Page 1

Steminzicht cultuurplannen

Na de verkiezingen op 19 maart hebben de nieuwe raadsleden op veel vlakken grote beslissingen te nemen, onder meer over de ingrijpende cultuurplannen die inmiddels al zijn ingezet en die grote gevolgen hebben voor de culturele instellingen in Gorinchem. Eén van de uitgangspunten van de eerder vastgestelde cultuurvisie is dat de gemeente anders gaat subsidiëren. Instellingen krijgen straks geen subsidie meer. In plaats daarvan wil de gemeente culturele activiteiten en projecten subsidiëren. (www.gorinchem.nl/cultuurbeleid). Dit schrijven de verschillende partijen in hun verkiezingsprogramma over het thema cultuur in het algemeen en de theaterfunctie van Schouwburg De Nieuwe Doelen, Theater Peeriscoop en Theater ’t Pand in het bijzonder. Met dit steminzicht hopen we u een beeld te kunnen geven, welke partij het meest overeenkomt met uw ideeën over dit thema, voor als u straks op 19 maart bij de Gorcumse Gemeenteraadverkiezingen een keuze moet maken mede gebaseerd op uw voorliefde voor cultuur. PVDA Gorinchem heeft een groot en gevarieerd cultureel aanbod. Veel culturele voorzieningen staan onder druk door de bezuinigingen. Door de juiste keuzes te maken, in goed overleg met vertegenwoordigers van de culturele organisaties, willen wij ervoor zorgen dat cultuur voor iedereen toegankelijk blijft. Samenwerking en accommodaties delen is een goed antwoord op de noodzakelijke bezuinigingen. Nog meer bezuinigingen maakt dat de toegankelijkheid van voorzieningen in gevaar komt. Wij spannen ons in om verdere bezuinigingen op culturele en sport voorzieningen te vermijden. Bovenlokale samenwerking kan voor een aantal voorzieningen een oplossing bieden. Het gebouw De Nieuwe Doelen blijft behouden voor Gorinchem. Het wordt naast Peeriscoop en Theater ’t Pand, de plaats waar verenigingen, scholen en amateurgroepen hun voorstelling kunnen geven. Ook zal hier een professioneel aanbod te genieten zijn dat is aangepast aan de mogelijkheden van het gebouw en haar middelen. Dit vraagt een andere manier van bedrijfsvoering dan tot nog toe is toegepast. De toegekende budgetten zullen leidend zijn en zullen geen uitloop- of aanvulmogelijkheden meer kennen. Het aanbod van de verschillende instellingen op het gebied van de beoefening van amateurkunsten, zoals muziek, beeldende kunst, theater en dans, zal gewogen en toegekend worden op basis van deelnemersaantallen en toegankelijkheid. Hierbij zal ook gekeken worden naar bedrijfsvoering en budgettering. VVD Cultuur: door, voor en van iedereen. De VVD vindt dat kunst en cultuur vorm en inhoud geven aan de samenleving. Een goed cultuuraanbod heeft bovendien een positief effect op de aantrekkingskracht van de gemeente. De VVD vindt cultuureducatie belangrijk, aandacht voor cultuurhistorie past hierin. Dit maakt dat je trots bent op je buurt en geeft je woonomgeving een eigen gezicht.   Eigen initiatief en privaat ondernemerschap op het gebied van cultuureducatie en cultuuruitvoering wordt sterk aangemoedigd. De VVD denkt dat de cultuursector op eigen benen moet staan en zich voor financiering zou moeten richten op bezoekers, donateurs en sponsoren. De VVD ondersteunt de Cultuurnota van Gorinchem en hoopt dat een nieuwe start impulsen geeft aan de spelers in het culturele veld. De kaders zijn belangrijk: bezuinigingsdoelstelling realiseren, gebouwen kostendekkend verhuren, geen (financiële) verrassingen. De sector moet het zelf doen, of de professionals en niet het stadhuis. We staan open voor goede initiatieven en we zijn bereid tot het steunen van activiteiten en niet van de instituten of gebouwen. De VVD stimuleert ondernemerschap op het gebied van cultuur. Niet meer het stadhuis maar de professionals bepalen en organiseren wat er gebeurt op het gebied van cultuur in Gorinchem.


