Page 1

PROSBECTWS

YSGOL GYFUN BRO MORGANNWG


CYNNWYS

3

RHAGARWEINIAD................................... 4 NOD AC AMCANION YR YSGOL............. 6 ETHOS YR YSGOL.................................... 8 CWRICWLWM........................................ 12 POLISI DYSGU AC ADDYSGU................ 15 Y RHIENI A’R YSGOL.............................. 24 CYFFREDINOL........................................ 26 Y CHWECHED DOSBARTH..................... 35 PONTIO A’R YSGOLION CYNRADD....... 38

Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Colcot Road, Y Barri CF62 8YU Ffôn: 01446 450280 Gwefan: www.yfro.org.uk Pennaeth: Dr Dylan E. Jones Cadeirydd y Llywodraethwyr: Mr Geraint Evans Noddwyd y cyfieithiad Saesneg gan gwmni Prysg

Cyhoeddwyd Hydref 2008


4

RHAGARWEINIAD Ysgol Gyfun Gymraeg ar gyfer cymuned Y Fro yw Ysgol Gyfun Bro Morgannwg. Ein nod yw darparu gwasanaeth o’r safon uchaf bosibl i bawb sy’n ymwneud â hi. Hon yw unig ysgol gyfun Gymraeg yr awdurdod ac rydym wedi llwyddo i greu cartref llawn croeso a gofal i’n disgyblion. Rydym yn falch iawn o lafur y rhai a fu’n meithrin addysg Gymraeg yn ein hardal dros y ddeugain mlynedd ddiwethaf a hyderwn ein bod yn deilwng o’u hymdrechion wrth i lwyddiant yr ysgol hon yn y meysydd academaidd ac allgyrsiol olygu ei bod yn ennill ei phlwyf yn lleol a chenedlaethol. Fe welwch o’r tudalennau sy’n dilyn ein bod yn gosod pwyslais mawr ar anghenion yr unigolyn a’n bod fel ysgol yn ymrwymiedig i Saith Nod Craidd Hawliau Gweithredu Pobl Ifanc Cymru sy’n gosod y plentyn fel unigolyn yng nghanol ein gweithdrefnau. Drwy warchod buddiannau ein gilydd byddwn yn sicrhau llwyddiant i bawb. Athroniaeth o bartneriaeth sydd gennym yma ac fel gyda phob perthynas dda mae’n rhaid i bawb gyfrannu. Rhaid rhoi cyn derbyn. Gyda’n gilydd fe wireddwn y freuddwyd. Mae gennym dîm eithriadol o frwydfrydig ac ymroddgar. Ysbrydolwyd pawb gan y cyfle i greu adrannau, ysgol a thraddodiadau o’r newydd pan agorwyd yr ysgol ym Medi 2000. Rydym wedi meithrin ysgol arbennig ac rwy’n mawr obeithio


y bydd pori drwy’r tudalennau sy’n dilyn yn rhoi blas i chi o’r hyn a gynigir gan Ysgol Gyfun Bro Morgannwg. Rwyf yn hyderus y bydd eich plentyn yn hapus yma gyda ni ac y gallwn weithio gyda’n gilydd i sicrhau dyfodol llwyddiannus iddo ef neu iddi hi. Drwy gydweithio, rhannu llwyddiannau ac ymddiried yn ein gilydd rydym am sicrhau bod pob disgybl yn cyrraedd pen mynydd ei allu a’i dalentau. Gwnawn hynny drwy gynnig cyfle, cynhaliaeth ac arweiniad o fewn cymdeithas bositif, eangfrydig, diogel a gwar. Rydym am ddisgyblion rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg sydd yn falch o draddodiad ac etifeddiaeth eu hardal a’u gwlad. Ceisiwn ddinasyddion cytbwys a chyfrifol sy’n parchu hawliau unigolion eraill. Bydd ganddynt barch at eu meddyliau, eu hysbryd, a’u cyrff ac fe fydd ganddynt orwelion eang a chwilfrydedd am wybodaeth newydd. Meddant ar y medrau angenrheidiol i fanteisio ar her a sialens y dyfodol yn y byd gwaith ac yn y gymdeithas a byddant am barhau i dyfu a datblygu fel dysgwyr gydol oes a dinasyddion y byd. Gyda’n gilydd fe awn i ben y mynydd. Dr Dylan Jones - Pennaeth

5


6

NODAU AC AMCANION YR YSGOL • I sicrhau a meithrin safonau dysgu ac addysgu uchel er mwyn datblygu potensial pob disgybl yn llawn a’i baratoi ar gyfer her y dyfodol; • i feithrin ymwybyddiaeth a balchder yn niwylliant, traddodiadau ac etifeddiaeth Cymru ymysg ein disgyblion a fydd yn sail i ehangu eu gorwelion, eu gwybodaeth a’u hymwybyddiaeth o gydberthynas Cymru ag Ewrop a’r byd; • i sicrhau defnydd o’r Gymraeg fel iaith naturiol i gyfathrebu trwy ddatblygu gallu, hyder ac awydd ymhob disgybl i’w defnyddio fel cyfrwng byw a pherthnasol; • i ddatblygu perthynas agos a phontio cyson rhwng yr ysgol, rhieni a chymuned eang ac amrywiol Bro Morgannwg; • i feithrin amgylchfyd yn yr ysgol sy’n sicrhau parch at yr unigolyn a gofal am ei (h)anghenion ar sail perthynas dda ac adeiladol rhwng pawb sy’n cyfrannu at fywyd a gwaith yr ysgol; • i ddarparu amrywiaeth o brofiadau a chyfleon sy’n annog pob unigolyn i ddatblygu ei g/chymeriad yn llawn a thrwy hynny ei b/pharatoi i fod yn ddinesydd cytbwys a chyfrifol. Anelwn at gyflawni’r nodau ac amcanion yma o fewn fframwaith Saith Nod Craidd Hawliau Gweithredu Pobl Ifanc Cymru sef eu bod: • yn cael dechrau da mewn bywyd;


• yn cael ystod gynhwysfawr o gyfleoedd addysg a dysg; • yn mwynhau’r iechyd gorau posib, yn rhydd o gamdriniaeth, erledigaeth ac ecsploetiaeth; • yn gallu cael mynediad at weithgareddau chwarae, hamdden, chwaraeon a diwylliannol; • yn cael eu trin gyda pharch, yn cael pobl i wrando arnynt, gan gydnabod eu hil a’u hunaniaeth ddiwylliannol; • yn byw mewn cartref a chymuned ddiogel sy’n cefnogi lles corfforol ac emosiynol; • ddim dan anfantais oherwydd tlodi. EIN CENHEDAETH Cenhadaeth i’r disgybl Nod yr ysgol yw i gynnig addysg Gymraeg gyflawn i chi a thrwy hynny gwneud yn siwr eich bod yn cyrraedd y safonau uchaf posib yn ôl eich gallu a’ch talentau. Fe wnawn ni hyn mewn awyrgylch sy’n eich cynnal ac yn eich parchu fel unigolyn ac sydd yn driw i saith nod creiddiol Hawliau Gweithredu Pobl Ifanc Cymru. Cenhadaeth i’r rhieni Tra’n gweithio i sicrhau ein cenhadaeth i’r disgybl fe ymrwymwn i’ch cynnwys chi fel partner yn ein hymdrechion ac i gyfathrebu’n glir ac yn onest yn ôl yr angen. “Dyro dy law i mi ac fe awn i ben y mynydd”

