal kapacitet kan blive igangsat i 3. kvartal 2012.

Resultatet af primær drift (EBIT) blev forbedret fra et underskud på 7 mio. kr. i 1. kvartal 2011 til et overskud på 52 mio. kr. i 1. kvartal 2012 med fremgang i alle 3 regioner, herunder specielt i Chile. Den kraftige forbedring er væsentligst drevet af de øgede mængder.

Verdens største lakseproducent, Marine Harvest, meddelte i slutningen af marts, at de vil undersøge det forretningsmæssigt relevante i etablering af deres egen foderproduktion i Norge. Såfremt de går videre med etablering af egen produktion, vil denne efter vores vurdering tidligst kunne påbegyndes i 2014 og mere realistisk senere. En eventuel etablering af en ny foderfabrik i Norge vil i givet fald påvirke BioMars afsætningsmuligheder, men den forventede tidshorisont vil muliggøre justering af planer, således at de negative effekter heraf kan reduceres.

Bindingen i arbejdskapital blev øget fra 570 mio. kr. ved udgangen af 1. kvartal 2011 til 764 mio. kr. ved udgangen af 1. kvartal 2012 som konsekvens af det øgede salg, idet arbejdskapitalen som procent af omsætningen er stort set uændret. Korrigeret for udbetaling af koncerninternt udbytte i 2. kvartal 2011 og 1. kvartal 2012 på i alt 400 mio. kr. er den netto rentebærende gæld i realiteten blevet reduceret med 98 mio. kr., idet den netto rentebærende gæld udgjorde 804 mio. kr. ved udgangen af 1. kvartal 2012 mod 502 mio. kr. ved udgangen af 1. kvartal 2011.

Forventninger til fremtiden De basale forudsætninger for forventningerne til 2012, som blev meldt ud i forbindelse med årsrapporten, er i det store og hele fortsat gældende. Den stærke start på året gør dog, at forventningerne til omsætningen i 2012 øges fra ca. 7,5 mia. kr. til ca. 8 mia. kr., mens forventningerne til årets resultat af primær drift øges til et EBIT i intervallet 400-420 mio. kr. mod tidligere forventet 360-380 mio. kr.

Forretningsudvikling Både i Norge og i Chile forventes der et atypisk år med hensyn til væksten i totalmarkedet. Begge steder har væksten i 1. kvartal været voldsom, men den forventes reduceret hen over året, og i Norge indikerer de nuværende beregninger, at der kan komme en tilbagegang i 4. kvartal.

Som altid er forventningerne til omsætningen meget afhængige af råvareprisudviklingen, ligesom resultatforventningen så tidligt på året fortsat er behæftet med usikkerhed.

BioMar er meget tæt på fuld kapacitetsudnyttelse i Chile, og meget tyder på, at en kapacitetsudvidelse snart kan blive rentabel. I Norge er der fortsat tilstrækkelig kapacitet efter gennemførelsen af den store udvidelse i 2011, ligesom der i resten af BioMar for nærværende stadig er tilstrækkelig kapacitet.

Mio. kr. Mængde (1000 tons) Nettoomsætning - heraf North Sea - heraf Americas - heraf Continental Europe Direkte prod.omk. Bruttoavance

Væksten i fodermarkedet er et spejlbillede af en tilsvarende vækst i laksemarkedet og dermed ikke entydig positiv. Det positive er, at der trods kraftigt øgede mængder af laks i 1. kvartal har været en stabil og endda let stigende laksepris, hvilket indikerer en god underliggende efter6

ÅTD ÅTD 2012 2011 195 139 1.615 1.134 694 495 683 401 238 238 (1.272) (894) 343 240

2011 helår 889 7.269 3.734 1.880 1.655 (5.774) 1.495


BioMar 1. januar – 31. marts

Alle beløb i mio. kr.

ÅTD 2012

ÅTD 2011

2011 helår

RESULTATOPGØRELSE Nettooms ætni ng Bruttores ul ta t

1.614,9

1.134,0

7.268,8

198,3

114,4

925,1

EBITDA

89,3

22,8

486,9

Afs kri vni nger

37,5

29,9

125,3

Resultat af primær drift (EBIT)

51,8

(7,1)

361,6

Værdi regul eri ng a f fi n. i nves teri nger (Lerøy)

9,6

(27,1)

(99,8)

(12,8)

(3,1)

(36,8)

Resultat før skat

48,6

(37,3)

225,0

Ska t a f peri odens res ul ta t Periodens resultat

(8,1)

2,7

(83,4)

40,5

(34,6)

141,6

Penges trøm fra dri ften

(85,6)

(206,8)

133,4

Penges trøm fra i nves teri ng

(16,3)

(55,9)

(200,0)

Penges trøm fra fi na ns i eri ng

76,5

205,4

109,5

Fi n. pos ter netto, ex. værdi reg. (Lerøy)

PENGESTRØMME

BALANCE Imma teri el l e a kti ver *

325,7

319,1

335,5

1.068,1

988,8

1.076,3

57,8

70,8

59,8

414,4

336,4

439,8

Øvri ge kortfri s tede a kti ver Aktiver i alt

2.065,1

1.653,1

2.149,3

3.931,1

3.368,2

4.060,7

Egenka pi ta l

1.436,6

1.553,9

1.568,7

Rentebærende gæl ds forpl i gtel s er

1.218,6

838,1

992,2

Øvri ge forpl i gtel s er Passiver i alt

1.275,9

976,2

1.499,8

3.931,1

3.368,2

4.060,7

809

729

761

5,5%

2,0%

6,7%

Ma teri el l e a kti ver Andre l a ngfri s tede a kti ver Li kvi de behol dni nger

Gennems ni tl i gt a nta l meda rbejdere REGNSKABSRELATEREDE NØGLETAL EBITDA-ma rgi n EBIT-ma rgi n

3,2%

-0,6%

5,0%

ROIC (a nnua l i s eret)

24,6%

17,9%

22,1%

Arbejds ka pi ta l

764,5

570,4

640,1

Netto rentebærende gæl d

804,2

501,7

552,3

* Ekskl. koncerngoodwill i moderselskabet Schouw & Co. på 430,2 mio. kr.

7


Fibertex Personal Care Fibertex Personal Care er blandt verdens fem største producenter af spunbond/spunmelt nonwovens til hygiejneindustrien, primært til babybleer, hygiejnebind og inkontinensprodukter.

100% ejet at kapaciteten på fabrikken kan øges med ca. 30% i 2014. Denne udvidelse vil være med til at sikre, at Fibertex Personal Care kan få del i den forventede vækst i Asien. Med den centrale placering i Malaysia er fabrikken et solidt udgangspunkt for konkurrencedygtige leverancer til hele Sydøstasien.

Den økonomiske udvikling Fibertex Personal Care forøgede omsætningen med 13% fra 313 mio. kr. i 1. kvartal 2011 til 355 mio. kr. i 1. kvartal 2012. Fremgangen er drevet af en højere afsætning som følge af udvidelse af produktionskapaciteten i Malaysia.

Procter & Gamble har for nyligt honoreret Fibertex Personal Care for en stor indsats for miljøforbedringer. Procter & Gamble har introduceret et scorecard, og Fibertex Personal Care er blandt de kun 17 leverandører, som har opnået allerhøjeste score, og placerer sig dermed som en af de mest miljøbevidste leverandører til Procter & Gamble.

Resultat af primær drift (EBIT) blev forøget fra 26 mio. kr. i 1. kvartal 2011 til 37 mio. kr. i 1. kvartal 2012. Fremgangen skyldes især, at råvareprisudviklingen i forhold til de kvartalsvise salgsprisreguleringer i 1. kvartal 2012 har været væsentlig mere gunstig end i 1. kvartal 2011.

Fibertex Personal Care holder meget fokus på at øge andelen af specialprodukter, herunder superbløde produkter, produkter med høje barriereegenskaber og letvægtsprodukter samt produkter med print, som Fibertex Personal Care har mulighed for at levere gennem den delejede virksomhed Innowo Print i Tyskland.

Fibertex Personal Care har forøget bindingen i arbejdskapital fra 228 mio. kr. ved udgangen af 1. kvartal 2011 til 256 mio. kr. ved udgangen af 1. kvartal 2012 som følge af den øgede aktivitet.

Forventninger til fremtiden

Korrigeret for udbetaling af koncerninternt udbytte i 1. kvartal 2012 på 100 mio. kr. er den netto rentebærende gæld i realiteten blevet reduceret med 36 mio. kr., idet den netto rentebærende gæld udgjorde 619 mio. kr. ved udgangen af 1. kvartal 2012 mod 555 mio. kr. ved udgangen af 1. kvartal 2011.

Fibertex Personal Care ser i Europa et marked med begrænset vækst og deraf følgende stærk priskonkurrence. I Asien ses et voksende marked, hvor der også er priskonkurrence, men hvor den stigende efterspørgsel løbende absorberer det kraftigt øgede udbud i regionen. Det forventes således også, at kapaciteten fra den nye produktionslinje i Malaysia kan være udnyttet ved udgangen af 2012.

Forretningsudvikling Fibertex Personal Care har produktion i Danmark og Malaysia, og virksomheden er både i Europa og Asien en højt profileret leverandør med hensyn til service, kvalitet og innovation.

