__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

KLERKEN

JONKERSHOVE

SINT-KRISTOFFEL


Inhoudsopgave

2

Inhoudsopgave

3

Het eerste woord

4

Algemene informatie 5

Voorstelling scholen

6

Schooluren - Pedagogische werkdagen - Feestdagen & vakan es Vrije dagen

7

Schoolbestuur - Scholengemeenchap

8

Schoolteam

9

Communica e

11 12

Schoolraad Oudervereniging/Vriendenkring

13

VCLB

16

Ondersteuningsnetwerk - Huiswerk

17

Afspraken, leefregels en ps

23

Pedagogisch project 24

Missie en visie

26

Ons project

33

Schoolreglement 34

Engagementsverklaring tussen ouders en school

38

Inschrijvingen en toela ngen van leerlingen

39

Ouderlijk gezag Organisa e van leerlingengroepen binnen hetzelfde onderwijsniveau

2

40

Afwezigheden

42

Onderwijs aan huis

43

Herstel- en sanc oneringsbeleid

48

Getuigschri op het einde van het basisonderwijs

47 52

Revalida e/logopedie jdens de les jden Bijdrageregeling

57

EĂŠn of meerdaagse uitstappen

58

Vrijwilligers

60

Welzijnsbeleid

63

Leerlingenbegeleiding

64

Privacy

66

Klachtenregeling

67

Infobrochure onderwijsregelgeving


Het eerste woord

Het eerste woord Dag peuter, dag kleuter Dag flinke meid, dag stoere kerel Van harte welkom op onze school! Ben je ingeschreven in de kleuterklas, dan kom je in een boeiende wereld terecht. Kom je naar het eerste leerjaar, dan gaat een nieuwe wereld voor je open. Als je nieuw bent in onze school, zal de aanpassing misschien wat jd vragen. We hopen dat je een fijn schooljaar belee . Hiermee bedoelen we niet enkel dat je veel leert. We wensen ook echt dat je je goed voelt op school. Als schoolteam zullen we daar ons uiterste best voor doen.

Beste ouders

Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nu ge informa e, contactgegevens en afspraken. In het tweede deel vind je het pedagogisch project. In het derde deel vind je het eigenlijke reglement dat o.a. bestaat uit de engagementsverklaring, informa e rond inschrijving, ouderlijk gezag, de organisa e van de leerlingengroepen, afwezigheden, uitstappen, het getuigschri

op

het einde van het lager onderwijs, onderwijs aan huis, herstel- en sanc oneringsbeleid, de bijdrageregeling, vrijwilligers, welzijnsbeleid, afspraken en eefregels, leerlingenevalua e, beleid op leerlingenbegeleiding, revalida e en privacy. De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat je akkoord gaat met het volledige schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen. Aanpassingen aan het eerste deel zijn eerder administra eve wijzigingen, hiervoor is er niet opnieuw een akkoord nodig van de ouders. Wijzigingen aan het pedagogisch project en aan het eigenlijke reglement worden opnieuw ter akkoord aan je voorgelegd. Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken. We vinden het fijn dat je onze school koos voor het onderwijs en de opvoeding van jouw kind. We willen een basisschool zijn met een open karakter. Dat betekent voor ons dat alle kinderen welkom zijn, met de nadruk op alle, rekening houdend met de draagkracht van ouders, leerkrachten, school. Dat betekent ook dat jij als ouder al jd welkom bent, niet alleen met eventuele sugges es, maar ook met eventuele problemen, van welke aard ook. Samen vinden we een passende oplossing. Terecht verwacht je van onze school degelijk onderwijs, een passend onderwijsklimaat op school, een christelijk geïnspireerde en eigen jdse, posi eve opvoeding. Deze verwach ngen zijn ook onze doelstellingen. Wij hopen dat je jouw kind aanmoedigt de doelstellingen van onze school na te streven en de afspraken na te leven. Met oprechte glimlach Arne Vanhaelewyn & Stephanie Van Acker | direc eteam Vrije Basisscholen Schooltrio

3


Algemene informatie


Algemene informa e

Voorstelling scholen Onze school bestaat uit drie afdelingen:

afdeling Klerken (kleuter en lager) Smissestraat 7 ▪ 8650 KLERKEN  051 50 41 52 administratieve afdeling

afdeling Jonkershove (kleuter) Merkemstraat 15 ▪ 8650 JONKERSHOVE

 051 50 41 52

afdeling Sint-Kristoffel (kleuter en lager) Schoolstraat 90 ▪ 8650 KLERKEN

 051 50 41 52

De directeurs zijn afwisselend op één van de afdelingen aanwezig. U kan een afspraak maken via mail: •

directeur.arne@schooltrio.be (Arne Vanhaelewyn)

directeur.stephanie@schooltrio.be (Stephanie Van Acker)

5


Algemene informa e

Schooluren dag voormiddag maandag - dinsdag - donderdag 08.40 uur - 11.50 uur woensdag 08.40 uur - 11.25 uur vrijdag 08.40 uur - 11.50 uur

namiddag 13.15 uur - 16.00 uur 13.15 uur - 15.00 uur

De schoolpoorten worden geopend een kwar er voor het begin van de lessen, dus om 8.25 uur en om 13.00 uur. De leerlingen die voor deze jds ppen op de speelplaats afgezet worden, moeten naar de opvang. ‘s Namiddags is er toezicht op de speelplaats tot 16.15 uur. De leerlingen hebben voor en na die uren geen toela ng om zonder toezicht op de speelplaats te zijn. Wij organiseren middagopvang van 12.05 uur tot 13.00 uur. Dit kost € 0,75 per middag per kind bijdrageregeling).

Pedagogische werkdagen •

woensdag 14 oktober 2020

woensdag 2 december 2020

woensdag 17 maart 2021

maandag 3 mei 2021

Herfstvakan e: van 2 november 2020 tot en met 8 november 2020

Wapens lstanstand: woensdag 11 november 2020

Kerstvakan e: van 21 december 2020 tot en met 3 januari 2021

Krokusvakan e: van 15 februari 2021 tot en met 21 februari 2021

Paasvakan e: van 5 april 2021 tot en met 18 april 2021

Dag van de Arbeid: (zaterdag) 1 mei 2021

Hemelvaart: donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei 2021

Pinkstermaandag 24 mei 2021

Zomervakan e: van 1 juli 2021 tot 31 augustus 2021

maandag 5 oktober 2020

maandag 25 januari 2021

Feestdagen en vakanties

Vrije dagen

6

(zie ook


Algemene informa e

Schoolbestuur Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. Hiervoor komt zij éénmaal per maand met de direc es samen.

vzw Schoolbestuur De Zaaier Kouterstraat 28b 8650 Merkem Samenstelling Raad van Bestuur: 

Hendrik Calu



Joeri Pieters



Lies Carron



Emmanuël Schotte



Luc Depover



Koen Tyberghien (voorzitter)



Eddy Detandt (ondervoorzitter)



Johan Vanassche



Nadine D’halluin (penningmeester)



Valerie Vandamme (secretaris)



Annelies Naert



Sabine Vandenbon

Scholengemeenschap Onze school behoort tot de scholengemeenschap De Zaaier. Coördinerend directeur is mevrouw Dorine Feryn. Volgende scholen behoren ook tot onze scholengemeenschap: 

Vrije Basisschool Houthulst

Vrije Basisschool Lo-Pollinkhove

Vrije Basisschool Kouterkind Merkem

Vrije Basisschool Reninge-Nieuwkapelle

7


Algemene informa e

Schoolteam Administratief medewerksters Marie-Ange Debosschere

Nathalie Deruyck

Directeurs Stephanie Van Acker

Arne Vanhaelewyn

ICT-coördinator Josiah Soetaert

Kinderverzorgsters Windy Beeckaert

Nancy Depoorter

Middagtoezicht/onderhoudspersoneel Klerken

Jonkershove

Catherine Cornette Karla Depickere Mie Ferier Kelly Marchand Didier Migom Stefanie Thienpont

Natasja Jacobs

Sint-Kristoffel Kathleen Depoorter Nathalie D’hondt Christa Doom Khaled Farajallah Anne-Marie Lamote Claudine Sinnaeve Alexandra Vanden Berghe

Onderwijzend personeel Kleuterjuffen Klerken

Kleuterjuffen Jonkershove

An Bruynooghe Anja Cools Hermien Masselis Sharon Menu Leerkrachten lager Klerken Rik Claeys Isabel Beauprez Lode Coppenolle (Fien Sarazijn a.i.) Hanne Deleersnyder Patricia Neyrinck Petra Vandevoorde Elien Wallyn Eveline Willemyns

Bewegingsopvoeding/schrijfdans kleuter Sofie Pattyn

Preventieadviseur Björn Elslander

Zorgcoördinator (kleuter en lager) Lore Cou ouw 8

Conny Beauprez Christelle Haeve Silke Ovyn

Kleuterjuffen Sint-Kristoffel Marisa Clauw Ann Degrande Kaat Hoornaert Evelyne Parret Leerkrachten lager Sint-Kristoffel Isabel Beauprez Elke Boudt Jan Buyck Lode Coppenolle (Fien Sarazijn a.i.) Sara Depoorter Liesbeth Deweerdt Ann Robeir Joke Vancuyl Caitlin Vandooren Kathleen Vuylsteke Bewegingsopvoeding lager Bart Buyck - Kristof Rondelez


Algemene informa e

Communicatie U hee een vraag voor de leerkracht? Uw kind voelt zich niet zo goed in de klas? U maakt zich zorgen over de evolu e van uw kind? Een persoonlijk gesprek kan veel duidelijkheid brengen en eventuele misverstanden uit de weg ruimen. Vertel het ons vooral en blijf er niet mee lopen. Spreek de leerkracht gerust voor of na de lessen aan of maak een afspraak indien het gesprek wat meer jd in beslag zal nemen. Het schoolteam doet er alles aan om het leren en leven van uw kind op school vlot te verlopen. Bent u tevreden, dan doet een schouderklopje al jd deugd.

Agenda (lager) De agenda is ideaal voor het plannen van schoolwerk en aanleren van studievaardigheden. Aan de hand van een duidelijk weekoverzicht en enkele pictogrammen kan de leerling alle schooltaken op een eenvoudige manier noteren. En er is ruimte om aan te geven wat meegenomen moet worden en wat niet vergeten mag worden! Het is eveneens een uitstekend communica e- en controlemiddel. Mogen we vragen de agenda dagelijks na te kijken en te handtekenen volgens de afspraken met de klasleerkracht? Ook voor u biedt het de mogelijkheid informa e aan de leerkracht mee te delen.

Brieven Wij geven regelma g met uw kind een brief via de agenda of het zoe oekje mee. Wilt u die al jd zorgvuldig lezen? We begrijpen dat u heel wat info krijgt. Ook externen vragen ons soms om een brochure onder de kinderen te verdelen. We proberen alle info zo veel mogelijk op vrijdag mee te geven. Om u zo goed mogelijk te informeren kan u ook alle brieven van het huidige schooljaar per klas op onze website raadplegen. Handig voor gescheiden ouders of wanneer een brief zoek is geraakt.

E-mail Elk personeelslid van onze school beschikt over een schooleigen e-mailadres: •

administra ef medewerksters

secretariaat@schooltrio.be

directeur (Arne Vanhaelewyn)

directeur.arne@schooltrio.be

directeur (Stephanie Van Acker)

directeur.stephanie@schooltrio.be

ICT-coördinator

ict@sgdezaaier.be

preven eadviseur

preven e@sgdezaaier.be

zorg focus kleuter - eerste leerjaar (Lore Cou ouw)

zorg.kleuter@schooltrio.be

zorg focus lager (Lore Cou ouw)

zorg.lager@schooltrio.be

De e-mailadressen van de leerkrachten hebben volgende vorm: voornaam.familienaam@schooltrio.be (bijvoorbeeld: ann.robeir@schooltrio.be). We proberen uw mail binnen de drie werkdagen te beantwoorden. Gelieve dus met de aard van de boodschap rekening te houden: zo regelt u de opvang van uw kind op korte termijn best niet langs deze weg.

9


Algemene informa e

Instagram Via de klasblog van de website volgt u de ac viteiten van uw kind binnen de klas. Dit omvangt een groot deel van het schoolleven, maar er is nog veel meer. We willen u ook van het leven buiten de klasmuren op de hoogte houden. Daarom hee de school een account op Instagram. Instagram is dé manier om tegenwoordig foto’s te delen. De app is gra s te downloaden op alle grote pla ormen (iOS, Android en Windows Phone). Je kan aanmelden via een Facebookaccount, maar Instagram is echter ook gewoon zonder Facebook te gebruiken. Je kan ons volgen onder de naam schooltrio. Als we een foto posten, plaatsen we er een hashtag (#) bij. Zo hee elke afdeling zijn #afdelingklerken #afdelingsintkristoffel #afdelingjonkershove.

Telefoon Onze drie afdelingen zijn telefonisch bereikbaar via het nummer 051 50 41 52. De administra ef medewerkster dient u van antwoord en speelt uw boodschap indien nodig door naar een leerkracht.

Website Neem regelma g eens een kijkje op www.schooltrio.be. Onze website bevat een schat aan prak sche informa e. U vindt er o.a.: •

een kalender met alle school- en klasac viteiten

het schoolmenu

de klasblog met heel wat foto’s van de klaswerking van uw kind

gerealiseerde projecten van de oudervereniging/vriendenkring

downloads: deze brochure kan u ook in digitale vorm op pc, tablet of smartphone raadplegen

• •

10

ps voor u als ouder om thuis met uw kind aan de slag te gaan ...