7


8

ETHOS YR YSGOL Iaith a Chymreictod Cymraeg yw iaith yr ysgol - iaith y gwersi, iaith gweinyddiaeth, iaith cyfathrebu yr athrawon â’r disgyblion, a’r disgyblion â’i gilydd. Gofynnwn i rieni gefnogi’r Gymraeg, yn bennaf gan sicrhau bod pob plentyn yn siarad Cymraeg ar bob cyfle posib, a gwneud ymdrech i annog plant i gymryd rhan mewn gweithgareddau Cymraeg neu gefnogi unrhyw ddigwyddiadau Cymraeg a drefnir yn Y Fro. Gofynnwn hefyd i rieni wneud yn siwr bod eu plant yn gwylio teledu Cymraeg, gwrando ar radio a cherddoriaeth Gymraeg, a’u hannog i ddarllen papurau, llyfrau a chylchgronau Cymraeg. Mae anogaeth a chydweithrediad rhieni yn hyn yn cael effaith bositif ar agwedd plant. Rydym am feithrin balchder a hyder y disgyblion yn yr iaith Gymraeg, a’u hannog i’w defnyddio ymhob agwedd o’u bywydau. Dim ond trwy ei hymarfer ar bob cyfle posib y bydd hyn yn digwydd. Rydym yn ddyledus i’r unigolion a fu’n cynnal y fflam yn Y Fro ers cyhyd, ac yn ymwybodol fod gennym ddyletswydd fel ysgol i adeiladau ar eu gwaith i gryfhau Cymreictod yn Y Fro. I wneud hynny, mae’n rhaid i’r ysgol ei hunan fod yn gryf a chadarn ei Chymraeg. Y bobl bwysicaf i arddel yr iaith o fewn yr ysgol ac yn y gymuned ehangach yw’r disgyblion.


Gofal bugeiliol Nod cynllun bugeiliol yr ysgol yw sicrhau amgylchfyd gynhaliol a diogel lle gall pob disgybl ddatblygu holl nodweddion ei gymeriad a’i dalentau. Mae cyfrifoldeb ar bob athro ac athrawes i ofalu am les a chynnydd y disgyblion yn ogystal â chynnal safonau addysgol. Bydd y gwaith creiddiol o hyrwyddo datblygiad yr unigolyn cyflawn yn cael ei gyflawni gan y Tiwtor Dosbarth ac ystyrir hyn yn sylfaen i gyfundrefn Cynnal ac Arwain disgyblion yr ysgol. Bydd yr un Tiwtor Dosbarth gan bob disgybl o Flwyddyn 7 hyd at Flwyddyn 11, a threfnir cyfarfodydd blynyddol er mwyn trafod lles a chynnydd y disgybl gyda’r rhieni. Mewn unrhyw achos o anhawster neu broblem o fewn yr ysgol, dylid cysylltu â’r Tiwtor Dosbarth. Os oes angen sylw pellach, gellir wedyn gysylltu â’r Pennaeth Blwyddyn. Trefnir cyfnodau cyfweld cyson gyda’r disgyblion lle trafodir unrhyw broblemau penodol, ynghyd â chynnydd academiadd, ymrwymiad tuag at weithgareddau all-gyrsiol a diddordebau pellach.

Ymgartrefu yn yr ysgol Sylweddolwn nad yw hi bob amser yn hawdd i ddisgyblion symud o’u hysgolion blaenorol, cyfarwydd, i un sy’n llawer mwy ac yn ddieithr. Pwrpas y broses bontio yw cynnwys yr ysgolion, y rhieni a’r plant, er mwyn sicrhau strwythur trosglwyddo effeithiol ac esmwyth o’r cynradd i’r

9


10

uwchradd. Gwnawn ein gorau i sicrhau bydd plant newydd yn dod i deimlo’n rhan o deulu’r ysgol yn gyflym iawn, er mwyn iddynt fedru manteisio’n llawn ar y profiadau addysgol ac all-gyrsiol a gynigir iddynt yma. Ceir mwy o fanylion am y gyfundrefn drosglwyddo yn yr adran ar bontio sydd yn y prospectws hwn.

Cynnal ac arwain Y polisi cynnal ac arwain yw polisi disgyblaeth gadarnhaol yr ysgol. Fe’i henwyd yn ofalus i adlewyrchu ein nod fel ysgol. Mae disgyblaeth gadarnhaol yn ymwneud • ag ymddygiad y disgyblion • â chynorthwyo’r disgyblion i weithio’n galed er mwyn cyrraedd safon uchel ac agwedd gadarnhaol tuag at Gymreictod, presenoldeb,prydlondeb,gwisg ysgol, gwaith cartref, gwaith dosbarth a gwaith cwrs Yn unol â’r hyn sy’n cael ei nodi yn y cytundeb ysgol/ cartref sydd yn nyddiaduron y disgyblion, gofynnwn am gydweithrediad llawn rhieni i sicrhau bod eu plant • yn arddel safonau uchel o ymddygiad; • yn anelu at wneud eu gorau; • yn bresennol yn yr ysgol; • yn brydlon; • yn gwisgo’r wisg swyddogol; • yn gwneud eu gwaith cartref/gwaith cwrs.


Golyga hyn hefyd fod rhieni • yn arwyddo’r Dyddiadur Gwaith Cartref yn wythnosol; • yn mynychu’r Cyfarfodydd Rhieni i drafod gwaith eu plant. Ceir system o bwyntiau clod a stampiau diffyg ymdrech er mwyn gwireddu amcanion y polisi hwn. Caiff y rhain eu monitro gan y tiwtoriaid dosbarth a’r Penaethiaid Blwyddyn perthnasol.

Bwlio Ein nod yw sicrhau bod Ysgol Gyfun Bro Morgannwg yn ysgol ddiogel a hapus i bob disgybl. Rydym wedi ymrwymo i wrthsefyll bwlio - ac felly bydd unrhyw achos o fwlio yn cael ei gymryd o ddifrif. Mae gan yr ysgol bolisi gwrth fwlio sydd wedi’i gyd-lunio gan y disgyblion ac fe ddylid cysylltu â’r ysgol, neu’r wefan, er mwyn gweld copi ohono.

Datblygu’r unigolyn yn ddinesydd cyfrifol a chytbwys I’r perwyl hwn, gwahoddir nifer fawr o ymwelwyr i’r ysgol yn ystod y flwyddyn i drafod materion penodol ac yn yr un modd, trefnir nifer o weithgareddau neu gasgliadau sy’n codi arian tuag at elusennau dyngarol.

11


12

CWRICWLWM Nod Cwricwlwm Ysgol Gyfun Bro Morgannwg yw hyrwyddo datblygiad cymdeithasol â phersonol pob disgybl yn yr ysgol fel aelodau llawn o gymdeithas, gan eu paratoi ar gyfer bywyd oedolyn. Mynegir hyn yn ein gweledigaeth ar gyfer ein disgyblion. Dylid felly rhoi cyfle cyfartal i bob disgybl er mwyn sicrhau eu bod yn datblygu hyd eithaf eu gallu fel dysgwyr sydd: • wedi eu cymell i ddysgu; • yn cymryd cyfrifoldeb personol dros ddysgu; • yn gweithio gydag eraill; • yn datblygu a chymhwyso sgiliau dysgu; • yn dysgu oddi wrth a gwella eu perfformiad eu hunain. a’u bod yn aelodau o gymdeithas sydd: • yn emosiynol fedrus • yn rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg ac sy’n falch o draddodiad ac etifeddiaeth eu hardal a’u gwlad • yn ddinasyddion cytbwys a chyfrifol sy’n parchu hawliau unigolion eraill ac sy’n gyfforddus â’u hunain • yn dangos parch at eu meddyliau, eu hysbryd a’u cyrff • yn dangos bod ganddynt orwelion eang a chwilfrydedd am wybodaeth newydd