For hele 2012 forventer Fibertex Personal Care uændret at realisere en omsætning i niveauet 1,5-1,6 mia. kr. Resultatet af primær drift vil naturligt afhænge af råvareprisudviklingen i den resterende del af året. Med de nuværende udsigter, hvor råvareprisudviklingen i forhold til de kvartalsvise salgsprisreguleringer i de kommende måneder forventes mindre gunstig end tilfældet var i 1. kvartal 2012, forventes uændret et EBIT i intervallet 145-155 mio. kr.

Det er meget vigtigt for virksomhedens kunder, at de kan få en høj leveringssikkerhed og samtidig tilstrækkelig fleksibilitet således, at de markedsudsving, kunderne oplever, kan afspejles i deres indkøb af nonwovens. Markedet stiller generelt høje krav til produkter og produktsikkerhed, og der er særdeles stort fokus på kvalitet. Installationen af den nye produktionslinje i Malaysia blev i september 2011 afsluttet succesfuldt, og i den efterfølgende periode er de produkter, der fremstilles på linjen, blevet afprøvet og godkendt hos de relevante kunder.

Mio. kr. Nettoomsætning - heraf fra Danmark - heraf fra Malaysia

Fibertex Personal Care har i april 2012 annonceret planer om en yderligere udvidelse af fabrikken i Malaysia, således

8

ÅTD 2012 355 197 158

ÅTD 2011 313 195 118

2011 helår 1.314 796 518


Fibertex Personal Care 1. januar – 31. marts

Alle beløb i mio. kr.

ÅTD 2012

ÅTD 2011

2011 helår

RESULTATOPGØRELSE Nettooms ætni ng

354,6

313,3

1.313,7

Bruttores ul ta t

60,2

50,1

238,1

EBITDA

66,5

52,8

242,8

Afs kri vni nger

29,9

27,1

94,4

Resultat af primær drift (EBIT)

36,6

25,7

148,4

Fi na ns i el l e pos ter netto

(5,1)

(3,4)

(8,5)

Resultat før skat

31,5

22,3

139,9

(12,2)

(4,9)

(36,3)

19,3

17,4

103,6

76,5

37,6

148,7

Penges trøm fra i nves teri ng

(7,6)

(121,2)

(266,5)

Penges trøm fra fi na ns i eri ng

(34,4)

82,6

107,3

Ska t a f peri odens res ul ta t Periodens resultat PENGESTRØMME Penges trøm fra dri ften

BALANCE Imma teri el l e a kti ver *

26,0

27,9

26,2

Ma teri el l e a kti ver

924,7

839,3

944,2

Andre l a ngfri s tede a kti ver

124,4

89,4

130,8

44,8

19,7

10,2

Li kvi de behol dni nger Øvri ge kortfri s tede a kti ver

424,2

378,7

443,5

1.544,1

1.355,0

1.554,9

Egenka pi ta l

555,5

529,8

633,5

Rentebærende gæl ds forpl i gtel s er

663,7

574,4

599,1

Øvri ge forpl i gtel s er Passiver i alt

324,9

250,8

322,3

1.544,1

1.355,0

1.554,9

368

317

322

EBITDA-ma rgi n

18,8%

16,9%

18,5%

EBIT-ma rgi n

10,3%

8,2%

11,3%

ROIC (a nnua l i s eret)

14,4%

16,0%

13,7%

Arbejds ka pi ta l

255,8

228,4

284,4

Netto rentebærende gæl d

618,9

554,7

588,9

Aktiver i alt

Gennems ni tl i gt a nta l meda rbejdere REGNSKABSRELATEREDE NØGLETAL

* Ekskl. koncerngoodwill i moderselskabet Schouw & Co. på 48,1 mio. kr.

9


Fibertex Nonwovens

100% ejet

Fibertex Nonwovens er blandt Europas førende producenter af nonwovens, dvs. ikke-vævede tekstiler, der anvendes inden for en lang række industrielle produktområder.

at kapaciteten til at fremstille højværdiprodukter til bl.a. bilindustrien er øget. Markedsmæssigt har Fibertex Nonwovens fokuseret på at tilpasse sig konkurrencesituationen og forberedt sig på at kunne udnytte potentialet i de voksende produktsegmenter og på de geografiske vækstmarkeder.

Med virkning fra maj 2011 overtog Fibertex Nonwovens aktiemajoriteten i den franske nonwovensproducent Tharreau Industries, som fra overtagelsestidspunktet indgår i regnskabet for Fibertex Nonwovens. Den franske virksomhed har pr. 1. januar 2012 skiftet navn til Fibertex Nonwovens S.A.

Med købet af den franske virksomhed, der beskæftiger sig med specialiserede produkter til bilindustrien og industrielle anvendelser, har Fibertex Nonwovens yderligere styrket potentialet til at skabe Europas førende leverandør af nonwovens til industrielle formål.

Den økonomiske udvikling Fibertex Nonwovens realiserede i 1. kvartal 2012 en omsætning på 249 mio. kr. mod 120 mio. kr. i 1. kvartal 2011. Omsætningsfremgangen kan henføres til øget aktivitet og højere salgspriser, men først og fremmest til købet af den franske virksomhed, der i 1. kvartal 2012 omsatte for 114 mio. kr.

Afsætningsmæssigt fastholdes strategien og det målrettede arbejde med at udbygge salget for at sikre høj kapacitetsudnyttelse og fremtidig indtjening. I den forbindelse er der opbygget en solid portefølje af nye projekter, herunder bl.a. produkter til autoindustrien og produkter til salg på nye geografiske markeder, hvor leverancerne gradvist begynder i løbet af 2012.

Resultatet af primær drift (EBIT) udgjorde i 1. kvartal 2012 et overskud på 13 mio. kr. mod et underskud på 3 mio. kr. i 1. kvartal 2011. Fremgangen skyldes både et forbedret EBIT i den oprindelige del af Fibertex Nonwovens og tilkøbet af den franske virksomhed.

På råvaresiden har 1. kvartal 2012 været præget af høje råvarepriser, og der arbejdes med en løbende tilpasning af salgspriserne under hensyntagen til råvareprisudviklingen og den generelle konkurrencesituation.

Bindingen i arbejdskapital og den netto rentebærende gæld ved udgangen af 1. kvartal 2012 er øget i forhold til udgangen af 1. kvartal 2011 som følge af den øgede aktivitet og tilkøbet af den franske virksomhed.

Forventninger til fremtiden Fibertex Nonwovens forventer også i de kommende måneder en god aktivitet. Efterspørgslen er på de fleste industrielle markeder stabiliseret, men markedet er fortsat præget af en vis usikkerhed, ligesom de stigende råvarepriser vil være en udfordring for resultatet.

Forretningsudvikling Fremgangen i 1. kvartal 2012 er drevet af en positiv udvikling i afsætningen inden for stort set alle forretningsområder, hvor højdepunkterne er stigende indtjening på volumenforretningerne og øget afsætning af højværdiprodukter samt en god kapacitetsudnyttelse.

Hvis den positive markedsudvikling i 1. kvartal 2012 kan fastholdes hen over året, forventer Fibertex Nonwovens i 2012 at kunne realisere en omsætning på lidt over de ca. 900 mio. kr., som oprindeligt var forventet. Resultatet af primær drift forventes tilsvarende øget til et EBIT i intervallet 20-30 mio. kr. mod tidligere forventet 15-25 mio. kr.

Herudover drager Fibertex Nonwovens fordel af de strukturelle investeringer, der er gennemført i de seneste år, hvor virksomhedens generelle omkostningsbase er reduceret, og konkurrenceevnen er styrket.

Mio. kr. Nettoomsætning - heraf fra Danmark - heraf fra Tjekkiet - heraf fra Frankrig

Fibertex Nonwovens har gennemført en målrettet modernisering og udbygning af produktionsplatformene og lancering af nye forbedrede produkter. Senest er fabrikken i Tjekkiet udbygget med en større produktionslinje, således

10

ÅTD 2012 249 70 65 114

ÅTD 2011 120 62 58 -

2011 helår 726 226 240 260


Fibertex Nonwovens 1. januar – 31. marts

Alle beløb i mio. kr.

ÅTD 2012

ÅTD 2011

2011 helår

RESULTATOPGØRELSE Nettooms ætni ng

248,7

119,7

726,5

Bruttores ul ta t

52,7

18,8

122,2

EBITDA

29,0

6,7

45,6

Afs kri vni nger

16,2

9,5

52,7

Resultat af primær drift (EBIT)

12,8

(2,8)

(7,1)

Res ul ta t fra a s s oci erede vi rks omheder

(1,2)

(1,7)

(5,9)

Fi na ns i el l e pos ter netto

(3,8)

(2,3)

(13,2)

7,8

(6,8)

(26,2)

Resultat før skat Ska t a f peri odens res ul ta t Periodens resultat

(2,6)

1,4

7,3

5,2

(5,4)

(18,9)

(6,1)

1,4

12,4

Penges trøm fra i nves teri ng

(5,2)

(3,6)

(240,1)

Penges trøm fra fi na ns i eri ng

21,9

2,3

285,3

PENGESTRØMME Penges trøm fra dri ften

BALANCE Imma teri el l e a kti ver *

70,9

2,0

71,5

515,7

395,8

515,0

Andre l a ngfri s tede a kti ver

22,2

21,3

22,8

Li kvi de behol dni nger

70,5

2,7

59,9

Ma teri el l e a kti ver

Øvri ge kortfri s tede a kti ver Aktiver i alt

422,2

232,5

388,7

1.101,5

654,3

1.057,9

Egenka pi ta l

368,1

256,5

355,9

Rentebærende gæl ds forpl i gtel s er

585,8

318,7

555,7

Øvri ge forpl i gtel s er Passiver i alt

147,6

79,1

146,3

1.101,5

654,3

1.057,9

499

362

449

11,7%

5,6%

6,3%

EBIT-ma rgi n

5,1%

-2,3%

-1,0%

ROIC (a nnua l i s eret)

1,3%

neg.

neg.