Algemene informa e

Schoolraad Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit drie geledingen (oudergeleding, personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en hee

een aantal overlegbevoegdheden evenals een

informa e- en communica erecht ten opzichte van de school en omgekeerd. De directeur en één lid van het schoolbestuur wonen de vergaderingen bij met raadgevende stem. De schoolraad wordt samengesteld voor een periode van 4 jaar en komt driemaal per schooljaar bijeen. De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden jdens de lopende mandaatperiode. In onze school worden de leden van de ouder- en personeelgeleding door middel van rechtstreekse verkiezingen aangeduid. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen. Samenstelling Ouders

Personeel

Scharon Beauprez Fien Debeurme

Conny Beauprez

-

Marisa Clauw

Grietsje Sijbrandij

Hermien Masselis

Klaar Theunynck

Joke Vancuyl

Filip Vinckier

Lokale gemeenschap

Eveline Willemyns

Hee u voorstellen voor de schoolraad? Deze kunt u indienen door: •

één van de leden hierover persoonlijk aan te spreken

een mail te sturen naar schoolraad@schooltrio.be

11


Algemene informa e

Oudervereniging - Vriendenkring De ouders van onze leerlingen worden in de school vertegenwoordigd door een actieve oudergroep die enerzijds als oudervereniging en anderzijds als vriendenkring functioneert. Deze groep mensen vergadert en helpt het wel en wee van de school mee bekijken samen met de directeur en een afvaardiging van het onderwijzend personeel. Om de school op materieel en financieel gebied te steunen en de gemeenschapssfeer in onze school te bevorderen, richt de oudervereniging/vriendenkring jaarlijks een aantal activiteiten in. Op dat gebied hebben deze oudergroepen een sterke traditie. Het is trouwens dank zij de inspanningen van vroegere leden dat er in onze school heel wat verwezenlijkt kon worden. Deze verwezenlijkingen kan u op onze website bekijken. Aan het begin van het schooljaar wordt de werking van de oudervereniging/ vriendenkring voorgesteld op de jaarlijkse gezamenlijke ouderavond. GeĂŤngageerde ouders die lid wensen te worden van deze oudergroep nemen contact op met de voorzitter of met de directeur.

12


Algemene informa e

Voor de afdeling Klerken bestaat er een erkende oudervereniging. Deze is samengesteld uit verkozen ouders die regelmatig vergaderen met als doel het welzijn van de kinderen op de school te verbeteren. Deze groep mensen werken rond materiële en organisatorische aspecten van het schoolleven, bespreken allerhande noden binnen de school en stimuleren de samenwerking tussen de ouders en de school. Voorzitter: de heer Sébastien Deprez oudervereniging.klerken@schooltrio.be

Voor de afdeling Jonkershove bestaat er een oudervereniging samen met de gemeentelijke lagere school. Deze oudervereniging organiseert verscheidene activiteiten waarvan de opbrengst ten volle naar de kinderen gaat. Voorzitters: mevrouw Conny Vandevyvere - mevrouw Evy Theuninck ouderraad.jonkershove@live.be

Voor de afdeling Sint-Kristoffel bestaat er een vriendenkring, die reeds jaren heel actief is in het organiseren van het schoolfeest en eetfestijnen… De opbrengst vloeit volledig terug naar de kinderen (schoolreis, culturele activiteiten, aankoop ICT-materiaal/speelplaatsmateriaal…). Alle helpende handen zijn welkom! Voorzitter: mevrouw Scharon Beauprez vriendenkring.sk@schooltrio.be

VCLB Onze school wordt begeleid door:

VCLB Veurne - Diksmuide - Westkust Oude Beestenmarkt 6

Bijzetel:

Kasteelstraat 31

8630 Veurne

8600 Diksmuide

 058 31 16 14

 051 50 52 64

veurne@vclb-veurne.be

diksmuide@vclb-veurne.be

www.vclb-west.be contactpersoon: mevrouw Katrien Bonte 13


Algemene informa e

De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt.

Het CLB van Veurne-Diksmuide-Westkust verleent zijn medewerking bij het volgen, onderzoeken en bespreken van kleuters en leerlingen. Bij problemen zoekt het VCLB met de ouders telkens naar de meest geschikte hulp. Het CLB is een vertrouwde instan e op school en hee

regelma g

contact met direc e, zorgcoördinator en leerkrachten. Via www.clbchat.be kan jij of je kind anoniem een vraag stellen of je verhaal vertellen aan een CLB-medewerker. Je vindt alle informa e en de openingsuren van de chat op hun website.

Domeinen 

begeleiding bij leermoeilijkheden en ontwikkelingsproblemen: 

spraakmoeilijkheden en taalachterstand

vertraagde motoriek

leesproblemen, dyslexie

rekenproblemen, dyscalculie

aandachtsproblemen, AD(H)D

begeleiding bij studiekeuze 

studiekeuze na het 6de leerjaar

begeleiding bij problemen op sociaal en emotioneel vlak 

gedragsproblemen

concentratieproblemen

rouwverwerking

faalangst

begeleiding van preventieve gezondheidszorg 

algemeen medisch onderzoek op het CLB: 2de kleuter en 5de leerjaar.

lengte – gewicht – gezichtscontrole op school: 1ste kleuter + 1ste leerjaar + 3de leerjaar

gratis vaccinatie mits toestemming:  1ste leerjaar: difterie – polio – tetanus – pertussis  5de leerjaar: mazelen – bof – rode hond  mogelijkheid tot inhaalvaccinaties

14


Algemene informa e

Niet alleen de school, maar ook ouders kunnen het CLB rechtstreeks om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet. Het centrum, de school en de ouders dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de ouders van de leerling hiermee instemmen. Je bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken bij: •

problematische afwezigheden. Als de betrokken ouders niet

ingaan op de initiatieven van het centrum, meldt het centrum dit aan de door de Vlaamse regering aangeduide instantie. •

medische onderzoeken.

Hebben de ouders bezwaren tegen een bepaalde arts van het CLB, dan kan in overleg een andere arts worden aangeduid. In dat geval zijn de kosten ten laste van de ouders. Het CLB kan bepaalde problemen of onregelmatigheden in het beleid van de school signaleren en de school op de hoogte brengen van bepaalde behoeften van leerlingen. Daarnaast biedt het CLB versterking aan de school bij problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen. Ook daar kan je je niet tegen verzetten. Het centrum maakt zijn werking bekend aan de ouders. Dat gebeurt minstens op het ogenblik dat de leerling voor de eerste keer wordt ingeschreven in de school. Ouders krijgen informatie over de rechten en plichten van ouders, leerlingen, de school en het centrum. De regering kan het centrum verplichten vormen van begeleiding voor deelgroepen van leerlingen, ouders en scholen voor te stellen. Het staat deze leerlingen, ouders en scholen vrij om al dan niet op dit verzekerd aanbod in te gaan. Als een leerling van school verandert, behoudt het centrum zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een school die door een ander centrum wordt bediend. Als een leerling voor een bepaalde periode niet ingeschreven is in de school, behoudt het centrum zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot het einde van de periode van niet-inschrijving. Het centrum heeft recht op de relevante informatie die over de leerlingen in de school aanwezig is en de school heeft recht op de relevante informatie over de leerlingen in begeleiding. Ze houden allebei bij het doorgeven en het gebruik van deze informatie rekening met de geldende regels inzake het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het multidisciplinair dossier van uw kind bevat alle voorhanden zijnde gegevens die over uw kind op het centrum aanwezig zijn, ook vroegere gegevens uit het vroegere CLB-dossier. Als een leerling van school verandert, is het VCLB dat de vorige school begeleidt, ervoor verantwoordelijk dat het VCLB-dossier de leerling volgt. Er is geen toestemming van de ouders vereist om een multidisciplinair dossier over te dragen. 15


Algemene informa e

Ondersteuningsnetwerk Onze school werkt samen met Ondersteuningsnetwerk West. Het ondersteuningsnetwerk versterkt scholen in het werken met leerlingen met specifieke onderwijsbehoe en. Scholen gewoon onderwijs werken hiervoor samen met scholen voor buitengewoon onderwijs, CLB en pedagogische begeleidingsdienst. Het ondersteuningsnetwerk zet in op de ondersteuning van leerlingen, leraren en schoolteams in het gewoon onderwijs. De ondersteuners gaan samen met alle betrokken par jen op zoek naar hoe er tegemoet kan gekomen worden aan de specifieke onderwijsbehoe en van de leerlingen. Hierbij wordt nadrukkelijk s l gestaan bij de ondersteuningsnoden van leraren om redelijke aanpassingen toe te passen in de lesprak jk. Het ondersteuningsteam is samengesteld uit verschillende disciplines (leraren, logopedisten, kinesitherapeuten, orthopedagogen, psychologen …). Ondersteuningstrajecten worden flexibel opgezet. Dit wil zeggen dat ze a ankelijk van de noden van de leerlingen en het team verschillen in duur en intensiteit. Een aanvraag voor ondersteuning gebeurt steeds met een voortraject waarbij het CLB-team betrokken is. Wanneer het CLB en de school van mening zijn dat ondersteuning noodzakelijk is, worden de nodige documenten opgemaakt door het CLB. Voor info omtrent het ondersteuningsnetwerk kunt u rechtstreeks contact opnemen met de coördinator: Carmen Supeene (regio Diksmuide/Ieper/Poperinge) - carmen.supeene@netwerkwest.be 0468 48 02 56

Huiswerk Wij beschouwen huistaken als een verlengstuk van ‘Leren leren’ in de basisschool. Dit houdt in dat huiswerk nu g is om leerstof beter te leren beheersen, technieken en vaardigheden in te oefenen, rou nes te verwerven, a tudes als discipline en verantwoordelijkheid te bevorderen, het werk te leren plannen, een eigen leers jl te ontwikkelen. Daarnaast biedt het huiswerk de ouders de gelegenheid kennis te maken met de leerstof en hoe ermee wordt omgegaan. Hoe kan je je kind goed begeleiden? •

Sta posi ef tegenover het huiswerk en toon belangstelling voor de presta es van je kind.

Zorg dat je kind het werk in goede omstandigheden kan maken.

Kies een vast moment waarop het huiswerk gemaakt wordt.

Kijk de agenda na en zet je handtekening.

Controleren mag maar corrigeren is de taak van de leerkracht.

16


Algemene informa e

Afspraken, leefregels en tips Afscheid aan de schoolpoort Een kind mag huilen, dat is heel normaal! Word hiervoor dus zeker niet boos en vermijd om zelf te huilen, want dit maakt het afscheid nog moeilijker. Zeker ook niet plots vertrekken, je kind van je afduwen of stiekem achterlaten terwijl het afgeleid is. Je peuter moet immers leren afscheid nemen. Bij bijna alle huilers gaat het zo: zodra mama of papa weg is, is het ook gedaan met de tranen. Dralen maakt het alleen maar erger. Geef een dikke kus en knuffel en ga dan gewoon weg. Wees ook duidelijk: niet de ene dag je peuter thuis, de volgende naar school en dan weer thuis. Zo krijgt je kind nooit de kans om te wennen, vriendjes te maken en de juf te leren kennen.

Boekentas Wanneer kinderen hun boekentas op de foute manier dragen, stimuleren deze een slechte houding, waardoor ze later met chronische pijn te kampen kunnen krijgen. Volgens wetenschappers zou het ideale gewicht ongeveer 10 tot 15 procent van hun lichaamsgewicht zijn. Dus als je kind 40 kilo weegt, is dit een dikke 4 kilo. Als je elke dag te veel gewicht op je rug draagt, kan dit spierproblemen veroorzaken. Dit is zeker gevaarlijk omdat kinderen nog steeds in ontwikkeling zijn. Als ze voorovergebogen lopen, ontwikkelen ze een slechte houding en pijn in hun nek. Dit kan niet alleen later tot chronische problemen leiden, door rugpijn hebben veel studenten ook concentratieproblemen thuis en op school. Om rugpijn te voorkomen, raden we het volgende aan: •

Zorg ervoor dat de rugzak van je kind brede, verstevigde schouderbandjes heeft.

Span de bandjes aan zodat de tas dicht tegen het lichaam zit.

Benadruk het belang van de bandjes steeds aan beide schouders te dragen.

Zorg ervoor dat je kinderen alleen het hoogst noodzakelijke meenemen, verwijder regelmatig alle overbodige spullen. Je kan ook alternatieve draagmethodes in overweging nemen, zoals een boekentas op wieltjes voor de kinderen van het lager. Voor de kleuters raden we een dergelijke boekentas niet aan omdat veel kinderen moeite hebben om dit te hanteren.

Luizenalarm Af en toe wordt bij een aantal kinderen hoofdluis geconstateerd. Wij stellen u hiervan op de hoogte, omdat het van groot belang is dat hoofdluis direct wordt behandeld om verdere verspreiding te voorkomen. Het is belangrijk de krachten te bundelen om een luizenplaag aan te pakken. Luizen verspreiden zich immers heel snel in scholen omdat kinderen bij het spelen in nauw contact komen met elkaar. Om alle ouders gelijktijdig op de hoogte te brengen maken wij gebruik van de LUIZENALARM-sticker.

17


Algemene informa e

Wist je dat... •

de luis geen onderscheid maakt tussen schoon of vies haar. Met een slechte lichamelijke hygiëne heeft het dus niets te maken.

immuniteit tegen hoofdluis niet bestaat. Er kan voortdurend een (her)besmetting plaats vinden. Er is onvoldoende bewijs dat preventieve middelen/producten effectief zijn.

Taken van de school •

De LUIZENALARM-sticker dient om alle ouders op de hoogte te brengen dat er luizen gesignaleerd zijn in de klas, NIET om aan te geven dat bij uw kind luizen gevonden werden. Indien dit het geval zou zijn, brengen wij de ouders van de getroffen kinderen hiervan persoonlijk op de hoogte.

Per brief instructie verstrekken aan de betreffende ouders, over de maatregelen die genomen dienen te worden om hun kind te behandelen.

Taken van de ouders •

Gedurende het hele jaar (en zeker na het einde van elke vakantie) het eigen kind regelmatig controleren op hoofdluis en/of neten. Deze controle dient uitgevoerd te worden op het voorhoofd, achter de oren en in de nek.

Indien er hoofdluis en/of neten gevonden worden, dient de ouder dit te melden aan de school.