• yn meddu ar y sgiliau angenrheidiol i fanteisio ar her a sialens y dyfodol yn y byd gwaith ac y byddant am dyfu a datblygu fel dysgwyr gydol oes a dinasyddion y byd. Mae cwricwlwm yr ysgol wedi ei gynllunio ar draws y Cyfnodau Allweddol (CA2-CA3; CA3-CA4; CA4-5) er mwyn sicrhau dilyniant a chynnydd yn y safonau a gyflawnir gan ddisgyblion, ac yn ansawdd y dysgu a’r addysgu. Mae ansawdd y cwricwlwm yn cael ei adlewyrchu yn yr effaith mae ei gynnwys, ei brosesau a’i drefniadaeth yn ei gael ar ddatblygiad personol a chymdeithasol disgyblion, drwy ddefnyddio strategaethau dysgu ac addysgu addas. Ystyrir y canlynol yn y broses: • potensial pob disgybl; • sut mae disgyblion yn dysgu, yn ogystal â’r hyn maent yn ei ddysgu; • anogaeth i ddisgyblion i ddatblygu ar gyflymder sydd ysn addas iddynt fel unigolyn. Cyfnod Allweddol 3 Addysgir Addysg Grefyddol, Addysg Gorfforol, Addysg Bersonol a Chymdeithasol (yn cynnwys, Addysg Rhyw a Gyrfaoedd) Cymraeg, Saesneg, Mathemateg, Gwyddoniaeth, Ieithoedd Tramor Modern, Technoleg, Technoleg Gwybodaeth, Hanes, Daearyddiaeth, Celf, Cerddoriaeth a Drama. Cynhelir asesiadau athro sy’n statudol ar ddiwedd y cyfnod allweddol hwn. Rhoddir pwyslais ar hybu sgiliau o fewn cwricwlwm pob pwnc unigol ac ar draws y cwricwlwm cyfan.

13


14

Cyfnod Allwedol 4 Astudir y canlynol sy’n bynciau gorfodol: Addysg Grefyddol, Addysg Gorfforol, Addysg Bersonol a Chymdeithasol (yn cynnwys Addysg Rhyw ac Addysg Gyrfaoedd), Cymraeg, Saesneg, Mathemateg, Gwyddoniaeth, Technoleg Gwybodaeth a thri phwnc opsiwn. Achredir y pynciau yma gan arholiadau allanol neu waith cwrs allanol ac fe roddir cyfle lle bo’n briodol a phosib i ddisgyblion sefyll arholiadau yn gynnar.

Cyfnod Allweddol 5 Astudir y canlynol sy’n bynciau gorfodol: Addysg Grefyddol, Addysg Bersonol a Chymdeithasol (yn cynnwys, Addysg Rhyw a Gyrfaoedd) ynghyd â phynciau opsiwn lle achredir y disgyblion â chymwysterau Safon Uwch/Uwch Gyfrannol TGAU, BTEC neu CACHE. Cyflwynwyd y Fagloriaeth Gymreig ym mis Medi 2008 i bob disgybl yn y chweched dosbarth ar lefel uwch neu ganolradd, fel y bo’n briodol. Yn unol â gweledigaeth Llwybrau Dysgu 14-19 cynigir cyrsiau galwedigaethol gan staff yr ysgol ac mewn partneriaeth â Choleg y Barri a Choleg Paratoi Milwrol Caerdydd. Pwysleisir yn yr un modd, bwysigrwydd y sgiliau allweddol a achredir ar draws y cyfnodau allweddol.


POLISI DYSGU AC ADDYSGU Amlinellir prif strategaethau dysgu ac addysgu yr ysgol yn y polisi cynhwysfawr hwn. Ceir gweithgor o staff, o dan arweiniad y Dirprwy Bennaeth, sy’n flaengar yn sicrhau bod yr holl staff yn ymwybodol o’r datblygiadau diweddaraf ym maes addysgeg a bod y disgyblion yn eu tro yn elwa o’r ddarpariaeth hon. Mae y nodweddion canlynol yn greiddiol i’r dysgu ac addysgu ym Mro Morgannwg: • creu disgwyliadau uchel o ran perfformiad y disgyblion; • datblygu amrywiaeth o ddulliau addysgu; • sicrhau bod sialens o fewn y gwersi; • creu awyrgylch lle yr anogir awyrgylch o ddatrys problemau yn y gwersi; • disgyblion sy’n ddysgwyr gweithredol gan dderbyn cyfrifoldeb cynyddol am eu dysgu wrth iddynt fynd yn hŷn; • gwaith cartref a osodir yn atgyfnerthu ac adeiladu ar waith y dosbarth; • cyflwyno nodau dysgu pob gwers ar ddechrau gwers; • rhannu rheolau am waith grŵp â’r disgyblion ar lafar yn ogystal â’u harddangos ar wal pob ystafell dosbarth; • rhoi cyfle i ddisgyblion adfyfyrio ar derfyn gwers. Nodir cwestiynau y gellid eu holi i’r disgyblion ar wal pob ystafell ddosbarth;

15


16

• rhaglen gyfoethog o weithgareddau ac ymweliadau allgyrsiol; • agwedd ymchwilio i ddysgu ac addysgu wedi ei meithrin; • ethos o gynhaliaeth lle yr herir cyflawniad ac y rhoddir anogaeth fel rhan an-natod o’r gwersi. Asesu a chofnodi Bydd asesiad parhaus o’r gwaith a gyflawnwyd a thrwy hyn gallwn gadw golwg manwl ar gynnydd disgybl a chywiro unrhyw wendid a ymddengys. Rhan hanfodol o’r broses yw cyd-weithrediad y disgyblion a’r rhieni. Mae’r Adran Cynnal Dysgu yn cynnig cymorth i unrhyw ddisgybl sydd ei angen yn unol â chôd ymarfer AAA. Mae copi cyflawn o’r polisi ar gael yn yr ysgol, neu ar y wefan. Y drefn achwyno Yn unol â gofynion Adran 23 Deddf Diwygio Addysg 1988, mae’r Awdurdod Addysg Lleol wedi sefydlu trefniadaeth ar gyfer delio â chwynion am gwricwlwm yr ysgol. Gellir cael copiau o’r dogfennau hyn drwy ysgrifennu at y Pennaeth neu’r Cyfarwyddwr Addysg. Awgrymir y dylid dechrau’r broses o ddatrys unrhyw broblemau neu gwynion trwy ddilyn trefniadau achwyno yr ysgol. Gwneir pob ymdrech i ddatrys problemau yn anffurfiol cyhyd ag y bo modd. Fe gewch gopi o drefniadau achwyno’r ysgol drwy gysylltu â’r ysgol ar 01446 450280 neu


post@bromorgannwg.org.uk. Fe geir copi hefyd yn nerbynfa’r ysgol ac ar y wefan. Rydym yn croesawu sylwadau rhieni a disgyblion, boed yn adeiladol neu fel arall, er mwyn parhau â’r broses o sicrhau’r safonau uchaf posibl yng ngwaith yr ysgol. Darpariaeth Anghenion Addysgol Arbennig yr ysgol Amlygir y nodau canlynol ym mholisi AAA yr ysgol: • adnabod ac asesu anghenion y disgybl cyn gynted ag sy’n bosib, gan ddilyn a gweithredu ar unrhyw wybodaeth gychwynnol ac ymgynghori ymlaen llaw â’r ysgol gynradd a fynychodd y disgybl er mwyn sicrhau dilyniant yn y ddarpariaeth; • adnabod, ymateb i, monitro a chloriannu’n rheolaidd Anghenion Addysgol Arbennig y disgyblion; • darparu cynhaliaeth addas ar gyfer disgyblion sydd ag Anghenion Addysgol Arbennig; • sicrhau bod y disgybl yn derbyn profiad addysgol mor eang a chytbwys ag sy’n bosibl, gan warchod ei hawl i’r mynediad llawnaf posibl i’r Cwricwlwm Cenedlaethol; • ymateb i’r ystod gofynion yn hylaw a hyblyg, gan baratoi cynlluniau gwaith sydd yn cydnabod pwysigrwydd gweithgareddau gwahaniaethol sydd yn rhoi cyfle i’r holl ddisgyblion lwyddo a chael eu hymestyn; • sefydlu’r egwyddor fod gan bob aelod o`r staff gyfrifoldeb dros blant ag Anghenion Addysgol Arbennig ; • gwella sgiliau llythrennedd a rhifedd y disgyblion;