Gennems ni tl i gt a nta l meda rbejdere REGNSKABSRELATEREDE NØGLETAL EBITDA-ma rgi n

Arbejds ka pi ta l

305,5

164,5

272,0

Netto rentebærende gæl d

515,3

316,0

495,8

* Ekskl. koncerngoodwill i moderselskabet Schouw & Co. på 32,0 mio. kr.

11


Grene

100% ejet

Grene er en førende leverandør af reservedele og tilbehør til landbruget i Norden og Polen samt i Rusland. I Danmark er Grene endvidere leverandør af tekniske artikler, elartikler og serviceydelser til industrien.

forløbet som forventet, men der har dog været lidt forsinkelser på installation af automatiseringsudstyr i projektets sidste fase. Næste udbygning af Grenes lagerfaciliteter er nu igangsat i Danmark, og herudover planlægges der en udbygning af faciliteterne i Polen.

Den økonomiske udvikling

Virksomheden i Sverige har som den første enhed implementeret Grenes nye ERP system. Implementeringen i Sverige har givet mulighed for at drage nyttige erfaringer og foretage hensigtsmæssige ændringer, inden systemet implementeres i andre Grene-virksomheder – først i Grene Norge og senere på året i Grene Danmark. Implementering af nye ERP systemer belaster altid en virksomheds ressourcer, men det er forventningen, at den trinvise implementering kan reducere ulemperne herfra.

Grene forøgede omsætningen med 7% fra 307 mio. kr. i 1. kvartal 2011 til 329 mio. kr. i 1. kvartal 2012. Omsætningsfremgangen er bredt funderet i de lande, hvor virksomheden opererer. Resultatet af primær drift (EBIT) blev forbedret fra 15 mio. kr. i 1. kvartal 2011 til 17 mio. kr. i 1. kvartal 2012. Ud over den naturlige konsekvens af omsætningsfremgangen er resultatet især påvirket af en positiv udvikling i Grene Danmark.

Aktiviteterne på industriområdet, som hovedsageligt udføres i Danmark, er fortsat i positiv udvikling, og afsætningen i 1. kvartal 2012 er fastholdt på niveau med sidste år.

Den samlede binding i arbejdskapital er øget fra 411 mio. kr. ved udgangen af 1. kvartal 2011 til 424 mio. kr. ved udgangen af 1. kvartal 2012, primært grundet opbygning af lager, som forventes tilpasset hen over året.

Forventninger til fremtiden På europæisk plan pågår der en række forandringer, hvor internationale spillere konsoliderer deres aktiviteter, og nye samarbejder etableres. Grene følger naturligvis udviklingen nøje, og virksomheden ruster sig til at møde den internationale konkurrence, der er på de eksisterende markeder og til at forfølge de nye forretningsmæssige muligheder, der findes i Øst- og Centraleuropa.

Den netto rentebærende gæld er reduceret marginalt fra 479 mio. kr. ved udgangen af 1. kvartal 2011 til 473 mio. kr. ved udgangen af 1. kvartal 2012.

Forretningsudvikling På agro-området har Grene gennemgående fået en god start på året, selv om afsætningen af visse vinterprodukter af naturlige årsager har været lidt mindre end normalt. Specielt Grene Danmark har haft en positiv udvikling, mens de øvrige Grene-virksomheder har levet op til det forventede, med undtagelse af Grene Sverige, hvor organisationen i en periode har været ekstra belastet af en større fysisk udbygning og indkøring af nyt ERP system.

På agro-området er de generelle markedsforventninger positive for de nærmeste måneder, mens udsigterne for årets sidste halvdel er mere usikre. Opmærksomheden er særligt rettet mod priskonkurrencen, som kan belaste årets resultat. På industriområdet forventes der en nogenlunde stabil aktivitet i den resterende del af året. På baggrund af den gode start på året øger Grene forventningen til omsætningen i 2012 marginalt til størrelsesordenen 1,4 mia. kr. mod tidligere forventet op imod 1,4 mia. kr. Forventningen til resultat af primær drift øges til et EBIT i intervallet 85-95 mio. kr. mod tidligere forventet 8090 mio. kr.

I Polen har Grene med virkning fra den 1. januar 2012 spaltet virksomheden i to enheder, hvor den ene varetager engroshandel, svarende til de aktiviteter, som Grene driver i de øvrige lande, mens den anden varetager driften af Grenes 90 egne butikker med detailsalg fordelt over hele Polen. Spaltningen af den polske virksomhed til henholdsvis engros- og detailhandel er forløbet godt, og den tegner til at medføre den forventede dynamik og et øget fokus på de to respektive aktiviteter.

Mio. kr. Nettoomsætning - heraf fra Industri - heraf fra Agro - heraf fra Danmark - heraf fra Polen - heraf fra Sverige - heraf fra Norge - heraf fra Finland - øvrige agro

I Rusland, hvor aktiviteterne drives i samarbejde med hollandske Kramp Groep, er den positive omsætningudvikling fortsat, men aktiviteterne har endnu ikke nået et niveau, hvor de bidrager positivt til resultatet. I Sverige er udvidelsen af virksomhedens lagerfaciliteter ved at være afsluttet. Selve udbygningen af faciliteterne er

12

ÅTD 2012 329 66 263 77 115 37 19 6 9

ÅTD 2011 307 65 242 72 108 36 16 6 4

2011 helår 1.307 254 1.053 290 460 158 80 34 31


Grene 1. januar – 31. marts

Alle beløb i mio. kr.

ÅTD 2012

ÅTD 2011

2011 helår

RESULTATOPGØRELSE Nettooms ætni ng

328,8

307,2

1.307,1

Bruttores ul ta t

106,4

98,2

442,6

25,0

22,5

118,8

Afs kri vni nger

7,5

7,6

29,9

Neds kri vni nger

0,0

0,0

2,0

17,5

14,9

86,9

1,2

(4,1)

(23,8)

18,7

10,8

63,1

Ska t a f peri odens res ul ta t

(4,5)

(2,4)

(17,4)

Periodens resultat

14,2

8,4

45,7

EBITDA

Resultat af primær drift (EBIT) Fi na ns i el l e pos ter netto Resultat før skat

PENGESTRØMME Penges trøm fra dri ften

(5,8)

(26,9)

48,4

Penges trøm fra i nves teri ng

(22,4)

(9,3)

(44,3)

Penges trøm fra fi na ns i eri ng

30,8

36,7

(8,5)

44,4

31,7

43,2

311,9

307,6

289,6

14,3

15,2

11,9

BALANCE Imma teri el l e a kti ver Ma teri el l e a kti ver Andre l a ngfri s tede a kti ver Li kvi de behol dni nger

14,1

16,3

11,5

685,6

588,2

574,8

1.070,3

959,0

931,0

Egenka pi ta l

305,0

265,1

285,3

Rentebærende gæl ds forpl i gtel s er

508,0

495,4

477,2

Øvri ge forpl i gtel s er Passiver i alt

257,3

198,5

168,5

1.070,3

959,0

931,0

914

903

921

EBITDA-ma rgi n

7,6%

7,3%

9,1%

EBIT-ma rgi n

5,3%

4,9%

6,6%

ROIC (a nnua l i s eret)

12,7%

9,1%

12,5%

Arbejds ka pi ta l

423,7

411,5

392,7

Netto rentebærende gæl d

473,4

479,0

437,8

Øvri ge kortfri s tede a kti ver Aktiver i alt

Gennems ni tl i gt a nta l meda rbejdere REGNSKABSRELATEREDE NØGLETAL

13


Hydra-Grene

100% ejet

Hydra-Grene er en specialiseret handels- og ingeniørvirksomhed med kerneområderne handel, produktion og knowhow inden for hydrauliske komponenter og systemer til industrien.

Afsætningen til vindmølleindustrien i Indien udvikler sig ligeledes som forventet, og Hydra-Grene i Indien har netop indviet nye lejede lokaler, hvor der er etableret produktion i beskeden skala.

Den økonomiske udvikling

Salget i USA har i 1. kvartal udviklet sig positivt. Hele vindmølleindustrien venter med spænding på en eventuel forlængelse af den såkaldte PTC ordning for vedvarende energi, der er meget vigtig for vindmølleindustriens fremtidige afsætning på markedet i USA.