De ouder gaat direct over tot het nemen van de volgende maatregelen zoals beschreven in het stappenplan: Wat heb je nodig?

kam • tandenstoker • luizenkam • crèmespoeling, conditioner of balsem • kom lauw water • 2 handdoeken • witte servetten of keukenrol Hoe ga je te werk? 1. Je kind zit voorovergebogen over de wasbak of het bad. Maak het haar zeer nat met lauw water. 2. Wrijf het haar in met heel veel conditioner. Niet uitspoelen. 3. Kam de knopen uit het haar met de gewone kam. 4. Kam dan met de luizenkam. Kam van achter naar voor, dus van de nek naar het voorhoofd. Start aan het oor en schuif na elke kambeweging op tot je aan het andere oor komt. Let op: druk je kam goed tegen de hoofdhuid, want luizen nestelen zich zo dicht mogelijk bij de huid. 5. Veeg na elke kambeweging de kam af aan wit keukenpapier en kijk of je luizen ziet. Ze vallen op door de witte achtergrond. Een luis is 2 tot 4 mm groot en grijs-wit tot bruin van kleur. 6. Zitten er luizen tussen de tandjes van de kam? Verwijder ze dan met een tandenstoker. 7. Laat je kind nu rechtop zitten. Herhaal het kammen met de luizenkam, maar nu in de andere richting: van voor naar achter, dus van het voorhoofd naar de nek. Start weer bij het ene oor en schuif na elke kambeweging op naar het andere oor. Veeg telkens af aan het keukenpapier en kijk of je luizen ziet. 8. Als je klaar bent met kammen, spoel dan het haar uit en droog het met een handdoek. 18


Algemene informa e

Hoe lang ga je te werk? 1. Herhaal het kammen om de 3 dagen tot je geen enkele luis meer vindt. 2. Controleer ook alle huisgenoten op luizen. 3. Leg de kammen en haarborstels na gebruik gedurende 5 minuten in heet water van 60°C. 4. Was alle kussenslopen en handdoeken die je kind gebruikt telkens op 60°C. Herhaal dat om de 3 dagen gedurende 2 weken. 5. Luizen sterven als ze meer dan twee dagen niet op een hoofd zitten. Leg daarom dekbedovertrekken, knuffels, mutsen en sjaals 48 uur apart. Of steek ze een nacht in de diepvries, want ook dat overleven luizen niet. 6. Zijn de luizen na 14 dagen nog niet weg? Vraag dan raad aan je huisarts of apotheker. Wanneer na een langere periode nog luisjes op school gevonden worden, roepen we hulp van de CLB-arts en verpleegster in. Naast de informatie die u via brief van hen krijgt, kan uw kind ook op school door hen tijdelijk behandeld worden. Er kan ook een huisbezoek plaatsvinden waarin het stappenplan samen met u doorlopen wordt en concrete afspraken ter verbetering gemaakt worden. We dringen ten zeerste op uw medewerking aan. Luizen zijn een heel vervelend fenomeen, maar we zijn ervan overtuigd dat we dit samen efficiënt kunnen aanpakken.

Middagmalen Wij serveren dagelijks een 200-tal maaltijden op onze drie afdelingen. Om alles correct bij onze traiteur te reserveren en aan u te facturen willen we hiervoor enkele duidelijke richtlijnen meegeven. U kiest via het digitale invulformulier voor één van onderstaande systemen: Vast schema Uw kind eet elke week volgens eenzelfde schema op school. Bijvoorbeeld: elke dag warm, elke dag boterhammen, op maandag warm en de andere dagen boterhammen, thuis op maandag en dinsdag en warm op de andere dagen… Variabel schema •

U kiest ervoor om het digitale invulformulier wekelijks tegen ten laatste de voorafgaande vrijdag om 9 uur in te vullen.

Deze maaltijdplanner geldt voor de door u aangeduide periode (uitgezonderd bij ziekte – zie verder).

Indien we geen informatie ontvangen hebben, voorzien we sowieso voor uw kind een warme maaltijd. We willen immers niet dat we voor een kind op een middag geen maaltijd kunnen serveren.

U vindt het digitale invulformulier op onze website. De administratief medewerkster registreert dit in ons softwarepakket.

19


Algemene informa e

Opgelet! Voor beide systemen geldt dat we de maaltijd enkel in geval van ziekte kunnen annuleren op voorwaarde dat wij hiervan tijdig op de hoogte gebracht worden. Hiervoor belt u vóór 9 uur naar het nummer van ons administratief secretariaat in de afdeling Klerken: 051 50 41 52. Wat als uw kind in de loop van de voormiddag ziek valt? Dan vinden wij het van onze kant menselijk om ook deze maaltijd voor u te annuleren en dus niet te factureren.

Smartphone Het is niet toegelaten tijdens de schooluren een smartphone te gebruiken. Wie toch een smartphone meebrengt, bewaart die op eigen verantwoordelijkheid in stille modus in de schooltas. Bij verlies of beschadiging kan de school niet aansprakelijk gesteld worden.

Snoep/koek/drankjes/fruitdag... - verjaardagen Snoep, chips of kauwgom meebrengen naar school is niet toegelaten. Een zelfgebakken taartje om een verjaardag te vieren wordt o.w.v. de coronamaatregelen tijdelijk niet toegelaten! Geeft u ook geen drankjes mee? Een traktaat dat apart verpakt is, kan wel nog altijd en wordt met de kinderen meegegeven. Gelieve ook geen geschenken voor de jarige mee te brengen. Op de speelplaats, tijdens de speeltijd, mogen de kinderen water drinken. We geven de voorkeur aan herbruikbare (goed sluitende en genaamtekende) flessen. Zo helpt u mee de afvalberg verminderen! Gebruikt u PMD-flesjes? Dan geven we die terug in de boekentas mee. Op die manier willen we de leerlingen ook bewust laten worden van de plastiek afvalberg. Uw kind mag op elk moment van de dag water drinken en mag zijn fles altijd met water bijvullen op voorwaarde dat dit proper gebeurt. Soms gebeurt dit in overleg met de klasleerkracht. Als tussendoortje eten de kinderen een koek (geen chocoladetopping!) en op fruitdag (woensdag) is enkel fruit toegestaan. U kan hierin nog een stap verder gaan door elke voormiddag fruit met uw kind mee te geven en het tijdens de namiddag van een koek te laten smullen. De boterhamdoos als alternatief voor aluminiumfolie is gelukkig al goed ingeburgerd. Valt het u echter ook op dat u na het boodschappen doen, heel wat verpakkingsmateriaal weggooit? Tegenwoordig zit bijvoorbeeld elk koekje apart verpakt. Handig voor u om mee te geven, maar dit weegt enorm zwaar door op het milieu. Wist dat u hoogstwaarschijnlijk heel wat meer betaalt o.w.v. de individuele verpakking of het figuurtje dat erop afgebeeld staat? Gelieve daarom zo veel mogelijk koekjes te voorzien in een herbruikbare koekjesdoos. Deze beschermt het koekje trouwens nog beter. In de eetzaal drinken de leerlingen altijd kraantjeswater. Voor zowel de boterhammaaltijd als de warme maaltijd is soep inbegrepen. We stimuleren elk kind om iedere middag een beetje soep te drinken.

20


Algemene informa e

Uitnodigingen verjaardagen en wenskaarten (Kerst...) Niet uitgenodigd worden op een feestje of nooit een wenskaart krijgen, snijdt soms heel diep bij jonge kinderen. Dat leidt soms tot traantjes en conflicten. Vooral bij kinderen die nooit een uitnodiging of wenskaart krijgen, kan dat hard aankomen. We willen uitsluitingsgedrag niet mee in de hand helpen werken. We verbieden het uitdelen van uitnodigingen voor verjaardagen of wenskaarten binnen de schoolmuren... tenzij u de hele klas uitnodigt. :-) Tip: gebruik Bpost, messenger, WhatsApp... of verdeel de uitnodigingen/wenskaarten deur aan deur.

21


Pedagogisch project


Pedagogisch project

Missie & visie Welkom op onze school Je komt bij ons om te leren van elkaar van de leerkrachten en al wie je begeleidt met vallen en opstaan met een lach en een traan. Je mag zijn wie je bent. We gaan met jou op ontdekking, op zoek naar jouw talenten om je te vormen voor het leven. We bundelen samen onze krachten en geloven dat je het kan! Elke dag opnieuw.

24


Pedagogisch project

Onze kernopdracht bestaat erin om onderwijs te organiseren voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Onze school bestaat uit drie afdelingen, gelegen in drie parochies, drie gemeenschappen, elk met hun eigenheid. In ons logo staan drie handen centraal. Deze symboliseren enerzijds de groei van het lerende kind met hoofd, hart én handen. De verschillende kleuren geven aan dat we de eigenheid van elk kind met zijn mogelijkheden en beperkingen aanvaarden, wat ook zijn rang, a omst of cultuur is. De kleuren zijn levendig. We geven kleur aan het leren en leven van het kind. Dit werk is nooit af... De groene achtergrondkleur verwijst naar het jeugdige en is een teken van hoopvol uitzien naar de toekomst. Anderzijds symboliseren de handen onze intense samenwerking met verschillende par jen. Eén hand staat symbool voor de thuisomgeving. Elke ouder blij eindverantwoordelijk voor de opvoeding van zijn/haar kind. Een tweede hand symboliseert de school. Als school willen we een veilige en warme omgeving zijn. Je voelt je er niet alleen. Opvoeden is immers ook loslaten en kansen aan het kind geven om groot te worden. Samen voeden we het kind op vanuit een verschillende posi e, elk met onze eigen deskundigheid. We zien de ouders als een gelijkwaardige partner en voelen ons mee verantwoordelijk voor het welbevinden van elk kind. Een derde hand symboliseert de verschillende vormen van externe ondersteuning waarop we een beroep doen. We denken hierbij aan CLB, pedagogische begeleidingsdienst, ondersteuningsnetwerk... Deze schoolondersteuning vertrekt vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid met betrekking tot een op male leerlingenbegeleiding. Onze baseline “samen Krach g onderwijs” benadrukt deze samenwerking. Bij het realiseren van ons eigen onderwijs- en opvoedingsproject laten we ons heel sterk inspireren door de Opdrachten voor het Katholiek Basisonderwijs in Vlaanderen. De hoofdle er K is dan ook een knipoog naar de katholieke iden teit van onze scholen. Het pedagogisch project van onze school is ingebed in het project van de katholieke dialoogschool. Op onze school verwelkomen we gastvrij iedereen, van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. Als katholieke dialoogschool verwachten we dat ouders echte partners zijn voor de opvoeding en vorming die de school hun kinderen verstrekt. Kiezen voor een katholieke dialoogschool houdt voor iedereen een engagement in. Daarom mogen ouders van de school verwachten dat ze hen zoveel mogelijk betrekken in het samen school maken. Ouders verwachten dat de school voor hun kinderen een leer- en leefwereld is die bijdraagt aan de opvoeding die ze hen zelf willen geven. Ouders die kiezen voor een katholieke school geven aan dat ze vertrouwen stellen in de wijze waarop scholen vandaag in verscheidenheid gestalte geven aan het project van de katholieke dialoogschool. De volledige tekst van de engagementsverklaring van het katholiek onderwijs vind je op www.katholiekonderwijs.vlaanderen/engagementsverklaring.

25


Pedagogisch project

Ons project Waarmee identificeren we ons? Als school is het ons doel om pedagogisch verantwoord

onderwijs

en

kwaliteitsvolle

opvoeding aan te bieden. Hiervoor vertrekken we vanuit een christelijke visie op de mens, de maatschappij en de wereld. In onze katholieke school is elk kind uniek. Toch zijn we allemaal met mekaar verbonden. We voeden kinderen op met respect voor hun eigenheid, maar ook gericht op het verantwoordelijk samenleven met de ander. •

In alle leergebieden proberen we kansen te bieden om de christelijke inspira e te verwoorden en te beleven.

•

Binnen de levensbeschouwelijke en religieuze vorming jdens godsdienstlessen gaan we dieper in op onze iden teit. Elke leerkracht maakt hier werk van en laat de leerlingen, van peuter tot en met zesde leerjaar, kennis maken met het christelijk geloven. We willen kinderen helpen om te gaan met zinvolle levensvragen. We vertellen over het leven van Jezus. Dat inspireert ons tot het beleven van universele waarden in Zijn spoor. Het is belangrijk om die aan te houden.

We dringen geloof niet op. Via pastorale momenten op school beleven we onze eigen zingeving. We verwachten wel de aanwezigheid van alle kinderen op deze momenten, ook als deze doorgaan in een kerkgebouw. Vanuit onze eigen levensbeschouwelijke tradi e willen we die waarden iedere keer opnieuw voeden en beleven. Als katholieke dialoogschool willen we iedereen daarbij betrekken. We zijn geen school voor alleen katholieke kinderen, maar een katholieke school voor alle kinderen. We staan open voor kinderen en gezinnen van verschillende levensovertuigingen en andere godsdiensten. Binnen onze lessen godsdienst bieden we ruimte om samen met christenen, moslims, joden, andersgelovigen, niet-gelovige humanisten‌ betekenis te vinden in leven en samenleven. Onze christelijke geloofstradi e vormt het kader van waaruit we met waardering naar andere overtuigingen kijken. Ook van hen verwachten we respect voor onze eigen katholieke geloofstradi e.

26


Pedagogisch project

Wat bieden we met ons onderwijs aan? Bij het werken aan een geïntegreerd onderwijsaanbod waarbij de leerkracht verschillende vakken gee , gaat onze aandacht naar drie elementen bij het leren en leven op onze school: •

We werken aan de totale harmonische ontplooiing van elk uniek kind, met zijn talenten en eigenheid.