17


18

• gwella hunan ddelwedd a hybu hyder y disgyblion drwy ddefnyddio systemau clod yr ysgol; • dyrannu a defnyddio adnoddau yn bwrpasol; • addysgu disgyblion ag Anghenion Addysgol Arbennig (yn cynnwys rhai sydd â Datganiad) ochr yn ochr â’u cyfoedion yn y brif ffrwd, lle bo hynny’n addas a chan ystyried dymuniadau’r rhieni a’r disgybl; • sefydlu a meithrin partneriaeth a chydweithrediad sydd mor llawn â phosibl rhwng disgyblion, eu rhieni, yr ALl, asiantaethau allanol, ysgolion y dalgylch ac Ysgol Gyfun Bro Morgannwg er mwyn cynnal pob disgybl i’r eithaf; • sicrhau bod yna gyfle cyfartal i’r disgyblion sydd ag Anghenion Addysgol Arbennig yn unol â pholisi Cyfle Cyfartal yr ysgol; • dangos parch tuag atynt fel unigolion a sicrhau amgylchedd gweithgar a sefydlog tu fewn a thu allan i’r dosbarth gan ddilyn prif nodau ac amcanion yr ysgol; • hyrwyddo medrau cymdeithasol a helpu’r disgyblion i gyrraedd safon dderbyniol o ran ymddygiad; • sicrhau bod yna drefniadau arbennig yn ystod arholiadau mewnol ac allanol ar gyfer y disgyblion sydd ag Anghenion Addysgol Arbennig lle bo angen; • darparu rhaglen HMS ystyrlon ar gyfer Llywodraethwyr yr ysgol, y Pennaeth a’r Uwch Dîm Arwain, Athrawon a Chynorthwy-wyr Cynnal Dysgu i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth a fydd yn arwain at yr addysg orau bosib i ddisgyblion ag Anghenion Addysgol Arbennig.


Polisi abl a thalentog Yn yr un modd, mae darpariaeth eang yn gwricwlaidd ac allgyrsiol i ddisgyblion dawnus Bro Morgannwg. Fel ysgol cyfeiriwn at ddata a dderbynir gan y Sir bob mis Medi er mwyn pennu pa ddisgyblion yn ôl y sgoriau perthnasol hynny sy’n naturiol alluog. Yn ogystal â hyn, defnyddia’r adrannau y rhestri-cyfeirio pwnc penodol er mwyn pennu pa ddisgyblion sy’n naturiol dalentog yn eu meysydd hwy. Yn unol â pholisi cynlluniau gwaith gwahaniaethol yr ysgol darparir deunydd ymestynnol ar gyfer y disgyblion dawnus ac fe roddir cyfle, lle bo hynny’n briodol a phosib, i ddisgyblion sefyll arholiadau allanol yn gynnar. Gwaith cartref Cynllunnir gwaith cartref gan adrannau yn ôl gofynion y cwrs addysg a’i ddatblygiad. Gall gwaith cartref gynnwys gwaith ysgrifenedig, darllen, adolygu, paratoi ar gyfer gwaith dosbarth, ymchwilio ar gyfer cywaith neu dasgau eraill. Mae cefnogaeth rhieni yn hanfodol i sicrhau bod amser a chyfleusterau i astudio ar gael. Atgoffir rhieni eu bod nhw’n gyfrifol am sicrhau bod disgyblion yn sefydlu patrwm gwaith rheolaidd. Mae pob disgybl yn derbyn Dyddiadur Gwaith Cartref ar ddechrau pob blwyddyn ysgol. Anogir y disgyblion i ddefnyddio’r dyddiadur i drefnu eu gwaith a’u hamser. Disgwylir iddynt ei gwblhau’n ddyddiol. Gofynnir i rieni lofnodi dyddiadur eu plentyn yn wythnosol.

19


20

Cyngor gyrfaol Ein nod yw datblygu’r gydberthynas rhwng pobl ifanc, eu dysgu a’r byd gwaith a hyder ein disgyblion i wneud y gorau o bob cyfle. Rhoddir cyfleoedd i fyfyrwyr bennu nodau hirdymor, darparu cymhelliant a chynnig canolbwynt ar gyfer eu hastudiaethau yn ogystal â rhoi cipolwg iddynt ar y byd gwaith a’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau sy’n ofynnol mewn gweithle sy’n newid o hyd. Gellir cyflawni hyn yn effeithiol drwy amrywiol brofiadau. Mae hyn yn cynnwys y profiad uniongyrchol gorau posibl o’r byd gwaith megis profiad gwaith ym mlwyddyn 10 a 12, wedi’u hategu gan gyfleoedd ar gyfer cyngor ac arweiniad unigol. Mae’r ysgol yn ceisio sicrhau bod myfyrwyr yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau, megis dosbarthiadau meistri, sesiynau i efelychu byd gwaith, gweithdai gydag entrepreneuriaid yn ogystal â lleoliadau gyda chyflogwyr a gwaith rhan amser addas. Mae gwirfoddoli a chymryd rhan yn y gymuned hefyd yn elfennau pwysig o ddatblygu sgiliau cysylltiedig â’r gwaith. Mae rhoi’r cyfleoedd hyn i fyfyrwyr yn sicrhau bod yr ysgol yn bodloni’r Fframwaith Cenedlaethol ar gyfer Gyrfaoedd a’r Byd Gwaith yn ogystal â gofyniad y Craidd Dysgu o fewn Llwybrau Dysgu (14-19). Ym mhob Cyfnod Allweddol, cynigir cyngor gyrfaol fel rhan o gwricwlwm yr ysgol. Mae’r rhaglen o dan ofal Cydlynydd ABCh yr ysgol. Yn ogystal â hynny, ceir ymweliadau cyson â’r ysgol gan Swyddogion Gyrfaoedd y Sir ac arbenigwyr eraill. Yn ystod Tymor


y Pasg Blwyddyn 9, gwahoddir rhieni a disgyblion Blwyddyn 9 i Noson Opsiynau yn yr ysgol, pan fydd cyfle i drafod gyda Swyddogion Gyrfaoedd ac athrawon cyn gwneud penderfyniadau ynglyn â phynciau dewisol Blynyddoedd 10 ac 11. Gwneir darpariaeth gyffelyb ar gyfer blwyddyn 11 sy’n awyddus i barhau â’u hastudiaethau yn y chweched dosbarth yn yr ysgol. Fe sicrheir ein bod yn rhoi gwybodaeth eang i’n disgyblion o’r byd gwaith ac yn eu helpu i ddeall diwydiant, yr economi, a’r cyfleoedd a gynigir drwy gychwyn busnes drwy gyfeiriadau yng nghynlluniau gwaith yr adrannau a hefyd drwy ein rhaglen ABCh. Fe ddarperir ddiwrnodau busnes a diwydiant hefyd i flynyddoedd 7, 8, 9 a 12. Addysg Grefyddol Dysgir Addysg Grefyddol i bob safon yn ôl gofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol a’r gofynion statudol. Mae gan rieni’r hawl i eithrio eu plentyn o’r gwersi wrth wneud cais ffurfiol trwy lythyr i’r Pennaeth ac yna fe drafodir y ddarpariaeth amgen briodol â’r rhieni. Addysg Bersonol a Chymdeithasol ac Addysg lechyd Dilynir y cwrs yng Nghyfnod Allweddol 3 a 4: • yn draws gwricwlaidd; • yn ystod y cyfnod bugeiliol gyda’r athro dosbarth drwy drafodaeth; • trwy drafod addysg iechyd ac addysg rhyw gydag athro arbenigol; • trwy ddefnyddio asiantaethau arbenigol o’r tu allan i gefnogi gwaith yr athrawon.