Hydra-Grene forøgede omsætningen med 45% fra 106 mio. kr. i 1. kvartal 2011 til 153 mio. kr. i 1. kvartal 2012. Fremgangen kan henføres til en generel forbedret efterspørgsel fra både vindmølleindustrien og den øvrige industri sammenlignet med samme kvartal i 2011.

Forventninger til fremtiden

Resultat af primær drift (EBIT) blev forbedret fra 15 mio. kr. i 1. kvartal 2011 til 24 mio. kr. i 1. kvartal 2012. Det forbedrede resultat er umiddelbart en naturlig konsekvens af omsætningsfremgangen.

Hydra-Grene forventede fra årets start betydelige udsving i afsætningen hen over året. Den forventning er fortsat gældende, men for de nærmeste måneder forventes aktiviteten i vindmølleindustrien at fortsætte på højt niveau.

Den samlede binding i arbejdskapital er øget fra 169 mio. kr. ved udgangen af 1. kvartal 2011 til 221 mio. kr. ved udgangen af 1. kvartal 2012 som følge af den øgede aktivitet og en nødvendig lageropbygning.

Hos de øvrige industrikunder forventes der ligeledes et højt aktivitetsniveau de nærmeste måneder, hvorimod der på lidt længere sigt er indikationer på en mindre opbremsning.

Efter udbetaling af koncerninternt udbytte i 1. kvartal 2012 på 50 mio. kr. er den netto rentebærende gæld forøget til 177 mio. kr. ved udgangen af 1. kvartal 2012 mod 124 mio. kr. ved udgangen af 1. kvartal 2011.

Salget til eftermarkedet udvikler sig positivt, og en stadig større del af omsætningen formidles nu via e-handel. Afsætningen til såvel vindmølleindustrien som til den øvrige industri er præget af hård priskonkurrence samtidig med, at de store udsving i efterspørgslen hen over året generelt vanskeliggør omkostningsoptimering. Herudover implementerer Hydra-Grene i slutningen af 2012 nyt ERP system, hvor en række forretningsgange og processer samtidig optimeres, hvilket naturligt belaster virksomhedens ressourcer i en periode.

Forretningsudvikling Hydra-Grene har haft en rigtig god start på 2012 med øget salg til såvel vindmølleindustrien som til den øvrige industri. En del af de udviklingsprojekter til vindmølleindustrien, som Hydra-Grene har arbejdet med i de foregående år, er nu kommet i produktion, hvilket påvirker afsætningen positivt, og virksomheden øger generelt produktionskapaciteten for at følge med den stigende efterspørgsel.

På baggrund af den høje aktivitet i 1. kvartal øger HydraGrene forventningen til omsætningen i 2012 til godt 500 mio. kr. mod tidligere forventet op imod 500 mio. kr. Forventningen til årets resultat af primær drift øges samtidig til et EBIT i intervallet 65-75 mio. kr. mod tidligere forventet 60-70 mio. kr.

Salget til vindmølleindustrien i Kina forløber i det væsentlige som forudset, selv om efterspørgslen i Kina generelt er afdæmpet. Hydra-Grene i Kina er netop blevet ISO9000 certificeret.

14


Hydra-Grene 1. januar – 31. marts

Alle beløb i mio. kr.

ÅTD 2012

ÅTD 2011

2011 helår

RESULTATOPGØRELSE Nettooms ætni ng

153,3

105,5

465,5

Bruttores ul ta t

48,4

34,6

155,5

EBITDA

26,2

17,2

80,5

2,7

2,7

11,3

23,5

14,5

69,2

Afs kri vni nger Resultat af primær drift (EBIT) Res ul ta t fra a s s oci erede vi rks omheder

0,0

0,0

0,4

Fi na ns i el l e pos ter netto

(1,7)

(2,5)

(3,1)

Resultat før skat

21,8

12,0

66,5

Ska t a f peri odens res ul ta t

(5,4)

(3,0)

(16,7)

Periodens resultat

16,4

9,0

49,8

PENGESTRØMME Penges trøm fra dri ften

8,9

14,3

29,8

Penges trøm fra i nves teri ng

(7,5)

(0,5)

(12,0)

Penges trøm fra fi na ns i eri ng

0,7

(4,1)

(23,8)

10,8

0,7

8,6

105,1

107,4

102,4

1,8

1,4

1,8

BALANCE Imma teri el l e a kti ver Ma teri el l e a kti ver Andre l a ngfri s tede a kti ver Li kvi de behol dni nger

7,4

21,1

5,4

Øvri ge kortfri s tede a kti ver Aktiver i alt

298,5

213,2

279,3

423,6

343,8

397,5

Egenka pi ta l

152,7

147,0

186,3

Rentebærende gæl ds forpl i gtel s er

184,7

145,2

125,5

86,2

51,6

85,7

423,6

343,8

397,5

218

186

196

EBITDA-ma rgi n

17,1%

16,3%

17,3%

EBIT-ma rgi n

15,3%

13,7%

14,9%

ROIC (a nnua l i s eret)

26,0%

23,5%

24,1%

Arbejds ka pi ta l

221,0

168,6

205,7

Netto rentebærende gæl d

177,2

124,1

120,1

Øvri ge forpl i gtel s er Passiver i alt Gennems ni tl i gt a nta l meda rbejdere REGNSKABSRELATEREDE NØGLETAL

15


Martin

100% ejet

Martin er verdens førende producent af computerstyret effektlys, der afsættes til underholdnings- og oplevelsesindustrien over det meste af verden. Martin er endvidere en betydende producent af røgmaskiner.

konkurrence med pris som en styrende parameter, som en direkte følge af den afdæmpede efterspørgsel. Nyhedsværdien af MAC Aura vil aftage i årets andet kvartal, hvor der derfor forventes et lidt mindre salg af produktet, end tilfældet var i første kvartal. Martin har til gengæld netop introduceret den nye MAC Viper, som er blevet rigtig godt modtaget på markedet efter introduktionen, og som allerede har styrket virksomhedens ordrebeholdning. Leverancerne af MAC Viper påbegyndes dog først medio året og får derfor ikke nævneværdig betydning for afsætningen i 2. kvartal 2012.

Den økonomiske udvikling Martin er omsætningsmæssigt kommet godt fra start i 2012, og den positive udvikling i indtjeningsmarginen, der også kendetegnede 2. halvår 2011, er fastholdt i 1. kvartal 2012. Martin har i hver af de tre første måneder af 2012 præsteret såvel positivt resultat af primær drift (EBIT) som positivt resultat før skat.

Forsyningskæden er under fortsat omlægning i bestræbelserne på at reducere nulpunktsomsætning og bindingen i arbejdskapital. I 1. kvartal 2012 er en række produktionsopgaver blevet overflyttet fra Kina til fabrikken i Frederikshavn, og ved udgangen af 2. kvartal 2012 vil der være lukket helt ned for den hidtidige produktionsaktivitet i Kina. Et nyt produktionsstyringskoncept er i designfasen og ventes implementeret i andet halvår 2012. Endelig forventes det globale distributionscenter i Holland flyttet til Frederikshavn mod slutningen af året.

En stor efterspørgsel på den i efteråret introducerede MAC Aura sikrede en bedre end forventet afsætning i årets første måneder, og Martin forøgede således omsætningen med 9% fra 206 mio. kr. i 1. kvartal 2011 til 223 mio. kr. i 1. kvartal 2012. Med øget volumen og en fastholdelse af den forbedrede indtjeningsevne er der i 1. kvartal 2012, og dermed for tredje kvartal i træk, genereret et positivt EBIT. Dermed cementeres virkningerne af de gennemførte tilpasninger i hele virksomheden, og forventningerne til resultatet for hele året er blevet styrket.

På trods af overflytningen af produktion til Danmark og den øgede omsætning blev antallet af produktionsmedarbejdere i Frederikshavn yderligere reduceret i 1. kvartal 2012. Det har sammenhæng med, at den stigende andel af LED produkter medfører reduceret behov for arbejdstimer, idet mængden af manuelle montageprocesser er betydeligt lavere i den nye teknologi. Det gennemsnitlige antal medarbejdere i 1. kvartal 2012 udgjorde 517 medarbejdere mod 626 i 1. kvartal 2011 og 599 medarbejdere i gennemsnit i hele 2011.

EBIT blev forbedret fra et underskud på 9 mio. kr. i 1. kvartal 2011 til et overskud på 9 mio. kr. i 1. kvartal 2012, og fremgangen ses som en bekræftelse af den forventede positive udvikling. Den netto rentebærende gæld blev reduceret fra 477 mio. kr. ved udgangen af 1. kvartal 2011 til 466 mio. kr. ved udgangen af 1. kvartal 2012 som følge af den positive pengestrøm fra driften. Der er stort fokus på at reducere bindingen i arbejdskapital, der ved udgangen af 1. kvartal 2012 udgjorde 353 mio. kr. mod 343 mio. kr. ved udgangen af 1. kvartal 2011.

Forventninger til fremtiden Martin forventer uændret at realisere en omsætning i 2012 i størrelsesordenen 875 mio. kr. Andet kvartal bliver omsætningsmæssigt en udfordring, mens andet halvår ventes positivt påvirket af nye produktintroduktioner. Resultatet af primær drift i 2012 blev ved årets start estimeret til at udgøre et EBIT i intervallet 20-30 mio. kr., men som følge af den positive resultatudvikling i første kvartal øges denne forventning til et EBIT i intervallet 25-35 mio. kr.