Onze onderwijskoepel, “Katholiek Onderwijs Vlaanderen” hee door de overheid decretaal vastgelegde

ontwikkelingsdoelen

en

eindtermen vertaald naar het leerplan ‘Zin in leren, zin in leven’. Om enigszins greep te krijgen op het rijk en geïntegreerd onderwijsaanbod, gaan we uit van een ordeningskader

op

basis

van

vier

persoonsgebonden en zes cultuurgebonden ontwikkelvelden, waarin de competen es aan bod komen die de kinderen nodig hebben om goed te func oneren. Elk van deze ontwikkelvelden concre seren we verder in onderliggende ontwikkelthema’s. Onder deze thema’s formuleren we generieke doelen met onderliggende leerlijnen en ontwikkelingsstappen. Onze school hee de inspanningsverplich ng om de generieke doelen die gekoppeld zijn aan de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen bij de leerlingen na te streven. Het is de taak van het team om de horizontale en ver cale samenhang binnen het leerplan te realiseren, zowel op het niveau van de groep, als op het niveau van de individuele kinderen. •

Wij streven ernaar dat leerlingen het geleerde spontaan kunnen toepassen in het dagelijkse leven. Zo verbinden leerlingen leren en leven met elkaar en krijgen ze zin in leren en zin in leven. Leerstof wordt leefstof.

27


Pedagogisch project

Hoe pakken wij ons onderwijs aan? Dagelijks willen we werk maken van kwaliteitsvol en krach g basisonderwijs door een ontmoetende

leerkrachtens jl aan te nemen. •

We geloven in de veranderbaarheid en groeikracht van ieder uniek kind met zijn talenten en werkpunten. Een posi ef en een veilig

leerklimaat waarin de leerling fouten mag maken binnen een krach ge leeromge-ving is voor ons een voorwaarde om tot leren te komen. We willen niet dat de leerlingen opgeven als het moeilijker wordt. •

We maken werk van een warm school- en klasklimaat. We organiseren de lessen zodanig dat we weinig kostbare jd verloren laten gaan. Als leerkracht vormen we samen met de ouders en kinderen één grote leer- en leefgemeenschap waarin we vertrouwen, respect en zorg voor elkaar voorop stellen. We willen de leerlingen echt begrijpen en hen het gevoel geven dat we om hen geven.

We leggen moeilijke dingen op een begrijpelijke manier uit. Als een leerling iets niet begrijpt, zoeken we mee naar de meest passende oplossingsweg.

We maken de lessen interessant en het leren aangenaam. We zoeken naar manieren om de aandacht en interesse van de leerlingen te verhogen. We willen hen aanze en om ac ef te leren en intensief energie te investeren in hun eigen leerproces.

We geven leerlingen feedback zodat ze zichzelf correct leren inscha en. We streven naar een onderwijsomgeving die uitnodigt tot reflec e.

Met ons onderwijs willen we krach ge verbindingen tot stand brengen tussen het nieuwe en de voorkennis van de leerling, tussen concrete en abstracte inhouden, tussen theorie en prak jk, tussen ac e en reflec e.

We gaan volop in interac e met de leerlingen. We vragen naar hun mening en geven hen jd om hun ideeën uit te drukken. We gaan respectvol om met hun ideeën en geven hen inspraak.

We willen de leerkrachten veelvuldig de kans geven om met elkaar en van elkaar te leren. Tijdens pedagogische werkdagen, personeelsvergaderingen en (informele) overlegmomenten professionaliseren we onze kennis en exper se en laten we onze talenten bij mekaar aansluiten.

We zijn ons bewust van onze voorbeeldfunc e als leerkracht en vinden dat we dit ook moeten uitdragen. Veel kinderen kijken naar hun juf en/of meester op. We zijn in de eerste plaats een mens voor onze leerlingen met al z’n gaven, maar ook met z’n beperkingen.

28


Pedagogisch project

Hoe dragen wij zorg voor elk kind? We geloven in de groeikracht van elke leerling en werken op een zorgzame manier aan hun ontwikkelingskansen.

We

hebben

aandacht

voor alle kinderen, in het bijzonder voor zij die groeikansen dreigen te missen en we streven naar een op male begeleiding. Het kind breed evalueren gee

ons de kans om doelgericht de

ontwikkeling van elke leerling te zien. We maken werk van een open schoolklimaat waardoor leerlingen en ouders voelen dat ze met hun vragen of problemen bij iemand terecht kunnen. De ouders worden via open communica e en met wederzijds respect betrokken bij de evolu e van hun kind. Indien er binnen het zorgteam wordt bepaald dat er extra onderzoek en begeleiding voor het kind nodig is, zal dit al jd in overleg en met toestemming van de ouders gebeuren. Wij willen ook de ouders ondersteunen in het soms moeilijke aanvaardingsproces van de extra zorgen die een kind nodig hee om tot een op male ontwikkeling te komen.

Elke leerkracht is de spilfiguur van zorg. Via een klasprofiel vormt hij zich een duidelijk beeld van zijn leerlingengroep. Hij staat in voor het verlenen van een goede brede basiszorg en het verlenen van verhoogde zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoe en. De leerkracht volgt de leerlingen systema sch via het leerlingenvolgsysteem op waarin o.a. lesobserva es, kwalita eve beschrijvingen en cijfergegevens bijgehouden worden.

Binnen het zorgteam nemen twee zorgcoördinatoren een ondersteunende rol op. We proberen om onze leerkrachten sterker te maken in het begeleiden van kinderen met specifieke onderwijsbehoe en. Kinderen met leer- of ontwikkelingsstoornissen bieden we steun, de nodige hulpmiddelen en handva en. Een kind is meer dan zijn beperking en we beseffen dat we niet alle problemen zelf kunnen oplossen. Coachend werken doen we in structureel ingebouwde overleg jd, hoewel we ook in informele gesprekjes coachend kunnen optreden.

In samenspraak met het zorgteam en/of CLB en andere externen zal het leerkrachtenteam remediëren, differen ëren, compenseren of dispenseren. Zo komen we tot een individueel zorgplan met eventueel redelijke aanpassingen.

Om

de

con nuïteit

van

al

onze

zorgini a even

te

verzekeren,

organiseren

we

overgangsgesprekken tussen de leerkrachten van twee opeenvolgende jaren. •

Op niveau van de scholengemeenschap De Zaaier is er een zorgpla orm waar we met de andere scholen zorgini a even verduidelijken aan elkaar en uitwisselen.

29


Pedagogisch project

Indien we als school alle kansen hebben geboden aan het kind en het komt niet tot een verdere ontwikkeling, dan bepalen we als school onze zorggrens. Als het kind niet meer tot leren komt, als de draagkracht en draaglast van de klas onhoudbaar zijn, als het welbevinden en de betrokkenheid van het kind achteruit gaan, als de externe hulp niet meer voldoende blijkt dan kunnen we als school, na veel beraad met alle par jen, voorstellen om voor het welzijn van het kind een ander type onderwijs te kiezen. Zo geven we het nieuwe kansen om op zijn/haar tempo toch tot een op male ontwikkeling te komen, met perspec even voor zijn/haar toekomst.

Opvoeden is een samenspel van steunen, s muleren en grenzen stellen. Binnen duidelijke

structuren en afspraken mag een leerling deze gaan a asten. We stellen grenzen om de rela e met de kinderen goed te houden. Kinderen func oneren beter als de grenzen duidelijk zijn. Binnen dit proces mag éénrich ngsverkeer niet de norm zijn, maar betrekken we de ouders als evenwaardige partners.

30


Pedagogisch project

Hoe organiseren wij ons onderwijs? Als school vormen we een gemeenschap waarin onze kernopdracht bestaat om kinderen tot leren te brengen en mee op te voeden. Om dit te realiseren investeren we in enkele

krachtlijnen opdat we in deze opdracht zouden

kunnen

slagen.

Wat

onze

school

organisatorisch/beleidsma g ook onderneemt, uiteindelijk moet dit een meerwaarde betekenen voor de vorming en het leren van onze kinderen en dit in de brede zin. Dit pedagogisch project is het fundament van onze visie op onze opdracht. We toetsen met het schoolteam regelma g af of dit nog actueel genoeg is. We streven naar een hoge betrokkenheid en samenwerking op verschillende niveaus. •

Het schoolbestuur De Zaaier is eindverantwoordelijk voor de organisa e van de school.

De directeur neemt vanuit een persoonlijke betrokkenheid en sterke bezieling de dagelijkse leiding op zich.

Teamleden maken via een lokaal onderhandelingscomité en gestructureerde overlegmomenten mee het beleid van de school uit. Binnen kernteams en werkgroepen mogen ze ini a even voorstellen en uitwerken.

Kinderen laten we via de leerlingenraad meedenken, meepraten, meebeslissen, meedoen en spreken we op hun verantwoordelijkheid aan.

Ouders dragen via de schoolraad, oudervereniging/vriendenkring mee tot een posi ef schoolklimaat. Met ouders communiceren we zowel informeel als via gestructureerde oudercontacten.

Met de plaatselijke (geloofs)gemeenschap ze en we op een solidaire manier ini a even op en beleven deze concreet mee.

Om onze schoolinterne exper se te verruimen roepen we waar nodig extra advies en deskundigheid in bij andere onderwijsondersteuners (CLB, pedagogische begeleiding, individueel en teamgericht aanbod van nascholingscentra, ondersteuningsnetwerk…).

Een geïntegreerd personeelsbeleid gee iedereen een duidelijk overzicht van zijn/haar bevoegdheden en verantwoordelijkheid. In func ebeschrijvingen leggen we individuele taken vast en bieden we kansen tot verdere professionalisering. Binnen werkgroepen en kernteams s muleren we elkaars talenten en deskundigheid.

31


Pedagogisch project

We passen ons aan de maatschappelijke ontwikkelingen aan en evolueren zo mee. Via ons

prioriteitenplan bespreken we wat we eerst aanpakken en wat we al dan niet aanpakken of als goed evalueren. We willen voeling houden met wat volgens wetenschappelijk onderzoek echt werkt in onderwijs. Zelfevalua e hee als doel om de kracht van onze school/het schoolteam/de individuele teamleden op het spoor te komen. Het team kiest zorgvuldig zijn vernieuwingsprioriteiten en stree ernaar dat die door alle betrokkenen gedragen worden. Qua uitvoeringstempo houden we bij vernieuwingen rekening met de complexiteit van het proces van verandering en met de haalbaarheid.

32


Schoolreglement


Schoolreglement

Engagementsverklaring tussen ouders en school Ouders hebben hoge verwach ngen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel je volle steun.

Daarom

maken

we

in

onderstaande

engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten. Deze afspraken gelden voor de hele periode dat uw kind bij ons is ingeschreven. Op afgesproken momenten evalueren we samen de engagementen en het effect ervan.

Oudercontacten. Als ouder ben je samen met onze school partner in de opvoeding van je kind. Het is goed dat je zicht hebt op de werking van onze school. Daarvoor plannen we peuterinstuiven voor instappende peuters en bij het begin van elk schooljaar een ouderavond in de klas van je kind. Je kan er kennis maken met de leerkracht van je kind en met de manier van werken. We willen u op geregelde jden informeren over de evolu e van uw kind. Dat doen we schri elijk via de agenda. U kan ook zelf een korte boodschap overbrengen aan de leraar. Gebruik de agenda gerust als ‘heen-en-weerschri ’ en niet enkel als een ‘huistaken-en lessen-no

eboek’.

We organiseren ook regelma g individuele oudercontacten. Bij het begin van elk schooljaar laten we je weten op welke data die doorgaan. We engageren ons om steeds te zoeken naar een alterna ef overlegmoment indien je niet op de geplande oudercontacten kan aanwezig zijn. Als je je zorgen maakt over je kind of vragen hebt over de aanpak dan kan je op elk moment zelf een gesprek aanvragen met de leraar van je kind. Dat doe je ofwel persoonlijk ofwel via mail. We verwachten dat je met ons contact opneemt bij vragen of zorgen ten aanzien van je kind. We verwachten dat je je als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding van je kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact. We engageren ons om met je in gesprek te gaan over je zorgen en vragen ten aanzien van de evolu e van je kind.

34


Het is goed dat u zicht hebt op de werking van onze school. Daarvoor plannen we voor de ouders van de peuters een peuterinstuif. U wordt een jdje voordien gecontacteerd om de klas van uw kind te komen bezoeken. Alle ouders zijn welkom in de nieuwe klas. Het is een eerste kennismaking met de kleuterjuf en de klas. U krijgt informa e over de volledige werking geïllustreerd met materiaal uit de klas. Op dit moment kunt u als ouders ook belangrijke achtergrondgegevens over uw kind doorgeven aan de leraar.

Voor ouders van kleuters en lagere schoolkinderen is er een infoavond eind augustus. U wordt hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht. Je kan er kennis maken met de leraar van je kind en met de manier van werken.

Voor ouders van lagere schoolkinderen is er in december en juni een rapportbespreking.

We engageren ons om steeds te zoeken naar een alterna ef overlegmoment indien u niet op de geplande oudercontacten kan aanwezig zijn. We verwachten dat u zich als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding van uw kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact.

Mul disciplinair overleg (MDO) Binnen de schoolmuren is ook geregeld overleg over de kinderen tussen de leraar, de zorgcoördinator, de directeur en het CLB. Het kan zijn dat u na zo’n intern overleg uitgenodigd wordt om onze bevindingen te bespreken. Wij proberen dan ook duidelijk advies te geven voor de toekomst. Het is aan te raden om indien uw kind enige vorm van therapie volgt, dit ook te melden. Wij nodigen die deskundigen uit om in overleg afspraken te maken in verband met het toedienen van hulp. U wordt hiervan steeds op de hoogte gebracht. Als u zich zorgen maakt over uw kind of vragen hebt over de aanpak, dan kan u op elk moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht. We verwachten dat u met ons contact opneemt bij vragen of zorgen. We engageren ons om met u in gesprek te gaan over de evolu e van uw kind. Oriënteringsgesprek Op het einde van het tweede trimester wordt een oudercontactavond georganiseerd voor de ouders van de leerlingen van het zesde leerjaar. Het betre een gesprek ter oriëntering na het zesde leerjaar. Dit gebeurt na een grondig onderzoek en intern overleg tussen klas tularis en CLB-medewerker.