21


22

Ceir gwersi penodol ar gwricwlwm CA5 yn ogystal. Cynigir addysg rhyw fel rhan o’r cwrs ABCh. Cyflwynir hyn mewn modd gwrthrychol, cytbwys a sensitif wedi’i osod o fewn fframwaith clir o werthoedd. Fe geir cyfle i rieni weld y deunyddiau a ddefnyddir yn ystod nosweithiau agored a nosweithiau rhieni. Mae gan rieni’r hawl i eithrio eu plentyn o’r gwersi wrth wneud cais ffurfiol trwy lythyr at y Pennaeth.

Addysg Gorfforol a chwaraeon Nod yr Adran Addysg Gorfforol yw cyflwyno ystod eang o gyfleoedd dysgu i’r disgyblion er mwyn datblygu ffitrwydd corfforol, cyd-drefniant, sgiliau ymarferol, gwybodaeth a deallusrwydd. Anogir y disgyblion i barchu chwarae teg, i dderbyn cystadleuaeth mewn modd cadarnhaol ac i ddatblygu hunan hyder. Mae adran gref gennym sydd ag athrawon brwd ac ymroddgar. Mae gan yr adran adnoddau rhagorol sy’n cynnwys pedwar cae chwaraeon, stiwdio ddawns, ystafell ffitrwydd, campfa, ysgubor a chae caled tu allan. Ymgymerir ag amrywiaeth eang o weithgaraeddau chwaraeon yn ystod y flwyddyn lle y bydd disgyblion yn cynrychioli’r ysgol. Mae’r rhain yn cynnwys rygbi, pêl-droed, criced, pêl-rhwyd, hoci, pêlfas, gymnasteg, athletau, a rhedeg traws gwlad. Mae unrhyw ddisgybl sy’n cymryd rhan yn cynrhychioli’r ysgol a chydnabyddir hyn fel braint sy’n gyfartal â chyflawniad academiaidd ac artistig.


Gweithgareddau allgyrsiol Mae Ysgol Gyfun Bro Morgannwg yn nodedig am ei chyfoeth o weithgareddau allgyrsiol sy’n cyfoethogi’r cwricwlwm academaidd a’r amrywiaeth eang a gynigir. Maent yn greiddiol i lwyddiant yr ysgol oherwydd: • caiff y disgyblion y cyfle i ‘fyw’r Gymraeg’ a gloywi iaith wrth ei defnyddio mewn sefyllfaoedd amrywiol; • datblygir holl agweddau cymeriad a phersonoliaeth y disgybl wrth gynnig profiadau a hybu sgiliau cymdeithasol y tu hwnt i bedair wal y dosbarth; • rhydd y gweithgareddau gyfle i blant gymryd rhan mewn nifer o weithgareddau yn gyhoeddus neu yn gystadleuol (e.e. chwaraeon, cyngherddau, dramâu a.y.y.b.); • daw’r disgyblion yn rhan o ddiwylliant a thraddodiadau Cymru wrth gymryd rhan mewn Eisteddfodau ac achlysuron lleol a chenedlaethol eraill. Trefnir nifer o weithgareddau amrywiol tu hwnt i oriau gwersi yn ystod amser cinio ac ar ôl ysgol. Cynigir cyfle i bawb ymwneud â’r rhain. Mae’n ffaith mai po fwyaf o amser y treulia plentyn yn siarad Cymraeg, y gorau y bydd ei f/meistrolaeth o’r iaith. Trefnir amryw o gyrsiau preswyl yng Nghymru a thramor. Rydym wedi datblygu patrwm lle y cynigir cyrsiau gwahanol yn ôl y flwyddyn ysgol a cheir gwybodaeth am y rhain yng nghalendr yr ysgol bob blwyddyn.

23


24

Y RHIENI A’R YSGOL Fel sydd wedi ei nodi yn ein cenhadaeth ein nod yw sefydlu perthynas dda, agored a chyfeillgar rhwng yr ysgol a rhieni ein disgyblion. Ystyriwn gydweithrediad gyda rhieni yn allweddol i lwyddiant a hapusrwydd pob disgybl. Ystyrir mai dyddiadur y disgybl yw’r ddolen gyswllt rhwng y cartref a’r ysgol yn y man cyntaf ond fe groesewir cysylltiadau uniongyrchol eraill fel y nodir isod. Yr iaith Gymraeg Hyderwn y byddwn yn derbyn cefnogaeth bob rhiant wrth hyrwyddo y Gymraeg a Chymreictod gan mai dyma iaith pob dydd ac addysgu yr ysgol. Mae anogaeth a chydweithrediad rhieni yn hyn o beth yn gwneud gwahaniaeth bositif i agwedd plant. Cysylltu â’r ysgol Mae cyfathrebu agored ac effeithiol rhwng yr ysgol a’r cartref yn allweddol. Os dymunwch drafod unrhyw fater â’r ysgol, croesawn i rieni gysylltu â ni naill ai ar y ffôn neu drwy ymweld â’r ysgol. Er mwyn sicrhau trefn effeithiol, gofynnwn i rieni ffonio’r ysgol i siarad â’r Tiwtor Dosbarth yn y lle cyntaf. Os oes gan rieni gŵyn yn ymwneud â’u plentyn a’r ysgol, gofynnwn iddynt gysylltu yn gyntaf â’r Pennaeth Blwyddyn perthnasol, yna os oes problem bellach, â’r Pennaeth Cynorthwyol. Os na ddaw ateb boddhaol,


dylid cysylltu â’r Pennaeth ac yna â Chadeirydd y Bwrdd Llywodraethu os pery’r anfodlonrwydd, yn unol â threfn Polisi achwyno yr ysgol. Hoffem bwysleisio y dylech gysylltu â’r ysgol yn gyntaf, gan mai fel hyn y datrysir y mwyafrif o broblemau. Adrodd yn ôl i rieni Bydd pob rhiant yn derbyn adroddiadau cyson ar gynnydd eu plant, un ai yn adroddiadau diwedd cyfnod allweddol, adroddiad pynciol llawn neu adroddiadau interim. Nosweithiau rhieni Mae’r nosweithiau yma yn hanfodol i’r broses asesu am eu bod yn cynnig adborth i’r rhieni ar gynnydd eu plant. Mae gan y nosweithiau yma ran allweddol i’w chwarae wrth adeiladu’r bartneriaeth rhwng staff a rhieni. Mae’r cyfnewid gwybodaeth sy’n digwydd yn gymorth i ddeall anghenion y disgybl. Cynhelir o leiaf un cyfarfod gyda’r nos i rieni, fesul blwyddyn ysgol. Bydd yr athrawon hyn, tiwtoriaid blwyddyn, athrawon dosbarth ac athrawon pwnc ar gael i ymgynghori â chi. Hefyd, gwahoddir rhieni darpar ddisgyblion newydd i gyfarfod a gynhelir yn yr ysgol cyn i’r plant ddechrau fel disgyblion. Y gymdeithas rieni (CRYF) Fel ysgol rydym yn ffodus iawn bod criw gweithgar o rieni a staff yn trefnu gweithgareddau amrywiol i godi arian tuag at yr ysgol. Rhwng y flwyddyn 2000 a 2008 llwyddwyd i godi dros £100,000 er mwyn ariannu adnoddau a gweithgareddau. Hyderwn fel ysgol y byddwch chi fel rhieni yn barod i gefnogi CRYF er mwyn parhau â’r arfer dda a sefydlwyd eisioes.