CDA Een cabaretier van grote landelijke naam, een balletvoorstelling van het Nationaal Ballet of een grote musical met bekende artiesten, het zijn activiteiten waar Gorinchem misschien wel te klein voor is. Het CDA wil niet dat de helft van het toegangskaartje door de overheid wordt betaald. Dankzij de ligging van Gorinchem zijn deze voorstellingen goed te bezoeken in grotere plaatsen als Utrecht, Breda en Rotterdam, die “om de hoek” liggen. Het CDA besteedt het geld liever in het kader van cultuur in Gorinchem zoals de jeugdtheaterschool of de verschillende kunstdisciplines van het voormalige TOON. GROEN LINKS Het is goed toeven in een gemeente met een rijk cultureel aanbod en een actief verenigingsleven. Een bloeiend kunstklimaat draagt bij aan een vitale en creatieve samenleving. In een tijd van teruglopende financiën zijn inventieve manieren nodig om met beperkte middelen zoveel mogelijk creativiteit binnen Gorinchem te stimuleren. Het accent komt meer te liggen op faciliteren en maatwerk. Dat hoeft niet altijd veel geld te kosten: denk aan het verlenen van een vergunning, een opstartsubsidie of een goedkope oefenruimte. Kunst en cultuur hebben een belangrijke maatschappelijke functie; voorzieningen zoals het museum, de theaters en de bibliotheek moeten en kunnen daarin een rol blijven spelen. Helaas is er flink bezuinigd op het kunst- en cultuuraanbod in Gorinchem. Daarom waakt GroenLinks ervoor dat de cultuur in Gorinchem niet verschraalt. Voor GroenLinks is kunst en cultuur geen sluitstuk van de begroting. Zoveel mogelijk mensen moeten gebruiken kunnen (blijven) maken van een gevarieerd kunst- en cultuuraanbod. GroenLinks ondersteunt daarom initiatieven om het aanbod te verbeteren. Uitgangspunt is daarbij dat de focus ligt op activiteiten en niet op organisaties.   D66 Cultuur geeft smaak en kleur aan onze stad. In de Cultuurvisie heeft Gorinchem de vier kerntaken benoemd. De meest in het oog springende is die van het stadspodium. De gemeente heeft de taak op zich genomen om podiumkunst een plaats te geven. Ook in de podiumkunsten dienen de komende jaren duidelijke keuzes te worden gemaakt: er ligt een fikse bezuinigingsopdracht. D66 zal blijven kiezen voor het ondersteunen van podiumkunst die in Gorinchem geworteld is. D66 vindt het belangrijk om met name Gorinchemse verenigingen, scholen en initiatieven een podium te bieden. Voor grotere theaterproducties zien wij nadrukkelijk de ruimte voor samenwerking met grotere theaters in onze omgeving. Gorcum Actief Ook schouwburg De Nieuwe Doelen kan de dans niet langer ontspringen en zal evenredig moeten meedoen aan de opgelegde bezuinigingen. Met een aangepast prestatiecontract moet de dorpshuisfunctie ongewijzigd in stand worden gehouden. Bij de programmering kan de schouwburg zich richten op goed lopende theatervoorstellingen. Het gebouw De Nieuwe Doelen kan commercieel beter worden benut met een horeca-functie op de begane grond. Alle zeilen zullen moeten worden bijgezet om hier een theaterfunctie te kunnen behouden, te overleven tot betere tijden. De twee kleinere theaters Peeriscoop en ’t Pand draaien zelfstandig en vormen mooie voorzieningen, die de stad kleurrijk maken. SP Bij de schouwburg hebben wij meer vraagtekens, omdat zij slechts luttele producties per maand aanbiedt, die bovendien vaak ook elders in de regio te aanschouwen zijn. Bovendien schiet zij naar onze mening duidelijk tekort ten aanzien van de ‘huiskamerfunctie’ en podiumfunctie voor amateurkunst, die zij voor de lokale bevolking dient te vervullen. De overheadkosten zijn zeer aanzienlijk en er moet steeds geld bij voor faciliteiten, die voor de allernieuwste producties onvermijdelijk zouden zijn. Wij vinden dat deze kosten omlaag kunnen. Toch vinden wij dat de schouwburg open moet blijven. Gorinchem verdient een groot theater, waar producties van meer dan gemiddelde omvang kunnen plaatsvinden. Voorwaarde is dan wel dat de schouwburg de tering naar de nering kan zetten en dat de overheadkosten sterk worden gereduceerd. De SP in Gorinchem draagt de kleine theaters in onze stad een warm hart toe. Kleine theaters als Het Pand en Peeriscoop verzorgen vaak mooie producties van goede kwaliteit. Daarom dienen zij behouden te blijven en dienen zij niet te worden belast met extra huurverhoging, die in het geval van de Peeriscoop maar liefst 300% zou moeten gaan bedragen.