35

Schoolreglement

Infoavonden


Schoolreglement

Aanwezig zijn op school en op tijd komen We vinden de aanwezigheid van je kind op school belangrijk. We verwachten dat je kind regelma g en op jd naar school komt. De voldoende aanwezigheid van je kind op school draagt bij tot een succesvolle schoolloopbaan van je kind. We verwi gen jou als de afwezigheid van je kind niet gewe gd is. Indien nodig nemen we begeleidende maatregelen. De aanwezigheid van je kind op school hee gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de kleuter- en/of schooltoeslag, voor de toela ng tot het lager onderwijs en voor het uitreiken van het getuigschri basisonderwijs. Daartoe moeten we de afwezigheden van uw kind doorgeven aan het departement onderwijs en aan het CLB. We vragen dat je er als ouder voor zorgt dat je kind op jd op school is. Dit geldt zowel voor de kleuterschool als de lagere school. We verwachten dat je ons voor 9 uur verwi gt bij afwezigheid van je kind. Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij problema sche afwezigheden. Die begeleiding is verplicht. Als je niet ingaat op die begeleiding, melden we dit aan de overheid. Je kan steeds bij ons terecht in geval van problemen. We zullen samen naar de meest geschikte aanpak zoeken.

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands en niet alle kinderen starten hun schoolloopbaan met dezelfde taalvaardigheid Nederlands. Onze school voert een talenbeleid. Wij engageren er ons toe kinderen te ondersteunen bij het leren van en het leren in het Nederlands. Van jou als ouder verwachten we dat je posi ef staat tegenover de onderwijstaal en tegenover de ini a even die we als school nemen om de taalontwikkeling van onze leerlingen te ondersteunen (taaltraject/taalbad voor kinderen die de onderwijstaal onvoldoende beheersen). We vragen ook om kinderen in de vrije jd te s muleren bij het leren van het Nederlands. Vraag ons gerust naar informa e over plaatselijke ini a even die je engagement daarbij kunnen helpen ondersteunen. •

zelf Nederlandse lessen te volgen. Huis van het Nederlands: www.hvn-wvl.be - CVO - Syntra West - VDAB

uw kind naschools extra Nederlandse lessen te laten volgen (bv. Auxilia vzw)

te zorgen voor een Nederlandstalige begeleiding van uw kind bij het maken van zijn huistaak, bij het leren van zijn lessen (bv. een Nederlandstalige huiswerkbegeleidingsdienst zoeken: Auxilia).

bij elk contact met de school zelf Nederlands te praten of er voor te zorgen dat er een tolk is.

uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging, sportclub of cultuurgroep.

uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige academie (muziek, woord, plas sche kunsten, …)

uw kind dagelijks naar Nederlandstalige tv-programma’s te laten kijken en er samen met hem over te praten.

elke avond voor te lezen uit een Nederlandstalig jeugdboek.

geregeld Nederlandstalige boeken te ontlenen in de bibliotheek en er uit voor te lezen of ze uw kind zelf te laten lezen.

• 36

binnen de school en bij elke schoolac viteit enkel Nederlands te praten met uw kind, met andere kinderen, met het schoolpersoneel en met andere ouders


uw kind, in zijn vrije jd, geregeld te laten spelen met zijn Nederlandstalige vriendjes.

uw kind in te schrijven voor Nederlandstalige vakan eac viteiten.

uw kind in te schrijven voor Nederlandstalige taalkampen.

Schoolreglement

Individuele leerlingenbegeleiding Onze school voert een beleid op leerlingenbegeleiding. Dit houdt onder meer in dat we gericht de evolu e van uw kind volgen. Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem (LVS). Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg. Als je kind specifieke onderwijsbehoe en hee , kun je dit melden aan de zorgcoördinator. We gaan dan samen met jou na welke aanpassingen nodig zijn. De school kan zelf ook aanpassingen voorstellen op basis van vaststellingen in de loop van het schooljaar. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal a angen van wat je kind nodig hee en wat wij als school kunnen organiseren. Als school zijn we verplicht om redelijke aanpassingen te voorzien als jouw kind daar nood aan hee . Het is niet mogelijk om hier als ouder verzet tegen aan te tekenen. We zullen in overleg met u als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van uw kind georganiseerd zal worden. Daarbij zullen we aangeven wat u van de school kan verwachten en wat wij van u als ouder verwachten. Wij verwachten dat u op onze vraag tot overleg ingaat en de afspraken die we samen maken opvolgt en nalee .

37


Schoolreglement

Inschrijvingen en toelatingen van leerlingen Zie infobundel onderwijsregelgeving punt 3.

Informatie over de praktische organisatie van de inschrijvingen vind je

terug op onze website. Je kind is pas ingeschreven in onze school als je schriftelijk instemt met het pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft je kind bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel wanneer je beslist om je kind van school te veranderen, je niet akkoord gaat met een nieuwe versie van het schoolreglement of bij een definitieve uitsluiting als gevolg van een tuchtmaatregel. Wanneer tijdens zijn of haar schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor je kind wijzigt, kan het zijn dat de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat ofwel een verslag nodig is dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, ofwel een bestaand verslag gewijzigd moet worden. In dat geval organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB. Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd of gewijzigd, beslist de school om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden. Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we opnieuw jouw schriftelijk akkoord vragen. Indien je niet akkoord gaat met de wijziging, dan wordt de inschrijving van je kind beĂŤindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar.

Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs(zie infobundel onderwijsregelgeving punt 3.1.2) Je kind kan pas instappen in het lager onderwijs als het aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet.

Screening niveau onderwijstaal Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een taalscreening uitvoeren. Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind. Deze taalscreening gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers, zij krijgen sowieso een aangepast taaltraject.

Bereken de instapdatum van uw kleuter op: 38

http://onderwijs.vlaanderen.be/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter


Schoolreglement

Ouderlijk gezag Zorg en aandacht voor het kind Als school bieden we een luisterend oor aan voor al onze leerlingen. Ook voor kinderen die een echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en extra aandacht bieden.

Neutrale houding tegenover de ouders De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen uitspraak van de rechter is, houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een vonnis of arrest, dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter.

Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar de ouders Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen. Deze afspraken i.v.m. agenda, brieven en oudercontact worden via de inschrijvingsfiche vastgelegd.

Co-schoolschap Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuĂŻteit van het leren te garanderen, kan je kind tijdens het schooljaar niet op twee plaatsen school lopen. De school moet de inschrijving van een leerling weigeren als de ouders hun kind tijdens het schooljaar afwisselend in verschillende scholen in- en uitschrijven.

Organisatie leerlingengroepen binnen hetzelfde onderwijsniveau De school beslist in overleg en in samenwerking met het CLB of je kind kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Vindt de school het nodig dat je kind een jaar overdoet, dan is dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de beste oplossing is. De genomen beslissing wordt ten aanzien van jou als ouder schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht. De school geeft ook aan welke bijzondere aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor uw kind zijn. De school neemt deze beslissing dus in het belang van uw kind. Het is de school die beslist in welke leerlingengroep uw kind, dat in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt. Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom (bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum).

39


Schoolreglement

Afwezigheden Zie infobundel onderwijsregelgeving punt 4.

Voor leerlingen in het lager onderwijs (ook de 5-jarigen die vervroegd

zijn ingestapt) en voor 6- en 7-jarigen in het kleuteronderwijs is de leerplicht voltijds. Zij zijn altijd aanwezig, behalve bij gewettigde afwezigheid. Voor 5-jarigen in het kleuteronderwijs geldt een leerplicht van minstens 290 halve dagen aanwezigheid. Niet-leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, aangezien ze niet steeds op school moeten zijn. Ze zijn niet onderworpen aan de leerplicht. De directeur kan beslissen of een afwezigheid van een 5-jarige kleuter als aanvaardbaar beschouwd wordt. Als de afwezigheid volgens de directeur aanvaardbaar is, dan telt die mee voor het bereiken van de 290 halve dagen aanwezigheid. Het is belangrijk dat kleuters (leerplichtig of niet) regelmatig naar school komen. Het is in het belang van je kind om het elke dag naar school te sturen. Kinderen die lessen en activiteiten missen, lopen meer risico op achterstand. Zij worden ook minder goed opgenomen in de leerlingengroep. De afwezigheidsgegevens van je kind worden doorgeven aan de overheid. Kleuters die onvoldoende dagen naar school komen, kunnen hun kleuter- en/of schooltoeslag verliezen en ook de toegang tot het lager onderwijs is afhankelijk van het aantal dagen dat je kind kleuteronderwijs volgde. We verwachten dan ook dat je de afwezigheid van je kleuter onmiddellijk aan ons meldt, liefst voor … uur. Ook als je eens door omstandigheden je kind niet op tijd kan afzetten, laat je dit zo snel mogelijk weten. Je meldt je dan aan bij … . Komt je kind meermaals te laat of is je kind al vaak afwezig geweest, dan kunnen we samen nagaan hoe we de participatie van je kleuter kunnen verhogen.

Gewettigde afwezigheid wegens ziekte Voor leerlingen in het lager onderwijs en voor 6- en 7-jarigen in het kleuteronderwijs gelden volgende gewettigde afwezigheden: •

Is je kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een medisch attest verplicht.

Is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een Z-briefje van de ouders voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar. Gebruik hiervoor de rode strookjes die u bij de inschrijvingsformulieren of het begin van het schooljaar ontvangen hebt.

Is je kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB.

Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaats vinden.

De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen het ziektebriefje aan de leraar. De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest.

40


Schoolreglement

Andere van rechtswege gewettigde afwezigheden De afwezigheid van je kind kan in een aantal situaties gewettigd zijn. Voor deze afwezigheden is geen toestemming van de directeur nodig. Je verwittigt de school wel vooraf van deze afwezigheid. Je geeft ook een officieel document of een verklaring die de afwezigheid staaft, af aan de school. Voorbeelden hiervan zijn: •

het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloed- en aanverwant tot;

de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank;

het vieren van een feestdag die hoort bij je geloof (anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe, protestants-evangelische godsdienst).

Afwezigheden wegens een preventieve schorsing, een tijdelijke of definitieve uitsluiting De afwezigheid van je kind wegens een preventieve schorsing, een tijdelijke of definitieve uitsluiting is gewettigd. Je kind wordt als gewettigd afwezig beschouwd, ongeacht of je kind wel of niet door de school wordt opgevangen.

Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is Soms kan je kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op voorhand met de directie. Het betreft hier de afwezigheid wegens: •

de rouwperiode bij een overlijden;

het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging of culturele en/of sportieve manifestaties (andere dan de 10 halve schooldagen waarop topsportbeloften recht hebben);

trainingen voor topsport in de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek (voor maximaal 6 lestijden per week, verplaatsingen inbegrepen);

revalidatie tijdens de lestijden

school-externe interventies;

persoonlijke redenen in echt uitzonderlijke omstandigheden.

Opgelet: het is niet de bedoeling dat aan ouders toestemming gegeven wordt om vroeger op vakantie te vertrekken of later uit vakantie terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni.

Problematische afwezigheden Alle afwezigheden die niet van rechtswege of door de school zijn gewettigd, zijn te beschouwen als problematische afwezigheden. De school zal je onmiddellijk contacteren bij elke problematische afwezigheid van je kind. Vanaf vijf halve dagen problematische afwezigheden contacteert de school het CLB. Samen werken ze rond de begeleiding van je kind. Je wordt in dat geval uitgenodigd voor een gesprek.

41


Schoolreglement

Onderwijs aan huis Heeft je kind een niet-chronische ziekte, dan kan tijdelijk onderwijs aan huis pas worden georganiseerd na een afwezigheid van 21 opeenvolgende kalenderdagen. Als de ziekteperiode van je kind noodgedwongen wordt verlengd of als je kind na een periode van tijdelijk onderwijs aan huis binnen 3 maanden hervalt, moet je kind geen wachttijd van 21 opeenvolgende kalenderdagen meer doorlopen om opnieuw tijdelijk onderwijs aan huis te krijgen. Je hoeft ook niet opnieuw een aanvraag in te dienen. Om de nieuwe afwezigheid te wettigen, is er wel een nieuw medisch attest nodig. Heeft je kind een chronische ziekte, dan heeft je kind recht op 4 lestijden tijdelijk onderwijs aan huis per opgebouwde schijf van 9 halve schooldagen afwezigheid. Deze uren kunnen gedeeltelijk op school georganiseerd worden. Dit is mogelijk na een akkoord tussen de ouders en de school en vindt plaats buiten de normale schooluren en niet tijdens de middagpauze. De aanvraag en de medische vaststelling van de chronische ziekte blijft geldig voor de hele schoolloopbaan van je kind op onze school. Je hoeft dit dus maar ĂŠĂŠn keer aan onze school te bezorgen. Je kind moet daarnaast op 10 km of minder van de school verblijven. Als je kind op een grotere afstand van de school verblijft, dan kan de school tijdelijk onderwijs aan huis organiseren maar is daar niet toe verplicht. Als je kind aan deze voorwaarden voldoet, zullen we je als ouder op de mogelijkheid van tijdelijk onderwijs aan huis wijzen. Zodra de voorwaarden voor het verstrekken van tijdelijk onderwijs aan huis vervuld zijn, kan de school hiermee van start gaan. De directeur zal dan op zoek gaan naar een leraar om 4 lestijden per week onderwijs aan huis te geven. De school maakt afspraken met deze leraar om de lessen af te stemmen op de leerlingengroep van het kind. Tijdelijk onderwijs aan huis is gratis. De school kan in overleg met jou ook contact opnemen met de vzw Bednet. Dit biedt de mogelijkheid om van thuis uit via een internetverbinding live deel te nemen aan de lessen. De school maakt dan samen met jou concrete afspraken over opvolging en evaluatie. Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directeur.

42


Schoolreglement

Herstel- en sanctioneringsbeleid Zie infobundel onderwijsregelgeving punt 6. Kinderen maken nu en dan fouten. Dat is eigen aan het groeiproces van elk

kind. Kinderen kunnen leren uit de fouten die ze maken. Onze school wil hierop inzetten door dialoog en herstel alle kansen te geven. In overleg met de betrokkenen gaan we op zoek naar een gepaste maatregel of een mogelijke oplossing. Op die manier kunnen kinderen mee de verantwoordelijkheid nemen om een oplossing te zoeken voor het conflict of om hun fout goed te maken. Hiermee sluiten we als school tuchtmaatregelen niet uit. Het betekent wel dat we heel bewust ervoor kiezen om in bepaalde gevallen een tuchtmaatregel op te leggen.