25


26

CYFFREDINOL Presenoldeb yn yr ysgol Mae presenoldeb cyson pob disgybl yn yr ysgol yn holl bwysig. Anelwn at wella ar y targed o 93% bob blwyddyn. Gan fod absenoldeb yn amharu ar gynnydd disgybl, mae’r ysgol yn awyddus i sicrhau cyfradd presenoldeb uchel. Er lles a diogelwch eich plentyn, gofynnir i rieni gysylltu â’r ysgol cyn 10 o’r gloch y bore os ydy disgybl yn absennol o’r ysgol. Os na dderbynnir galwad ffôn, bydd yr ysgol yn cysylltu â’r rhieni. Absenoldeb gyda chaniatâd Mae’r ysgol yn derbyn absenoldeb disgybl ar gyfer: • apwyntiad meddygol/deintyddol • profedigaethau a materion teuluol • cyfweliadau • dyddiau gŵyl crefyddol Absenoldeb heb ganiatâd Nid yw’r ysgol, fel arfer, yn barod i ganiatáu absenoldeb am y rhesymau canlynol: • gwarchod brodyr/chwiorydd • gofalu am y tŷ • siopa • ymweliadau preifat yn ystod oriau ysgol • cyrraedd yn hwyr heb reswm dilys


Os oes sefyllfa arbennig yn codi lle bo angen i ddisgyblion fynd ar wyliau yn ystod y tymor gofynnir i rieni lenwi ffurflen gais a’i dychwelyd at y Pennaeth. Pan dybir bod disgybl yn absennol heb reswm teilwng bydd yr ysgol yn cysylltu â’r rhieni i drafod y mater. Mae’r ysgol yn cyd-weithio’n agos â’r Swyddog Lles mewn achosion o absenoldeb sy’n achosi pryder. Mae presenoldeb yn cael ei gofnodi yng Nghofnod Cyrhaeddiad y disgybl. Nodyn absenoldeb Pan fo plentyn yn absennol o’r ysgol, disgwylir iddo ddod â nodyn o esboniad gan ei rieni ar ei ddychweliad a’i roi i’w diwtor dosbarth. Gellir canfod y slipiau absenoldeb yn nyddiaduron y disgyblion. Mewn achos o anhawster neu broblem o fewn yr ysgol, dylid cysylltu â’r Tiwtor Dosbarth. Os oes angen sylw pellach, cysyllter â’r Pennaeth BIwyddyn. Cyfle cyfartal Bwriad Ysgol Gyfun Bro Morgannwg yw cynnig cyfle cyfartal i bob disgybl ym mhob agwedd o fywyd yr ysgol heb wahaniaethu ar sail gallu, rhyw, hil, crefydd nac anabledd corfforol. Rydym yn gwrthwynebu yn gadarnhaol unrhyw raniadau sy’n ymddangos ar sail cefndir hiliol, crefyddol neu ieithyddol disgyblion trwy gyfrwng Addysg Grefyddol, y rhaglen ABCh a threfniadaeth yr ysgol. Dangoswn yn glir nad ydym yn derbyn galw enwau ar ddisgyblion eraill. Rydym yn gwrthweithio unrhyw ragfarnau mae’r disgyblion yn

27


28

eu coleddu. Mabwysiadwyd datganiad cyfle cyfartal a pholisi gwrth hiliaeth gan Lywodraethwyr yr ysgol. Mae rhaglen o fonitro unrhyw ddigwyddiadau sy’n groes i hawliau cyfartal unrhyw ddisgyblion neu aelod o staff wedi ei dderbyn a bydd adroddiadau cyson ar ganlyniadau’r monitro yma yn cael eu darparu i gorff y Llywodraethwyr.

Disgyblion ag anableddau Mae gwaith adeiladu’r ysgol wedi sicrhau bod darpariaeth briodol ar gyfer disbyblion ac anableddau. Bydd y Cydlynydd Cynnal Dysgu a Phennaeth Blwyddyn 7 yn trafod â’r ysgolion sy’n ein bwydo er mwyn sicrhau bod y broses drosglwyddo i ddisgyblion ag anableddau mor hwylus ag sydd yn bosibl. Yn unol â’n hymrwymiad i gyfleon cyfartal, nid ydym am i ddisgyblion ddioddef anfantais oherwydd eu hanableddau a bydd y Cydlynydd Cynnal Dysgu yn monitro hyn yn rheolaidd. Yn yr un modd mae’r Cydlynnydd yn gwneud darpariaeth ar gyfer disgyblion sydd ag anghenion arbennig ond heb ddatganiad. Mae yna weithgor Gwahaniaethu ar Sail Anabledd gyda ni yn yr ysgol sy’n cwrdd ddwywaith y flwyddyn i fonitro polisi’r ysgol a sicrhau bod y polisi’n weithredol o ddydd i ddydd.

Ffiniau’r ysgol Am resymau dioglewch, ni chaniateir i ddisgyblion fynd y tu hwnt i ffiniau’r ysgol yn ystod egwyl y bore na’r awr ginio heb i’r ysgol dderbyn cais ysgrifenedig


gan riant. Rydym yn sicrhau bod athrawon ar gael ar ddyletswydd yn ystod amser egwyl a chinio ac ar ddechrau a diwedd y diwrnod ysgol.

Gwasanaeth Mae addoliad ar y cyd yn rhan o’r cwricwlwm cyfan, ac mae gwasanethau yr ysgol, yn unol â chanllawiau y llywodraeth, yn hybu ‘datblygiad ysbrydol, moesol, diwylliannol, meddyliol a chorfforol disgyblion a chymdeithas’, ac yn paratoi’r disgyblion ‘ar gyfer cyfleodd, cyfrifoldebau a phrofiadau bywyd fel oedolyn’.Trefnir gwasanaeth dyddiol naill ai mewn un ganolfan, fel y neuadd, i flwyddyn neu ddwy flynedd gyda’i gilydd, neu fel cyd-addoliad dosbarth gyda’r tiwtor personol. Dylid sicrhau bod y gwasanaethau’n adlewyrchu egwyddorion y grefydd Gristnogol yn greiddiol. Mae hi’n hanfodol fodd bynnag fod y genhadaeth a gyflwynir yn ennyn diddordeb y disgyblion trwy gadw mewn cof eu profiad a’u hoedran. O ran neges ganolog ymdrinnir â digwyddiadau cyfoes, hanesion moesol o grefyddau eraill yn ogystal â themâu cymdeithasol sy’n berthnasol i fywyd cymuned yr ysgol. Dylai unrhyw riant na fynn i blentyn ymuno yn y gwasanaethau roi gwybod i’r ysgol trwy lythyr. Pwysleisir pwysigrwydd Cristnogaeth i’n traddodiadau Cymreig ac ystyrir y gwasanaeth boreol yn rhan bwysig o addysg y disgyblion. Yn unol â’n polisi am gyfle cyfartal a chydraddoldeb hiliol, parchwn yn ogystal gredoau gwahanol Cymru.