Stadsbelang Stadsbelang meent dat kunst en cultuur in de gemeente moet worden gestimuleerd en niet moet worden afgebroken. Een stad zonder cultuur is een stad zonder hart. Cultuur is als verbindende factor binnen de lokale gemeenschap van belang voor inwoners, bezoekers en ondernemers. Een goed cultuuraanbod heeft bovendien een positief effect op de aantrekkingskracht van de gemeente. De aantrekkingskracht en de aantrekkelijkheid van Gorinchem heeft de laatste jaren fors te lijden gehad van de afbraak van het aanbod van culturele voorzieningen als gevolg van bezuinigingen. Bij ongewijzigd beleid dreigt de komende periode nog een aantal belangrijke voorzieningen, zoals bijvoorbeeld de theaters Nieuwe Doelen en ’t Pand voorgoed te verdwijnen. Stadsbelang is daarbij de overtuiging toegedaan dat afbreken duurder is dan opbouwen! Het Toekomstbeeld Cultuur Gorinchem 2013-2018, de zogenoemde Cultuurvisie, zoals deze nota eind 2013 door de Raad is vastgesteld, dient daarom tenminste op het punt van subsidiÍring aanzienlijk te worden bijgesteld. De theaterfunctie van schouwburg De Nieuwe Doelen moet, al dan niet in een nieuwe (rechts)vorm, minimaal in stand worden gehouden, totdat er een nieuwe multifunctionele theatervoorziening is gerealiseerd. Verder wil Stadsbelang dat de gemeente zich actief bezighoudt met het stimuleren en faciliteren van een particulier initiatief vanuit onder meer het bedrijfsleven om in de gemeente en op afzienbare termijn een nieuwe multifunctionele theatervoorziening te realiseren. Christen Unie / SGP Sport, cultuur en recreatie dragen bij aan een juiste balans tussen in- en ontspanning en zijn een positieve invulling van vrije tijd, individueel of gezamenlijk. Daarnaast hebben sport, cultuur en recreatie positieve gezondheidseffecten. Ook op maatschappelijk gebied dragen ze bij aan het vasthouden en bevorderen van gemeenschapszin en onderlinge betrokkenheid in de samenleving. Ook heeft cultuur een belangrijke rol bij kennis- en waardenoverdracht. Verder geen specifieke aandacht in het verkiezingsprogramma 2014 met betrekking tot de theaterfunctie. Jezus Leeft Geen aandacht voor Cultuur in het verkiezingsprogramma 2014.

DND Steminzicht Cultuurplannen  

Een steminzicht van Schouwburg De Nieuwe Doelen, om u een beeld te geven welke partij het meest overeenkomt met uw ideeen over cultuur, voor...

DND Steminzicht Cultuurplannen  

Een steminzicht van Schouwburg De Nieuwe Doelen, om u een beeld te geven welke partij het meest overeenkomt met uw ideeen over cultuur, voor...

Advertisement