Forretningsudvikling Fremgangen i 1. kvartal 2012 kan først og fremmest henføres til MAC Aura. Med dette produkt er der vundet yderligere markedsandele inden for LED produkter til underholdningsindustrien, og samlet udgjorde LED produkterne cirka halvdelen af virksomhedens omsætning i 1. kvartal 2012. Den generelle underliggende vækst i markedet vurderes til at være lavere end den realiserede omsætningsvækst, og markedet er fortsat kendetegnet af en hård

16


Martin 1. januar – 31. marts

Alle beløb i mio. kr.

ÅTD 2012

ÅTD 2011

2011 helår

RESULTATOPGØRELSE Nettooms ætni ng

223,4

205,6

854,8

Bruttores ul ta t

62,4

41,5

205,0

EBITDA

24,8

9,8

80,7

Afs kri vni nger

15,4

19,1

73,4

Neds kri vni nger

0,0

0,0

5,3

Resultat af primær drift (EBIT)

9,4

(9,3)

2,0

Res ul ta t fra a s s oci erede vi rks omheder

0,0

1,2

0,4

(4,0)

(1,0)

(21,7)

5,4

(9,1)

(19,3)

Fi na ns i el l e pos ter netto Resultat før skat Ska t a f peri odens res ul ta t Periodens resultat

(2,6)

1,3

0,3

2,8

(7,8)

(19,0)

33,3

(26,0)

(5,0)

Penges trøm fra i nves teri ng

(10,9)

(6,1)

(39,2)

Penges trøm fra fi na ns i eri ng

(14,7)

32,4

46,2

Imma teri el l e a kti ver

129,3

141,8

129,9

Ma teri el l e a kti ver

134,3

152,1

138,4

Andre l a ngfri s tede a kti ver

47,0

25,9

52,0

Li kvi de behol dni nger

14,5

5,0

6,8

Øvri ge kortfri s tede a kti ver

486,2

455,5

507,3

Aktiver i alt

811,3

780,3

834,4

Egenka pi ta l

178,1

178,7

177,8

Rentebærende gæl ds forpl i gtel s er

480,8

481,6

495,5

Øvri ge forpl i gtel s er Passiver i alt

152,4

120,0

161,1

811,3

780,3

834,4

517

626

599

11,1%

4,8%

9,4%

4,2%

-4,5%

0,2%

ROIC (a nnua l i s eret)

12,4%

0,0%

9,4%

Arbejds ka pi ta l

352,8

342,9

363,5

Netto rentebærende gæl d

466,4

476,6

488,7

PENGESTRØMME Penges trøm fra dri ften

BALANCE

Gennems ni tl i gt a nta l meda rbejdere REGNSKABSRELATEREDE NØGLETAL EBITDA-ma rgi n EBIT-ma rgi n

17


Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar – 31. marts 2012 for Aktieselskabet Schouw & Co. Delårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 ”Præsentation af delårsrapporter” som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2012 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar – 31. marts 2012. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og for koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står over for.

Aarhus, den 3. maj 2012

DIREKTION

Jens Bjerg Sørensen Adm. direktør

Peter Kjær

BESTYRELSE

Jørn Ankær Thomsen Bestyrelsesformand

Erling Eskildsen Næstformand

Niels K. Agner

Kjeld Johannesen

Jørgen Wisborg

Agnete Raaschou-Nielsen

18

Erling Lindahl


Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. januar – 31. marts

Alle beløb i mio. kr.

ÅTD 2012 ÅTD 2011

Note 1 Nettooms ætni ng Produkti ons omkos tni nger Bruttoresultat

2011 HELÅR

2.918,7 (2.386,1) 532,6

2.187,4 (1.825,6) 361,8

11.929,0 (9.827,9) 2.101,1

3,3 (271,5) (117,5) 0,0 (0,3) 146,6

7,2 (227,4) (109,9) 0,0 (0,2) 31,5

22,8 (1.040,4) (427,5) (6,8) (2,9) 646,3

Res ul ta t fra a s s oci erede vi rks omheder Res ul ta t ved a fhændel s e a f vi rks omheds a ndel e Fi na ns i el l e i ndtægter Fi na ns i el l e omkos tni nger Resultat før skat

(1,3) 0,0 21,8 (59,5) 107,6

(11,3) 0,0 223,9 (60,0) 184,1

(26,0) 1,9 40,7 (704,1) (41,2)

Ska t a f peri odens res ul ta t

Andre dri fts i ndtægter Di s tri buti ons omkos tni nger 2 Admi ni s tra ti ons omkos tni nger Neds kri vni ng a f goodwi l l Andre dri fts omkos tni nger Resultat af primær drift (EBIT)

(29,3)

(56,0)

(30,8)

Periodens resultat

78,3

128,1

(72,0)

Fordel es s å l edes : Akti onærer i Schouw & Co. Mi nori tets i nteres s er

77,5 0,8

128,3 (0,2)

(72,3) 0,3

Periodens resultat

78,3

128,1

(72,0)

3,30 3,29

5,37 5,36

(3,07) (3,06)

(7,3)

(66,2)

9,4

(5,5)

10,6

10,6

1,5 (0,2) 0,1 0,0 1,2 (10,2)

2,7 (15,3) 0,4 0,0 0,5 (67,3)

10,3 (19,2) (1,0) (2,7) (0,8) 6,6

Peri odens res ul ta t

78,3

128,1

(72,0)

Samlet indregnet totalindkomst

68,1

60,8

(65,4)

Fordel es s å l edes : Akti onærer i Schouw & Co. Mi nori tets i nteres s er

67,2 0,9

61,0 (0,2)

(64,5) (0,9)

Samlet indregnet totalindkomst

68,1

60,8

(65,4)

3 Res ul ta t i kr. pr. a kti e 3 Udva ndet res ul ta t i kr. pr. a kti e Totalindkomstopgørelse Va l uta kurs regul eri nger a f udenl a nds ke enheder m.v. Værdi regul eri ng a f s i kri ngs i ns trumenter overført ti l produkti ons omkos tni nger Værdi regul eri ng a f s i kri ngs i ns trumenter overført ti l fi na ns i el l e pos ter Værdi regul eri ng a f s i kri ngs i ns trumenter i peri oden Anden tota l i ndkoms t i a s s oci erede vi rks omheder Øvri ge regul eri nger di rekte på egenka pi ta l en Ska t a f a nden tota l i ndkoms t Anden totalindkomst efter skat

19


Pengestrømsopgørelse 1. januar – 31. marts

Alle beløb i mio. kr.

ÅTD 2012 ÅTD 2011

2011 HELÅR

Res ul ta t før s ka t Regul eri nger for i kke-l i kvi de dri fts pos ter m.v.: Af- og neds kri vni nger Andre dri fts pos ter, netto Hens a tte forpl i gtel s er Andel a f res ul ta t efter s ka t i a s s oci erede vi rks omheder Fi na ns i el l e i ndtægter Fi na ns i el l e omkos tni nger

107,6

184,1

(41,2)

109,7 (19,4) (1,3) 1,3 (21,8) 59,5

96,2 (16,3) 1,8 11,3 (223,9) 60,0

403,0 14,3 8,3 26,0 (40,7) 704,1

Pengestrøm fra primær drift før ændring i driftskapital

235,6

113,2

1.073,8

Ændri nger i dri fts ka pi ta l Pengestrøm fra primær drift

(166,5) 69,1

(277,6) (164,4)

(428,3) 645,5

Rentei ndtægter, modta get Renteomkos tni nger, beta l t Pengestrøm fra ordinær drift

13,3 (38,4) 44,0

17,2 (32,8) (180,0)

21,3 (136,0) 530,8

Beta l t s el s ka bs s ka t Pengestrøm fra driftsaktivitet

(3,8) 40,2

(14,8) (194,8)

(112,0) 418,8

(13,9) (66,9) 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 (0,7) (0,1) 3,4 (77,9)

(3,8) (199,1) 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 (3,1) 0,0 6,0 (196,9)

(56,5) (564,7) 27,3 (207,2) (16,3) (5,0) 2,6 (2,8) (5,5) 25,0 (803,1)

(25,4) 6,5 84,6

(17,9) 33,7 336,4

(196,3) 280,7 527,5

0,0 0,0 4,1 69,8

0,0 (0,6) (4,7) 346,9

(0,2) (71,4) (69,0) 471,3

Periodens pengestrøm Li kvi der, pri mo Kurs regul eri ng a f l i kvi der

32,1 541,3 0,1

(44,8) 451,6 (0,4)

87,0 451,6 2,7

Likvider, ultimo

573,5

406,4

541,3

Køb a f i mma teri el l e a kti ver Køb a f ma teri el l e a kti ver Sa l g a f ma teri el l e a kti ver Køb a f vi rks omheder Køb a f mi nori teter i ti l knyttede vi rks omheder Køb a f a s s oci erede vi rks omheder Sa l g a f vi rks omheder Lå n ti l a s s oci erede vi rks omheder Køb a f værdi pa pi rer Sa l g a f værdi pa pi rer Pengestrøm fra investeringsaktivitet Fremmedfi na ns i eri ng: Afdra g på l a ngfri s tede forpl i gtel s er Provenu ved opta gel s e a f l a ngfri s tede gæl ds forpl i gtel s er Forøgel s e (nedbri ngel s e) a f gæl d på ka s s ekredi tter Akti onærerne: Yderl i gere mi nori tets a kti onærer, netto Udbeta l t udbytte Køb/s a l g a f egne a kti er, netto Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

20


Balance Alle beløb i mio. kr.