29


30

Adnoddau yr ysgol Nodwedd arbennig ers agor yr ysgol yn y flwyddyn 2000 yw’r adnoddau rhagorol a gynlluniwyd ac a brynwyd er mwyn sicrhau bod gennym ysgol fodern a chyfforddus. Mae y defnydd o dechnoleg fodern yn drawiadol ac mae gan yr ysgol ystafelloedd dysgu pwrpasol sy’n golygu bod y disgyblion yn gallu elwa o’r cyfleon gorau posib wrth iddynt gael eu haddysgu mewn awyrgylch sy’n gydnaws â’r datblygiadau diweddaraf yn addysgeg yr unfed ganrif ar hugain. Ym Medi 2008, agorwyd bloc perfformio newydd sy’n cynnig gofod addas i’r celfyddydau perfformio yn ogystal â lle i ddisgyblion wneud defnydd o’r cyfryngau newydd. Gwisg ysgol BIwyddyn 7-11 Ni chaniateir gwisgo gemwaith/colur yn yr ysgol. Ni chaniateir steil gwallt annerbyniol sy’n anghydnaws â safon a gofynion ynghlwm wrth y wisg ysgol. Gwneir defnydd o synnwyr cyffredin ac fe werthfawrogwn gydweithrediad rhieni yn hyn. Gwisg ddyddiol • Esgidiau du plaen - dim esgidiau ymarfer (‘trainers’). Dim sodlau uchel. • Crys polo a chrys chwys swyddogol yr ysgol. • Cot gnuog a/neu got law swyddogol yr ysgol yn unig. • Naill ai: trowsus nefi plaen clasurol (dim jeans, chinos, flares, trowsus melfared, neu wisg chwaraeon) gyda sanau nefi plaen. Neu i’r


merched: trowsus (fel uchod) neu sgert blaen nefi hyd at y penglin gyda sanau nefi neu deits nefi. Addysg Gorfforol - merched • Gemau: crys rygbi swyddogol, sanau glas swyddogol • Ymarfer corff: crys polo gwyn swyddogol, shorts glas swyddogol Addysg Gorfforol - bechgyn • Gemau: crys rygbi swyddogol, shorts glas swyddogol, sanau glas swyddogol • Ymarfer corff: crys polo gwyn swyddogol, shorts glas swyddogol Y Gymdeithas Rhieni (CRYF) sy’n gyfrifol am werthu gwisg yr ysgol. Offer Mae’r offer canlynol yn angenrheidiol i yrfa ysgol pob disgybl: • Pren mesur, pensil, rhwbiwr, onglydd a chwmpawd • Cyfrifiannell • Geiriadur Cymraeg: Pocket Modern Welsh Dictionary (Oxford University Press - Y Fersiwn Newydd) • Geiriadur Saesneg a thesawrws • Geiriadur Ffrangeg (blwyddyn 7 ) ac Almaeneg (blwyddyn 8) • Beibl neu Destament Newydd: Y Cyfieithiad Newydd • Gwaherddir defnyddio piniau ffelt a Tippex yn

31


32

yr ysgol. Gofynnir i rieni lle bo’n bosibi ddarparu bag cadarn i gludo llyfrau. Gellir defnyddio bag chwaraeon a.y.y.b. ar wahân. Apeliwn at rieni i sicrhau bod enw yn cael ei osod er bob eitem o eiddo disgybl. Dylid rhoi’r enw yn glir ac mewn ffurf na ellir ei ddileu (e.e. pin annileadwy neu dâpenw arbennig). Mae cyfle gan bob disgybl i logi locer yn yr ysgol er mwyn arbed cario yr holl eiddo trwy gydol y dydd. Eiddo coll Bydd unrhyw eiddo coll yn cael ei gadw yn swyddfa’r Penaethiaid Blwyddyn. Os daw disgybl o hyd i eiddo coll dylid ei roi yn y swyddfa. Cludiant i’r ysgol Trefnir cludiant rhad ac am ddim gan yr Awdurdod Lleol i bob disgybl sydd yn byw dros dair milltir o’r ysgol ac o fewn dalgylch swyddogol yr ysgol. Rhoddir gwybodaeth i rieni yn ystod gwyliau’r haf ynglŷn â manylion y trefniadau a wneir. Bydd y bysiau yn dod i’r maes parcio ar dir yr ysgol er mwyn casglu a gollwng y plant. Os cyfyd problemau ynglyn â chludiant, gall rhieni gysylltu a’r Awdurdod Addysg. Meddyginiaeth Nid yw’r ysgol yn dosbarthu tabledi lliniaru poen. Gofynnir i rieni gysylltu â’r ysgol pan fo angen i ddisgybl gymryd meddyginiaeth yn ystod oriau ysgol. Dylid trosglwyddo unrhyw feddyginiaeth i’w chadw yn ddiogel yn yr ystafell cymorth cyntaf ac fe’i rhoddir i’r disgybl dan arolygaeth.


Salwch neu ddamwain yn yr ysgol Os bydd disgybl yn sal yn yr ysgol byddwn yn cysylltu â’r rhieni i ddod i’w nôl os credwn fod hynny’n angenrheidiol. Os caiff disgybl ddamwain yn yr ysgol a bod angen mynd i’r ysbyty, byddwn yn cysylitu â’r rhiant yn y lle cyntaf. Os yw’n amhosibl i riant fynd â’r plentyn yno bydd athro neu aelod penodedig o staff yn mynd ag ef/hi i’r ysbyty. Teithiau addysgol ac ymweliadau Trefnir teithiau ac ymweliadau addysgol gan adrannau unigol er mwyn hybu elfennau o’r pynciau y tu allan i’r ystafell ddosbarth, ac yn naturiol, mae’r teithiau yma hefyd yn cyfrannu at ethos yr ysgol o feithrin Cymreictod y disgyblion a’r nod o ddatblygu’r unigolion yn ddinasyddion eangfrydig sy’n cymdeithasu’n hawdd ag eraill. Yn flynyddol, trefnir taith sgîo a thaith gyfnewid i’r Almaen. Yn ogystal, trefnir teithiau i Ffrainc gan yr Adran Ieithoedd Tramor Modern, ac i Unol Daleithiau’r America gan yr Adrannau Hanes a Daearyddiaeth. Trefnir ymweliadau â lleoliadau o ddiddordeb yn yr ardal gyfagos, neu ddigwyddiadau penodol perthnasol o bryd i’w gilydd, er enghraifft Llancaiach Fawr, Pwll Mawr, Techniquest a Sain Ffagan. Polisi talu am weithgareddau Yn unol â gofynion Deddf Addysg 1988: • Nid yw’r ysgol yn codi tâl am addysg yn ystod oriau ysgol.

33


34

• Mae’r ysgol yn gwahodd cyfraniadau gwirfoddol i dalu am ymweliadau addysgol yn ystod y diwrnod ysgol. Ni fydd yr ymweliadau addysgol yn digwydd oni cheir cyfraniadau digonol. Mae’r ysgol yn cynnig trefniadau arbennig i dalu am fwyd a llety a ddarperir i ddisgyblion ar daith breswyl yn ystod oriau ysgol os yw’r rhieni yn derbyn Cynhaliaeth Incwm neu Gredyd Teulu. Gwersi offerynnol Cynigir gwersi i ddisgyblion ar amrywiaeth o offerynnau. Trefnir bod y disgyblion yn derbyn gwersi ar drefn rota i sicrhau na fyddant yn cael eu hesgusodi o’r un gwersi yn gyson ac mae’r ysgol yn cynnig cymorth ariannol i rai disgybion er mwyn sicrhau mynediad i’r gwasanaeth yma. Urdd Gobaith Cymru Mae’r ysgol yn cefnogi mudiad yr Urdd yn gyson, trwy gystadlu ar weithgareddau llwyfan a chystadlaethau gwaith cartref yr Eisteddfod, yn ogystal â’r pencampwriaethau chwaraeon blynyddol. Cafwyd llwyddiannau sylweddol eisoes dros y blynyddoedd diwethaf, a braf yw gweld disgyblion yn magu hyder wrth berfformio, cystadlu neu arddangos gwaith yn gyhoeddus.