Begeleidende maatregelen Wanneer je kind de goede werking van de school of het lesverloop hindert, kunnen we in overleg met je kind en eventueel met jou een begeleidende maatregel bepalen. De school wil hiermee je kind helpen tot gewenst gedrag te komen. Een begeleidende maatregel kan zijn: •

Een gesprek met de klasleerkracht of zorgcoördinator;

Een time-out: naar de time-out ruimte gaan. Zo kan je kind even tot rust komen of nadenken over

wat er is gebeurd. Achteraf wordt dit kort met je kind besproken; •

Een begeleidingsplan: hierin leggen we samen met jou en je kind een aantal afspraken vast waarop

je kind zich meer zal focussen. Je kind krijgt de kans om zelf afspraken voor te stellen waar het dan mee verantwoordelijk voor is. De afspraken uit het begeleidingsplan worden samen met je kind opgevolgd.

Herstel Vanuit een cultuur van verbondenheid wil de school bij een conflict op de eerste plaats inzetten op herstel. We nodigen de betrokkenen uit om na te denken over wat er is gebeurd en om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Een herstelgerichte maatregel kan zijn: •

een herstelgesprek tussen de betrokkenen;

een herstelcirkel op het niveau van de leerlingengroep;

een bemiddelingsgesprek;

no blame-methode bij een pestproblematiek;

een herstelgericht groepsoverleg (HERGO):

Dit is een gesprek tussen de betrokken leerlingen, in het bijzijn van bijvoorbeeld ouders of vertrouwensfiguren, onder leiding van een onafhankelijk persoon. Tijdens dit groepsoverleg zoekt iedereen samen naar een oplossing voor wat zich heeft voorgedaan. De directeur of zijn afgevaardigde kan een tuchtprocedure, zoals in punt 9.4.3 beschreven, voor onbepaalde tijd uitstellen om dit groepsoverleg te laten plaatsvinden. Hij brengt je dan per brief op de hoogte.

43


Schoolreglement

Ordemaatregelen Wanneer je kind de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan door elk personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden. Tijdens een ordemaatregel blijft je kind op school aanwezig. Een ordemaatregel kan zijn: •

een verwittiging in de agenda;

een strafwerk;

een specifieke opdracht;

een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie;

Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk.

Tuchtmaatregelen Let op: wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde. Wanneer het gedrag van je kind de goede werking van de school ernstig verstoort of de veiligheid en integriteit van zichzelf, medeleerlingen, personeelsleden of anderen belemmert, dan kan de directeur een tuchtmaatregel nemen. Een tuchtmaatregel kan enkel toegepast worden op een leerling in het lager onderwijs. Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: •

een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal vijftien opeenvolgende schooldagen;

een definitieve uitsluiting.

Preventieve schorsing als bewarende maatregel In uitzonderlijke situaties kan de directeur in het kader van een tuchtprocedure beslissen om uw kind preventief te schorsen. Deze bewarende maatregel dient om de leefregels te handhaven én om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is. De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd aan jou meegedeeld. De directeur bevestigt deze beslissing in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing kan onmiddellijk ingaan en duurt in principe niet langer dan vijf opeenvolgende schooldagen. Uitzonderlijk kan deze periode eenmalig met vijf opeenvolgende schooldagen verlengd worden, indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan worden afgerond. De directeur motiveert deze beslissing. 44


Schoolreglement

Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting Let op: wanneer we in dit punt spreken over dagen, bedoelen we telkens alle dagen

(zaterdagen, zondagen,

wettelijke feestdagen en 11 juli niet meegerekend).

Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke en definitieve uitsluiting wordt de volgende procedure gevolgd: •

De directeur wint het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier samen. In geval van een definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid met een vertegenwoordiger van het CLB die een adviserende stem heeft.

De leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon worden per aangetekende brief uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. Een personeelslid van de school of van het CLB kan bij een tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon van de ouders en hun kind. Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde dag na verzending van de brief.

Voorafgaan aan het gesprek hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon recht op inzage in het tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad.

Na het gesprek brengt de directeur de ouders binnen een termijn van vijf dagen met een aangetekende brief op de hoogte van zijn beslissing. In die brief staat een motivering van de beslissing en de ingangsdatum van de tuchtmaatregel. Bij een definitieve uitsluiting vermeldt de beslissing de beroepsmogelijkheden.

Samen met het CLB zoeken we naar een nieuwe school. Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt de definitieve uitsluiting effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet meegerekend). Is het kind één maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven, dan is onze school niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet. Het CLB kan mee zoeken naar een oplossing. Het schoolbestuur kan de betrokken leerling weigeren als die het huidige, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten. Opvang op school in geval van preventieve schorsing en (tijdelijke en definitieve) uitsluiting Wanneer je kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na de tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt die geen deel aan de lessen of activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders. In geval van een definitieve uitsluiting heb je als ouder één maand de tijd om je kind in een andere school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt het geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.

45


Schoolreglement

Beroepsprocedure tegen een definitieve uitsluiting Let op: wanneer we in dit punt spreken over dagen, bedoelen we telkens alle dagen wettelijke feestdagen en 11 juli niet meegerekend).

(zaterdagen, zondagen,

Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen. De procedure gaat als volgt: Je dient met een aangetekende brief beroep in bij de voorzitter van het schoolbestuur: vzw Schoolbestuur De Zaaier De heer Koen Tyberghien Kouterstraat 28b 8650 Merkem De aangetekende brief moet ten laatste verstuurd worden op de vijfde dag nadat de beslissing van de definitieve uitsluiting van je kind werd ontvangen. Er is dus een termijn van vijf dagen. De aangetekende brief met het bericht van de definitieve uitsluiting wordt geacht de derde dag na verzending te zijn ontvangen. De poststempel geldt als bewijs, zowel voor de verzending als voor de ontvangst. Dat geldt ook als je ervoor kiest om het beroep persoonlijk af te geven op school. Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen. Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen. • Het beroep is gedateerd en ondertekend. • het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op school afgegeven (met bewijs van ontvangst). We verwachten ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom de definitieve uitsluiting betwist wordt. Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die je klacht grondig zal onderzoeken. De persoon die de definitieve uitsluiting heeft uitgesproken, zal nooit deel uitmaken van de beroepscommissie, maar zal wel gehoord worden. De beroepscommissie zal steeds jou en je kind uitnodigen voor een gesprek. Je kan je daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden. •

Vóór de zitting kan je het tuchtdossier opnieuw inkijken.

Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht. De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op. Dat betekent enkel dat schoolvakanties niet meetellen bij het berekenen van de termijn. De zitting van de beroepscommissie kan wel tijdens een schoolvakantie plaatsvinden.

46


Schoolreglement

De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep van mensen die dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur. Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag. De beroepscommissie zal ofwel het beroep als onontvankelijk afwijzen, ofwel de definitieve uitsluiting bevestigen of vernietigen. De voorzitter van de beroepscommissie zal je de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van vijf dagen met een aangetekende brief meedelen. De beslissing is bindend voor alle partijen. Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot definitieve uitsluiting niet op. Dat betekent dat ook tijdens de beroepsprocedure de tuchtmaatregel van kracht blijft.

47


Schoolreglement

Getuigschrift op het einde van het basisonderwijs Zie infobundel onderwijsregelgeving punt 7.

De klassenraad beslist welke leerlingen in aanmerking komen voor een

getuigschrift basisonderwijs. Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan een regelmatige leerling die in voldoende mate de eindtermgerelateerde leerplandoelen heeft bereikt. Een leerling die geen geuitgschrift basisonderwijs behaalt, ontvangt een schriftelijke motivering waarom het getuigschrift niet werd uitgereikt, met inbegrip van bijzondere aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan. Deze leerling krijgt ook een verklaring waarin het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs staat. Een leerling die een individueel aangepast curriculum volgt, kan een getuigschrift basisonderwijs behalen op voorwaarde dat de vooropgestelde leerdoelen door de onderwijsinspectie als gelijkwaardig worden beschouwd met die van het gewoon lager onderwijs. Als die leerling geen getuigschrift basisonderwijs krijgt, ontvangt deze een schriftelijke motivering waarom het getuigschrift niet werd uitgereikt, met inbegrip van bijzondere aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan. Deze leerling krijgt ook een verklaring waarin het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs staat.

Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift Gedurende de hele schoolloopbaan van je kind zullen we communiceren over zijn leervorderingen. Je kan inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. Je kan ook een kopie vragen. Of een leerling het getuigschrift basisonderwijs krijgt, hangt af van de beslissing van de klassenraad. De klassenraad gaat na of de eindtermgerelateerde leerplandoelen voldoende in aantal en beheersingsniveau zijn behaald. Daarbij zal de groei die de leerling doorheen de schoolloopbaan maakte, en de zelfsturing die hij toont, zeker een rol spelen. De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag over de beslissing omtrent het getuigschrift basisonderwijs. Na 20 juni beslist de klassenraad of een leerling een getuigschrift basisonderwijs ontvangt. Wanneer de getuigschriften worden uitgereikt, kan je vinden in de kalender op de schoolwebsite (afscheid 6L). De datum van uitreiking is ook de ontvangstdatum voor het instellen van beroep. Als je niet aanwezig bent op de uitreiking, dan geldt 1 juli als datum van ontvangst voor het instellen van beroep.

Beroepsprocedure Indien je als ouder niet akkoord zou gaan met het niet-toekennen van het getuigschrift basisonderwijs, kan je beroep instellen. Die beroepsprocedure wordt hieronder toegelicht. Let op: •

wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli niet meegerekend);

48

wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde.


Schoolreglement

Je vraagt binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, een overleg aan bij de directeur. Dit gesprek is niet hetzelfde als het oudercontact. Je moet dit gesprek uitdrukkelijk schriftelijk via mail aan de directeur aanvragen. Je krijgt een uitnodiging die de afspraak bevestigt. Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na de dag waarop je de beslissing hebt ontvangen dat het getuigschrift niet wordt uitgereikt aan je kind. Let op: als het gesprek na het verstrijken van de termijn wordt aangevraagd, kunnen we niet meer op die vraag ingaan. Tijdens dit gesprek krijg je de kans om je bezwaren te geven. De directeur verduidelijkt aan de hand van het dossier van je kind op basis van welke gegevens de klassenraad zijn beslissing heeft genomen. Van dit overleg wordt een verslag gemaakt. De directeur deelt het resultaat van dit overleg met een aangetekende brief aan je mee. Er zijn twee mogelijkheden: - De directeur vindt dat je argumenten geen nieuwe bijeenkomst van de klassenraad rechtvaardigen; - De directeur vindt dat je argumenten het overwegen waard zijn. In dat geval zal hij de klassenraad zo snel mogelijk samenroepen om de betwiste beslissing opnieuw te overwegen. Je ontvangt per aangetekende brief het resultaat van die vergadering. Als je het niet eens bent met de beslissing van de directeur of de beslissing van de nieuwe klassenraad, dan kan je beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Dit kan via aangetekende brief: vzw Schoolbestuur De Zaaier De heer Koen Tyberghien Kouterstraat 28b 8650 Merkem

Je hebt daarvoor een termijn van drie dagen, die begint te lopen de dag nadat de aangetekende brief van de school wordt ontvangen. De aangetekende brief met één van de twee mogelijke beslissingen wordt geacht de derde dag na verzending te zijn ontvangen. De poststempel geldt als bewijs, zowel voor de verzending als voor de ontvangst. Dat geldt ook als je ervoor kiest om het beroep persoonlijk af te geven op school. Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen. Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen: • het beroep is gedateerd en ondertekend. • het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op school afgegeven (met bewijs van ontvangst). Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen. We verwachten ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs betwist wordt. Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. • Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie, zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die je klacht grondig zal onderzoeken.

49


Schoolreglement

•

•

De beroepscommissie zal steeds jou en je kind uitnodigen voor een gesprek. Je kan je daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. De periode waarin de beroepscommissie kan samenkomen, vind je in de kalender van de schoolwebsite. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn evenveel stemmen als de groep van mensen die dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur. Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag. De beroepscommissie zal het beroep als onontvankelijk afwijzen, de betwiste beslissing bevestigen of het getuigschrift basisonderwijs toekennen. Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september via een aangetekende brief door de voorzitter van de beroepscommissie aan jou ter kennis gebracht.

50


Er zijn twee situaties waardoor een kind afwezig kan zijn omwille van revalidatie tijdens de lestijden: •

revalidatie na ziekte of ongeval (max. 150 minuten per week, verplaatsingen inbegrepen)

revalidatie voor kinderen met een specifieke onderwijsgerelateerde behoefte waarvoor een handelingsgericht advies is gegeven (max. 150 minuten per week, verplaatsingen inbegrepen)

Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind revalidatie te laten volgen tijdens de lestijden. Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie na ziekte of ongeval toe te staan, moet de school over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat: •

een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden.

een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de revalidatie blijkt.

een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders, dat motiveert waarom de revalidatie tijdens de lestijden vereist is.

een toestemming van de directeur voor een periode die de duur van de behandeling, vermeld in het medisch attest, niet kan overschrijden.

Om een beslissing te kunnen nemen om toe te staan voor de leerling met een specifieke onderwijsgerelateerde behoefte waarvoor een handelingsgericht advies is gegeven, moet de school over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat: •

een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden.

een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders. Dat advies moet motiveren waarom de problematiek van de leerling van die aard is dat het wettelijk voorziene zorgbeleid van een school daarop geen antwoord kan geven en dat de revalidatietussenkomsten niet beschouwd kunnen worden als schoolgebonden aanbod. Indien er op het moment van de aanvraag tot afwezigheid nog geen handelingsgericht advies werd gegeven voor de leerling, kunnen het handelingsgericht advies en dit advies van het CLB gelijktijdig afgeleverd worden;

een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker over de manier waarop de revalidatie het onderwijs voor de leerling in kwestie zal aanvullen en de manier waarop de informatie-uitwisseling zal verlopen. De revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van elk schooljaar een evaluatieverslag aan de directie van de school en van het CLB, met inachtneming van de privacywetgeving waaraan hij onderworpen is;

een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd moet worden, rekening houdend met het evaluatieverslag van de revalidatieverstrekker.