PR. 31. MAR. 2012

PR. 31. DEC. 2011

PR. 31. MAR. 2011

PR. 31. DEC. 2010

Goodwi l l Færdi ggjorte udvi kl i ngs projekter Udvi kl i ngs projekter under udførel s e Andre i mma teri el l e a kti ver Immaterielle aktiver

941,0 67,0 49,4 76,4 1.133,8

948,2 73,7 49,1 71,0 1.142,0

888,9 95,8 24,9 35,6 1.045,2

904,0 98,4 30,1 42,8 1.075,3

Grunde og bygni nger Indretni ng a f l ejede l oka l er Produkti ons a nl æg og ma s ki ner Andre a nl æg, dri fts ma teri el og i nventa r Akti ver under opførel s e m.v. Materielle aktiver

1.470,4 7,1 1.425,5 124,3 127,1 3.154,4

1.460,9 6,7 1.470,0 125,7 89,9 3.153,2

1.230,8 9,7 965,9 93,7 575,6 2.875,7

1.249,7 10,1 1.029,7 98,5 399,0 2.787,0

59,7 250,5 221,8 148,9 680,9

62,7 274,7 217,1 159,6 714,1

80,3 941,0 91,3 103,4 1.216,0

94,1 736,9 134,1 112,5 1.077,6

Langfristede aktiver i alt

4.969,1

5.009,3

5.136,9

4.939,9

Va rebehol dni nger Ti l godeha vender Ti l godeha vende s el s ka bs s ka t Entrepri s ekontra kter Værdi pa pi rer Li kvi de behol dni nger Kortfristede aktiver i alt

1.882,5 2.386,2 26,7 0,6 92,4 573,5 4.961,9

1.855,9 2.391,5 17,5 4,1 80,9 541,3 4.891,2

1.620,6 1.733,7 13,3 1,6 162,6 406,4 3.938,2

1.505,4 1.799,8 4,9 8,3 190,0 451,6 3.960,0

Aktiver i alt

9.931,0

9.900,5

9.075,1

8.899,9

Note

4

5

4

Ka pi ta l a ndel e i a s s oci erede vi rks omheder Værdi pa pi rer Uds kudt s ka t Ti l godeha vender Andre langfristede aktiver

21


Balance Alle beløb i mio. kr.

PR. 31. MAR. 2012

Note 6

7

7 7

8

PR. 31. DEC. 2011

PR. 31. MAR. 2011

PR. 31. DEC. 2010

Akti eka pi ta l Res erve for s i kri ngs tra ns a kti oner Res erve for va l uta kurs regul eri ng Overført res ul ta t Fores l å et udbytte Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer

255,0 (31,4) 120,0 3.823,1 102,0 4.268,7

255,0 (28,5) 127,4 3.740,2 102,0 4.196,1

255,0 (26,0) 47,1 4.096,4 76,5 4.449,0

255,0 (24,7) 113,3 3.971,5 76,5 4.391,6

Mi nori tets i nteres s er Egenkapital i alt

34,8 4.303,5

33,9 4.230,0

2,7 4.451,7

3,5 4.395,1

Uds kudt s ka t Pens i oner og hens a tte forpl i gtel s er Kredi ti ns ti tutter Andre gæl ds pos ter Langfristede forpligtelser

122,8 40,3 1.016,4 82,1 1.261,6

127,6 37,3 1.021,7 87,7 1.274,3

77,9 33,7 990,3 48,4 1.150,3

73,1 33,6 967,7 51,4 1.125,8

Kortfri s tet a ndel a f l a ngfri s tede gæl ds forpl i gtel s er Kredi ti ns ti tutter Entrepri s ekontra kter Levera ndørgæl d og a ndre gæl ds forpl i gtel s er Sel s ka bs s ka t Hens a tte forpl i gtel s er Kortfristede forpligtelser

265,6 2.108,2 8,1 1.908,8 67,9 7,3 4.365,9

282,7 2.004,3 10,4 2.055,7 34,9 8,2 4.396,2

184,3 1.793,4 0,3 1.454,6 34,1 6,4 3.473,1

185,4 1.457,0 0,6 1.691,1 40,2 4,7 3.379,0

Forpligtelser i alt

5.627,5

5.670,5

4.623,4

4.504,8

Passiver i alt

9.931,0

9.900,5

9.075,1

8.899,9

Noter uden henvi s ni ng

22


Egenkapitalopgørelse

Egenkapital 31. marts 2011

nka pi Eg e

-

-

(7,4)

0,1

(7,3)

-

(5,5)

-

-

-

(5,5)

0,0

(5,5)

-

1,5

-

-

-

1,5

0,0

1,5

-

(0,2) 0,1 1,2 (2,9)

(7,4)

0,0 0,0 77,5 77,5

-

(0,2) 0,1 1,2 77,5 67,2

0,0 0,0 0,0 0,8 0,9

(0,2) 0,1 1,2 78,3 68,1

0,0

0,0

0,0

1,3 4,1 5,4

1,3 4,1 5,4

0,0 0,0

1,3 4,1 5,4

255,0

(31,4)

0,0

255,0

(24,7)

-

-

113,3 3.971,5

34,8 4.303,5

76,5 4.391,6

(66,2)

-

-

(66,2)

tal nka pi Eg e

rite tsin te

r es s er

102,0 4.268,7

33,9 4.230,0

Min o

120,0 3.823,1

102,0 4.196,1

tal

r es s er rite tsin te

(7,4)

ap it a

Anden tota l i ndkoms t for peri oden Va l uta kurs regul eri nger a f udenl a nds ke enheder Værdi regul eri ng a f s i kri ngs i ns trumenter overført ti l produkti ons omkos tni nger Værdi regul eri ng a f s i kri ngs i ns trumenter overført ti l fi na ns i el l e pos ter Værdi regul eri ng a f s i kri ngs i ns trumenter i peri oden Anden tota l i ndkoms t i a s s oci erede vi rks omheder Ska t a f a nden tota l i ndkoms t Peri odens res ul ta t Samlet indregnet totalindkomst Tra ns a kti oner med ejerne: Akti eba s eret vederl æggel s e netto Udl oddet udbytte Køb / s a l g a f egne a kti er Transaktioner med ejerne i perioden

Min o

-

Akt i ek

Egenka pi ta l 1. ja nua r 2011

127,4 3.740,2

I alt

-

l

Egenkapital 31. marts 2012

(28,5)

I alt

Anden tota l i ndkoms t for peri oden Va l uta kurs regul eri nger a f udenl a nds ke enheder Værdi regul eri ng a f s i kri ngs i ns trumenter overført ti l produkti ons omkos tni nger Værdi regul eri ng a f s i kri ngs i ns trumenter overført ti l fi na ns i el l e pos ter Værdi regul eri ng a f s i kri ngs i ns trumenter i peri oden Anden tota l i ndkoms t i a s s oci erede vi rks omheder Ska t a f a nden tota l i ndkoms t Peri odens res ul ta t Samlet indregnet totalindkomst Tra ns a kti oner med ejerne: Akti eba s eret vederl æggel s e netto Køb / s a l g a f egne a kti er Transaktioner med ejerne i perioden

255,0

R es erv tran e fo r si sak tion krin gs er R es erv e f reg ule o r v alu ring er tak urs Ove r fø rt r esu ltat Udb y tte

Egenka pi ta l 1. ja nua r 2012

R es erv tran e fo r si sak tion krin gs er R es erv e f reg ule o r v alu ring er tak urs Ove r fø rt r esu ltat Udb y tte

Akt i ek

ap it a

l

Alle beløb i mio. kr.

3,5 4.395,1

0,0

(66,2)

-

10,6

-

-

-

10,6

-

10,6

-

2,7

-

-

-

2,7

-

2,7

-

(15,3) 0,2 0,5 (1,3)

(66,2)

0,2 0,0 128,3 128,5

-

(15,3) 0,4 0,5 128,3 61,0

0,0 0,0 0,0 (0,2) (0,2)

(15,3) 0,4 0,5 128,1 60,8

0,0

0,0

0,0

1,1 0,0 (4,7) (3,6)

1,1 0,0 (4,7) (3,6)

0,0 (0,6) (0,6)

1,1 (0,6) (4,7) (4,2)

255,0

(26,0)

23

47,1 4.096,4

0,0 0,0

76,5 4.449,0

2,7 4.451,7


Noter Alle beløb i mio. kr.