Y CHWECHED DOSBARTH Y prif nod ym mlynyddoedd 12 a 13 yw paratoi myfyrwyr ar gyfer cyfrifoldebau a rhyddid bywyd oedolion. I’r diben hwn, anelwn at: • sicrhau mynediad agored i bawb sy’n dewis dychwelyd ar ddiwedd blwyddyn 11; • ddarparu trefn dewis cyfuniad testunau agored ac ystwyth o fewn adnoddau’r ysgol a thrwy bartneriaeth â Choleg y Barri; • gynnig amrywiaeth o gyrsiau, ynghyd â chyngor priodol, i gwrdd â gwahanol anghenion a galluoedd myfyrwyr; • gefnogi cynnydd pob myfyriwr i’w lawn botensial, gan annog hefyd y broses o hunan-asesiad; • gefnogi datblygiad personol pob myfyriwr a hybu iechyd corfforol a meddyliol trwy wersi addysg gorfforol a chrefyddol; • ddatblygu’r sgiliau allweddol, sgiliau craidd a’r rhinweddau personol hynny y bydd galw amdanynt yn y dyfodol, megis cyfathrebu, cymhwysedd rhif, technoleg gwybodaeth, gweithio gydag eraill, gwella hunan-berfformiad, datrys problemau, hunan-ddisgyblaeth, trefnusrwydd a hyder; • gynnig amrywiaeth o brofiadau cymdeithasol / diwylliannol tra’n cadarnhau’r ymwybyddiaeth o falchder mewn Cymreictod; • greu awyrgylch sy’n gweddu i gynnydd academaidd a datblygiad personol y myfyrwyr.

35


36

Rydym yn derbyn myfyrwyr o bob math o allu cyn belled ag ein bod yn medru darparu cyrsiau addas sydd yn debygol o hyrwyddo datblygiad addysgol y myfyriwr hynny. Mae gan bob cwrs unigol ei feini prawf academaidd a bydd yn rhaid i bob darpar myfyrwyr gwrdd â’r rhain cyn dilyn y cwrs perthnasol. Gwarchodwn yr hawl i gynghori myfywyr ar addasrwydd cyrsiau neu raglen astudiaeth ar eu cyfer yn ogystal â’r hawl i beidio derbyn darpar myfyrwyr lle deimlwn nad oes ymrywmiad ganddynt i egwyddorion sylfaenol yr ysgol. Cwricwlwm y chweched dosbarth Cynigir amrywiaeth o gymwysterau yn y chweched ym Mro Morgannwg: Pynciau Safon Uwch ac Uwch Gyfrannol, BTEC, TGAU, Cache a’r Fagloriaeth Gymreig. O fis Medi 2007, cynigiwyd y Fagloriaeth Ganolradd i ddisgyblion ym mlwyddyn 12, ond yn bennaf ar gyfer y disgyblion hynny sy’n bwriadu astudio cyrsiau TGAU, BTEC neu’r cwrs CACHE. Yn dilyn llwyddiant y grŵp cyntaf yma, penderfynwyd ehangu’r ddarpariaeth a chynnig y Fagloriaeth Uwch neu Ganolradd o fis Medi 2008 i bawb ym mlwyddyn 12. Mae y Fagloriaeth Uwch gyfystyr â dau bwnc Safon Uwch. Adnoddau Mae’r Ganolfan Astudio Hŷn ar gael i fyfyrwyr blynyddoedd 12 a 13 ar gyfer ymchwilio ac astudio mewn llonyddwch. Ceir cyfrifiaduron


ar gyfer archwilio’r wê, ac ardaloedd gweithio lle mae modd gwneud defnydd o lyfrgelloedd adrannol i gyfoethogi asesiadau. Yn gyfagos i’r Ganolfan Astudio Hŷn, ceir dwy ystafell astudio galwedigaethol. Defnyddir rhain i gynnig cyngor gyrfaol, yn ogystal â chynnal gwersi galwedigaethol. Mae ffreutur newydd ar gael i fyfyrwyr blynyddoedd 12 a 13, lle mae modd cymdeithasu’n aeddfed gyda chyfoedion ar adegau lle nad oes gwersi. Cyfleon allgyrsiol Mae’r ddarpariaeth allgyrsiol ar gyfer y disgyblion hyn yr un mor eang ag ydyw i’r disgyblion iau. e.e. mae dilyn Gwobr Aur Dug Caeredin yn y chweched yn galluogi disgyblion i ddysgu ac i ddatblygu sgiliau newydd, sef sgiliau rhyngbersonol a sgiliau gwaith tîm. Mae’r Wobr hefyd yn galluogi disgyblion i drio gweithgareddau newydd, megis chwarae offeryn newydd, neu ddysgu iaith newydd. Ceir cyfleon niferus iawn yn y chweched dosbarth i gyfrannu at fywyd yr ysgol yn gyffredinol, boed yn wyneb cyhoeddus ar nosweithiau agored, ysgwyddo cyfrifoldebau swyddogion, arwain disgyblion iau yn Eisteddfod yr ysgol, cyfrannu at y cyngor, cymryd rhan yng nghynllun darllen yr ysgol neu fynychu cyrsiau preswyl Llangannog neu Lanllyn. Mae pob cyfle a fanteisir arno yn cyfrannu at greu unigolion cyflawn a dinasyddion cyfrifol ac aeddfed.

37


38

PONTIO A’R YSGOLION CYNRADD POLISI DERBYN Pump ysgol gynradd sydd yn bartneriaid i’r ysgol hon - lolo Morganwg, Pen y Garth, St Baruc, St Curig a Gwaun y Nant. Sefydlwyd perthynas hapus a phwrpasol rhwng athrawon a phrifathrawon yr ysgolion hyn â ni ac mae’r trefniadau pontio academaidd a bugeiliol yn rhai soffistigedig a thrylwyr. Pwysleisir y bartneriaeth rhwng yr ysgolion cynradd a’r ysgol gyfun wrth baratoi’r disgyblion ar gyfer trosglwyddo, hyrwyddo dilyniant a pharhâd yn y dysgu ac addysgu a hefyd yn nisgwyliadau ymddygiad a safonau gofal bugeiliol y disgyblion. Ceisir hwyluso profiad y disgybl wrth drosglwyddo o’r sector gynradd i’r uwchradd mewn sawl ffordd: • creu cysylltiad agos rhwng yr ysgolion cynradd a’r ysgol gyfun. Cynhelir cyfarfodydd rheolaidd yn ogystal â chysylltiadau mwy anffurfiol. Mae y cyfarfodydd yma yn digwydd ar lefel bynciol a rheolaethol strategol er mwyn sicrhau cysondeb a dilyniant o ran y dysgu ac addysgu a’r asesu; • trosglwyddo gwybodaeth ynglyn â disgyblion lle bo hyn o fudd i gynorthwyo’r disgybl i ymgartrefu yn ei (h)ysgol newydd; • gwelir y Cwrs Anwytho fel rhan o’r broses o bontio gan gynnal gwersi a gweithgareddau mewn canolfan tu allan i’r ysgol; • ceisio trefnu bod disgyblion yr ysgolion cynradd yn ymweld â’r ysgol gyfun pan fo cyfle i wneud


hyn (e.e. cyngerdd, drama, a.y.y.b.)gyda disgyblion blwyddyn 6 yn cymryd rhan mewn cyfres o ddigwyddiadau pontio yn yr ysgol gyfun. Ceisiwn sicrhau bod disgyblion blwyddyn 7 yn ymgartrefu’n syth yn Ysgol Gyfun Bro Morgannwg er mwyn iddynt allu ymateb yn llawn i’r profiadau addysgol a gynigir yma. Gwybodaeth am dderbyn disgyblion Fe drefnir ymweliadau i rieni a disgyblion a’r ysgol fel rhan annatod o’n cynllun pontio. Serch hynny, mae pob croeso i rieni sydd am wneud ymweliad ar wahân i drefnu hyn gyda’r ysgol. Dilynwn bolisi derbyn yr Awrdurdod Lleol sydd ar gael gennym ni neu oddi wrth yr Adran Addysg.

39

Ysgol Gyfunbro Morgannwg - Cymreag  
Ysgol Gyfunbro Morgannwg - Cymreag  

Ysgol Gyfunbro Morgannwg - Cymreag