Page 1

ik zie, ik zie . . . Kate Scott


Zo snap je dit boek beter Dit boek gaat over zien. Wat zie jij? Wat ziet een dier? Je leest het in dit boek.

Voordat je gaat lezen Praat over het boek: Lees samen de titel. Kijk naar de kaft. Wat zie je? Van wie zijn de ogen? Wat zou er over zien in het boek kunnen staan? Nieuw woord: Lees de woorden hieronder. Ken je ze al? Zo niet, lees dan ook de uitleg. Of denk er samen over na. Je leest er meer over in het boek.

2

missen

Niet hebben.

scherp

(van een oog) Goed. Een scherp oog kan goed zien.

sluipen

Heel stil lopen.

zien

Zien doe je met je ogen.


Als je leest Je hebt korte woorden en lange woorden. Een lang woord kun je in stukjes lezen. 1. Hak het woord in stukjes. 2. Spreek de stukjes één voor één uit. 3. Plak de stukjes nu weer aan elkaar. Voorbeeld: slui-pen, sluipen Een kort woord kan ook lastig zijn. Voorbeeld: de, het, een. Lees niet te snel, dat helpt. Lukt het niet? Help elkaar. Of vraag of iemand het woord voorzegt.

Naast de teksten zie je soms een ster Naast de tekst staat soms een ster. Dan is die tekst een beetje moeilijker om te lezen.

Voor ouders en leerkrachten Deze serie voor duolozen kan gebruikt worden door twee kinderen samen, door één kind op het hoogste leesniveau, of door één kind om ongemerkt een niveautje hoger te aan lezen. Natuur en techniek: kerndoel 41

3


© 2018 Nederlands taalgebied, Ars Scribendi bv, Etten-Leur, Nederland Oorspronkelijke titel How we see © 2016 Oxford University Press Tekst: © Kate Scott Vertaling en bewerking: Anneriek van Heugten Eindredactie: Dorette Zwaans Vormgeving en dtp Nederlandse editie: Dennis Hager en marinopollet.com Illustraties: © Sandra Rodriguez Activiteitenbladen: Catherine Baker en Anneriek van Heugten Serieredactie: Nikki Gamble Gedrukt in China ISBN/EAN 9789463413008

Alle rechten voorbehouden. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Voor vragen over de uitgaven van Ars Scribendi bv kunt u zich wenden tot de uitgever: redactie@arsscribendi.nl of raadpleeg: www.arsscribendi.nl. De uitgever houdt zich niet verantwoordelijk voor fouten of misvattingen. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.reprorecht.nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (art. 16 Auteurswet 1912), kan men zich wenden tot de stichting PRO (Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).

4

Verantwoording Wij bedanken de volgende personen en instanties voor het ter beschikking stellen van fotomateriaal: Cover: blickwinkel/Alamy Stock Photo; Cristina Lichti/Alamy Stock Photo; Cover&p1bl&p10m: Bildagentur Zoonar GmbH/ Shutterstock; Cover&p6t&p8m&p10t&p12t&p14j: v.s.anandhakrishna/ Shutterstock; Backcover&p7&p14d: Atlantide Phototravel/Corbis; p1tl&p6m: blickwinkel/Alamy Stock Photo; p1tr&p8t: Bagicat/Bigstock; p1br&p12m&p12b&p14g: Mariia Masich/Shutterstock; p6b&p14c: Thomas Zsebok Images/istock; p8b&p14e: Michael Thornton/Design Pics/Getty Images; p9&p14f&p14i: Macduff Everton/Getty Images; p10b&14a: B and E. Dudzinscy/Shutterstock; p11&p14b: Nickolay Lamm; p13&p14h: Saša Prudkov/Dreamstime.com.


wat lees je in dit boek? geit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 paard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 kat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 baby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 ik zie, ik zie . . . . . . . . . . . . . . . 14 wat weet je nu?. . . . . . . . . . . . 15

hoe zien wij? kijk maar mee! 5


geit dit is mijn oog.

dit is het oog van een geit. 6


ik zie dit.

een geit ziet dit.

Naar een geit toe sluipen, zonder dat ze je ziet? Dat kan bijna niet! 7


paard mijn ogen

de ogen van een paard.

8


ik zie dit.

een paard ziet dit.

een paard mist een stuk!

Je kunt dus wĂŠl stiekem naar een paard toe lopen. Blijf je recht voor hem, dan ziet hij je niet! 9


kat

mijn oog.

het oog van een kat. 10


Ik kan niet goed zien in het donker. Maar een kat wel!

het is nacht. ik zie dit.

mijn kat ziet dit. Een kat is een nachtdier. Zijn ogen zijn gemaakt om in het donker te zien. 11


baby

mijn oog!

het oog van een baby. 12


Een heel kleine baby kan nog niet goed zien.

ik zie dit. een baby ziet dit.

Als een baby groter wordt, worden zijn ogen steeds scherper. Tot hij alles goed kan zien. 13


ik zie, ik zie... geit

ik

paard

kat

14

baby


Wat weet je nu?

Praat samen na over het boek. Wat weet je nu? Gebruik de vragen die hieronder staan.

• Kijk op bladzijde 6-7. Waarom kun je bijna niet stiekem naar een geit toe sluipen? (Antwoord: een geit ziet heel breed. Ze heeft je al snel in de gaten.) • Kijk op bladzijde 8-9. Waarom merkt een paard je niet op als je recht voor hem staat? (Antwoord: dan ben je in het deel dat zijn ogen niet kunnen zien.) • Wie zegt dit: ‘ik ben nog heel klein, ik zie nog niet goed’? (Antwoord: een baby – kijk maar op bladzijde 10-11.)

15


Ken je deze woorden? Lees de woorden hieronder. Ze staan in het boek. Wat weet je ervan? Vertel er eens over. baby 12-13 het oog van een geit 6-7 de ogen van een paard 8-9 nachtdier 11

Denk goed na en vertel! Je mag je ogen ruilen met die van een dier uit het boek. Welk dier kies je? Wat is er fijn aan zijn ogen? Vertel maar waarom je juist dat dier kiest.

16


DUO-lezen vanaf 6+ en 7+

wat ziet een geit? en wat ziet een paard? of een kat? zien ze wat ik zie?

De boeken in de serie In de roos zijn bedoeld voor kinderen van 6 tot 11 jaar die steeds beter lezen. Ze groeien met je mee: van roze, blauw via blauwgroen en lichtgroen naar donkergroen.

17

Inkijkexemplaar: In de Roos DUO - ik zie ik zie...  

Duolezen in groep 3, steeds een stapje moeilijker.

Inkijkexemplaar: In de Roos DUO - ik zie ik zie...  

Duolezen in groep 3, steeds een stapje moeilijker.