NOTE 1 - Segmentoplysninger Schouw & Co. er et industrikonglomerat, der er sammensat af en række underkoncerner, der opererer fokuseret inden for forskellige brancher, uafhængigt af de andre koncernenheder. Koncernledelsen overvåger løbende den økonomiske udvikling i alle væsentlige underkoncerner. På basis af den ledelsesmæssige og økonomiske styring har Schouw & Co. identificeret seks rapporteringspligtige segmenter, der omfatter BioMar, Fibertex Personal Care, Fibertex Nonwovens, Grene, Hydra-Grene og Martin. Til de rapporteringspligtige segmenter medregnes omvurderinger af aktiver og forpligtelser, foretaget i forbindelse med Schouw & Co.’s køb af det pågældende segment samt koncerngoodwill, som er opstået som følge af akkvisitionen. Herudover medregnes driftseffekten af af- og nedskrivninger m.v. på ovenstående omvurderinger eller goodwill i det resultat, som præsenteres for det rapporteringspligtige segment. Alle transaktioner mellem segmenter er sket på markedsvilkår.

Rapporteringspligtige segmenter ÅTD 2012

Fibertex BioMar Personal Care

Ekstern omsætning Intern omsætning Segmentomsætning Afskrivninger EBIT Segmentaktiver Heraf goodwill Kapitalandele i associerede virksomheder Segmentforpligtelser Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Anlægsinvesteringer Gennemsnitligt antal medarbejdere

1.614,9 0,0 1.614,9 37,5 51,8 4.361,3 732,4 0,0 2.494,5 (85,6) (16,3) 76,5 (19,6) 809

347,4 7,2 354,6 29,9 36,6 1.592,1 72,4 0,0 988,6 76,5 (7,6) (34,4) (7,7) 368

246,9 1,8 248,7 16,2 12,8 1.133,5 77,7 18,4 733,4 (6,1) (5,2) 21,9 (5,2) 499

Rapporteringspligtige segmenter ÅTD 2011

Fibertex BioMar Personal Care

Fibertex Nonwovens

Ekstern omsætning Intern omsætning Segmentomsætning Afskrivninger EBIT Segmentaktiver Heraf goodwill Kapitalandele i associerede virksomheder Segmentforpligtelser Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Anlægsinvesteringer Gennemsnitligt antal medarbejdere

1.134,0 0,0 1.134,0 29,9 (7,1) 3.798,4 719,2 0,0 1.814,3 (206,8) (55,9) 205,4 (61,9) 729

309,2 4,1 313,3 27,1 25,7 1.403,2 72,4 0,0 825,2 37,6 (121,2) 82,6 (121,2) 317

24

Fibertex Nonwovens

119,3 0,4 119,7 9,5 (2,8) 686,2 32,0 21,3 397,8 1,4 (3,6) 2,3 (3,6) 362

Grene Hydra-Grene

Martin

I alt

144,9 8,4 153,3 2,7 23,5 423,6 0,0 1,7 270,9 8,9 (7,5) 0,7 (7,5) 218

223,3 0,1 223,4 15,4 9,4 811,3 47,0 8,5 633,2 33,3 (10,9) (14,7) (11,1) 517

2.904,1 19,6 2.923,7 109,2 151,6 9.392,1 941,0 28,6 5.885,9 21,2 (69,9) 80,8 (73,5) 3.325

Grene Hydra-Grene

Martin

I alt

306,4 0,8 307,2 7,6 14,9 959,0 11,5 0,0 693,9 (26,9) (9,3) 36,7 (9,3) 903

205,5 0,1 205,6 19,1 (9,3) 780,3 47,0 10,4 601,6 (26,0) (6,1) 32,4 (6,4) 626

2.171,6 13,7 2.185,3 95,9 35,9 7.970,9 882,1 33,1 4.529,6 (206,4) (196,6) 355,3 (202,9) 3.123

326,7 2,1 328,8 7,5 17,5 1.070,3 11,5 0,0 765,3 (5,8) (22,4) 30,8 (22,4) 914

97,2 8,3 105,5 2,7 14,5 343,8 0,0 1,4 196,8 14,3 (0,5) (4,1) (0,5) 186


Noter Alle beløb i mio. kr. NOTE 1 - Segmentoplysninger (fortsat) Afstemning af omsætning, resultat før skat, aktiver og forpligtelser

ÅTD 2012

Afstemning af segmentomsætning: Omsætning fra rapporteringspligtige segmenter Ikke rapporteringspligtige segmenter Ikke fordelt omsætning fra moderselskabet Koncerneliminering Koncernomsætning Afstemning af EBIT: EBIT fra rapporteringspligtige segmenter Ikke rapporteringspligtige segmenter Ikke fordelt EBIT fra moderselskabet EBIT Afstemning af segmentaktiver: Aktiver fra rapporteringspligtige segmenter Ikke rapporteringspligtige segmenter Aktiver fra moderselskabet Koncerneliminering Aktiver Afstemning af segmentforpligtelser: Forpligtelser fra rapporteringspligtige segmenter Ikke rapporteringspligtige segmenter Forpligtelser fra moderselskabet Koncerneliminering Forpligtelser

ÅTD 2011

2.923,7 11,2 4,9 (21,1) 2.918,7

2.185,3 12,1 4,8 (14,8) 2.187,4

151,6 (1,8) (3,2) 146,6

35,9 (1,8) (2,6) 31,5

9.392,1 560,6 3.513,7 (3.535,4) 9.931,0

7.970,9 1.080,3 3.861,7 (3.837,8) 9.075,1

5.885,9 26,3 266,6 (551,3) 5.627,5

4.529,6 29,7 500,1 (436,0) 4.623,4

NOTE 2 - Aktiebaseret vederlæggelse Aktieoptionsprogram Selskabet har et incentiveprogram rettet mod direktionen samt ledende medarbejdere, herunder direktører i dattervirksomheder. Programmet giver ret til at erhverve aktier i Schouw & Co. til en kurs baseret på børskursen omkring tildelingstidspunktet med tillæg af en beregnet rente (4%) fra tildelingstidspunktet til udnyttelsestidspunktet.

Udestående optioner Tildeling i 2008 1) Tildeling i 2009 Tildeling i 2010 Tildeling i 2011 Udestående optioner pr. 31. december 2011

Direktionen 36.000 36.000 34.000 55.000 161.000

Øvrige 144.000 86.000 148.000 184.000 562.000

I alt 180.000 122.000 182.000 239.000 723.000

55.000 -36.000 -12.000 168.000

184.000 -144.000 -42.000 560.000

239.000 -180.000 -54.000 728.000

Tildeling i 2012 Udløbet (2008 tildelingen) Udnyttet (fra 2009 tildelingen) Udestående optioner pr. 31. marts 2012

Udnyttelses- Dagsværdi i kr. pr. kurs i kr.(2) option (3) 224,85 37,83 78,61 21,27 125,53 24,38 151,61 25,80 155,83

24,24

Dagsværdi i alt i mio. kr. (3) 6,8 4,7 4,4 6,2 5,8

Kan udnyttes fra marts 2010 marts 2011 marts 2012 marts 2013

Kan udnyttes til marts 2012 marts 2013 marts 2014 marts 2015

marts 2014

marts 2016

2010 tildelingen 37,41% 48 mdr. 3 kr. 4,00%

2009 tildelingen 56,54% 48 mdr. 3 kr. 4,00%

1) Antallet af optioner er tilpasset fondsaktieemissionen i 2008 2) Ved udnyttelse efter 4 år (på det senest mulige tidspunkt) 3) På tildelingstidspunktet Der er i 1. kvartal 2012 udnyttet 54.000 optioner, som relaterer sig til 2009 tildelingen. Udnyttelsen har givet koncernen et kontant provenu på 4,1 mio. kr. Forudsætningerne for opgørelsen af dagsværdien af udestående aktieoptioner på tildelingstidspunktet kan oplyses som følger: 2012 tildelingen 34,50% 48 mdr. 3 kr. 4,00%

Forventet volatilitet Forventet løbetid Udbytte pr. aktie Risikofri rente

2011 tildelingen 33,75% 48 mdr. 3 kr. 3,00%

Den forventede volatilitet er beregnet med udgangspunkt i en 12 måneders historisk volatilitet baseret på gennemsnitskurser. Såfremt optionsmodtagerne ikke har udnyttet optionerne ved udløbet af den anførte periode, bortfalder optionerne uden kompensation til optionsmodtagerne. Udnyttelse af optionerne er betinget af et bestående ansættelsesforhold i ovennævnte retserhvervelsesperioder. Fratræder optionsmodtageren før retserhvervelsestidspunktet, kan der i visse situationer være ret til førtidsindfrielse i en 4 ugers periode efter førstkommende regnskabsmeddelelse fra Schouw & Co. Ved førtidsindfrielse reduceres antallet af optioner forholdsmæssigt.

25


Noter Alle beløb i mio. kr.

NOTE 3 - Resultat i kr. pr. aktie

1. kvt. 2012

Schouw & Co. aktionærernes andel af periodens resultat

77,5

1. kvt. 2011 128,3

ÅTD 2012 77,5

ÅTD 2011 128,3

Gennemsnitligt antal aktier Gennemsnitligt antal egne aktier

25.500.000 (2.000.275)

25.500.000 (1.632.726)

25.500.000 (2.000.275)

25.500.000 (1.632.726)

Gennemsnitligt antal aktier i omløb

23.499.725

23.867.274

23.499.725

23.867.274

23.895

64.960

23.895

64.960

23.523.620

23.932.234

23.523.620

23.932.234

3,30 3,29

5,37 5,36

3,30 3,29

5,37 5,36

Udestående aktieoptioners gennemsnitlige udvandingseffekt Udvandet gennemsnitligt antal aktier i omløb Resultat i kr. pr. aktie a 10 kr. Udvandet resultat i kr. pr. aktie a 10 kr.