De directeur van de school neemt, op basis van de verzamelde documenten, de uiteindelijke beslissing of de revalidatie tijdens de lestijden kan plaatsvinden of niet. Deze beslissing wordt door de school aan de ouders meegedeeld.

51

Schoolreglement

Revalidatie/logopedie tijdens de lestijden


Schoolreglement

Bijdrageregeling Zie infobundel onderwijsregelgeving punt 8. Hieronder

vindt u een lijst met de schoolkosten. Op die lijst staan zowel

verplichte als niet-verplichte uitgaven. Verplichte activiteiten (zie p. 49) zijn uitgaven die ouders zeker zullen moeten maken. Niet-verplichte uitgaven (zie p. 50-51)

zijn uitgaven voor zaken die u niet moet aankopen: maken ouders er gebruik van, dan moeten

ze er wel voor betalen. In de bijdragelijst met verplichte activiteiten staan maximale richtprijzen. Dit laatste betekent dat het bedrag dat u zal moeten betalen in de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer zijn, maar ook iets minder. Dit komt o.a. door prijsaanpassingen van de organiserende instanties. In de bijdragelijsten met niet-verplichte uitgaven staan vaste prijzen. De bijdrageregeling werd besproken op de schoolraad.

maximaal € 45 9-maandelijks bedrag op de schoolrekening: € 3 (de eindafrekening gebeurt met de factuur van juni) voor de peuters wordt elke ac viteit de maand erop gefactureerd maximaal € 90 9-maandelijks bedrag op de schoolrekening: € 6 (de eindafrekening gebeurt met de factuur van juni)

Kleuter: theater, sportac viteiten, schoolreis, projecten, watergewenning (voor 3de kleuter)... Lager: theater, (SVS-)sportac viteiten, sportdag, schoolreis, uitstappen, projecten, zwemmen... Elk kind in het lager onderwijs heeft recht op één schooljaar gratis zwemmen. Op onze school kunnen de leerlingen van het zesde leerjaar hiervan genieten.

U krijgt altijd een brief over de activiteiten die gepland worden zodat u weet waar het budget naar toe gaat. Indien gewenst kan u op het einde van het schooljaar een overzicht van de gemaakte kosten binnen de maximumfactuur voor uw kind bij onze administratief medewerksters opvragen.

voor de volledige duur van de lagere school bosklassen, zeeklassen, stadsklassen, STEM-klassen, sportklassen...

52

maximaal € 445


Schoolreglement

We bieden u een zo volledig mogelijk overzicht van de verplichte activiteiten per klas. Sommige activiteiten zijn bestemd voor alle kinderen, andere zijn klasgebonden. Niet alle activiteiten keren jaarlijks terug. Er kunnen ook nieuwe activiteiten tijdens het schooljaar toegevoegd worden.

kleuter Bezoek bos + eigen vervoer

€1

Breve en, medailles...

€ 0,75/stuk

Conquesta + eigen vervoer (PK)

€ 7,50

Gezond ontbijt (alle kleuters)

€3

Hopsakee + eigen vervoer (PK-1K)

€ 2,75

Kers eest (alle kleuters)

€3

Podiumvoorstelling + eigen vervoer (alle kleuters)

€ 4,75

Rollebolle + eigen vervoer (2K-3K)

€ 3,75

Schoolreis + openbaar vervoer (alle kleuters)

maximaal € 20

Sportdag (alle kleuters)

€4

Watergewenning + eigen vervoer (3K)

€ 1,75 per beurt

Zoem... zoem... van bloem tot bloem + eigen vervoer (3K) Zorgboerderij “De Zegge” (niet-jaarlijks)

€7 € 4,75

lager Achter de muur + eigen vervoer (Studio Globo - 5L/6L)

€ 12,50

Alles met de bal + eigen vervoer (3L-4L)

€ 3,75

American games + eigen vervoer (5L-6L)

€ 3,75

Breve en, medailles...

€ 0,75/stuk

Floepje zoekt poel + eigen vervoer (1L)

€3

Gezond ontbijt (alle leerlingen)

€3

India-atelier + eigen vervoer (Studio Globo - 5L/6L)

€ 12,50

Kakelend kippenmuseum + eigen vervoer (2L)

€ 3,75

Kronkeldiedoe + eigen vervoer (1L-2L)

€ 3,75

Met de klas de boer op + eigen vervoer (3L)

€ 10

Op stap met de houthakkers + eigen vervoer (2L)

€3

Podiumvoorstelling + eigen vervoer (alle leerlingen)

€ 4,75

Schoolreis + openbaar vervoer (alle leerlingen)

maximaal € 35

Sportdag (alle leerlingen)

€ 10

Zoem... zoem... van bloem tot bloem + eigen vervoer (1L)

€8

Zwemmen + busvervoer (gra

s in het 6de leerjaar)

€ 2,50 per beurt

53


Schoolreglement

U kunt vrij intekenen voor:

maal jden* kleuter: soep en warme maal jd, dessert (op vrijdag)

€ 2,65

lager: soep en warme maal jd, dessert (op vrijdag)

€ 2,90

remgeld = middagtoezicht, gebruik eetzaal, verzekering...

€ 0,75

broodmaal jd (soep en water)

€ 0,25 jdschri en kleuter

Doremini + Kid’i* (2,5 - 4 jaar)

€ 36 per jaar

Doremix + Kid’i* (4 -5 jaar)

€ 36 per jaar

Doremi + Kid’i* (5-6 jaar)

€ 36 per jaar

* Kid’i is een app voor kleuters tussen 2,5 en 6 jaar, leuk en leerrijk voor kleuters en hun ouders. De app brengt de kleuter jdschri en Dopido, Dokadi en Doremi tot leven en kan gra s gedownload worden voor iOs en Android of pc-toepassing. Ontdek samen met uw kleuter de leuke spelletjes en vrolijke anima es.

jdschri en lager Zonnekind (1ste leerjaar)

€ 39 per jaar

Zonnekind (2de leerjaar)

€ 39 per jaar

Zonnestraal (3de en 4de leerjaar)

€ 39 per jaar

Zonneland (5de en 6de leerjaar)

€ 39 per jaar leesboekjes

Leespas (1ste leerjaar)

€ 30 per jaar

Robbe en Bas (2de leerjaar)

€ 30 per jaar

Leeskriebel (3de en 4de leerjaar)

€ 30 per jaar

Vlaamse filmpjes (5de en 6de leerjaar)

€ 30 per jaar geloofs jdschri en

Naomi (3de kleuter en 1ste leerjaar)

€ 10 per jaar

Simon (2de, 3de en 4de leerjaar))

€ 10 per jaar

Samuel (5de en 6de leerjaar)

€ 10 per jaar oefenboekjes

kerstvakan eboek - paasvakan eboek

€7

zomervakan eboek (1ste tot en met 6de leerjaar)

€7

sportmateriaal: turn t-shirt €7 klasfoto - individuele foto € 2,50 - pakket: € 10 nieuwjaarsbrieven € 1,00 per stuk

54


Schoolreglement

Sinds 1 september 2007 is er een officiële lijst met spullen die elke basisschool zonder kosten voor de ouders ter beschikking moet stellen. Het materiaal wordt geen persoonlijk bezit van het kind. De school hoeft het niet mee te geven naar huis, behalve bij huiswerk. Het gaat om schrijfgerief, knutselmateriaal, handboeken, schriften, werkboeken, woordenboeken, atlas, meetmateriaal, tekengerief, schoolagenda, zakrekenmachine... Spullen zoals een boekentas, pennenzak, turnzak, kaftpapier, zwemkledij... koopt u als de school dat vraagt of als u dat zelf nodig vindt. U kan ze aankopen zonder inmenging van de school. U beslist dus zelf hoeveel geld u eraan geeft. Ook mappen behoren tot deze spullen. Opdat iedere leerling in het lager de kans zou krijgen om op 1 september goed van start te gaan bieden wij via onze leverancier mappen aan inkoopprijs aan. Op het einde van het schooljaar geeft de klasleerkracht u een overzicht mee van wat uw kind het volgende schooljaar nodig heeft.

mappen lager bestekmapje (diverse kleuren)

€ 0,15

kartonnen map met kleppen (A4-formaat)

€ 0,50

plas ek map met kleppen en elas ek (A4-formaat)

€1

plas ek toetsenmap/huistakendoos met elas ek (rug: 40-60 mm)

€5

ringmap met 2 ringen (rug: 48 mm)

€5

Wijze van betaling Ouders krijgen maandelijks een rekening. We verwachten dat die rekening op tijd en volledig wordt betaald. Dat betekent binnen de maand na factuurdatum. Er wordt nooit cash geld met de kinderen meegegeven, tenzij hier uitzonderlijk door de leerkracht om gevraagd wordt. TIP Betaal bij voorkeur via domiciliëring. Dit biedt enorm veel voordelen: •

U krijgt nog steeds maandelijks uw aanrekening mee via uw kind.

U betaalt altijd juist en op tijd want uw bank regelt uw betaling automatisch.

Er worden geen administratieve kosten aangerekend bij te laat betalen.

U kunt betaalde bedragen tot 8 weken nadien terugvragen bij uw bank.

U vraagt hiervoor naar het document Mandaat SEPA B2C Europese domiciliëring, vult dit in en bezorg dit aan de administratief medewerkster van de school of leerkracht van de klas. U hoeft met dit formulier niet naar uw bank te gaan.

55


Schoolreglement

Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we jullie beiden een identieke schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledige restbedrag verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben.

Bij wie kan u terecht i.v.m. betalingsmoeilijkheden? Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan je contact opnemen met de directeur. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingswijze. We verzekeren een discrete behandeling van je vraag. Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er financiĂŤle problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een dwingende herinneringsbrief (aangetekende ingebrekestelling). Vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag.

Afwezigheden en afzeggingen Wanneer je laattijdig hebt afgezegd voor een schoolactiviteit of als je kind op dat moment afwezig is, zullen we het deel van de kosten terugbetalen dat nog te recupereren is. Kosten die we al gemaakt hadden, kunnen we opnemen in de schoolrekening.

56


Je kind is verplicht deel te nemen aan extra-murosactiviteiten die minder dan één schooldag duren. Dat zijn normale schoolactiviteiten. We streven er als school ook naar om ook alle kinderen te laten deelnemen aan extra-murosactiviteiten die één dag of langer duren. Die activiteiten maken namelijk deel uit van het onderwijsaanbod dat we aan je kind geven. Via dit schoolreglement informeren we jou als ouder over de uitstappen die dit schooljaar worden voorzien. Hieronder vind je een overzicht van die schooluitstappen: • Flanders Fieldklassen focus op oriëntatie op de wereld en herinneringseducatie • Bosklassen focus op oriëntatie op de wereld en herinneringseducatie • Zeeklassen focus op oriëntatie op de wereld • Sportklassen focus op de motorische en zintuiglijke ontwikkeling Door het schoolreglement te ondertekenen gaan we ervan uit dat je op de hoogte bent van de schooluitstappen die worden georganiseerd. Als je niet wenst dat je kind meegaat op één van de extra-murosactiviteiten die één dag of langer duren, dien je dat voorafgaand aan de betrokken activiteit schriftelijk te melden aan de school. Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten moeten op de school aanwezig zijn.

57

Schoolreglement

Een- of meerdaagse uitstappen (extra-murosactiviteiten)


Schoolreglement

Vrijwilligers Onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. De vrijwilligerswet verplicht de scholen om de vrijwilligers over een aantal punten te informeren. De school doet dit via onderstaande bepalingen.

Organisatie De vzw De Zaaier heeft als maatschappelijk doel het inrichten en het bevorderen van het katholiek onderwijs en de katholieke opvoeding, in overeenstemming met de leer van de Rooms-Katholieke kerk en met de bepalingen van het kerkelijk recht over de christelijke opvoeding. Hierbij streeft zij de schoolse, sociale, godsdienstige, culturele, wetenschappelijke en sportieve vorming na, in het kader en volgens de richtlijnen van het katholiek onderwijs en volgens de eigen pedagogische methode.

Verplichte verzekering De organisatie heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij IC Verzekeringen. Een bijkomende verzekering tot dekking van de lichamelijke schade tijdens de uitvoering van een vrijwilligersactiviteit of op weg van en naar de activiteit werd eveneens afgesloten bij IC Verzekeringen.

Geheimhoudingsplicht Bij vrijwilligerswerk bestaat de kans dat je als vrijwilliger geheimen verneemt waarvoor een geheimhoudingsplicht

bestaat.

Het

gaat

dan

vooral

om

vrijwilligerswerk

bij

telefonische

hulpverlening als Tele-Onthaal, de Zelfmoordlijn waarbij je in contact komt met vertrouwelijke informatie. Bij vrijwilligerswerk op school is de geheimhoudingsplicht normaal gezien niet van toepassing. Een vrijwilliger gaat discreet om met de informatie die hem of haar is toevertrouwd.

Vergoeding De

school

voorziet

vrijwilligerswetgeving.