NOTE 4 - Værdipapirer PR. 31. MAR. 2012 Finansielle investeringer Aktier i Vestas (langfristede værdipapirer) Aktier i Lerøy (kortfristede værdipapirer) Finansielle investeringer i alt Øvrige værdipapirer Værdipapirer i alt

PR. 31. DEC. 2011

PR. 31. MAR. 2011

PR. 31. DEC. 2010

226,4 92,0 318,4 24,5

248,0 80,5 328,5 27,1

912,8 161,8 1.074,6 29,0

704,4 189,3 893,7 33,2

342,9

355,6

1.103,6

926,9

Langfristede aktiver Kostpris primo Valutakursregulering Tilgang Afgang Kostpris ultimo Reguleringer primo Valutakursregulering Afgang ved salg Periodens reguleringer ført i resultatopgørelsen Reguleringer ultimo Regnskabsmæssig værdi af langfristede aktiver ultimo

347,3 0,8 0,1 (3,4) 344,8 (72,6) 0,0 0,0 (21,7) (94,3)

353,2 0,0 5,5 (11,4) 347,3 383,7 0,1 0,3 (456,7) (72,6)

353,2 (0,3) 0,1 (4,0) 349,0 383,7 0,0 0,0 208,3 592,0

353,9 1,8 2,0 (4,5) 353,2 940,4 (0,1) 0,0 (556,6) 383,7

250,5

274,7

941,0

736,9

Kortfristede aktiver Kostpris primo Valutakursregulering Tilgang Kostpris ultimo Reguleringer primo Valutakursregulering Udbetalt udbytte Periodens reguleringer ført i resultatopgørelsen Reguleringer ultimo Regnskabsmæssig værdi af kortfristede aktiver ultimo

160,7 3,1 0,0 163,8 (79,8) (1,2) 0,0 9,6 (71,4)

159,8 0,9 0,0 160,7 30,2 (0,1) (9,6) (100,3) (79,8)

159,8 0,0 0,0 159,8 30,2 (0,3) 0,0 (27,1) 2,8

6,5 5,2 148,1 159,8 (5,8) 0,0 0,0 36,0 30,2

92,4

80,9

162,6

190,0

Regnskabsmæssig værdi ultimo

342,9

355,6

1.103,6

926,9

Værdipapirer som opgøres til dagsværdi:

Beholdningen af aktier i Vestas bestod pr. 31. marts 2012 af 4.000.000 stk. optaget til kurs 56,60. Dagsværdien af beholdningen svarer til børskursen pr. 31. marts 2012 og udgør 226,4 mio. kr. Aktierne i Vestas har en oprindelig anskaffelsessum på 313,4 mio. kr. Beholdningen af aktier i Lerøy bestod pr. 31. marts 2012 af 1.000.000 stk. optaget til kurs NOK 94,00 (DKK 91,97). Dagsværdien af beholdningen svarer til børskursen pr. 31. marts 2012 og udgør 92,0 mio. kr. Aktierne i Lerøy har en oprindelig anskaffelsessum på 148,1 mio. kr. Ledelsen overvåger løbende dagsværdiudviklingen af de finansielle investeringer. Beholdningerne opgøres til dagsværdi, og kursreguleringer føres som en finansiel indtægt eller udgift over resultatopgørelsen. Samme indregningsmetode er anvendt i 2011.

26


Noter Alle beløb i mio. kr.

NOTE 5 - Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg specificeres således: Pr. 31. marts 2012 Tilgodehavender som vurderes ikke at være værdiforringede Tilgodehavender som er individuelt værdiforringede Tilgodehavender i alt Nedskrivning på tilgodehavender Tilgodehavender netto

Ikke forfalden 1.847,0 21,7 1.868,7 (5,8) 1.862,9

Andel af de samlede tilgodehavender som forventes at blive betalt Nedskrivningsprocent

0,3%

Forfalden mellem 1-30 dage 31-90 dage 184,2 60,8 30,5 16,8 214,7 77,6 (11,2) (8,8) 203,5 68,8

5,2%

11,3%

>91 dage 56,9 211,4 268,3 (195,0) 73,3

I alt 2.148,9 280,4 2.429,3 (220,8) 2.208,5

72,7%

90,9% 9,1%

Afstemning til balancen: Tilgodehavender fra salg netto Andre tilgodehavender - kortfristede Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender - kortfristede i alt

Pr. 31. marts 2011 Tilgodehavender som vurderes ikke at være værdiforringede Tilgodehavender som er individuelt værdiforringede Tilgodehavender i alt Nedskrivning på tilgodehavender Tilgodehavender netto

2.208,5 156,1 21,6 2.386,2

Ikke forfalden 1.299,2 0,2 1.299,4 0,0 1.299,4

Andel af de samlede tilgodehavender som forventes at blive betalt Nedskrivningsprocent

0,0%

Forfalden mellem 1-30 dage 31-90 dage 121,4 43,6 15,5 14,3 136,9 57,9 (4,3) (4,9) 132,6 53,0

3,1%

8,5%

>91 dage 53,4 236,9 290,3 (214,4) 75,9

I alt 1.517,6 266,9 1.784,5 (223,6) 1.560,9

73,9%

87,5% 12,5%

Afstemning til balancen: Tilgodehavender fra salg netto Andre tilgodehavender - kortfristede Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender - kortfristede i alt

1.560,9 157,2 15,6 1.733,7

NOTE 6 - Aktiekapital Aktiekapitalen bestod pr. 31. marts 2012 af 25.500.000 aktier a nominelt 10 kr. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder eller begrænsninger. Egne aktier

Antal stk.

Nominel værdi

Kostpris

Andel af aktiekapitalen

Beholdning primo 2011

1.623.275

16.232.750

184,3

6,37%

Bevægelser 1. kvt. 2011 Køb Afgang til optionsprogram Afgang til medarbejderordninger Beholdning pr. 31. marts 2011

76.000 (70.000) (18.552) 1.610.723

760.000 (700.000) (185.520) 16.107.230

9,8 (6,4) (1,7) 186,0

0,30% -0,27% -0,07% 6,32%

Bevægelser i 2. - 4. kvt. 2011 Køb Afgang til optionsprogram Afgang til medarbejderordninger Beholdning ultimo 2011

460.750 (28.000) (35.110) 2.008.363

4.607.500 (280.000) (351.100) 20.083.630

66,4 (2,8) (3,4) 246,2

1,80% -0,11% -0,14% 7,88%

Bevægelser 1. kvt. 2012 Afgang til optionsprogram Beholdning pr. 31. marts 2012

(54.000) 1.954.363

(540.000) 19.543.630

(5,4) 240,8

-0,21% 7,66%

Schouw & Co. kan i henhold til generalforsamlingens bemyndigelse erhverve indtil 5.100.000 stk. egne aktier, svarende til 20,0% af aktiekapitalen. Bemyndigelsen gælder indtil 1 april 2017.

27


Noter Alle beløb i mio. kr.

NOTE 7 - Rentebærende gæld Ved udgangen af hhv. 1. kvartal 2012 og 1. kvartal 2011 er koncernens gæld opdelt på valuta som vist nedenfor: 31. marts 2012

31. marts 2011

USD 2% Øvrige 3% CZK 6%

CZK 8%

NOK 13%

NOK 13% DKK 30%

MYR 5%

Øvrige 3%

DKK 25%

PLN 4%

MYR 4% PLN 4% EUR 43%

EUR 37%

Den gennemsnitlige effektive rente opgjort pr. 31. marts 2012 er 3,2% (31. marts 2011: 3,2%).

NOTE 8 - Oplysning om nærtstående parter og transaktioner med disse I henhold til lovgivningen anses Givesco A/S, Svinget 24, DK-7323 Give samt bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere samt disse personers relaterede familiemedlemmer som værende nærtstående parter. Nærtstående parter omfatter endvidere selskaber, hvori førnævnte personkreds har væsentlige interesser. Endvidere omfatter nærtstående parter de tilknyttede og associerede virksomheder, hvor Schouw & Co. har bestemmende indflydelse, samt bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere i disse virksomheder. Ledelsens aktieoptionsprogram er omtalt i note 2. Koncernen har lånt yderligere 0,7 mio. kr. til Incuba A/S, således at koncernen nu har et tilgodehavende på 11,2 mio. kr. På samme tidspunkt sidste år havde koncernen et tilgodehavende hos Incuba A/S på 10,8 mio. kr. Koncernen har modtaget 15 tkr. i management fee (2011: 25 tkr.) samt 221 tkr. i renteindtægter (2011: 187 tkr.) fra Incuba A/S. Herudover har der ikke været transaktioner med nærtstående parter.

28

Schouw & Co. delårsrapport Q1 2012  
Schouw & Co. delårsrapport Q1 2012  

Schouw & Co. delårsrapport Q1 2012