58

een

onkostenvergoeding

binnen

de

wettelijke

bepalingen

van

de


Schoolreglement

59


Schoolreglement

Welzijnsbeleid Veiligheid en preventie Organisatie Sinds 4 augustus 1996 is er de “welzijnswet” met Koninklijke Besluiten betreffende het welzijnsbeleid en preventiediensten. Het schoolbestuur en directie verklaren een dynamisch welzijnsbeleid te willen voeren conform de wettelijke bepalingen en geïnspireerd vanuit het opvoedingsproject. Concreet betekent dit voor onze school dat de leerlingen, leerkrachten en andere personeelsleden alsook de bezoekers zich veilig en goed moeten voelen in onze school. Het is in ieders belang dat de school alle mogelijke inspanningen levert om de veiligheid en het welbevinden van haar leerlingen en personeel te garanderen. Bij aankoop van nieuwe toestellen of de indienststelling ervan wordt altijd gekeken naar de veiligheid van het product zodat leerlingen en leerkrachten zich ten alle tijde in een veilige omgeving bevinden. Björn Elslander is onze interne preventieadviseur. Veiligheid van de leer- en werkomgeving Op regelmatige basis worden rondgangen gehouden door de school om alle tekortkomingen ten aanzien van welzijn en veiligheid in een plan te gieten (globaal preventieplan) en zodoende op te lossen (jaaractieplan). Elk jaar wordt er minstens 1 brandevacuatie-oefening gehouden. Door een oefening met brandblussers weten de leerkrachten wat het verschil is tussen een poederblusser en een CO2-blusser en wanneer ze welke moeten gebruiken. Alle speeltoestellen zijn gekeurd en de toestand van de toestellen wordt op regelmatige basis bijgehouden in een logboek. Einddoel Het welzijnsbeleid in onze school uitbouwen om minstens te voldoen aan de wettelijke verplichtingen en maximaal te streven naar een cultuur van “veiligheid, welzijn en gezondheid op school”. Met opmerkingen of vragen over de veiligheid of het welzijn van uw kind(eren) of personeel kan u steeds terecht bij onze preventieadviseur of bij de directie.

60


Schoolreglement

Medicatie en andere medische handelingen Als je kind ziek wordt of zich onwel voelt op school, zullen we jou of een andere opgegeven contactpersoon verwittigen en zullen we, indien nodig, vragen om je kind op te halen. Als school stellen we geen medische handelingen en stellen wij in geen geval medicatie ter beschikking, ook geen pijnstillers.

Eerste hulp - Stappenplan bij een ongeval of ziekte •

Het personeelslid met toezicht op het kind beoordeelt de ernst van de situatie.

Hij/Zij dient nodige verzorging toe of verwittigt de directie indien verdere hulp nodig is.

De leerkracht, secretariaatsmedewerkster of de directie roept een lokale huisarts of urgentiedienst (Jan Ypermanziekenhuis Ieper) op voor interventie.

De leerkracht, secretariaatsmedewerkster of de directie contacteert de ouders of een andere contactpersoon voor briefing of overleg over de verdere stappen.

Indien het kind niet verantwoord op school kan blijven, wordt gevraagd het kind buiten de school op te vangen (koorts, misselijkheid...).

Ongevallen en schoolverzekering De leerlingen zijn verzekerd voor alle schoolse activiteiten binnen en buiten de klas. De verzekering dekt de eigen ongevallen en de burgerlijke aansprakelijkheid (schade bij derden). De waarborg voor eigen ongevallen dekt alleen de lichamelijke schade. Kledij, schooltassen, fietsen… zijn niet verzekerd. Indien het kind op weg van of naar school schade (lichamelijk of materieel) berokkent aan derden, valt dit onder de aansprakelijkheid van de ouders! U doet u er goed aan zelf een polis burgerlijke aansprakelijkheid of een familiale verzekering te onderschrijven. De lichamelijke schade van het schoolkind valt onder de schoolverzekering.

61


Schoolreglement

Verzekeringspapieren Contactpersoon Marie-Ange Debosschere (administratief medewerkster) - Smissestraat 7 - 8650 Klerken - 051 50 41 52 secretariaat@schooltrio.be Procedure •

De school of ouders raadplegen en betalen de arts.

De administratief medewerkster vult het eerste blad van het verzekeringsdocument in met de schoolgegevens, de leerlingengegevens en de omstandigheden van het ongeval.

De school brengt de maatschappij op de hoogte. Zij maakt een dossier op met uw dossiernummer.

De arts vult het medisch verslag op de aangifte in.

De ouders betalen alle kosten bij de (huis)arts en apotheek. Ze vermelden duidelijk dat het om een schoolongeval gaat zodat ze een attest van betaling van onkosten krijgen. De ouders leggen alle onkosten voor aan het ziekenfonds.

Het ziekenfonds vult de uitgavenstaat in en betaalt een deel terug. Wat de ouders meer moeten betalen dan het remgeld dat door het ziekenfonds terugbetaald wordt, zal op een attest vermeld worden.

Wanneer het kind tenslotte hersteld is, sturen de ouders alle onkostennota’s/attesten, samen met de vermelding van hun persoonlijk bankrekeningnummer naar het adres vermeld op de invulbrieven.

Rookverbod Er geldt een permanent rookverbod op school. Het is dus verboden te roken in zowel gesloten ruimten van de school als in open lucht op de schoolterreinen. Als je kind het rookverbod overtreedt, kunnen we een sanctie opleggen volgens het orde- en tuchtreglement. Als je vindt dat het rookverbod op onze school ernstig met de voeten wordt getreden, kan je terecht bij de directeur. Ook verdampers zoals de elektronische sigaret, heatstick en de shisha-pen vallen onder het rookverbod, zelfs als ze geen nicotine en tabak bevatten. Er is ook een rookverbod tijdens de extra-murosactiviteiten.

62


Schoolreglement

Leerlingenbegeleiding Vanaf 1 september 2018 geldt een nieuw decreet Leerlingenbegeleiding. Dat maakt de rolverdeling tussen het schoolteam, het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) en de Pedagogische Begeleidingsdienst (PBD) scherper en hun samenwerking intensiever. Deze samenwerking willen we in een beleidsplan uitschrijven. Aangezien we dit plan door verschillende partijen willen doen dragen, werken we dit stapsgewijs in de loop van het huidige schooljaar met verschillende

partners

(leerkrachten,

zorgleerkrachten,

directies,

CLB,

ONW,

ouders...)

op

scholen(gemeenschap)niveau uit.

63


Schoolreglement

Privacy Welke informatie houden we over je bij? Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. We verzamelen doorheen de schoolloopbaan van je kind heel wat gegevens, zoals bij de inschrijving. We vragen alleen gegevens van je kind op als dat nodig is voor de leerlingenadministratie en –begeleiding. De gegevens die nodig zijn voor de begeleiding van je kind verzamelen we in het kader van ons beleid op leerlingenbegeleiding. De gegevens van je kind verwerken we hierbij met Informat. We maken met de softwareleveranciers afspraken over het gebruik van die gegevens. De leveranciers mogen de gegevens niet gebruiken voor eigen commerciële doeleinden. De gegevens van je kind worden digitaal bewaard en veilig opgeslagen. We zien er op toe dat niet iedereen zomaar toegang heeft tot die gegevens. De toegang is beperkt tot de personen die betrokken zijn bij de begeleiding van je kind, zoals de klassenraad, het CLB en de ondersteuner. Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook gegevens over de gezondheidstoestand van je kind verwerken, maar dat gebeurt enkel met je schriftelijke toestemming. Je kan je toestemming altijd intrekken. Als je vragen hebt over de privacy rechten van je kind, kan je contact opnemen met de directeur.

Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering Als je kind van school verandert, worden een aantal gegevens overgedragen aan de nieuwe school onder de volgende voorwaarden: •

de gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan. Het gaat om de essentiële gegevens die de studieresultaten en studievoortgang van je kind bevorderen, monitoren, evalueren en attesteren;

de overdracht gebeurt enkel in het belang van je kind.

Als ouder kan je deze gegevens - op je verzoek - inzien. Je kan je tegen de overdracht van deze gegevens verzetten, voor zover de regelgeving de overdracht niet verplicht stelt. Je brengt de directeur binnen de tien kalenderdagen na de schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte. Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door je kind zijn nooit tussen scholen overdraagbaar. We zijn decretaal verplicht een kopie van een gemotiveerd verslag of een verslag aan de nieuwe school door te geven.

Publiceren van beeld- of geluidsopnames (foto’s, filmpjes...) We publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen op foto’s/video’s van leerlingen op de website, in de infobrochure, via Instagram, via YouTube… Met die opnames willen we geïnteresseerden op school en daarbuiten op een leuke wijze informeren over onze activiteiten. De personen die de opnames maken, zullen dat steeds doen met respect voor wie op die beelden staat. We letten erop dat de opnames niet aanstootgevend zijn.

64


Schoolreglement

Bij het begin van de schoolloopbaan van je kind vragen we jou om toestemming voor het maken en publiceren van deze beeld- of geluidsopnames. Jouw toestemming die we via een toestemmingsformulier vragen, blijft in principe voor de hele schoolloopbaan van je kind gelden. Enkel indien we de beeld- of geluidsopnames voor een ander doel gebruiken dan we eerder aan jou hebben gevraagd, vragen we opnieuw jouw toestemming. Ook al heb je toestemming gegeven, je kan altijd jouw toestemming nog intrekken. Je kan hiervoor contact opnemen met privacy@sgdezaaier.be. We wijzen erop dat deze privacyregels ook voor jou en je kind gelden. Volgends de privacyregelgeving mag je beeld- of geluidsopnames waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle betrokkenen. Op school mogen enkel personeelsleden of personen die daarvoor een opdracht hebben gekregen, bv. de schoolfotograaf, beeld- of geluidsopnames maken.

Recht op inzage, toelichting en kopie Je kan als ouder ook zelf gegevens opvragen die we over je kind bewaren. Je kan inzage krijgen in en uitleg bij die gegevens. Ook kan je een (digitale) kopie ervan vragen. Dat kan door schriftelijk contact op te nemen met de directeur. We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op anderen, zoals medeleerlingen.

Bewakingscamera’s Wij kunnen gebruik maken van bewakingscamera’s. De plaatsen die onder camerabewaking staan worden duidelijk aangeduid met een pictogram. Als je kind gefilmd werd, mag je vragen om die beelden te zien. Je geeft hierbij voldoende gedetailleerde aanwijzingen. Zo kunnen we de betrokken beelden vlot vinden.

65


Schoolreglement

Klachtenregeling Wanneer je ontevreden bent met beslissingen, handelingen of gedragingen van ons schoolbestuur of zijn personeelsleden, of met het ontbreken van bepaalde beslissingen of handelingen, dan kan je contact opnemen met de directeur. Samen met jouw zoeken we dan naar een afdoende oplossing. Als dat wenselijk is, kunnen we in onderling overleg een beroep doen op een professionele conflictbemiddelaar om via bemiddeling tot een oplossing te komen. Als deze informele behandeling niet tot een oplossing leidt die voor jou volstaat, dan kan je je klacht in een volgende fase voorleggen aan de Klachtencommissie. Deze commissie is door Katholiek Onderwijs Vlaanderen aangesteld om klachten van leerlingen en ouders over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen van/door hun schoolbestuur, formeel te behandelen. Voor het indienen van een klacht moet je een brief sturen naar het secretariaat van de Klachtencommissie. Het correspondentieadres is: Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen t.a.v. de voorzitter van de Klachtencommissie Guimardstraat 1 1040 Brussel Je klacht kan tevens worden ingediend per e-mail via klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen of via het daartoe voorziene contactformulier op de website van de Klachtencommissie (http://klachten. katholiekonderwijs.vlaanderen) De commissie zal de klacht enkel inhoudelijk behandelen als ze ontvankelijk is, dat wil zeggen als ze aan de volgende voorwaarden voldoet: •

de klacht moet betrekking hebben op feiten die niet langer dan 6 maanden geleden hebben plaatsgevonden. We rekenen vanaf de laatste gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft.

de klacht mag niet anoniem zijn. Omdat de klachtencommissie een klacht steeds onbevooroordeeld en objectief behandelt, betrekt ze alle partijen, dus ook het schoolbestuur.

de klacht mag niet gaan over een feit of feiten die de klachtencommissie al heeft behandeld.

de klacht moet eerst aan het schoolbestuur zijn voorgelegd. De ouders moeten hun klacht ten minste hebben besproken met de contactpersoon die hierboven staat vermeld én het schoolbestuur de kans hebben gegeven om zelf op de klacht in te gaan.

66


Schoolreglement

de klacht moet binnen de bevoegdheid van de Klachtencommissie vallen. De volgende zaken vallen niet onder haar bevoegdheid:

klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure (bv. die betrekking hebben over een misdrijf)

klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid van de overheid of op de geldende decreten, besluiten, ministeriële omzendbrieven of reglementen

klachten die uitsluitend betrekking hebben op de door het schoolbestuur al dan niet genomen maatregelen in het kader van zijn ontslag-, evaluatie-, of tuchtbevoegdheid t.a.v. personeelsleden

klachten waarvoor al een specifieke regeling en/of behandelende instantie bestaat (bv. over inschrijvingen, de bijdrageregeling, de definitieve uitsluiting, een evaluatiebeslissing …).

Het verloop van de procedure bij de Klachtencommissie is vastgelegd in het huishoudelijk reglement dat beschikbaar is via http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen. De Klachtencommissie kan een klacht enkel beoordelen. Zij kan het schoolbestuur een advies bezorgen, maar geen bindende beslissingen nemen. De uitkomst van deze klachtenregeling heeft dan ook geen juridisch effect. De eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij het schoolbestuur. Tegen een advies van de Klachtencommissie kan niet in beroep worden gegaan. Bij een klacht verwachten we van alle betrokkenen steeds de nodige discretie en sereniteit.

Infobrochure onderwijsregelgeving De school stelt jou als ouder bij inschrijving in kennis van de ‘infobrochure onderwijsregelgeving’. Dat document biedt een overzicht van de relevante regelgeving met betrekking tot de items die opgenomen zijn in dit schoolreglement. Een actuele digitale versie van het document is beschikbaar op de website van de school www.schooltrio.be. De inhoud van de infobundel kan te allen tijde gewijzigd worden zonder je instemming. Bij elke wijziging van de inhoud van de bundel, verwittigt de school jou via de website van de school. Op jouw verzoek ontvang je een papieren versie van het document.

67


Profile for Schooltrio

Schoolbrochure 2020-2021  

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded